فهرست مطالب

گیاه پزشکی - سال سی و پنجم شماره 4 (زمستان 1391)
 • سال سی و پنجم شماره 4 (زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فاطمه ناصری نسب، نوازالله صاحبانی، حسن رضا اعتباریان صفحات 1-12
  در این مطالعه اثر اسید سالیسیلیک بر القاء پاسخ های دفاعی در گیاه گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا Y در آزمایشگاه و گلخانه بررسی شد. گیاهچه ها در مرحله 6 -4 برگی توسط غلظت 5 میلی مولار اسید سالیسیلیک و لارو سن دوم نماتود Meloidogyne javanica مایه زنی گردید. میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز و میزان فنل کل در روزهای اول تا هشتم بعد از مایه زنی با نماتود اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که علاوه بر کاهش شدت بیماری در گلخانه، فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز و فنل کل گیاهچه های تیمار شده نیز در مقایسه با شاهد افزایش یافت. همچنین در این بررسی نشان داده شد که اسید سالیسیلیک می تواند سبب افزایش درصد مرگ و میر لاروهای سن دوم نماتود در شرایط آزمایشگاه شود. نتایج تغییرات در میزان فنل کل در ریشه و نیز تغییرات فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در طی زمان های مختلف پس از مایه کوبی نشان داد که اسید سالیسیلیک می تواند ترکیبی موثر جهت تحریک مقاومت القایی و کاهش شدت بیماری ناشی از M. javanica در گیاه گوجه فرنگی باشد.
 • مریم رضایی نوده، علی افشاری، محسن یزدانیان، یان موییلویک، غلامعلی آساده صفحات 13-34
  سوسک های زمینی (خانواده ی کارابیده) با داشتن بیش از چهل هزار گونه ی شناخته شده در دنیا، یکی از مهم ترین گروه های شکارگرهای چندخوار به شمار می روند و در کاهش جمعیت آفات و افزایش تنوع زیستی در بوم سامانه های کشاورزی و غیرکشاورزی نقش مهم دارند. در این بررسی که طی سال های 1388 و 1389 در شهرستان آزادشهر واقع در شرق استان گلستان انجام گرفت، با استفاده از تله های گودالی و نوری، قیف برلز و نیز دست، سوسک های این خانواده از زیستگاه های مختلف زراعی، باغی و جنگلی جمع آوری و شناسایی شدند. در مجموع، پنجاه گونه متعلق به سیزده زیرخانواده، بیست قبیله و 34 جنس جمع آوری شدند که از میان آن ها، دو گونه ی Paratachys turkestanicus (Csiki) و Notiophilus danieli Reitterبرای اولین بار از ایران گزارش می شوند. با توجه به فعالیت چشمگیر این گروه از شکارگرها در باغ ها و مزارع این شهرستان، اجرای برنامه های حفاظتی جهت حفظ یا افزایش جمعیت آن ها توصیه می گردد.
 • مهرناز رودکی، مصطفی حقانی، محمد عبدالهی صفحات 35-45
  امروزه برای کنترل آفات انباری بیشتر از سموم شیمیایی گازی و گاهی از اشعه های رادیواکتیو استفاده می شود که خطرات جبران ناپذیری برای انسان و محیط زیست دارد. برای کنترل آفات انباری به طور عمده از متیل بروماید و فسفین استفاده می شود، اما مصرف این دو سم به دلیل سمیت فوق العاده روی انسان و سایر عوارضی که ایجاد کرده است، محدود شده است. به همین دلیل آزمایشی به منظور تعیین کارآیی نماتودهای بیمارگر حشرات بر آفات انباری انجام گردید که در آن از نماتود گونه (Steinernema feltiae (Filipjev استفاده شد. این آزمایش روی سوسک آرد (Tribolium confusum (Duval، که آفت مهم محصولات انبار است، صورت پذیرفت. در این بررسی، حشرات کامل سوسک آرددر شرایط آزمایشگاهی در دماهای 25، 5/ 27، 30 و 5/ 32 درجه سانتی گراد با دامنه تغییرات 5/ 0 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی10±50% و شرایط تاریکی در برابر غلظت های صفر، 25، 50، 100 و 200 لارو عفونی نماتود به ازای هر حشره قرار گرفتند. حشرات بر روی کاغذ صافی آغشته به 1 میلی لیتر از سوسپانسیون نماتود در داخل پتری دیش های 9 سانتی متری قرار داده شدند و هر 24 ساعت یک بار تعداد حشرات مرده یادداشت برداری شد. حداکثر مرگ و میر ایجاد شده در غلظت 200 نماتود به ازای هر حشره، پس از 72 ساعت در دمای 5/ 27 درجه سانتی گرادتعیین شد که موجب 5/ 67 درصد مرگ و میر در سوسک آرد شد. S. feltiae در دمای 5/ 27 درجه سانتی گراد کارآیی بیشتری از خود نشان داد و زمان نیز تاثیر معنی داری بر میزان بیماری زایی نماتود داشت.
 • حسین پژمان صفحات 46-60
  شکار انبوه یکی از متداول ترین روش های کنترل مگس های میوه در دنیا به شمار می رود. هدف این پژوهش تعیین بهترین ترکیب تله و ماده جلب کننده جهت شکار انبوه مگس میوه مدیترانه ای در باغ های انار در شهر شیراز بود. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار و سه تکرار در یک باغ انار با ساختار سنتی در سال 1388 انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- تله جکسون+ تری مدلور 2- تله مک فیل + تری مدلور 3- تله تفری تراپ + بیولور 4 - تله تفری تراپ + مایع سراتراپ 5- تله بطری پلاستیکی+ مایع سرا تراپ 6- کارت زردرنگ چسبی. تله ها هم زمان با شروع تغییر رنگ میوه های انار (نیمه اول شهریور) در با غ آزمایشی نصب شدند. شمارش میزان شکار مگس میوه مدیترانه ای و حشرات غیر هدف در تیمارها به صورت هفتگی انجام شد. داده ها آنالیز واریانس گردید و میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن مقایسه شدند. نتایج اختلاف معنی داری را بین تیمارها در سطح یک درصد نشان داد. میانگین شکار روزانه مگس مدیترانه ای در تیمارهای فوق الذکر به ترتیب 77/ 0، 90/ 1، 58/ 0، 2/ 0، 13/ 0 و صفر عدد تعیین شد. هم چنین میانگین شکار روزانه حشره های غیر هدف به ترتیب 01/ 0، 02/ 0، 46/ 2، 19/ 4، 79 /6 و74/ 0 عدد تعیین شد. در مجموع حشرات غیر هدف 6/ 85 درصد از کل شکار تله ها را به خود اختصاص دادند. مگس Minettia sp. از خانواده Lauxaniidae و مگس سرکه و مگس انجیر آفریقایی از خانواده Drosophilidae گونه های غالب در میان حشرات غیر هدف شکار شده بودند. میزان شکار حشره نر مگس مدیترانه ای در تیمارهای یک و دو بیش از 95 درصد و در تیمارهای سه، چهار و پنج به ترتیب 24،27 و 5/22 درصد تعیین شد. به طورکلی از نظر شاخص های فنی، اکولوژیکی و اقتصادی تیمار دو برتر از بقیه بود.
 • ترانه اسکو، محسن عمرانی، لیلا زارع صفحات 61-68
  برنج از مهمترین محصولات غذایی در دنیا است. برای پایین آورن خسارت ساقه خوار نواری برنج، مدیریت این آفت در برنج ضروری است. نتایج بررسی های دوساله قبلی نشان داد که تلفیق دو روش (کنترل مکانیکی و بیولوژیکی) می تواند در کاهش میزان خسارت ساقه خوار موثر باشد. برای تایید این امر، خصوصا به کارگیری کنترل مکانیکی که از نظر اقتصادی و زیست محیطی روشی مناسب می باشد، تحقیق حاضر در شرق (شهرستان نکا)، مرکزی (شهرستان بابل) و غرب (شهرستان نور) استان مازندران روی برنج رقم طارم هاشمی در زمین زارعین انجام شد. تیمار های مورد بررسی، کنترل ساقه خوار نواری با چهار روش شامل: فقط مکانیکی، مکانیکی - بیولوژیکی، مکانیکی- بیولوژیکی – شیمیایی و فقط شیمیایی (روش معمول کشاورزان) بوده است. آماربرداری از درصد خوشه های سفید شده و عملکرد تیمارها قبل از برداشت به عمل آمد. تجزیه و تحلیل آماری در نرم افزار SAS انجام شد و برای مقایسه میانگین تیمارها در آزمایش از آزمون های One-Way ANOVA و برای تعیین اختلاف بین گروه ها از آزمون دانکن استفاده شد. تفاوت معنی داری بین درصد خوشه های سفید شده و عملکرد در سطح 1 درصد دیده شد. بیشترین درصد خوشه های سفید شده (2/14 درصد) در تیمار فقط سمپاشی مشاهده گردید که در گروه (الف) قرار گرفت و بقیه تیمارها در گروه (ب) قرار گرفتند. همچنین تفاوت معنی داری بین تیمارها از نظر میزان عملکرد مشاهده گردید و تیمار روش معمول کشاورزان با کمترین میزان عملکرد (3854 کیلو گرم شلتوک در هکتار) در گروه (الف) و تیمار مکانیکی- بیولوژیکی- سمپاشی با بیشترین میزان عملکرد (5110کیلوگرم شلتوک در هکتار) همراه با دو تیمار دیگر در گروه (ب) قرار گرفتند.
 • شیده موجرلو، ناصر صفایی، احمد عباسی مقدم، مسعود شمس بخش صفحات 69-82
  زنگ سیاه یا زنگ ساقه که توسط Puccinia graminis f.sp. tritici ایجاد می شود، یکی از بیماری های مهم قارچی می باشد که محصول گندم را مورد تهدید قرار می دهد. به منظور شناسایی منابع جدید مقاومت در برابر نژاد جدید بیمارگر زنگ ساقه (Ug99) تعدادی از ژنوتیپ های گندم بومی موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور جدایه بیمارگر جمع آوری شده از دشت آزادگان در گلخانه روی گیاهچه هفت روزه رقم حساس بولانی خالص سازی و تکثیر شد. به منظور تعیین نژاد عامل بیماری از 45 رقم افتراقی (ایزوژنیک) دریافتی از ایکاردا استفاده گردید. نتایج آزمایش تعیین نژاد نشان داد که عامل بیماری در برابر ژن های Sr31، Sr36، Sr38 و Sr13 بیماریزا و در برابر ژن Sr24 غیر بیماریزا می باشد. در این بررسی 62 ژنوتیپ گندم بومی ایران، در مرحله گیاهچه ای و در شرایط گلخانه از نظر مقاومت در برابر جدایه مورد بررسی ارزیابی شدند. گیاهچه های هفت روزه ژنوتیپ های مورد بررسی با استفاده از سوسپانسیون اسپور در مرحله یک برگی مایه زنی شدند. چهارده روز پس از مایه زنی تیپ آلودگی بر اساس روش استاکمن و همکاران تعیین شد. بر اساس تیپ آلودگی ژنوتیپ ها به سه گروه حساس، نسبتا مقاوم و مقاوم تفکیک شدند. 39 ژنوتیپ در گروه مقاوم و نسبتا مقاوم قرار گرفتند. مطالعات تکمیلی جهت شناسایی ژن های مقاومت در ژنوتیپ های مقاوم با استفاده از نشانگرهای مولکولی در حال انجام می باشد.
 • محمد عامری، آرش راسخ، حسین اللهیاری صفحات 83-94
  پرورش انبوه وکاربرد موثر پارازیتوئید نیازمند دانستن پارامترهای موثر بر شایستگی آن ها می باشد. کیفیت میزبان یک ویژگی درونی است و به واسطه تفاوت های کمی و کیفی میزبان تعیین می شود. این تفاوت ها می توانند منابع غذایی در دسترس و به تبع آن ویژگی های زیستی پارازیتوئید را تحت تاثیر قرار دهند. در این پژوهش زنبور (Lysiphlebus fabarum (Marshall در مراحل مختلف رشدی شته سیاه باقلا، Aphis fabae، شامل چهار سن پورگی و حشره کامل پرورش داده شد و برخی از پارامترهای موثر در شایستگی آن ارزیابی شد. در این مطالعه، دوره پیش از بلوغ زنبور با افزایش اندازه شته در زمان پارازیتیسم زیاد شد، چنانچه در پوره سن اول، دوم، سوم، چهارم و حشره کامل شته به ترتیب 09/ 0±75/ 10، 08/ 0±57/ 11، 14 /0±93/ 11، 10/ 0±48/ 12 و 06/ 0±61/ 12 روز به دست آمد. اندازه زنبورهای پرورش یافته در سنین مختلف رشد شته از روندی خاصی پیروی نکرد؛ به این صورت که بزرگترین نتاج زنبور از پرورش درپوره سن دوم حاصل شدند و پس از آن به ترتیب حشره کامل شته و پوره های سنین سوم، چهارم و اول قرار داشتند. نرخ ظهور زنبور نیز در شته بالغ با 91/ 95% بیشترین مقدار و در پوره سن چهارم با 57/ 81% کمترین مقدار را داشت. علاوه براین پرورش زنبور در مراحل مختلف سنی شته تاثیر معنی داری در طول عمر آن ایجاد کرد و بیشترین طول عمر در زنبورهای پرورش یافته در پوره سن سوم دیده شد. براساس نتایج پژوهش حاضر بیشترین شایستگی پارازیتوئید هنگام پرورش در پوره سن دوم شته حاصل می شود.
|
 • Pages 1-12
  In this study، the effect of salicylic acid (SA) on root knot nematode (Meloidogyne javanica) pathogenicity and induction of some defense mechanisms such as polyphenol oxidase enzyme activity and total phenol accumulation were investigated in greenhouse conditions. We demonstrated that application of 5mM salicylic acid through foliar spray could induce resistance against M. javanica in tomato. Polyphenol oxidase activity and levels of phenol compounds were determined on 1 to 8 days after inoculation. Salicylic acid caused increasing polyphenol oxidase activity that reached maximum level 4 days after nematode inoculation. The highest level of phenolic compounds was observed 4 days after Salicylic acid and nematode inoculation. Also، application of Salicylic acid could decrease the severity of disease in greenhouse. In iddition، in vitro assay showed that salicylic acid increased the death percentage of second stage juvenile (J2). The results showed the induced resistance observed in tomato against M. javanica via application of Salicylic acid، because SA increased the activity of polyphenol oxidase and levels of phenol compounds.
 • Pages 13-34
  Ground beetles (Carabidae) with more than 40,000 described species worldwide are one of the main generalist predator groups and have an important role in reducing pest population and enhancing biodiversity of agricultural and wild ecosystems. Specimens from different agricultural and forest ecosystems in Azadshahr region, Golestan province, northern Iran, using pitfall traps and light traps, Berlese funnel and hand were picked during 2009 and 2010. Overall, 50 species belonging to 13 subfamily, 20 tribes, and 34 genera from ground beetles were collected and identified. Among them two species, Paratachys turkestanicus (Csiki)and Notiophilus danieli Reitter are newly recorded from Iran. Because of high activity of this family in crop fields and orchards of the region, implementing conservation programs was recommended to conserve or enhance the population of these generalist predators in studied ecosystems.
 • Pages 35-45
  Currently, chemical pesticides and radioactive rays are widely used for control of stored product pests. Fumigation plays a major role in insect pest elimination in stored products. Phosphine and methyl bromide are the two common fumigants used for stored-product protection world over. Insect resistance to phosphine is a global issue now and control failures have been reported in field situations in some countries. Methyl bromide, a broad-spectrum fumigant, has been declared an ozone-depleting substance and, therefore, is being phased out completely. In view of the problems with the current fumigants, there is a global interest in alternative strategies including development of biological control. An experiment was performed to determine the effectiveness of Steinernema feltiae on adults of flour beetle (Tribolium confusum Duval) under laboratory conditions. The activity of entomopathogenic nematode was evaluated at five different concentrations (0, 25, 50, 100 and 200 infective juveniles per insect) in four different temperatures (25, 27.5, 30 and 32.5 ºC ±0.5). Insects were placed on filter paper impregnated with 1 ml of suspension in 9 cm petri dishes, and dead insects were counted every 24 h. The Maximum mortality of the adults observed in 200 IJs/insect, after 72 hours of exposure at 27.5ºC was 67.5%.
 • Pages 46-60
  fruit fly, Ceratitis capitata (Diptera:Tephritidae), worldwide. To determine the best combination of trap and attractant for mass trapping of Mediterranean fruit fly, a field experiment was conducted in a Randomized Complete Block Design (RCBD) with 6 treatments in 3 replications in a pomegranate orchard in Shiraz (Iran) in 2009. Treatments included: 1-Jackson trap baited with Trimedlure, 2- McPhail trap baited with Trimedlure, 3- Tephri trap baited with Biolure, 4- Tephri trap baited with Cera trap liquid, 5- Plastic bottle baited with Cera trap liquid, and 6- Yellow sticky cards. Traps were installed on pomegranate trees at an early stage of fruit color changing. They were checked weekly and the number of captured flies and non -target insects were recorded. The mean number of total captured flies per treatment per day (FTD) and non- target insects per treatment per day (NTID) was calculated. Data were exposed to analysis of variance (ANOVA) followed by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). Results revealed significant differences among the treatments at probability level of 0.01. FTD were 0.77, 1.90, 0.58, 0.2, 0.13 and zero respectively but NITD were 0.01, 0.02, 2.46, 4.19, 6.79, and 0.74, respectively. In total, 85.6 percent of the total captured insects in all traps included non-target insects. Minettia sp. (Dip.: Lauxaniidae), Drosophila melanogaster and Zaprinous indica (Dip: Drossophildae) were the dominant species among the non-target insects. The total captured adult males in treatments one and two were more than 95 percent, and in treatments 3, 4 and 5, they constituted 24, 27 and 22.5 percent, respectively. Finally, McPhail trap baited with trimedlure was the best combination among all treatments from technical, ecological and economical aspects.
 • Pages 61-68
  Rice is the world's most important food crop. To decrease the damage of rice pests, development of insect pest management strategies in rice is necessary. Biennial results for determination of a suitable method to control striped stem borer in rice showed that integration of two methods of control (biological and mechanical) is a feasible effort to reduce stem borer infestation. To assure this result, The current study was carried out at the farmer's field on Hashemi Tarom variety in east (Neka city), center (Babol city) and west (Noor city) of Mazandaran province with the purpose of determining the efficiency of the two control methods especially, mechanical control, because of its economic and environmental properties. The experiment was carried out in randomized complete design with 4 treatments (Mechanical control, Mechanical-biological control, Mechanical- Biological-chemical control and usual method of farmer, namely two times application in first and second generation) and 3 replications. Whiteheads and yield were measured before harvesting. Data were compared by one-way Analysis Of Variance (ANOVA) followed by Duncan test. The parameters were analyzed by using the SAS software. Results showed that there were significant differences among different control methods. The highest mean of whitehead rate (14.2%) and the lowest mean yield (3.854 t/h) occurred in the conventional method (P<0.05). There were no significant differences among other control methods. The results of this study showed the efficiency of the mechanical method.
 • Pages 69-82
  Wheat is the most important crop of Iran and black or stem rust disease is one of the most severe diseases threatning the wheat production. In order to identify new resistant sources against the new race of stem rust virulent on plant with Sr 31gene, the selected Iranian landraces accessions of National Plant Gene Bank of Iran wheat collection were evaluated. The most virulent isolate of Puccinia graminis f.sp. tritici (Pgt) that was from Dasht-Azadegan was used. Isolate purity was tested by propagation of single pustule on seven days seedling of Boulani susceptible cultivar in the green house. Pathotype identification was carried out by 45 differential lines of wheat stem rust received from ICARDA. The Pathotype used was pathogenic against Sr31, Sr36, Sr38 and Sr13 but it was not pathogenic against Sr24. During this study, 62 Iranian landrace accessions were evaluated for resistance against Pgt at seedling stage in the greenhouse. Seven days seedlings were inoculated by spore suspension. 14 days after inoculation based on Stackman et al. method, infection type was recorded. According to the results, the landrace accessions were divided into susceptible and resistant groups. The resistant group included 39 landrace accessions. Complementary analysis for identification of resistance genes by molecular markers is in progress.
 • Pages 83-94
  Understanding of parameters that influence parasitoids fitness is necessary for mass rearing and effective use of parasitoids. Host quality is an intrinsic feature that is determined by quantitative and qualitative differences in hosts. These differences can change nutritional resources available and consequently affect life history traits of parasitoid. In this study, parasitoid wasps Lysiphlebus fabarum were reared on different growths stages of black bean aphid, Aphis fabae Scopoli, including four instars and adult aphid, to identify the parameters determining fitness of wasp. The results showed that total development time was increased with host body size, such that these periods were determined 10.75±0.08, 11.57±0.07, 11.93±0.13, 12.59±0.10 and 12.61±0.06 days from 1st to adult aphids, respectively. Body sizes of wasps were reared in 1st, 2nd, 3rd, 4th instar nymphs and adult aphids did not follow any specific function. The largest wasps were produced in second nymphal instar of aphids and then adult aphid, third, fourth and first nymphal instars were respectively. The highest emergence rate was obtained in wasps reared in adult aphid with 95.91% and the lowest emergence rate was 81.57% in fourth nymphal instar. Furthermore, rearing the wasps in different growth stages of the aphid had a significant effect on the wasp longevity, and maximum longevity was observed in the wasps reared in third nymphal instar. According to this study, the greatest fitness was achieved when the wasps were reared in second nymphal instar of aphids.