فهرست مطالب

مجله اقتصاد منابع طبیعی
پیاپی 5 (تابستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/09/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • برآورد ارزش وجودی دریاچه مصنوعی چیتگر تهران با استفاده از رویکرد دوگانه یک و نیم بعدی
  غلامعلی شرزه ای، وحید ماجد، مجتبی حسین پور امام صفحه 1
  دریاچه ها یکی از مولدترین انواع اکوسیستم ها می باشند که با تولید طیف عظیمی از کارکردها نقش مهمی را در زندگی انسان ها بازی می کنند. با این حال به دلیل کمبود اطلاعات مربوط به وجود بعضی از این ارزش ها، مخصوصا ارزش های غیر بازاری، ارزش گذاری بعضی از این کارکردها با مشکل مواجه می شود. در این تحقیق برای پر کردن شکاف اطلاعاتی مربوط به ارزش وجودی دریاچه چیتگر تهران، به عنوان بزرگترین دریاچه مصنوعی کشور، با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت (WTP) شهروندان تهرانی برای وجود دریاچه و عوامل تاثیرگذار بر آن محاسبه شده است. طی این روند، با تهیه 400 پرسشنامه و توزیع آن در سطح شهر تهران، داده های مورد نیاز جهت تخمین ارزش وجودی بدست آمد. با تخمین داده ها به وسیله مدل لاجیت، متغیرهای قیمت پیشنهادی، مسافت و سطح تحصیلات در سطح پنج درصد معنی دار شدند. همچنین WTP شهروندان تهرانی برای وجود دریاچه 11831ریال در سال و ارزش وجودی کل دریاچه برای شهروندان شهر تهران به میزان 43 میلیارد ریال در سال تخمین زده شد.
  کلیدواژگان: دریاچه مصنوعی چیتگر، روش ارزش گذاری مشروط، رویکرد یک و نیم بعدی، ارزش وجودی
 • اثر محیط زیست بر گردشگری: یک مطالعه موردی برای کشورهای منتخب
  سعید راسخی، سعید کریمی، ثریا محمدی صفحه 2
  محیط زیست یکی از منابع اصلی گسترش فعالیت های اقتصادی و به ویژه صنعت گردشگری است. مشخصا، بهبود محیط زیست می تواند موجب جذب گردشگر و بنابراین، رشد و توسعه اقتصادی شود. از این رو، تحقیق حاضر تاثیر محیط زیست بر گردشگری را بررسی کرده است. برای این منظور، از روش گشتاور تعمیم یافته برای داده های تابلویی کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره ی زمانی 2012-2005 استفاده شده است. نتایج بدست آمده از این مطالعه، نشان می دهد که عملکرد زیست محیطی تاثیر مثبت و معنادار بر گردشگری در کشورهای منتخب دارد. همچنین، با توجه به نتایج دیگر این مطالعه، تولید ناخالص داخلی، نرخ واقعی ارز و شاخص توسعه انسانی نیز تاثیر مثبت بر گردشگری دارند. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، پیشنهاد می شود دولت با هدایت سرمایه ها در جهت افزایش کیفیت محیط زیست، ضمن ارتقای بهداشت عمومی به رونق صنعت گردشگری کمک کند.
  کلیدواژگان: گردشگری، کیفیت محیط زیست، الگوی گشتاورهای تعمیم یافته، کشورهای منتخب، ایران
 • اولویت بندی تخصیص منابع آب به نیازها در محدوده سد طرق با استفاده از مدل WEAP
  فاطمه رستگاری پور، مهندس فاطمه پیرملک صفحه 3
  تخصیص بهینه آب با افزایش شکاف بین عرضه و تقاضا اهمیت خاصی یافته است که مدیریت بین عرضه و تقاضای آب را ضروری می نماید. با توجه به این ضرورت در این مطالعه از مدل WEAP جهت ارزیابی و اولویت بندی تخصیص منابع آب برای مصارف شرب و کشاورزی حوزه طرق در استان خراسان رضوی استفاده شده است. داده های مورد نیاز این مطالعه از شرکت آب منطقه ای شهر مشهد برای سال های 92-1390 جمع آوری و مدل برای بخش های کشاورزی و شرب اجرا گردید. بر اساس نتایج به دست آمده نیاز بخش کشاورزی میزان به طور کامل تامین شده در حالی که در بخش شهری میزان آب تامین نشده وجود دارد. بنابراین با توجه به رشد روزافزون جمعیت، کاهش منابع آب و دخیل بودن متغیرهای مکانی و زمانی، جهت رسیدن به یک راه حل پایدار لازم است در هر مکان با توجه به شرایط خاص آن راه حل مناسبی اتخاذشده و این راه حل طی زمان تصحیح شود. در این راستا، مدیریت تقاضای آب در بخش مصارف خانگی و تغییر نوع آب مصرفی در بخش مصارف عمومی در دشت مشهد پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: سد طرق، تخصیص منابع آب، مدیریت آب، مدل WEAP
 • تاثیر صادرات منابع طبیعی بر رشد اقتصادی
  مریم لشکری زاده، پروانه سلاطین، منصوره محجوب صفحه 4
  در این مقاله به بررسی اثر صادرات منابع طبیعی بر رشد اقتصادی در دوگروه کشورهای اصلی صادر کننده نفت خام و دیگر کشورهای صادر کننده نفت خام طی دوره (1974-2012) با استفاده از روش حداقل مربعات تجمیع شده برای داده های تلفیقی پرداخته شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که سرمایه فیزیکی و آزادی تجاری ثیر مثبت و مخارج دولت ثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت خام دارد. همچنین سرمایه انسانی ثیر منفی در کشورهای اصلی صادر کننده نفت و تاثیر مثبت در کشورهای دیگر صادر کننده نفت بر رشد اقتصادی دارد. در مورد ثیر صادرات منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی می توان به دو نتیجه مثبت و منفی دست یافت. صادرات مواد خام و اولیه کشاورزی اثری مثبت بر رشداقتصادی و صادرات سوخت اثری منفی بر رشداقتصادی کشورهای مورد بررسی دارد.
  کلیدواژگان: صادرات منابع طبیعی، رشد اقتصادی، کشورهای صادرکننده نفت، داده های تلفیقی
 • رابطه بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی چند کشور عضو اوپک
  سکینه شمس الدینی، حسین مهرابی بشر ابادی صفحه 5
  مروری بر نظریات کلاسیک اقتصاد دلیل بر رابطه مستقیم بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی است اما در حال حاضر اقتصادهای فقیر از لحاظ منابع طبیعی اغلب در زمینه رشد و توسعه اقتصادی از کشورهای دارای منابع غنی تر پیشرفته تر هستند. منابع طبیعی از طریق ایجاد بلایای طبیعی منابع بصورت های مختلف مانند بیماری هلندی، رانت جویی و رابطه مبادله منفی و... بر اقتصاد کشورهای دارنده منابع اثر منفی دارند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین فراوانی منابع طبیعی در کشور ایران و چند کشور دیگر و روند رشد اقتصادی این کشورها می باشد. کشورهای مدنظر جزو کشورهای خاورمیانه بوده و اقتصاد متکی بر درآمدهای نفتی داشته اند. دوره زمانی در نظر گرفته دوره (2010-1990) می باشد و با استفاده از رویکرد داده های تابلویی به آنالیز داده ها پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان می دهد طی دوره مورد نظر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی این کشورها تاثیر مثبت داشته و کشور ایران، عربستان و مصر رشد اقتصادی شان وابستگی بیشتری به وفور ووجود منابع طبیعی داشته است. این ضریب تاثیر برای ایران 05/0 و برای عربستان 005/0 می باشد. همچنین درجه باز بودن اقتصاد تاثیر منفی بر روند رشد اقتصادی کشور دارد، بنابراین توجه بیشتر برنامه ریزان را به دلایل بروز این آثار زیان بار و ریشه یابی دقیق را در اقتصاد کشورمان نشان می دهد.
  کلیدواژگان: نحسی منابع، وفور منابع طبیعی، رشد، پنل دیتا
 • مصرف انرژی و عوامل موثر بر آن با رویکرد مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی (مطالعه موردی ایران)
  بهنام بیدار اجیرلو، سید پرویز جلیلی کامجو، جلال مولابیگی صفحه 6
  در این مقاله به ارزیابی عوامل موثر بر مصرف انرژی در ایران در دوره زمانی 1391-1340 با استفاده از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) پرداخته شده است. برای این منظور اثر متغیرهای اقتصادی بر تقاضای انرژی(رشد مصرف انرژی) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد که متغیر رشد درآمد نفتی و رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، بیشترین تاثیر را با علامت مثبت بر تقاضای انرژی دارند. همچنین ضریب متغیرهای قیمت انرژی و تورم منفی می باشد که بیانگر تاثیر منفی افزایش قیمت و تورم بر مصرف انرژی بوده. در مدل برازش شده بر اساس روش تصحیح خطا ضریب جزء تصحیح خطا مدل 0.52- بود که بیانگر سرعت مناسب تعدیل خطا در هر دوره در گرایش به سمت تعادل بلندمدت می باشد.
  کلیدواژگان: مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی، روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL)
|
 • existence value assessment for artificial Lake of Chitgar, Tehran, by approach to One-and-One-Half-Bound Dichotomous
  Dr Gholamali Sharzeiei, Dr Vahid Majed, Mojtaba Hossein Pour Page 1
  Lakes produce many goods and services that are valuable، bit more of them doesn''t trade in market. Special characteristic of those services and goods and lack of information is the most reason that services and goods could not be traded and so their values couldn’t be elicit. Some methodologies developed to elicit the non-market values of ecosystems. To fill the information gap and showing the values of a lake''s ecosystem، this study uses Contingent valuation method to elicit the existence value of Chitgar artificial Lake (the beigest artificial lakes in Iran) by measuring Willingness to Pay (WTP) and explore the factors that affect people’s WTP. The WTP was derived from a face-to-face survey of 400 observations In Tehran. Logit model used to estimate and results shows mean WTP is RLs 11،831 annually per household.
  Keywords: Chitgar artificial Lake, Contingent Valuation Method, Willingness to Pay, One, and, One, Half, Bound, existence Value
 • The Impact of Environment on Tourism: A Case Study for Selected Countries
  Professor Saeed Rasekhi, Dr Saeed Karimi, Sorraya Mohammadi Page 2
  Human has long attempted to recruit their nature to meet their needs and in this line، the environment has been a major source of tourism. Since the recent growth of the tourism industry is one of the most important factors for increasing economic activity in the world، the present study has examined the impact of environment on tourism. For this، the generalized method of moments for panel data of the selected developing and developed countries during 2005-2012 has been employed. The results of this study indicate that environmental performance has a significant and positive effect on tourism in the selected countries. Also، other obtained results of this study show a positive impact of GDP، real exchange rate and the human development index on tourism. According to the findings، we suggest that the government should lead investment to upgrade environmental quality to help develop general health as well as tourism development.
  Keywords: Tourism, Environmental Quality, Generalized Method of Moments, Selected Countries, Iran
 • WEAP Model application in Water Recourse Allocation Case study: Torogh dam area
  Dr Fatemeh Rastegaripour, Fatemeh Rastegaripour Page 3
  Optimal allocation of water increases with gap between supply and demand، and this matter is necessary for supply and demand managment. So in this research using WEAP Model was evaluated Water Recourse Allocation for drinking and farming consumptions in Torogh area in Khorasan Razavi province. The data required for this study was collected from Khorasan Razavi Regional Authority on years 2011-12. Then model run for two sectors of drinking and farming consumptions. On the basis of obtained results، necessesity of farming sector was supplied completely، While in drinking sector was abserved water deficit. Therefore، According to population growth، deficit of Water Recourse، and temporal and spatial variables، attain to a sustainable solution is necessary. so must in each location consider an expedient solution and this solution، amendments during time.
  Keywords: Torogh dam, Water Recourse Allocation, water management, WEAP Model
 • The Impact Of export natural resource on economic growth
  Dr Maryam Lashkarizadeh, Dr Paevane Salatin, Ma Mansure Mahjub Page 4
  A review of the literature shows that economic growth، natural resource abundance has a significant role in economic growth، and depending on the initial conditions of different countries have their place. In this study، using the least squares method for aggregating data fusion (panel)، the relationship between natural resource export and economic growth The oil exporting countries in the period 1974-2012 has been studied. Total Petroleum Exporting Countries as two countries whose economies are major exporters of crude oil and Over 50% of exports of crude oil and other oil exporting countries that have oil economy have not been considered. In this study the effect of natural resource export on economic growth in oil exporting countries، the impact of other variables affecting economic growth، such degree of commercial freedom، human capital، physical capital and government spending has been investigated. The research hypothesis is the «abundance of natural resources and a significant positive impact on economic growth is the Petroleum Exporting Countries.» Exports of agricultural raw materials and export of fuel and crude oil reserves as the most important indicators for measuring natural resource is used. The results show positive and significant impact on physical capital and free trade And government spending and a significant negative impact on economic growth has a crude oil exporting countries. Human capital in some models significant negative impact on economic growth is the Petroleum Exporting Countries. About the impact of natural resource abundance on economic growth of countries can be both negative and positive results achieved. Exports of agricultural raw materials and significant positive effect on Rshdaqtsady Petroleum Exporting Countries have، Thus، despite the export of agricultural raw materials and primary research hypothesis is accepted. Negative and significant effect on fuel exports Rshdaqtsady Petroleum Exporting Countries has، therefore، with regard to Fuel exports as a second index abundance of natural resources research hypothesis can be rejected.
  Keywords: export natural resources, economic growth, pool data
 • The relationship between natural resource abundance and economic growth in OPEC countries
  Sakineh Shsamsadini Page 5
  A review of the classical theory of economics on the direct relationship between natural resource abundance and economic growth، but now the poorest economies in terms of economic growth and development in the field of natural resources often than rich countries are more advanced. Natural disasters through various sources such as Dutch disease، rent-seeking and negative terms of trade… Resources are having a negative effect on the economy. This study sought to influence the abundance of natural resources-oil economies Weber growth during the period (2010-1990)، using panel data approach is. The results show that during the natural resource abundance and economic growth in these countries has a positive impact on the Iran، Saudi Arabia and Egypt، so that their economic growth is more dependent on the abundance of natural resources، but Openness has a positive impact on economic growth. It is therefore necessary to increase the root causes of this devastating consequences and it shows in our economy.
  Keywords: infelicitous resources, abundant natural resources, growth, panel data
 • Energy consumption and these factors affecting with ARDL approach: (Iran Case Study)
  Page 6
  This study examines the factors affecting energy consumption in Iran for the period 1340-1391 using autoregressive distribution lag (ARDL) model. For this purpose، the impacts of economic variables on energy demand (growth of energy consumption) were studied. The results show that two variables، oil income growth and non-oil GDP growth، have the greatest positive impact on energy demand. The coefficients of variables energy price and inflation are negative which indicate the negative impact of energy price and inflation on energy consumption. In this model the coefficient of error correction term equal -0. 52 which that is found to be negative and statistically significant suggesting a quick adjustment process.
  Keywords: Energy consumption, Gross domestic production, Autoregressive distributed lag (ARDL)