فهرست مطالب

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز - سال سی و هفتم شماره 2 (پیاپی 116، خرداد و تیر 1394)
 • سال سی و هفتم شماره 2 (پیاپی 116، خرداد و تیر 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/04/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمود رضا بهروان، هما حجاران، علیرضا ابدی، علی حقیقی، نورینا رهبریان، امین امینی، محمدحسین هوبر، معصومه خواجه فرخی، وحیده معین وزیری صفحات 6-11
  زمینه و اهداف
  تعداد مبتلایان لیشمانیازیس در خیلی از نقاط کشور از جمله شهرستان ورامین رو به افزایش است. این تحقیق به منظور بررسی وضعیت بیماری در افراد مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان ورامین و نیز بررسی پشه خاکی های این شهرستان طی سالهای 92-1391 صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی پس از ثبت مشخصات، اسمیر تهیه شده از زخم افراد رنگ آمیزی شده و به روش مسقیم میکروسکوپی مورد بررسی قرار می گرفت. پشه خاکی ها، با استفاده از روش های مختلف در مناطق تحت بررسی جمع آوری شده و پشه خاکی های ماده پس از مونته شدن، با کلید های معتبر، تعیین گونه می گردیدند.
  یافته ها
  از مجموع 88 نفر مراجعه کننده، 50 نفر با روش مستقیم، از نظر آلودگی لیشمانیایی مثبت تشخیص داده شدند. بین میزان ابتلا به بیماری و جنسیت افراد، اختلاف معنی دار مشاهده گردید و بیشترین میزان زخم (64%) در مردان رویت شد. زخم ها بیشتر در گروه سنی 39-25 سال مشاهده شد. اغلب بیماران (76%) دارای یک زخم روی بدنشان بوده و بیشتر زخم ها نیز در دست و پا مشاهده گردید. نیمی از بیماران سابقه مسافرت به مناطق اندمیک را داشتند. در این مطالعه حدود 2500 پشه خاکی جمع آوری شده که 1100 نمونه پشه خاکی ماده می باشند. گونه های متعلق به جنس Sergentomyia spp و نیز گونه Ph. papatasi در بین نمونه های جمع آوری شده از مناطق تحت مطالعه به ترتیب با 90/65% و 20/33%، گونه ی غالب تشخیص داده شدند. دیگر گونه ها شاملPh. caucasicus group، Ph. sergenti و Ph. alexandri بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این تحقیق و شرایط شهرستان ورامین (وجود فعالیت های کشاورزی، دامداری و مهاجر پذیر بودن منطقه) لیشمانیازیس جلدی می تواند به عنوان معضل بهداشتی مطرح شود و باید برنامه ریزی جهت کنترل بیماری مد نظر قرار گیرد. تحقیقات بیشتر در خصوص سایر جنبه های اپیدمیولوژیک بیماری در منطقه الزامی است.
  کلیدواژگان: لیشمانیازیس جلدی، انگل لیشمانیا، پشه خاکی
 • کمال الدین حسن زاده، محمد سلیمی صفحات 12-15
  زمینه و اهداف
  هیپرپلازی خوش خیم پروستات بیماری شایع در میان مردان مسن است که موجب ایجاد عوارض و هزینه های سلامتی قابل توجه می گردد. بزرگی پروستات ممکن است ناشی از هیپرپلازی استروما یا هیپرپلازی غده ای یا ترکیبی از این دو گردد. علایم بیماری به دو دسته انسدادی و غیرانسدادی از قبیل تکرر و اضطراب در ادرار تقسیم میشود. درمان جراحی در صورتی که علایم انسدادی شدید باشد توصیه میگردد. تا کنون مطالعه جامعی به بررسی رابطه بین علایم هیپرپلازی خوش خیم پروستات و نوع بافتی آن نپرداخته است. هدف از این مطالعه بررسی انواع بافتی هیپرپلازی خوش خیم پروستات و رابطه آن با علایم است.
  مواد و روش ها
  306 بیمار دچار هیپرپلازی خوشخیم پروستات در طی 5/1 سال مطالعه بررسی گردید و نوع بافتی هیپرپلازی خوشخیم پروستات در تمامی بیماران تعیین گردید. همچنین وجود هریک از علایم دفع دردناک ادرار، تکرر ادرار، شب ادراری، اضطراب دفع ادرار، کاهش فشار و قطر ادرار، تاخیر در شروع دفع ادرار و یا اخساس خالی نشدن مثانه در بیماران بررسی شد. و شیوع و تعداد این علایم در انواع مختلف بافتی هیپرپلازی خوش خیم بررسی گردید.
  یافته ها
  306 بیمار مبتلا به هیپرپلازی با متوسط سنی 13/9± 28/69 (91-46 سال) مطالعه شدند. از نظر بافت شناسی فراوانی هیپرپلازی استرومال، گلاندولارو استرومال- گلاندولار 83٪، 09/12٪ و 9/4٪ بود. همچنین تعداد علایم تحریکی (23/1±87/2، 49/1±59/2، 42/1±8/2، 462/0=P)، انسدادی (38/1±34/4، 06/1±54/4، 42/1±8/2، 692/0=P)، و کلی (38/1±22/7، 12/2±13/7، 18/2±13/7، 18/2±26/7، 693/0=(P در انواع مختلف هیپرپلازی خوشخیم پروستات تفاوت معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه بیانگر عدم وجود رابطه بین نوع بافتی هیپرپلازی خوش خیم پروستات و علایم بیماری است. با توجه به بدیع بودن این مطالعه انجام بررسی های بیشتر در گروه های مختلف و با حجم نمونه بیشتر لازم است.
  کلیدواژگان: هیپرپلازی خوش خیم پروستات، بافت شناسی، علایم بالینی
 • عباسعلی حسین پور فیضی، مجید فرش دوستی حق، توحید عبادی، علی اکبر موثق پور اکبری، کریم شمس اسنجان، مهدی طالبی، تقی خانزاده، بهمن یوسفی صفحات 16-21
  زمینه و اهداف
  در درمان لوسمی ها شیمی درمانی نقش عمده ای دارد با اینحال بروز پدیده مقاومت چند دارویی سبب کاهش اثر بخشی درمان و عود مجدد بیماری می شود. یکی از علل اصلی بروز پدیده مقاومت چند دارویی، افزایش بیان ژن MDR1 می باشد که پروتئین حامل غشایی P-gp را کد می کند که سبب تخلیه داروها به بیرون از سلول لوسمیک شده و بدین ترتیب سبب مقاومت سلول می شود. لذا کاهش بیان ژن MDR1 می تواند سبب کاهش مقاومت دارویی شود. بر این اساس هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر ماده گیاهی رزوراترول بر بیان ژن MDR1در رده سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد MOLT-4می باشد.
  مواد و روش ها
  رده سلولی MOLT-4 از بانک سلولی پاستور ایران تهیه شد. سلول ها در محیط کشت RPMI 1640 کشت داده شدند. سیتوتوکسیسیتی رزوراترول نسبت به سلول های MOLT-4 با استفاده از MTT تعیین شد. سلول های MOLT-4 و نیز لنفوبلاست های استخراج شده از خون محیطی بیماران با محلول رزوراترول تیمار شدند سپس RNA توتال استخراج شده و تغییر بیان ژن MDR1 با استفاده از Real Time PCR ارزیابی شد. تغییر مقاومت سلول ها نسبت به وینکریستین در همراهی با رزوراترول بررسی شد.
  یافته ها
  رزوراترول سبب مهار رشد سلول های MOLT-4 نشد. بیان ژن MDR1 متعاقب تیمار سلولی با رزوراترول بصورت وابسته به دوز و زمان افزایش داشت. مقاومت سلول های MOLT-4 نسبت به وینکریستین در همراهی با رزوراترول افزایش داشت.
  نتیجه گیری
  شواهدی در حمایت از داروی گیاهی رزوراترول به عنوان کاهش دهنده مقاومت چند دارویی پیدا نکردیم.
  کلیدواژگان: رزوراترول، MDR1، P گلیکوپروتئین
 • لیلا صاحبی، خلیل انصارین، مریم سیدی، مجید خلیلی، کمال الدین جدیدیان صفحات 22-29
  زمینه و اهداف
  شناسایی عوامل مرتبط با عفونت مجدد مایکوباکتریوم توبرکولوزیس، می تواند در پیشگیری از وقوع آن و صرف هزینه های گزاف درمان بسیار کمک کننده باشد. هدف از مطالعه حاضر شناسایی عوامل خطر مرتبط با عفونت مجدد بین بیماران اسمیر مثبت ریوی در 5 استان مرزی کشور ایران بود.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مقطعی طولی(سالهای92-90) عوامل بالینی- اقتصادی و اجتماعی مرتبط با عفونت مجدد مورد ارزیابی قرار گرفت. معیار ارزیابی بر اساس پرسشنامه، اطلاعات ثبت شده در پرونده بیماران و تایید پزشک سل استان بود.
  یافته ها
  از 300 بیماراسمیر مثبت ریوی با متوسط سنی 51.9 سال(2/24SD=)، 7.2% از بیماران دارای عفونت مجدد توبرکولوزیس بودند. 64% بیماران وضعیت مالی بسیار ضعیفی داشتند. از نظر هم ابتلایی با بیماریهای مزمن، 6/10% از بیماران اختلالات کلیوی،2/10% دیابت و 8/9% اختلالات کبدی داشتند. در آزمون چندگانه، سابقه مهاجرت از روستا به شهر(47/0P=) و کاهش وزن قابل توجه(44/0P=) با شانس عفونت مجدد رابطه آماری معنی داری داشتند.
  نتیجه گیری
  شیوع عفونت مجدد در بیماران در مقایسه با برآورد جهانی در حد متوسط بود. مطالعات دقیقتر در زمینه بررسی روابط علیتی کاهش وزن قابل توجه و عفونت مجدد لازم به نظر می رسد. انجام انگشت نگاری ژنتیکی در شناسایی زیر گونه های میکروب و نقش آنها در وقوع عفونت مجدد در کنار عوامل مختلف محیطی- اقتصادی ضروری است.
  کلیدواژگان: مایکوباکتریوم توبر کولوزیس، عفونت مجدد، مقاومت دارویی
 • سید عباس طباطبایی، محمود کبیری، مظفر هاشمی، محمد گلپرور صفحات 30-37
  زمینه و اهداف
  تجویز نرمال سالین با حجم بالا در طول عمل جراحی پیوند کلیه برای بهبود عملکرد گرافت توصیه شده است ولی میتواند اسیدوز متابولیک شدید را بدنبال داشته باشد. این مطالعه تاثیر استفاده از تجویز سریع نرمال سالین در محدوده زمانی آناستوموزعروقی همراه با کاهش حجم کل مایع تجویزی حین عمل را بر وضعیت اسید و باز، الکترولیتها و عملکرد گرافت بررسی نموده است.
  مواد و روش ها
  در یک کارازمایی بالینی خودشاهد در 30 بیمار حین پیوند کلیه، در فاصله زمانی شروع تا خاتمه انجام آناستوموز عروقی، سرعت تجویز نرمال سالین از cc/kg/h 10 به cc/kg/h 50 افزایش داده شد. وضعیت اسید و باز،الکترولیتها و آنیون گپ در ابتدا و انتهای عمل و کراتینین سرم و برون ده ادراری تا 48 ساعت پس از عمل ثبت و با استفاده از آزمون Paired sample t test در نرم افزار آماری SPSS آنالیز شده، در سطح 05/0 تحلیل گردید.
  یافته ها
  کراتینین سرم 24 و 48 ساعت پس از عمل به ترتیب 59/1 ± 04/3 و 53/ 1± 22/2 mg/dl بود. تغییر PH در این فاصله اختلاف معنی دار آماری نشان نداد (818/0 = P) ولی کلر از 95/3 ± 23/94 به 84/3 ± 37/99 افزایش داشت (001/0> P) همچنین BE از 47/3 ± 55/3- به 65/2 ± 40/8- (001/0> P) و انیون گپ از 72/7 ± 46/30 به 25/8 ± 15/26 کاهش یافت (023/0P=).
  نتیجه گیری
  تجویز سریع نرمال سالین در فاصله زمانی انجام آناستوموز عروقی ضمن داشتن اثرات مثبت تجویز مایع زیاد بر عملکرد گرافت میتواند از شدت اسیدوز متابولیک ناشی از تجویز حجم بالای نرمال سالین در گیرنده های پیوند کلیه بکاهد.
  کلیدواژگان: پیوند کلیه، نرمال سالین، آنیون گپ، اسیدوز
 • رباب مدرسی، المیرا مستفیدی، اکبر معین، محمدرضا اردلان صفحات 38-41
  ارتباط بیماری کلیوی با اختلالات استخوانی از سال 1883شناخته شده است. علی رغم تعاریف جامع تر همجنان تقسیم بندی این اختلالات استخوانی به انواع با ترن اور بالا و ترن اور بایین بک تقسیم بندی عملی و مهم میباشد.مسمومیت با المینیوم هم همواره یک تهدید مهم در این بیماران میباشد. مطالعه بر روی 30 بیمارانتخاب شده از بخش های همودیالیز در شهر تبریز صورت گرفت ولی 6 بیمار مطالعه را ترک کردند و فقط 24 بیمار تا آخر مطالعه پیگیری شدند. 10 نفر از بیماران،خانم و14 نفر آقا بودند. روش ایمنورادیومتریک برای اندازه گیری الکالان فسفاتار استخوانی و مولوکل کامل هورمون با راتیروید بکار رفت.و المنیومسرم هم به روش جدب اتمی مورد سنجش قرار کرفتند در 8 بیمار(24/8،33%)، سطح سرمی iPTH کمتر از 150pg/ml ودر 14 بیمار(24/14،58%)، سطح سرمی BAPکمتر از 27U/L بود،ولی فقط در 5 بیمار(24/5،20%)ترکیبی از iPTH کمتر از 150pg/ml و BAPکمتر از9/12 به طور همزمان وجود داشت با توجه به اینکه سطح سرمی آلومینیوم کمتر از 60ng/ml در بیماران همودیالیزی به عنوان نرمال تلقی میشود،ما 21 بیمار(24/21،87%)با سطوح سرمی آلومینیومی بالای این محدوده تعریف شده را داشتیم. این مطالعه مقدماتی،اولا بیماران با بیماری استخوانی low turn overرا برای ما مشخص نمود،ثانیا و از همه مهم تردرصد بالای مواجهه با آلومینیوم را در جمعیت بیماران دیالیزی ما آشکار ساخت.
  کلیدواژگان: آلومینیوم، الکالان فسفاتار استخوانی، هورمون با راتیروید
 • حسین نامدار، حسین ساطع، محمدرضا تابان صادقی، شهرام واحدی، داود عزتی صفحات 42-47
  زمینه و اهداف
  رابطه بین عوامل روانشناختی و ابتلا به بیماری فشارخون بالای اولیه، یکی از موضوعاتی است که ذهن محققان را در حیطه روانشناسی سلامت به خود مشغول کرده است. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف بررسی سطوح هیجان خواهی افراد مبتلا به فشارخون بالای اولیه و افراد سالم انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، 183 بیمار مبتلا به فشارخون بالای اولیه و 195 فرد سالم پرسشنامه هیجان خواهی Zuckerman (فرم کوتاه) را تکمیل کردند. سپس بر اساس نمره های نهایی، 100 بیمار مبتلا به فشارخون بالای اولیه (50 مرد و 50 زن) و 100 فرد سالم (50 مرد و 50 زن) به صورت در دسترس انتخاب شدند. (دامنه سنی 61-22 و میانگین 39 سال). تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS 18 با به کارگیری آزمون تحلیل واریانس چند متغیره انجام پذیرفت.
  یافته ها
  مردان بیمار در زیر مقیاس ماجراجویی و هیجان زدگی از زنان بیمار بالاتر بودند و مردان سالم در زیر مقیاس حساسیت نسبت به یکنواختی و ملال بالاتر از زنان سالم بودند. زنان سالم در زیر مقیاس ماجراجویی و هیجان زدگی از زنان بیمار بالاتر بودند.
  نتیجه گیری
  با شناخت ویژگی های هیجان خواهی و نحوه تاثیر آن بر بیماری فشارخون بالای اولیه، می توان شخصیت های مستعد این بیماری را جهت انجام اقدامات پیشگیرانه و کمک در درمان شناسایی کرد.
  کلیدواژگان: فشار خون بالای اولیه، هیجان خواهی، جنسیت
 • سحر نورانی قرابرقع، سید محمد صادق حسینی، سعیده سادات مرتضوی، محسن سرحدی صفحات 48-53
  زمینه و اهداف
  در اکثر تعریف ها کیفیت زندگی کودکان را با عملکرد حرکتی معادل دانسته اند. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین هر یک ازحیطه های کیفیت زندگی و عملکرد حرکتی درشت در کودکان فلج مغزی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تحلیلی- مقطعی 60 نفر از کودکان فلج مغزی در محدوده سنی 12-4 سال از کلینیک های کار درمانی شهر همدان به روش نمونه-گیری در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه CP-QOL توسط والدین کودکان تکمیل شده، و نیز آزمودنی ها از لحاظ وضعیت عملکرد حرکتی درشت با استفاده از ابزار GMFM ارزیابی شدند.
  یافته ها
  بین عملکرد حرکتی درشت و هر یک از حیطه های کیفیت زندگی پذیرش و آسایش اجتماعی (017/0=P)، عملکرد (003/0=P)، مشارکت و سلامت جسمانی (003/0=P)، درد و نارضایتی از ناتوانی (018/0=P)، دسترسی به خدمات (009/0=P)، به غیر از حیطه های سلامت خانوادگی (796/0=P) و آسایش هیجانی (54/0=P) ارتباط معناداری دیده شد.
  نتیجه گیری
  بین عملکرد و حیطه های روانشناختی کیفیت زندگی نسبت به حیطه های فیزیکی ارتباط معناداری وجود نداشت. یعنی فردی با عملکرد ضعیف ممکن است کیفیت زندگی خود را از نظر آسایش هیجانی و اجتماعی، بالا گزارش دهد.
  کلیدواژگان: فلج مغزی، حرکت، کیفیت زندگی، کودک
|
 • Authors Mahmoodreza Behravan, Homa Hajjaran, Alireza Abadi, Ali Haghighi, Nourina Rahbarian, Amin Amini, Mohammad Hosein Hooba, Masumeh Khajeh, Farokhi, Vahideh Moin, Vaziri Pages 6-11
  Background And Objectives
  Leishmaniasis is one of the most important diseases in Iran، with high prevalence in some part of country including، Tehran province. This study was aimed to investigate the cutaneous lesions of patients studies was also referred to different laboratory of Health center of Varamin (a city in Tehran province)، sand flies species in selected area.
  Material And Methods
  In this cross sectional study demographic data was collected by special questionnaire. Smears of suspected patients to stained and examined by microscope. Sand flies were collected by sticky traps، CDC light traps and aspirators، female specimens were mounted and identified by diagnostic keys at species level.
  Results
  Leishmania parasites were observed in 56. 82% of cases. Disease was more common among male (64%). The majority of patients (30%) aged between 25-39 year old. Most lesions (50%) observed in hands and legs of patients، 76% of affected people had just one lesion. Half of them had a history of travel to endemic areas. More than 2500 sand flies captured during this study; among them 1100 female specimens were mounted and identified. The prevalent spicies was Sergentomyia spp (65/9%)، the second was. papatasi (33/20%). It should be mentioned that Ph. sergenti، Ph. alexandri and Ph. caucasicus group also were identified in lower percentage.
  Conclusion
  According to current results and the status of the studied region including it seems that (Agricultural activities، animal husbandry and migration)، cutaneous leishmaniasis could be a health threatening problem.
  Keywords: Cutaneous Leishmaniasis, Leishmania, Sand Flies
 • Kamaledin Hassanzadeh, Mohammad Salami Pages 12-15
  Background And Objectives
  Benign prostatic hyperplasia (BPH) is a common condition among elder men، and generating considerable morbidity and health care costs. BPH may be due to stormal، glandular or a mixed type from. The symptoms can be divided into obstructive and non-obstructive such as frequency and urgency If the obstructive symptoms are sever surgery is indicated، this study is aimed to investigate the relation between histologic types and symptomes in a group of patients with BPH.
  Materials And Methods
  three hundred and six patients with BPH were evaluated during 1. 5 year period. Histological type was determined. Any symptoms including dysuria، frequency، nocturia، urgency، etc، were registered. Frequency of symptoms and its number was compared between different histological groups.
  Results
  the mean age of studied patients was 69. 28±9. 15 years old (range: 46-91). The frequency of cases with stormal، glandular or a mixed type were 83% and 12. 09% and 4. 9%، respectively. The number of irrigative، obstructive and combined symptoms were not significantly different between different histologic types of BPH
  Conclusion
  This study showed no significant relation between different histological types of BPH and their symptoms. Further studies with higher sample size are needed to affirm this conclusion.
  Keywords: Benign prostatic hyperplasia, histology, clinical symptoms
 • Abbas Ali Hosein Poor Feyzi, Majid Farshdousti Hagh, Tohid Ebadi, Ali Akbar Movasag Poor Akbari, Karim Shams Asanjan, Mehdi Talebi, Tagi Khanzadeh, Bahman Yusefi Pages 16-21
  Background And Objectives
  The multi-drug resistance phenomena can limit the effect of chemotherapy and lead to the recurrence of leukemia. One of the main mechanisms of multi drug resistance is the increased expression of MDR1 gene that codes P-gp، a transmembrane carrier that exports drugs out of the leukemic cells. The aim of this study was to explore the effect of resveratrol، a natural compound، on the expression of MDR1 gene in leukemic cell line MOLT-4.
  Material And Methods
  MTT (Methyl Tiazol Tetrazolium) assay was used to determine the subtoxic doses of resveratrol for treatment of leukemic cells line real Time PCR was used to determine the expression of MDR1 gene. MOLT-4 cell line resistance was assessed after MTT implementation.
  Results
  Resveratrol could not suppress the growth of MOLT-4 cells. Genetic studies revealed increased expression of MDR1 gene. Resistance of MOLT-4 cells to vincristine was increased after coadministration of vincristine and resveratrol.
  Conclusion
  we did not find evidence that resveratrol can reverse multi drug resistance in MOLT-4 cells.
  Keywords: Resveratrol, MDR1, P, g
 • Leyla Sahebi, Khalil Ansarin, Seyyedi Maryam, Majid Khalili, Kamaloddin Jadidian Pages 22-29
  Background And Objectives
  exploration of factors associated with re-infection of Mycobacterium tuberculosis can be helpful in prevention of disease and reduce the burden of tuberculosis on health care system. This study was designed to identify factors associated with re-infection of tuberculosis in patients with sputum smears positive pulmonary tuberculosis in five bordering provinces of Iran.
  Material And Methods
  In this cross sectional study that performed of 2010-2012، different and clinical، socio economical factors were evaluated to identify influencing factors on re-infection. Data were gathered from questionnaires and survey of medical records. Data were analyzed by statistical methods.
  Results
  In 300 studied patients with average age 51. 9 ± 24. 2 years. 7. 2% of patients were diagnosed with re-infection. 64% of patients were in low-income classes، (10. 6 %) of patients had concomitant renal diseases، 10. 2 % had diabetes، and 9. 8 % of patients had liver dysfunction. In multiple analysis، migration from rural to urban areas (P=0. 31) and weight loss (P=0. 42) were significantly associated with increased risk re-infection.
  Conclusion
  Compared to global reports recurrence rate in our cohort was in a moderate degree. Future studies should be done to identify the influential environmental and socioeconomic factors that affect the M. tuberculosis in re-infection
  Keywords: Mycobacterium Tuberculosis, Reinfection, Drug Resistance
 • Seid Abbas Tabatabaei, Mahmood Kabirei, Mozaffar Hashemei, Mohammad Golparvar Pages 30-37
  Background And Objectives
  Infusion of large volumes of normal saline is recommended for facilitating graft function during kidney transplantation surgery but it can cause severe metabolic acidosis. Here we studied the effects of intraoperative rapid normal saline infusion on vascular anastomosis، acid base، electrolytes and graft function.
  Materials And Methods
  In this study 30 patients were evaluated during kidney transplantation. Infusion of normal saline was started and increased from 10 ml/kg/h to 50 ml/kg/h during vessel anastomosis. Acid base balance electrolytes and anion gap measured at the beginning and end of surgery serum creatinine and urine output was measured up to 48 hours after surgery. Data analyzed was performed by statistical method.
  Results
  Serum creatinine at 24 and 48 hours after surgery were 3. 04 ± 1. 59 and 2. 22 ± 1. 53 mg/dl respectively. PH change during the surgery was not significant (p=0. 818) but serum chloride increased from 94. 23 ± 3. 95 to 99. 37 ± 3. 84 (P< 0. 001). Base excess and anion gap decreased respectively from -3. 55 ± 3. 47 to -8. 40 ± 2. 65 (P<0. 001) and from 30. 46 ± 7. 72 to 26. 15 ± 8. 25 (P=0. 023) respectively.
  Conclusion
  Rapid infusion of normal saline to vessel anastomosis during the kidney transplantation is a risk for development of metabolic acidosis while it has beneficial effects on graft function.
  Keywords: Kidney Transplantation, Normal Saline, Acidosis, Anion Gap
 • Robab Modarresi, Elmira Mostafidi, Akbar Moeen, Mohammadreza Ardalan Pages 38-41
  Background And Objectives
  Kidney Disease has been known to be associated with bone abnormalities as early as 1883. Despite of the emergence of new and more inclusive terms; low turnover and high turnover definition still are useful definitions. Aluminum toxicity also is a great threat among these patients.
  Materials And Methods
  The study was started on 30 patients recruited from several hemodialysis (HD) units in Tabriz. Six patients left the study and only 24 patients completed their work up (10 female and 14 males) Immunoradiometric assay was used to measure the bone specific alkaline phosphatase (BAP) and intact parathyroid hormone (i PTH). Serum Aluminum was studied by atomic absorption
  Results
  In 8 patients (8/24، 33%) serum level of iPTH was lower than 150pg/ml، and in 14 patients (14/24، 58%) serum BAP levels was lower than 27 U/L، but only in 5 patients (5/24، 20%) the combination of low iPTH (<150 ng/ml) and low BAP (<27 U/L) was present. serum aluminum of lower than <60 ng/ml is considered normal in HD patients. We had 21 patients (21/24، 87%) with serum Aluminum level above this defined limit.
  Conclusion
  This preliminary study at first revealed us the probable percentage of 20% for low turnover bone disease among our patients. Secondly and more importantly disclosed the high rate of aluminum exposure in our dialysis population.
  Keywords: Aluminum, Bone Specific Alkaline Phosphatase, Intact Parathyroid Hormone
 • Hossein Namdar, Hossein Sate, Mohammadreza Taban Sadeghi, Shahram Vahedi, Davoud Ezzati Pages 42-47
  Background And Objectives
  Relationship between psychological factors and essential hypertension is a proven subject. This research was aimed to study the levels of Emotional Sensation Seeking in hypertensive patients and healthy Individual.
  Materials And Methods
  In this study، 183 hypertensive patients and 195 healthy individuals completed the Emotional Seeking Scale-form V (SSS – V). Then، based on the final scores، 100 hypertensive cases (50 men and 50 women) referred to Tabriz Madani Heart Hospital، and 100 healthy Individuals were selected by available sampling (age range 22-61، mean 39).
  Result
  Hypertensive men had higher scores than hypertensive women in thrill and adventure seeking، while healthy men had higher scores than healthy women in boredom susceptibility. Healthy women had higher scores than hypertensive women in thrill and adventure seeking.
  Conclusion
  Identification of individuals with emotional seeking features helps to identify susceptible patients to essential hypertension for preventive procedures.
  Keywords: Essential Hypertension, Emotional Seeking, Gender
 • Sahar Nurani Gharaborghe, Mohsen Sarhady, Seyed Mohammad Sadegh Hosseini, Saeedeh Saadat Mortazavi Pages 48-53
  Background And Objectives
  Most of definitions equate quality of life and motor functioning to each other. The aim of this study was to examination the association between gross motor function and QOL domains for children with Cerebral Palsy (CP).
  Materials and Methods
  In this analytical cross – sectional study، 60 children with diagnosis of cerebral palsy 4-12 years old were selected from different clinics of occupational therapy. Cp-QOL questionnaires completed by parents of participants، and gross motor function of all children evaluated by GMFM.
  Results
  There was significate differences between gross motor function and quality of life domains such as social well-being and acceptance (P=0/017)، feeling about functioning (P=0/003)، participation and physical health (P=0/003)، pain and feeling about disability (P=0/018)، ability to access to health services (P=0/009). There wasn’t statistically significate relation between the emotional well-being (P=0/54) and family health (P=0/796).
  Conclusions
  There aren’t relation between gross motor function and the psychosocial domains of QOL; which means Children with CP have the potential to show high psychosocial QOL scores even if they have poor functioning skills.
  Keywords: Cerebral Palsy, Movement, Quality of Life, Child