فهرست مطالب

 • پیاپی 11 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/21
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهین شجاعی، بهمن کیانی *، احد ستوده، حمیدرضا عظیم زاده صفحات 1-14
  جهت بررسی رابطه متغیرهای شیب، جهت و ارتفاع از سطح دریا با مشخصات کمی گونه ها، تعداد 125 قطعه نمونه 10 آری به صورت تصادفی بلوکی مشخص و در قطعات نمونه حضور، تعداد، ارتفاع و قطر برابر سینه (برای گونه های درختی) و قطر یقه (برای گونه های درختچه ای) ثبت شد. هم چنین در هر قطعه نمونه، تیپ گیاهی بر اساس سهم گونه ها مشخص شد. بر اساس مقیاس متغیرها، تحلیل همبستگی با آزمون های پیرسون، اسپیرمن، فی و کرامر و مجذور اتا انجام شد. نتایج نشان دادند که ارتفاع از سطح دریا مهم ترین عامل تاثیرگذار در حضور و فراوانی گونه ها و هم چنین تیپ های گیاهی است. به طور کلی گونه های بادام کوهی (Amygdalus scoparia Spach.) و بنه (Pistacia atlantica F. & M) در ارتفاعات پایین و گونه های تنگرس (Amygdalus lycioedes Spach.)، ارژن (Amygdalus elaefnifolia Spach.) و کیکم (Acer cinerascens L.) در ارتفاعات بالاتر وضعیت بهتری داشتند. شیب همبستگی منفی با حضور گونه های افدرا (Ephedra spp) و بادام کوهی و همبستگی مثبت با حضور سایر گونه ها داشت. هم چنین درختان بنه بیشتر متمایل به حضور در جهات جنوبی بوده و در این جهات حجم و سطح مقطع بیشتری داشتند. اطلاعات حاصل از این تحقیق در شناسایی مکان های مناسب برای توسعه گونه ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد. تحلیل رگرسیون نشان داد که تنها فراوانی بادام و افدرا و ارتفاع متوسط بنه و بادام بر اساس متغیرهای شیب و ارتفاع از سطح دریا قابل پیش بینی بودند که البته ضریب تعیین در همه موارد ناچیز بود.
  کلیدواژگان: تراکم، رگرسیون، فیزیوگرافی، گونه های جنگلی، همبستگی
 • شهره کاظمی، سید محمد حجتی *، اصغر فلاح، کامبیز براری صفحات 15-26
  این تحقیق با هدف بررسی اثر مدیریت جنگل روی تنوع درختی، زادآوری و پوشش گیاهی در دوپارسل شاهد و مدیریت شده سری یک طرح جنگلداری خلیل محله واقع در بهشهر انجام شد. جهت نمونه برداری، 30 قطعه نمونه 10 آری دایره ای شکل با ابعاد شبکه 100×75 متر به صورت تصادفی- منظم در هر دو پارسل پیاده شد در هر قطعه نمونه، نوع گونه درختی و درختچه ای همراه با تعداد آن ثبت شد. به منظور مطالعه و بررسی پوشش گیاهی علفی زیراشکوب در هر قطعه نمونه اصلی، تعداد 5 میکروپلات (با ابعاد 1 مترمربع)، یکی از آنها در مرکز و 4 میکروپلات دیگر در چهارجهت اصلی (با فاصله نصف شعاع قطعه نمونه از مرکز) پیاده شدند. در هر میکروپلات نوع و درصد پوشش گونه های علفی یادداشت شد. جهت شمارش زادآوری در مرکز قطعه نمونه اصلی، قطعات نمونه دایره ای شکل به مساحت 100 متر مربع پیاده شد. برای بررسی و مقایسه تنوع زیستی در دو پارسل از شاخص های تنوع سیمپسون و شانون-وینر و برای محاسبه غنا از شاخص های غنای مارگالف و منهینیک و برای یکنواختی از شاخص های یکنواختی پایلو با کمک نرم افزار PAST استفاده شد نتایج نشان داد تعداد گونه های گیاهی در قطعه مدیریت شده بیشتر از شاهد می باشد. شاخص های تنوع زیستی و غنای گیاهان چوبی و علفی و تجدید حیات گونه های چوبی در قطعه مدیریت شده بیشتر از شاهد بود. در واقع نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت جنگل به شیوه تک گزینی روی تنوع گونه های علفی و درختی و تجدید حیات جنگل تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: تنوع، غنا، یکنواختی، شیوه تک گزینی، زادآوری جنگل
 • حسن پوربابایی *، وریا رحیمی، محمد نقی عادل صفحات 27-39
  هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و پراکنش گیاهان مرتعی در مراتع شهرستان دیواندره به عنوان یکی از مهمترین مراتع در استان کردستان است. بدین منظور از یک شبکه آمار برداری تصادفی سیستماتیک 150*200 متر برای استقرار 90 قطعه نمونه استفاده شد. در هر قطعه نمونه، فاکتورهای خاکی و درصد پوشش گونه های گیاهی ثبت شد. برای تعیین اندازه قطعه نمونه در لایه علفی از روش سطح حداقل استفاده شد که در این مطالعه 4 متر مربع به دست آمد. برآورد درصد پوشش گونه ها بر اساس معیار برون بلانکه صورت گرفت. طبقه بندی پوشش گیاهی برای تعیین گروه گونه های اکولوژیک توسط روش خوشه بندی انجام شد. برای محاسبه فاصله بین خوشه ها از روش وارد و برای شاخص فاصله از روش اقلیدسی استفاده شد. نتایج حاصل از خوشه بندی نشان داد که چهار گروه اکولوژیک قابل تشخیص می باشد. از آنالیزهای چند متغیره برای بررسی رابطه بین عوامل فیزیوگرافی و خاکی و گروه های اکولوژیک استفاده شد. نتایج نشان داد که مهمترین خصوصیات فیزیوگرافیک و خاکی در این جوامع ازت، پتاسیم، کربن آلی، درصد ماده آلی، اسیدیته، درصد رطوبت اشباع، بافت خاک و هدایت الکتریکی، ارتفاع از سطح دریا، جهت و شیب است. با توجه به اینکه هر گونه گیاهی نیازهای اکولوژیکی مشخصی نسبت به خصوصیات خاک و عوامل فیزیوگرافی دارد، از مطالعه و شناخت آنها می توان در اصلاح و احیا پوشش گیاهی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پوشش گیاهی، عوامل فیزیوگرافی، خصوصیات خاکی، تحلیل CCA، تحلیل خوشه ای
 • زهرا رحمتی *، مصطفی ترکش اصفهانی، سعید پورمنافی، محمدرضا وهابی صفحات 41-53
  هدف از این مطالعه بررسی توانایی مدل آماری شبکه عصبی مصنوعی در تهیه نقشه رویشگاه بالقوه گونه علوفه ای و دارویی Ferula ovina Boissدر مراتع منطقه فریدونشهر اصفهان می باشد. به منظور تعیین رویشگاه بالقوه گونه F. ovina (کما)، از داده های محیطی به عنوان متغیر مستقل و داده های مربوط به رخداد گونه کما به عنوان متغیر وابسته استفاده گردید. نقشه پراکنش مکانی عوامل محیطی از قبیل خصوصیات توپوگرافی (ارتفاع ازسطح دریا، جهت جغرافیایی، شیب) داده های ادافیکی (برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک) و اقلیمی (میانگین سالانه درجه حرارت، میانگین بارش سالانه و...) به روش کریجینگ و وزن دهی معکوس فاصله تهیه شد. رخداد گونه کما از 278 سایت مطالعاتی (شامل137 سایت حضور و 141 سایت عدم حضور) جمع آوری شد. سپس ارتباط بین متغیرهای محیطی و حضور وغیاب گونه با مدل شبکه عصبی مصنوعی تعیین گردید و به کل منطقه مورد مطالعه تعمیم یافت. نتایج آنالیز حساسیت نشان داد که حضور گونه کما بیشترین همبستگی را به ترتیب با درصد سیلت، درصد شن، ارتفاع، شیب و درصد ماده آلی دارا می باشد. ارزیابی مدل به روش جایگزینی ضریب کاپای 66/0 و مساحت زیر منحنی پلات های ROC با مقدار 9/0 نشان دهنده تطابق خوب تا عالی مدل با واقعیت زمینی است. نتایج نشان داد که مدل تولید شده می تواند به عنوان ابزاری برای استفاده مدیران و کارشناسان بخش مرتع به منظور شناسایی مناطق مستعد جهت عملیات اصلاحی همچون بذرکاری و بوته کاری مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شبکه عصبی مصنوعی، رویشگاه بالقوه گونه Ferula ovina، سیستم اطلاعات جغرافیایی، فریدونشهر
 • مهدیه ابراهیمی *، ایرج رحیمی پردنجانی، پژمان طهماسبی صفحات 55-65
  تحقیق حاضر جهت مطالعه تاثیر عملکرد سوسک های سرگین خوار در برداشت سرگین دام و پراکنش ثانویه بذور در مرتع تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در قالب طرح کامل تصادفی در فصل تابستان انجام گرفت. بدین منظور توری های با اندازه سوراخ های بزرگ و کوچک و کود دامی بز در شش حالت با شش تکرار به عنوان تیمار های مطالعه (حضور کلیه سوسک ها- عدم حضور سوسک- حضور اقامت گرها و تونل گرها، عدم حضور غلتان گرها- حضور اقامت گرها، عدم حضور تونل گرهاو غلتان گرها- حضور اقامت گرها، حضور غلتان گرهای کوچک و تونل گرهای کوچک، عدم حضور تونل گرها و غلتان گرهای بزرگ- حضور اقامت گرها و غلتان گرهای کوچک، عدم حضور تونل گرها، عدم حضور غلتان گرهای بزرگ) انتخاب شدند. جهت سنجش کارکرد اکولوژیکی این حشرات در انتقال بذور از مهره های پلاستیکی در سه اندازه به عنوان بذر تقلیدی استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد سوسک سرگین خوار در برداشت کود مربوط به حالتی بود که احتمال حضور سوسک های اقامت گر، عدم حضور تونل گرها و غلتان گرهای بزرگ و همچنین حضور تونل گرهای کوچک و غلتان گرهای کوچک وجود داشت. 02/34 درصد کل کود به کار رفته، جابه جا شده بود. حداقل مقدار سرگین جابه جا شده مربوط به حالت شاهد (عدم حضور سوسک، 040/0) و حالتی که احتمال حضور سوسک های اقامت گر، تونل گرهای بزرگ و کوچک و همچنین عدم حضور غلتان گرهای بزرگ و حضور غلتان گر های کوچک (06/25) مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین و کمترین بذر جابه جا شده توسط سوسک ها به ترتیب بذور با اندازه کوچک (40/24 درصد)، بذور اندازه متوسط (73/3 درصد) و بزرگ (40/1 درصد) بود. به طورکلی این حشرات در برداشت سرگین دام و پراکنش ثانویه بذور نقش مهمی ایفا می کنند که باتوجه به تاثیر فاکتور های متعدد در عملکرد این حشرات، نیاز به مطالعات بیشتر طی فصول مختلف سال و همچنین بررسی عملکرد این حشرات در سرگین دام های مختلف که از پوشش گیاهی مراتع تغذیه می کنند، می باشد.
  کلیدواژگان: توزیع بذور، سرگین علف خواران، استقرار بذر، مراتع شهرکرد
 • اصغر مصلح آرانی *، مهری خسروی، حمیدرضا عظیم زاده، حمید سودایی زاده، اصغر سپه وند صفحات 67-77
  به منظور مقایسه انباشت سرب و کادمیم در ریشه و برگ در گیاه کاج بروسیا و هم چنین بررسی تاثیر غلظت های مختلف این عناصر بر میزان پرولین و قندهای محلول، پژوهش حاضر در قالب طرح فاکتوریل در سه تکرار انجام گرفت. با افزایش غلظت سرب تغییر معنی داری در میزان پرولین مشاهده نشد. در مقابل کادمیم به ویژه در غلظت 500 میلی گرم بر لیتر باعث افزایش معنی دار میزان پرولین شد. با افزایش غلظت کادمیم، تغییر معنی داری در میزان قند های محلول مشاهده نشد. در مقابل سرب در غلظت 500 میلی گرم بر لیتر باعث افزایش نسبی میزان قند های محلول شد. با افزایش غلظت کادمیم و سرب میزان جذب آن در ریشه و برگ افزایش یافت. بر اساس نتایج این تحقیق به نظر می رسد که گیاه کاج بروسیا با تولید پرولین با اثر سمیت کادمیم مقابله می کند. انباشت کادمیم در ریشه بیشتر از سرب و مقدار آن قابل توجه بود، بنابراین می توان از کاج بروسیا جهت گیاه تثبیتی در خاکهای آلوده به کادمیم و سرب استفاده نمود.
  کلیدواژگان: پرولین، سرب، کاج بروسیا، کادمیم
 • روح الله میرزایی *، عباس اسماعیلی ساری، محمودرضا همامی، حمیدرضا رضایی صفحات 79-91
  آگاهی از تهدیدات پیش روی تنوع زیستی به صورت مکانی به منظور مدیریت موثر حیات وحش کشور و زیستگاه های آنها، امری ضروری است. بدین منظور در این پژوهش به منظور تعیین الگوی مکانی تهدیدات تنوع زیستی در استان گلستان، 12 شاخص در 4 گروه جنبه های ساختاری (ضریب فراکتال محیط، نسبت دایره ای بودن و شیب متوسط)، جنبه های ترکیبی (حضور گونه های تهدید شده)، خطرات غیرزیستی (فاصله تا شهر، روستا، جاده، زیربناهای مهم، زمین کشاورزی، آلودگی خاک و خطر آتش سوزی) و تهدید ایزوله بودن (شاخص نزدیک ترین همسایه) تعریف و لایه های رقومی آنها در محیط GIS آماده شد. سپس با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی وزن لایه ها مشخص و با استفاده از ترکیب خطی وزنی، الگوی مکانی تهدیدات تنوع زیستی در استان گلستان مشخص شد و نهایتا به منظور درک بهتر نتایج، مقادیر مطلوبیت در 5 طبقه تقسیم شدند. نتایج نشان داد که در بین 4 گروه تهدیدات، به ترتیب جنبه های ترکیبی با وزن 59/0، تهدیدات غیرزیستی با وزن 23/0، تهدید ایزوله شدن با وزن 11/0 و جنبه های ساختاری با وزن 07/0، رتبه های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند. الگوی مکانی تهدیدات نیز نشان داد که در قسمت مرکزی استان، بیشترین میزان تهدید وجود دارد که در بخش هایی این الگو به قسمت های شمالی و جنوبی نیز کشیده شده است. به نظر می رسد مناطق پرتهدید در قسمت مرکزی از الگوی مکانی توسعه در استان شامل مناطق شهری، صنایع، جاده ها، روستاها و مناطق کشاورزی تبعیت می کنند و قسمت های کوچک پرتهدید در قسمت های شمالی و جنوبی بیشتر از الگوی مکانی پرندگان تهدیدشده در استان پیروی می کنند.
  کلیدواژگان: پهنه بندی، تهدیدات تنوع زیستی، ارزیابی چندمعیاره، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، استان گلستان
|
 • M. Shojaee, B. Kiani *, A. Sotoodeh, H. Azimzadeh Pages 1-14
  To investigate the relationship between slope، aspect and elevation and quantitative characteristics of plant species، totally 125 sampling plots were selected in a block systematic design. In each sampling، plot presence، number، height، diameter at breast height (for trees) or root collar (for shrubs) and crown diameters were measured and recorded. Also، we recorded vegetation type according to the portion of species in the plot. Correlation analysis was conducted according to the scale of variables using Pierson، Spearman، Phi and Cramer and Eta coefficients. Results found that elevation is the most important factor affecting presence and density and also type in the study area. Altogether، Atlas Pistach (P. atlantica F. & M) and Wild Almond (A. scoparia Spach.) in low elevations and Maple (A. cinerascens L.)، Marsh-arrow-grass (A. lycioedes Spach.) and mountain almond (A. elaefnifolia Spach.) in higher elevations had better conditions. Slope had a negative correlation with presence of Wild Almond and Send Cherry (Ephedra spp)، and positive correlation with the presence of other species. Also، Wild Pistach trees present in southern aspects showed more basal area and volume in these aspects. Results of this research can be used in the detection of suitable points for development of plant species. Regression analysis showed that frequency of almond and Send Cherry and average height of almond and wild Pistach were predictable according to elevation and slope. Of course، coefficient of determination was low in all cases.
  Keywords: Correlation, Density, Forest Species, Physiography, Regression
 • Sh. Kazemi, S. M. Hojjati *, A. Fallah, K. Barari Pages 15-26
  This study was undertaken to investigate the role of forest management in tree diversity، regeneration and vegetation in control and managed parcels of series No. 1 of forestry plan in Khalil-Mahale، Behshahr. Thirty samples with an area of 1000 m2 were systematically and randomly taken with a 100 × 75 m grid in both parcels. In each plot، tree number and species type were recorded. In order to study the vegetation، five micro-plots (1 m2)، one in the center and four others in four main directions (half radius from the center of the plot) were taken in each plot. The type and percentage of herbaceous species were recorded in each microplot. To count the regeneration in the center of the main plot، circular sample plots with an area of 100 m2 were used. To study and compare the biodiversity in the two plots and to calculate the richness and evenness، the Simpson and Shannon-Wiener diversity indices، Margalef and Menhinic indices and the Pilo index were used، respectively، using PAST software. The results showed that the number of plant species was more in managed plots. The biodiversity of woody and herbaceous plants richness indices and regeneration of tree species were higher in managed plots. In fact، the results showed that forest management using single selection method had different effects on woody species regeneration and diversity of herbaceous and tree species.
  Keywords: Diversity, Richness, Evenness, Single selection method, Forest regeneration
 • H. Pourbabaei *, V. Rahimi, M. N. Adel Pages 27-39
  The aim of this study was to investigate the relationship between physical and chemical properties of soils with vegetation distribution in Divan-Darre rangeland as one of the most important rangelands in Kurdistan province. For this purpose، a random systematic 150 m × 200 m gird sampling plan was used to establish 90 sampling plots. In each plot، soil factors and percent cover of each plant species were recorded. The minimal area method was utilized to determine the sample size in the herbaceous layer in this study that it was obtained 4m2. Percent cover of each species was estimated base on the Braun-Blanquet criterion. Vegetation classification was done to determine ecological species group using Cluster method. Ward’s method used to calculate the distance amongst clusters، and Euclidean method for distance index was used. The result of clustering analysis was indicated that four ecological species groups were found. Multivariate analysis was performed to detect the relationship between the physiographic، soil factors and the ecological groups. The most important physiographic and soil factors in these communities were belonged to N، K، OC، OM، pH، SP%، soil texture (clay، sand، and silt)، EC، elevation، aspect and slope. Since each plant species has the specific ecological requirements to soil properties and physiographic factors، study of them can be used to improve vegetation restoration.
  Keywords: Vegetation, Physiographic factors, Soil properties, CCA, Cluster analysis
 • Z. Rahmati *, M. Tarkesh Esfahani, S. Pourmanafi, M. R. Vahabi Pages 41-53
  Species distribution maps have been widely developed based on ecological niche theory together with statistical and geographical information system in plant ecology. The current study aimed to evaluate Artificial Neural Network (ANN) in mapping potential habitat of Ferula ovina Boiss in Ferydunshar rangelands، Isfahan. This is known as valuable forage and medicinal species. Environmental data (independent variables) and species occurrence data (dependent variable) were required to determine potential habitat of a given species. Some physical and chemical soil properties، climate and physiographic variables were mapped for the entire studied area using krigging and inverse distance weighting methods. F. ovina occurrence data were collected from 278 sites including 137 presence and 141 absence sites. The relationships between the studied environmental variables and F. ovina occurrence data were explored using ANN method. According to the sensitivity analysis، occurrence of F. ovina mostly correlated with silt and sand percentage، elevation slope، and organic matter. Model evaluation based on Kappa coefficient (0. 66) and Receiver operating characteristic (ROC=0. 9) showed good model fitness in relation to reality on local scales. The ANN technique enables managers to identify appropriate areas for rehabilitation practices such as direct seeding and planting.
  Keywords: Artificial Neural Network, Potential habitat of Ferula ovina, Geographic Information System, Fereydunshahr
 • M. Ebrahimi *, I. Rahimi Pordanjani, P. Tahmasebi Pages 55-65
  The present study was conducted to assess effect of dung beetles function on dung removal and seeds dispersion in rangeland of University of Sharekord through completely randomized design in summer. Therefore، the meshes consist of both large and small size was used and filled by goat dung in six treatments (presence of all beetles، absent of the beetles، presence of dwellers and tunnelers، absent of rollers- presence of dwellers، absent of tunnelers and roller- presence of dwellers، presence of small rollers and small tunnelers، absent of large tunnelers and large rollers- Presence of dwellers and small rollers، absent of tunnelers، large rollers) with six replications. In order to assess the ecological function of these insects in the seeds translocation، three sizes of plastic beads used as seed mimics. Results illustrated that the maximum function of the dung beetles was calculated at the investigated possible treatment of presence of dwellers، absent of large tunneler and large roller beetles and، present of small tuneller and small roller beetles. Total of 34. 02% of dungs were removed. The least dung removal was calculated in the control treatment (absent of beetle، 0. 040%) and possible treatment of dwellers، large and small tunellers and، also absent and present of large rollers and small rollers (25. 06%) respectively. Seed removal decreased in the order of: small size (24. 40%) > medium size (3. 73%) > large size (1. 40%). In general، these insects play an important role in the dung removal and secondary seeds dispersal that with regard to the various factors affecting the function of the beetles، further studies would be needed on investigating deeply different seasons and different dung of live stocks feeding on the rangelands.
  Keywords: Seeds dispersal, Dung beetle, Live stocks dung, Shahrekord rangelands
 • . Mosleh Arany *, M. Khosravi, H. R. Azimzadeh, H. Sovdaeizadeh, A. Sapahvand Pages 67-77
  This research was performed to compare Pb and Cd accumulation in root and leaves of pinus brutia. The effects of these elements in different concentrations (0، 200، 500 and 1000) on the amount of proline، soluble sugar of the plant were also investigated. The experiment was done in a factorial design in three replicates. The concentration of Pb and Cd in leaves and root were measured by atomic absorption. The proline and soluble sugar were measured by Bates and Kochert method، respectively. Results showed that the Pb did not have any effects on poline concentration in pinus brutia. In contrast، Cd increased the amount of proline especially in concentration of 500 ppm. Cd did not affect the amounts of soluble sugar but Pb relatively increased this compound. Accumulation of Cd in root and leaves of the plant increased by increasing Cd and Pb concentration. It is concluded that proline may play a role in Pinus brutia Cd tolerance. Soluble sugar may not play an important role to increase the tolerance of the plant. It is also concluded that for a high Cd accumulation in root، Pinus brutia can be used as a phytostabilization in Cd and Pb polluted soils.
  Keywords: Proline, Pb, Pinus brutia, Soluble sugar, Cd, Phytoremediation
 • R. Mirzaei *, A. Esmaili-Sari, M. R. Hemami, H. R. Rezaei Pages 79-91
  Mapping spatial patterns of potential biodiversity threats is one of the important steps for effective conservation planning and activities. To determine the spatial patterns of threats in Golestan province، 12 criteria in four main groups including structural (fractal coefficient of perimeter، circularity ratio of area، average slope)، compositional aspects of biodiversity (presence of species at risk)، non-biological threats (distance to city، distance to village، distance to road، distance to infrastructure، distance to agricultural land، soil pollution، risk of fire) and isolation (Nearest Neighbor Index) were used. These data layers were digitized in GIS environment and were weighted through Analytical Hierarchy Process. A weighted linear combination was then used to map the spatial pattern of biodiversity threats in the province. Compositional aspect (0. 59)، non-biological threats (0. 23)، isolation (0. 11)، and structural aspect (0. 07) were relatively weighted in the order of importance. Central parts of the province and patches in the northern and southern parts were recognized to be more exposed to biodiversity threats. The central parts of the province were mostly threatened by urban، industrial، road and agricultural development، whereas the northern and southern parts were recognized as areas of conservation importance having a variety of threatened birds.
  Keywords: Mapping, Biodiversity threats, Multi criteria evaluation, Analytical hierarchy process, Golestan province