فهرست مطالب

شیلات - شماره 1 (بهار 1394)
 • شماره 1 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حمید فرحمند، محمد اخوان بهابادی، محمد علی نعمت اللهی، علیرضا میرواقفی صفحات 1-11
  این تحقیق با هدف بررسی امکان تعیین جنسیت ماهی قزل آلای رنگین کمان از طریق غربالگری مولکولی به منظور ایجاد جمعیت های تک جنسیت انجام شد. بدین منظور تعداد 35 نمونه از بافت باله دمی ماهیان بالغ قزل آلای رنگین کمان بازار کرج، به منزله نمونه آماری، تهیه شد و پس از استخراج DNA از نمونه ها، تکثیر جایگاه نشانگرها انجام پذیرفت. واکنش زنجیره ای پلیمراز برای تکثیر نشانگرهای وابسته به جنسیت در ماهیان قزل آلای رنگین کمان بر اساس دو نشانگر OmyFA و OmyFATU تنظیم شد. در نهایت جمعیت مذکور بر اساس حضور یا نبود باندی مخصوص به جنسیت برای نشانگرها غربالگری شد. نتایج این پژوهش حضور نشانگرهای OmyFA و OmyFATU در یک جنسیت (نر) را با دقت 100 و 55 درصد گزارش کردند. بر اساس این نتایج نشانگر OmyFA برای غربال نمونه آماری مذکور (قزل آلای رنگین کمان بازار کرج) پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: نشانگرهای وابسته به جنسیت، قزل آلای رنگین کمان، تعیین جنسیت، تمایز جنسیت، پرورش تک جنسیت
 • امین اوجی فرد، سید ولی حسینی، عباس زمانی صفحات 13-25
  در این مقاله اثر مدت زمان نگهداری (شش ماه) در سردخانه (دمای oC18-) در پروفیل اسیدهای آمینه همچنین، ویژگی های کیفی میگوی وانامی پرورشی بررسی شد. نتایج نشان داد که نگهداری در سردخانه باعث تغییر اسیدهای آمینه می شود به طوری که، اسیدهای آمینه ضروری دچار کاهش معنی داری شدند (05/0>P). درباره اسیدهای آمینه غیرضروری، فقط میزان اسیدهای آمینه گلیسین و تیروزین تغییر نکرد (05/0
  کلیدواژگان: ارزیابی حسی، آب چک، انجماد، میگو، نگهداری در سردخانه
 • صدیقه بابادی، علیرضا صفاهیه، سید محمد باقر نبوی، کمال غانمی، محمد تقی رونق صفحات 27-39
  در این مطالعه غلظت جیوه در بافت های مختلف ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) صیدشده از پنج یک از خوریات خور موسی (زنگی، جعفری، پتروشیمی، غزاله و مجیدیه) اندازه گیری شد. نمونه های بافتی در اسید هضم و با استفاده از روش جذب اتمی ارزیابی شدند. به طور کلی الگوی پراکنش جیوه در خوریات مورد مطالعه به شکل مجیدیه ≈ غزاله > پتروشیمی ≈ جعفری > زنگی بود. مشاهده بیشترین غلظت جیوه در خورهای مجیدیه و غزاله را می توان ناشی از قرارگیری این دو خور در بخش انتهایی خور موسی، تبادلات کمتر با آب های آزاد، انتقال آلاینده ها از طریق جریان جزر و مدی، وجود اسکله صادرات نفت و ریزش های نفتی، و احتمالا وجود بستر مناسب برای متیلاسیون بیشتر جیوه بیان کرد. محاسبه نسبت عضله به کبد نیز نشان داد که فقط وضعیت خور زنگی به شرایط ثابت محیطی نزدیک است. در نهایت الگوی تجمع جیوه در بافت های ماهی شانک زرد باله به صورت کبد > عضله > پوست ≈ استخوان ≥ باله ≈ فلس بود و نشان می داد که تجمع بالای جیوه در بافت های کبد و عضله رخ می دهد که دلیل آن گستردگی بالای رگ های خونی، درصد بالای آب، و خصوصیات بیوشیمیایی و عملکردی این بافت هاست. همچنین، مشاهده شد که با افزایش بار آلودگی در خوریات، تفاضل میان میزان جیوه تجمع یافته در بافت های کبد و عضله بیشتر شد.
  کلیدواژگان: جیوه، شانک زرد باله، آلودگی، شاخص عضله، کبد، نسبت کبد، عضله
 • شهلا چوبچیان، خلیل کلانتری، علی اسدی، سید امین الله تقوی مطلق صفحات 41-59
  سواحل جنوبی دریای خزر محدوده ای 990 کیلومتری را تشکیل می دهد که تراکم و پراکندگی فعالیت های صیادی در امتداد ساحل بر اساس موقعیت طبیعی و قابلیت صید در هر محدوده شکل گرفته است. این سواحل از دیرباز جزو مناطق پرجمعیت به شمار می رفته و به دلیل وجود ذخایر و پتانسیل مناسب در دریای خزر، صید و صیادی از گذشته های دور در کنار بخش کشاورزی یکی از فعالیت های عمده در روستاهای ساحلی این دریاچه بوده است. در حال حاضر در صید ساحلی دریای خزر، الگوی بهره برداری تعاونی حاکم است که به تعاونی های پره مشهورند. استان گیلان با بیشترین شاغل در بخش صید ساحلی و کمترین میزان میانگین صید پنج ساله و بیشترین تعداد تعاونی زیر نقطه سر به سر اقتصادی، پرچالش ترین استان از لحاظ عملکرد تعاونی های پره است. در سال های اخیر به دلیل برداشت بی رویه از ذخایر دریای خزر، بسیاری از تعاونی های صیادی با مشکل مواجه شده و فعالیت آن ها در اوضاع کنونی از نظر اقتصادی توجیه ناپذیر شده است. بنابراین، تغییر رویکرد در مدیریت ماهی گیری در این دریا ضروری به نظر می رسد. این مقاله درصدد است مناسب ترین راهبرد برای بهبود وضعیت صید ساحلی در استان گیلان را با استفاده از تکنیک AHP تعیین کند. در این مقاله از روش های SWOT و TOWS به منزله پایه ای برای تکنیک AHPاستفاده شده است. نتایج نشان داد که حمایت های قانونی، فنی و مالی برای حمایت از تعاونی های پره به منظور بهره برداری های چندمنظوره از محدوده ذیربط در امر تکثیر و پرورش انواع ماهی و توسعه گردشگری، آبزی پروری و پرورش در قفس مناسب ترین راهبرد در بین راهبرد های کلی به منظور بهبود وضعیت صید ساحلی در استان گیلان است.
  کلیدواژگان: استان گیلان، تعاونی های پره، تکنیک AHP، تکنیک SWOT، صید ساحلی پایدار
 • سید عباس حسینی، مسلم دلیری، هادی رییسی، سید یوسف پیغمبری، احسان کامرانی صفحات 61-78
  مطالعه حاضر با هدف تعیین ترکیب صید ضمنی و برآورد میزان صید ماهیان با اندازه غیراستاندارد برای صید در تورهای ترال میگو در لنج های سنتی میگوگیر در آب های ساحلی استان هرمزگان انجام شد. عملیات نمونه برداری در فصل صید میگو سال 1391 و به وسیله سه فروند لنج میگوگیر انجام گرفت. در پایان با 38 فقره توراندازی، 82 گونه شامل 53 گونه استخوانی، 23 گونه بی مهره، 6 گونه غضروفی شناسایی شد که به ترتیب 8/71%، 5/15% و 7/12% از وزن کل صید ضمنی را به خود اختصاص دادند. از نظر عددی نیز ماهیان استخوانی، غضروفی و بی مهره 5/85%، 48/0% و 02/14% از تعداد کل صید ضمنی را به خود اختصاص دادند. گونه های دورریز ریز، دورریز درشت، تجاری و هدف به ترتیب 17/45%، 84/27%، 5/14% و 49/12% از وزن کل صید را به خود اختصاص دادند. همچنین، این گونه ها به ترتیب 34/59%، 16/1%، 53/2% و 97/36% از کل تعداد صید را تشکیل دادند. بیشترین بیومس و تعداد صید ضمنی تولیدشده لنج میگوگیر مربوط به گونه های دورریز ریز به ترتیب با 02/4329 تن و 4923244 عدد بود. نسبت صید هدف به صید ضمنی در این مطالعه 1 به 18/6 برآورد شد. نتایج داده های فراوانی طولی نشان داد که در هشت گونه حلوا سفید، حلوا سیاه، شیر، کوسه چانه سفید، خارو، شوریده، کوتر، یال اسبی سربزرگ تقریبا همه نمونه های صیدشده اندازه ای غیراستاندارد برای صید داشتند.
  کلیدواژگان: تور ترال، خلیج فارس، صید ضمنی، میگو، استان هرمزگان
 • پریا رضوی پور، سهیل ایگدری، هادی پورباقر، آرش جوانشیر خویی، یزدان کیوانی صفحات 79-90
  کمی سازی ویژگی های ریختی شکل بدن جمعیت های مختلف ماهیان سبب شناسایی بهتر آن ها می شود و درک بهتری از تاریخچه تکاملی جمعیت های گوناگون آن را ارائه می کند. از این رو، این تحقیق با هدف مقایسه ویژگی ریخت شناختی جمعیت های سیاه ماهی توئینی (Capoeta damascina) در آب های داخلی ایران با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی به اجرا درآمد. برای این منظور تعداد 373 نمونه سیاه ماهی توئینی از سیزده رودخانه از حوزه های کرمان، دجله، جازموریان، خلیج، هرمز، اصفهان و دریاچه نمک نمونه برداری شد. از نیمرخ چپ بدن ماهی ها عکس برداری شد و روی تصاویر دو بعدی حاصل به منظور استخراج داده های شکل بدن روش ریخت سنجی هندسی، با استفاده از نرم افزار TpsDig2 تعداد 17 لندمارک تعریف و رقومی شد. داده های لندمارک پس از آنالیز پروکراست با استفاده از روش های آماری چندمتغیره PCA، CVA و آنالیز خوشه ای تحلیل شد. الگوهای تغییر شکل هر جمعیت نسبت به شکل میانگین کل جمعیت ها در شبکه تغییر شکل مصورسازی شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در ویژگی های ریختی جمعیت های مورد بررسی وجود دارد (0001/0P<). این تفاوت ها مربوط به عرض بدن، ناحیه سر، موقعیت قرارگیری باله ها و ساقه دمی بود. نتایج همچنین نشان داد که جمعیت های مورد مطالعهسیاه ماهی توئینی حوزه دریاچه نمک از لحاظ شکل بدن کاملا متفاوت است و سایر گروه ها به واسطه اختصاصات ریختی قابل تمایز است.
  کلیدواژگان: توئینی، ریخت سنجی هندسی، سیاه ماهی شکل بدن، لندمارک، Capoeta
 • سنا شریفیان، احسان کامرانی، سلیم شریفیان صفحات 91-103
  در مطالعه حاضر ساختار تخمدان بالغ و شیوه نمو تخمک در خرچنگ آب شیرین Sodhiana blanfordi بررسی شد. خرچنگ های ماده از چشمه ایلود واقع در استان هرمزگان، جنوب ایران، جمع آوری شدند. در آزمایشگاه، تخمدان خرچنگ ها برداشته و برای بررسی های بافت شناسی آماده شد. تخمدان H- شکل شامل یک جفت کیسه تخمدانی طویل بود که با پل لوله ای نازک به هم متصل شده اند، و در سفالوتوراکس روی قسمت پشتی شکم قرار دارد. مجرای کوتاه تخمدانی با یک رسپتاکل سمینال به انتهای پشتی هر لوب تخمدانی متصل شده است، و منفذی تناسلی روی استرنوم ششمین قطعه سینه ای باز می شود. دیواره تخمدان شامل لایه ای از اپی تلیوم تخمدانی است که برای شکل دادن شماری از کیسه های نمو تخمک در اندازه های متفاوت پیچ خوردگی می یابد. هر کیسه نمو تخمک شامل یک تخم یا یک تخمک نسبتا بزرگ در حفره خود است. ژرماریا که شامل اووگونیا، تخمک های قبل از زرده گذاری اولیه، و سلول های بینابینی پیکری است، در اپی تلیوم تخمدانی نزدیک به باریکه کیسه های نمو تخمک، در ناحیه جلویی لوب های تخمدانی قرار دارد و به طور تصادفی در سرتاسر اپی تلیوم تخمدانی در ناحیه پشتی لوب های تخمدانی پخش شده است. در برش عرضی، ژرماریا، متمرکز به درون دسته های مرکزی ژرماریال در لوب تخمدانی به نظر می رسد. تخم های بالغ از کیسه های نمو تخمک به حفره تخمدانی تخمک گذاری می شود و از حفره تخمدانی به مجرای تخمدانی انتقال داده می شود، و آن جا با اسپرم های ذخیره شده در رسپتاکل سمینال لقاح داده می شود، سپس از طریق منافذ تناسلی تخم ریزی می شود. سیستم تولیدمثلی ماده به طور کامل و محکم با غلافی غشایی، سلولی و نازک احاطه شده است، که اغلب با اپی تلیوم تخمدانی در بعضی سخت پوستان ده پا اشتباه گرفته می شود.
  کلیدواژگان: خرچنگ آب شیرین، تخمدان، نمو تخمک، ساختار اصلی، Sodhiana blanfordi
 • حمید علاف نویریان، مجیدرضا خوش خلق صفحات 105-115
  به منظور بهبود شرایط رشد گونه های پرورشی، تعیین سطوح مناسب مواد مغذی انرژی زا، به ویژه میزان کربوهیدرات، ضروری است. با توجه به اینکه تاکنون مطالعات جامعی درباره نیازهای غذایی با تاکید بر اثر کربوهیدرات در این گونه انجام نشده است، از این رو آزمایشی تغذیه ای به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف کربوهیدرات در عوامل رشد و ترکیب شیمیایی بدن میگوی رودخانه ای شرق انجام شد. پنج سطح 15، 20، 25، 30 و 35 درصد کربوهیدرات در سه تکرار برای هر یک از تیمارهای تغذیه ای با پروتئین ثابت (61/.± 35 درصد) و چربی ثابت (43 /0 ± 8 درصد) فرموله و تنظیم شد. تعداد 225 قطعه میگوی جوان با میانگین وزن 33 /0 ± 5/1 گرم به طور کاملا تصادفی بین 15 عدد مخزن آکواریومی 200 لیتری، توزیع شد. میگوهای جوان تغذیه شده با جیره حاوی 30 درصد کربوهیدرات مطلوب ترین شرایط را از نظر شاخص های رشد و تغذیه ای نشان دادند و با سایر تیمارها اختلاف معناداری داشتند (05/0< P). نتایج شاخص های رشد و تغذیه ای مانند درصد افزایش وزن نسبی (RGR)، ضریب رشد ویژه (SGR)، کارایی پروتئین (PER)، ضریب تبدیل غذا (FCR) و درصد بازماندگی (SR) در تیمارهای 1 و 5 با سطح 15 و 35 درصد کربوهیدرات تفاوت معناداری نشان ندادند (05/0 P>). مقایسه میانگین ترکیب شیمیایی لاشه میگوهای جوان مورد آزمایش تفاوت معناداری در میزان پروتئین خام، چربی خام، خاکستر کل و رطوبت در بین تیمارهای 2، 3 و 4 نشان نداد (05/0 > P)، در حالی که تیمارهای 1 و 5 از میزان رطوبت بیشتر و چربی و پروتئین کمتری در لاشه برخوردار بودند (05/0 < P).
  کلیدواژگان: ترکیبات شیمیایی بدن، شاخص رشد، کربوهیدرات، میگوی رودخانه ای شرق، Macrobrachium nipponense
 • مریم فلاحی کپورچالی صفحات 117-128
  شکوفایی شاخه جلبک های سبز آبی (Cyanophyta) طی فصل تابستان نقش قابل توجهی در مرگ ماهیان استخرهای پرورشی دارد. بنابراین، به منظور بررسی میزان سمیت جلبک های سبز آبی غالب در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی استان گیلان، هشت گونه از این شاخه جداسازی و پس از کشت، میزان سم آناتوکسین- aدر آن ها با روش گازکروماتوگرافی با دستگاه GC-MS تعیین شد. نتایج نشان داد که میزان سم در گونه Aphanizomenon flos- aquae با 91/19 میکروگرم بر کیلوگرم بیش از سایر گونه های مورد بررسی بود و کمترین میزان نیز در گونه Oscillatoria sp.با 53/1 میکروگرم بر کیلوگرم برآورد شد. به طور کلی، شکوفایی زیاد جلبک های مورد بررسی به خصوص دو گونهAphanizomenon flos- aquae وAnabaena flos-aquae منجر به مرگ ماهیان در استخرهای پرورشی می شود.
  کلیدواژگان: استخرهای پرورشی، سمیت، شکوفایی، گاز کروماتوگرافی، Aphanizomenon flos، aquae
 • فرامرز لالوئی، سهراب رضوانی گیل کلائی، محمد جواد تقوی صفحات 129-138
  تنوع ژنتیکی جمعیت های ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در حوزه جنوبی دریای خزر با نمونه برداری 120 قطعه ماهی کپور معمولی از سواحل استان گلستان، مازندران و گیلان با استفاده از ده جفت پرایمر ریزماهواره بررسی شد. نتایج نشان داد که هشت جایگاه ریزماهواره ای از ده جایگاه مورد بررسی، چندشکل بودند. میانگین تعداد آلل های مشاهده شده و موثر به ترتیب 08/7 و 29/4 بود و حداکثر ناخالصی مشاهده شده و مورد انتظار به ترتیب 95/0 و 92/0 محاسبه شد. در بررسی تعادل هاردی- واینبرگ مناطق گلستان، گیلان و مازندران در تمامی جایگا ه های مورد بررسی، به استثنای جایگاه Syp8، خارج از تعادل هاردی- واینبرگ بود (05/0P<). بر پایه محاسبات انجام شده حداکثر FST (028/0) بین نمونه های گلستان و مازندران بود که دارای کمترین میزان جریان ژنی (4/1) است و حداقل FST (004/0) بین نمونه های مازندران و گیلان با بیشترین میزان جریان ژنی (43/3) مشاهده شد. بیشترین فاصله ژنتیکی بین نمونه های منطقه گلستان و مازندران 084/0 و کمترین آن 033/0 بین نمونه های منطقه مازندران و گیلان بوده است. با توجه به نتایج آزمون AMOVA و محاسبه FST، همچنین تفاوت ژنتیکی معنا دار بین نمونه ها (01/0P<)، می توان بیان کرد که جمعیت واحدی از کپور معمولی در مناطق مورد بررسی وجود ندارد و حداقل سه گروه ژنتیکی متفاوت از این گونه یافت می شود.
  کلیدواژگان: ایران، تنوع ژنتیکی، دریای خزر، ریزماهواره، Cyprinus carpio
 • محمد محسنی، باقر مجازی امیری، علیرضا میرواقفی، محمدوحید فارابی، غلامحسین ریاضی صفحات 139-155
  رهاسازی بچه ماهیان سفید در نزدیکی مصب رودخانه انجام می شود که محل انباشت آلودگی های شیمیایی، سموم و فلزات سنگین است. این تحقیق با هدف بررسی چگونگی تطبیق اسمزی و یونی در بچه ماهیان سفید و در مصب رودخانه تجن (ساری) با مطالعه برخی شاخص های تنظیم فشار اسمزی انجام گرفت. تعداد 50 عدد بچه ماهی سفید (5/0 گرم) در هشت قفس رهاسازی شدند که به طور عرضی در محل رهاسازی بچه ماهیان سفید در رودخانه مذکور قرار گرفته بودند. قفس ها به دو گروه تقسیم شدند: یک گروه روز اول ماهی دار و پس از هفت روز نمونه برداری شد. گروه دوم در روز چهارم ماهی دار شد و نمونه برداری از آن ها در ساعات 36، 48 و 72 پس از رهاسازی انجام شد. نتایج اختلاف معنا داری را از نظر فاکتورهای مورد بررسی (به جز یون کلر و هورمون T4) بین گروه کنترل و گروه های آزمایشی نشان داد (05/0 P<). میزان یون های بررسی شده در گروه های آزمایشی بیشتر از گروه کنترل بود و در مورد یون های سدیم و پتاسیم روند افزایشی در میزان یون ها از ساعت 72 تا روز هفتم دیده شد. میزان هورمون T3 و درصد رطوبت بدن در ماهیان نگهداری شده در قفس ها کمتر از گروه کنترل بود و در برخی موارد اختلاف معنا داری با گروه کنترل داشت (05/0 P<). مقدار هورمون T4، گلوکز، پروتئین کل و درصد تلفات در ماهیان نگهداری شده در قفس ها به طور غالب بیش از گروه کنترل بود. از نظر هورمون کورتیزول میزان و وضعیت نسبتا مشابهی بین گروه قفس ها و گروه کنترل تا ساعت 72 دیده شد، اما در روز هفتم روند کورتیزول در گروه کنترل افزایشی و در گروه قفس ها کاهشی ارزیابی شد. برایند نتایج حاکی از اختلال در موفقیت بچه ماهیان سفید در تنظیم اسمزی و تطبیق با آب شور در رودخانه تجن است.
  کلیدواژگان: آلودگی، بچه ماهی سفید، تطبیق با آب شور، تنظیم اسمزی، رودخانه تجن
 • خلیل مینابی، محمد ذاکری، جاسم غفله مرمضی، وحید یاوری، سید محمد موسوی صفحات 157-175
  مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیرات جانشینی روغن ماهی با روغن گیاهی کلزا در جیره غذایی در عملکرد رشد، کارایی تغذیه ای و شاخص اقتصادی جیره غذایی ماهیان جوان کپور معمولی (Cyprinus carpio) طراحی شد. در این آزمایش 270 قطعه کپور معمولی جوان با وزن اولیه 10/0±24/16 گرم به صورت کاملا تصادفی در 18 تانک استوانه ای پلی اتیلنی 300 لیتری توزیع شد. ماهیان کپور معمولی جوان با شش جیره غذایی با سطوح یکسان پروتئین و انرژی و با شش سطح جانشینی روغن ماهی (Fish oil، FO) با روغن کلزا (Canola oil، CO) به ترتیب تیمار اول 100 درصد روغن ماهی و 0 درصد روغن کلزا (100FO)، تیمار دوم حاوی 80 درصد روغن ماهی و 20 درصد روغن کلزا (80FO20CO)، تیمار سوم دارای 60 درصد روغن ماهی و 40 درصد روغن کلزا (60FO40CO)، تیمار چهارم دارای 40 درصد روغن ماهی و 80 درصد روغن کلزا (40FO60CO)، تیمار پنجم دارای 20 درصد روغن ماهی و 80 درصد روغن کلزا (20FO80CO) و تیمار ششم دارای 0 درصد روغن ماهی و 100 درصد روغن کلزا (100CO) به مدت 56 روز تغذیه شدند. آزمون آماری واریانس یک طرفه اختلاف معنا داری را در شاخص های رشد، پارامترهای کارایی تغذیه ای و کارایی اقتصادی جیره های غذایی بین تیمارهای مختلف با سطوح مختلف جانشینی روغن ماهی با روغن کلزا نشان نداد (05/0P>). در صورتی که نتایج آنالیز آماری اختلاف معنا داری در نرخ بازماندگی و میزان مصرف خالص چربی نشان داد (05/0P<)؛ به طوری که تیمار اول با تیمار ششم اختلاف معنا داری در میزان نرخ بازماندگی و میزان مصرف خالص چربی نشان داد. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود که برای کاهش میزان مصرف روغن ماهی در جیره غذایی آبزیان، کاهش هزینه تولید جیره غذایی و رسیدن به رشدی مطلوب با کارایی مناسب غذایی از جیره غذایی چهارم با 60 درصد جانشینی روغن ماهی با روغن کلزا برای تغذیه ماهی کپور معمولی جوان استفاده شود.
  کلیدواژگان: تغذیه، جانشینی روغن ماهی، روغن کلزا، شاخص های رشد، نسبت تبدیل اقتصادی، Cyprinus carpio
|
 • Hamid Farahmand, Mohammad Akhavan Bahabadi, Mohammad Ali Nematollahi, Aliraza Mearvaghefi Pages 1-11
  The study investigates the possibility of sex determination of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) using molecular screen for products monosex of populations. 35 caudal fin tissue samples were obtained from Karaj Rainbow trout mature population and then genomic DNA was extracted and marker loci amplified. Polymerase chain reaction (PCR) was setup based on two omyFA and OmyFATU markers for amplification of sex linked markers in rainbow trout. Finally، the population was screened based on presence of a specific band for both markers. Result of this expriments showed that presence of omyFA and OmyFATU markers in males were %100 and %55 respectively. Acording to the result omyFATU is proper marker for screen of karaj trout population.
  Keywords: sex, associated Markers, Rainbow trout, Sex determination, Sex differentiation, monosex culture
 • Amin Ojifard, Seid Vali Hosseini, Abas Zamani Pages 13-25
  Effects of frozen (-18°C) storage (6months) on the amino acid profile and sensory quality of pacific white shrimp، Litopenaeus vannamei were investigated. The results indicated that storage in freezing resulted in changes on amino acid profile as essential amino acid significantly decreased (P<0. 05). Regarding non-essential amino acid، change all of them was evident except for Glycine and Tyrosine. Also total amino acid reduction was about 8. 37 percent. The increase in duration caused a decrease in moisture (from 74. 82 to 70. 87%) and increase in drip loss (from 16. 18 to 25. 88) but didn،t change in Atherogenic index (AI) and Thrombogenic index (TI). Significant changes in colour، odour properties and overall of the cocked shrimp were observed but no significantly altered were observed in flavour and tast of them (P>0. 05)، however these products were safe and sensorially acceptable even after 180 days of storage at -18°C.
  Keywords: Dripp Loss, Freezing, Litopenaeus vannamei, Sensory Evaluation, Frozen Storage
 • Sedigheh Babadi, Alireza Safahie, Seyed Mohammadbagher Nabavi, Kamal Ghanemi, Mohammadtaghi Ronagh Pages 27-39
  Mercury concentrations in various tissues of Yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) were determined in five creeks of Musa Estuary – (1) Zangi، (2) Jafari، (3) Petroshimi، (4) Ghazaleh، and (5) Majidieh. Tissue samples were digested in acid and their Hg concentrations were assayed by atom-absorption method. Generally، the order of Hg concentrations in creeks was: Majidieh ≈ Ghazaleh > Petroshimi ≈ Jafari > Zangi. High concentrations at Majidieh and Ghazaleh is due to the location of the these creeks at the end sections of Musa Estuary، less water exchange with the open sea، transport of pollutants by tidal currents، presences of oil export wharf and oil effusions، and probably appropriate condition for the more Methylation of mercury. Calculation of muscle-liver ratio also indicated that only the condition of Zangi creek is close to environmental static conditions. Finally the order of mercury accumulation in body tissues of Yellowfin seabream was liver > muscle > skin ≈ bone ≥ fin ≈ scale، indicating high accumulation capacity of liver and muscle compared to other tissues، probably due to developed vascularization، high percentage of water content، and biochemical and functional characteristics of these tissues. It is also found that by the increase of mercury pollution the difference between Hg accumulation in liver and muscle increased.
  Keywords: Mercury, Yellowfin seabream, Pollution, Muscle, liver index, liver, muscle ratio
 • Shahla Choobchian, Khalil Kalantari, Ali Asadi, Seyed Aminollah Taghavi Motlagh Pages 41-59
  Southern shores of the Caspian Sea forms 990 kilometers range، the density and distribution of fishing activities along the coast، is formed due to the natural condition and the ability to catch in each area. The beaches from the last time were highly populated and because of the reserves and appropriate potentials in Caspian Sea، fishing and fishery In addition to agriculture sector from the distant past was one of the major activities in the coastal villages of the Caspian Sea. Already in coastal fishing of the Caspian Sea، there is a pattern of cooperative operation known as PAREH. The Guilan province with highest number of workers in coastal fishery and the lowest five-year average catch and having the most cooperatives under break-even point for economic، is the most challenging province in terms of PAREH cooperatives performance. In recent years، due to uncontrolled harvesting of Caspian Sea resources many fishing cooperatives have difficulties and working in this condition in terms of economic is unjustified. So changing the fisheries management approach in this sea is necessary. This paper attempts to introduce the best strategy for improvement of sustainable coastal fishery status in the Guilan province using AHP technique. In this paper، SWOT and TOWS methods were applied as a basis for the AHP technique. The results showed legal، technical and financial support for supporting cooperatives for multi-purpose utilization of the cooperatives area، on proliferation and breeding of fish and Tourism Development، aquaculture and fish culture in cage، was selected as the best strategy among the whole strategies for improvement of sustainable coastal fishery status in the Guilan province.
  Keywords: Sustainable coastal fishery, SWOT technique, AHP technique, PAREH cooperatives, Guilan Province
 • Seyed Abbas Hoseini, Moslem Daliri, Hadi Raiesi, Seyed Yousef Peighambari, Ehsan Kamrani Pages 61-78
  The aim of present study was to determine by-catch composition and contribution of non-standard fish in small-scale shrimp trawl fisheries in Hormozgan coastal waters. Sampling was performed in 2012 shrimp fishing season by 3 small-scale vessels. At the end of 38 hauls، the samples contained 82 species: 53 teleost taxa contributing 71. 8% of the total biomass، 6 elasmobranchs taxa (15. 5% of biomass) and 6 species of invertebrates (12. 7% of biomass). Also contribution of teleost، elasmobranch and invertebrate species was 85. 5%، 0. 48% and 14. 02% from total catch numerically. Small discard species، large discard fishes، commercial species and shrimp consisted 45. 17% (59. 34% of total catch number)، 27. 84% (1. 16% of total catch number)، 14. 5% (2. 53% of total catch number) and 12. 49% (36. 97% of total catch number) from total by-catch weight respectively. The highest Biomass and number of by-catch belonged to small discard fishes with 4329. 02 tonnes and 4923244number respectively. On average By-catch-to-shrimp ratio was estimated 6. 18:1. Length data analysis indicated that whole caught specimens of P. argenteus، P. niger، S. commerson، C. dussumieri، C. nudus، O. ruber، S. forsteri and T. lepturus had a non-standard size for fishing.
  Keywords: Trawl, By, catch, Shrimp, Hormozgan, Persian Gulf
 • Paria Razavipoor, Soheil Eagderi, Hadi Poorbagher, Arash Javanshir Khoie, Yazdan Keivani Pages 79-90
  Quantifying morphological characteristics of body shape in fishes can help their correct identification as well as understanding of evolutionary history of their different populations. Hence، this study was aimed to compare the morphological characteristics of different population of Tuini fish (Capoeta damascina) in inland-water of Iran using Geometic morphometrics method (GM). In total 373 specimens of Tuini were collected from thirteen rivers of Tigris، Kerman، Jazmoorian، Golf، Hormoz، Isfahan and Namak Lake basins. Then، the lateral surface of their left side photographed and seventeen landmark-points defined and digitized using TpsDig2 software to extract body shape data in (GM). The coordinate data after GPA superimposing، analyzed using PCA، CVA and cluster analysis. The body shape pattern of every population was visualized in relation to consensus shape of total populations. The results revealed a significant difference in the body shape of studied populations (P<0. 0001). Their differences were associated to body depth، position of fins and caudal peduncle. The results also showed that populations of Namak Lake basin differentiated in terms of body shape in compare to others one due to a different body shape.
  Keywords: Geometic morphometrics, Tuini fish, Body shape, Landmark, points, Capoeta
 • Sana Sharifian, Ehsan Kamrani, Salim Sharifian Pages 91-103
  In the present study، Structure of the adult ovary and oogenetic mode were examined in the freshwater crab Sodhiana iranica. Female crabs were collected From Eelood spring located in Hormozgan province، southern Iran. In the laboratory، ovary of crabs were removed and prepared for Histological examination. An H-shaped ovary consisting of a pair of long ovarian sacs connected by a narrow bridge tube is located in the cephalothorax on the dorsal side of the stomach. A short oviduct with a seminal receptacle is connected with the posterior end of each ovarian sac، and a genital pore opens on the sternum of the sixth thoracic segment. The ovarian wall consists of a layer of ovarian epithelium that infolds to form a number of oogenetic pouches of various sizes. Each oogenetic pouch contains an egg or a relative large oocyte in its lumen. Germaria containing oogonia، very early previtellogenic oocytes، and somatic interstitial cells are located in the ovarian epithelium near the necks of the oogenetic pouches in the anterior regions of the ovarian sacs and are randomly scattered throughout the ovarian epithelium in the posterior regions of the ovarian sacs. In cross section، the germaria appear to be concentrated into a central germarial cluster in the ovarian sac. Mature eggs are ovulated from the oogenetic pouches into the ovarian lumen، transferred from the ovarian lumen into the oviducts، fertilized there by sperm stored in the seminal receptacles، and then oviposited through the genital pores. The female reproductive system is surrounded wholly and tightly by a thin، cellular، membranous sheath، which has often been mistaken as the ovarian epithelium in some decapod crustaceans.
  Keywords: freshwater crab, ovary, oogenesis, basic structure, sodhiana iranica
 • Hamid Allaf Noberian, Majidreza Khoshkholgh Pages 105-115
  In order to improving suitable growing condition for cultured species، knowledge of energy yielding nutrients، especially information about carbohydrate requirement are of oriental river prawn is essential، since there is not exclusive studies about carbohydrate requirement about this species، hence an nutritional experiments was conduct in order to find out the optimum level of carbohydrate. Five treatments with levels 15، 20، 25، 30 and 35 percent with iso- nitrogenous (35%) and iso- lipidic (8. 5%) we formulate each treatment was conducted in triplicate. Two hundred and twenty five juvenile prawn (of size 1. 5±0. 33g) were randomly distributed between 15 aquarium tank of 200 L capacity. The juvenile prawns which fed diet containing 30% carbohydrate were shown optimum condition in growth indices and was significant with other treatments (P < 0. 05>. growth Treatments 2 and 3 (20 and 25%) had not showed any significant differences in growth indices (P≥0. 05). The comparison of mean body chemical comparison of juvenile prawns carcass in tested diets in treatments 1، 2 & 3 had not showed significant differences in the amount of crude protein، lipid، total ash، and moisture (P>0. 05): however، treatments 1 & 5 had higher amount of moisture، with lower amount of protein and lipid value in their body composition (P<0. 05).
  Keywords: Oriental river prawn, Macrobrachium nipponense, Carbohydrate, Growth indices, Chemical body composition
 • Maryam Fallahi Kapourchali Pages 117-128
  Summer blue- green algae (Cyanophyta) bloom playing a significant role in fish mortality in fish farms. In order to determine the dominant blue-green algae toxicity eight species of cyanophyts in fish farms were isolated and cultured. Then toxin levels anatoxin-a was measured by gas chromatography with mass spectrometry (GC-MS) detection. The results showed that toxin levels in Aphanizomenon flos- aquae with 19. 91 μg /kg more than the other Species studied and the lowest in Oscillatoria sp. with 1. 53 μg/ kg was estimated. Generally high blooms of cyanophyts، particularly two species of Aphanizomenon flos- aquae and Anabaena flos-aquae can lead to mortality in fish farms.
  Keywords: “Aphanizomenon flos, aquae”, “Toxicity”, “Fish farms”, “Bloom”, “Gas Chromatography”
 • Faramarz Laloei, Sohrab Rezvani Gilkolaei, Mohammadjavad Taghavi Pages 129-138
  Population genetic structure of common carp (Cyprinus carpio) were examined by 120 samples from Gilan، Mazandaran and Golestan coastal using 10 loci microsatellite. Eight of ten microsatellite loci were polymorphism. The mean of observed and effective allele number was 7. 08 and 4. 29 respectively and also the maximum of observed and expected heterozygosity was 0. 95 and 0. 92 respectively. It was seen that specimens from all regions and loci (exception locus Syp8) were not in Hardy-Weinberg Equibrium in all of the loci (P<0. 05). Based on Analysis of Molecular Variance (AMOVA)، the maximum FST (0. 028) and minimum Nm (3. 7) was between Golestan and Mazandaran. Also، the minimum FST and maximum Nm was between Gilan and Mazandaran. Highest genetic distance was between Golestan and Mazandaran (0. 084) and lowest genetic distance was 0. 33. As result، there is a significant genetic divergence between some of samples (P<0. 01). Therefore، there are at least three genetic group of Cyprinus carpio in Southern part of the Caspian Sea.
  Keywords: Genetic diversity, Microsatellite, Cyprinus carpio, Caspian Sea, Iran
 • Mohammad Mohseni, Bagher Mojazi Amiri, Alireza Mirvaghefi, Mohammad Vahid Farabi, Gholamhossein Riazi Pages 139-155
  Releasing of Kutum fish (Rutilus frisii kutum Kamenskii 1901) fingerling almost done in the estuarine، where are cumulative site of various pollutant such as chemicals، pesticides and heavy metals. Therefore، investigation of the modality of osmo&ion regulation of kutum fingerlings in the Tajan river (Sari) by means of some osmoregulatory factors، was the aim of this study. Fifty fingerling fishes (0. 5 gram) were released in eight cages that located in transverse manner in the estuarine of mentioned river. Cages were divided to two groups: The first group was stocked at initial time and sampled after 7 days. In order to assessment of osmoregulatory capability of fingerlings in the shorter times، the second group was stocked at the fourth day of the first group stocking and were sampled after 36، 48 and 72 hours. Based on results، significant difference was observed about obtained factors (except of chloride and T4) between experimental cages and control groups (P<0. 05). An amount of measured ions in fingerling fishes of experimental cages was greater than control group and ascending trend was observed in the case of sodium، chloride and potassium from 72 hours to seventh day. The rate of T3 and water body content (%) in the fish of cage group were lower than control group and significant difference was observed in particular times (P<0. 05). The quantity of T4، glucose، total protein and mortality percent in the fingerling fishes of cage group were dominantly bigger than control group. The same trends was observed in the case of cortisol between two groups until 72 hours، but an ascending and descending trend was detected at the seventh day in control and cage groups respectively. Resultant of the obtained results osmoregulatory disorder and failure in salinity adaptation in fingerling of the kutum fish was observed.
  Keywords: Kutum fish fingerling, salinity adaptation, Pollution, osmoregulation, Tajan river
 • Khalil Minabi, Mohammad Zakeri, Jasem Marammazi, Vahid Yavari, Seied Mohammad Mosavi Pages 157-175
  This study was designed to determine the effects of dietary replacement of fish oil with canola oil on growth performance، feed efficiency of body and Economic indices of experimental diets of juvenile Common carp (Cyprinus carpio). During the experiment 270 juvenile fish with an average initial weight of 16. 24 ± 0. 10g were randomly distributed in 18 well aerated cylindrical polyethylene tanks (15 fish per 300L capacity tank). Experimental fish were fed with six isonitrogenous (crude protein content 30. 02 percent)، isolipidic (crude lipid content 8. 77 percent) and isoenergetic (1. 184 MJ/kg) diets consisting of six levels of dietary replacement of fish oil (FO) with canola oil (CO) (100FO، 80FO20CO، 60FO40CO، 40FO60CO، 20FO80CO and 100 CO)، for 56 days. One-way ANOVA showed no significant difference (P>0. 05)، in growth performance، feed efficiency parameters، hepatosomatic index (HSI)، cardiosomatic index، condition factor and economic index between the experimental treatments. However، ANOVA showed a significant difference in survival rates، net lipid utilization (NLU) and the viscerosomatic index (VSI) (P <0/05) While the highest and lowest VSI and NLU were recorded in the first and sixth treatments، respectively، Moreover، highest and lowest viscerosomatic index were observed in the sixth and the fourth dietary treatments، respectively. Based on the variation in growth and feeding indices it could be presumed that incase of longer duration of the experiments significant variation in growth and feeding indices would have been observed that maybe due to the imbalance of essential fatty acids in fifth and sixth dietary treatment and failure to provide complete body needs for fatty acids. Moreover، taking into consideration the poor results obtained in the condition and economic indices of fifth and sixth treatments، it could be concluded that the most suitable dietary treatment for feeding juvenile common carp is replacement of 60% of fish oil with canola oil.
  Keywords: Fish oil replacement, Canola oil, Growth performanes, Feeding efficiency, Economic conversion ratio, Cyprinus carpio