فهرست مطالب

گیاه پزشکی - سال سی و هفتم شماره 4 (زمستان 1393)
 • سال سی و هفتم شماره 4 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • تلماه تلمادره ای، محمدعلی تاجیک قنبری، حشمت الله رحیمیان صفحات 1-10
  قارچ Rhizoctonia zeaeعامل پوسیدگی ریشه و سوختگی غلاف ذرت و برخی از گیاهان گرامینه است. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای R. zeae، از خاک های زراعی استان مازندران و گلستان در طی سال های 1390-1389 نمونه برداری انجام گرفت. تکثیر و توالی یابی نواحی S18 و S28 DNA ریبوزومی تعلق پنج جدایه منتخب را به گونه R zeae تایید نمود. تنوع ژنتیکی 20 جدایه با پراکنش جغرافیایی متفاوت بامقایسه توالی های حاصله از تکثیر ناحیه ITSبا استفاده از آغازگرهایITS4 و ITS5 انجام شد. توالی های نوکلئوتیدی ناحیه ITS نشان داد که در سطح تشابه بالا جدایه ها به چهار گروه تقسیم شده و از نظر تنوع ژنتیکی متنوع می باشند. در این بررسی مشخص شد رابطه مستقیمی بین تنوع مورفولوژیک و پلی مورفیسم ناحیه ITS وجود دارد.
 • آزیتا زرقانی، صدیقه فاطمی، صفرعلی مهدیان صفحات 11-21
  نماتد طلایی سیب زمینی (Globoderarostochiensis)، که در سال 1387 از استان همدان گزارش شد، یکی از مهم ترین نماتد های مهاجم سیب زمینی در سطح جهان است که سبب کاهش قابل توجه محصول می شود. این نماتد با حمله به ریشه ها و تشکیل سلولهای ویژه به گیاه آسیب می زند. به دلیل جدید بودن این نماتد در کشور، وضعیت بیماریزایی آن روی میزبان های مختلف کاملا روشن نیست. در یک آزمایش مقدماتی، میزان بیماریزایی نماتد روی مارفونا، یک رقم رایج و بازار پسند سیب زمینی در همدان، بررسی گردید. گیاهان در میکروپلات های آلوده شده با جمعیت های اولیه 05/ 0، 4، 9 و 15 تخم و لارو در گرم خاک G. rostochiensisکاشته شدند و پس از گذشت 75 روز، نسبت به برداشت و توزین گیاهان و محصول و تعیین جمعیت نهایی نماتد اقدام شد. بررسی ها حاکی از آن بود که افزایش جمعیت نماتد در زمان کاشت روی تمامی پارامتر های رشدی گیاه اثر گذاشته و موجب کاهش آن ها گردید. میزان تولید مثل نماتد و در نتیجه آن جمعت نهایی نماتد با افزایش جمعیت اولیه در خاک افزایش یافت. بیشترین جمعیت نماتد در تیمارهایی مشاهده گردید که با جمعیت بالای نماتد زمان کاشت آلوده گردیده بودند.
  کلیدواژگان: بیماریزایی، جمعیت اولیه، رقم حساس، نماتد طلایی سیب زمینی Globodera rostochiensis
 • محمد علی کریم خواه، مهدی نصراصفهانی، امیر محمدی نژاد صفحات 23-37
  بیماری لکه موجی سیب زمینی در اثر دو گونه قارچی شامل: Alternaria alternata و A. solani ایجاد می شود. با توجه به اهمیت اقتصادی محصول سیب زمینی در کشور، لازم است که تدابیر مدیریتی برای کنترل بیماری مهم لکه موجی اتخاذ گردد. با توجه به اهمیت توسعه ی کشاورزی پایدار، بایستی با اعمال برنامه های مدیریتی با صرفه اقتصادی، قابل اجرا در سطح وسیع و نیز قابل قبول توسط کشاورزان و نیز در راستای کاهش مصرف سموم روش های به نژادی و به زراعی را در اولویت قرار داد. بر این اساس، در منطقه ی فریدن اصفهان در دو سال زراعی مطالعاتی بر مبنای تاریخ کاشت، نوع آبیاری، نحوه ی کاشت، مقاومت ژنتیکی ارقام و در سه سال زراعی مطالعاتی مبنی بر مبارزه ی شیمیایی با چند قارچ کش حفاظتی و سیستمیک انجام یافت. نتایج حاصله نشان داد که کلیه ی فاکتورهای استفاده شده اثر به سزایی در کاهش بیماری داشتند و عملکرد محصول در واحد سطح افزایش یافت. استفاده از آبیاری بارانی و قطره ای به ترتیب نسبت به آبیاری نشتی به طرز قابل توجهی موجب کاهش بیماری شدند. کشت دو ردیفه و یک ردیفه اثر قابل توجهی در بر نداشت. تاخیر یک ماهه و دو هفته ایی در تاریخ کاشت به ترتیب با 77 و 84 درصد شدت بیماری اثر به سزایی در کاهش توسعه ی بیماری داشت. استفاده از ارقام مقاوم و یا متحمل به ترتیب شامل دیامونت، گرانولا، مارادونا، پیکاسو، کایزر موجب کاهش چشمگیر بیماری گردید. در خصوص قارچ کش های کم مصرف شامل، قارچ کش تری فلوکسی استروبین (WG 50 درصد) به میزان 250 و 200 گرم در هکتار به ترتیب موثرترین قارچ کش در کنترل بیماری لکه موجی سیب زمینی بود. بررسی اثر متقابل شاخص های فوق نشان داد که تلفیق روش های به نژادی، به زراعی و شیمیایی نه تنها موجب کاهش بیماری به طور قابل توجه می گردند، بلکه اثرات سوء زیست محیطی را نیز کاهش خواهد داد.
  کلیدواژگان: لکه موجی، به زراعی، قارچکش و مبارزه تلفیقی
 • نازنین آتشی، مصطفی حقانی صفحات 39-46
  امروزه استفاده از اسانس های گیاهی به عنوان جایگزین حشره کش های پر خطر به خصوص در مورد آفات انباری مورد توجه زیادی قرار گرفته است. در این بررسیدواماسانس های گیاهی چویلFerulago angulata (schlecht)Boissو گندنای کوهی Ballota aucheriBoissروی سه گونه از آفات پر زیان انباری مورد مطالعه قرار گرفت. این آزمایش،در شرایط دمایی 1±27 و رطوبت نسبی 5±60 درصد و در شرایط تاریکی صورت گرفت. سرعت مرگ و میر 50٪ از حشرات کامل سوسک کشیش(Rhyzopertha dominica (Fabricous، شپشه دندانه دار Linnaeus)Oryzaephilus surinamensis) و شپشه قرمز آردHerbst) Tribolium castaneum) در غلظت های مختلف توسط اسانس چویل به طور معنی داری از اسانس گندنای کوهی بیشتر بود. همچنین سمیت تنفسی گیاه چویل روی این سوسک ها نسبت به گندنای کوهی دوام بیشتری را نشان داد. نتایج بدست آمده نشان دهنده تاثیر بالای اسانس ها بر روی حشرات کامل ذکر شده می باشد.
  کلیدواژگان: Ballota aucheri Ferulago angulata، LT50، آفات انباری، دوام سمیت
 • اعظم سیروس، عبدالحسین جمالی زواره صفحات 47-56
  استفاده از ترکیبات طبیعی گیاهان برای کنترل بیماری ها، بدلیل مزایایی که بر ترکیبات شیمیایی سنتزی دارند، مورد توجه و تحقیق قرار گرفته است. در این پژوهش، تاثیر عصاره برگ گیاهان کلم، تربچه و کرفس در پیشگیری و درمان بیماری سفیدک پودری خیار، در آزمایشات گلخانه ای بررسی شده است. بدین منظور عصاره آبی، استونی و یا متانولی این گیاهان با غلظت های 1% و 5%، یک روز قبل و یا یک روز بعد از تلقیح بیمارگر روی بوته ها استفاده شد و سپس شدت بیماری بر اساس تعداد لکه ها روی برگ ده روز پس از تلقیح محاسبه گردید. همچنین میزان تاثیر عصاره ها در کنترل بیماری، با قارچکش پنکونازول و عصاره گیاه(Reynoutria sachalinensis (Rs، که کاربرد تجاری در کنترل این بیماری دارند، مقایسه گردید. نتایج نشان داد، عصاره های مورد بررسی وقتی با فاصله یک روز از تلقیح بیمارگر استفاده شدند، شدت بیماری را روی برگ خیار کاهش دادند، گر چه میزان تاثیر آن ها متفاوت بود. عصاره استونی 5% کرفس نسبت به سایر عصاره ها، بیشترین تاثیر را در پیشگیری از بیماری داشت و اثر آن برابر با عصارهRs بود. از طرف دیگر، عصاره استونی 5% کرفس و متانولی 5% کلم بترتیب بیشترین اثر درمانی را روی بیماری نشان دادند و به اندازه قارچکش پنکونازول در درمان بیماری موثر بودند. نتایج حاکی از آن بود که عصاره های آزمایش شده پتانسیل لازم برای کنترل سفیدک پودری خیار را دارند.
  کلیدواژگان: Podosphaera fusca، عصاره کلم، عصاره کرفس، عصاره تربچه، عصاره Reynoutria sachalinensis، قارچکش پنکونازول
 • محسن آقایی زاده، سید باقر محمودی، مژده کاکویی نژاد، شهرام خدادادی صفحات 57-66
  تعداد 47 لاین اوتایپ منوژرم چغندر قند به همراه دو شاهد حساس داخلی تحت شماره های 26091 و 26381 و دو شاهد مقاوم داخلی و خارجی به نام های کهریز-91 وHM1990 با استفاده از تکنیک ارزیابی مقاومت در قطعات جدا شده برگ از نظر مقاومت به بیماری لکه برگی سرکوسپورائی در شرایط درون شیشه ارزیابی شدند. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد که در هر تکرار برای هر ژنوتیپ تعداد 10 قطعه جدا شده برگ متعلق به 10 بوته مورد استفاده قرار گرفت. قطعات در شرایط درون شیشه اسپور پاشی شده و پس از 8 روز تعداد لکه در واحد سطح برگ شمارش گردید. نتایج تجزیه واریانس حاکی از حساسیت 42 ژنوتیپ از 47 لاین مورد بررسی بود اما پنج لاین منوژرم (11866، 11867، 11868، 12326 و 12761) با میانگین تعداد لکه 01 /3 تا 52 /3 با شاهد مقاوم در یک گروه آماری قرار گرفتند. ژنوتیپ های انتخابی در شرایط مزرعه با آلودگی طبیعی در ایستگاه قراخیل قائم شهر از نظر مقاومت به بیماری ارزیابی شدند. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. شدت آلودگی هر تیمار در سه مرحله از رشد گیاه و با استفاده از مقیاس استاندارد 9-1 اندازه گیری شد که مبنای مقایسه تیمارها بود. نتایج مزرعه ای ضمن تائید نتایج درون شیشه، لاین منوژرم 12761 را با شاهد مقاوم در یک گروه دسته بندی کرد.
  کلیدواژگان: چغندر قند، ژرم پلاسم، ارزیابی، Cercospora beticola
 • محمدحسن رستگار، مسعود شمس بخش، عبدالباسط عزیزی صفحات 67-76
  باقلا (Vicia faba L.) یکی از حبوباتمهم در بسیاری از کشورها به شمار می رود و به عنوان منبع پروتئینی برای تغذیه انسان، دام و طیور و نیز در تثبیت نیتروژن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عارضه ای مشکوک به بیماری ویروسی با علائم موزائیک، پیچیدگی و بدشکلی برگ و ساقه سال های متمادی در مزارع باقلای استان خوزستان مشاهده شد. نتایج بررسی بذربرد بودن عارضه نشان داد که عامل/عوامل عارضه یاد شده بذربرد می باشد. از این رو هدف از انجام این پژوهش شناسایی ویروس(های) مهم بذربرد مزارع باقلای استان خوزستان می باشد. به این منظور پس از نمونه برداری، عصاره گیاهان دارای علائم مشکوک به بیماری ویروسی به 22 گونه گیاه آزمون به روش مکانیکی مایه زنی شد، سپس نمونه ها با استفاده از آزمون سرولوژیکی الایزا و کاربرد 15 آنتی بادی علیه ویروس های بذربرد باقلا ارزیابی شدند و درنتیجه آلودگی آن ها به ویروس موزائیک معمولی لوبیا (Bean common mosaic virus، BCMV)، ویروس نکروز موزائیک معمولی لوبیا(Bean common mosaic necrosis virus، BCMNV) و ویروس موزائیک خیار (Cucumber mosaic virus، CMV) محرز شد. نتایج سرولوژی پس از استخراج آران ای کل و انجام واکنش آرتی_ پی سی آر با استفاده از آغازگرهای اختصاصی جنس پوتی ویروس (NIb2F/NIb3R) و ویروس موزائیک خیار (CMVF/CMVR) تایید و قطعه های مورد انتظار به ترتیب به اندازه های 350 و 520 جفت باز تکثیر شد. نتایج این پژوهش نشان داد مزارع باقلای استان خوزستان دست کم به سه ویروس بذربرد شامل CMV، BCMV و BCMNV آلوده بودند. این اولین گزارش از وقوع آلودگی باقلا به BCMV و BCMNV در ایران می باشد.
  کلیدواژگان: ویروس، باقلا، CMV، BCMV، BCMNV
 • معصومه افشار، بهزاد حبیب پور، پرویز شیشه بر صفحات 79-90
  در سال های اخیر مواد ساختمانی سلولزی و غیرسلولزی از جمله کامپوزیت چوب-پلاستیک، ام دی اف، نئوپان و یونولیت در سطح وسیعی در صنعت ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرند. مقاومت این مواد ساختمانی در مقابل حمله موریانه یکی از پارامترهای مهم برای ارزیابی کیفیت آنها می باشد. در این تحقیق مقاومت مواد ساختمانی به حمله موریانه زیرزمینی (Microcerotermes diversus (Iso.: Termitidae در شرایط آزمایشگاهی (آزمون انتخابی و غیر انتخابی) و صحرایی ارزیابی شد. نتایج به دست آمده در آزمون غیرانتخابی نشان داد که یونولیت، نئوپان و ام دی اف توسط این موریانه مورد حمله قرار گرفته و خسارت قابل توجهی به آنها وارد شده است. اما کامپوزیت چوب-پلاستیک مقاومت زیادی را در مقابل این آفت نشان داد. همچنین در شرایط انتخابی آزمایشگاهی و صحرایی موریانه ها بیشترین خسارت را به نئوپان و ام دی اف وارد کردند. یونولیت به دلیل فقدان ارزش غذایی، جلب کننده نبوده و خسارت کمی به آن وارد شد. کامپوزیت چوب-پلاستیک نیز به دلیل داشتن مقاومت بالا به میزان کمی مورد حمله موریانه ها قرار گرفت. با توجه به این نتایج ارتباط معنی داری بین چگالی ماده مورد آزمایش و کاهش وزن ناشی از تغذیه ی موریانه، وجود دارد. بنابراین با افزایش چگالی، میزان خسارت وارد شده توسط این موریانه کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: کامپوزیت چوب، پلاستیک، ام دی اف، نئوپان، یونولیت، موریانه زیرزمینی Microcerotermes diversus
 • سکینه عباسی، ناصر صفایی، مسعود شمس بخش، سمیرا شهبازی صفحات 91-102
  قارچ های بیمارگر خاکبرد با ایجاد مرگ گیاهچه، پوسیدگی ریشه و طوقه و کاهش جوانه زنی بذر، باعث کاهش تولید محصولات کشاورزی می شوند. گونه های تریکودرما از مهم ترین عوامل بیوکنترل شناخته شده علیه بیمارگرهای خاکزی می باشند. در این پژوهش جهت بهبود فعالیت آنتاگونیستی Trichoderma harzianum، القای جهش تصادفی با استفاده از اشعه گاما در دستگاه گاماسل با مقدار مصرف بهینه 250 گری روی جدایه Th65 انجام پذیرفت و 24 جهش یافته از این جدایه مادری انتخاب شدند. مطالعه خواص آنتاگونیستی علیه قارچ هایMacrophomina phaseolina، Rhizoctonia solani AG4، Sclerotinia sclerotiorum و Fusarium graminearum به صورت سه آزمون کشت متقابل، متابولیت های فرار و عصاره های خارج سلولی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار صورت گرفت. جدایه های 15 Th، 11 Th،5 Th، 1Th، 4 Th و 22 Th بیشترین میزان بازداری از رشد را نشان داده و به عنوان جدایه های جهش یافته برتر شناخته شدند. این جدایه ها توانایی استفاده در آزمون های کنترل زیستی گلخانه را دارا می باشند.
  کلیدواژگان: Trichoderma harzianum، پرتوتابی، کنترل زیستی، Macrophomina phaseolina، Rhizoctonia solani AG4، Sclerotinia sclerotiorum و Fusarium graminearum
 • زهرا محمدی، آرش راسخ، فرحان کچیلی، بهزاد حبیب پور صفحات 103-114
  در این تحقیق تاثیر مرحله رشدی شته بر تخصیص زمان به رفتارهای مختلف کاوشگری در جمعیت دو جنسی زنبور پارازیتوئید (Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Hym.، Braconidae: Aphidiinae مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور زنبورهای همسن پرورش یافته روی شته سیاه باقلا (AphisfabaeScopoli (Hem.، Aphididae به طور جداگانه به لکه های برگی شامل 15 عدد پوره سن دوم یا چهارم شته وارد گردیدند و به مدت 30 دقیقه رفتارهای مختلف کاوشگری زنبور و رفتارهای دفاعی میزبان ثبت شد. مطابق با نتایج به دست آمده، سن میزبان اثری بر زمان اختصاص داده شده به هریک از رفتارهای کاوشگری نداشت. این دو سن رشدی میزبان پاسخ دفاعی یکسانی به زنبورها نشان ندادند، به طوری که پوره های سن چهارم شته (18 / 6 ± 81 /24) به طور معنی داری در مقایسه با پوره سن دوم (60 / 2 ± 94/ 9) رفتارهای دفاعی بیشتری در خصوص لگد زدن نشان دادند؛ ولی در رابطه با ترشح قطرات دفاعی کورنیکول، پوره های سن دوم (80/ 0 ± 76 /2) نسبت به پوره های سن چهارم (23 /0 ± 06/ 1)، بیشتر از این رفتار دفاعی استفاده کردند. در بین جهت های مختلف حمله ی زنبور (جلویی، جانبی و پشتی) در مواجهه با پوره های سنین دوم، اختلاف معنی داری دیده شد و زنبورها ترجیح دادند که برای در امان ماندن از رفتارهای دفاعی لگد زدن و ترشح کورنیکول بیشتر از جهت جانبی شته ها را پارازیته کنند.
  کلیدواژگان: رفتار کاوشگری، پارازیتوئید، رفتارهای دفاعی میزبان، Lysiphlebus fabarum، Aphis fabae
|
 • Pages 1-10
  Rhizoctonia zeae causes root rot and sheath blight on corn (Zea mays) and several other gramineous plants. In order to determine the genetic diversity of the R. zeae population in Mazandaran and Golestan provinces، samples were collected from cultivatd soils of both provinces in 2011 and 2012. The identity of isolates as R. zeae were verified by amplification and sequencing of the 18S and 28S rDNA of five representative isolates. Genetic diversity of 20 isolates from different geographic regions were assessed by amplification of the ITS region of rDNA by PCR، using ITS4 and ITS5 primers and sequencing of the amplified fragments. The isolates appeared to be genetically heterogeneous and were differentiated into four clusters based on their ITS sequences. There was substantial correlation between the morphological variation and genetic heterogeneity observed among isolates.
 • Pages 11-21
  The golden nematode، Globodera rostochiensis which was reported from Hamadan in 2008، is one of the most important pests of potatoe world wide which causes serious yield reduction. Damage to plant occures with invasion of the roots and production of specialized feeding cells. Since the nematode is fairly new for the region، its pathogenicity needs to be monitored on potato cultivars. In a preliminary test، the relation between nematode and a common potato cultivar in Hamadan was studied. Marfona was planted in microplots infested with 0. 05، 4، 9 and 15 eggs and J2/g soil and weights of plant growth parameters and final nematode density were taken after 75 days. As nematode density increased at planting، plant and tuber weights decreased. Nematode reproduction increased with increasing nematode population at planting. The highest final nematode density occurred at highest initial population.
  Keywords: pathogenicity, initial population, susceptible cultivar, Globodera rostochiensis
 • Pages 23-37
  The early blight disease of potato، Alternaria alternata and A. solani، is one of the worldwide diseases، which occurs epidemically in potato growing areas. Thus، because of the economic importance of potato، in Iran، there is a great need for the management planning to be taken into consideration. Movements toward a sustainable agriculture need to consider the managements which are to be economical، free of chemical hazards، applicable in large scales and adoptable by the farmers. Thus، searching for resistant sources، breeding and cultural practices become important as far as the disease and pests managements are concerned. In this study، with reference to the above scales، the factors including type and date of sowing، irrigation types، genetic sources and chemical controls by few systemic and non-systemic fungicides were assessed against the early blight disease of potato for three continuous years in Freidan، Isfahan، Iran. The results revealed that، almost all the treatments were having great influence on disease reduction with significant effects individually، and in combination. Also، the treatments enhanced the potato productions. Sprinkler and dripper irrigations were very effective in comparison to furrow one respectively. Also، single and double rows had no any considerable effect. Late sowing by a month and or two weeks reduced the disease by 77 and 84 percent effectively and respectively. The resistance sources and varieties such as Diamante، Granola، Maradona، Picasso and Kaiser reduced the disease respectively. In respect to fungicides with lower dosage، Trifloxystrobin (WG 50%) with 250 and 200 g/ha، greatly reduced the disease severity، respectively. Investigation onto the integration of these scales showed that in addition to disease reduction، the integration of various methods of control، resistant source، cultural practices and chemical measurements not only caused the reduction of the cost product، but also، reduced the chemical hazards greatly.
  Keywords: Early blight, cultural practices, fungicide, IPM
 • Pages 39-46
  Nowadays، use of herbal essences has been considered as superseded high risk insecticides especially in case of stored-product pests. The purpose of this study was to determine the persistence of herbal essences Ferulago angulata (schlecht) Boiss، Ballota aucheri Boiss on three stored product pests. The experiments were carried out at 27±1 Ċ and 60±5 R. H. under dark conditions. LT50 values showed the mortality''s speed of mature insects of Rhyzopertha dominica (Fabricous)، Oryzaephilus surinemensis (Linnaeus) and Tribolium castaneum (Herbst) in F. angulata was significantly more than B. aucheri. In addition، the respiratory toxicity of F. angulata on these pests showed more stability than that of B. aucheri. The findings of this research indicate effective influence of these essences on mentioned insects.
  Keywords: Ballota aucheri, Ferulago angulata, LT50, persistence of essential oils, stored product pest
 • Pages 47-56
  Using plant natural compounds for the control of diseases has been subject to a host of research، due to their advantages on synthetic compounds. In this research، the effectiveness of leaf tissues extracts of radish، cabbage and celery was evaluated for preventive and curative control of cucumber powdery mildew in greenhouse tests. The acetonic، methanolic and water extracts of these plants at concentrations of 1 and 5% (w/v) were sprayed on the plants at either 1 day before or 1 day after the plant inoculation with spore suspension of pathogen. Then، disease severity was evaluated based on the number of disease spots per leaf 10 days after inoculation. The effectiveness of the extracts was also compared with Penconazole fungicide and Reynoutria sachalinensis (Rs) extracts، two commercial compounds for the control of disease. Results showed that the tested extracts reduced the disease severity on the cucumber leaves when applied at 1 day interval before or after the pathogen inoculation، but in varying degrees. In comparison with other extracts، acetonic extract of celery at the concentration of 5% (w/v) had the most preventive effect against disease، and its preventive efficacy was the same as Rs extract. Acetonic extract of celery and methanolic extract of cabbage at the concentration of 5% had the highest curative effect against disease، respectively، and their efficacy for disease cure was comparable to that of Penconazole. Our results showed that all extracts have potential for controlling cucumber powdery mildew.
  Keywords: Podosphaera fusca, Cabbage extract, Celery extract, Radish extract, Reynoutria sachalinensis extract, Penconazole fungicide
 • Pages 57-66
  Determination of resistance sources is essential for development of varieties resistant to biotic and abiotic stresses. Germplasm evaluation can offer valuable breeding materaials which result in different tolerant combinations. In this study، 47 sugar beet monogerm o-type lines (male strile maintainer) along with two susceptible and two resistant checks were evaluated for resistance to Cercospora leaf spot in in vitro conditions using leaf disk method. The test was conducted based on a completely randomized design with three replications. In each replication، 10 leaf disks from 10 plants were checked for every genotype. The leaf disks were sprayed with fungal spores in in vitro conditions and after 8 days the number of spots was counted in leaf area index. Based on the results، most of the genotypes showed susceptibility، but 5 monogerm lines had no significant difference with resistant check. The selected genotypes along with three susceptible genotypes، a susceptible check and a resistant check were evaluated in natural infected conditions. The trial was carried out using to a completely randomized block design with four replicates. Plots were scored three times according to a 1-9 scale and the mean of four replications was used as the score of each genotype every time. According to the results، the susceptible genotypes recevived high score and were susceptible in the field condition. From 5 selected genotypes، only one line acted in a similar way to resistant check and had no significant difference with it.
  Keywords: Sugar beet, Germplasm, evaluation, Leaf round spot
 • Pages 67-76
  Faba bean (Vicia faba L.) is one of the important legumes in most countries and an important source of protein for human diet and animal feed as well as nitrogen fixation. Viral disease symptoms including mosaic، leaf curl and deformation suspected of being due to viruses have been observed in faba bean fields in Khuzestan province for a long time. Evaluation of the seed borne nature of the disease showed that the agent (s) of the disease was/were seed-borne. Therefore، the objective of this study was to determine the causal agents of this disease in faba bean fields in Khuzestan province. Samples were collected and infections of Bean common mosaic virus، Bean common mosaic necrosis virus and Cucumber mosaic virus were confirmed by ELISA using 15 antibodies against different viruses. Reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) was performed using NIb2F/NIb3R and CMVF/CMVR primer pairs and the expected bands of 350 and 520 bp were amplified، respectively، confirming the serological assays. Results of the study showed that Khuzestan faba bean fields were infected at least by three seed-borne viruses including CMV، BCMV and BCMNV. This is the first report of BCMV and BCMNV infection in faba bean in Iran.
  Keywords: Virus, Faba bean, CMV, BCMV, BCMNV
 • Pages 79-90
  Cellulosic and non-cellulosic building materials، such as wood-plastic composite، MDF، particleboard and polystyrene have been widely used recently in the construction industry. The resistance of building materials to termite attack is one of the most important parameters in the evaluation of their quality. In this study، the resistance of composite wood-plastic، MDF، particleboard and polystyrene building materials to M. diversus attack was evaluated under choice and non-choice laboratory assays and under field conditions. Polystyrene، particleboard and MDF were attacked by M. diversus and considerable damage was observed in non-choice assays، but wood-plastic composite was resistant. Particleboard and MDF were the most highly attacked materials in choice and field assays. Due to its lack of nutritional value، polystyrene was not attractive and it showed a low level of damage. Wood-plastic composite showed a high level of resistance to termite attack. There was a significant correlation between the material’s increased density and reduced weight loss.
  Keywords: Composite wood, plastic, MDF (Medium Density Fiberboard), Particleboard, Polystyrene, Subterranean termite M. diversus
 • Pages 91-102
  Soilborne fungal plant pathogens which cause damping-off، root and crown rot and reduce the seed germination lead to crop loss. The biocontrol fungus Trichoderma species is known as the most important antagonists against soilborne fungal diseases. In this study، to improve the efficiency of biological control of antagonists، mutation induction by gamma irradiation was conducted in Gamacell with optimized dose of 250 Gy per second (rate of 0. 23 Gy)، and 24 mutants of Trichoderma harzianum 65 (wild type) isolate were selected. The study of antagonistic properties against Macrophomina phaseolina، Rhizoctonia solani AG4، Sclerotinia sclerotiorum and Fusarium graminearum was done in dual culture، volatile metabolites and extracellular extracts tests in a completely randomized design with three replications.، Th15، Th11، Th5، Th1، Th4 and Th 22 mutants showed the maximum growth inhibition and was inroduced as superior mutants. These mutants have capaibility of evaluation in greenhouse biocontrol tests.
  Keywords: Trichoderma harzianum, Irradiation, Macrophomina phaseolina, Rhizoctonia solani AG4, Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium graminearum
 • Pages 103-114
  In this research، the effect of host instars was evaluated on time allocation to various foraging behaviors in sexual population of the parasitoid wasp، Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Hym.، Braconidae: Aphidiinae). For this purpose، the parasitoid wasps reared in the second instar of black been aphid، Aphis fabae Scopoli (Hem.، Aphididae) were introduced separately to leaf patches that included 15 of the second or fourth instar of the aphid. Next، foraging behaviors of wasp females and host defensive behaviors of aphids were recorded for 30 minutes. According to the results، the host instars did not affect time allocation to various foraging behaviors within a patch. The results also showed that the number of defensive behaviors of two host instars، including kicking and producing droplets of cornicle secretions was significantly different when exposed to parasitoid wasps. The second and fourth instar aphids displayed significantly more kicking and cornicle secretions behaviors، respectively. Frequency of attack orientations relative to the aphid body (anterior، posterior، and lateral) was also tallied. The most attacks on second instar were launched from a lateral orientation، which may present a lower risk of kicking and smearing with cornicle secretions.
  Keywords: Foraging behavior, Parasitoid, host defensive behavior, Lysiphlebus fabarum, Aphis fabae