فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 31، بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/30
 • تعداد عناوین: 9
|
 • آسیه سهیلیان، محمدمهدی طهرانچی*، سید مهری حمیدی سنگدهی، مهدی صفی صفحات 1-9
  رنگ های ساختاری، یکی از ویژگی های مورد توجه در پرهای بعضی از پرندگان است. به دلیل ویژگی های اپتیکی خاص، بعضی از این ساختارهای طبیعی، همواره بهترین منبع الهام برای دانشمندان مواد و مهندسان جهت ساخت مواد فوتونی جدید بوده است. در تحقیق حاضر، چند نمونه پر درخشنده از نوعی قرقاول به نام کولچیکس تهیه شد. رنگ باربیول های درخشنده این پرها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری، آزمایش طیف سنجی، آنالیز رنگی و شبیه سازی اپتیکی مورد مطالعه قرار گرفت. در طیف بازتاب نمونه ها اثر رنگین کمانی ضعیفی مشاهده شد که موید ساختاری بودن این رنگ است. این ساختار در ناحیه غشای باربیول و به صورت یک بلور فوتونی دوبعدی هگزاگنالی و لایه نازک می باشد. در شبیه سازی اپتیکی مشاهده شد که این ساختار ترکیبی، رنگی ساختاری با فام سبز ایجاد می کند.
  کلیدواژگان: رنگ های ساختاری، پرهای قرقاول، باربیول، بازتاب، روشنایی، زاویه فام، کروما
 • بهاره لباف، حسین ایزدان*، فروغ مهیار صفحات 11-19
  در تحقیق حاضر، تاثیر جنسیت، فرهنگ و سن براحساس رنگی برای نمونه های تک رنگ مورد بررسی قرارگرفت. در این تحقیق، ارزیابی های چشمی به کمک آزمایشات روان- فیزیکی برروی بیست محرک رنگی تک رنگ تحت مقیاس های احساس رنگی،«سنگین- سبک»،«گرم- سرد» و«فعال- غیرفعال»،که براساس آزمایش لی چن او انتخاب شدند، انجام شد. محرک های رنگی که فضارنگ CIELAB را به طور مناسبی پوشش می دادند روی یک نمایشگر LCD در یک اتاق تاریک نشان داده شدند. مشاهده کنندگان پاسخ های احساسی خود را به هر محرک گزارش دادند. داده ها در سه گروه مشاهده کنندگان شامل مردان- زنان، اصفهانی- غیراصفهانی و 20 تا 30 سال- 35 تا 45 سال سن مورد بررسی قرار گرفتند. داده های گزارش شده توسط یک آزمون روان- فیزیکی قضاوت دسته ای به داده های مقیاسی تبدیل شدند. نتایج نشان داد که جنسیت، فرهنگ و سن برمقیاس های «سنگین- سبک»، «گرم- سرد» و «فعال- غیرفعال»، که لی چن او آنها را به عنوان مقیاس های جهانی معرفی نموده است؛ تاثیرمحسوسی ندارد. دقت مدل احساس رنگی پیشنهادی لی چن او با داده های چشمی حاصل از تحقیق حاضر ارزیابی شد. مدل پیشنهادی لی چن او برای مقیاس«سنگین- سبک» با مقدار R2 برابر با 0.74 بهترین پیش بینی رابرای داده های چشمی تحقیق حاضر دارد.
  کلیدواژگان: احساس رنگی، آزمایش روان فیزیکی، محرک رنگی تک رنگ، جنسیت، فرهنگ، سن
 • مهران رستمی درونکلا*، محسن محسنی، زهرا رنجبر صفحات 21-33
  در این تحقیق نانو سیلیکا تحت شرایط مختلف pH با گلیسیدوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان آمایش شد. به منظور بررسی میزان اصلاح سطحی، یک سری آزمون ها بر روی ذرات و بر روی پوشش شفاف پلی یورتان حاوی نانو ذرات انجام شد. جهت بررسی مشخصات ذرات آزمون های pH نانو ذره، چگالی، طیف سنجی زیر قرمز، آنالیز عنصری و پتانسیل زتا انجام شد. همچنین جهت بررسی شیمی سطحی ذرات آمایش شده، آزمون کدورت سنجی در حلال هایی با عامل حلالیت متفاوت انجام گرفت. نتایج نشان داد میزان حضورلایه اپوکسی سیلان درسطح وابسته به تنظیم pH در طی فرآیند آمایش می باشد. بیشترین میزان واکنش در شرایط نزدیک به نقطه ایزوالکتریک اپوکسی سیلان (4.7) و بالای نقطه ایزوالکتریک سیلیکا (pH بین 6-5) مشاهده گردید. حضور سیلان در سطح منجر به کاهش نسبی چگالی ذرات و افزایش نقطه ایزوالکتریک ذرات آمایش شده گردید. نمونه با درصد میزان سیلان بیشتر در سطح، قابلیت راکنش بهتری در حلال های با پیوند هیدروژنی (Hδ) بالاتر و قطبیت (Pδ) کمتر نشان داد. این پدیده به دلیل افزایش آبگریزی ذرات اصلاح شده و کاهش قطبیت آنها می باشد. جهت کمی کردن برهم کنش سطح ذره با بستر رزینی آزمون های استحکام کششی، آزمون دینامیکی مکانیکی حرارتی (Dynamic Mechanical Thermal Analysis) DMTA و سختی دندانه ای به روش Buchholz در یک رزین یورتانی بررسی گردید. نتایج حاکی از افزایش برهم کنش فیزیکی و شیمیایی بین ذرات آمایش شده و رزین بوده که نتیجه آن تغییر قابل ملاحظه ای در خواص مکانیکی این نانو پوشش ها در مقایسه با پوشش های حاوی نانو سیلیکای آمایش نشده است.
  کلیدواژگان: نانو سیلیکا، آمایش سطحی، اپوکسی سیلان، زتا پتانسیل، سختی دندانه ای
 • آی نور الله قلیان، علی مهری زاد*، پروین غربانی صفحات 35-43
  در این تحقیق، ابتدا نانوذرات دی اکسید تیتانیم عامل دار با استفاده از سالیسیلیک اسید تهیه شد. سپس ظرفیت جذب سطحی رنگزای آبی متیلن بر روی نانوذرات عامل دار شده با در نظر گرفتن اثر عوامل مختلف نظیر مدت زمان تماس، مقدار جاذب، pH، غلظت اولیه رنگزا و دما در یک سیستم ناپیوسته مطالعه شد. شرایط بهینه جذب آبی متیلن در pH های خنثی و قلیایی، 0.4 گرم از جاذب و مدت زمان تعادلی 50 دقیقه حاصل شد. نتایج نشان داد که افزایش دما و غلظت اولیه آبی متیلن منجر به کاهش تدریجی میزان جذب سطحی می شود. ارزیابی مدل های غیرخطی سینتیک و ایزوترم جذب سطحی به کمک نرم افزار Polymath نشان داد که داده ها از مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم و ایزوترم فروندلیش تبعیت می کنند. مطالعات ترمودینامیکی نیز نشان داد که فرآیند جذب سطحی به صورت خودبخودی و گرمازا می باشد.
  کلیدواژگان: آبی متیلن، نانوتیتانیم دی اکسید عامل دار شده، جذب سطحی، ایزوترم
 • ابوالقاسم نورمحمدی*، ابوذر احسان بخش، محمود فیض صفحات 45-51
  نانوبلورهای CdSe (هسته) و CdSe/ZnS (هسته/پوسته)، با استفاده از روشی موسوم به روش سبز و بدون استفاده از پیش مواد حاوی فسفین تولید شد. خواص نوری نانوبلورهای تولید شده با استفاده از بیناب های جذب فرابنفش- مرئی و گسیل فوتولومینسانی بررسی و اندازه میانگین نانوبلورهای CdSe به روش نوری، با استفاده از بیناب جذب، تخمین زده شد. همچنین اندازه و شکل نانوبلورها به کمک نمودار ویلیامسون- هال و تصاویر TEM مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هم خوانی مناسبی میان برآورد سه روش متفاوت ذکر شده وجود دارد. بر این مبنا اندازه نانوبلورها در محدوده 8.5-5.5 نانومتر اندازه گیری شد. به روش پراش پرتو X، مشخص شد که نانوبلورهای CdSe در ساختار بلند روی شکل گرفته اند. با افزایش زمان و کاهش دمای رشد نانوبلورها، جابه جایی قرمز لبه جذب و لبه گسیل مشاهده شد که نشان گر افزایش اندازه نانوبلورهاست. بعد از هسته / پوسته سازی، جابه جایی قرمز درحدود 10 نانومتر و 40-30 نانومتر، به ترتیب در بیناب جذب و گسیل نانوبلورها مشاهده شد. بر اساس روش ما، دست یابی به نانوبلورهای CdSe با گسیل سبزرنگ قابل تنظیم، بدون استفاده از اکتادکان، امکان پذیر است.
  کلیدواژگان: نیم رساناها، نانوبلورها، هسته، پوسته، روش سبز، CdSe، ZnS
 • موسی صادقی کیاخانی* صفحات 53-64
  در این مطالعه، خواص رنگرزی و ثباتی کالای اکریلیکی رنگرزی شده با دو ماده رنگزای فلورسنتی بر پایه نفتالیمید مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج اسپکتروفوتومتری کالاهای رنگرزی شده نشان داد که مواد رنگزای مورد استفاده از قابلیت رنگرزی و شدت فلورسنتی قابل قبولی بر روی پارچه اکریلیکی برخوردار هستند. از روش آماری رویه پاسخ برای بررسی تاثیر هر یک از عوامل فرآیند به صورت مجزا و در تداخل با یکدیگر بر روی شرایط بهینه فرآیند رنگرزی کالای اکریلیکی استفاده شد. نتایج بخوبی نشان داد که شدت فلورسنتی، خصوصیات رنگرزی و ثباتی پارچه اکریلیکی با اصلاح ماده رنگزای نفتالیمیدی با ترکیب دندریمر PAMAM نسل 0.5- بهبود می یابد.
  کلیدواژگان: ماده رنگزای فلورسنت، نفتالیمید، دندریمر، اکریلیک، رنگرزی، ثبات رنگی
 • میثم باریکانی*، محمدرضا کلایی، سعیده مزینانی، مهدی باریکانی صفحات 65-73
  پلی یورتان ها به دلیل خواص ویژه و منحصر بفرد خود در زمینه های مختلفی در صنایع کاربرد دارند. استفاده از پلی یورتان ها و پلی یورتان اوره ها به عنوان پوشش های سطوح در کارخانه ها و ورزشگاه ها ویا وسایل نقلیه از سالیان گذشته مورد توجه بوده است. اما همیشه بالا بردن مقاومت حرارتی این پلیمرها به منظور گسترش دامنه مصرف آنها مدنظر بوده است. در این پژوهش تهیه نانوکامپوزیت های پلی یورتان اوره با نانوالماس به روش درجا، انجام و ضمن شناسایی نانو کامپوزیت های تولید شده، خواص حرارتی آنها، اعم از مقاومت حرارتی و دمای انتقال شیشه ای و بلورینگی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. نتایج به دست آمده، بهبود 13 درجه ای مقاومت حرارتی نانو کامپوزیت های پلی یورتان اوره با 1% وزنی نانو الماس را نشان داد. همچنین دمای انتقال شیشه ای افزایش و میزان بلورینگی بخش نرم زنجیر پلی یورتان اوره با افزایش نانو الماس کاهش یافت.
  کلیدواژگان: پلی یورتان اوره، نانو الماس، پلیمریزاسیون درجا، پراکنش، مقاومت حرارتی
 • زهرا حقیقی، امیرحسین کریمی*، غلامرضا وطن خواه صفحات 75-82
  خانه تاریخی سوکیاس، در محله تبریزی های اصفهان واقع شده و بر طبق مطالعات انجام شده در دوره شاه عباس دوم صفوی ساخته شده است. یکی از مهم ترین تزیینات معماری این بنا، دیوارنگاره های تاریخی آن است. لایه رنگ در دیوارنگاره به طور معمول شامل دو جزء رنگدانه، بست و سایر افزودنی ها است. شناسایی بست با استفاده از طیف بینی زیر قرمز از آن جهت که مقدار بست ناچیز است و داده های طیفی مرتبط با آن، هنگام آنالیز تحت تاثیر هم پوشانی ناشی از وجود رنگدانه ها و دیگر اجزاء لایه های دیوارنگاره واقع می شود، کاری دشوار است. از این رو در این پژوهش با هدف حذف اثر این عوامل مداخله گر تعدادی نمونه ساخته شد و از دیوارنگاره خانه تاریخی سوکیاس نمونه برداری شد. طیف نمونه ها با استفاده از روش FTIR تهیه و برای پردازش داده ها نیز از روش کمومتریکس SIMCA استفاده شد. زرده تخم مرغ به عنوان بست نمونه های تاریخی خانه سوکیاس شناسایی شد. با توجه به نتایج به دست آمده، می توان استفاده از روش های کمومتریکس را در شناسایی بست نقاشی های دیواری کارآمد دانست.
  کلیدواژگان: بست، دیوارنگاره، کمومتریکس
 • فرهاد عامری* صفحات 83-89
  در این تحقیق ارتباط نتایج وضوح تصویر اندازه گیری شده با دو دستگاه گونیوفوتومتر و Wave scan DOI که از دو روش کاملا متفاوت اندازه گیری می شوند با نتایج ارزیابی چشمی بررسی گردید تا از این طریق کارایی دو دستگاه در اندازه گیری این پارامتر ارزیابی گردد. برای این منظور 4 مقیاس وضوح تصویر از نمونه های اکروماتیک خودرویی مشکی متالیک، خاکستری متالیک، نقره ای متالیک و سفید غیرمتالیک آماده گردید به طوری که در هر مقیاس مقدار براقیت و دیگر صفات هندسی تقریبا ثابت و پارامتر وضوح تصویر متغیر بود. این نمونه ها توسط 16 نفر مشاهده کننده و با روش اختلاف سنجی با مقیاس خاکستری مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس به صورت آماری نتایج ارزیابی چشمی با نتایج اندازه گیری دو دستگاه گونیو فوتومتر و Wave scan DOI بررسی گردید. نتایج نشان داد برای هر چهار فام مورد بررسی، بین وضوح تصویر انداز ه گیری شده با دستگاه گونیو فوتومتر با نتایج ارزیابی چشمی ارتباط خطی بهتری در مقایسه با وضوح تصویر اندازه گیری شده با دستگاه Wave scan DOI وجود دارد، بنابراین به نظر می رسد که برای اندازه گیری وضوح تصویر نمونه های خودرویی دستگاه گونیوفوتومتر در مقایسه با دستگاه WaveScan DOI کارایی بهتری داشته باشد.
  کلیدواژگان: جلوه ظاهری، ارزیابی چشمی، وضوح تصویر، Wave scan DOI، گونیوفوتومتر
|
 • A. Soheilian, M. M. Tehranchi*, M. Hamidi, M. Safi Pages 1-9
  Structural colors are one of the interesting aspects of some avian plumages. Due to the unique optical properties، material scientists and engineers always take the nature as the best source of inspiration for novel materials. In this article، some brilliant feathers of a pheasant ‘Colchicus’ were prepared. The electron microscopy، spectrometry، colorimetric analysis and optical modeling were used to study the color of the brilliant barbule''s feathers. A weak iridescence effect was found in the sample''s reflectance spectrum that confirms the structural base of the color. This structure is consisting of both a single thin film and a two-dimensional hexagonal photonic crystal. Optical modeling revealed that the heterostructure can produce a structural color with a green hue.
  Keywords: Structural colors, Pheasant plumages, Barbule, Reflectance, Lightness, Hue angle, Chroma
 • B. Labaf, H. Izadan*, F. Mahyar Pages 11-19
  The present research is defined to clarify the relationship between colour and emotion and to investigate the effects of culture, gender and age on colour emotion. Observers took part in a psychophysical experiment to evaluate the single colour stimuli using “heavy-light”, “warm-cool”, and “active-passive” colour emotional scales. These scales were chosen on the basis of the suggested emotional scales in Li Chen Ou's study. The observers divided into three different groups to investigate the effect of culture, gender and age on the colour emotional scales. The observer groups were female versus male, from Isfahan versus not from Isfahan and 20 to 30 years old versus 35 to 45 years old. Twenty colour stimuli which covered CIELAB colour space, reasonably, were presented on a calibrated LCD in a darkened room. The observers reported their emotional responses of each of the stimuli. The reported data were transformed to scale values using a categorical judgment method. The results showed that the effect of gender, culture and age on the “heavy-light”, “warm-cool” and “active-passive” colour emotional scales is insignificant. Examining the suggested colour emotional model of the previous study conducted by Li Chen Ou, showed the best determination coefficient between visual data and predicted ones for “heavy-light” colour emotional scales by R2=0.74.
  Keywords: Colour emotion, Psychophysical experiment, Single colour stimuli, Gender, Culture, Age
 • M. Rostami*, M. Mohseni, Z. Ranjbar Pages 21-33
  In this work, nano silica was modified by Glycidoxy propyl trimethoxy silane at different pH conditions. In order to study the surface treated particles, some testes on particles and poly urethane clear coat containing nano particles were performed. To characterize the particles some tests such as pH, density, FT-IR, elemental analysis and zeta potential were performed.Also in order to study surface chemistry of treated particles, Turbidity of particle in two solvents with different solubility parameters was implemented. The results show that the pH of treating bath, highly affects on amount of grafting. Maximum grafting content was obtained at isoelectric point of silane (4.7) and above isoelectric point of silica (5-6). Grafting silane on silica Surface causes the density of particles decrease and the isoelectric point increases. Sample with higher grafting has better dispersion stability in solvents with higher hydrogen bonding parameter (δH) and lower polar parameter (δP).This phenoma is because of increasing hydrophobisity of treated particles and decrease of polarity. Inorder to quantify interaction of particles with poly urethane matrix, Tensile strength, DMTA and Buchhol Hardness, were performed. The results were representative chemical and physical interaction between treated particles and poly urethane matrix which is increase considerably mechanical properties of nano composite.
  Keywords: Nano silica, Surface treatment, Epoxy silane, Zeta potential, Indentation hardness, DMTA
 • A. Allahgholian, A. Mehrizad*, P. Gharbani Pages 35-43
  In this research, initially modified nano-TiO2 was prepared from salicylic acid. Then, adsorption capacity of Methylene Blue (MB) onto modified nanoparticles was investigated in a batch system by considering the effects of various parameters like contact time, adsorbent dosage, pH, initial dye concentration and temperature. Optimum conditions for MB adsorption were found to be neutral and alkaline pHs, 0.4 g of adsorbent and equilibrium time≈ 50 min. The results showed that the increase of temperature and initial MB concentration leads to gradual decrease of adsorption rate. Evaluation of non-linear adsorption isotherm and kinetic models by Polymath software suggested that data can be well described by the pseudo-second-order kinetic and Freundlich isotherm models. Thermodynamic studies showed that the adsorption process was spontaneous and exothermic.
  Keywords: Methylene Blue, Modified nano, titanium dioxide, Adsorption, Isotherm
 • A. Ehsanbakhsh, A. Nourmohammadi*, S. M. H. Feiz Pages 45-51
  CdSe (Core) and CdSe/ZnS (Core/Shell) nanocrystals were produced using a green synthesis method by using phosphine- free precursor materials. The optical properties of the produced nanocrystals were investigated using UV- Vis absorption and PL emission spectra, and the average size of the nanocrystals was estimated optically using the absorption data. Size and morphology of the nanocrystals were also investigated using Williamson- Hall analysis and the TEM images. Our results show good agreement among the mentioned three different methods. Thus, size of CdSe nanocrystals was estimated within the 5.5-8.5 nm range. It was shown by X-ray diffraction method that CdSe nanocrystals, with zinc-blende structure, are formed. With increasing the growth time and decreasing the temperature, a red-shift was observed in both absorption and emission edges, which indicates an increase in the size of the grown nanocrystals. After core/shelling the nanocrystals, red-shifts of ~ 10 nm and ~ 30-40 nm were observed in the absorption and emission spectra of the grown nanocrystals, respectively. Accordingly, in our method it was possible to obtain CdSe nanocrystals, with justified green emission, without using octadecene.
  Keywords: Semicoductors, Nanocrystals, Core, Shell, Green method
 • M. Sadeghi, Kiakhani* Pages 53-64
  In this study, dyeing and fastness properties of acrylic fibers dyed with two naphthalimide fluorescent dye were investigated. The obtained spectrophotometric results of dyed fabrics showed that the used dyes had a good build up and fluorescent intensity on the acrylic fiber. Response surface methodology (RSM) was applied to evaluate the simple and combined effects of the main independent parameters on the optimizing the operating conditions of the dyeing process. The results indicated that the fluorescent intensity, dyeing and fastness properties of acrylic fibers improved with the modification of naphthalimide dye using PAMAM dendrime (G=-0.5).
  Keywords: Fluorescent dye, Naphthalimide, Dendrimer, Acrylic, Dyeing, Color fastness
 • M. Barikani*, M. R. Kalaee, S. Mazinani, M. Barikani* Pages 65-73
  Polyurethanes due to their excellent properties are used in different industrial applications. Polyurethane and polyurethane-ureas have been used as coating materials in factories ground areas and sport fields during the last decades. But improving their thermal stability was always the major goal for developing their applications. In this study the polyurethane-urea nanocomposites with nanodiamond were prepared by in situ polymerization and their chemical structure, thermal stability, glass transition temperature and also crystallinity were measured. The results showed 13˚C improvement in thermal stability by using only 0.1% of nanodiamond in polymer matrix. Glass transition temperature (Tg) was also increased and soft segment crystallinity was decreased by addition of nanodiamond in polymer matrix.
  Keywords: Polyurethane, urea, Nanodiamond, In situ polymerization, Dispersion, Thermal stability
 • Z. Haghighi, A. Karimy*, R. Vatankhah Pages 75-82
  Sukias house is located in Tabriziha neighborhood, Isfahan, Iran. Investigators have revealed that this historical house has been built during Shah Abbas II (r. 1632-1666). One of the most important decorations of this building is its historical wall paintings. The paint layer of wall painting is generally composed of pigments, organic binding media and other additives. Characterization of the binding media is a challenging problem in cultural heritage due to the presence of complex materials structure of wall paintings. The principal aim of this work is to overcome the spectral interferences for interpretation of FTIR spectra obtained from wall paintings samples. A set of calibration samples were prepared in a similar way to the strata of a real wall painting from lowest to highest complexity. Sampling from the Sukias house was accomplished as well. Each sample was analyzed by FTIR spectroscopy and spectral data set was processed by chemometrics approaches. Binding medium of Sukias house was identified as egg yolk. Results are promising in the sense that SIMCA could be useful to mine the complex FTIR spectra and characterize binding media in wall paintings which is very time-consuming and challenging by regular methods of analysis.
  Keywords: Binding medium, Wall painting, Chemometrics
 • F. Ameri* Pages 83-89
  In this study the correlation between quantitative visual assessment of distinctness of image and its instrumental equivalents as measured by two types of measuring instruments namely a goniophotometer and a wavescan DOI instrument was sought after. To this end, 4 scales were prepared based on automotive achromatic samples varying in lightness i.e. black, grey, silver and white, having variable DOI values but the other geometric attributes being kept constant as far as possible. The differences in DOI of samples in each scale were visually assessed and quantified in terms of an also prepared lightness scale by a panel of 16 observers. The coefficient of determination was utilized to assess the correlation between such quantified visually assessed data and the equivalent instrument values as measured separately by a goniophotometer and a wavescan DOI instrument. Results show that irrespective of lightness of samples, the correlation of differences in visual and instrumental data was always superior for the goniophotometer than the wavescan DOI instrument. This implies that the measurement of DOI by a goniophotometer has unequivocal advantages.
  Keywords: Appearance, Visual assessment, Distinctness of image, Wavescan DOI, Goniophotometer