فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و سوم شماره 3 (خرداد 1394)
 • سال بیست و سوم شماره 3 (خرداد 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/23
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد رضا بشارتی، عادله خطیبی عقدا، الهه عباسی شوازی صفحات 1960-1967
  مقدمه
  پتوز، باریک شدگی عمودی شکاف پلکی ثانویه به افتادگی پلک فوقانی است که با وجود انواع مختلف و طبیعت پیچیده آن، انتخاب نوع جراحی فوق العاده اهمیت دارد. هدف مطالعه مقایسه نتایج و عوارض جراحی انواع پتوز در رده سنی اطفال و بزرگسالان مراجعه کننده به بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال های 1389-1379می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه گذشته نگر پرونده های 212 بیمار تحت جراحی اصلاح پتوز مادرزادی یا اکتسابی در دو گروه سنی کمتر از 15 و بیشتر 15 سال بررسی شدند. ویژگی های جمعیت شناختی، سمت مبتلا، سابقه فامیلی، نوع و مکانیسم پتوز، نوع جراحی، نتایج و عوارض جانبی جراحی در پرسشنامه درج و توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  به طور کلی 212 بیمار در دو گروه 106 تایی وارد مطالعه شدند. سابقه فامیلی مثبت و پتوز مادرزادی در گروه اول(<15 سال) به طور معنی داری بیشتر بود. روش لواتور رزکشن(LR) در گروه اول و دوم در 67% و روش اسلینگ فرونتالیس(SF) در گروه اول و دوم به ترتیب: در 3/ 28 % و 6/ 22 % موارد صورت گرفته بود. پوزیشن طبیعی پلک، Under correction و Over correction در گروه اول به ترتیب: 5 /76%، 8/ 2% و 7/ 20% و در گروه دوم به ترتیب: 6/ 56%، 3/ 11% و 1/ 32% گزارش شد. در هر دو گروه، میزان موفقیت روش SF بهتر از LR و تفاوت از نظر آماری معنی دار بود. عوارض جانبی عمل جراحی بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  در این بررسی، میزان موفقیت روش SF بهتر از روش LR و نیز نتایج جراحی اصلاح افتادگی پلک در گروه کمتر از 15 سال بهتر از گروه دوم بوده است.
  کلیدواژگان: پتوز، لواتور رزکشن، اسلینگ فرونتالیس
 • زهره کلانی، مجید امتیازی، محمدحسن لطفی، خدیجه دهقان صفحات 1968-1975
  مقدمه
  اضطراب قبل از عمل به عنوان یک شکایت در اکثر بیماران مراجعه کننده برای انجام اعمال جراحی شناخته شده است. با توجه به تاثیر برخی گیاهان دارویی به عنوان ضداضطراب و آرام بخش، این مطالعه با هدف مقایسه اثربخشی عرق بهار نارنج و قرص اگزازپام بر میزان اضطراب قبل از عمل جراحی پیوند عروق کرونر انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این کارآزمایی بالینی یک سوکور تعداد 66 بیمار در محدوده سنی 65-40 سال که جهت انجام عمل جراحی پیوند عروق کرونر به بیمارستان های شهید فقیهی و نمازی شیراز مراجعه کرده بودند، انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. بیماران گروه یک (33 نفر)، از سه روز قبل از عمل جراحی روزانه 10 میلی لیتر (معادل 2 گرم) عرق بهار نارنج و بیماران گروه دو (33 نفر)، شب قبل از عمل یک قرص اگزازپام 10 میلی گرمی فقط در یک دوز به صورت خوراکی دریافت نمودند. میزان اضطراب بیماران توسط پرسشنامه اضطراب اسپیل برگر تعیین گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و آزمون های آماری تی مستقل و تی مزدوج تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  در گروه عرق بهارنارنج میزان اضطراب بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله کاهش معنی داری داشت(00/ 0=p). ولی در گروه قرص اگزازپام اگر چه میزان اضطراب کاهش یافت ولی از نظر آماری معنی دار نبود(29/ 0=p). در مقایسه بین دو گروه میزان اضطراب در گروه عرق بهارنارنج نسبت به گروه قرص اگزازپام کاهش بیشتری داشت ولی از نظر آماری تفاوت معنی داری مشاهده نگردید(23/ 0=p).
  نتیجه گیری
  عرق بهار نارنج و قرص اگزازپام هر دو دارای اثر مشابه بر میزان اضطراب می باشند، در نتیجه می توان از عرق بهار نارنج نیز به عنوان داروی موثر جهت کاهش اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: اضطراب، عرق بهار نارنج، قرص اگزازپام، عمل جراحی، پیوند عروق کرونر
 • شیرین شهبازی، ندا فتاحی، لیلا کوکبی صفحات 1976-1986
  مقدمه
  PTEN از ژن های مهم در روند سرطان پروستات است که نقایص آن به عنوان آغازگر روند بدخیمی شناخته می شود. پروتئین MAGI2 به عنوان یک چهارچوببه پایداری PTEN کمک کرده و باعث افزایش عملکرد آن می شود. از آنجا که miR-101 باعث کاهش بیان ژن MAGI2 شده به طور غیرمستقیم می تواند باعث کاهش عملکرد PTEN نیز باشد.
  روش بررسی
  سه رده سلولیLnCap، PC3 و DU-145 سرطان پروستات جهت بررسی بیان ژن های P TEN، MAGI 2و miR-101مورد مطالعه قرار گرفتند.برای ارزیابی بیان ژن های مورد نظر از تکنیکReal-time PCR با استفاده ازTaqMan probe استفاده شد. با مقایسه سیکل های آستانه، نسبت بیان mRNA ژن مورد نظر بر اساس روش -∆∆CT محاسبه شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد بیان miR-101 وMAGI2 در هر سه رده سلولی نسبت به بافت سرطان پروستات کاهش داشته است.با وجود بالا بودن میزان بیان miR-101 در بافت سرطان پروستات، میزان بیان MAGI2 در این نمونه کاهش معنی داری نشان نداد. بیان ژن PTEN در دو رده سلولی LnCap و PC3 بسیار پایین تر از سلول های DU-145 بود که نشان دهنده از دست رفتن کامل ژن در سطح DNA می باشد.
  نتیجه گیری
  این یافته تایید کننده احتمال از دست رفتن بیان هر دو ژن PTEN و MAGI2 در رده های سلولی LnCap و PC3 می باشد. این امر می تواند ناشی از بازآرایی ژنتیکی در ژن MAGI2 باشد.
  کلیدواژگان: سرطان پروستات، بیان miR، 101، ژنPTEN، ژن MAGI2
 • مجید محرمی فرد، علی محمدعینی، نازیلا وحیدی، مهدی احمدی فر، ناصر کلهر، محمد مهدی غلام بابائیان صفحات 1987-1993
  مقدمه
  اسپند با نام علمی Peganum harmala دارای خواص آنتی اکسیدانی، ضدقارچی، ضدسرطانی، ضدباکتریایی و موارد متعدد دیگری می باشد که به علت وجود آلکالوئیدهای بتاکربولین و برخی فلاوونوئیدها می باشد که در این مطالعه ما به بررسی اثرات این گیاه بر روی سیستم آندوکرینی(غده تیروئید) به صورت هیستوپاتولوژیکی و سنجش سرمی پرداخته شده است.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه تجربی است که در مرکز تحقیقات جهاد دانشگاهی استان قم تحت نظر چند تن از اعضا نظام دامپزشکی استان قم انجام گرفت. عصاره اندام هوایی گیاه جمع آوری شده در فصل اردیبهشت بر روی 64 سر موش صحرایی بزرگ شامل چهار گروه کنترل و سه گروه تجربی مورد تیمار عصاره با غلظت های 100 و 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم به مدت شصت روز به صورت خوراکی و محلول در آب مورد آزمایش قرار گرفت که پس از خونگیری سطوح سرمی پارامترهای تیروئیدی و بافت تیروئید مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  عصاره گیاه اسپند در دوز200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم هورمون محرک تیروئید و در دوزهای 400 هورمون تیروکسین و تری یود و تیرونین را به طور معنی داری کاهش داد(p<0/05) و در غلظت 100 میلی گرم هیچگونه تغییر معنی داری مشاهده نشد. همچنین میزان میانگین وزن گروه های 100 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم به ترتیب کاهش و افزایش معنی داری داشته است(p<0/05).
  نتیجه گیری
  از گیاه اسپند می توان در انجام تحقیقات تکمیلی هیپرتیروئیدیسم و عوارض ناشی از آن استفاده نمود.
  کلیدواژگان: گیاه اسپند، غده تیروئید، هورمون های تیروئیدی
 • محمد زارع، سعید کارگر، مرتضی احمدی نسب صفحات 1994-1999
  مقدمه
  هنوز هم در زمینه استفاده روتین از درن در کوله سیستکتومی لاپروسکوپیک بدون عارضه اختلاف نظر وجود دارد.هدف از این مطالعه بررسی معایب و مزایای استفاده از درن در کوله سیستکتومی لاپروسکوپیک بدون عارضه است.
  روش بررسی
  این مطالعه یک مطالعه مداخله ای آینده نگر تصادفی بدون کورسازی می باشد.بعد از جدا کردن کیسه صفرا از کبد،به طور تصادفی برای 60 بیمار درن کاروگیت در زیر کبد تعبیه شد و برای60 بیمار دیگر درن در نظر گرفته نشد.24 ساعت بعد از عمل بیماران از لحاظ درد شکم،تهوع و استفراغ و نیز مدت بستری بعد از عمل بررسی و مقایسه شدند.2 هفته بعد از عمل بیماران از نظر بروز بایلوما بررسی گردیدند.
  نتایج
  تفاوتی بین دو گروه در میزان تهوع و استفراغ،بایلوما وجود نداشت. ولی درد شکم 24 ساعت بعد از عمل به طور قابل توجهی در گروه با درن بیشتر بوده است(p=o.oo1) و نیز مدت بستری بعد از عمل در گروه با درن بیشتر بوده است(p
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که استفاده روتین از درن در کوله سیستکتومی لاپروسکوپیک بدون عارضهمزیتی ندارد.
  کلیدواژگان: کوله سیستیت مزمن، لاپروسکوپی، درن
 • محمد مهدی اوچی، قاسم عمو عابدینی، سید مهدی رضایت، عظیم اکبرزاده، بهمن ابراهیمی صفحات 2000-2012
  مقدمه
  نانو لیپوزوم ها، کپسول های نانومتری کروی با غشاء لیپیدی می باشند که به عنوان حامل های دارویی برای بهبود رسانش عوامل درمانی مورد مطالعه قرار می گیرند. این تحقیق به منظور ارتقای اثرگذاری داروی گیاهی سیلیبینین از طریق بارگذاری این دارو در نانولیپوزوم برای رسانش به سلول های سرطانی کبد می باشد. سیلیبینین نیز یکی از داروی های ضدسرطان است که خاصیت ضدتوموری آن در کاهش ماده N-nitrosodiethylamine در سلول های کارسینومای کبد می باشد. انکپسوله شدن سیلیبینین در نانولیپوزوم فعالیت بیولوژیکی آن را بهبود بخشیده و پایداری سیلیبینین را در خون افزایش می دهد.
  روش بررسی
  وزیکل های تک لایه کوچک حامل سیلیبینین با استفاده از فاز لیپیدی شامل: فسفولیپید DPPC، کلسترول، فسفولیپید DSPE-MPEG2000 با نسبت مولی 7: 4: 36/ 0 و ترکیب فلورسنت DIL با درصد مولی 09/ 0% در غشاء دو لایه لیپیدی و بافر HEPES به عنوان فاز آبدوست تولید گردیدند. همچنین اندازه نانو لیپوزوم ها، پتانسیل زتا، میزان بارگذاری و منحنی رهایش دارو بعد از تولید نانو لیپوزوم ها اندازه گیری گردیدند.
  نتایج
  میانگین قطر نانولیپوزوم ها 3 /46 نانومتر بود. بار سطحی نانولیپوزوم حامل دارو، 25/ 23- نشان داده شد. بارگذاری ترکیب سیلیبینین در حدود 37/ 24 % به دست آمد.
  نتیجه گیری
  مزیت این تحقیق نسبت به پژوهش های مشابه پیشین روی داروی سیلیبینین، در بارگذاری این دارو در نانو حامل لیپوزومی با منحنی آهسته رهش با اندازه مناسب زیر 50 نانومتر می باشد که در بهبود پایداری سیلیبینین به منظور رسانش به سلول های سرطانی کبد، کاربرد خواهد داشت.
  کلیدواژگان: نانولیپوزوم، کپسوله کردن، سرطان کبد، سیلیبینین
 • کامران امیریان، مریم رضایی، اریا اذرپور، رضا جودی صفحات 2013-2020
  مقدمه
  آگاهی از شیوع رنگ دندان های طبیعی و همچنین در دسترس بودن دندان های مصنوعی با رنگ های مورد نیاز برای بیماران ضروری است. هدف از مطالعه حاضر مقایسه رنگ دندان های طبیعی توسط دو نمونه رنگ در بیماران مراجعه کننده به بخش پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی بابل در سال 93-92 انجام پذیرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی بر روی 200 نفر از مراجعه کنندگان به بخش پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی بابل در سال 93-92 که دارای سانترال های ماگزیلا بودند، انجام پذیرفت. رنگ سطح باکال سانترال راست یا چپ ماگزیلا به روش چشمی و با استفاده از دو نمونه رنگ Vitapan Classical و Vita toothguide 3D-Master تعیین شد. داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  در موردVitapan classical گروه رنگی (A (156(78%) دارای بیشترین تعداد و در بین این گروه نیز رنگ (A2 (84(42%) شایع ترین رنگ بود. بر اساس نمونه رنگ Vita toothguide 3D-Master شایع ترین رنگ دندان (2M2 (90(45%) بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه رنگ A2 در نمونه رنگ Vitapan classical و رنگ 2M2 در نمونه رنگ Vita toothguide 3D-Master شایع ترین رنگ دندان هستند..
  کلیدواژگان: راهنمای رنگ، رنگ دندان، رنگ
 • ایمان زکوی، اقبال زکوی، فرزانه تقیان صفحات 2021-2031
  مقدمه
  چاقی و اضافه وزن منجر به کاهش سطوح برخی هورمون های اشتهاآور مانند گرلین و ابستاتین می شود. مطالعات در باره اثر برنامه تمرینی بر گرلین و ابستاتین به ویژه در انسان ها، بسیار اندک و محدود است و از سویی مشخص شده است که تمرینات بدنی می تواند این اثر را برعکس کند. هدف از این پژوهش، بررسی اثر 6 ماه تمرین پیلاتس بر مقادیر پلاسمایی گرلین و ابستاتین مردان سالمند چاق است.
  روش بررسی
  در این مطالعه که از نوع نیمه تجربی است، تعداد20 مرد سالمند چاق از خانه سالمندان صالحین شهر اهواز انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تجربی (قد 28/ 165 سانتی متر، وزن 11/ 94 کیلوگرم، سن 64 سال) و گروه کنترل (قد 54 /164 سانتی متر، وزن 8/86 کیلوگرم، سن 65 سال) تقسیم شدند. سپس گروه تجربی برنامه تمرین درمانی پیلاتس (به مدت 6 ماه، هرهفته 3 جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقیقه) را دریافت کردند. در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند و تنها پیگیری شدند. متغیرهای وزن، درصد چربی و شاخص توده بدنی قبل و بعد تمرینات از هر دو گروه اندازه گیری شدند. نمونه خونی در حالت ناشتا طی دو مرحله، 48 ساعت قبل و بعد از تمرینات برای سنجش میزان پلاسمایی گرلین و ابستاتین گرفته شد. تمامی محاسبات آماری با نرم افزارSPSS نسخه 19 انجام شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که مقادیر وزن، درصد چربی،BMI و WHR متعاقب انجام 6 ماه تمرین پیلاتس به طور معنی داری کاهش یافت (p<0.05)، مقادیر پلاسمایی گرلین و ابستاتین به طور معنی داری افزایش یافت (p<0.05) و همچنین همبستگی معنی داری بین مقادیر پلاسمایی گرلین با مقادیر پلاسمایی ابستاتین مشاهده شد(P=0.000، r=0.907).
  نتیجه گیری
  6 ماه تمرین پیلاتس وزن، درصد چربی، شاخص توده بدنی و WHR را کاهش و مقادیر پلاسمایی گرلین و ابستاتین را افزایش می دهد و همچنین همبستگی معنی داری بین گرلین با ابستاتین وجود دارد.
  کلیدواژگان: پیلاتس، گرلین، ابستاتین، سالمند، چاقی
 • محمود نوری شادکام، فاطمه نقیبی فرد، مهرداد مستغاثی صفحات 2032-2039
  مقدمه
  انتروکولیت نکروزان (NEC) از علل شایع مرگ و میر نوزادان پره ماچور است. پره ماچوریتی و کلونیزاسیون غیرطبیعی باکتری ها نقش اصلی را در ایجاد NEC بازی می کند. مطالعات نشان داده است که تجویز پروبیوتیک ها خطر NEC و مرگ و میر را در نوزادان نارس کاهش می دهد. این مطالعه برای تعیین تاثیر پروبیوتیک در پیشگیری از انتروکولیت نوزادان نارس با وزن 1000 تا 2500 گرم با یک داروی ایرانی که مطالعه مشابهی بر روی آن صورت نگرفته است، انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بود که به صورت تصادفی ساده و دوسوکور انجام شد. 49 نوزاد نارس با سن حاملگی کمتر از 36 هفته و وزن هنگام تولد 2500-1000 گرم بررسی شدند. نوزادان به صورت تصادفی در یکی از گروه های درمان یا کنترل وارد شدند. در گروه درمان، پروبیوتیک خوراکی تجویز گردید و در گروه کنترل، محلول نرمال سالین تجویز شد. در پایان مطالعه، زمان رسیدن به تغذیه کامل خوراکی، مدت زمان بستری، وزن زمان ترخیص، بروز و شدت NEC و میزان مرگ و میر بررسی شد.
  نتایج
  تفاوت آماری معنی داری از نظر علت بستری بین 2 گروه دریافت کننده پروبیوتیک و پلاسبو وجود نداشت. میانگین زمان رسیدن به تغذیه کامل خوراکی در گروه دریافت کننده پرو بیوتیک کمتر از گروه دریافت کننده پلاسبو بود که این اختلاف معنی دار بود. میانگین زمان بستری در گروه دریافت کننده پروبیوتیک کمتر از گروه دریافت کننده پلاسبو بود که اختلاف معنی دار بود. در گروه دریافت کننده پرو بیوتیک، 20% به NEC مبتلا شدند و در گروه دریافت کننده پلاسبو، 7 /66% به NEC مبتلا شدند که این اختلاف نیز معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  پرو بیوتیک ها در نوزادان نارس از ابتلا به انتروکولیت نکروزان پیشگیری کرده و زمان رسیدن به تغذیه کامل خوراکی و زمان بستری را هم کوتاه می کنند.
  کلیدواژگان: انتروکولیت نکروزان، پروبیوتیک، نوزادان نارس
 • فاطمه عزالدینی اردکانی، مهدی تبریزی زاده، زهره رفیعی صفحات 2040-2048
  مقدمه
  تعیین طول کانال یکی از مهمترین مراحل درمان کانال ریشه است. مناسب بودن درجه روشنی تصویر رادیوگرافیک برای تعیین طول دقیق کانال ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی کارآیی محلول روشن کننده فیلم رادیوگرافی تیره جهت تعیین طول ریشه بود.
  روش بررسی
  برای انجام این مطالعه آزمایشگاهی از 18 مولر فک بالای 4 جمجمه خشک انسان، 29 کانال انتخاب شد. پس از تهیه حفره دسترسی و آماده سازی ناحیه کرونال کانال، یک فایل شماره 25 در طول کارکرد صحیح قرار داده شد و از هر کانال حاوی فایل یک بار با زمان صحیح (استاندارد) و دو بار با زمان افزایش یافته(گروه مطالعه و کنترل) تصویربرداری شد. در مرحله بعد 2 میلی متر از طول کارکرد کاسته شد و تصویربرداری با زمان صحیح و زمان افزایش یافته تکرار شد. پس از ظهور و ثبوت، یک سری از رادیوگرافی های تیره دارای طول درست و طول کوتاه توسط محلول روشن کننده اصلاح شد. یک مشاهده گر رادیوگرافی ها را بررسی کرد. داده ها به وسیله آزمون Kappa در محیط نرم افزاری SPSS نسخه 16تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  در گروه دارای طول صحیح، تفاوت بین رادیوگرافی های روشن شده و گروه استاندارد معنی دار بود(013/ 0=p). اما تفاوت آن با گروه کنترل معنی دار نبود(15/ 0=p). در گروه دارای طول کوتاه تفاوت بین رادیوگرافی های روشن شده و گروه استاندارد معنی دار نبود(36/ 0=p) اما تفاوت آن با گروه کنترل معنی دار بود(017/ 0=p).
  نتیجه گیری
  با توجه به محدودیت های این مطالعه، محلول روشن کننده تنها موجب بهبود کیفیت تشخیصی رادیوگرافی های تیره در طول کارکرد کوتاه گردید.
  کلیدواژگان: رادیوگرافی، دندان، سولفات مس، احیاءکننده
|
 • Mr Besharati, A. Khatibi Aghda, E. Abbasi Shavvazi Pages 1960-1967
  Introduction
  Ptosis is the vertical narrowing of the palpebral aperture secondary to drooping upper eyelid. Due to the various types of ptosis and its complicated nature، selecting the appropriate surgery is extremely important. Therefore، this study aimed to compare the results and complications of ptosis surgery in children and adult groups in Yazd Shahid Sadoughi Hospital.
  Methods
  In this retrospective study، profile of 212 patients were examined in two groups of less than 15 years old and more than 15 who had undergone corrective surgery for ptosis between 2000 and 2010 in Shahid Sadoughi hospital. Demographic data، the involved eye (right or left)، familial history (FH)، ptosis type and mechanism، surgical technique as well as the results and complications of surgery were documented via a questionnaire، and the study data was analyzed using SPSS (version 18).
  Results
  In total، 212 patients were studied in two age groups (<15 years: 47. 2% female، 52. 8% male and >15 years: 53. 8% female، 46. 2% male). Positive FH and congenital ptosis were reported significantly more frequent in the first group (<15years). Levator resection (LR) method was done in 67% of cases in both groups and sling fontalis (SF) was performed in 28. 3% and 22. 6% in each group respectively. The normal eyelid position، under correction and over correction were reported 76. 5%، 2. 8% and 20. 7% respectively in first group and 56. 6%، 11. 3% and 32. 1% in the second group. The success rate of SF was higher than LR. As a matter of fact، the difference was statistically significant in both groups، whereas no significant difference was observed in regard with the surgery complication between the two groups.
  Conclusion
  The study findings revealed that the success rate of SF was more than LR in all patients and ptosis corrective surgery results were reported to be better in <15 years group.
  Keywords: Levator resection, Ptosis, Sling fontalis
 • Z. Kalani, M. Emtiazy, Mh Lotfi, Kh Dehghan Pages 1968-1975
  Introduction
  Preoperative anxiety is known as a complaint in the majority of patients referring to surgery. Considering the effect of some medicinal plants as anti anxiety and sedative, this study was conducted to compare the effectiveness of Citrus Aurantium and oxazepam tablets on anxiety before coronary artery bypass graft.
  Methods
  In this clinical trial, 66 patients, aged 40-65, were selected and randomly divided into two groups, who underwent coronary artery bypass graft surgery in Namazee and Shahid Faghihi Hospitals. Patients in group A (33 patients) received 10 ml (equivalent to 2 mg) of Citrus Aurantium per day for three days before surgery, and patients in group B (33 patients) took a tablet of Oxazepam (10 mg) in a single dose orally, the night before the operation. The patients’ anxiety was measured by Spielberger Anxiety Inventory. Moreover, the study data was analyzed by using t-test and paired t-test in SPSS software.
  Results
  The study results revealed that anxiety in Citrus Aurantium group decreased significantly (P=0.00) after the intervention, whereas in oxazepam group, although anxiety levels decreased, the difference was not reported to be significant (P=0.29). In comparing anxiety level changes between the two groups, the difference was not observed to be significant (P=0.23).
  Conclusion
  The results obtained from the present study indicated both Citrus Aurantium and Oxazepam tablets have similar effects on anxiety. Therefore, Citrus Aurantium can be used as an effective drug to reduce anxiety in patients before surgery.
  Keywords: Anxiety, Citrus Aurantium, Coronary Artery Bypass Graft, Oxazepam Tablets, Surgery
 • Sh Shahbazi, N. Fatahi, L. Kokabi Pages 1976-1986
  Introduction
  Defects in PTEN gene play an important role in the initiation of the prostate cancer. MAGI2 is recognized as a frame which assists in stabilizing PTEN protein and enhances its tumor suppressor function. As miR-101 down-regulates MAGI2 expression, it can indirectly cause to reduce the PTEN activity.
  Methods
  LnCap, PC3 and DU-145 prostate cancer cell lines were studied in order to investigate expression ofPTEN,MAGI2and miR-101 using TaqMan probe Real-time PCR assay. The relative expression of each gene was determined based on their CT value and CT method.
  Results
  The study results demonstrated that miR-101 and MAGI2 expression was down-regulated in all the three cell lines in comparison to prostate cancer tissue. However, despite the high expression of miR-101 in prostate cancer tissue, MAGI2 expression was not significantly affected in this sample. The expression of PTEN gene in LnCap and PC3 cells was significantly lower than its expression in DU-145 cells. This can be explained by the complete loss of the PTEN gene at DNA level.
  Conclusion
  The findings of the present study confirmed the loss of the expression of PTEN and MAGI2 genes in PC3 and LnCap cells, which may be due to MAGI2gene rearrangements in a mutually exclusive manner.
  Keywords: MAGI2 expression, MiR, 101 expression, PTEN expression
 • M. Moharrami Fard, A. Mohammad Eini, N. Vahidi, M. Ahmadifar, N. Kalhor, Mm Gholambabaeian Pages 1987-1993
  Introduction
  Peganum harmala from the zigophilauses family has compounds such as: alkaloid, saponine steroid and lignin which in used as a traditional medicine with antibacterial, anti-tumor, inhibition of MOA enzyme, and stimulation of the nerves system. Therefore, the aim of the present study was to evaluate the effect of the methanolic extract of Peganum harmala on serum levels of thyroids hormones parameters of adult rats.
  Methods
  In this experimental study, conducted at Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR) of Qom in 2012, 60 adult female rats weighed approximately 200±10 grams were divided into 4 groups: the control group, and 3 experimental groups (100,200,400 mg/kg Peganum harmala oral extract daily for 60 days). Finally by collecting the blood samples of the animals, serum level of TSH, T3 and T4 were measured and the collected data were analyzed via SPSS software utilizing ANOVA.
  Results
  The study results revealed that the 200, 400 mg/kg Peganum harmala extract significantly reduced the TSH, T3, T4 levels in rats, whereas experimental group of 100 mg/kg extract Peganum harmala did not demonstrate any significant changes.
  Conclusion
  The study results indicated that the Peganum harmala extract might be used for treatment of hyperthyroidism and its related complications. However further studies are necessitated to explore this concept.
  Keywords: Peganum harmala, Thyroid, Thyroides hormones
 • M. Zare, S. Kargar, M. Ahmadi, Nasab Pages 1994-1999
  Introduction
  The routine use of drains in uncomplicated laparoscopic cholecystectomy(LC) has still been controversial. Therefore, this study aimed to investigate the advantages and disadvantages of applying drains in uncomplicated LC.
  Methods
  This study is a randomized prospective interventional study without blindness. After removing gallbladder, 60 patients were randomized to have corrugated drain positioned in the subhepatic space and 60 patients were randomized to have no drain. Patients were assessed for abdominal pain, nausea, vomiting, and the length of hospital stay 24 hr after the surgery. Then, they were assessed for biloma two weeks after the surgery.
  Results
  No significant difference was observed in regard with nausea, vomiting and biloma in either group. However, abdominal pain (p-value: 0.001) and the length of hospital stay (p-value: Conclusion
  The present study findings did not reveal any advantages to the routine use of drain in LC.
  Keywords: Chronic Cholecystitis, Drain, Laparoscopy
 • Mm Ochi Ardebili, Gh Amoabediny, Sm Rezayat, A. Akbarzadeh, B. Ebrahimi Pages 2000-2012
  Introduction
  Nano-liposomes are Nano particulate vesicles with lipoid membrane which are under extensive investigation as drug carriers for improving the delivery of therapeutic agents. This study intended to enhance efficacy of Silibinin herbal drug in Nano liposome system (Nano phytosome) via encapsulation for delivery to liver cancer cells. Silibinin is one of the anti-cancer drugs, which its antitumor efficacy is primarily attributed to decreasing N-nitrosodiethylamine in hepatocit carcinoma cells. Nano Liposome encapsulation of Silibinin can dramatically improve its biological activity and increase stability of Silibinin in blood.
  Methods
  Small uni-lamellar (SUV) vesicles entrapping Silibinin were prepared using DiPalmitoyl PhosphatidylCholine (DPPC), cholesterol: DSPE-MPEG2000 at 7:4:0.36 molar ratio, the fluorescent label (DIL) incorporated in the lipid bilayer at 0.09 mol % as lipophilic phase and buffer of HEPES as hydrophilic phase. Moreover, Nano Liposome size, Zeta-potential, encapsulation efficiency and release of drug were determined after Nano Liposome production.
  Results
  The study results demonstrated that mean nano-liposome diameter was 46.3 nm. The size and structure of Nano-liposomes were analyzed by SEM and TEM images. The zeta potential of the encapsulated Nano-liposomes was shown -23.25. The encapsulation efficiency for Silibinin was about 24.37%.
  Conclusion
  In this study, silibinin drug encapsulated nano-liposome controlled release system to improve the solubility and bioavailability of silibinin for delivery to liver cancer cells.
  Keywords: Encapsulation, Liver cancer, Nano liposome, Silibinin
 • K. Amirian, M. Rezaei, A. Azarpour, R. Judi Pages 2013-2020
  Introduction
  Knowing the color distribution of natural teeth and as a result the availability of the dentures teeth with the required colors is essential for patients. Therefore, the aim of this study was to compare the color of natural teeth by two shade guides, Vita tooth guide 3D-Master and Vitapan Classical, in patients referring to prosthodontics department of Babol dental school in 2013-14.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on 200 patients referring to the Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Babol, in 2013-14, who had maxillary central incisors. The color of buccal surface of maxillary left or right central incisor was determined by the visual method using Vitapan Classical and Vita tooth guide 3D-Master. The study data were analyzed applying descriptive statistics.
  Results
  According to Vitapan Classical, the A color group revealed the highest frequency with 156 (78%) cases, among which an abundance of A2 with 84 cases (42%) was the most common. Based on the Vita tooth guide 3D-Master shade, the most common tooth color involved 2M2 (90 (45%)).
  Conclusion
  The results of the present study demonstrated the A2 color and 2M2 as the most common colors of teeth in Vitapan Classical and Vita tooth guide 3D-Master color shade respectively.
  Keywords: Color, Shade guide, Tooth color
 • I. Zakavi, E. Zakavi, F. Taghiyan Pages 2021-2031
  Introduction
  Being obese and overweight lead to decreased plasma levels of such appetitive hormones as ghrelin and Obestatin. A limited number of studies have been conducted on the effects of exercise on ghrelin and obestatin, especially on humans. Therefore, this study aimed to assess the effect of 6-month Pilates exercises on plasma levels of ghrelin and Obestatin in obese old men.
  Methods
  Twenty obese elderly male from Salehin elderly house were selected and randomly divided into two groups: experimental group (height 165.28 cm, weight 94.11 kg, age 64 years old) and control group (height 164.54 cm, weight 86.8 kg, age 65 years). Then, experimental group did the Pilates exercise therapy program for 6 months, 3 sessions per week, per sessions 60 minutes, while the control group received no intervention and were just followed. Weight, body fat percentage, body mass index (BMI) variables were measured in both groups before and after the exercises. Blood samples were collected in a fasting status in two stages, 48 hours before and after exercise in order to measure the Plasma levels of Ghrelin and Obestatin. All statistical calculations were performed by SPSS software (version 19) via applying paired t-test and independent t-test.
  Results
  The study results showed that the values of weight, body fat percentage, BMI and WHR significantly decreased after exercising Pilates for 6 Months. Plasma levels of Ghrelin and Obestatin significantly increased (p<0.05) and also a significant correlation was observed between ghrelin and obestatin plasma levels (P=0.000، r=0.907).
  Conclusions
  The study findings revealed that 6-month Pilates exercising could reduce weight, body fat percentage, body mass index and increases plasma levels of Ghrelin and obestatin. Moreover, a significant correlation was observed between ghrelin and obestatin.
  Keywords: Ghrelin, Obesity, Obestatin, Old, Pilates
 • M. Norishadkam, F. Naghibifard, M. Mostaghasi Pages 2032-2039
  Introduction
  Necrotizing enterocollitis (NEC) is one of the common causes of mortality and morbidity in premature neonates. Prematurity and abnormal bacterial colonization are regarded as the most prevalent causes of NEC. Some studies have supported the fact that administration of probiotics decreases NEC and mortality in premature neonates. Therefore, this study aimed to investigate the effect of probiotics on prevention of NEC in premature neonates.
  Methods
  In this double blind randomized clinical trial, 49 premature neonates were evaluated aged less than 36 weeks and weighed 1000-2500. Neonates were randomly distributed into two groups of experimental and control. The former group received oral probiotics, whereas the latter group had normal saline. At the end of study, time of full enteral feeding, duration of hospital admission, discharge weight, incidence and severity of NEC as well as death rate were examined.
  Results
  No significant differences were observed between the two groups in regard with cause of admission, whereas there was a significant difference in time of achieving full enteral feeding between the two groups. Moreover, a significant difference was reported in duration of hospital admission between the two groups. The prevalence of NEC in probiotics group and placebo group was 67% and 20% respectively, which was reported to be a significant difference.
  Conclusion
  The study findings revealed that Probiotics could prevent NEC in premature neonates. Furthermore, probiotics could decrease time of achieving full enteral feeding and duration of admission.
  Keywords: Necrotizing enterocollitis, Premature neonates, Probiotics
 • F. Ezoddini, Ardakani, M. Tabrizizade, Z. Rafii Pages 2040-2048
  Introduction
  Working length determination is one of the most important steps in the root canal therapy. Radiographs with suitable brightness are essential for the accurate working length determination. Therefore, the aim of this study was to assess the efficacy of a lightening solution of radiographic film in root length determination.
  Methods
  In this laboratory study, out of 18 maxillary molars of four dry human skulls, 29 canals were selected. After access preparation, the root canals were coronally flared. A 25-size file was placed in the full working length and radiography of each canal was performed one time with the normal exposure time and two times with the increased exposure time. Then endodontic file was placed 2mm shorter and radiographs were obtained with the normal and increased exposure time like the former. After processing, one series of overexposed radiographs with full length and short length were corrected with the lightening solution. An observer evaluated all radiographs and the study data were analyzed by SPSS16 using kappa test.
  Results
  Significant differences were found between lightened radiographs and standard radiographs for the full length group, though no significant differences were observed between lightened and overexposed radiographs. Moreover, significant differences were found between lightened radiographs and overexposed radiographs for the short length group, though not between lightened and standard radiographs.
  Conclusion
  Under the limitations of this study, lightening solution improved only the diagnostic quality of darkened radiographs for the short length ones.
  Keywords: Copper sulfate, Dental radiography, Reducer, Tooth