فهرست مطالب

گیاه پزشکی - سال سی و هفتم شماره 3 (پاییز 1393)
 • سال سی و هفتم شماره 3 (پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/24
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صفحات 1-12
  باکتری های اندوفیت یکی از مهمترین عوامل بالقوه در کنترل بیولوژیک عوامل بیماریزای گیاهی و حفاظت گیاهان در برابر خسارات ناشی از آنها هستند. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی فعالیت آنتاگونیستی چند جدایه باکتری اندوفیت گرم مثبت جداشده از گیاهان خانواده بقولات (Fabaceae) علیه بیماری کپک سفید در لوبیاناشی از قارچ S. sclerotiorum بود. در کل 103 جدایه باکتریایی از ریشه، ساقه، برگ و غلاف گیاهان سالم تیره بقولات جدا شد و توان بازدارندگی آنها روی رشد میسلیومی قارچ S. sclerotiorum در شرایط آزمایشگاهی سنجیده شدند. براساس نتایج بدست آمده، هشت جدایه باکتری به طور معنی داری از رشد میسلیومیS. sclerotiorum روی محیط PDA در روش کشت متقابل (Dual Culture)جلوگیری کردند. این هشت جدایه بر اساس آزمون های استاندارد بیوشیمیایی و بررسی مولکولی ناحیه 16S rRNAبه گونه های از جنس های Bacillus و Streptomyces بیشترین شباهت را داشتند. تیمار گیاهان در شرایط گلخانه ای با این باکتری ها شدت بیماری کپک سفید را در مقایسه با شاهد به طور معنی داری کاهش دادند. این نتایج نشان داد که گونه های باکتریایی مورد استفاده در این تحقیق می توانند برای کنترل بیولوژیک بیماری کپک سفید بکار روند.
  کلیدواژگان: آنتاگونیست، بقولات، درصد بازدارندگی، 16S rRNA، Bacillus، Streptomyces
 • صفحات 13-24
  بروز مشکلات زیست محیطی و تهدید سلامتی انسان ها به دلیل استفاده از آفت کش های مصنوعی، تقاضا برای استفاده از حشره کش های زیستی بی خطر را افزایش داده است. خاک دیاتومه جای گزین مناسبی برای این حشره کش ها می باشد که استفاده از آن در کنترل آفات انباری مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، اثر حشره کشی فرمولاسیون Dryacide® خاک دیاتومه روی لاروهای سن دو و سن سه شب پره آرد Ephestia kuehniella Zell. و شب پره هندی Plodia interpunctella Hübner مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایشات در دمای 2±27 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 5±45 درصد و تاریکی دایم انجام شد. لاروها در معرض 40 گرم گندم تیمارشده با غلظت های مختلف خاک دیاتومه قرار گرفتند. شمارش تلفات پس از 7 و 14 روز نشان داد که با افزایش غلظت، مرگ ومیر لاروها در گندم های تیمارشده، افزایش می یابد. میزان LC50 محاسبه شده برای لاروهای سن دو و سن سه شب پره آرد و هندی پس از 7 روز به ترتیب 3/ 116، 03/ 261، 58/ 43 و 13/ 312 و پس از 14 روز 06/ 29، 55/ 236، 82/ 13 و 07/ 305 پی پی ام بود. این نتایج پتانسیل قابل قبول این فرمولاسیون از خاک دیاتومه را جهت کنترل این دو گونه شب پره آفت انباری نشان می دهد.
  کلیدواژگان: درای ساید، Ephestia kuehniella، Plodia interpunctella، LC50
 • صفحات 25-36
  شپشک های جنس(Porphyrophora (Coccoidea: Margarodidae، خاکزی و در مرحله ی دوم پورگی کروی شکل و به مرواریدهای زمینی معروفند. در این پژوهش، ویژ گی های ریخت شناسی شپشک(Porphyrophora cynodontis (Archangelskaia که از استان کرمانشاه جمع آوری شده است، با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و نوریمجهز به دوربین عکسبرداری، مورد بازبینی قرار گرفت. توصیف بیشتر ویژگی های ریخت شناسی بر اساس، میکروسکوپ الکترونی و برخی مانند تراکم صفحات غربالی و موهای بلند روی بدن؛ موقعیت و تعداد صفحات غربالی درون اطاقک (آتریوم) روزنه ی تنفسی قفس سینه و صفحات حسی موجود در پشت پنجه ی پاهای جلو، بر اساس پرپاراسیون میکروسکوپی می باشد. نتایج این بررسی نشان داد که هرچند برای توصیف این جنس از ویژگی های میکروسکوپی نیز استفاده شد، اما میکروسکوپ الکترونی روبشی یک ابزار ضروری برای مطالعه و شناسایی این شپشک ها می باشد.
  کلیدواژگان: شپشک های گیاهی، میکروسکوپ الکترونی روبشی، Porphyrophora cynodontis
 • صفحات 37-48
  با توجه به اثرات سوء آفتکش ها بر موجودات غیر هدف و بقایای آنها در محیط زیست استفاده از ترکیبات کم خطر با اثر اختصاصی ضروری به نظر می رسد. امروزه بررسی ها جهت استفاده از عصاره های گیاهی، از جمله اکدیستروئیدهای گیاهی، به دلیل توانایی در کنترل آفات در حال افزایش است. هدف از این مطالعه، شناسایی فیتواکدیستروئیدهای موجود در گیاه بومی Silene aucheriana Boiss و سپس تاثیر آن بر وزن لاروی و شفیرگی بید کلم (Plutella xylostella (L. می باشد. پس از عصاره گیری و تغلیظ، سه ترکیب فیتواکدیستروئیدی به نام های20-Hydroxyecdysone (20E)،Polypodin B (Pol B) و (Integristerone A (Int A (توسط HPLC-MS)تشخیص داده شد. سپس، از عصاره ی اکدیستروئیدی تغلیظ شده غلظت هایثابت 2، 5، 10، 20 و 40 درصد تهیه شد. لاروهای سن سوم بید کلم با برگ های تیمار شده با این غلظت ها تغذیه شدند. نتایج نشان داد که ترکیبات اکدیستروئیدی به طور معنی داری وزن لاروی و وزن شفیرگی را کاهش داده اند. هرچند، برای کنترل آفات محصولات کشاورزی در برنامه های مدیریت تلفیقی آفات (IPM) لازم است مطالعات جامعی روی ترکیبات اکدیستروئیدیS. aucheriana انجام شود.
  کلیدواژگان: فیتواکدیستروئید، Silene aucheriana، بید کلم، 20، Hydroxyecdysone
 • صفحات 49-60
  باکتر ی های عامل جرب معمولی (Streptomyces sp.) و نماتد های ریشه گرهی(Meloidogyne sp.)از جمله عوامل بیماریزای مهم سیب زمینی هستند که هر یک به تنهایی خسارت قابل توجهی به این محصول وارد می سازند.به منظور بررسی برهمکنش اینبیمارگرها، مایه زنی سیب زمینی (رقم اگریا) با باکتری S. scabies و نماتد M. javanica به تنهایی و در ترکیب با هم در زمان های مختلف بصورت طرح کاملا تصادفی با هفت تیمار و شش تکرار در گلخانه انجام شد. مایه تلقیح باکتری به نسبت دو درصد وزنی خاک بستر و مایه تلقیح نماتد 10000 تخم و لارو سن دو در هر گلدان منظور گردید. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین شاخص های مختلف بیماریزایی بیمارگرها و شاخص های رشدی گیاهان، نشان دهنده تفاوت معنی دار اکثر این شاخص ها بین تیمارهای مختلف بود. بدین ترتیب که مایه زنی جداگانه باکتری و نماتد باعث کاهش بعضی از شاخص های رشدی گیاهان نسبت به شاهد گردیدند.شاخص های رشدی گیاهان مایه زنی شده با باکتری و نماتد نیز نسبت به گیاهان مایه زنی شده با باکتری تنها، و شاهد، کاهش نشان دادند. با این حال شاخص های مذکور، با گیاهان مایه زنی شده با نماتد تنها، تفاوت معنی دار نداشتند ولی جمعیت کمتری از نماتد در بافت ریشه و خاک در تیمار اخیر مشاهده شد. به عبارت دیگر وجود باکتری باعث کاهش جمعیت نماتد شده بود. از طرف دیگر زخم غده ناشی از باکتری عامل جرب در گیاهان مایه زنی شده با نماتد ریشه گرهی بیش از گیاهان آلوده به باکتری تنها بود.
  کلیدواژگان: برهمکنش، جرب معمولی، سیب زمینی، نماتد ریشه گرهی
 • صفحات 61-80
  این تحقیق با هدف بررسی اثرات کشنده و زیرکشنده ی فرمولاسیون های تجاری حشره کش های ایندوکساکارب و لوفنورون بر زنده مانی، نشو و نما و پارازیتیسم زنبورTrichogramma brassicae Bezde. در شرایط آزمایشگاه (دمای 2±25 درجه ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی)انجام شد. هر کدام از حشره کش ها در چهار غلظت مختلف شامل 1000، 750، 500 و 250 پی.پی. ام (به ترتیب، غلظت توصیه شده در مزارع و سه غلظت پایین تر از آن) تهیه شدند و تاثیر آن ها به سه روش آغشته کردن غذای حشرات کامل (آب عسل ده درصد) به حشره کش، قرار دادن حشرات کامل در معرض باقیمانده ی حشره کش ها و فرو بردن تخم های پارازیته شده ی میزبان (در مرحله ی پیش شفیرگی زنبور) درون محلول حشره کش روی زنبور بررسی گردید. نتایج نشان دادند که هر دو حشره کش نسبت به شاهد موجب افزایش معنی دار مرگ و میر و کاهش معنی دار طول عمر، قدرت پارازیتیسم و درصد ظهور حشرات کامل شدند و با افزایش غلظت آفت کش ها، اثرات منفی آن ها نیز شدیدتر شد. بیش ترین میزان مرگ و میر (6±5/ 52 درصد)، کوتاه ترین طول عمر ماده ها (1/ 0±72/ 1روز) و کم ترین قدرت پارازیتیسم (97/ 0±7/ 14درصد)، در تغذیه ی حشرات کامل از آب عسل آغشته به غلظت توصیه شده ی ایندوکساکارب مشاهده گردید. فرو بردن تخم های پارازیته شده ی میزبان درون غلظت های توصیه شده ی ایندوکساکارب و لوفنورون، بر زنده مانی پیش شفیره ها تاثیر منفی گذاشت و خروج حشرات کامل را به ترتیب 7/ 19 و 3/ 19 درصد کاهش داد. بر اساس استانداردهای سازمان بین المللی کنترل بیولوژیک، در روش تغذیه از غذای آغشته به سم، این دو حشره کش در گروه «کم ضرر» و در روش های تماس با باقیمانده های سمی و سم پاشی تخم های پارازیته شده، در گروه «بی ضرر» طبقه بندی شدند. بنابراین، ایندوکساکارب و لوفنورون به عنوان دو حشره کش نسبتا سازگار با برنامه های کنترل بیولوژیک آفات بالپولکدار توسط زنبور T. brassicae، توصیه می شوند.
  کلیدواژگان: ایندوکساکارب، لوفنورون، زنبور T، brassicae، اثرات کشنده، اثرات زیرکشنده
 • صفحات 81-96
  در این مطالعه خصوصیات زیستی و پارامترهای جدول زندگی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say در شرایطی که لاروهای میزبان آن Ephestia kuehniella Zeller از رژیم های غذایی مختلف (آرد گندم، جو، برنج، سویا+گندم، سویا، ذرت) تغذیه کرده بودند، در طی سه نسل بررسی گردید. طول دوره رشد پیش از بلوغ زنبور ماده H.hebetorروی رژیم های غذایی مذکور در نسل سوم به ترتیب برابر با 24/ 11، 09/ 12، 60/ 11، 62 /11، 17/ 11، 44/ 12 روز بود. نرخ بقای پیش از بلوغ زنبور روی رژیم های فوق در نسل سوم به ترتیب برابر با 71/ 0، 66/ 0، 74/ 0، 87/ 0، 78/ 0، 71/ 0 درصد بود. نسبت جنسی (درصد ماده) زنبور در نسل سوم و روی لاروهای تغذیه شده با رژیم های غذایی مذکور به ترتیب برابر با 86/ 35، 34/ 48، 5/ 20، 31/31، 55/ 36و 04/ 35 درصد بود. روی رژیم های غذایی فوق الذکر طول عمر زنبورهای ماده در نسل سوم به ترتیب 60/ 39، 03 /34، 53/ 33، 96/ 28، 86/ 33 و 80/ 38 روز، میانگین تخم کل در نسل سوم به ترتیب 88/ 921، 68/ 708، 46/ 702، 77/ 548، 96/ 505 و 76/ 597 عدد تخم، و نرخ ذاتی رشد در نسل سوم به ترتیب 267/ 0، 255/ 0، 216/ 0، 248/ 0، 257/ 0 و 228/ 0 بود. بر اساس نتایج به دست آمده، رژیم غذایی گندم به عنوان بهترین رژیم غذایی لارو بید آرد برای رشد و تولیدمثل H.hebetor توصیه می شود.
  کلیدواژگان: Habrobracon hebetor Say، Ephestia kuehniella Zeller، رژیم های غذایی، خصوصیات زیستی، جدول زندگی
 • صفحات 97-112
  خرطوم بلند دمبرگ چغندرقند، Lixus incanescens Boh.، یکی از آفات مهم چغندرقند در استان خراسان رضوی است. در این پژوهش تراکم جمعیت خرطوم بلند چغندرقند،تنوع گونه ای دشمنان طبیعیآن و درصد پارازیتیسم لاروی روی گیاهان شش رقم چغندرقند به نام های اردبیلی، ارس، پرشیا، فلورس، لاتیتیا و روزیر در یک مزرعه آزمایشی در دو سال 1391 و 1392 مطالعه شد. در هر دو سال، کمترین تراکم تخم ها و لاروهای سرخرطومی روی رقم پرشیا مشاهده گردید. در این تحقیق، یک گونه زنبور پارازیتویید لارو، Bracon intercessor Neesو سه گونه شکارگر تخم Nabis punctatus A. Costa، Orius niger Wolf. و Chrysoperla carnea Steph.جمع آوری و شناسایی شدند.در بین دشمنان طبیعی این سرخرطومی، زنبور پارازیتویید B. intercessorبیشترین درصد فراوانی نسبی را داشت. شاخص تنوع شانون برای گونه های دشمنان طبیعی روی رقم پرشیا بیشترین بود. مقدار شاخص شباهت موریسیتا- هورن برای ترکیب گونه ای دشمنان طبیعی بین شش رقم چغندرقند بین 973/ 0 تا 1 بدست آمد. در هر دو سال، بیشترین درصد پارازیتسیم لاروی روی رقم پرشیا (به ترتیب 2/ 62 و 5/ 73 درصد) مشاهده گردید. همچنین، درصد ماده های زنبور پارازیتویید ظاهر شده روی گیاهان آلوده به سرخرطومی در رقم های پرشیا و لاتیتیا در مقایسه با رقم های اردبیلی، ارس و فلورس به طور معنی داری بیشتر بود. بنابراین، می توان نتیجه گیری کرد که کشت رقم پرشیا در تلفیق با کاربرد زنبور پارازیتوییدB. intercessorمی تواند در برنامه های مدیریت تلفیقی L. incanescens در مزارع چغندرقند مفید باشد.
  کلیدواژگان: سرخرطومی، دشمنان طبیعی، تعداد و فراوانی گونه، پارازیتیسم، گیاهان میزبان
 • صفحات 113-122
  یکی از مهم ترین معضلات کشت ناترک در استان خوزستان بیماری های پوسیدگی طوقه و ریشه می باشد. عمده ترین عامل بیماری در این استان قارچ Fusarium solani است. در گلخانه ضمن مطالعه بیماری زایی قارچ F. solani روی ناترک، اثرات سطوح مختلف (6، pH (8 و، کلات کننده EDDHA (صفر، 10 و 20 میلی مول در لیتر) و کلسیم (صفر و 12 میلی اکی والان بر لیتر) روی صفات مختلف (میانگین وزن خشک و تر بخش هوایی گیاه، وزن تر ریشه و شدت بیماری) بررسی گردید. نتایج آزمایش اثر pH و سطوح مختلف کلات کننده بر صفات مختلف نشان داد که در سطوح مختلف غلظتی EDDHA (صفر، 10 و 20 میلی مول در لیتر) اختلاف معنی داری بین 8= pH و 6 =pH وجود داشت. در صورتیکه در هر دو pH بین سطوح غلظتی 10 و 20 اختلاف معنی داری وجود نداشت؛ به طوریکه با افزودن 10 و 20 میلی مول در لیتر EDDHA بیماری به ترتیب به 40% و 3 /33% در 6 =pH و 3/ 13%و 7/ 6% در 8 =pH کاهش یافت. بین سطح 10 و 20 میلی مول در لیتر کلات کننده و سطح صفر در هر دو pH نیز اختلاف معنی داری وجود داشت. همچنین نتایج بررسی اثر کلسیم و غلظت های مختلف EDDHA بر صفات مختلف فوق گویای آن بود که اختلاف معنی داری بین تیمارهای دریافت کننده کلسیم + غلظت های 10 و 20 میلی مول در لیتر کلات کننده و سایر تیمارها وجود دارد؛ به طوریکه تیمار کلسیم + غلظت های 10 و 20 میلی مول در لیتر باعث کاهش شدت بیماری تا 6/6%گردید. علاوه بر این، نتایج حاکی از آن بود که کاربرد غلظت 10 و 20 میلی مول در لیتر کلات کننده به تنهایی و نیز کلسیم به تنهایی هیچ گونه تفاوتی با هم نداشتند؛ضمنا نتایج مبین آن بود که کاربرد کلسیم یا کلات کننده اختلاف معنی داری با عدم کاربرد آن ها داشت.
  کلیدواژگان: خوزستان، EDDHA، کلرید کلسیم، شدت بیماری
 • صفحات 123-131
  در این پژوهش اثر حشره کشی سه فرمولاسیون تجارتی Insecto®، SilicoSec® و PyriSec® خاک دیاتومه روی حشرات کامل شپشه آرد، Tribolium confusum Jacquelin du Val.، روی رقم های بهرنگ، وریناک و چمران گندم بررسی شد. آزمایش ها در دمای 1 ± 27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 55 درصد و تاریکی انجام شد. تلفات حشرات کامل 2، 5، 8، 11 و 15 روز پس از تیمار شمارش شد. با توجه به مقادیر 50LD، بیشترین اثر حشره کشی در Pyrisec® روی رقم بهرنگ، SilicoSec® روی بهرنگ و ®Pyrisec روی وریناک و چمران به ترتیب با مقادیر 231، 268، 280 و 330 میلی گرم بر کیلوگرم، 7 روز پس از تیمار مشاهده شد. نتایج نشان داد خاک دیاتومه PyriSec® و به دنبال آن ®SilicoSec اثر حشره کشی بیشتری روی حشرات کامل مورد آزمایش داشتند. در صورتی که فرمولاسیون Insecto® کم اثر تر از دو فرمولاسیون دیگر در کنترل حشرات کامل شپشه آرد عمل کرد. همچنین، اثر فرمولاسیون های خاک دیاتومهروی رقم بهرنگ بیشتر بود.یافته های این پژوهش نشان می دهدخاک های دیاتومه قابلیت خوبی در کنترل حشرات کامل شپشه آرد دارند.
  کلیدواژگان: حفاظت محصولات انباری، خاک دیاتومه، شپشه آرد، گندم
|
 • Pages 1-12
  Endophytic bacteria are one of the most important potential agents for the control of plant pathogens and their destructive impacts. The aim of current study was to evaluate antagonistic activity of some recently isolated endophytic bacteria for control of Sclerotinia sclerotiorum، causing white mold disease in bean. In total، 103 bacterial isolates were collected from root، stem and leaves of healthy Fabaceae plants. The results showed that eight bacterial isolates had significant antagonistic effects on mycelia growth of S. sclerotiorum in dual culture on PDA medium. The eight isolates based on standard biochemical tests and 16S rRNA sequence analysis with 99% similarity were likely related to Streptomyces and Bacillus genus. All selected isolates showed significant inhibition in disease severity in greenhouse experiments. Biological traits، such as length، wet and dry weights of roots and stems in endophytic bacteria treatment showed no differences with healthy control. The results indicating that these endophytic bacteria could be successfully used for biological control of white mold disease of bean.
  Keywords: Antagonist, Fabaceae, Inhibition growth, Bacillus, Streptomyces
 • Pages 13-24
  Environmental problems and threats to human health due to the use of synthetic pesticides have increased the demand for safe biological insecticides. DE is an effective alternative to chemical pesticides to control stored product pests. In this study, the insecticidal effect of Dryacide® (a commercial formulation of diatomaceous earth) was studied on second and third larval instars of the Mediterranean flour moth and Indian meal moth. Experiments were performed at 27±2ºc, 45±5% RH and continual darkness. Second and third larval instars were exposed to 40 g of wheat treated by various concentrations of diatomaceous earth. Larval mortality was assessed 7 and 14 days after exposure. The results indicated that the mortality was increased by increasing the concentration of Dryacide®. The LC50 values for second and third larval instars of the Mediterranean flour moth and Indian meal moth after 7 days were 116.3, 261.03, 43.58, 312.13 ppm and after 14 days were 20.06, 236.55, 13.82, 305.07 ppm, respectively. These results showed a promising potential for Dryacide® to control these stored product pests.
  Keywords: Dryacide®, Ephestia kuehniella, Plodia interpunctella, LC50
 • Pages 25-36
  The genus Porphyrophora (Coccoidea: Margarodidae) is soil-inhabiting coccid, with spherical second inster and known as ground peaels. This paper describes morphological characters of Porphyrophora cynodontis (Archangelskaia), which is collected from western part of Iran and studied under both light microscopy (LM) and scanning electron microscopy (SEM) with photo equipment. The SME gives a very detailed description of some morphological characters and LM, based on preparasion slids, gives an overview of the important characters, such as multilocular disc-pores density and long hair-like setae distribution on the body and the number of thoracic spiracular disc pores inside of peritreme (atrium) and dorso-tarsal sensilla (campaniform pores) on prothoracic legs.The exprimental results show that SEM is valuable tool for examination of morphological structures because of great depth of field and identification of scale insects (P. cynodontis).
  Keywords: Porphyrophora cynodontis, morphology, Scanning electron microscopy, light microscopy
 • Pages 37-48
  According to the adverse effects of pesticides and their residues to the environment, and non-target organisms, it is necessary to utilize safe compounds with specific mode of action. Recently, studies on plant extracts especially phytoecdysteroids have been increased because of their performance in pest control. The purpose of this study was to identify phytoecdysterid compounds in a native plant Silene aucheriana Boiss and to investigate their efficacy on larval and pupal weight of Diamondback Moth, Plutella xylostella (L.). After concentrating of the crude extract, using HPLC-MS, three phytoecdysteroidal compounds, 20-Hydroxyecdysone (20E), Polypoin B (Pol B) and Integristerone A (Int A) were identified. Then leaves were exposed to concentrations of 2, 5, 10, 20, 40%. Third instar larvae were fed with treated leaves. Findings indicated that larval and pupal weight was decreased significantly as concentration increased. Therefore, it is necessary to establish comprehensive studies on phytoecdysteroidal extract of S. aucheriana for practical use in insect pest control of agricultural crops in the integrated pest management (IPM) program.
  Keywords: Phytoecdysteroid, Silene aucheriana, Diamondback moth, 20, Hydroxyecdysone
 • Pages 49-60
  Causal agent of common scab and root knot nematodes are important pathogens of potato. Each of two pathogens alone are causing considerable damage to product. In order to study interaction of two pathogens, inoculation of potatoes (Agria cv.) by bacteria (S. scabies) and nematode (M. javanica) alone and combination both agents at different time were carried out in greenhouse in a completely randomized design with seven treatments and six replications. Bacterial inoculums were mixed with pot soil (2% w/w) and 10000 nematodes (egg and juvenile) added to each pot. Results of analyze variance and comparison of means were showed significant difference in the most pathogenisity indices and growth parameters between different treatments. Inoculation of plants by bacterium or nematode alone were reduced some of indices growth compare to control. Plants growth inoculated with both pathogens were also decreased than to control and bacteria-infected plants however, did not have significant difference with nematode-infected plants. Nematode population in soil and root of infected plants by both pathogens were low. In other word, the bacterium was caused reduction in pathogenisity of nematode. Wound in inoculated plants by two pathogens were increased than to inoculated plants by bacteria alone.
  Keywords: Common scab, Interaction, Potato, Root, knot nematode
 • Pages 61-80
  This research was carried out to investigate lethal and sublethal effects of commercial formulations of indoxacarb and lufenuron on survival, development and parasitism of Trichogramma brassicae Bezdenko under laboratory conditions (25±2 °C, 60±5% RH, and 16:8 h L: D). Each insecticide was applied at four concenterations including 1000, 750, 500, and 250 ppm (i.e. at recommended field application rate and three lower concenterations) and their effects were studied through three exposure methods, including contaminating adult’s food (honey solution 10%) with insecticides, residual contact, and dipping parasitized host eggs (in pre-pupa stage of parasitoid) in insecticide solutions. The results showed that both insecticides significantly increased adults’ mortality and decreased their longevity, fecundity, and emergence rate in comparison to control, and these adverse effects, increased with increasing applied concenteration. The highest mortality (52.5±6 percent), shortest longevity (1.72±0.1 days), and lowest parasitism rate (14.7±0.97 percent) were observed in those parasitoids that fed on solution contaminated with indoxacarb 1000 ppm. Dipping parasitized host eggs in recommended field rates of indoxacarb and lufenuron adversely affected prepupa survival, and reduced adult emergence by 19.7 and 19.3%, respectively. According to the IOBC categories of toxicity, both insecticides were found to be "slightly harmful" when they ingested through contaminated honey solution, and "harmless" when adult parasitoids exposed to their residuals and prepupae dipped in their solutions. Therefore, these insecticides are recommended as nearly safe products in biological control programs of lepidopteran pests with T. brassicae.
  Keywords: indoxacarb, lufenuron, Trichogramma brassicae, lethal effects, sublethal effects
 • Pages 81-96
  In this study, the effect of host diet on biological characteristics and life table parameters of Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) against the Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella (Zeller) was studied in the laboratory. The diets used were wheat, barley, rice, soybean+wheat, soybean and corn. The prasitoids were studied for three generations. The developmental periods of the female parasitoid in third generation were 11.24, 12.09, 11.60, 11.62, 11.17 and 12.44 days on above mentioned diets, respectively. Total preadult survivals of parasitoid on aforementioned diets in third generation were 0.71, 0.66, 0.74, 0.87, 0.78 and 0.71%, respectively. Sex ratio (% female) of parasitoid in the third generation on larvae fed by aforementioned diets were 35.86, 48.34, 20.5, 31.31, 36.55 and 35.04%, respectively. On above diets, and in third generation, female parasitoid longevity were 39.60, 34.03, 33.53, 28.96, 33.86 and 38.80 days, mean total eggs were 921.88, 708.68, 702.46, 548.77, 505.96 and 597.76 eggs, and intrinsic rate of increase were 0.267, 0.255, 0.216, 0.248, 0.257 and 0.228, respectively. In total wheat regime is recommended as the best regime of Mediterranean flour moth for development and reproduction of H.hebetor.
  Keywords: Ephestia kuehniella Zeller, Habrobracon hebetor Say, Diet regimes, Biological characteristics, Life table
 • Pages 97-112
  The sugar beet weevil, Lixus incanescens Boh., is an important pest of sugar beet in Razavi Khorasan province. In this research, population density of sugar beet weevil, diversity of its natural enemies, and percentage of larval parasitism were studied on six sugar beet cultivars including Ardabili, Aras, Persia, Flores, Laetitia and Rosirewere studied in an experimental field during 2012 and 2013. In two years, the lowest densities of sugar beet weevil eggs and larvae were observed on Persia. In this study, one larval parasitoid species Bracon intercessor Nees, and three egg predator species: Nabis punctatus A. Costa, Orius niger Wolf. and Chrysoperla carnea Steph. were collected and identified. Amongst the natural enemies of this weevil, B. intercessor had the highest relative abundance. The Shannon diversity index for the complex of natural enemies was greatest on Persia. The value of Morisita–Horn index for the complex of natural enemies between the six sugar beet cultivars were calculated 0.973 to 1. In two years, the highest percentage of larval parasitism was observed on Persia (62.2 and 73.5%, respectively). Furthermore, the percentage of parasitoid females emerged on the weevil-infested plants in Persia and Laetitia was significantly higher than on Ardabili, Aras and Flores. Therefore, it can be concluded that the cultivation of Persia cultivar integrated with using of larval parasitoid B. intercessorcould be useful in the integrated management programs of L. incanescens in sugar beet fields.
  Keywords: weevil, natural enemies, species richness, abundance, parasitism, host plants
 • Pages 113-122
  One of the most important problems of the hopbush plant is root and crown rot disease in Khuzestan province. The major important pathogen of this disease is Fusarium solani in this province. In greenhouse, the effects of various levels of soil pH (6 and 8), chelating agent EDDHA (0, 10 and 20 mmol/L) and calcium (0 and 12 meq/L) on disease severity caused by F.solani were determined through measurement of fresh and dry weight of aerial and underground parts of plants. Results indicated that there was a statistical significant difference in the effects of different levels of EDDHA in 2 used pH, but there was not any significant difference in characters which evaluated between 10 mmol/L and 20 mmol/L of chelating agent at both pH. Addition of EDDHA at 10 and 20 mmol/L concentrations reduced the disease severity 40% and 33.3% respectively at pH=6; and 13.3% and 6.7% at pH=8. On the other hand, there were significant differences in the effects of different levels (10 and 20 mmol/L) of EDDHA when compared with no using EDDHA. In other experiments the effects of calcium and EDDHA (10 and 20 mmol/L) on the same characters were studied. Results revealed that there were significant differences between the effect of Ca and EDDHA levels (10 and 20 mmol/L) and other treatments. Applied of Ca+EDDHA levels (10 and 20 mmol/L) led to disease severity reduced to 6.6%. Also results revealed no significant differences between the effects of applied levels of EDDHA and Ca (12 meq/L) in pH=6. Moreover, results indicated that there was significant differences between the effects of different levels of EDDHA (10 and 20 mmol/L) and Ca (12 meq/L) when compared with the results of applying no chelating agent and calcium.
  Keywords: Khuzestan, EDDHA, Calcium chloride, Disease severity
 • Pages 123-131
  In this research, the insecticidal efficacy of three commercial formulations of diatomaceous earth (DE), Insecto®, SilicoSec® and PyriSec® were investigated against Tribolium confusum Jacquelin du Val.adults on Behrang, Verinak and Chamran varieties of wheat. Experiments were carried out at 27±1˚Cand 55±5% R.H. in continuous darkness. Adult’s mortality was counted after 2, 5, 8, 11 and 15 days of exposure. The most effectiveness was observed in Behrang after 7 days of exposure to PyriSec®, Behrang to SilicoSec® and Verinak and Chamran exposed to PyriSec® with LD50 values of 231, 268, 280 and 330 mg/kg, respectively. Results indicated that PyriSec® followed by SilicoSec® have the most insecticidal effect against tested adults. However, Insecto® has less effect than the other two formulations to control T. confusum. In addition, the effects of DEs on Behrang were higher than two other varieties. The findings indicated good potential of DEs for the control of T. confusum, the red flour beetle.
  Keywords: Stored products protection, Diatomaceous earth, Red flour beetle, Wheat