فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - سال هفتاد و سوم شماره 4 (پیاپی 172، تیر 1394)
 • سال هفتاد و سوم شماره 4 (پیاپی 172، تیر 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرزانه رحمانی راد، مریم بیگم مباشری، محمدحسین مدرسی* صفحات 231-242
  در پژوهش های مرتبط با سرطان امروزه توجه خاصی به گروه جدیدی از ژن های موثر در سرطان به نام ژن های سرطان/بیضه (Cancer/Testis، CT) معطوف گردیده است. وجود سد خونی-بیضه ای ویژگی منحصر به فردی را در بیضه ایجاد نموده است. ژن هایی که بیان طبیعی آنها محدود به بیضه است و در دیگر بافت های طبیعی یا بیان نداشته و یا بیان بسیار اندکی دارند، به سبب وجود این سد برای سیستم ایمنی بدن بیگانه محسوب گردیده و در صورت بیان نابه جا در بافت های دیگر، مانند آنچه در اغلب بافت های سرطانی رخ می دهد، می توانند محرک سیستم ایمنی و ایجادکننده پاسخ ایمنی باشند. بر این اساس ژن های سرطان/بیضه اهداف نویدبخشی برای واکسن های سرطان و ایمونوتراپی هستند. در بدخیمی ها تنظیم بیان ژن مختل می شود و این امر منجر به بیان آنتی ژن های CTدر انواع مختلفی از تومورها می شود. با این حال هنوز مشخص نشده است که بیان نامتعادل این ژن ها در انواع مختلف سرطان علت بروز سرطان یا معلول آن است. مکانیسم عملکردی ژن های CT اغلب ناشناخته است. فهرست فزاینده ای از ژن های C T مرحله کارآزمایی بالینی را برای به منظور استفاده در پیشگیری و یا درمان سرطان می گذرانند. در این پژوهش، ژن TSGA10 به عنوان یکی از ژن های CT بازنگری می گردد. این ژن در بالاترین میزان خود در اسپرماتیدهای در حال طویل شدن بیان می شود و محل استقرار آن در Fibrous sheath اسپرم بالغ است و به عنوان یک بیومارکر سرولوژیکی در لنفومای پوستی شناخته می شود. بیان نامتعادل TSGA10 در لوکمی لنفوبلاستیک حاد (ALL)، سرطان های پستان، مغز، معده- روده ای و گسترده ای از سرطان های دیگر در سطح mRNA و پروتیین گزارش شده است. فقدان یا کاهش بیان TSGA10 در مردان نابارور مبتلا به آزواسپرمی غیرانسدادی نیز گزارش شده است.
  کلیدواژگان: واکسن های سرطانی، بیان ژن، ایمونوتراپی، درمان هدف دار مولکولی، بدخیمی های بیضه، پروتیین TSGA10
 • مهدیه بزمی، میترا حقایقی، رویا لاری*، ناصر مهدوی شهری، مرتضی بهنام رسولی صفحات 243-250
  زمینه و هدف
  استخوان بافت سختی است که محتوای آن مرتب در حال تغییر و تحول می باشد. رشد طولی استخوان به واسطه ی پلاک رشد صورت می گیرد که ساختاری غضروفی در انتهای استخوان های دراز بدن می باشد. هنگام بلوغ جنسی، ضمن بسته شدن (استخوانی شدن) پلاک رشد، رشد طولی استخوان متوقف می گردد. دیازینون از سموم ارگانوفسفره است که ضمن ایجاد استرس اکسیداتیو می تواند به سلول ها و بافت های بدن آسیب برساند. هدف این مطالعه بررسی اثر سم دیازینون بر تغییرات پهنای پلاک رشد (شامل ناحیه سلول های در حال تکثیر و ناحیه سلول های هایپرتروفه) در موش صحرایی نابالغ بود.
  روش بررسی
  این مطالعه ی تجربی در اردیبهشت سال 1392 در دانشگاه فردوسی مشهد و بر روی 12 سر موش صحرایی نر نابالغ از نژاد ویستار که به طور تصادفی در دو گروه کنترل و دیازینون قرار گرفتند، انجام شد. تیمارها به صورت گاواژ دهانی و طی 28 روز انجام شد. در روز 28، حیوانات کشته و استخوان ران پای چپ برای بررسی های هیستومورفومتریک پهنای پلاک رشد اپیفیز ران جدا شدند. بررسی ها توسط (ImageJ، ver. 1.40g (Wayne Rasband، NIH، USA و معنادار بودن نتایج توسط آنالیز واریانس ANOVA به همراه Tukey''s test انجام شد.
  یافته ها
  پهنای پلاک رشد در گروه دیازینون نسبت به گروه کنترل کاهش معنادار (P=0.0126) داشت که به صورت کاهش پهنای ناحیه در حال تکثیر (P<0.0001) و افزایش پهنای ناحیه هیپرتروفی شده (P=0.0166) مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  دیازینون منجر به کاهش پهنای پلاک رشد اپیفیز ران موش های صحرایی نابالغ می شود و می تواند عاملی باشد بر اختلال در روند رشد طولی استخوان و بسته شدن پیش از موعد پلاک رشد.
  کلیدواژگان: لاک رشد، بافت استخوان، دیازینون، استرس اکسیداتیو، موش صحرایی
 • محمود اکبریان، خدیجه پایدار، شراره رستم نیاکان کلهری، عباس شیخ طاهری صفحات 251-259
  زمینه و هدف
  لوپوس اریتماتوی سیستمیک (SLE) بیماری خودایمنی چند سیستمی با تظاهرات متنوع و رفتار متغیر می باشد. بارداری برای زنان با SLE به عنوان چالش مطرح است. مشاوره پیش از بارداری به دلیل برآورد ریسک نتایج نامطلوب در مادر و جنین با استفاده از داده های مناسب ضروری است. هدف این مطالعه، طراحی شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی نتایج حاملگی در زنان باردار لوپوسی بود.
  روش بررسی
  در این بررسی گذشته نگر، 45 متغیر تاثیرگذار در نتایج حاملگی زنان باردار لوپوسی شناسایی شده و پرونده های این بیماران در بیمارستان شریعتی (104 بارداری) و یکی از مراکز خصوصی (45 بارداری) از سال 1360 تا 1392، در مرداد و شهریور ماه سال 1393 بررسی و متغیرهای مورد نظر استخراج گردید. با استفاده از رگرسیون لاجستیک باینری در SPSS، ver. 20 (Chicago، IL، USA) متغیرهای تاثیرگذار در نتایج بارداری شناسایی شد. متغیرهای انتخابی به عنوان ورودی شبکه استفاده شد. شبکه پرسپترون چندلایه (Multi-layer Perceptron، MLP) پیش خور با الگوریتم پس انتشار گرادیان توام مدرج در (MATLAB، ver. R2013b (Natick، MA، USA طراحی و مورد ارزیابی قرار گرفت. برای ارزیابی شبکه از ماتریس کانفیوژن استفاده شد.
  یافته ها
  دوازده متغیر که 05/ 0>P داشتند به عنوان متغیرهای تاثیرگذار، به همراه 4 متغیر به نسبت تاثیرگذار با P<0.1، برای پیش بینی نتایج حاملگی در بیماران لوپوسی با استفاده از رگرسیون لاجستیک شناسایی شد. از این 16 متغیر به عنوان ورودی شبکه پرسپترون چند لایه استفاده گردید. صحت، حساسیت و ویژگی بهترین شبکه عصبی طراحی شده در داده های تست به ترتیب 9/ 90%، 0/ 80%، 1/ 94% و در کل داده ها به ترتیب 3/ 97%، 5/ 93%، 0/ 99% بود.
  نتیجه گیری
  با استفاده از فاکتورهای تاثیرگذار شناسایی شده در این مطالعه و استفاده از شبکه پرسپترون چند لایه (MLP) برای پیش بینی سقط خودبه خودی جنین و نوزاد سالم، می توان به درستی، پیامد بارداری در زنان لوپوسی را پیش بینی نمود.
  کلیدواژگان: شبکه عصبی مصنوعی، لوپوس اریتماتو سیستمیک، نتایج بارداری
 • ملیحه خالقیان، عیسی جهانزاد، عباس شکوری، ندا زرگری، مریم محمدی، سیروس عظیمی* صفحات 260-270
  زمینه و هدف
  بروز سرطان معده در کشورهای غربی در سال های اخیر کاهش نشان داده است، در حالی که در ایران شایع ترین سرطان در بین مردان است. ژن MYC، در روی کروموزوم 8q24.1 قرار گرفته و در حدود 15% ژن های انسان را تنظیم و در 20% تمام تومورهای انسان فعال می شود. تکثیر MYC و بیان بیش از حد آن در 30-15% نئوپلازی های معده مشاهده شده است. هدف از این مطالعه، بررسی برتری آزمایش CISH نسبت به IHC در پیش آگهی سرطان معده بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی، 102 بلوک پارافینه از نمونه سرطان معده مورد بررسی قرارگرفت و تمام بیماران در انستیتو کانسر ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد جراحی قرار گرفته بودند. این مطالعه از فروردین سال 1387 تا مهر 1393 انجام گردید. بر روی نمونه ها دو روش(Chromogenic in situ hybridization (CISH و (Immunohistochemistry (IHC به طور جداگانه انجام شد. محاسبه آماری با (SPSS software، ver. 18 (Chicago، IL، USA انجام گردید.
  یافته ها
  داده ها نشان داد که هر دو نوع سرطان معده منتشر و روده ای در مردان به طور قابل توجهی بیشتر اتفاق می افتد. نتایج ما نشان داد که نشانه ای از همبستگی بین Grade و آزمایش CISH وجود دارد، گرچه این تفاوت معنادار نبود و همچنین بین Stage و IHC تفاوت معناداری وجود نداشت (P=0/252). آزمایش CISH بیشتر بیماران، بیش از دو سیگنال (1/ 43%) ولی تعداد کمتری از بیماران تست (IHC (14/7% سیگنال مثبت داشتند. بین آزمایش CISH و IHC ارتباط وجود داشت. ولی هیچ اختلاف معناداری بین تکثیر CISH در انواع منتشر و روده ای وجود نداشت (P=0/706).
  نتیجه گیری
  این نتایج نشان داد که آزمایش CISH نسبت به IHC آزمایش بهتری برای شناسایی C-MYC در سرطان معده می باشد.
  کلیدواژگان: تکثیر و بیان انکوژن C، MYC، نئوپلاسم معده، ایران، CISH، ایمونوهیستوشیمی
 • زهرا قائم پناه، حسین عرب علی بیک*، مرجان قاضی سعیدی، محمدعلی صدرعاملی صفحات 271-280
  زمینه و هدف
  وارفارین پرکاربردترین داروی ضد انعقاد خوراکی است که برای پیشگیری و درمان در بیماران ترومبوآمبولی (Thromboembolic) به کار می رود. هدف این مطالعه، تقویت دوز نگهدارنده وارفارین حداکثر برای مدت سه روز در جهت حذف اختلالات ایجاد شده در نسبت نرمال شده جهانی(International Normalized Ratio، INR) بود.
  روش بررسی
  این مطالعه گذشته نگر از دی تا بهمن 1392 در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران انجام شده است. 84 بیمار مصرف کننده وارفارین که فواصل پیگیری درمان آنها سه روز و INR آنها زیر محدوده درمانی بود انتخاب شدند. بیمارانی که دوز نگهدارنده پایدار نداشتند از مطالعه حذف شدند. از میان افراد باقیمانده، بیمارانی که محدوده درمانی INR آنها بین 5/ 2 تا 5/ 3 و بین دو تا سه بود برای ارزیابی مدل ها انتخاب شدند. برای هر کدام از محدوده های درمانی مورد اشاره یک مدل فازی مجزا طراحی شد.
  یافته ها
  در میزان دوز پیشنهادی برای 37 بیماری که محدوده درمانی INR آنها 5/ 2 تا 5/ 3 بودند، برای مجموع سه روز، میانگین قدر مطلق و جذر میانگین مربعات خطای دوز به ترتیب 89/ 1 و 78 /2 به دست آمد. مقدار این دو خطا برای 38 بیماری که در محدوده درمانی دو تا سه بودند به ترتیب 97/ 1 و 88/ 2 است.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده از کاربرد مدل فازی قابل اعتنا است و این امیدواری را به وجود می آورد که با بررسی جزییات بیشتر و بهبود در عملکرد، در آینده بتوان از این سیستم به عنوان یک ابزار تصمیم یاری استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مطالعات گذشته نگر، نسبت نرمال شده جهانی، داروهای ضد انعقاد، وارفارین، سیستم تصمیم یار بالینی، منطق فازی
 • محمد آقازاده امیری، مژگان الوندی، سید محمد ناصر هاشمیان، سید مهدی طباطبایی صفحات 281-288
  زمینه و هدف
  قوز قرنیه (Keratoconus) یک بیماری تحلیل رونده قرنیه چشم است که در آن قرنیه نازک شده و شکل آن به صورت برآمده و مخروطی تغییر می کند که در نهایت سبب کاهش وضوح بینایی می شود. این مطالعه با هدف مقایسه ی سلول های اندوتلیوم قرنیه از نظر تراکم، تغییر شکل و تغییر در اندازه سلول ها در مبتلایان به قوز قرنیه و افراد سالم انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مورد- شاهدی، در پاییز و زمستان سال 1392 در بیمارستان چشم پزشکی فارابی تهران انجام شد. 26 چشم مبتلا به قوز قرنیه ی خفیف تا متوسط، بدون سابقه ی استفاده از لنزهای تماسی و یا جراحی چشمی با 25 چشم سالم به عنوان گروه کنترل که بر اساس یافته های توپوگرافی قدرت قرنیه ی آنها کمتر از 2/ 47 دیوپتر بود، از نظر تصاویر Specular microscopy در پنج ناحیه از قرنیه، با استفاده از (N SP-2000P Specular Microscope (Topcon Corp.، Tokyo، Japan مقایسه شدند.
  یافته ها
  تراکم سلولی در ناحیه فوقانی قرنیه در دو گروه مورد و کنترل بیشترین مقدار را داشت (P<0.0005). ولی اثر متقابل گروه (بیمار یا سالم بودن) بر تراکم سلولی (P=0.96) و ضریب تغییرات اندازه ی سلول ها (P=0.828) معنادار نبود. همچنین در افراد مبتلا به قوز قرنیه، تغییر شکل سلولی تنها در هفت چشم در گروه مورد و در شش چشم در گروه کنترل دیده شد.
  نتیجه گیری
  بیماری قوز قرنیه در مراحل خفیف و متوسط تاثیری بر تراکم سلولی، تغییر شکل سلولی و تغییر در اندازه ی سلول های اندوتلیوم نداشته و خطر کدورت قرنیه در جراحی های داخل چشمی و برخی بیماری ها در این بیماران همانند افراد سالم می باشد.
  کلیدواژگان: اندوتلیوم قرنیه، قوز قرنیه، تراکم سلولی، تغییر شکل سلولی، تغییر اندازه ی سلولی، اسپکولار میکروسکوپی
 • سریه گل محمدلو *، معصومه حاج شفیعها، طیبه کارجویان، سیما اشنویی، سروین پاشاپور صفحات 289-296
  زمینه و هدف
  عفونت با هلیکوباکترپیلوری می تواند بدون علامت بالینی بوده و در صورت درمان نشدن پابرجا بماند. در مطالعه حاضر اثر هلیکوباکترپیلوری شاخه CagA+ در بروز سقط های زودرس بررسی شد.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مقطعی- تحلیلی، 50 زن باردار با رخداد سقط خودبه خودی کمتر از 20 هفته و 50 زن حامله با حاملگی نرمال و بدون رخداد سقط مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان شهید مطهری ارومیه در شش ماهه دوم سال 1392-1391 انتخاب شدند. گروه مورد (زنان با سقط زودرس) ml 2 خون از افراد جهت اندازه گیری تیتر آنتی بادی IgG بر علیه هلیکوباکترپیلوری به روش الایزا گرفته شد. تمام موارد مثبت از نظر آنتی بادی CagA نیز بررسی شدند.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار سن بیماران 78/ 5±0/ 21 و 10/ 5±78/ 30 سال به ترتیب در گروه مورد و شاهد بود. دو گروه از نظر سن (25/ 0=P) و پاریتی (25/ 0=P) تفاوت معناداری نداشتند. مثبت بودن آنتی بادی IgG علیه هلیکوباکترپیلوری ارتباط معناداری با بروز سقط نداشت (OR=0.92، CI95%: 0.39-2.17، P=0.84). مثبت بودن CagA با افزایش شانس سقط همراه بود (OR=3.05، CI95%: 0.73-13.76، P=0.08). با اینحال این ارتباط از نظر آماری معنادار نبود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه با وجود افزایش بروز سقط ارتباط معناداری بین عفونت هلیکوباکترپیلوری و بروز سقط مشاهده نگردید. برای تعیین اثر مثبت بودن CagA در شانس بروز سقط، مطالعات طولی با نمونه های بزرگتری توصیه می شود.
  کلیدواژگان: هلیکوباکترپیلوری، سقط، آنتی بادی CagA، ناباروری
 • محمد معتمدی فر، داود منصوری، هادی صدیق ابراهیم سرایی، جمال سروری صفحات 297-302
  زمینه و هدف
  تولید پنی سیلینازها و دیگر آنزیم های بتالاکتاماز اصلی ترین مکانیسم مقاومت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام در بین خانواده انتروباکتریاسه است. هدف مطالعه مقایسه تشخیص آنزیم های بتالاکتاماز وسیع طیف با استفاده از دو روش فنوتیپی در ایزوله های بود.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مقطعی 144 ایزوله کلبسیلا پنومونیه از نمونه های بالینی در یک دوره شش ماهه از آذر سال 1391 در شیراز ایزوله و شناسایی شدند. تست حساسیت آنتی بیوتیکی و بررسی تولید آنزیم های بتالاکتاماز به روش E-test ESBL و Combined disk method مورد بررسی قرارگرفت.
  یافته ها
  مجموعا 38 ایزوله تولیدکننده ESBL به کمک روش E-test ESBL سفتازیدیم شناسایی شدند. به کمک دیسک های ترکیبی سفتازیدیم/کلاوولانیک اسید، سفوتاکسیم/کلاوولانیک اسید وسفپودکسیم/کلاوولانیک اسید به ترتیب 35، 34 و 31 ایزوله مولد بتالاکتاماز شناسایی شدند.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای باکتری های مولد ESBL غربالگری این باکتری ها از نظر تولید ESBL می تواند در درمان و انتخاب داروهای موثر مهم باشد.
  کلیدواژگان: مطالعه مقطعی، بتالاکتاماز، کلبسیلا پنومونیه، عفونت
 • شیرین ایزدی، هوناز اکبری، بهزاد فراهانی، شاهرخ ایزدی صفحات 303-307
  زمینه و هدف
  بیماری انسدادی مزمن ریوی و نارسایی احتقانی قلب چپ، اختلالاتی شایع، با عوارض و مرگ و میر بالایی هستند. هدف این مطالعه بررسی فراوانی نارسایی بطن چپ در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریوی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی، بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریوی مراجعه کننده به بیمارستان فیروزگر در سال های 1390 و 1391 بررسی شدند.
  یافته ها
  جمعیت کل 74 نفر با میانگین سنی 7/ 67 سال (انحراف معیار 9/ 12) شامل 56 نفر مرد (7/ 75%) بود. شیوع نارسایی قلبی سیستولیک در بیماری انسدادی مزمن ریوی 7/ 25% و به تفکیک ابتلا و عدم ابتلا به بیماری عروق کرونری به ترتیب 3/ 33% و 6/ 15% و شیوع نارسایی قلبی دیاستولیک 6/ 74% و در گروه های یادشده 4/ 85% و 60% برآورد شد. ابتلا یا عدم ابتلا به بیماری عروق کرونری و شدت بیماری انسدادی مزمن ریوی در شیوع نارسایی قلبی تفاوتی ایجاد نکرد (P=0/161).
  نتیجه گیری
  نارسایی قلب چپ در بیماری انسدادی مزمن ریوی مستقل از شدت آن و همراهی با بیماری کرونری قلبی ارزیابی شود.
  کلیدواژگان: مطالعه مقطعی، نارسایی بطن چپ، بیماری انسدادی مزمن ریوی، شیوع
 • محبوبه حاج عبدالباقی، حمید عمادی کوچک، محمدرضا صالحی*، سیدعلی دهقان منشادی، مهدی یوسفی پور، افسانه متولی حقی صفحات 308-312
  زمینه و هدف
  ابولا از علل مهم تب های خونریزی دهنده می باشد. میزان بالای مرگ و نبود درمان قطعی، این عفونت را به صورت یک معضل خطرناک مطرح کرده است. ابولا در مراحل اولیه که دارای علایمی مانند تب، بی اشتهایی و تهوع است می تواند با مالاریا اشتباه شود.
  معرفی بیمار: آقایی 54 ساله، که هشت ماه پیش به سودان رفته بود، یک هفته پیش از بازگشت دچار احساس کسالت، تب و لرز شد. علایم بیمار تا چهار هفته ادامه یافت، در هفته آخر دچار هماچوری شد و در نهایت از بیمارستان دیگری با تشخیص احتمالی ابولا به مرکز ما ارجاع شد. اما در لام خون محیطی گامتوسیت های مالاریای فالسیپاروم مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  ابولا می تواند در هر بیمار تب دار با سابقه ای از اقامت یا مسافرت به مناطق اندمیک مورد شک قرار گیرد. اما عدم وجود شک بالینی به مالاریا در بیماران مشکوک به ابولا، ممکن است باعث اشتباه پزشک در تشخیص، درمان نادرست و مرگ بیمار گردد.
  کلیدواژگان: مالاریا، ابولا، تب های خونریزی دهنده
|
 • Farzaneh Rahmani Rad, Maryam Beigom Mobasheri, Mohammad Hossein Modarressi Pages 231-242
  Cancer/Testis antigens (CTAs) as a group of tumor antigens are the novel subjects for developing cancer vaccine and immunotherapy approaches. They aberrantly express in tumors with highest normal expression in testis, and limited or no expression in normal tissues. There are important similarities between the processes of germ-cell and cancer cell development Spermatogenesis begins at puberty when expression of novel cell-surface antigens occurs when the immune system has been refined the ability to distinguish self from non-self. Whereas macrophage and lymphocytes are commonly found within interstitial spaces of the testis, these antigen-presenting cells are rarely seen within the seminiferous tubules. These observations have led to the concept of the immune privileged site for testis. Localized normal expression of the CT genes in testis that makes them immunogenic for immune system, in one side, and their abnormal expression in different kinds of cancer cells, in the other side, has make them as promising target for developing cancer vaccines and new cancer therapeutics approaches. In malignancies, gene regulation is disrupted which results aberrant expression of CT antigen in a proportion of tumors of various types. For some CTAs, data support their fundamental role in tumorigenesis. Several authors believe it is not clear whether they have an essential role in tumorigenesis or they are by-products of chromatin variations in cancer. There is a growing list of CTAs within them advanced clinical trials are running by using some of them in cancers like lung cancer, malignant melanoma and neuroblastoma. In this review we discuss the gene TSGA10 as an example of CT genes. TSGA10 expresses in its highest levels in elongating spermatids and localized in the fibrous sheath of mature sperm. This gene is proposed as a serological biomarker in cutaneous lymphoma. Its abnormal expression has been reported in different cancers such as acute lymphoblastic leukemia, breast, brain, gastrointestinal and a range of other cancers either in mRNA or protein levels. It has an important role in angiogenesis in cancer tumors because of its effects in the gene hypoxia-inducible factor (HIF1). Absence or lack of TSGA10 expression has been reported in ascosporic infertile men.
  Keywords: cancer vaccines, gene expression, immunotherapy, molecular targeted therapy, testicular neoplasms, TSGA10 protein
 • Mahdiye Bazmi, Mitra Haghayeghi, Roya Lari, Nasser Mahdavi Shahri, Morteza Behnam Rasouli Pages 243-250
  Background
  Bone is a hard and dynamic tissue, which continually undergoes remodeling process. Longitudinal growth of bone is mediated by growth plate that is a cartilage structure at the end of long bones. During puberty, along with the closure (ossification) of growth plate, the longitudinal growth of bone will stop. Diazinon is one of the widely used organophosphorus pesticides that have been known to cause damage to the cells and tissues of the body by enhancing oxidative stress. Due to the dynamism and active process, bone and growth plate tissues are suitable models to investigate the effect of diazinon on bone development and bone growth. The aim of this study was to investigate the effects of diazinon on the epiphyseal growth plate width (including the proliferating cells zone and hypertrophy cells zone) of immature rat.
  Methods
  This is an experimental study. This study was performed on 12 immature male in Ferdowsi University of Mashhad in May 2014, Wistar rats that randomly divided into 2 groups: control group and diazinon group. All treatments were done by oral gavage during 28 days. The animals were sacrificed on day 28 and left femur bones were removed for histomorphometric studies of epiphyseal growth plate width. Assessments were done by ImageJ software, version 1.40g (Wayne Rasband, NIH, USA) and the significance of the results were performed by ANOVA analysis and Tukey’s test.
  Results
  Epiphyseal growth plate width of diazinon group was significantly reduced (P=0.0126) in compared to control group. This reduction was associated with reduced of width of the proliferating zone (P=0.0001) and increased width of the hypertrophy zone (P=0.0166).
  Conclusion
  Diazinon leads to reduction in the Epiphyseal growth plate width of immature male rats. Therefore it could be a factor in the impairment of bone longitudinal growth and premature closure of the growth plate.
  Keywords: bone tissue, diazinon, growth plate, oxidative stress, rat
 • Mahmoud Akbarian, Khadijeh Paydar, Sharareh R. Ostam Niakan Kalhori, Abbas Sheikhtaheri Pages 251-259
  Background
  Pregnancy in women with systemic lupus erythematosus (SLE) is still introduced as a major challenge. Consulting before pregnancy in these patients is essential in order to estimating the risk of undesirable maternal and fetal outcomes by using appropriate information. The purpose of this study was to develop an artificial neural network for prediction of pregnancy outcomes including spontaneous abortion and live birth in SLE.
  Methods
  In a retrospective study, forty-five variables were identified as effective factors for prediction of pregnancy outcomes in systemic lupus erythematosus. Data of 104 pregnancies in women with systemic lupus erythematosus in Shariati Hospital and 45 pregnancies in a private specialized center in Tehran from 1982 to 2014 in August and September, 2014 were collected and analyzed. For feature selection, information of the 149 pregnancies was analyzed with a binary logistic regression model in SPSS software, version 20 (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA). These selected variables were used for inputs of neural networks in MATLAB software, version R2013b (MathWorks Inc., Natick, MA, USA). A Multi-Layer Perceptron (MLP) network with scaled conjugate gradient (trainscg) back propagation learning algorithm has been designed and evaluated for this purpose. We used confusion matrix for evaluation. The accuracy, sensitivity and specificity were calculated from the confusion matrix.
  Results
  Twelve features with P<0.05 and four features with P<0.1 were identified by using binary logistic regression as effective features. These sixteen features were used as input variables in artificial neural networks. The accuracy, sensitivity and specificity of the test data for the MLP network were 90.9%, 80.0%, and 94.1% respectively and for the total data were 97.3%, 93.5%, and 99.0% respectively.
  Conclusion
  According to the results, we concluded that feed-forward Multi-Layer Perceptron (MLP) neural network with scaled conjugate gradient (trainscg) back propagation learning algorithm can help physicians to predict the pregnancy outcomes (spontaneous abortion and live birth) among pregnant women with lupus by using identified effective variables.
  Keywords: pregnancy outcome, neural networks, retrospective studies, systemic lupus erythematosus
 • Malihea Khaleghian, Issa Jahanzad, Abbas Shakoori, Neda Zargari, Maryam Mohamadi, Cyrus Azimi* Pages 260-270
  Background
  The incidence rate of gastric cancer in Western countries has shown a remarkable decline in recent years although it is still the almost common cancer between men in Iran. The proto-oncogene MYC, located at 8q24.1, regulates almost 15% of human genes and is activated in 20% of all tumors. MYC amplification and overexpression of its protein product are observed in 15-30% of gastric neoplasia. The objective of this study was to find the preference of CISH or IHC in the diagnosis and prognosis of gastric cancer.
  Methods
  In this cross-sectional investigation, 102 paraffin blocks samples of Iranian patients with gastric cancers were studied. All the patients had undergone primary surgical resection at the Cancer Institute Hospital, Tehran University of Medical Sciences from 1987 to 1993. CISH and IHC techniques were applied to the samples. CISH was carried out on 3-µm-thick tissue sections and with a ZytoDot CISH Implementation Kit (ZytoVision GmbH, Germany). IHC was down using the HRP method with the monoclonal antibody. A universal peroxidase-conjugated secondary antibody kit was used for the detection system. All samples were gastric adenocarcinoma and were selected randomly.
  Results
  Our data revealed that both diffuse and intestinal types of gastric cancer occurred significantly in men more than women. Our results showed an indication of some correlation between grades and CISH results, although the difference was not significant. Our data also showed that CISH+ patients (43.1%) were more frequent in comparison with IHC+ patients (14.7%). There was a correlation between CISH and IHC. This result revealed that there was a significant difference between grades and IHC. There was also no statistically significant difference between CISH amplification in diffuse and intestinal types.
  Conclusion
  Our conclusion is that for the treatment, management of stomach cancer, and monitoring of progress and prognosis of the tumor that is almost important for patients and clinicians, CISH test is a better and feasible to IHC test, with regards to sensitivity and specificity.
  Keywords: C, MYC, immunohistochemistry, in situ hybridization, Iran, stomach neoplasms, treatment outcome
 • Zahra Qaempanah, Hossein Arab, Alibeik *, Marjan I. Ghazi Saeed, Mohammad Ali Sadr, Ameli Pages 271-280
  Background
  Warfarin is the most common oral anticoagulant. This drug is used for the prevention and treatment of thromboembolic patients. It is difficult for physician to predict the results of warfarin prescriptions because there is narrow boundary between therapeutic range and complications of warfarin. Therefore drug dose adjustment is normally performed by an expert physician. Decision support systems that use extracted knowledge from experts in the field of drug dose adjustment would be useful in reducing medical errors, especially in the clinics with limited access to experts. The aim of this study was to propose a method for boosting the maintenance dose of warfarin for a maximum period of three days to eliminate disruptions in International Normalized Ratio (INR).
  Methods
  In a retrospective study, from December 2013 to February 2014 in Shahid Rajaee Heart Center, Tehran, Iran, 84 patients with International Normalized Ratio below (INR) the therapeutic range was selected who was undergone a boosting dose during three days. Patients with unstable maintenance dose were excluded from the study. In this study, data from 75 patients receiving warfarin therapy were used for developing and evaluation of the proposed model. The INR target range for 37 patients out of remaining 75 cases was between 2.5 and 3.5, while for 38 patients the intended INR range was between 2 and 3. A separate fuzzy model was designed for each of the above-mentioned therapeutic ranges.
  Results
  The recommended dose for 37 patients having INR therapeutic range of 2.5 to 3.5 has mean absolute error and root mean squared error of 1.89 and 2.78 respectively for three days. These error rates are 1.97 and 2.88 respectively for 38 patients who are in therapeutic range 2 to 3.
  Conclusion
  The results are promising and encourage one to consider this system for more study with the aim of possible use as a decision support system in the future.
  Keywords: anticoagulants, clinical decision support system, fuzzy logic, international normalized ratio, retrospective studies, warfarin
 • Mohammad Aghazade Amiri, Mozhgan Alvandi, Seyed, Mohammad Naser Hashemian, Seyed, Mahdi Tabatabai Pages 281-288
  Background
  In this study were focused on corneal cells changes in keratoconus disease, as there are differences between results of other studies that were done on keratokonic eyes. And the chief purpose was a comparison between keratoconus and normal population based corneal endothelium (in cell density, pleomorphism and polymegethism of cells).
  Methods
  This study is an observational study and is a case-control type. This study was done in Farabi Ophthalmology Hospital, Tehran, from September 2013 to February 2014. In this study, 26 mild (corneal power is lower than 48 diopter) and moderate (corneal power is between 48 to 54 diopter) keratoconic eyes (case group) with no history of contact lenses wear or eye surgeries were compared with 25 normal eyes (control group) that corneal power based topographic images is lower than 47.2 diopter. This comparison were done based specular microscopy images which were taken by Noncontact (Topcan Sp-2000 P) specular microscope in 5 corneal regions (central, superior, inferior, nasal, temporal). Then the information related to the cell density, Coefficient of Variation (CV) of polymegethism and pleomorphism of cells were analyzed by SPSS software, version 21 (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA).
  Results
  Superior corneal region has the largest amount of endothelial cell density in case and control groups (P<0.001). But the effects of keratoconus on the cell density was not significant (P=0.96). And also CV of polymegethism in two groups (case and control groups), was similar (P=0.828). Pleomorphism was seen in 7 eyes of 26 eyes in case group (26.9%) and 6 eyes of 25 eyes in control group (24%).
  Conclusion
  Keratoconus does not have any considerable effect on cell density, polymegethism and pleomorphism, in mild and moderate stages and corneal opacity risk caused by intraocular surgeries (such as: Cataract or Glaucoma surgeries) and some diseases (such as diabetes and uveitis) is similar in keratoconic and normal eyes.
  Keywords: case, control studies, corneal endothelium, cell count, keratoconus, pleomorphism, polymegethism, microscopy
 • Sariyeh Golmahammadlou *, Masomeh Hagishafiha, Tayebeh Karjooyan, Sima Oshnouei, Sarvin Pashapoor Pages 289-296
  Background
  Helicobacter pylori (HP) infection may be having no clinical symptoms and if not treated will be persisting. This infection was considered as gastric diseases even during pregnancy. During the last decade its relationship with pregnancy related- disorders has been strongly reported in literature. In this study we evaluated the effect of positive IgG and CagA strains helicobacter pylori on incidence of early spontaneous abortions.
  Methods
  A cross-sectional study was carried out on 100 women were referred to health centers and Motahari Hospital, Urmia, Iran, from October 2012 to March 2013. Fifty women with first miscarriage as cases and 50 women with previous normal delivery as controls were studied. A 2-cc blood sample was taken from each patient to evaluate the specific IgG titer by ELISA method. All results of samples with positive H. pylori IgG, were assayed for anti-CagA, IgG antibodies. A questionnaire was filled for each subject. The associations between CagA positive cases with odds of spontaneous abortion incidence were analyzed by using SPSS software, ver. 19 (Chicago, IL, USA).
  Results
  Mean (±SD) of age were 21.0±5.78 and 30.78±5.10 years for cases and controls group respectively. There was no significant difference in mean of age (P=0.25), and parity (P=1) between two groups. H. pylori IgG antibodies were positive among 23 and 24 (46% vs. 48%) in women with aborted and normal pregnancy respectively. Relationship between IgG status and miscarriage was not significant (OR=0.92, CI95%: 0.39-2.17, P=0.84). In particular anti-CagA antibodies were positive among 18 and 13(78.3% vs. 54.2%) in women with aborted and normal pregnancy respectively. Among women with CagA positive strains had higher odds of miscarriage (OR=3.05, CI95%: 0.73-13.76, P=0.08), but it wasn’t significant.
  Conclusion
  According to the result of this study there was not any association between HP infection and miscarriage. We recommend more studies with larger sample size for determining the effect of CagA positive strains on miscarriage.
  Keywords: abortion, CagA, cross, sectional studies, helicobacter pylori, infertility
 • Mohammad Motamedifar, Davood Mansury, Hadi Sedigh Ebrahim, Saraie, Jamal Sarvari Pages 297-302
  Background
  Antimicrobial resistance is a growing problem in many bacterial pathogens and is of particular concern for hospital-acquired nosocomial infections. Klebsiella pneumonia is an important cause of nosocomial infections has rapidly become the most common extended spectrum beta-lactamases (ESBLs) producing organism. ESBL are defined as the enzymes capable of hydrolyzing oxyimino-cephalosporins. The aim of this study was to compare phenotypic detection of ESBL using two phenotypically method among the clinical isolates of Klebsiella pneumoniae.
  Methods
  In this cross-sectional study a total of 144 isolates from clinical samples Urine, sputum, wound, blood, throat and body fluids isolated and identified as K. pneumoniae in a teaching hospitals in Shiraz within a six months period from December 2012 to May 2013. Antibacterial susceptibility test performed to 14 antibiotics by the disk diffusion method according to CLSI guideline and then isolates that were resistant to at least one of the beta-lactam antibiotics evaluated for the production of beta-lactamase enzymes by using E-test ESBL and combined disk method.
  Results
  Totally 38 (26.3%) isolates produced ESBLs. All ESBL producing isolates were susceptible to imipenem and meropenem and resistant to aztreonam. The highest antibiotic resistance was observed for amoxicilin (100%) and the lowest antibiotic resistance was observed for meropenem (9.7%). The number of 38 (100%) isolates were identified as ESBL producer by using E-test ESBL ceftazidime. It was while using the combined disks; ceftazidime/clavulanic acid, cefotaxime/clavulanic acid and cefpodoxime/clavulanic acid, respectively 35 (92.1%), 34 (89.4%) and 31 (81.5%) of isolates identified as beta-lactamase producing isolates.
  Conclusion
  Considering the high prevalence of bacteria producing ESBL, screening for infections caused by ESBL-producing isolates may be lead to the most effective antibiotics therapies.
  Keywords: beta, lactamases, cross, sectional studies, infections, klebsiella pneumoniae
 • Shirin Izadi, Hounaz Akbari, Behzad Farahani, Shahrokh Izadi Pages 303-307
  Background
  Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and heart failure are prevalent comorbidities affecting a vast proportion of the world population, responsible for significant morbidity and mortality, their coexistence is more frequent than previously recognized that poses important diagnostic and therapeutic challenges. We intend to determine the prevalence of concomitant left ventricular dysfunction in COPD patients.
  Methods
  We performed a cross-sectional study in patients who had referred to Firuzgar University Hospital in Tehran from March 2011 to March 2013 in period of 2 years. All participants were compatible for including and excluding criteria’s. In all cases of COPD, pulmonary function test was done; also Echocardiography was performed as the diagnostic assessment of heart failure.
  Results
  Out of 74 participants there was 56(75.7%) male and 18(24.3%) female with the mean age of 67.712.9 (SD), the prevalence of left ventricular systolic dysfunction (LVSD) was 25.70%, also the prevalence of left ventricular diastolic dysfunction (LVDD) was 74.60% among 71 patients. The prevalence of LVSD in patients with and without history of coronary artery disease (CAD) was 33.30% and 15.60% respectively. The prevalence of LVDD was 85.40% in patient with history of CAD and 60% in patients without it. The presence of ventricular dysfunction (neither systolic nor diastolic) in COPD patients was not statistically associated with presence of CAD or the intensity of underlying COPD disease.
  Conclusion
  Knowledge about the prevalence of concomitant left side heart failure in COPD patients is limited, but it seems the presence is rather common, so more attention should be paid to coexistence of ventricular dysfunction in COPD patients disregarding presence of CAD or COPD intensity in clinical practice.
  Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, coronary disease, cross, sectional studies, left ventricular dysfunction, prevalence
 • Mahboobeh Hajabdolbaghi, Hamid Emadi Kochack, Mohammad Reza Salehi *, Seyed Ali Dehghan Manshadi, Mehdi Usefipour, Afsaneh Motevalli Haghi Pages 308-312
  Background
  One of the main reasons of hemorrhagic fevers is Ebola. The high rate of mortality and lack of definite treatment have been caused this infection to be a serious problem in the world. Ebola, especially in the early stages, when causes symptoms such as fever, anorexia and nausea, can be confused with malaria infection and conversely, severe malaria with Ebola. Plasmodium falciparum is an important cause of severe malaria that more than other types of plasmodium confused with Ebola.
  Case Presentation
  The patient is a 54-year-old man who had gone to Sudan about 8 months ago. The patient reported that fever, chills and headache had been started one week before traveling from Sudan to Iran and hematuria was added to his symptoms in third week of illness in Iran. He was referred to the emergency department with probable diagnosis of Ebola. Plasmodium falciparum gametocytes were revealed in his peripheral blood smear. Finally, he was treated with Coartem (artemether/lumefantrine) for malaria and after clinical improvement discharged to home with good condition.
  Conclusion
  Ebola should be suspected in every patient with fever and a history of traveling to endemic areas. Considering the fact that in most areas where Ebola is endemic also malaria is common, lack of clinical suspicion to malaria causes that clinicians mistake malaria with Ebola. Necessary laboratory tests to rule out important differential diagnoses in patients with suspected Ebola virus contains: Peripheral blood smear for malarial parasite and blood culture and blood cell counts to investigate typhoid fever and other bacterial infections. Therefore, malaria should be considered as an important differential diagnosis in every patient suspected with Ebola.
  Keywords: ebola, hemorrhagic fevers, malaria