فهرست مطالب

تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران - سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 24، 1393)
 • سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 24، 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/11/09
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سجاد عالی محمودی سراب، جهانگیر فقهی، افشین دانه کار، پدرام عطارد صفحات 79-86
  این تحقیق در ناحیه رویشی زاگرس در استان خوزستان با هدف مقایسه بین میزان تاثیر پارامتر های تبخیر و تعرق مرجع و رطوبت نسبی بر احتمال وقوع آتش سوزی انجام شد. داده های ماهانه تبخیر و تعرق و رطوبت نسبی برای تهیه نقشه مربوطه تهیه شد. پس از تهیه نقشه پتانسیل خطر، استاندارد سازی و طبقه بندی آن براساس روش های متداول برای هر دو پارامتر انحام شد. نتایج نشان داد از نظر پارامتر تبخیر و تعرق مرجع، 8/16 درصد از مساحت منطقه دارای خطر بسیار زیاد می باشد و 7/21 درصد از منطقه در معرض خطر زیاد نسبت به وقوع آتش سوزی است. در حالی که پتانسیل خطر وقوع آتش سوزی نسبت به نقشه پارامتر رطوبت نسبی نشان داد که در مجموع حدود 5/44 درصد از سطح کل منطقه دارای پتانسیل خطر زیاد نسبت به وقوع آتش سوزی می باشد. آزمون کارایی نقشه پهنه بندی خطر آتش سوزی با استفاده از مناطق آتش سوزی شده انجام شد. نتایج نشان داد که کارایی نقشه پهنه بندی خطر آتش سوزی بر اساس رطوبت نسبی ارائه شده در ارزیابی خطر وقوع آتش سوزی دقت بالاتری از تبخیر و تعرق مرجع دارد. بنابراین پیشنهاد می شود در مطالعات بعدی و برای نواحی با شرایط مشابه با جنگل های زاگرس بجای استفاده از نقشه تبخیر و تعرق مرجع که تهیه آن نیاز به صرف زمان بیشتری دارد، از نقشه رطوبت نسبی استفاده شود.
  کلیدواژگان: آتش سوزی، تغییر اقلیم، زمین آمار، سیستم اطلاعات جغرافیایی، زاگرس
 • ابراهیم زرقانی، صمد خاقانی نیا صفحات 87-93
  بررسی هایی به منظور جمع آوری و شناسایی گونه های خانواده Lauxaniidae در جنگل های ارسباران در سال 1392 انجام گردید. در این مطالعه، تعداد شش گونه از چهار جنس مورد بررسی قرار گرفت که 2 جنس Lauxania Latreille، 1804، Tricholauxania Hendel، 1925 و گونه های Lauxania (Callixania) minor Martinek، 1974، Meiosimyza brachychaeta Shatalkin، 1993، Shatalkin، 1993 pectinifera Meiosimyza و Tricholauxania claripennis E. Remm، 1991 برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. همچنین خصوصیات بارز ریخت شناسی، پراکنش جغرافیایی و تصاویر گونه های جدید برای فون ایران آورده شده است.
  کلیدواژگان: Lauxaniidae، فون، جنگل های ارسباران، استان آذربایجان شرقی، ایران
 • بهاره سهرابی سراج، هادی کیادلیری، رضا اخوان، ساسان بابایی کفاکی صفحات 94-106
  یکی از عوامل تهدید کننده جنگل های زاگرس وجود گونه نیمه انگلی موخور (Loranthus europaeus) است که پهنه بندی و بررسی تغییرات مکانی آن به منظور مدیریت آن در این عرصه مهم است. بدین منظور منطقه حفاظت شده کوه منجل به دلیل حضور چشم گیر موخور با شدت های متفاوت و عدم انجام پاک سازی با مساحت 37 هکتار، در استان ایلام انتخاب و مختصات تمامی گونه های موجود به همراه نوع گونه و شدت آلودگی و سایر مشخصات در 27 ترانسکت 320 متری ثبت گردید. در مجموع مشخصات 541 پایه درختی و درختچه ای بررسی گردید. نتایج حاصل از نمونه برداری حکایت از آلودگی 78 درصدی منطقه جنگلی به گونه موخور داشت. نتایج بررسی ساختار مکانی گسترش موخور با استفاده از روش واریوگرافی در زمین آمار حکایت از وجود ساختار مکانی قوی (89%) بوده و بدین معناست که در منطقه مورد مطالعه نحوه پراکنش موخور وابسته به مکان و دارای کانون آلودگی است. شعاع کانون آلودگی در این بررسی 206 متر تعیین شد. به منظور پهنه بندی گسترش موخور در منطقه مورد مطالعه از روش های کریجینگ و IDW (وزن دهی بر اساس عکس فاصله) استفاده شد. با توجه به پایین بودن مقدار خطای میانگین هر دو روش، نتیجه گرفته شد که روش ترانسکت به منظور نمونه برداری با فاصله 137 متر (دو سوم دامنه تاثیر 206 متری به منظور اطمینان بیشتر) و روش کریجینگ به دلیل دقت مناسب و قابل قبول و تعیین فاصله کانون آلودگی در عرصه های مشابه واقع در رویشگاه زاگرس می تواند با صرف زمان و هزینه کمتر در کنترل و پایش این تهدید مفید باشد.
  کلیدواژگان: پهنه بندی، کریجینگ، IDW، موخور، رویشگاه زاگرس
 • کرم سپه وند*، مصطفی درویش نیا، عیدی بازگیر صفحات 107-121
  به منظور مطالعه قارچ های تیره Erysiphaceae در گروهی از درختان و درختچه های جنگلی استان لرستان نمونه های آلوده از گونه های Acer monspesulanum، Daphne mucronata، Salix alba، Crataegus azarolus و Quercus infectoria subsp. Boisieri جمع آوری شد. پس از شناسایی میزبان های گیاهی، ثبت مشخصات اولیه و شناسایی قارچ های عامل بیماری انجام شد. در بین نمونه های شناسایی شده قارچ Phyllactinia gutata از روی S. alba و C. azarolus اولین گزارش از این قارچ روی این میزبان ها از ایران می باشد. همچنین قارچ Leveillula taurica از روی D. mucronata برای دومین بار از دنیا روی این گونه گزارش می شود و قارچErysiphe alphitoides var. alphitoides رویQ. infectoria subsp. Boisieri به عنوان اولین گزارش روی این زیرگونه گیاهی از ایران و قارچ Sawadaea tulasnei روی گونه A. mondpesulanum به عنوان اولین گزارش از استان لرستان معرفی می شوند.
  کلیدواژگان: سفیدک سطحی، اریزیفاسه، درختان جنگلی، لرستان
 • مریم عجم حسنی صفحات 122-129
  گونه های جنس فرفیون Euphorbia از خانواده Euphorbiaceae که در تمام قسمت های برگ و ساقه خود دارای شیرابه های سمی هستند، به عنوان پوشش غالب در برخی از مراتع استان آذربایجان غربی پراکنده می باشند. شب پره Amata phegea L. از خانواده Arctiidae حشره ای است که از برگ، گل و جوانه های تعدادی از گونه های علفی جنس فرفیون تغذیه می کند. در این تحقیق، زیست شناسی شب پره A. phegea در شرایط کنترل شده مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی ها نشان داد که لاروهای این حشره از برگ و جوانه های فرفیون تغذیه می کنند. در دمای 1 ± 25 درجه سلسیوس، میانگین تخم ریزی ماده ها 2 ± 104 عدد و توان تخم ریزی هر فرد ماده 5 ± 122 عدد ارزیابی شد. حداکثر تعداد تخم در هر دسته 61 عدد مشاهده شد. دوره رشد و نمو جنینی این شب پره شش روز است. این شب پره دارای 5 سن لاروی است و دوره رشد و نمو لاروی 2 ± 30 روز طول می کشد. دوره پیش شفیرگی، شفیرگی و طول عمر حشرات کامل به ترتیب 5/0 ± 3، 5/0 ± 7 و 5/0 ± 5/6 روز تعیین شد. طول دوره یک نسل حشره در شرایط مذکور 2 ± 51 روز و در همین شرایط دارای 3 نسل در سال بود.
  کلیدواژگان: Amata phegea، زیست شناسی، فرفیون، شرایط کنترل شده
 • فرشاد حقیقیان، ابراهیم صادقی صفحات 130-136
  آویشن (Thymus spp.) یکی از مهمترین گیاهان دارویی استان چهارمحال و بختیاری است. به منظور مطالعه آفات، بیماری ها و علف های هرز آویشن طی سال های 1387-1389، شش سایت صحرایی از رویشگاه های طبیعی گونه های آویشن در استان انتخاب گردید. همچنین از روی آویشن های موجود در کلکسیون گیاهان دارویی بلداجی و شش منطقه از مزارع آویشنT. vulgaris نمونه برداری انجام شد. مهمترین آفات شناسایی شده از روی آویشن عبارت بودند از: 1 – شته Aphis serpylli از روی T. daenensis، 2- تریپس Thrips tabaci از روی T. vulgaris و T. daenensis، 3- کنه تار عنکبوتی Tetranychus urticae از روی گونه T. vulgaris مهمترین عوامل بیماری زا روی آویشن عبارت بودند از: 1- بیماری پژمردگی و بوته میریFusarium oxysporum روی گونه T. vulgaris، 2- زنگ آویشنPuccinia serpylli روی گونه T. daenensis، 3- سفیدک پودری Golovinomyces biocellatus روی گونه T. daenensis subsp. Daenensis، 4- نماتدMeloidogyne javanica روی گونه های Thymus kotschyanus، T. daenensis و T. vulgaris همچنین پنج گونه علف هرز Cynodon dactylon، Amaranthus retroflexus، Convolvulus arvensis، Plantago lanceolata و Chenopodium album مهمترین گونه های علف هرز مزارع آویشن را در استان تشکیل می دهند.
  کلیدواژگان: آویشن، آفات، بیماری ها، علف های هرز، چهارمحال و بختیاری
 • سعیده اسکندری صفحات 137-152
  با توجه به روند روزافزون وقوع آتش سوزی در جنگل ها طی سال های اخیر، پیش بینی وقوع آتش سوزی های آینده در مناطق جنگلی از طریق انتخاب روش مناسب و مدل سازی ضروری به نظر می رسد. تاکنون مدل های مختلفی برای ارزیابی خطر آتش سوزی به کار گرفته شده است، که در این میان مقایسه کارایی مدل های مرسوم تر، دقیق تر و جدیدتر برای استفاده از بهترین مدل در تحقیقات آینده ضروریست. این تحقیق با هدف ارزیابی سه روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، روش همپوشانی و مدل دانگ در تهیه نقشه پتانسیل خطر آتش سوزی در جنگل های بخش سه نکا- ظالم رود انجام شد. دلیل استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، دقت آن بر اساس تحقیقات قبلی؛ دلیل استفاده از روش همپوشانی، جدید بودن آن و مدل دانگ مرسوم بودن آن در تحقیقات ارزیابی خطر آتش سوزی است. در مرحله اول از فرایند تحلیل سلسله مراتبی همراه با مجموعه های فازی برای رتبه بندی و وزن دهی به عوامل موثر در آتش سوزی، مدل سازی خطر آتش سوزی و تهیه نقشه پتانسیل خطر آتش سوزی استفاده شد. در مرحله دوم از روش همپوشانی بین زیرمعیارهای محیطی و انسانی با آتش سوزی های گذشته برای وزن دهی به عوامل موثر در آتش سوزی، مدل سازی خطر آتش سوزی و تهیه نقشه پتانسیل خطر آتش سوزی استفاده شد. در مرحله سوم از مدل دانگ برای تهیه نقشه پتانسیل خطر آتش سوزی استفاده گردید. پس از تهیه نقشه های پتانسیل خطر آتش سوزی از طریق سه روش، به منظور اعتبارسنجی این روش ها، نقشه آتش سوزی های گذشته روی آنها همپوشانی شد. بدین منظور از آماره مساحت طبقه های پرخطر نقشه های پتانسیل خطر آتش سوزی در محدوده آتش سوزی های گذشته استفاده شد. ازاین رو مساحت طبقه های پرخطر و بسیار پرخطر هر نقشه پتانسیل خطر آتش سوزی، در محدوده آتش سوزی های گذشته محاسبه شد. نتایج نشان داد که مناطق پرخطر آتش سوزی در نقشه پتانسیل خطر تهیه شده با روش همپوشانی تطابق بسیار زیادی با مناطق آتش سوزی گذشته دارد که نشان دهنده اعتبار بالای مدل ساخته شده با این روش می باشد. به علاوه اینکه مناطق پرخطر آتش سوزی در نقشه پتانسیل خطر تهیه شده با تحلیل سلسله مراتبی فازی تطابق زیادی با مناطق آتش سوزی گذشته داشته که نشان دهنده دقت بالای مدل ساخته شده با روش مذکور می باشد. همچنین مناطق پرخطر آتش سوزی در نقشه پتانسیل خطر آتش سوزی تهیه شده با مدل دانگ (Dong)، همپوشانی متوسطی با مناطق آتش سوزی گذشته نشان داد. نتایج نهایی این تحقیق نشان داد که روش همپوشانی (با دقت 92/0)، تحلیل سلسله مراتبی فازی (با دقت 8/0) و دانگ (با دقت 51/0) به ترتیب بیشترین کارایی را در پیش بینی مناطق خطر آتش سوزی در جنگل های منطقه مورد مطالعه داشته اند.
  کلیدواژگان: آتش سوزی، تحلیل سلسله مراتبی فازی، مدل دانگ، همپوشانی و جنگل های مازندران
 • علی رضا رجبی مظهر*، ابراهیم صادقی صفحات 153-158
  کنگرفرنگی یا آرتیشو (Cynara scolymus L.) یکی از مهمترین گیاهان دارویی است که دارای مصارف گوناگون خوراکی و دارویی می باشد. شته کنگرفرنگی (Brachycaudus cardui L.) یکی از آفات این گیاه دارویی به خصوص در اوایل فصل رویشی آن به شمار می رود. در این تحقیق زیست شناسی و جدول زندگی این حشره در آزمایشگاه در دمای 2± 22 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5± 65 درصد و دوره نوری 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی بررسی شد. برای این منظور تعداد 20 پوره هم سن تازه متولد شده تا زمان مرگ در قفس های برگ روی برگ کنگرفرنگی پرورش داده شدند. میانگین طول دوره پورگی تا تبدیل شدن به شته بالغ 26/0± 75/12 روز به دست آمد. همین طور طول مدت یک نسل آفت به طور متوسط 92/18 روز بود. طول عمر شته به طور متوسط 01/1 ± 70/33 روز بود. این شته روی کنگرفرنگی در مرحله زیستی پورگی تلفاتی نداشت و در مرحله حشرات کامل جوان نیز مقدار آن اندک بود. بیشترین فراوانی مرگ بین روزهای 38-32 برابر با 67/0 بود. امید به زندگی شته کنگرفرنگی در ابتدای سن اول پورگی 03/33 روز بود و به تدریج به صورت یکنواخت کاهش یافت. نتایج این تحقیق در مجموع روند کند تلفات و طول عمر نسبتا زیاد این گونه شته را نشان داد.
  کلیدواژگان: جدول زندگی، شته آرتیشو، گیاه دارویی، کنگرفرنگی
 • جمشید بوجاری، فرزانه عادل صفحات 159-159
  در چارچوب طرح بررسی آفات و عوامل بیماری زای قارچی طی سال های 92-90 از نمونه های کشت شده در مزرعه و پدهای آلوده و یا مشکوک به آلودگی به آفات و عوامل بیماری زای قارچی کاکتوسOpuntia ficus-indica (L.) Mill. وارداتی از کشور تونس در استان های بوشهر، ایلام و کرمانشاه بازدید و نمونه برداری شد. نمونه های جمع آوری شده پس از ثبت اطلاعات لازم، برای انجام بررسی های تکمیلی به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از بررسی ماکروسکوپی نمونه ها، برای جداسازی و خالص سازی عوامل قارچی؛ قطعاتی از حدفاصل بافت های آلوده و سالم پس از ضدعفونی با هیپوکلریت سدیم 3 درصد روی محیط کشت PDA، WA و CLA کشت شدند. در نهایت بر اساس کلیدهای شناسایی و بر پایه ویژگی های ریخت شناسی آرایه های Fusarium solani (Mart.) Sacc.، (Mart.) Sacc. F. equiseti و Emericella quadrilineata (Thom & Raper) C. R. Benj. با فرم غیر جنسیAspergillus quadrilineatus Thom & Raper شناسایی و تشخیص داده شد؛ به طوری که برای اولین بار روی میزبان فوق گزارش می شوند. با توجه به غیر بومی بودن کاکتوس O. ficus-indica، این نخستین گزارش از عوامل قارچی جدا شده از این میزبان در ایران بشمار می آید.
  کلیدواژگان: عوامل بیمارگر، قارچ ها، کاکتوس، تونس
 • مهدی شمس زاده، علی جعفری ندوشن، غلامرضا بیشه صفحات 160-162
  پروانه های بذرخوار تاغ Proceratia caesariella Ragonot. و. Roesler Prorophora albidogilvella از آفات مهم درختچه های تاغ در استان یزد می باشند. به منظور شناسایی و تعیین کارایی دشمنان طبیعی آنها، در طول سال 1372 و 1376 هر بار 200 عدد لارو و شفیره از تاغزارها جمع آوری و در آزمایشگاه پرورش داده شدند. در میان پارازیتوییدهای به دست آمده از شفیره لاروهای پارازیته شده، زنبورهایی متعلق به خانواده Ichneumonidae خارج گردید و در بررسی های انجام شده میزان پارازیتیسم به ترتیب 7 و 2 درصد تعیین گردید. نمونه های شناسایی شده به نام Narolsky. Pharetrophora iranica توسط N. Narolsky شناسایی شد. این گونه در دنیا برای اولین بار از روی بذرخوار ثانوی تاغ گزارش شده است.
  کلیدواژگان: بذرخوار تاغ، دشمنان طبیعی، Proceratia caesariella، Pharetrophora iranica و Prorophora albidogilvella
|
 • Sajjad Aleemahmoodi Sarab, Jahangir Feghhi, Afshin Danehkar, Pedram Attarod Pages 79-86
  The aim of the this study was to evaluate reference evapotranspiration (ET0) and relative humidity (RH) impacts on forest fire occurrences in Zagros forests of western Iran, Khuzestan province. Monthly mean meteorological data obtained from five meteorological stations were employed for mapping the ET0 and RH. When ET0 was taken into account, 16.8 % and 21.7 % of this region were classified as high and very high risk classes, respectively while the map of RH indicated that 44.5 % of the study area was in the high risk class of forest fire. Cross-validation analysis based on ET0 revealed that the maximum number of fire occurrence per hectare were in the very low and moderate classes of fire risks. However, for RH the maximum number was observed in the very high risk class (0.003 numbers per hectare). In compare to ET0, RH is preferable for understanding the effects of forest fire occurrence as well as for the forest fire mapping.
  Keywords: Forest fire, Climate change, Evapotranspiration, Relative humidity, Geostatistics, GIS, Zagros
 • Ebrahim Zarghani, Samad Khaghaninia Pages 87-93
  Lauxaniidae is a rather large and diverse family in the world. In order to collecting and identifying species of this family in Arasbaran Forests، a study was conducted in 2013. In this study 6 species belonging to 4 genera were collected of which 2 genera and 4 species are reported for the first time from Iran. Lauxania Latreille، 1804and Tricholauxania Henddl، 1925 are two new genera and the four species include Lauxania (Callixania) minor (Martinek، 1974)، Meiosimyza brachychaeta (Shatalkin، 1993)، M. pectinifera (Shatalkin، 1993) and T. claripennis (E. Remm، 1991). Distinct morphological characters as well as geographical distribution and photos of the new records to the fauna of Iran are also provided.
  Keywords: Lauxaniidae, Fauna, Arasbaran Forests, East Azerbaijan province, Iran
 • Bahareh Sohrabi Saraj, Hadi Kiadaliri, Reza Akhavan, Sasan Babae Kafaki Pages 94-106
  Yellow mistletoe (Loranthus europaeus) species is a semi-parasitic plant presently threatening Zagros forests. Spatial variation and dispersion pattern of this semi-parasitic plant is important for its control and management in this area. For this purpose, a 37 ha forest patch forests was selected in Ilam province and 541 individual trees in 27 transects of 320m were examined for plant species and yellow mistletoe severity and abundance. To investigate spatial variation and mapping of forest infection, variogram analysis and Kriging and IDW interpolation methods were applied. Results showed that 78% of individual trees were infected by yellow mistletoe and its distribution had strong spatial structure (89%) and a hotspot by 206 m range of influence. Both IDW and Kriging showed acceptable variance error for mapping. Kriging method is considered to be a valid method for interpolation and mapping of yellow mistletoe affected areas. Appropriate distance for transect sampling was estimated as 137 m based on variogram analysis.
  Keywords: Interpolation, Kriging, IDW, Yellow Mistletoe, Zagros region
 • Karam Sepahvand*, Mostafa Darvishnia, Eidi Bazgir Pages 107-121
  In order to study the Erysiphaceae fungi on forest trees and shrubs in Lorestan province، samples of all infected plants were collected and returned to the laboratory for identification. Affected plant species include Acer monspesulanum L.، Daphne mucronata Royle، Crataegus azarolus L.، Salix albaL. and Q. infectoria subsp. Boisieric. Following conformity of the host plants، the character fungi organelles were recorded and the fungi species identified. Based on the results the fungi Phyllactinia gutata (Wallr.) Lev. on Salix albaL. and Crataegus azarolus L. is a new record from Iran. Leveillula taurica (Lev.) Arnaud on D. mucronata Royle is the second report for the world and on Q. infectoria subsp. Boisieri the fungi Erysiphe alphitoides var. alphitoides is a first record on this subspecies in Iran. On Acer monspesulanum L. the fungi Sawadaea tulasnei is a first record from Lorestan province.
  Keywords: fungi, Erysiphaceae, Forest tree, Lorestan
 • Maryam Ajamhasani Pages 122-129
  The genus Euphorbia L. of Euphorbiaceae family has poisonous sap in all plant parts. These are sparsely scattered in west Azerbaijan rangelands. Amata phegea of Arctiidae family feed on leaf، flower and bulbs of Euphorbia species. In this research، biology of this insect was studied in controlled conditions. Result indicated that larvae of A. phegea feed on leaf and flowers of Euphorbia. In controlled condition (25ºc)، the mean number of egg per female and fecundity potential was 104 and 122، respectively Maximum egg number in each group was 61. Result showed that incubation period was 6 dayes. Amata phegea has five larval instars. Larval period prolonged 30±2 days. Prepupation، pupation and longevity of adults prolonged 3±0. 5، 7±0. 5 and 6. 5±0. 5days، respectively. The egg to adult period was 51±2days. A. phegea has 3 generations in a year. This insect overwinters as pupa.
  Keywords: Amata phegea, Biology, Euphorbia, laboratory condition
 • Farshad Haghighian, Ebrahim Sadeghi Pages 130-136
  Thyme is one of the most important medicinal plants in‍ Chaharmahal-Bakhtiary province. Importance of this medicinal plant in the province was the driving force to study pests and diseases affecting different thyme species. In order to collect insects، pathogenic organisms and weeds associated with thyme species six sites in natural conditions as well as six sites in plantation areas were selected and sampling procedures were conducted during 2008-2010 period. The results indicated that there were three major insect and acari pests include Aphis serpylli on T. daenensis، Thrips tabaci on T. vulgaris and T. daenensis and Tetranychus urticae on T. vulgaris. and Fusarium oxysporum from T. vulgaris، Puccinia serpylli from T. daenensis، Golovinomyces biocellatus from T. daenensis، Meloidogyne javanica from T. vulgaris، T. daenensis and T. kotschyanus were impotant diseases. There were five weed species include Cynodon dactylon، Amaranthus retroflexus، Convolvulus arvensis، Plantago lanceolata و Chenopodium album as important thyme plantation weeds in this province.
  Keywords: Thymus, pests, diseases, weeds, žChaharmahal, Bakhtiary province
 • Ali Reza Rajabi Mazhar*, Ebrahim Sadeghi Pages 153-158
  Artichoke، Cynara scolymus is an important medicinal plant and Brachycaudus cardui L. is one of its key pests in early season. Biology and life table parameters of this aphid was investigated in laboratory conditions of 22 ± 2°C، 60 ± 5% RH، and a photoperiod of LD 14:10. The experiment was carried out by rearing 20 aphid nymphs in leaf cages and their mortality and reproduction rate was recorded daily. The results indicated mean reproduction period and mean generation time as 12. 75 ± 0. 26 and 18. 92 days، respectively. Mean longevity of the aphid was 33. 70 ± 1. 01 days. There was not any mortality in nymphal development period. Mortality rate was very low in young adult stage as well. Maximum death rate (0. 67) occurred in 32-38 days of age. Life expectancy of aphid was estimated at 33. 03 days in 1st instar nymph stage and decreased gradually in a constant rate. The results of this study revealed high longevity and slow mortality trend in aphid population.
  Keywords: Life table, aphid, Medicinal plant, Cynara scolymus, Brachycaudus cardui
 • Jamshid Boujari, Farzaneh Adel Pages 159-159
  Opuntiaficus-indica is an imported cactus from Tunisia in Iran. In the course of studying pest and disease associated with the cactus in Booshehr، Ilam and Kermanshah provinces، affected specimens of O. ficus-indica were collected and transferred to the laboratory in 2011- 2013. To isolate and purify the fungal agents، following macroscopic examination of the samples، small pieces of infected plant tissues were surface sterilized in 3% sodium hypochlorite and placed on Potato dextrose agar (PDA)، Water agar (WA) and Carnation leaf agar (CLA) media. Based on morphological characters three fungi species of Fusarium solani (Mart.) Sacc.، F. equiseti (Mart.) Sacc.، Tel.: Emericella quadrilineata (Thom &Raper) C. R. Benj. with Ana.: Aspergillus quadrilineatus Thom & Raperwere were identified. This is the first report of these fungi species on O. ficus-indica host. As the cactus isn’t native to Iran، this is the first report of the fungal agents of O. ficus-indica in Iran.
  Keywords: Pathogenic agents, fungi, Cactus, Tunisia
 • Mahdi Shamszadeh, Ali Jafary, Gholamreza Bishe Pages 160-162
  Proceratia caesarilla Ragonot and Prorophora albidogilvella Roesler are the most important seed pests affecting saxaul plants. In order to evaluate natural enemies associated with the seed pest، 200 larvae and pupae were collected from the saxaul plantations and reared in the laboratory in 1993 and 1997. A parasitoid wasp of the family Ichneumonidae was identified. The rate of parasitism was measures as 7% and %2 for the two seed pests، respectively. Parasitoid specimens was identified and further confirmed as Pharetrophora iranica Narolsky by N. Narolsky of the Ukraine Zoological Institute. This was the first report of the species as a parasitoid of Prorophora albidugilvella in the word.
  Keywords: Haloxylon sp, natural enemies, Proceratia caesariella, Pharetrophora iranica, Prorophora albidogilvella