فهرست مطالب

اقیانوس شناسی - سال ششم شماره 21 (پیاپی 32، بهار 1394)
 • سال ششم شماره 21 (پیاپی 32، بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/29
 • تعداد عناوین: 14
|
 • فاطمه حسن تبار، ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی *، حسین اورجی، سیده صدیقه بابایی، سیده فیروزه حسینی صفحات 1-9
  این مطالعه به منظور بررسی اثرات دو سطح مختلف از تراکم لاروی (40 و 80 عدد لارو در لیتر) و دو نوع جیره غذایی (غذای زنده و کنسانتره) بر پارامترهای رشدی و بازماندگی لاروهای تازه به تغذیه فعال افتاده ماهی سفید دریای خزر به مدت 4 هفته انجام شد. نتایج نشان داد که بالاترین میزان وزن بدن در گروه غذای کنسانتره در تراکم پایین با میانگین وزن نهایی بدن 2±56 میلی گرم به دست آمد (0/05>P). کمترین میزان تلفات در گروه های تغذیه شده با غذای زنده مشاهده شد، به طوری که میزان بازماندگی آنها در محدوده ای بین 91-85 درصد متفاوت بود، ولی نرخ رشد در این گروه ها در هر دو سطح از تراکم در مقایسه با غذای کنسانتره پایین تر بود (P<0/05). بر اساس نتایج به دست آمده لاروها را می توان در روزهای آغازین تغذیه فعال با غذای کنسانتره و در تراکم لاروی پایین (40 عدد در لیتر) پرورش داد. نظر به اهمیت بالای میزان بازماندگی لاروی در برابر رشد در ماهی سفید می-توان استفاده از غذای زنده (در دو هفته اول) و سپس غذای کنسانتره (در دو هفته بعدی) را پیشنهاد نمود.
  کلیدواژگان: ماهی سفید، تراکم، غذای زنده، غذای کنسانتره، رشد، بازماندگی
 • امیر هوشنگ بحری، مجید افخمی *، مریم احسان پور، امین مخلصی صفحات 11-17
  مطالعه حاضر بر اساس استخراج کل چربی موجود در بافت ماهیچه ای دو گونه فانوس ماهی و ساردین سند صید شده از دریای عمان انجام شد. شناسایی ترکیب اسید های چرب با استفاده از کروماتوگرافی انجام گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده هر دو گونه از نظر اسیدهای چرب پالمیتیک اسید(C16:0) و اولئیک اسید (C18:1n9c) غنی هستند. مهم ترین اسید های چرب غیراشباع در دو گونه مورد بررسی شامل دیکوزا هگزانوئیک اسید (DHA) (C22:6n3) و ایکوزا پنتانوئیک اسید (EPA) (C20:5n3) بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده، هر دو گونه دارای مقادیر بالای اسید های چرب بخصوص امگا3 هستند، با توجه به مقادیر و ترکیب اسید های چرب موجود در این دو گونه، می توانند به عنوان منابع مناسبی جهت استفاده در صنایع غذایی و تولید دارو های غنی شده امگا -3 مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ترکیب اسید های چرب، Sardinella sindensis، Benthosema pterotum، دریای عمان، ایران
 • صدیقه بابادی *، علیرضا صفاهیه، سید محمدباقر نبوی، کمال غانمی، محمدتقی رونق صفحات 19-26
  این مطالعه به منظور آگاهی از غلظت جیوه در رسوبات سطحی خور موسی صورت گرفت. 5 خور زنگی، جعفری، پتروشیمی، غزاله و مجیدیه انتخاب گردید و از هر یک جمعا 9 نمونه رسوب برداشت شد. عملیات نمونه برداری در آبان ماه 1388 انجام شد. پس از هضم نمونه ها، محتوی جیوه آن ها با استفاده از دستگاه جذب اتمی و روش بخار سرد اندازه گیری شد. میانگین غلظت جیوه در رسوبات مورد بررسی در محدوده 0/69-0/31 میکروگرم بر گرم قرار داشت. مقادیر بالای جیوه به ترتیب در دو خور پتروشیمی و مجیدیه یافت شد که احتمالا ناشی از ورود پساب واحد کلرآلکالی پتروشیمی بندر امام، ریزش های نفتی و فعالیت های کشتیرانی بود. فاکتور آلودگی در مقیاس منطقه ای، آلودگی شدید خوریات را نشان داد، اما در مقیاس جهانی، آلودگی در محدوده کم تا متوسط قرار داشت.
  کلیدواژگان: رسوبات، جیوه، آلودگی، خور موسی، خلیج فارس
 • حسین باقری *، علی عظیمی صفحات 27-36
  در این تحقیق، غلظت فلزات سنگین جیوه، آرسنیک، کادمیوم، نیکل، وانادیوم، سرب و روی در رسوبات سطحی سواحل سیسنگان در جنوب دریای خزر مطالعه گردید. بدین منظور تعداد 12 ایستگاه در سواحل سیسنگان انتخاب و نمونه برداری از رسوبات سطحی در دی ماه 1391 به وسیله قایق صیادی با استفاده از گرب و از سه نقطه در هر ایستگاه انجام شد. سنجش فلزات کادمیوم، نیکل، سرب و روی به وسیله دستگاه جذب اتمی با شعله، جیوه با دستگاه جذب اتمی با تکنیک بخار سرد (CVAAS) و سنجش وانادیوم و آرسنیک نیز به کمک کوره گرافیتی انجام شد. نتایج حاصل از اندازه گیری غلظت فلزات نشان داد که فلز وانادیوم بیشترین تجمع (141/47 میکروگرم بر گرم وزن خشک) و فلز جیوه کمترین تجمع (4 نانوگرم بر گرم وزن خشک) را در رسوبات سطحی سواحل سیسنگان داراست. غلظت فلزات نیکل، سرب، روی، کادمیوم و آرسنیک به ترتیب 27/54، 16/18، 80/31، 1/23 و 0/019 میکروگرم بر گرم وزن خشک اندازه گیری شد. مقایسه میزان اندازه گیری شده فلزات سنگین مورد مطالعه با راهنماهای کیفیت رسوب NOAA و کانادا نشان داد که تنها غلظت فلزات کادمیوم و نیکل در رسوبات منطقه از کمترین حد تاثیرگذاری (راهنمای کیفیت رسوب NOAA) و حد آستانه تاثیرگذاری (راهنمای کیفیت رسوب کانادا) بیشتر بود. غلظت سایر فلزات بسیار کمتر از حدود راهنما به دست آمد..
  کلیدواژگان: آلودگی، فلزات سنگین، رسوبات سطحی، سواحل سیسنگان، دریای خزر
 • سید قاسم زمانی، مهرداد محمدی *، سید علی حسینی آزاد صفحات 37-48
  منابع آلودگی دریاها گسترده و متنوع است، تا بدانجا که علاوه بر آلودگی های نفتی، آلودگی های جوی، تردد کشتی ها و فعالیت های اکتشافی در بستر دریاها، منابع آلاینده ی دیگری وجود دارند که گرچه منشا آنها در خشکی است، لیکن از مهم ترین منابع آلاینده ی دریاها محسوب می شوند؛ که از جمله می توان به مواردی همچون تخلیه ی پسماندها و دفع زباله های شهری در دریا، ایجاد جزایر مصنوعی، ورود پساب شور دستگاه های آب شیرین کن و غیره اشاره کرد. به رغم توجه ماده ی 207 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به آلاینده های مستقر در خشکی، و نظر به گستردگی و شدت فزاینده ی این آلاینده ها، مقابله با این معضل به دغدغه ای برای جامعه ی بین المللی بدل گشته است. در حقیقت، پیش بینی های کلی و عام کنوانسیون حقوق دریاها توان مقابله با تنوع و گستردگی پدید آمده را نداشت و مقررات حقوق بین الملل عام نیز به نظر نمی توانست به حد کافی کارایی داشته باشد. نظر به نقصان مطروحه، و با عنایت به اصرار اسناد جهانی و از جمله کنوانسیون فوق الذکر به گسترش همکاری-های منطقه ای، پس از تصویب کنوانسیون حقوق دریاها، در سطح منطقه ای با گسترش کنوانسیون های بسیاری روبرو بوده ایم که عموم آنها به مقابله با آلودگی های ناشی از منابع مستقر در خشکی نظری ویژه داشته اند و تحولی عمده را پیش روی حقوق بین الملل محیط زیست رقم زده اند. لذا، این مقاله در صدد بررسی سازوکارهای موجود در این زمینه، سنجش کارایی اسناد پدیدار گشته و شناسایی خلاء های احتمالی و جمع بندی و ارائه ی پیشنهاداتی حقوقی جهت صیانت هر چه بهتر از محیط زیست دریایی است.
  کلیدواژگان: کنوانسیون 1982حقوق دریاها، محیط زیست دریایی، حقوق بین الملل دریاها، حقوق بین الملل محیط زیست، کنوانسیون های منطقه ای، منابع آلاینده مستقر در خشکی
 • دامون رزمجویی *، اعتصام حمودی صفحات 49-57
  بنادر در تجارت جهانی نقش عمده، تعیین کننده و تاثیرگذار دارند، به گونه ای که حدود 95 درصد از واردات و 85 درصد از صادرات کشور بر حسب تناژ از طریق بنادر انجام می شود. با شناسایی متغیرها و عوامل موثر اقتصادی در رشد تجارت کانتینری و چگونگی ارتباط هر یک از متغیرها می توان راهبردها و فعالیت های متناسب رشد این تجارت را پیش بینی نمود. آنچه برای پایانه های کانتینری دارای اهمیت است، انجام فعالیت ها به نحوی است که اهداف اقتصادی و اجتماعی مورد نظر را تامین کرده و بندر را در بهترین شرایط سود دهی قرار دهد. اساس این تحقیق، تعیین رابطه رشد تجارت کانتینری و GDP به عنوان شاخص رشد اقتصادی در ایران است. در این تحقیق ابتدا توضیحاتی درباره رشد تجارت جهانی کانتینر و رشد تولید ناخالص داخلی داده شده و سپس به تجزیه و تحلیل رابطه دو متغیر تولید ناخالص داخلی(GDP) و میزان رشد تجارت کانتینری (میزان تخلیه و بارگیری کانتینری) در ایران ازطریق محاسبه ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون پرداخته شده است. نتایج به دست آمده مبین آن است که رابطه بین تولید ناخالص داخلی و تخلیه و بارگیری کانتینری از نوع همبستگی مثبت و مستقیم است.
  کلیدواژگان: تجارت کانتینری ایران، تولید ناخالص داخلی، ضریب همبستگی، تجارت جهانی
 • حسن جعفری *، همایون یوسفی صفحات 59-69
  این تحقیق با هدف بررسی میزان آمادگی بنادر اصلی جنوب کشور (خرمشهر، آبادان، امام خمینی(ره)، بوشهر، شهید رجایی و شهید باهنر در بندرعباس، شهید بهشتی و شهید کلانتری در چابهار) از نظر زیرساخت های لازم برای پیاده سازی مدیریت دانش در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول با تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسش نامه تحقیق و با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای وضعیت بنادر مورد کاوی شده از نظر زیرساخت های لازم برای پیاده سازی مدیریت دانش (فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمان، ساختار سازمانی، منابع انسانی و جذابیت تغییر) بررسی شده و فرضیات تحقیق آزمون شدند. نتایج به دست آمده از این مرحله نشان داد که بنادر مورد کاوی شده از نظر زیرساخت های لازم برای پیاده سازی مدیریت دانش از شرایط مناسبی برخوردار نیستند. در مرحله دوم با استفاده از روش تحلیل رابطه خاکستری، بنادر مورد کاوی شده بر اساس شاخص های پنج گانه رتبه بندی شدند. در نهایت با توجه به ضریب رابطه ای خاکستری برای بنادر مذکور، بندر شهید رجایی رتبه اول، بندر امام خمینی(ره) رتبه دوم، بندر خرمشهر رتبه سوم، بندر بوشهر چهارم، بندر شهید کلانتری رتبه پنجم، بندر شهید باهنر ششم و بندر آبادان رتبه هفتم را به دست آورند.
  کلیدواژگان: رتبه بندی، عوامل ساختاری، آنتروپی شانون، بنادر، تحلیل رابطه خاکستری
 • عباس عینعلی *، وحید چگینی صفحات 71-79
  بودجه گرمایی از مهم ترین موضوعات در تحقیقات دریایی و اقیانوسی است. شار گرمایی از سطح دریا شامل چهار مولفه ی تابش خورشیدی، تشعشع فروسرخ، انتقال مستقیم گرما بین دریا و هوا و گرمای انتقال یافته به-واسطه ی تبخیر است. پارامترهای هواشناسی و دمای سطح آب مهم ترین پارامترهای تاثیرگذار بر بودجه گرمایی است که در این تحقیق با گردآوری این داده ها به محاسبه و بررسی بودجه گرمایی خلیج چابهار و خلیج پزم که از بنادر مهم در سواحل جنوب شرق ایران محسوب می شوند، پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، به ترتیب، میانگین سالانه تابش خورشیدی رسیده با طول موج کوتاه، شار تشعشع فرو سرخ، شار گرمای نهان و شار گرمای محسوس در خلیج پزم 231/02، 62/48-، 77/74- و W.m-2 -6/62 و در خلیج چابهار 234، 56/16-، 62/43- و W.m-2 -4/98 به دست آمد. در هر دو خلیج، شار تابش خورشیدی رسیده با طول موج کوتاه و شار گرمای محسوس به ترتیب بیشترین و کمترین سهم را در بودجه گرمایی دارند. میانگین سالانه شار گرمای خالص در خلیج پزم W.m-2 +84/17 و در خلیج چابهار W.m-2 111/07+ محاسبه شد. بنابراین معادل W.m-2 84/17 و W.m-2 111/07 شار انرژی به ترتیب از طریق تبادل آب بین خلیج پزم و خلیج چابهار با دریای عمان، از آن ها خارج می شود.
  کلیدواژگان: تابش خورشیدی، شار تشعشع فرو سرخ، شار گرمای نهان، شار گرمای محسوس
 • ندا فاضلی *، حمید رضایی، احمد سواری، رسول زارع، مریم شهرکی صفحات 81-87
  تحقیق موجود به بررسی اثر پارامترهای محیطی بر پاروپایانی می پردازد که از نظر شیلاتی برای تغذیه لارو ماهیان مهم هستند. این تحقیق در خلیج چابهار و در 4 فصل تابستان، پاییز، زمستان 86 و بهار 87 صورت گرفت. نمونه ها از 5 ایستگاه و توسط تورپلانکتون با اندازه 100 میکرون به صورت عمودی جمع آوری شدند. از میان پاروپایان شناسایی شده 7 جنس دارای بیشترین ارزش غذایی شناخته شدند که نتایج آماری نشان داد که فاکتورهای محیطی باعث افزایش یا کاهش آنها در فصول مختلف می شوند. رابطه معکوس بین فراوانی جنس های Pseudodiaptomus، Temora و Centropages با دما و رابطه مستقیم با اکسیژن (0/05>P) دارد. رابطه مستقیم بین فراوانی Oithona و کلروفیل- آ(0/05>P) نشان می دهد این جنس با افزایش فیتوپلانکتون ها افزایش می یابد. فراوانی سایر جنس ها با پارامترهای محیطی ارتباط معنی داری نشان نداد (P>0/05).
  کلیدواژگان: پاروپایان، فراوانی، فاکتورهای محیطی، خلیج چابهار
 • زهرا احسان پور، بیتا ارچنگی *، منا سلیمی، محمدعلی سالاری، حسین ذوالقرنین صفحات 89-96
  خیارهای دریایی متعلق به شاخه خارپوستان و رده Holothuroidea گروه بزرگ و متنوعی از جانوران دریایی با حدود 1400 گونه در جهان را شامل هستند. تاکنون حضور ترکیباتی با اثر درمانی ضد اکسیدانی، ضد باکتریایی، ضد قارچی، ضد ویروسی و ضد سرطانی در خیارهای دریایی به اثبات رسیده است. در تحقیق حاضر، اثرات ضد سرطانی عصاره های استخراجی Holothuria parva با استفاده از حلال هایی با قطبیت متفاوت شامل هگزان، کلروفرم، متانول و آب، بر رده سلولی سرطانی سینه (MCF-7) و سلول های نرمال مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تاثیر سمیت عصاره ها در سه زمان 24، 48 و 72 ساعت بر رده سلولی سرطانی به صورت IC50 (در محدوده mg/mL 0/5-0/00001) گزارش شد. در این میان بهترین تاثیر مربوط به عصاره آبی بر رده MCF-7 در زمان 72 ساعت بود. بنابراین به دلیل اثر بخشی قابل ملاحظه سمیت سلولی عصاره آبی بر رده سلولی سرطان سینه، ترکیبات این گونه دریایی می توانند پس از تخلیص به عنوان کاندیدای مناسبی جهت تولید داروهای با خاصیت ضد سرطان سینه استفاده شوند.
  کلیدواژگان: خیار دریایی، Holthuria parva، تعیین سمیت، ضد سرطان، خلیج فارس
 • اسماعیل نجفی پورمقدم، بهرام فلاحتکار *، محمدرضا کلباسی مسجدشاهی صفحات 97-105
  این مطالعه به منظور بررسی تغییرات پروفیل اسید چرب جیره و عضله بچه تاس ماهی سیبری (Acipenser baeri) پس از تغذیه با سطوح مختلف لسیتین انجام شد. ماهی هایی با میانگین وزن اولیه 0/3 ± 32/9 گرم با پنج جیره (سه تکرار) دارای انرژی و پروتئین یکسان و مقادیر مختلف لسیتین شامل صفر، 2/5، 5، 7/5 و 10 درصد لسیتین به مدت 8 هفته و 5 وعده در روز غذادهی شدند. نتایج نشان داد به کارگیری لسیتین تا 10 درصد در جیره این ماهی باعث افزایش معنی داری در برخی اسیدهای چرب از جمله C14:0، DHA، EPA، SFA و HUFA می گردد (0/05>P). میزان اسید های چرب تک غیراشباع (MUFA) و اسیدهای چند غیراشباع (PUFA) تحت تاثیر جیره-های مختلف قرار نگرفت (0/05P)، اما میزان آراشیدونیک اسید (C20:4n6) در بین ماهیان تیمارهای مختلف، هیچ تفاوت معنی داری را نشان نداد (0/05
  کلیدواژگان: لسیتین، رشد، اسیدهای چرب، تاس ماهی سیبری
 • فرناز رفیعی *، پریسا نجات خواه معنوی، نسرین سلمان زاده صفحات 107-115
  اثر شوری، آمونیوم و سیتوکینین برتوده زنده و میزان آگار جلبک Gracilaria corticata در یک دوره 6 هفته، تحت شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. جلبک گراسیلاریا ازساحل بندربستانه واقع در استان هرمزگان در تیرماه 1388 نمونه برداری و در آکواریوم های 40×30×60 سانتی متر (20 لیتر) با روش معلق در سه تکرار پرورش داده شد. نور مورد نیاز برای پرورش 3300 لوکس و دما 25 درجه سانتی گراد بود. تیمار های مورد بررسی شوری (25، 35 و 45 PSU)، آمونیوم (0، 0/001و 0/002 مولار) و سیتوکینین (0/1، 0/001 و 0/0001 گرم بر لیتر) بودند. جلبک ها در روزهای 7، 14، 21، 28، 35 و 42 برداشت شده و وزن کلی (توده زنده) آن ها اندازه گیری شد. در پایان جلبک ها جمع آوری، خشک و وزن گردیدند و پس از استخراج آگار، درصد آگار برحسب وزن خشک محاسبه شد. طبق نتایج بیشترین توده زنده جلبک گراسیلاریا در تیمار 25 PSU شوری با 29/10 گرم، سیتوکینین 0/01 با 14/88 گرم و آمونیوم 0/002 مولار با 26/34 گرم محاسبه شد. بیشترین میزان آگار در تیمار 0/002 مولار آمونیوم، 32/56 درصد بود. نتایج نشان دادند که کشت دریایی این گونه نیازمند مناطقی با شوری کمتر از آب دریا مانند نزدیک مصب و آمونیوم نسبتا بالا است. با توجه به میزان آگار به دست آمده (32/56 درصد)، جلبک G. corticata در ردیف یکی از جلبک های تجاری دنیا قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: گراسیلاریا کورتیکاتا، سیتوکینین، شوری، آمونیوم، آگار
 • مریم آخوندیان *، احمد سواری، نگین سلامات، عبدالعلی موحدی نیا موحدی نیا، محمدعلی سالاری صفحات 117-126
  در این مطالعه تغییرات پلاسمایی استروئیدهای جنسی (17بتا استرادیول، 17 آلفا 20 بتا هیدروکسی پروژسترون) و کورتیزول و الکترولیت های کلسیم، پتاسیم و سدیم در جنس ماده ماهی کلمه خزری R. rutilus caspicus طی یک چرخه ی تولیدمثلی در جنوب شرقی دریای خزر بررسی گردید. استروئیدهای جنسی یا تکنیک رادیو ایمونو اسی RIA))، کورتیزول به روش الایزا و الکترولیت ها با روش شعله سنجی اندازه گیری شدند. حداکثر غلظت پلاسمایی E2 در مرحله زرده سازی اووسیت ها (ng/ml 9/01 ±147/16) و حداکثر سطح پلاسمایی هیدروکسی پروژسترون (ng/ml 0/64±4/71) و کورتیزول (ng/ml 12/67 ± 2/25) پیش از تخم ریزی، مشاهده شد. یون کلسیم در مرحله زرده سازی به حداکثر مقدار خود رسید و با پیشرفت فرآیند زرده سازی به شدت کاهش یافت. یون پتاسیم نیز کاهش شدیدی را در مرحله ی رسیدگی اووسیت ها نشان داد (0/05
  کلیدواژگان: Rutilus rutilus caspicus، چرخه ی تولیدمثلی، استروئیدهای جنسی، کورتیزول، الکترولیت، دریای خزر
 • حسین اکبریان، نسرین سخایی *، احمد سواری، بابک دوست شناس صفحات 127-136
  این تحقیق بر روی مراحل لاروی دو گونه از خانواده Alpheidae در سال های 1389 تا 1390 در سواحل ایرانی خلیج فارس انجام شد. نمونه برداری با استفاده از تور پلانکتون 300 میکرون و به صورت ماهانه از اسفندماه 1389 تا مهرماه 1390 در مصب بین دهانه رودخانه های اروند و بهمنشیر (شمال خلیج فارس) انجام شد. بر اساس خصوصیات ریخت شناسی مراحل لاروی زوآی گونه های Alpheus glaber و Alpheus estuarensis از خانواده Alpheidae بررسی گردید. همچنین تراکم لارو گونه های مذکور در ایستگاه ها و ماه های مختلف محاسبه گردید. اوج حضور لارو گونه A. glaber در اردیبهشت ماه با فراوانی 110/1 لارو در 10 متر مکعب و اوج حضور گونهA. estuarensis در تیر ماه با میانگین فراوانی 93/1 لارو در 10 متر مکعب است. لارو دو گونه ی جدید از جنس Alpheus برای اولین بار از آب های ساحلی خلیج فارس ایران گزارش گردید. نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین دما و شوری با فراوانی لارو گونه های A. glaber و A. estuarensis همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد (0/05>P).
  کلیدواژگان: زوآ، میگوی کاریده، زئوپلانکتون، Alpheidae، خلیج فارس
|
 • Pages 1-9
  Effect of two initial larval stocking densities (40 and 80 larvae per liter) and two diets (concentrated diet and live food) were evaluated on growth performance indices and larval survival in the first-feeding larvae of the Caspian kutum (Rutilus kutum) in the experimental conditions for four weeks. Results showed that the highest weight gain (mean final weight 56 ± 2 mg) was recorded in larvae fed with concentrated diet at low density (P<0. 05). The lowest mortality rates were observed in the group fed live food; so that، it varied in a range between 85-91%. However، the specific growth rate in both groups at low and high densities was lower values compared with concentrated diet (P<0. 05). The results can be expressed that the first feeding larvae can be cultured with concentrated diet in low larval density (40 per lit). Regarding the importance of survival rate compared to growth rate in kutum larvae، using live food (in the first two weeks) and then concentrated diet (in the next two weeks) for larviculture of kutum are proposed.
  Keywords: Kutum, Stocking density, Live feed, Artificial food, Growth, Survival
 • Amir Houshang Bahri, Majid Afkhami *, Maryam Ehsanpour, Amin Mokhlesi Pages 11-17
  This study was carried out to extract total lipid of Benthosema pterotum and Sardinella sindensis caught from northern coast of the Gulf of Oman (Iran). Fatty acid composition was determined by capillary gas chromatography. The results showed both species to be rich in palmitic acid (C16:0) and cis-oleic acid (C18:1n9c) of saturated (SFA) and monounsaturated fatty acids (MUFA), respectively. However, the main polyunsaturated fatty acids (PUFA) in the two species were DHA and EPA, respectively. The results of this study showed the high content of fatty acids, specially (ω-3) series in Benthosema pterotum and Sardinella sindensis. Their PUFA profiles are complementary and maybe appropriate for the pharmaceutical and food processing industries to harness this resource and generate specialized drugs or PUFA-enriched food products
  Keywords: Fatty acid, Benthosema pterotum, Sardinella sindensis, Gulf of Oman, Iran
 • Sedigheh Babadi *, Ali Reza Safahieh, Seyed Mohammad Bagher Nabavi, Kamal Ghanemi, Mohammad Taghi Rounagh Pages 19-26
  This study was done to determine the mercury concentration in the surficial sediments from the Musa Estuary. 5 creeks including Zangi, Jafari, Petroshimi, Ghazaleh and Majidieh were selected and a total number of 9 sediment samples were collected from each creak. Sampling was performed in November 2009. Mercury concentrations were measured by cold vapor atomic absorption spectrophotometer, after digesting of the samples. The mercury concentrations in the sediments ranged from 0.31 to 0.69 µg/g. The highest Hg contents were found in the Petroshimi estuary followed by Majidieh estaury, probably due to the effluent inputs from Bandar Imam Chloralkali petrochemical plant, oil spills and Navigation and shipping related activities. Regarding the contamination factor at regional level, the studied estauries are classified as a considerably polluted area, but at global scale, contamination factor shows low to moderate degree of pollution in them.
  Keywords: Sediment, Mercury, Pollution, Musa Estuary, Persian Gulf
 • Hosein Bagheri *, Ali Azimi Pages 27-36
  In this study, concentrations of some heavy metals (Hg, As, Cd, Ni, Pb and Zn) in surficial sediments from Sisangan coasts located in the southern part of the Caspian Sea were studied. Therefore, 12 stations in Sisangan coasts were selected and surface sediments were sampled from 3 points at each station using van veen grab at January 2013. Concentrations of Cd, Pb, Ni and Zn were measured by Flame Atomic Absorption Spectrophotometry and Hg levels were measured using Cold Vapor Atomic Absorption Spectropotometry. Meanwhile, V and As Concentrations were determined by Graphite Furnace. According to the results, Vanadium had the highest concentration (141.47 μg/g dry weight) and Mercury had the lowest concentration (4 ng/g dry weight) among the studied metals. Mean concentrations of Ni, Pb, Zn, Cd and As were 27.54, 16.18, 80.31, 1.23 and 0.019 μg/g dry weight, respectively. The assessment of biological effects of heavy metal pollution in the area was done, using American and Canadian national guidelines. The results indicated levels of Cd and Ni in surface sediments were higher than the Lowest Effect Level (NOAA Guideline) and Threshold effect level (Canadian Guideline). Whereas Concentrations of other metals were lower than mentioned limits.
  Keywords: Pollution, Heavy metals, Surficial Sediments, Sisangan Coasts, Caspian Sea
 • S. Ghasem Zamani, Mehrdad Mohamadi *, S. Ali Hosseiniazad Pages 37-48
  There are broad and diverse sources for marine pollution. In addition to oil pollution, atmospheric pollution, ship traffic and exploration activities on the sea floor, there are other pollution sources. Although, originating from the land, they are among the most important sources of marine pollution. Waste discharge and disposal of such waste in the sea, creating artificial islands, entering brackish water from desalination devices and. .. are examples of these sources. Despite the article 207 of the UNCLOS convention regarding the land-based pollution and due to an increasing extent and intensity of these emissions, dealing with this issue became a concern for the international community. In fact, general predictions of the UNCLOS were unable to cope with the diversity of the problem, and the rules of general international law were not effective enough. In view of the shortcomings discussed, and with regard to the insistence of international instruments, including the aforementioned Convention on the regional cooperation, we have faced a proliferation of instruments at the regional level, most of which have specifically dealt with the land-based pollution, so that the international environmental law of the seas has experienced a fundamental evolution. This paper aims at reviewing the existing mechanisms in this field, measuring their effectiveness, identifying their possible defects, and providing recommendations on how best to legally protect the marine environment.
  Keywords: 1982 Convention on the Law of the Seas, Marine environment, International law of the seas, International environmental law, Regional instruments, Land, based sources of pollution
 • Damoon Razmjooei *, Etesam Hamoudi Pages 49-57
  Ports play an influential and determining role in the world trade, such that, about ninety five percent of import and eighty five percent of export are approximately carried through the ports. Identification of variables and effective factors on container trade growth as well as relationship condition between these variables could result in forecasting strategies and activities pertaining to development of this trade. The prominent issue for container terminals is performing the activities in a way that economic and social goals are satisfied and put the port into its best beneficial condition. Foundation of this research is determining a relationship between container trade growth and trade development of Iran. In the first part of this reaearch, a reviwe of liturature about world container trade growth and GDP is provided. Then in the second part, analysis and examination of two variables, Gross domestic product (GDP) as one of the main scales of economic growth and rate of container handling in Iran are clarified through calculation of correlation coefficient and Regression Analysis. The results of this paper indicated that the relationship between gross domestic product and loading and unloading of containers is positive and direct correlation type.
  Keywords: Iran's Continer Trade, GDP, Correlaion rate, World trade
 • Hassan Jafari *, Homayon Yousefi Pages 59-69
  This study was conducted to survey the status of major southern ports of Iran (Khorramshahr, Abadan, Imam Khomeini, Boshehr, Shahid Rajaee, Shahid Bahonar, and Shahid Kalantari ports) regarding the infrastructure for knowledge management implementation. It was constructed into two phases. In the first phase, analyzing the abtained data from the research questioner and using One Sample T Test, the status of studied ports regarding the required infrastructure for knowledge management implementation (information technology, organizational culture, organizational structure, human resources and management change) was investigated, and the research hypotheses were tested. The obtained results from the first phase indicated that the surveyed ports are not well arranged for the required infrastructure for knowledge management implementation. In second phase, by using grey relational analysis each port is ranked based on those five criteria. Finally, according to grey relational coefficient for surveyed ports, among them, Shahid Rajaee has obtained the highest score and consequently Imam Khomeini, Khorramshahr, Boshehr, Shahid Kalantari, Shahid Bahonar and Abadan ports were ranked subsequently.
  Keywords: Prioritizing, Infrastructure Attributes, Shannon Entropy, Ports, Grey relational analysis
 • Abbas Einali *, Vahid Chegini Pages 71-79
  Heat budget is one of the most important issues in sea and ocean researches. Heat budget in the sea involves four components: solar radiation, long wave radiation, direct heat transfer between air and water and heat transfer through evaporation. Meteorological parameters and sea surface temperature are the most effective factors on the Heat budget in sea. In this study, meteorological and sea surface temperature data were used for investigating the heat budget of Chabahar and Pozm bays that have economical impotence in southeast of Iran. Results of this study showed that the annual average of isolation, flux of net long wave radiation, latent heat flux and sensible heat flux in Pozm bay were 231.02, -62.48,- 77.74, -6.62 W.m-2, respectively and in Chabahar bay were 234, -56.16, -62.43 and -4.98 W.m-2, respectively. In both bays, isolation and sensible heat flux have the highest and the lowest portion in the heat budget, respectively. Annual Average of net heat flux in Pozm and Chabahar bays were calculated +84.17 and +111.07 W.m-2, respectively. So, in this period, (84.17 and 111.07 W.m-2) energy flux flow out by exchanging water of Pozm and Chabahar bays with Gulf of Oman.
  Keywords: Isolation, Net long wave radiation, Latent heat flux, Sensible heat flux
 • Neda Fazeli *, Hamid Rezai, Ahmad Savari, Rasool Zare, Maryam Shahraki Pages 81-87
  This research was conducted the effect of environmental parameters on copepods which are edible food for fish larvae in Chabahar Bay. This research was carried out in 4 seasons, summer 2007, fall 2007, winter 2007 and spring 2008. Copepods were collected at 5 stations via a 100µ mesh by vertical plankton tows. 7 of copepods genera were identified as the most economically important genera due to valuable food. Data showed that environmental parameters have an important effect on the abundance of copepods in which some genera increased or decreased during the year. Abundance of Pseudodiaptomus, Temora and Centropages showed negative correlation with temperature but positive correlation with oxygen dissolved. It may explain why these genera had the highest abundance in winter. Positive relationship between abundance of Oithona and chlorophyll-a showed this genus increases with the increase of phytoplankton. There was no significant relationship between abundance of other genera and environmental parameters.
  Keywords: Copepods, Abundance, Environmental parameters, Chabahar Bay
 • Zahra Ehsanpour, Bita Archangi *, Mona Salimi, Mohammad Ali Salari, Hosein Zolgharnein Pages 89-96
  Sea cucumbers belong to Echinodermata phylum and Holothuroidea class that include a wide range of marine animals with approximately 1400 species worldwide. So far, the presence of bioactive compounds with antioxidant, antibacterial, antifungal, antiviral and anticancer effects from sea cucumbers has been reported in many research publications. In this research, cytotoxic effects of Holothuria parva extracts and fractions of solvents with different polarity (such as Hexane, Chloroform, Methanol, ddH2O) were studied using cancerous cell line MCF-7 (Breast cancer). Cytotoxicity effects of separated fractions in three independent times (24, 48, 72 Hour) and IC50 values (in range of 0.5-0.00001 FREEmg/mL) were evaluated. The best effect between fractions belonged to aqueous fraction and on the MCF-7 cell line in the 72 hour. Therefore, after purification, bioactive compounds derived from this species could be used as a drug candidate for producing anticancer agents.
  Keywords: Sea cucumber, Holothuria parva, Cytotoxicity detection, Cell Line, Persian Gulf
 • Esmaeel Najafipour Moghadam, Bahram Falahatkar *, Mohamadreza Kalbassi Masjed Shahi Pages 97-105
  This study was carried out to evaluate the effects of different dietary levels of lecithin on fatty acid compositions of diets and muscle of Siberian sturgeon (Acipenser baeri) juveniles. Fish with initial average weight of 32.9 ± 0.3 g were fed 5 times daily with five isoenergetic and isoprotein diets (each with triplicate groups) with different lecithin levels includes 0, 2.5, 7.5 and 10% for 8 weeks. This study showed that using 10% of dietary lecithin significantly increase some fatty acids e.g. C14:0, DHA, EPA, SFA and HUFA (P<0.05). The amount of MUFA and PUFA were not affected by different types of diet (P>0.05). Linoleic acid (C18:2n6), showed an increase in fish fed diet containing 2.5% lecithin, but the amount of arachidonic acid (C20:4n6) did not show any differences among the treatments (P>0.05). The results of this study showed positive effect in fatty acids composition of Siberian sturgeon juveniles with supplementation of lecithin in diet. It is recommended to use lecithin more than 2.5% in Siberian sturgeon juvenile diet in this weight range to increase unsaturated fatty acids
  Keywords: Lecithin, Growth, Fatty acids, Siberian sturgeon
 • Farnaz Rafiee *, Parisa Nejatkhah Manavi, Nasrin Salman Zadeh Pages 107-115
  Effect of salinity, ammonium and cytokinin on biomass and the content of agar in Gracilaria corticata algae were evaluated in a period of 42 days under laboratory condition. The alga G. corticata was sampled from coasts of Bostaneh port in Hormozgan province in June 2009. The algae were raised in aquariums 40.30.60 cm with 20 liter capacity, by suspension method in 3 replicates under light intensity of 3300 lux and 25oC temperature condition. The algae were cultured under salinities 25, 35 and 45 PPT, ammonium concentrations (0.00, 0.001 and 0.002 gram per liter) and cytokinin (0.01, 0.001 and 0.0001 mol). The algae were harvested once a week and weighted. At 6 weeks of experiments, the algae were collected, dried and weighed. The highest biomass of G. corticata was at 25 PSU (4.58 grams), 0.01 mol cytokinin (14.88 gr) and 0.002 mol ammonium (26.34 gr). Maximum level of agar was observed in ammonium concentration of 0.002 equal to 32.56 percent. The results of this work showed that G. corticata is one of the commercial algae in the world and this alga needs to be cultured near estuaries with high amount of ammonium.
  Keywords: Gracilaria corticata, Cytokinin, Salinity, Ammonium, Agar
 • Maryam Akhoundian *, Ahmad Savari, Negin Salamat, Abdolali Movahedinia, Mohammad Ali Salari Pages 117-126
  The present study aimed to evaluate the changes of estradiol-17β (E2) and 17α20β- hydroxy progesterone (17OHP), cortisol and some electrolytes (Ca2+, K+ and Na+) in the plasma of female R. rutilus caspicus during annual reproductive cycle. Plasma level of steroids was measured using RIA, cortisol using ELIZA and electrolytes using flamephotometry technic. The highest plasma level of E2 (147.16±9.01 ng/ml) was measured at the end of vitellogenesis stage of oocytes. On the contrary, maximum plasma level of 17OHP (4.71±0.64 ng/ml) and cortisol (12.67±2.25 ng/ml) was observed in early April just before spawning time. The maximum concentration of Ca2+ was observed during the vitellogenesis stage of oocytes and then decreased when vitellogenesis progressed. The highest level of K+ decreased sharply in maturation stage of oocytes (P>0.05). The results of the present study revealed that changes in plasma levels of steroids and electrolytes were closely correlated to ovarian development during reproductive cycle.
  Keywords: Rutilus rutilus caspicus, Reproduction cycle, Sexual hormones, Cortisol, Electrolytes, Caspian Sea
 • Hosein Akbarian, Nasrin Sakhaei *, Ahmad Savari, Babak Doustshenas Pages 127-136
  The study describes the temporal and spatial distribution of larval stages of two species of Alpheidae from the Bahmanshir and Arvand estuaries in north of the Persian Gulf. Planktonic larvae were collected using 0.45 m diameter plankton net with 300μm mesh size monthly horizontal towing from February 2011 to October 2012. The larval stages illustrated and described in detail for Alpheus glaber and Alpheus estuarensis. The species of larval density was calculated at different stations and months. The most abundant species A. glaber with 110.1 Ind larvae /m3 in May and A. estuarensis 93.1 Ind larvae /m3 were calculated in June. Two new species of Alpheus larvae were first reports of the Iranian coastal water. Also, positive relationship between temperature and salinity with frequency of A. glaber and A. estuarensis were found significantly using spearman correlation coefficients (P< 0.05).
  Keywords: Zoea, Caridea shrimp, Zooplankton, Alpheidae, Persian Gulf