فهرست مطالب

رسانه و فرهنگ - سال چهارم شماره 2 (پاییز و زمستان 1393)
 • سال چهارم شماره 2 (پاییز و زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فائزه اخوان ملایری، محسن نوغانی، محمد مظلوم خراسانی صفحات 1-24
  هدف این مطالعه بررسی اثر شبکه اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی و میزان شادکامی افراد عضو در یکی از سایت شبکه های اجتماعی است. داده ها با تکنیک پیمایش و روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای با حجم نمونه 255 نفر جمع آوری و تحلیل شده است. نتایج نشان داد افراد با عضویت و مشارکت در این سایت شبکه های اجتماعی مواردی را بدین شرح به دست می آورند: افزایش شبکه های ارتباطی، عضویت در گروه های مختلف، تبعیت از هنجارها و قوانین، ایجاد اعتماد به دیگران و گروه ها، به دست آوردن اطلاعات و حمایت و در نهایت دسترسی به منابع مختلف که همگی این موارد مولفه های تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی است. افزایش سرمایه اجتماعی در این سایت شبکه های مجازی بر تجربه و احساس مثبت تاثیر افزایشی و بر تجربه و احساس منفی تاثیر کاهشی می گذارد که نهایتا به افزایش شادکامی منجرمی شود؛ در نهایت، عضویت و مشارکت در شبکه های اجتماعی مجازی باعث افزایش سرمایه اجتماعی و در ادامه شادکامی افراد می شود.
  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی مجازی، سرمایه اجتماعی، شادکامی
 • حسن بشیر، محمد فاضل بیدگلی * صفحات 25-53

  این پژوهش در پی کشف گفتمان و یا گفتمان های مسلط خبری سه سایت بی.بی.سی فارسی، پرس. تی. وی و صدای امریکا در خصوص پوشش خبری وقایع موسوم به جنبش اشغال وال استریت در بازه زمانی سه ماهه مهر، آبان و آذر (پاییز) سال 1390 و مقایسه آنها با یکدیگر است. همچنین، این پژوهش کوشیده است تا با اتکا بر محورهای گفتمانی کشف شده از سه سایت مورد بررسی، دیپلماسی رسانه ای دولت های حامی این سه منبع خبری را در قبال وقایع یادشده مورد بررسی و کندوکاو قراردهد. به همین منظور، از نظریه های انتقادی حوزه خبر همچون چارچوب سازی، نظریه گفتمان و نظریات مربوط به حوزه دیپلماسی استفاده شده است. همچنین، با به کارگیری «روش عملیاتی تحلیل گفتمان (پدام)»، پوشش های خبری مزبور تحلیل گفتمانی شده اند. جامعه آماری این پژوهش، کلیه اخبار مربوط به جنبش اشغال وال استریت در سه سایت مذکور در بازه زمانی مورد نظر است که پس از بررسی جامعه آماری به روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 344 گزاره (بی. بی. سی فارسی: 101 گزاره)، (پرس. تی. وی: 116 گزاره)، (صدای امریکا: 127 گزاره) انتخاب و مورد بررسی قرارگرفته است.
  نتایج تحقیق حاکی از این است که بی. بی. سی فارسی دیپلماسی رسانه ای «ابهام و تحریف»، صدای امریکا دیپلماسی رسانه ای «تقابل و تهاجم» و پرس. تی. وی دیپلماسی رسانه ای «بحران سازی» را در خصوص وقایع مورد بررسی درپیش گرفته اند.

  کلیدواژگان: جنبش اشغال وال استریت، تحلیل گفتمان (پدام)، دیپلماسی رسانه ای، پرس.تی. وی، بی.بی. سی، صدای امریکا
 • ناصر پوررضا کریم سرا صفحات 55-72
  در عصر کنونی، با توسعه ارتباطات جمعی، به خصوص ارتباطات رسانه ای، تاثیر و توسعه هویت شخصی و نظام اجتماعی، تا حد موازین و معیارهای جهانی و عام صورت گرفته است. بنابراین، هم بر اولویت های ارزشی جامعه و هم بر درجه وفاق ارزشی جامعه در سامان دهی نظام رفتاری جامعه موثر خواهدبود. به تعبیر دیگر، شکل گیری فرآیند «خاصیت زدایی» و «معنازدایی» از نظام ارزشی و بسترهای مولد آن، هم در کانون های رسمی نهادی سیستمی و هم کانون های غیررسمی مانند زیست بوم فرهنگی، محلی شده است.
  در این پژوهش، با استفاده از شیوه مطالعه اسنادی و کتابخانه ای به بررسی نظری رابطه رسانه و شبکه های اجتماعی از یک طرف و فرآیند تعاملی و تحولی آن بر نظام کنش اجتماعی و هویتی در سطح خرد و کلان می پردازیم و با رویکرد تحلیلی، تاثیرات عینی و ذهنی ظهور رسانه های نوین را به عنوان مرکز قدرت خودگردان نظام ارزشی، که موجب تقویت شخصی سازی امر اجتماعی در چارچوب فضای رسانه ای جهانی شده است، بررسی می کنیم.
  کلیدواژگان: رسانه، کنش اجتماعی، شبکه های اجتماعی، نشانه های رسانه ای، فضای مجازی
 • راییکا خورشیدیان، هدایت سوخکیان، وحید چوپانکاره، علیرضا اژدری، جمشید امامی صفحات 73-89
  این پژوهش تاریخی تفسیری از طریق جمع آوری و طبقه بندی نمونه های تصویری مربوط به دهه های 60، 70 و 80 سعی دارد به این پرسش پژوهش پاسخ گوید که «آیا بین رسانه ها و الگوی فرهنگی پوشاک جامعه در هر مقطع زمانی ارتباط معناداری وجوددارد؟» اگر مد را به عنوان ابزاری قدرتمند برای انتشار فرهنگ به خصوص در بین جوانان قلمداد کنیم، در جامعه، بین مد و رسانه نوعی گفت وگوی فرهنگی بروز می کند. با افزایش تنوع و تکثیر رسانه ها، انتخاب الگوی پوشاک افراد که نوعی رسانه هویتی آنان محسوب می شود تابع عوامل متنوع تر و پیچیده تری می گردد، به طوری که دیگر کنترل آن توسط یک قدرت صاحب رسانه امکان پذیر نیست، بلکه برآیند جهت گیری رسانه ها با بی شمار اشکال گوناگون است که جهت گیری مد را رقم می زند. این پژوهش با بررسی روند تغییر رسانه ها، اهمیت امکان دخالت آگاهانه را در شکل دهی به جریان مد در جهت ارتقای فرهنگ عمومی نشان می دهد.
  کلیدواژگان: فرهنگ، مد و الگوی پوشاک، رسانه
 • محمدرضا زالی، مجتبی ناهید صفحات 91-122
  تنوع جمعیتی و مطالبات تغییریافته مشتریان و افت وخیزهای مداوم اقتصادی و تغییر رویکرد انرژی، همگی باعث شده اند تا کارآفرینی به عنوان یکی از اصلی ترین استراتژی های ملی اکثر کشورهای پیشرفته و حتی جهان سومی مدنظر قرارگیرد. یکی از عوامل موثر در توسعه کارآفرینی، نقش رسانه های جمعی از جمله تلویزیون است. هدف این تحقیق تبیین نقش تلویزیون در توسعه کارآفرینی در ایران بر اساس روش شناسی کیو (Q Methodology) است. بر اساس داده های مشارکت 48 نفر حاصل از تکمیل پرسشنامه کیو و نتایج تحلیل عاملی بر حسب اشخاص (مدیران و خبرگان رسانه و کارآفرینی)، نقش های سیزده گانه تلویزیون در توسعه کارآفرینی بر اساس مدل سه شاخگی شناسایی شد؛ نقش های رفتاری: آموزش کارآفرینانه، قابلیت کارآفرینانه، الگوسازی رفتار کارآفرینانه، شناسایی فرصت کارآفرینانه، گرایش کارآفرینانه، توسعه مهارت های کسب و کار، خودکارآمدی (خودباوری) کارآفرینانه، و اقدام کارآفرینانه؛ نقش های ساختاری: اصلاح قوانین کسب و کار، مستندسازی تجارب کارآفرینانه؛ نقش های زمینه ای: فرهنگ سازی کارآفرینانه، اطلاع رسانی فعالیت های کارآفرینانه و نهادینه سازی فرهنگ کار گروهی
  کلیدواژگان: رسانه های جمعی، تلویزیون، توسعه کارآفرینی، روش شناسی کیو
 • معصومه طالبی دلیر، حسین اکبری صفحات 123-150
  مطالعه حاضر به بررسی رابطه استفاده از انواع رسانه ها با مصرف گرایی پرداخته است و با استفاده از روش پیمایش، 358 نفر از افراد بالای 18 سال شهر تهران را مورد بررسی قرارداده است. در این تحقیق، تاثیر استفاده از انواع رسانه، استفاده از انواع برنامه ها، دنباله روی از گروه مرجع رسانه ای ایرانی و دنباله روی از گروه مرجع رسانه ای خارجی بر مصرف گرایی بررسی شده است.
  بر اساس نتایج تحقیق، از میان انواع رسانه، ماهواره و اینترنت بالاترین تاثیر را بر مصرف گرایی دارند. در میان انواع برنامه های رسانه ها، رقص و موزیک بالاترین اثرگذاری را بر مصرف گرایی نشان دادند. همچنین، دنباله روی از گروه مرجع رسانه ای ایرانی، اثر معناداری بر مصرف گرایی نداشت، ولیکن دنباله روی از گروه مرجع رسانه ای خارجی، اثر معنادار و افزایشی بر مصرف گرایی نشان داد.
  کلیدواژگان: مصرف گرایی، رسانه، برنامه ها و گروه مرجع رسانه ای
|
 • Faezeh Akhavan Malaayeri, Mohsen Noghaani, Muhammed Mazlum Khorasani Pages 1-24
  The purpose of this study is to assess the effect of virtual social networks on social capital and happiness of the users in a social networking site. Using surveys، multistage cluster sampling، multiple regression and structural equation modeling، the following results have been obtained: Membership and participation in a virtual social network affects the structural and functional aspects of social capital. These features have been observed in individuals who are members of the Network: Increased communication networks، membership in other groups، adherence to the norms and rules، trust in others and groups، obtaining in formation، support and the capability to get the resources. Development of social capital in virtual networking sites increases feeling of the positive experience and decreases negative experience in users. To sum up، membership and participation in virtual social networks، will increase social capital and consequently happiness.
  Keywords: virtual social networks, social capital, happiness. virtual social networks, happiness
 • Hassan Bashir, Mohammad Fazel Bidgoli Pages 25-53

  The research makes a comparison on the discourse used on B.B.C Persian, Press TV and V.O.A websites about Wall Street occupation movement broad casting. In other words in this article we’re trying to recognize the media policies adopted by these three websites about Wall Street Occupation Movement. In order to achieve this, critical theories connected with news such as framing theory, image making theory, discourse theory and diplomacy's theory have been used. Discourse analysis using Dr. Bashir’s proposed approach by the title of “P.D.A.M” (Practical Discourse Analysis Method) is the adopted method of the research. Statistical data of the research is the whole news about Wall Street occupation movement on the three websites in the mentioned time period, chosen by investigating the statistical data and targeted sampling of 344 propositions, B.B.C Persian: 101 propositions, Press TV: 116 propositions, V.O.A:127 propositions. -B.B.C Persian has got on with “ambiguity and distortion” diplomacy, -Press TV has got on with “crisis making” diplomacy. -And V.O.A has got on with “invasion and contrast” diplomacy

  Keywords: Wall Street occupation movement, B.B.C Persian website, Press TV website, V.O.A website, Discourse Analysis, Media diplomacy
 • Naser Poorreza Karimsara Pages 55-72
  By the development of mass communications and specially media communications in our time, there has been a great influence and development of the personal identity and social system up to the international and general standards. So, it will affect both the priority of values and the degree of society’s value consensus in regulating the behavior system of society. In other words, the process of removing the properties and meanings from the value system and its productive contexts has been localized both in the official and institutional associations and unofficial associations like the cultural ecosystems. This article, will try to theoretically study the relationship between media and social networks on the one hand and to investigate the interactive and evolutionary process of it and its impacts on the social and identical interaction systems in macro and micro levels on the other hand. The article uses analytical approach to investigate the objective and subjective effects of the emergence of new media, as the autonomous power center of the value system which can personalize the social phenomenon within the media space and universal sphere.
  Keywords: media, Interaction, Social Networks, Media Signs, Cyberspace Social
 • Raika Khorshidian, Hedayat Sookhakian, Vahid Choopankareh, Alireza Ajdari, Jamshid Emami Pages 73-89
  This historical – interpretive research, aims to classify the visual data over the 60s, 70s and 80s SH in order to provide an answer whether "there is a meaningful relationship between the media and clothing styles in the society". If we consider fashion as a powerful tool for cultural dissemination especially among the young; hence, there is a cultural dialogue between fashion and media. Gradually, with the growth of media in the society, the clothing style -as an identification media- would depend on more diverse and complex issues. As a result, the control of clothing styles is beyond the power of a single media owner, and it requires the sum of numerous media policies to shape the directions of fashion.This research with the aim of promoting the public culture reveals the importance of intentional interference in shaping the fashion streams by investigating the media altering processes.
  Keywords: Culture, Fashion, media
 • Mohammad Reza Zaali, Mojtaba Naahid Pages 91-122
  Population diversity, varied demands of the customers, constant economic fluctuations, and change of energy approach have all caused the entrepreneurship to be taken into account as one of the most important national strategies of both developed and underdevelopment countries. One of the agents influencing upon entrepreneurship development is the role of mass media such as television. This investigation attempts to shed light on the role of television in entrepreneurship development in Iran based on the Q Methodology. On the foundation of participation data related to 48 people obtained from the Q Methodology questionnaire and the results of agent analysis based on persons (directors and experts of media and entrepreneurship), thirteen roles of television in developing entrepreneurship on the basis of three-dimensional model were identified: behavioral roles, entrepreneurial education, entrepreneurial capabilities, modeling entrepreneurial behavior, recognition of entrepreneurial opportunity, entrepreneurial orientation, development of business skills, entrepreneurial self-efficacy, entrepreneurial action, structural roles, modification of business laws, documenting the entrepreneurial experiences, contextual roles, entrepreneurial cultivation, distributing information on entrepreneurial activities, and institutionalizing the culture of teamwork.
  Keywords: Mass media, television, development of entrepreneurship, Q Methodology
 • Masoumeh Talebi Dalir, Hossein Akbari Pages 123-150
  The present study examines relation between media types and consumerism. We studied 358 participants above 18 years of age from Tehran city by survey method. In this research, the impact of “the use of media types”, “the use of program types”, “Iranian following media reference group” and “foreigner following media reference group” on “consumerism” were considered. Results indicate that, in the media types, “satellites” and “internet” have the most effect on consumerism. In the types of media programs, “dance” and “music” show the most effect on consumerism. Therefore, “Iranian following media reference group” doesn’t have significant effect on consumerism. But “foreigner following media reference group” shows significant and increasing effect on consumerism
  Keywords: consumerism, media, programs, media reference group