فهرست مطالب

تولیدات دامی - سال هفدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • سال هفدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/04/04
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مختار علی عباسی، سیما ساور سفلی صفحات 1-8
  استراتژی های گوناگون انتخاب و تعیین شاخص انتخاب مناسب اصلاح نژاد گوسفند نژاد افشاری با شبیه سازی کامپیوتری بررسی شد. اهمیت نسبی هر یک از صفات با ضرایب اقتصادی برآورد شده مشخص و از سودآورترین صفات برای تشکیل شاخص انتخاب استفاده شد. شاخص های مطالعه شده در این تحقیق شامل ترکیب های گوناگونی از سه صفت وزن بدن میش در زمان جفت گیری (EBW)، وزن بیده پشم سالیانه (AWW)، و کل وزن از شیرگیری به ازای هر میش در معرض آمیزش (TWWEE) بودند. شاخص یک شامل هر سه صفت و شاخص های دو، سه، و چهار به ترتیب شامل AWW و TWWEE، EBW و TWWEE و TWWEE بود. در کل شاخص های مطالعه شده با افزایش اندازه گله و کاهش نسبت قوچ، میانگین های ژنوتیپ کل، شاخص انتخاب، و پیشرفت اقتصادی افزایش پیدا کرد، ولی میانگین هم خونی در گله کاهش یافت. در اکثر موارد با کاهش یک صفت از شاخص انتخاب، مقدار ژنوتیپ کل کاهش یافت. براساس نتایج تحقیق حاصل، شاخصی شامل صفات وزن بیده پشم سالیانه، وزن بدن میش، و کل وزن از شیرگیری به ازای هر میش در معرض آمیزش (شاخص انتخاب کامل) مناسب ترین شاخص انتخاب برای اصلاح نژاد گوسفند افشاری در شرایط روستایی است. این شاخص بیشترین میانگین شاخص انتخاب، ژنوتیپ کل، و پیشرفت اقتصادی را دارد.
  کلیدواژگان: پیشرفت اقتصادی، ژنوتیپ کل، شبیه سازی رایانه ای، معیار انتخاب، هم خونی
 • ثنا فرهادی، علی اکبر مسعودی، رسول واعظ ترشیزی صفحات 9-18
  در این مطالعه، ساختار ژن TLR4 به عنوان گیرنده اصلی در شناسایی لیپوپلی ساکارید باکتری های گرم منفی در دو سویه از طیور تجاری لاین آرین و بومی آذربایجان غربی بررسی و بیان آن در برخی از اندام های اصلی مطالعه شد. از 120 قطعه پرنده خون گیری و DNA کل آنها استخراج شد. با طراحی چهار جفت آغازگر اختصاصی، کل ژن TLR4 در چهار قطعه از پرندگان هر سویه توالی یابی شد. تاثیرات تغییرات اسیدآمینه ای بر عملکرد پروتئین با نرم افزار PANTHER بررسی شد. بررسی بیان ژن با روش RT-PCR نیمه کمی پس از استخراج RNA از بافت های کبد، طحال، و ریه انجام گرفت و سپس تصاویر حاصل از الکتروفورز با نرم افزارImage J پردازش و داده های حاصل از آن با نرم افزار آماری MINITAB تجزیه شد. نتایج تحقیق حاضر، سه SNP جدید (T1147C، A1832G، و C2246A) را نشان داد. بررسی های عملکرد پروتئینی نشان داد که همه این تغییرات تک نوکلئوتیدی در پروتئین مزبور اختلال ایجاد می کنند. بیان ژن TLR4 در سویه آرین مقادیر بالاتری را در مقایسه با سویه بومی نشان داد ولی دو سویه تفاوت معنی داری با هم نداشتند. باتوجه به اهمیت بالای این ژن در سیستم ایمنی ذاتی و مشخص شدن تغییرات نوکلئوتیدی جدید موثر بر ساختار پروتئین حاصل، این ژن می تواند به عنوان کاندیدی مرتبط با مقاومت ژنتیکی در جمعیت پرندگان مدنظر قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: بیان ژن، چندشکلی تک نوکلئوتیدی، ژن TLR4، ساختار پروتئین، مرغ
 • عاطفه برنجیان، سید داود شریفی، عبدالله محمدی سنگ چشمه، شکوفه غضنفری صفحات 19-28
  تاثیر نانوذرات کروم بر عملکرد و صفات کیفی گوشت بلدرچین ژاپنی تحت تنش فیزیولوژیکی با استفاده از 360 قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی از 17 تا 35روزگی در شش تیمار، چهار تکرار، و 15 قطعه پرنده در هر تکرار بررسی شد. تیمارها شامل شاهد منفی (بدون تنش) و پنج تیمار تحت تنش فیزیولوژیکی حاوی سطوح گوناگون نانوذرات کروم (صفر، 200، 400، 800، و 1200 میکروگرم بر کیلوگرم جیره) بودند. از افزودن دگزامتازون به جیره (6/0 میلی گرم در کیلوگرم وزن بدن) برای ایجاد تنش فیزیولوژیک استفاده شد. تنش فیزیولوژیکی موجب کاهش مصرف خوراک، کاهش رشد، افزایش ضریب تبدیل غذایی، و افزایش مقدار مالون دی آلدهید (MDA) گوشت سینه و ران شد (05/0P<). مکمل کردن جیره پرندگان تحت تنش با سطوح گوناگون نانوذرات کروم موجب بهبود خطی میانگین افزایش وزن روزانه (02/0P<)، کاهش خطی ضریب تبدیل غذایی (05/0P<)، میزان MDA گوشت سینه (04/0P<)، و ران (05/0P<) شد. نتایج موجود نشان داد که افزودن نانوذرات کروم به جیره تاثیر منفی تنش فیزیولوژیک بر عملکرد و کیفیت گوشت را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: بلدرچین ژاپنی، تنش فیزیولوژیکی، کیفیت گوشت، مالون دی آلدهید، نانوذرات کروم
 • هانیه سادات بنی کمال، مهدی ژندی*، ملک شاکری، حسین مروج صفحات 29-37

  اثر سطوح گوناگون لسیتین سویا بر عملکرد و فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی، با استفاده از 180 قطعه جوجه خروس گوشتی سویه راس 308 به مدت 47 روز بررسی شد. جیره های آزمایشی برای سه دوره پرورش آغازین، رشد، و پایانی با استفاده از نه سطح لسیتین سویا (صفر، 2/0، 4/0، 6/0، 8/0، یک، 2/1، 4/1، 6/1 درصد) به نحوی تهیه شدند که انرژی قابل سوخت وساز، پروتئین خام و سایر مواد مغذی در آنها یکسان بود. به منظور ارزیابی فراسنجه های بیوشیمیایی خون شامل کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین با چگالی زیاد و لیپوپروتئین با چگالی کم، خون گیری از جوجه ها در 41روزگی انجام شد. صفات افزایش وزن، خوراک مصرفی، و ضریب تبدیل غذایی در پایان دوره های گوناگون بررسی شد. اثر سطوح متفاوت لسیتین بر افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در دوره های گوناگون پرورش و کل دوره معنی دار نبود. با افزایش سطح لسیتین در جیره، میزان کلسترول، تری گلیسرید و لیپوپروتئین با چگالی کم کاهش پیدا کرد، ولی میزان لیپوپروتئین با چگالی زیاد خون افزایش یافت (05/0>P). درنتیجه، لسیتین توانست پروفیل لیپیدهای خون را در جوجه ها به طور معنی دار تغییر دهد، درحالی که اثر معنی داری بر عملکرد نداشت.

  کلیدواژگان: تری گلیسرید، ضریب تبدیل غذایی، فسفاتیدیل کولین، کلسترول، لیپوپروتئین
 • علی قدرت، اکبر یعقوب فر، یحیی ابراهیم نژاد، حبیب اقدم شهریار، ابوالفضل قربانی صفحات 39-49
  در این آزمایش، توانایی پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای از دو منبع گندم و جو به عنوان منابع آلی و پرلیت به عنوان منبع غیرآلی در باندکردن کاتیون های منگنز، آهن، روی، و مس در شرایط برون تنی بررسی شد. مقدار رطوبت، پروتئین، خاکستر، عصاره اتری، کل کربوهیدرات، NDF، ADF، ADL، فیبر خام، ویسکوزیته، سلولز، همی سلولز، کل فیبر جیره ای گندم، و جو اندازه گیری شد. ظرفیت باندکردن منگنز، روی، آهن، و مس در شرایط فیزیولوژیکی تقلیدشده معده، روده، و کولون در گندم، جو و پرلیت در شرایط آزمایشگاه اندازه گیری و مقایسه شد. تیمار اسیدی موجب حذف بیشتر مواد معدنی اندوژنوس به جز آهن شد. دانه جو بیشترین ظرفیت باندکردن عناصر مس (48/44 درصد)، روی (07/11 درصد)، و منگنز (16/5 درصد) را در شرایط روده کوچک؛ و پرلیت ظرفیت باندکردن کمتر برای عناصر مس (41/1 درصد)، روی (74/1 درصد)، و منگنز (76/0 درصد) را در مقایسه با جو و گندم نشان داد. بیشترین مقدار خروج مواد معدنی در شرایط اسیدی در هر سه ماده خوراکی به ترتیب برای عناصر منگنز، روی، مس و آهن بود و بیشترین مقدار باندشدن در منابع آلی در شرایط تقلیدشده روده کوچک به ترتیب به عناصر آهن، مس، روی، و منگنز تعلق داشت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که الیاف جیره ای قابلیت دسترسی مواد معدنی را کاهش می دهند.
  کلیدواژگان: باندشدن مواد معدنی، پرلیت، جو، فیبر جیره ایی، گندم
 • سید عبدالله حسینی، مرتضی کوچک زاده ملاری، حمیدرضا سید آبادی صفحات 51-58
  این مطالعه برای تعیین سهم عوامل هزینه ای موثر بر قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ با روش تصمیم گیری چندشاخصه در استان تهران انجام گرفت. مزارع براساس هزینه تولید هر کیلوگرم مرغ زنده، به سه گروه هزینه کمتر از 35000، بین 35000 تا 40000، و بیشتر از 40000 ریال طبقه بندی و اطلاعات موردنظر ازطریق پرسش نامه جمع آوری شد. هزینه های واکسن، آزمایشگاه، سوخت، حمل ونقل، جوجه، خوراک، آب، افزودنی ها، بیمه، بستر، و پرسنلی از عوامل ایجاد اختلاف قیمت بین سه گروه بررسی شد. سهم عوامل هزینه ای موثر بر ایجاد اختلاف قیمت هر کیلوگرم بین سه گروه با روش تصمیم گیری چندشاخصه تعیین شد. تفاوتی ازنظر وزن زنده و ضریب تبدیل خوراک بین سه گروه بررسی شده، مشاهده نشد. هزینه های آب و افزودنی های آن، پرسنلی، واکسن، و سوخت سهم فراوانی بر اختلاف قیمت محصول تولیدی در بین سه گروه بررسی شده داشتند، درحالی که هزینه خوراک و بیمه کمترین سهم را به خود اختصاص دادند. گروه با هزینه تولید بالاتر از 4000 تومان کمترین بهروری را از منابع هزینه ای داشت. براساس نتایج تحقیق حاضر، برای کاهش هزینه های تولید در مزارع مرغداری باید به تمامی عوامل هزینه ای توجه شود. به عنوان مثال، در این تحقیق هزینه خوراک و بیمه با وجود بیشترین و کمترین سهم در کل هزینه های تولید، تاثیر اندکی در ایجاد تفاوت بین گروه های گوناگون بررسی شده داشت.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری چندشاخصه، سهم عوامل هزینه ای، قیمت تمام شده، مرغ گوشتی
 • پیروز شاکری، مرتضی رضایی، سید احمد میرهادی صفحات 59-70
  این آزمایش با هدف بررسی تاثیر سیلوکردن بر ارزش غذایی و برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی محصول فرعی پسته انجام شد. محصول فرعی پسته بدون افزودنی به مدت سه ماه سیلو و هم زمان مقداری از آن در آفتاب خشک شد. ترکیبات شیمیایی، ظرفیت بافری، ظرفیت نگهداری آب، بخش های متفاوت پروتئین در سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل، غلظت سموم آفلاتوکسین، و میزان تجزیه پذیری شکمبه ای و پس از شکمبه ای در هر دو نوع محصول اندازه گیری شد. با سیلو کردن محصول فرعی پسته اسیدیته آن از 73/4 به 12/4 کاهش یافت و کربوهیدرات های محلول در آب و الیاف نامحلول در شوینده خنثی کاهش و ترکیبات فنلی افزایش یافتند (05/0>P). تفاوتی در ظرفیت بافری، ظرفیت نگهداری آب، غلظت نیتروژن غیرپروتئینی، غلظت سموم آفلاتوکسین، و میزان تجزیه پذیری در کل دستگاه گوارش بین محصول آفتاب خشک و سیلاژ آن مشاهده نشد و غلظت سموم آفلاتوکسین در هر دو محصول در حد مجاز برای تغذیه دام ها بود. براساس نتایج تحقیق حاضر، محصول فرعی پسته قابلیت خوبی برای سیلو شدن دارد و ضمن حفظ ارزش غذایی، سیلاژ آن از پایداری هوازی مطلوبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: آفلاتوکسین، ارزش غذایی، پایداری هوازی، ظرفیت بافری، ظرفیت نگهداری آب، محصول فرعی پسته
 • حسین کریمی، آرش آذرفر، حشمت الله خسروی نیا، علی کیانی صفحات 71-82
  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تغذیه تفاله اسانس گیری شده مرزه خوزستانی بر عملکرد پرواری و ترکیب اسیدهای چرب مخلوط عضله راسته با استفاده از 30 راس بره نر فراهانی شش ماهه با میانگین وزن 4/1±6/33 کیلوگرم انجام شد. بره ها برای مدت 15روز دوره عادت پذیری و 60 روز دوره پرواربندی در جایگاه های انفرادی نگهداری شدند. جیره های آزمایشی شامل پنج سطح جایگزینی صفر (تیمار شاهد)، 25، 50، 75، و 100 درصد تفاله مرزه با یونجه بود. بره ها هر 15 روز یکبار توزین و میانگین افزایش وزن روزانه، خوراک مصرفی روزانه، و ضریب تبدیل خوراک محاسبه شد. در پایان دوره پرواربندی بره ها کشتار شدند و از عضله راسته آنها در حد فاصل دنده های 12 و 13 برای آنالیز اسیدهای چرب نمونه برداری شد. اثر تیمارهای آزمایشی برمصرف خوراک روزانه، میانگین افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل غذا، وزن نهایی، وزن، و بازده لاشه معنی دار نبود. بیشترین مقدار کل اسیدهای چرب اشباع در مخلوط گوشت و چربی عضله راسته بره های تغذیه شده با جیره حاوی 25 درصد تفاله مرزه مشاهده شد که با تیمار حاوی 100 درصد تفاله مرزه تفاوت داشت (05/0P<). استفاده از تفاله اسانس گیری مرزه خوزستانی در سطح 75 درصد جایگزینی به جای یونجه سبب افزایش عددی مقدار اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه و در سطوح 25 تا 75 درصد جایگزینی، موجب کاهش غیرمعنی دار نسبت اسیدهای چرب امگا 6 به امگا 3 نمونه های عضله راسته بره ها شد. براساس نتایج تحقیق حاضر، می توان از تفاله اسانس گیری شده مرزه در جیره های بره های پرواری با کنسانتره بالا به جای بخش علوفه ای استفاده کرد و ضمن کاهش مجموع اسیدهای چرب اشباع گوشت، کیفیت آن را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: اسید های چرب، بره پرواری، بیوهیدروژناسیون، تفاله اسانس گیری شده مرزه خوزستانی، یونجه
 • فرزاد قنبری، تقی قورچی، پروین شورنگ، هرمز منصوری، نورمحمد تربتی نژاد صفحات 83-93
  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر دوزهای 25، 50 و 75 کیلوگری پرتوهای یون ساز گاما و الکترون، بر ناپدیدشدن شکمبه ای اسیدهای آمینه و زیرواحدهای پروتئین کنجاله کانولا انجام گرفت. آزمایش تجزیه پذیری با تکنیک کیسه های نایلونی اجرا شد. بدین منظور از سه راس گاو نر تالشی مجهز به فیستولای شکمبه ای استفاده شد. روند ناپدیدشدن شکمبه ای زیرواحدهای پروتئین کنجاله کانولا، با تکنیک الکتروفورز ژل پلی آکریلامید در حضور سدیم دودسیل سولفات تعیین شد. پرتوتابی موجب کاهش تجزیه پذیری شکمبه ای اسیدهای آمینه شد (05/0P<). به جز در زمینه اسیدهای آمینه سرین، تیروزین، و گلوتامات، تاثیر پرتو گاما در کاهش تجزیه پذیری اسیدهای آمینه بیشتر از پرتو الکترون بود. تجزیه الکتروفورزی وجود پروتئین کروسیفرین با چهار زیرواحد را در کنجاله کانولا نشان داد. در کنجاله کانولای پرتوتابی نشده، هر چهار زیرواحد پروتئین کروسیفرین پس از هشت ساعت انکوباسیون شکمبه ای تجزیه شدند. دوزهای 25، 50 و 75 کیلوگری پرتو الکترون و پرتو گاما، باعث حفظ زیرواحدهای پروتئین کروسیفرین به ترتیب تا زمان 16، 24 و 48 ساعت شدند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عمل آوری با پرتوهای یون ساز گاما و الکترون باعث کاهش تجزیه شکمبه ای زیرواحدهای پروتئین کروسیفرین و اسیدهای آمینه کنجاله کانولا می شود. توانایی پرتو گاما در کاهش تجزیه شکمبه ای پروتئین های کنجاله کانولابیشتر از پرتو الکترون است.
  کلیدواژگان: الکتروفورز، پرتوهای یون ساز، تجزیه پذیری، کروسیفرین، کنجاله کانولا
 • اردشیر محیط، مهناز صالحی، زینب خوش بخت صفحات 95-105
  اثر مصرف ملاتونین و بروموکریپتین بر وزن بدن، ریزش الیاف، و خصوصیات کرک با استفاده از 24 راس بز ماده رائینی (دو تا سه ساله) در چهار گروه آزمایشی شاهد (C)، ملاتونین (MI)، بروموکریپتین (B)، و ملاتونین+بروموکریپتین (MIB) بررسی شد. در گروه MI، یک قرص 18 میلی گرمی ملاتونین در زیر پوست قرار داده شد و 40 روز بعد این عمل تکرار شد. در گروه B، 5/0 میلی گرم بروموکریپتین برای هر کیلوگرم وزن زنده، سه نوبت در هفته تزریق شد. در گروه MIB، ملاتونین و بروموکریپتین با یکدیگر مصرف شد. بزها به مدت دو ماه در شرایط طبیعی و با طول دوره کوتاه روشنایی (8 ساعت نور و 18 ساعت تاریکی) پرورش داده شدند. الیاف بز با شانه چوبی در چهار مرحله زمانی با فاصله دو هفته از 23 بهمن تا 8 فروردین جمع آوری شد. وزن الیاف شانه شده بزهای گروه C، MI، B، و MIB به ترتیب 3/21، 3/23، 7/15، و 0/17 گرم بود (05/0P>). میانگین قطر کرک در بزهای گروه MI (4/21 میکرون) بیش از تیمارهای C، B، و MIB به ترتیب 2/20، 9/19، و 8/19 میکرون بود (01/0P<). ضریب تغییرات قطر کرک بیده بزهای گروه شاهد بیش از سایر گروه ها بود (05/0P<). نتایج نشان داد که ملاتونین و برموکریپتین موجب افزایش یکنواختی قطر الیاف کرک در بزهای ماده رائینی می شود.
  کلیدواژگان: الیاف شانه شده، درصد کرک، ضریب تغییرات قطر، طول، قطر
 • سمانه ابولی، غلامرضا داشاب، محمد رکوعی، مهدی وفای واله صفحات 107-117
  چند شکلی ناحیه اگزون سوم جایگاه ژن FABP4 و ارتباط الگو های ژنوتیپی شناسایی شده با صفات مرتبط با رشد با استفاده از 45 راس گاو شامل نژاد سیستانی (30 راس) و دشتیاری (15 راس) بررسی شد. DNA از خون کامل استخراج و کیفیت آنها به کمک الکتروفورز ژل آگارز یک درصد بررسی شد. پس از تکثیر زنجیره ای پلی مرازی (PCR) و هضم آنزیمی آنها با NlaIII و الکتروفورز روی ژل آگارز 8/2 درصد، الگو های ژنوتیپی دام ها براساس اندازه و تعداد باند ها تعیین شد. فراوانی نسبی الگو های باندی شناسایی شده شامل ژنوتیپ هایAA، AB، و BB در دو نژاد سیستانی و دشتیاری به ترتیب 67، 30، و 3 و نیز 73، 27، و صفر درصد بودند. فراوانی آلل های A و Bدر جایگاه مطالعه شده در جمعیت سیستانی و دشتیاری به ترتیب 82، 18، 5/86، و 5/13 درصد محاسبه شد. شاخص های هتروزایگوسیتی شامل شاخص شانون (I)، شاخص نئی، هتروزایگوسیتی مشاهده شد و هتروزایگوسیتی مورد انتظار در جمعیت سیستانی و دشتیاری به ترتیب 48، 30، 30 و30 و 39، 11، 27 و 24 درصد برآورد شد. الگو های ژنوتیپی در جایگاه ژن FABP4 در جمعیت گاو سیستانی همبستگی معنی داری با وزن های شش، نه، و دوازده ماهگی نشان داد. بنابراین جایگاه مذکور می تواند به عنوان ژن کاندیدا در توصیف تنوع صفات مرتبط با رشد بعد از سن ازشیرگیری گوساله ها در برنامه های اصلاح نژادی استفاده شود.
  کلیدواژگان: ژن FABP4، محتوای اطلاعات چندشکلی، نژادهای بومی، نژاد سیستانی، هتروزیگوسیتی
 • کامران اکبری پابندی، حمیدرضا میرزایی الموتی صفحات 119-129
  به منظور مطالعه اثر افزودن روغن به جیره و دفعات خوراک دهی بر عملکرد و رفتارهای تغذیه ای، از 24 راس گاو شیرده هلشتاین (12 راس گاو یک بار زایش کرده و 12 راس چند بار زایش کرده به ترتیب با میانگین وزنی 58±626 و 25±617 کیلوگرم و روزهای شیردهی 44±195 و 39±207 روز) در یک آزمایش فاکتوریل 2×2 با دو سطح روغن در جیره (صفر و 5/2 درصد) و دو برنامه غذایی (یک و سه بار در روز) در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی استفاده شد. اثر تیمارها بر ماده خشک مصرفی معنی دار نبود، ولی افزودن روغن باعث کاهش نوسانات خوراک خوردن به ویژه با یک بار خوراک دهی در روز شد (05/0 > P). اثر متقابل بین دفعات خوراک دهی و افزودن روغن برای تولید شیر تمایل به معنی داری داشت (1/0>P). در گاوهایی که سه بار در روز خوراک دریافت کردند، افزودن روغن به جیره سبب افزایش تولید شیر شد (09/0 =P)، ولی این افزایش در یک بار خوراک دهی مشاهده نشد. پروتئین شیر گاوهایی که سه بار در روز جیره حاوی روغن دریافت کردند، کاهش یافت (05/0>P). تغذیه گاوها یک بار در روز با جیره حاوی روغن موجب بهبود درصد چربی شیر شد (05/0> P). به طورکلی افزودن روغن به جیره گاوهای اواسط دوره شیردهی می تواند تاثیرات مخاطره انگیز کاهش دفعات خوراک دهی را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: افزودن روغن، ترکیب شیر، تولید شیر، دفعات خورا ک دهی، رفتارهای تغذیه ای، گاو هلشتاین
 • مجید آفتابی، فرزاد باقرزاده کاسمانی، قاسم جلیلوند، مهران مهری، محمد امیر کریمی ترشیزی صفحات 131-140
  تاثیر پروتکسین در کاهش تاثیرات منفی تغذیه جیره های حاوی آفلاتوکسین B1 بر عملکرد، پاسخ ایمنی، کیفیت گوشت و فلور میکروبی ایلئوم با استفاده از 320 قطعه بلدرچین ژاپنی هفت روزه در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار (جیره شاهد (بدون افزودنی)، جیره حاوی 5/2 میلی گرم در کیلوگرم آفلاتوکسین B1، جیره حاوی 150 میلی گرم در کیلوگرم پروتکسین، جیره حاوی 5/2 میلی گرم آفلاتوکسین B1+150 میلی گرم در کیلوگرم پروتکسین)، چهار تکرار و 20 پرنده در هر تکرار بررسی شد. مصرف خوراک در پرندگانی که با جیره حاوی پروبیوتیک تغذیه شدند، بالاتر از پرندگان گروه شاهد بود (05/0P<). افزایش وزن پرندگانی که جیره حاوی آفلاتوکسین دریافت کردند، کمتر از پرندگان تیمارهای دیگر بود (05/0P<). پاسخ ایمنی هومورال در بلدرچین های گروه آفلاتوکسین و پروبیوتیک به ترتیب کمتر و بیشتر از گروه شاهد بود (05/0P<). ضخامت پوست 48 ساعت پس از چالش با دی نیتروکلروبنزن در پرندگان تغذیه شده با جیره آلوده به آفلاتوکسین کمتر از سایر تیمارها بود (05/0P<). غلظت مالون دی آلدئید (30 روز بعد از انجماد) در گوشت پرندگانی که با جیره آلوده به آفلاتوکسین تغذیه شدند، بیشتر از سایر پرندگان بود (05/0P<). جمعیت اشریشیاکلی و باکتری های اسیدلاکتیک در پرندگانی که با جیره حاوی پروتکسین و یا آفلاتوکسین+پروتکسین تغذیه شدند، از دو گروه دیگر به ترتیب کمتر و بیشتر بود (05/0P<). براساس نتایج پژوهش حاضر، افزودن پروبیوتیک پروتکسین به جیره های آلوده به آفلاتوکسین B1 موجب بهبود پاسخ ایمنی و جمعیت میکروبی روده در بلدرچین ژاپنی می شود.
  کلیدواژگان: آفلاتوکسیکوزیس، ایمنی، بلدرچین ژاپنی، پروبیوتیک، مالون دی آلدئید
 • مرتضی نادعلی، سمیه سالاری، محمد بوجارپور، صالح طباطبایی وکیلی، محسن ساری صفحات 141-149
  تاثیر روی بر زخم کف پا و فراسنجه های تولید مثلی و خونی مرغ های مادر گوشتی با استفاده از 300 قطعه مرغ و 40 قطعه خروس سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار و 15 قطعه مرغ و دو قطعه خروس در هر تکرار به مدت 12 هفته بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره های حاوی80، 110، 140، و 170 میلی گرم روی در کیلوگرم جیره بودند. استفاده از سطوح افزایشی روی به خصوص سطح 170 میلی گرم در کیلوگرم جیره موجب افزایش جوجه درآوری گردید (05/0P<). استفاده از مکمل روی در سطوح 140 و 170 میلی گرم در کیلوگرم جیره سبب بهبود و جلوگیری از پیشرفت زخم های کف پا شد (05/0P<). کمترین درصد تلفات رویانی مرحله اولیه انکوباسیون مربوط به سطح 140 میلی گرم روی در کیلوگرم جیره بود (05/0P<). همچنین سطح 170 میلی گرم روی در کیلوگرم جیره سبب افزایش تعداد فولیکول های بزرگ و کوچک تخمدان مرغ های مادر گوشتی گردید (05/0P<). اثر تیمارهای آزمایشی بر لیپیدهای خون معنی دار نبود. نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از مکمل روی در سطوح 140 و 170 میلی گرم در کیلوگرم جیره مرغ های مادر گوشتی علاوه بر تاثیر مطلوب بر سلامت پای مرغ ها، جوجه درآوری را بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: تلفات رویانی، جوجه درآوری، فراسنجه های لیپیدی، فولیکول، مرغ مادر گوشتی
 • حسن شیرزادی، فرید شریعتمداری، محمد امیر کریمی ترشیزی، شعبان رحیمی، علی اکبر مسعودی صفحات 151-160
  برای ارزیابی تاثیر عصاره گیاهان سماق و جغجغه به عنوان جایگزینی برای آنتی بیوتیک های محرک رشد، آزمایشی با استفاده از 300 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه از سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار، پنج تکرار، و 15 پرنده در هر تکرار در دوره سنی صفر تا 28روزگی انجام شد. جیره اصلی بر پایه ذرت سویا و فاقد افزودنی بود (تیمار شاهد) و سه تیمار دیگر به ترتیب با اضافه کردن مقدار 200 میلی گرم از عصاره ریشه گیاه جغجغه، عصاره میوه سماق، و آنتی بیوتیک به هر کیلوگرم از جیره اصلی تهیه شدند. میزان افزایش وزن روزانه در دوره 7 تا 14روزگی و همچنین کل دوره آزمایش (صفر تا 28روزگی) در پرندگانی که با جیره های حاوی افزودنی تغذیه شدند، در مقایسه با پرندگان شاهد بالاتر بود (05/0P<). کلسترول سرم خون پرندگانی که با جیره حاوی عصاره سماق و یا جغجغه تغذیه شدند، از پرندگان شاهد کمتر بود (05/0P<). تغذیه جوجه ها با جیره های حاوی عصاره های گیاهی و یا آنتی بیوتیک، تیتر آنتی بادی علیه ویروس نیوکاسل را افزایش داد (05/0P<)، ولی این جیره ها تاثیری بر تیتر آنتی بادی علیه SRBC، ضخامت پوست بدن در پاسخ به چالش با DNCB، و ضخامت پرده انگشت پا در پاسخ به تزریق فیتوهماگلوتینین-P نداشتند. وزن نسبی بورس فابریسیوس در پرندگانی که جیره حاوی عصاره جغجغه را دریافت کردند از پرندگان شاهد بیشتر بود (05/0P<). با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، عصاره ریشه گیاه جغجغه و میوه سماق می توانند به عنوان جایگزین هایی برای اکسی تتراسایکلین به عنوان محرک رشد در جیره جوجه های گوشتی استفاده شوند.
  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، جوجه گوشتی، سیستم ایمنی، عصاره ریشه جغجغه، عصاره میوه سماق
|
 • Mokhtar Ali Abbasi, Sima Savar Sofla Pages 1-8
  This study was achieved to evaluation of some strategies and determination the best suitable selection index for Afshari sheep using simulated data. The relative importance of traits was determined based on the estimated economic values and consequently، the most benefit traits were applied to selection indexes construction. The interest indexes were different combination of traits including ewe body weight (EBW)، annual wools weight (AWW) and total weaning weight for each exposed ewe (TWWEE). The index 1 were included all three mentioned traits. The indexes 2، 3 and 4 were included (AWW، TWWEE)، (EBW، TWWEE) and (TWWEE)، respectively. The results indicated that the aggregate genotype، selection index and economic progress increased by increasing in the population size and decreasing in ram ratio، but made reduction in inbreeding average، in all indexes. In more cases، the aggregate genotype decreased by removing a trait in the index. The comparisons among indexes indicated that the most suitable selection index for this breed is index 1 which included EBW، AWW and TWWEE. This index had a maximum selection index average، aggregate genotype and economic progress.
  Keywords: Afshari sheep, selection index, genetic progress, Aggregarte Genotype, inbreeding
 • Sana Farhadi, Ali Akbar Masoudi, Rasoul Vaez Torshizi Pages 9-18
  The TLR4 gene structure as the main receptor for lipopolysaccharide recognition of Gram-negative bacteria was investigated in two strains of Iranian commercial Arian line and west Azerbaijan native chicks and its expression was studied in some major organs. Blood samples of the 120 birds were taken and total DNAs extracted. Then، the target gene was sequenced using four pairs of primers on four samples of each strain. The effects of amino acid changes on protein function were assessed by PANTHER software. To investigate the gene expression، total RNAs were extracted from liver، spleen، and lung tissues after slaughter of the birds. Gene expression was assessed by semi-quantitative RT-PCR. The amplified RNAs from tissues of liver، spleen and lungs. Then electrophoresis images were processed with the ImageJ software and quantitative data analyzed by MINITAB. The results showed 3 new single polymorphisms (T1147C، C2246A and A1832G) in the sequence of TLR4 gene in the studied populations. The effects of variations on TLR4 protein structure indicated a deleterious effect of mutations on protein structure. The TLR4 gene expression in case of native and commercial strains did not show significant differences. Due to importance of the TLR4 in innate immunity and identification of some novel mutations affecting on protein structure، this gene could be a valuable candidate related to genetic resistance in poultry.
  Keywords: Chicken, TLR4, Gene expression, Protein structure, SNP
 • Atefeh Berenjian, Seyed Davood Sharifi, Abdollah Mohammadi Sangcheshmeh, Shokoofeh Ghazanfari Pages 19-28
  Effects of chromium nano particles (NanoCr) on performance and meat quality traits of Japanese quail under physiological stress، using 360 birds to six treatment groups، four replicates and each replicate consisted of 15 birds of quail was determined from d 17 to 35. The groups were negative control (non-stressed)، and five groups under stress supplemented with different levels of NanoCr (0، 200، 400، 800 and 1200 µgkg-1). Dexamethasone (0. 6 mgkg-1 BW) was added to diet for induction of physiological stress. Physiological stress، reduced feed intake and growth، whereas increased feed conversion ratio (FCR) and thigh and breast muscles malondialdehyde (MDA) concentration (P0. 05). Stressed birds were fed diets containing increased levels of NanoCr linearly improved weight gain (P 0. 02)، and decreaced FCR (P 0. 05)، MDA levels in breast (P 0. 04)، and thigh muscles (P 0. 006). The results showed that supplementation of diet with NanoCr can alleviate the negative effects of physiological stress on performance and meat quality in quails.
  Keywords: Malondialdehyde, Meat quality, Nano chromium, Physiological stress, Quail
 • Hanieh Sadat Banikamal, Mahdi Zhandi, Malak Shakeri, Hossein Moravej Pages 29-37

  This study was conducted to investigate the effects of different levels of soybean lecithin on performance and blood lipids of broiler chicks. A total of 180 one day old Ross 308 broiler chicks were used in a completely randomized design with nine treatments (diets with 0، 0. 2، 0. 4، 0. 6، 0. 8، 1، 1. 2، 1. 4، and 1. 6 percent of soybean lecithin) and four replicates for 47 days-rearing period. In order to evaluate the biochemical factors of blood including cholesterol، triglyceride، high density lipoprotein and low density lipoprotein، blood sampling from chickens were taken in day 41. The traits of weight gain، feed intake and feed conversion ratio were evaluated at the end of each period. The results showed that different levels of soybean lecithin had no significant effect on weight gain، feed intake and feed conversion ratio traits during each period. Increasing in the level of lecithin، decreased the concentration of cholesterol، triglyceride and low density lipoprotein and increased the high density lipoprotein concentration in blood plasma (P<0. 05). In conclusion، dietary inclusion lecithin up to 1. 6 percent، have no any effect on broiler performance، but could reduce cholesterol، triglyceride، and low density lipoprotein and increase high density lipoprotein in blood’s plasma.

  Keywords: Blood lipoprotein, Cholesterol, Feed conversion ratio, Phosphatidylcholine, Triglycerides
 • Ali Ghodrat, Akbar Yaghobfar, Yahya Ebrahimnezhad, Habib Aghdam Shahryar, Abolfazl Ghorbani Pages 39-49
  This study was carried out to determination of in vitro binding capacity of organic (wheat and barley) and inorganic (perlite) sources for Mn، Zn، Cu، and Fe. For this reason wheat and barley were chemical analyzed for moisture، protein، ash، and ether extract، total carbohydrate، NDF، ADF، ADL، crude fiber، viscosity، cellulose، and total dietary fiber. The in vitro mineral binding capacity of wheat، barley، and perlite to Mn، Zn، Fe، and Cu under sequential simulated physiological conditions of the stomach، small intestine، and colon was investigated and compared. Acid washing was efficient in removing most endogenous minerals from samples with the exception of Fe. Barley showed the highest mineral binding capacity for Mn (5. 16%)، Zn (11. 07%)، and Cu (44. 48%) in small intestine. Perlite had lower mineral binding capacity (Mn (0. 76%)، Zn (1. 74%)، and Cu (1. 41%)) than wheat and barley. Organic sources had an affinity for Fe>Cu>Zn>Mn. Dietary Fiber had a negative impact on mineral bioavailability.
  Keywords: Barley, Dietary fiber, Mineral binding, Perlite, Wheat
 • Sayed Abdoullah Hosseini, Morteza Kouchakzade Malari, Hamid Reza Sydabadi Pages 51-58
  In order to determination of the share of cost factors affecting the cost of chick live weight per kilogram by using multi-criteria decision-making، a study were done in Tehran province. Data were collected through questionnaires. Farms were divided to three cost ranges، 1- less than 35،000، 2-between 35،000 to 40،000 and 3-over 40000 Rails based on production cost per kg of live weight. Performance parameters، including body weight and feed conversion ratio were not different among three groups (p >0. 05). To determine the share of cost factors، the difference between the groups were analyzed by using multi-criteria decision-making methods. Water and additives، staff، vaccines and fuel are the most factors that influence the difference among 3 groups، so they made a big difference in final live weight price. But the effects of diet cost and insurance had lowest effects on final price. The total cost of feed، chicks، personnel، fuel، rent، vaccinated and litter، respectively، 66. 75، 12. 4، 5. 03، 2. 8، 2. 6، and 1. 38 percent of the production costs themselves. The results showed that the average production cost 38،000 Rrails in Tehran province in the summer of 2014.
  Keywords: Cost of live weight chicken, Tehran, Multi, criteria decision analysis, performance
 • Pirouz Shakeri, Morteza Rezaie, Seyed Ahmad Mirhadi Pages 59-70
  The present study was conducted to investigate the effects of ensiling pistachio by-product (PBP) on nutrient value، some physical and chemical parameters. Fresh PBP were ensiled into a trench silo for 3 months and simultaneously amount of PBP was dried in front of the sun. Chemical composition، buffering capacity، water holding capacity، protein fractionation according to cornell net carbohydrate and protein system (CNCPS)، concentration of aflatoxin poison and ruminal and post ruminal degradability was measured for both products. The result showed that pH reduced from 4. 73 to 4. 12 after ensiling. The ensiled PBP had low aNDFom and water soluble carbohydrates and high phenolic compounds content compared to the sun dried PBP (P<0. 05). There was no difference in buffering capacity، water holding capacity، non protein nitrogen، concentration of aflatoxin and degradability in total gastrointestinal tract between sun-dried and ensiled PBP. Aflatoxin concentration for both PBP was in the permitable range of using in animal nutrition. It was concluded that PBP had a good potential for ensiling and that process of ensiling had no deterimental effect on nutritive value of PBP and furthermore ensiled PBP had a desirable aerobic stability.
  Keywords: Aflatoxin, aerobic stability, buffering capacity, nutritive value, water holding capacity, pistachio by, product
 • Hossein Karimi, Arash Azarfar, Heshmatollah Khosravinia, Ali Kiani Pages 71-82
  Our objective was to determine the effect of inclusion of dried de-oiled savory (Satureja khuzistanica; DDS) on production performance and fatty acids composition of longissimus muscle (LM) of finishing lambs. Thirty Farhani lambs with average body weight of 33. 6±1. 4 kg were used. The lambs were randomly divided into five groups and individually fed with the experimental diets. In the experimental diets، alfalfa was replaced by dried de-oiled savory at the levels of 0 (control diet)، 25، 50، 75 and 100 percent. The lambs were finished for 60 days with a 15-day adaptation period. During the finishing periods the lambs were weighed individually every 15 days and average daily gain، average feed consumption and feed conversion ratio were determined. At the end of experiment، the lambs were slaughtered. Samples of LM along with subcutaneous fat were taken from the region of twelfth and thirteenth ribs post-mortem and their fatty acids profile were determined by gas chromatography. The results of current study showed that the experimental diets had no effect on production parameters of lambs assessed (P>0. 05). Saturated fatty acids content of LM was higher in the lambs fed with diets in which alfalfa was replaced by DDS at the level of 25 percent than those fed with diets in which alfalfa fully replaced by DDS (P<0. 05). The lambs fed on diets in which alfalfa was replaced by DDS at the levels higher than 25 percent had numerically higher saturated fatty acids in their LM compared to control diet-fed lambs. The results showed that dietary inclusion of DDS at the level of 75 percent instead of alfalfa numerically increased poly-unsaturated fatty acids content of LM. Dietary replacement of alfalfa with DDS at the levels of 25 to 75 percent numerically lowered the proportion of omega-6 to omega-3 fatty acids of LM compared to the control diet.
  Keywords: Alfalfa, Bio, hydrogenation, Fatty acids, Finishing lambs, Satureja khuzistanica
 • Farzad Ghanbari, Taghi Ghoorchi, Parvin Shawrang, Hormoz Mansouri, Noor Mohammad Torbatinejad Pages 83-93
  This study was conducted to investigate the effects of doses of 25، 50 and 75 kGy of gamma ray (GR) and electron beam (EB) ionizing radiations on ruminal disappearance of amino acids (AAs) and protein subunits of canola meal (CM). The nylon bag technique was used for degradability trial. Three ruminally fistulated Taleshi bulls were used for this aim. The disappearance trends of protein subunits for protein meal samples were determined using sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). Irradiation decreased ruminal degradability of AAs (P<0. 05). In this case، except for serine، tyrosine and glutamate، the effect of GR in reducing AAs degradability was more than the EB. Electrophoresis analysis identified the presence of cruciferin with four subunits in CM. In unirradiated CM، all four protein subunits of cruciferin were degraded after 8 h of rumen incubation. Doses of 25، 50 and 75 kGy of EB and GR preserved the protein subunits of cruciferin up to 16، 24 and 48 h، respectively. It can be concluded that processing with ionizing radiation of EB and GR decreases ruminal degradation of CM protein subunits of cruciferin and AAs. The effect of GR in reducing ruminal degradation of CM proteins is more than EB.
  Keywords: Canola meal, Cruciferin, Degradability, Electrophoresis, Ionizing radiations
 • Ardeshir Mohit, Mahnaz Salehi, Zinab Khob Bakhat Pages 95-105
  The effect of melatonin and bromocryptine on body weight، fibre shedding and cashmere traits was investigated. The Twenty four Raeini goats females (2-3 years old) were allotted to four treatments (n=6/group): control (C); melatonin (MI) implant (18 mg at first and repeated after 40 days); bromocryptine (B) injection، (0. 5 mg/kg BW per 3 days) melatonin and bromocryptine implant and injection (MIB). All goats were maintained under natural photoperiodic conditioned of short day photoperiod (8 h light and 18 h dark)، for 2 months. Fibre was harvested by using wooden combs and each goat was combed four times at two week intervals، from 23th February to 8th March. Combed fibers were 23. 3، 15. 7، 17. 0 and 21. 3 % for MI، B and MIB treated and C groups (P>0. 05).. Cashmere fiber diameter (CFD) for MI group (21. 4 um)، was higher than the other C، B and MIB groups 20. 2، 19. 9 and 19. 8 um (P<0. 01). The CV of CFD was significant and higher in C group compared with the other groups (P<0. 05). These results suggest that hormone treatment improve uniformity of cashmere diameter.
  Keywords: Diameter, length, Cashmere percent, Combed fiber, CV of diameter
 • Samane Abuli, Gholam Dashab, Mohammad Rokouei, Mehdi Vafai Valeh Pages 107-117
  The polymorphism in exon 3 of FABP4 gene and its association with growth traits of 45 Sistani (n=30) and Dashtiari (n=15) cattle were investigated. DNA extraction from the whole blood was performed and its quality was determined by electrophoresis of one percent agarose gel. Animal genotypes were determined based on polymerase chain reaction (PCR) products and their band size electrophoresed on agarose 2. 8 percent resulted from enzyme digestion by NlaIII. The pattern of bands gave three genotypes including AA، AB and BB in two Sistani and Dashtiari breeds with frequency of 67، 30، and 3 percent and 73، 27 and 0 percent، respectively. The frequency of A and B alleles in exon 3 of FABP4 in Sistani and Dashtiari breeds were 82 and 18 percent and 86. 5 and 13. 5 percent، respectively. Heterozygosity indices including Shannon index (I)، Nei’s index، observed and expected heterozygosity in Sistani and Dashtiari population were 48، 30، 30 and 30 percent and 39، 11، 27 and 24 percent، respectively. The association between genotypes and growth-related traits were significant for body weights in 6، 9 and 12 months of age. Therefore، this locus can be considered as a candidate gene in breeding programs for describing the variation of growth traits after weaning age in calves.
  Keywords: FABP4 gene, Heterozygosity, Native breeds, Polymorphism information content, Sistani breed
 • Kamran Akbari -Pabandi, Hamidreza Mirzaei Alamouti Pages 119-129
  The objectives of this experiment were to investigate the effect of feeding frequency and oil supplementation to the diet on performance and feeding behavior of lactating dairy cows. Twenty four lactating Holstein cows، 12 primiparous، (BW = 626 ± 58 Kg and DIM = 195 ± 44 day) and 12 multiparous، (BW = 617 ± 25 Kg and DIM = 207 ± 39 day) were randomly assigned to the four diets contained 2. 5 percent supplemental oil or no oil and feeding frequency of 3 or 1 time per day in a randomized complete block design with a 2×2 factorial arrangement. Frequency of feed delivery and oil supplementation had no effect on dry matter intake. Oil supplementation reduced slug feeding especially with feeding once per day (P < 0. 05). Feeding frequency and oil supplementation interaction tended to significant for milk yield (P = 0. 09)، as there was a numerical increase in milk yield in oil 3 time feeding with oil diet. The cows fed oil diet in 3 time feed delivery had lower milk protein (P < 0. 05)، but milk fat increased with 1 time feeding and oil supplementation (P < 0. 05). The results showed that oil supplementation to mid lactating cows diet can decreased compromised effects of decreasing feeding frequency.
  Keywords: chewing behavior, feeding frequency, Holstein cow, milk yield, composition, supplemental oil
 • Majid Aftabi, Farzad Bagherzadeh Kasmani, Ghasem Jalilvan, Mehran Mehri, Mohammad Amir Karimi Torshizi Pages 131-140
  Effect of Protexin to diminish negative consequences of feeding aflatoxin B1 (AFB1) contaminated diet on performance، immune response، meat quality and ileal microbial flora were examined using 320 seven-day-old Japanese quails fed four treatments [control diet (without additives)، diet containing 2. 5 mg AFB1/kg)، diet containing 150 mg Protexin/kg، diet containing 2. 5 mg AFB1/kg+150 mg Protexin/kg] with four replicates and 20 birds each in a completely randomized design. Feed intake of birds fed probiotic diet was higher than those birds in control group (P<0. 05). Weight gain in birds fed aflatoxin contaminated diet was lower than birds in other treatments (P<0. 05). Humoral immunity response in quails related to aflatoxin and probiotic groups was lower and higher than control group، respectively (P<0. 05). Skin thickness increase after 48h challenging with dinitrochlorobenzene (DNCB) in birds fed aflatoxin contaminated diet was lower than the other groups (P<0. 05). Concentration of malondialdehyde (after freezing meat for 30 days) in the meat of aflatoxin fed birds was higher than the other birds (P<0. 05). Population of E. coli and lactic acid bacteria in birds fed protexin or aflatoxin+protexin was lower and higher than the two other groups، respectively (P<0. 05). Based on the result of this research، dietary inclusion of protexin probiotics into aflatoxin contaminated diet could improve immunity response and intestinal microbial population in Japanese quails.
  Keywords: Aflatoxicosis, immunity, Japanese quail, malondialdehyde, probiotics
 • Morteza Nadali, Somayyeh Salari, Mohammad Boujarpour, Saleh Tabatabaei Vakili, Mohsen Sari Pages 141-149
  Effect of different levels of zinc supplementation on footpad lesions، reproductive and blood parameters of broiler breeders with 300 hens and 40 roosters of Ross 308 strain with 4 treatments، 5 replicates and 15 hens and 2 roosters in each for 12 weeks was evaluated in a completely randomized design. Dietary treatments were 80، 110، 140 and 170 mg zinc/kg diet. Increasing supplemental zinc level especial 170 mg/kg diet increased hatchability (P<0. 05). Levels of 140 and 170 mg zinc/kg diet significantly improved footpad lesions (P<0/05). In the first phase of incubation، the lowest rate of mortality observed in 140mg zinc/kg diet (P<0. 05). Also، number of large and small size follicles of broiler breeders increased at 170 mg zinc/kg diet (P<0. 05). Blood parameters did not affect significantly. The results of this experiment showed that supplementation of broiler breeders diet with zinc at 140 and 170 mg/kg diet could improve hatchability and had desirable effect on footpad health.
  Keywords: Broiler breeder, Embryo mortality, Follicle, Hatchability, Lipid parameters
 • Hassan Shirzadi, Farid Fhariatmadari, Mohammad Amir Karimi-Torshizi, Shaban Rahimi, Ali Akbar Masoudi Pages 151-160
  A study was carried out to evaluate the effects of R. coriaria L. and P. farcta extracts as alternatives to antibiotic growth promoters in broilers diet. A total of 300 one-d-old male Ross 308 chicks were randomly allocated to 4 dietary treatments (5 pen replicates; 15 birds per pen) for the 0- to 28-d period، and all data were analyzed in a randomized complete design. Dietary treatments included a basal diet (as control diet، without additive) and 3 similar diets that were supplemented with 200 mg/kg R. coriaria L. extract، P. farcta extract، and oxytetracycline 20%، respectively. The results showed that average daily gain was significantly increased (P<0. 05) by supplementing diets with all feed additives in 7-14 d period and entire (0-28 d). Broilers fed the diets supplemented with each of extracts had a low serum cholesterol levels as compared to control diet (P<0. 05). Moreover، the antibody titer against Newcastle disease virus was significantly increased by supplemented diets (P<0. 05). However، adding feed additive to diets had no significant effect on antibody titer against SRBC، skin thickness due to DNCB challenge and toe-web thickness in response to injection of phytohemagglutinin-P. In addition، supplementing diet with P. farcta caused to a significant increase in relative bursa of fabricius weight in contrast with control diet. Based on current results، it can be concluded that R. coriaria and P. farcta extracts can be used as alternatives to oxytetracycline as a growth promoter in broilers diet.
  Keywords: Antibiotic, Broiler chicken, P. farcta root extract, Immune system, R. coriaria fruit extract