فهرست مطالب

 • Volume:4 Issue: 1, 2015
 • تاریخ انتشار: 1394/04/07
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سعید هیئتی کادیجانی، مهرنوش جعفری* صفحات 11-18
  مقدمه
  افزایش مشارکت زنان در زمینه اشتغال و فعالیت های اقتصادی باعث افزایش رفاه اجتماعی، سطح تولید و کیفیت زندگی می گردد. هدف پژوهش بررسی نقش اشتغال زنان بر سلامت اجتماعی خانواده در مناطق 1 و 2و 19و 20 تهران می باشد.
  روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نوع توصیفی - علی، مقایسه ای می باشد. جامعه پژوهش خانوارهای شهر تهران بود که 3000850 خانوار بودند. نمونه با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شده بود و با کمک فرمول کوکران 384 شد. از پرسشنامه استاندارد (کییز) برای سنجش سلامت اجتماعی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آمار استنباطی مثل (آزمون خی دو، t، تحلیل واریانس) استفاده شد.
  یافته ها
  بین اشتغال زنان و سلامت اجتماعی خانواده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین مولفه های سلامت اجتماعی و اشتغال زنان رابطه معنادار و مثبت وجود. اشتغال زنان تاثیری بر انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی خانواده ندارد.
  نتیجه گیری
  اشتغال زنان نقش اثرگذاری بر سلامت اجتماعی خانواده می گذارد، لازم است سیاستگذاران و برنامه ریزان با فرهنگ سازی در سطح جامعه بستر ساز فضای سالم در جامعه باشند.
  کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، اشتغال، زنان، خانواده
 • سعیده شهبازین *، آزاده غلامی صفحات 19-30
  مقدمه
  بارداری ناخواسته یک عامل استرس در میان زنان سنین باروری به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. مقاله ی حاضر تلاش نموده است تا میزان شیوع بارداری ناخواسته، عوامل موثر بر آن و علل درک شده ی این بارداری ناخواسته از سوی خود زنان را در میان زنان متاهل شهرستان کنگاور بررسی کند.
  روش شناسی: این مطالعه روی 248 مادر مراجعه کننده به مراکز بهداش کنگاور که به صورت تصادفی انتخاب شدند، صورت گرفت. داده ها به وسله ی پرسشنامه جمع آوری شده و با بسته ی نرم افزاری spss 17 مورد تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  شیوع بارداری ناخواسته حدود 21.2 درصد برآورد شدو حدود 21.2 درصد از زنان اظهار داشتند که بارداری آنان بدون برنامه ریزی قبلی بوده است، دو پنجم این مادران بیان کردند که بارداری آنها در زمان نامناسبی صورت گرفته است و سه پنجم بقیه نیز اظهار کردند که بارداری آنان به صورت کلی ناخواسته بوده است. بین سن مادران و نوع بارداری (p<0.001)، روش های پیشگیری از بارداری و بارداری ناخواسته(p<0.001) رابطه ی معناداری به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد که بین سن زنان و نوع استفاده از روش های پیشگیری از بارداری که آنها استفاده میکرند، رابطه ی معناداری (p<0.001) وجود دارد.
  نتیجه گیری
  از یافته ها میتوان چنین نتیجه گرفت که سن زنان و نوع روش های پیشگیری تاثیر مهمی بر بارداری ناخواسته دارند. بنابراین با افزایش آگاهی زنان در مورد این روش ها میتوان وقوع این نوع بارداری را کاهش داد.
  کلیدواژگان: بارداری ناخواسته، شیوع، پیشگیری از بارداری، کنگاور
 • عباس عسکری ندوشن، حسین فلاح زاده ابرقویی، حسن فلاح مدواری * صفحات 29-40
  مقدمه
  تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت کودکان زیر یکسال به عنوان یک گروه آسیب پذیر در خدمات بهداشتی - درمانی جایگاه ویژه ای دارد. گ-و دن ز ل از یا و و او ز ب د. مطالعه حاضر با هدف بررسی علل مرگ ومیر کودکان زیر یک سال تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان یزد طی سال های 90-92 صورت گرفت.
  روش
  در این مطالعه توصیفی – تحلیلی که به روش گروه های کنترل- شاهد انجام شد، پرونده کلیه کودکان فوت شده زیر یک سال در شهرستان یزد به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد و به ازای هر پرونده کودک فوت شده، پرونده دو کودک زنده نیز بررسی شد. اطلاعات از طریق مراجعه به پایگاه-های بهداشت شهرستان و با بررسی پرونده کودکان، به دست آمد. داده ها با نرم افزار SPSS20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  در مجموع 116 پرونده کودک فوت شده که بررسی شد؛ 4/ 41 درصد کودکان فوت شده پسر و 6/ 58 درصد دختر بوده اند. متغیرهایی همچون نوع ازدواج والدین، تحصیلات پدر و مادر، نوع زایمان و تعداد حاملگی،های قبلی با مرگ ومیر کودکان رابطه معناداری دارند.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد توجه خاص به نوزادان به هنگام تولد، افزایش سطح آگاهی بهداشتی مادران و خانواده ها، ارائه مراقبت های استاندار قبل و حین بارداری، تدوین برنامه هایی جهت ارتقاء وضعیت اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی زنان و مردان نقش موثری در کاهش مرگ ومیر کودکان داشته باشد.
  کلیدواژگان: مرگ و میر نوزادی، عوامل مستعد کننده، زایمان زودرس، خفگی، ناهنجاری
 • مرضیه میرزاجانی، مسعود میرزایی* صفحات 38-50
  مقدمه
  بیماری ایسکمیک قلبی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رو به افزایش است و پرفشار خون به عنوان یکی از مهمترین عوامل خطر قابل تغییر نقش مهمی را دراپیدمی این بیماری ایفا می نماید. پرفشاری خون دلیل 45% از مرگ و میر ناشی از بیماری ایسکمیک قلبی می باشد وپرفشاری خون بیش از یک میلیارد نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرارداده است.
  هدف
  هدف از این مطالعه اندازه گیری کسرمنتسب جمعیت بیماری ایسکمیک قلبی وابسته به فشار خون در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا می باشد.
  مواد وروش ها
  جهت محاسبه کسر منتسب جمعیت میزان شیوع پر فشاری خون وابسته به جنس از مقالات متعدد ملی و بین المللی استخراج گردید و میزان استاندارد شده خطربیماری ایسکمیک قلبی و فشار خون از مطالعه آینده نگر قند و لیپید تهران گرفته شد و در نهایت در محاسبه کسر منتسب جمعیت بکار گرفته شدند.
  یافته ها
  میزان شیوع پرفشاری خون وابسته به جنس در هفده کشور از منطقه خاورمیانه و شمال افریقا که در بین سالهای 1996 تا 2013 در دسترس می باشد. و میزان شیوع پرفشاری خون از 5/ 4% در فلسطین تا 47% در الجزیره در بین زنان گزارش گردیده است. همچنین شیوع این میزان در مردان از 2/2%در فلسطین تا 7/ 50% در عمان متفاوت است و کسرمنتسب جمعیت بیماری ایسکمیک قلبی وابسته به پرفشاری خون از 3/ 4% در فلسطین تا 32% در الجزایر در میان زنان متفاوت بود و همچنین کسر منشب جمعیت در مردان از 2/2%در فلسطین تا 7 /33% گزارش گردیده است.
  نتیجه گیری
  بیش از 33% مرگ و میر ناشی از بیماری ایسکمیک قلبی مردان مربوط به پرفشاری خون می باشد. به نظر می رسد شیوع پرفشاری خون در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رو به افزایش است.لذا برنامه های جامع کنترل و پیشگیری از بیماری ایسکمیک قلبی در کشورهای منطقه مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: کسر منتسب جمعیت، فشار خون، بیماری ایسکمیک قلبی، خاورمیانه و شمال آفریقا
 • علی فتاحی بافقی، رویا انوری، محمدحسین انوری تفتی* صفحات 47-60
  مقدمه
  توکسوپلاسموز یک عفونت مشترک شایع بین انسان و حیوان است. عفونت اکتسابی بر اثر خوردن اووسیستهایی است که گربه دفع می کند و یا از طریق گوشت آلوده به کیستهای نسجی صورت می گیرد. فرم اکتسابی بیماری اغلب بدون علامت است و یا با احساس ناراحتی عمومی، تورم غدد لنفاوی و کوریورتینت همراه می باشد. در شکل مادرزادی عامل بیماری از طریق جفت مادر به جنین منتقل می شود. عفونت مادرزادی ممکن است سبب سقط جنین، آسیبهای سیستم اعصاب مرکزی و یا ناراحتی چشم می شود. هدف از این مطالعه تعیین سرواپیدمیولوزی توکسوپلاسموزیس در سرم خون مراجعین مشکوک به آزمایشگاه تشخیص طبی بود، 1392.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و به شیوه مقطعی است. از کل712 نفر که در طی سال 1390 در معاینات بالینی مشکوک به عفونت توکسوپلاسموز تشخیص داده شد، جهت بررسی سرولوژیک به آزمایشگاه تشخیص طبی ارجاع داده شدند. در آزمایشگاه از بیماران نمونه سرم تهیه و به روش ELISA با استفاده از کیتهای CHORUS TOXOPLA از نظر آنتی بادی های ضد توکسوپلاسما گوندی IgG, IgM آزمایش شدند. اطلاعات مربوط به سن، جنس، زمان مراجعه و نتیجه تست آزمایشگاهی در چک لیست ثبت گردید و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
  نتایج
  از مجموع 712سرم افراد مورد آزمایش 649 نفر (91.2%) زن و 63 نفر ((8.8%مرد بودند. 171 نفر (24.3%) از نظر آنتی بادیIgG و 25 نفر ((3.5% ازنظر آنتی بادی IgM سرم مثبت بودند. در جنس مونث 159 نفر(93%)) ودر جنس مذکر 12 نفر(7%) IgG مثبت بودند. در جنس مونث 24 نفر(96%)) ودر جنس مذکر 1 نفر(4%) IgM مثبت بودند. بیشترین موارد تست مثبت به نسبت 9/5 درصد در سنین بالای 50 سالگی مشاهده گردید. پایین ترین درصد موارد سرم مثبت در گروه سنی زیر 20 سال(20%) و بالاترین درصد در بیماران بالای 60 سال(8/47 درصد) مشاهده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  بین فراوانی آنتی بادی های ویژه IgM و IgG درسرم خون مراجعین مشکوک و شاهد اختلاف معنی داری نیست، ولی سقط جنین در زنان با توکسوپلاسموزیس مزمن در ارتباط است.
  کلیدواژگان: توکسوپلاسموزیس، سرواپیدمیولوژی، IgG، IgM، آزمایشگاه تشخیص طبی
 • زهرا نیک منش *، یحیی کاظمی، معصومه خسروی صفحات 55-70
  مقدمه
  رفتارهای پرخطر از جمله سوء مصرف مواد در نوجوانان و جوانان به طور نگران کننده ای بالا است. بنابر این مطالعه و فهم رفتارهای پرخطر با اهمیت می باشد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه احساس تنهایی و دشواری در تنظیم هیجانی با سوء مصرف مواد بود.
  مواد و روش ها
  نوع مطالعه توصیفی - همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 452 دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان بود که به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات مقیاس احساس تنهایی، دشواری در تنظیم هیجانی و سوء مصرف مواد بودند. از روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین استعمال مواد مخدر و استعمال سیگار و قلیان با احساس تنهایی و دشواری تنظیم هیجانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون همزمان نشان داد متغیر احساس تنهایی به میزان 09/ 0 استعمال مواد مخدر را پیش بینی می کند و دشواری تنظیم هیجانی به میزان 08/ 0 تغییرات مربوط به استعمال سیگار و قلیان را تبیین می کند (P≤. 05).
  نتیجه گیری
  بنابر این پیشنهاد می شود تا برنامه ریزان آموزشی و فرهنگی دانشگاه به عوامل خطرساز سوء مصرف مواد از جمله مدیریت هیجانات و احساس تنهایی توجه کنند و با انجام اقدامات مناسب و پیشگیرانه به این مهم بپردازند
  کلیدواژگان: احساس تنهایی، خود تنظیمی هیجانی، سوء مصرف مواد
 • محمدحسن لطفی *، فاطمه امیری صفحات 65-80
  زمینه و هدف
  سرطان های دستگاه ژنیتال بر طبق آمارهای غربی،7/ 12% از کل بدخیمی های زنان را به خود اختصاص داده است و 8/ 9% از کل مرگ و میر زنان بر اثر سرطان مربوط به این بدخیمی ها میباشد.
  روش اجرا: این مطالعه به روش مقطعی- تحلیلی وبا هدف شناخت روند سرطان های دستگاه ژنیتال در استان یزد طی سالهای 1385-89 انجام گرفته است. تمامی موارد سرطانهای دستگاه ژنیتال ثبت شده در مرکز ثبت سرطان استان یزد طی سال های 1385 الی 1389 مورد بررسی قرار گرفت و میزان بروز برحسب سن، محل سکونت و سال بروز، شغل، درامد وسابقه فامیلی محاسبه شد. داده ها با استفاده از ازمون های توصیفی، کای دو،student t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  سرطان های دستگاه ژنیتال در سنین بالاتر از 50 سال و در زنان خانه دار و متاهل شایع تر می باشد. سطح تحصیلات اکثر انها در حد ابتدایی (40.5%) و درامد اغلب انان (49.6%) در رنج متوسط قرارداشت. بیشترین امار ابتلا (30%) مربوط به سال 89 می باشد. از بین سرطان های دستگاه ژنیتال، سرطان رحم (جسم رحمی و آندومتر رحم) بیشترین درصد فراوانی (42.73%) را به خود اختصاص داده است. نتایج نشان داد که تنها رابطه بین وضعیت تاهل و بروز بیماری (p-value=.034) و همچنین رابطه بین سن و بروز بیماری (p-value=.000)معنی دار بود. سرطان سرویکس و رحم در سنین بالای 50 سال وسرطان تخمدان در سنین کمتر از 30 سال شایع تر بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان بروز سرطان دستگاه ژنتیال در میان زنان یزدی یک روند افزایشی طی سالهای 1385 تا 1389 داشته است و فاکتورهای اقتصادی اجتماعی نقش مهم و معناداری داشته اند. این نتایج، مشابه نشانگرها وشاخص های سلامت جوامع کشورهای در حال توسعه است که تحت تاثیر تغییرات فاکتورهای محیطی، اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: سرطان، ژنیتال، روند، زنان، یزد، ایران
 • سیدمصطفی شیریزدی، محدثه ابوییان جهرمی* صفحات 74-85
  سابقه و اهداف
  با توجه به نقش مهم معاینه بالینی در تشخیص توده های پستان، آموزش معاینه بالینی (CBE) به پزشکان در حال تحصیل بسیار حائز اهمیت می باشد. با وجود روش های متعدد برای آموزش معاینه فیزیکی، روش های رایج مثل استفاده از بیماران به خصوص در زمینه پستان به دلایل مختلف مقبولیت ندارد. تاکنون در رابطه با روش بهینه آموزش معاینه بالینی پستان مطالعه ی مروری صورت نگرفته است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی مزایا و معایب روش های موجود و در نهایت انتخاب بهترین روش می باشد.
  روش بررسی
  یک جست و جوی رایانه ای در سایت Google Scholar با استفاده از کلمات کلیدی زیر انجام شد: آموزش، معاینه بالینی و پستان. آخرین جست و جوی انجام شده در آبان ماه 1392 انجام و زبان مقالات به صورت فارسی و انگلیسی محدود شد. هر نوع مطالعه مروری، نامه به سردبیر، تحقیقی اصیل و... وارد مطالعه شد.
  یافته ها
  11 مطالعه برای بررسی روش های آموزش معاینه بالینی پستان انتخاب شد که این مقالات در سال های 2011-2000 به چاپ رسیده است.
  بحث و نتیجه گیری
  برای روش های آموزش معاینه بالینی به طور کلی 6 روش وجود دارد که شامل: 1) معاینه طبیعی در گروه های کوچک با تمرین روی یکدیگر: این روش برای بعضی اندام ها من جمله پستان مناسب نمی باشد و اصلا در CBE مطرح نمی باشد. 2) لوح فشرده (CD) و چند رسانه ای: به تنهایی کافی نمی باشد و ممکن است بین کتاب مرجع و منبع رایانه ای هم خوانی نباشد. 3) استفاده از بیماران: از طرفی با حقوق بیمار تضاد دارد و از طرف دیگر از منابع مستند اضطراب دانشجویان موقع یادگیری به دلیل انتطارات تشخیصی اطرافیان است. علاوه بر این ها ممکن است بیماران توده پستانی نداشته باشند. 4) استفاده از شبیه ساز: تنها روش بهبود مهارت لمس در تشخیص و آموزش معاینه بالینی است که به نوبه خود دارای چالش هایی نیز می باشد. هم چنین هنگام استفاده از آن ها بایستی نکاتی را مد نظر قرار داد. 5) تصویر برداری تماس الکترونیک: بر اساس اندازه گیری مکانیکی فشار و استفاده از کاوشگر کامپیوتری و سنسور فشاری است. این دستگاه زمان مورد نیاز برای آموزش را کاهش می دهد، اما مطالعات در این زمینه هنوز به پایان نرسیده است. 6) تلفیقی از روش های فوق: رویکرد ترکیبی باعث آسان شدن یادگیری فعال و عمیق می شود. با توجه به بررسی های انجام شده، آموزش رسمی با استفاده از ویدئو و شبیه ساز به صورت ترکیبی جهت آموزش معاینه بالینی پستان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آموزش، معاینه بالینی، پستان، شبیه سازی
|
 • Olayinka Ilesanmi *, Bridget Omotoso, Faith Alele, Peter Adewuyi Pages 1-10
  Background
  Lassa fever is an acute, virulent viral haemorrhagic illness with high morbidity and mortality rates. Its awareness remain low in sub urban or rural community. This study was carried out to assess the awareness of Lassa fever of a rural community in the south western part of Nigeria.
  Methodology
  A descriptive cross sectional study of 122 respondents prior to a sensitization seminar on Lassa fever was carried out at Ijebu – Owo, Owo in Ondo State. Interviewer guided questionnaire was used to collect information and analysed with SPSS version 21. Descriptive statistics were done and frequencies and proportions were used to summarize variables of interest. Association between socio-demographic characteristics and awareness were explored using chi square. Level of significance was set at 5%.
  Results
  The mean age of the respondents was 54.5±19.2years. Of the 122 respondents, 50.8% were males, three out of four (73.8%) were married, and 87.7% had secondary education and below. Those who had previously heard about Lassa fever were 17.2%. In all 7(46.7%) who had tertiary education had previously heard about Lassa fever compared to 14(13.1%) respondents who had secondary education and below (p=0.001).
  Conclusion
  The study showed that there was poor awareness of Lassa fever among members of the community. Thus efforts should be made to increase the awareness of the populace through health campaigns, and to reduce the spread of both the vector and the virus.
  Keywords: Lassa fever, Mortality, Environmental hygiene, Health campaign, Awareness
 • Saeid Hayati Kadijani, Mehrnoush Jafari* Pages 11-18
  Introduction
  Increasing women's employment and economic activity increases social welfare, productivity and enhance the quality of life. The aim of this study was to investigate the role of women's employment and social health of families in Regions 1, 2, 19 and 20 in Tehran.
  Material and Methods
  The study was applied research, descriptive and causal - comparative or retrospective The study sample included all households in Tehran who were 3000850 The sample was selected using a multistage cluster sampling and by helping formulation Cochran was 384. Standardized questionnaire (Keyes) was used to measure social health. For data analysis, descriptive statistical criteria (mean, median, mode and standard deviation) and inferential statistics such as (chi-square test, t, and analysis of variance) were used.
  Results
  Findings showed a significant positive relationship between women's employment and social health of the family. There are significantly and positively relation between Component of social health (social acceptance, social adaptation, social prosperity) and women's employment. There isn’t relationship between Women's employment and social cohesion and social participation.
  Conclusions
  Woman employment affects family social health. Managers must have attention to Woman employment in their strategic plan to creating healthy socia.
  Keywords: Women\'s employment, Family, Social Health
 • Saeedeh Shahbazin *, Azadeh Gholamy Pages 19-30
  Background
  Unintended or unplanned pregnancy has been a distressing reality among females in the reproductive age group particularly in developing countries. The current study aimed to determine the prevalence of unintended pregnancy among married women in an urban community in Kangavar city state, to determine the associated factors of unintended pregnancy and to verify the reasons behind unintended pregnancy as perceived by the married women in the area.
  Materials And Methods
  This study was carried out on 248 mothers who referred to health centers of Kangavar, and they were selected randomly. Data was collected by valid and reliable questionnaire. Results were analyzed in spss17.
  Results
  The prevalence of unwanted pregnancy was estimated to be 21/2 percent. About 21.2 of women stated that their pregnancy was unplanned, two fifth of these mothers mentioned that their pregnancy was mistimed and the other three-fifth reported that they had Unwanted. There was a significant relationship between age and type of pregnancy (p<0.001), contraception methods and unintended pregnancy (p<0.001). Also results showed that there was a significant between age of women and kind of contraception methods, which they had used (p<0.001).
  Conclusion
  It can be concluded that age and contraception methods have main effect on unintended pregnancy. So that by increasing the awareness of women about these methods can reduce the occurrence of this type of pregnancy.
  Keywords: Unwanted pregnancy, Prevalence, Contraception methods, Kangavar city
 • Abbas Askari Nodoushan, Hossein Fallah Zade, Hassan Fallah Madvari* Pages 29-40
  Background
  Provision, maintaining and improving health status of one year old and younger children as a vulnerable group has been considered as an important issue pertaining to healthcare/medical services. Index of mortality of under one year old children is among most important healthcare indices; and is known as the most important index of healthcare status of any society as well as the quality of life in any region. The present study aims for examining causes of mortality amongst one year old and younger children who were covered by health centers in Yazd city during 2011 to 2013 period.
  Materials And Methods
  This descriptive-analytical study was conducted using control-test group method. All recorded cases of mortality for children in Yazd city during the first year of their life were included in statistical population, while for each case of mortality two cases of living children were examined as control group. The data were collected by direct visits on healthcare centers in the city and examining case files for children. Obtained data were analyzed using SPSS 20 software package.
  Results
  116 mortality cases were examined in total which included 41.4% boys and 58.6% girls. Some variables such as type of marriage between parents, mother and father’s education level, type of labor and number of previous pregnancies were significantly related to children’s mortality rate.
  Conclusion
  suggest that paying specific attention to infants at the time of birth, improving knowledge level amongst mothers and families, providing standard level healthcare prior to pregnancy and after that, and also developing programs which aim for improving economic-social and cultural status amongst women and men would be effective on reducing children mortality rates.
  Keywords: Infant mortality, Susceptibility factors, Premature labor, Suffocation, Abnormality
 • Marzieh Mirzajani *, Masoud Mirzaei Pages 38-50
  Background
  Ischemic Heart Disease has been increasing in the Middle East and North Africa. Hypertension is an important modifiable risk factor of IHD and play an important role in the epidemic of IHD. Hypertension is responsible for about 45% of IHD mortality and affects more than one billion people around the world.
  Objective
  This study aims to quantify the population attributable fraction of IHD due to hypertension in the Middle East and North Africa.
  Methods
  Sex-specific prevalence of hypertension was obtained from national and international studies. Moreover, age-adjusted hazard ratio (HR) of IHD and hypertension was extracted from the Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS). HR and sex-specific prevalence of hypertension were used to calculate PAF of IHD due to hypertension in various countries of the region.
  Results
  The sex-specific prevalence of hypertension was available for seventeen countries of the region. Hypertension ranged from 4.5% in Palestine to 47% in Algeria in females and from 2.2%in Palestine to 50.7% in Oman in males. The fraction of IHD attributable to hypertension ranged from 4.3%in Palestine to 32%in Algeria in females and from 2.2% in Palestine to 33.7%in Oman males.
  Conclusion
  Up to 33% IHD males mortality attributable to hypertension. It seems that hypertension is increasing in MENA and prevention programs is needed to control prevalence IHD.
  Keywords: Population attributable fraction, Ischemic Heart Disease, Hypertension, Middle East, North Africa
 • Ali Fattahi Bafghi, Roya Anvari, Mohammad Hossein Anvari* Pages 47-60
  Introduction
  Toxoplasmosis is Zoonoses among humans and animals with cosmopolitan distribution. Acquired form of the disease often has no symptoms or discomfort of swollen lymph nodes and associated Chorioretinitis. The congenital form of the disease from mother to fetus via the placenta is delivered. Congenital infection may cause abortion or damage the central nervous system and eye disorders. The aim of this study was to determine toxoplasmosis Seroepidemiologyin serum of suspected patients referring to medical lab, 2013.
  Materials And Methods
  This study is cross- sectional. Of the total 712 cases during 2013 in the physical examination was diagnosed with suspected toxoplasmosis infection, were referred for evaluation of serological diagnostic laboratories. Produced in the laboratory from patient's serum samples by ELISA method using kits of anti-Toxoplasma gondii antibodies Chorus Toxoplasma IgG, IgM were tested. Data on age, sex and time of the visit and laboratory test results were recorded in the Czech list, and then were analyzed using SPSS software.
  Results
  A total of 712 sera tested 649 patients (91.2%) were female and 63 ((8.8% were male. 171 (24.3%) of the antibody IgG and 25 ((3.5% in terms of IgM in serum were positive. In sex 159 women (93%)) and 12 males (7%) IgG were positive. In females, 24 (96%)) and 1 male (4%) IgM were positive. Most positive tests than 9.5% in those aged over 50 years were observed. The lowest percentage of positive samples in the age group less than 20 years (20%) and highest in patients older than 60 years (8/47 percent) was observed.
  Conclusion
  As a general conclusion, it can be stated that the frequency of specific IgM and IgG antibodies in toxoplasmosis, in the suspected-to-have toxoplasmosis and control groups was not statistically significant. Also, we can conclude that abortion is involved in the development of chronic toxoplasmosis.
  Keywords: Toxoplasmosis, Seroepidemiology, IgG, IgM, Medical lab
 • Zahra Nikmanesh *, Yahya Kazemi, Masoume Khosravi Pages 55-70
  Introduction
  The Risk behaviors such as drug abuse are prevalent anxiously in youth. Thus investigation and recognition of risk behaviors are important. The aim of the present study is to investigate on relationship between loneliness and the difficulty in emotional regulation with drug abuse.
  Materials And Methods
  this research was descriptive- correlation. The sample was comprised of 452 students of University of Sistan and Baluchestan, Iran. Participants were selected by cluster sampling. The instruments were the Loneliness Scale, the Difficulty in Emotion Regulation Scale and the Drug Abuse. For statistical analysis, Pearson correlation and regression analysis methods were used.
  Results
  The results show that there is a positive and significant relationship between loneliness and the difficulty in emotion regulation with drug abuse. The Enter regression analysis for prediction of the drug abuse shows that the loneliness predicts. 09 and the difficulty in emotional regulation predicts. 08 of the drug abuse variances (P≤. 05).
  Conclusion
  Therefore, it is recommended to university and cultural instructional planners to pay attention to variables of loneliness and emotional regulation as drug abuse risk factors and introduce especial and preventer programs in this subject.
  Keywords: Loneliness, Emotion Regulation, Drug abuse
 • Mohammadhasan Lotfi *, Fatemeh Amiri Pages 65-80
  Background
  According to some studies in the western countries, %12.7 of total female cancers and %9.8 of all deaths resulted from cancers in the females are due to genital system carcinoma.
  Methods
  The present analytic cross sectional study was done on the cancer registry data of Yazd province for the evaluation of trend of genital carcinoma occurrence amongst females from 2006 to 2010. The trend of cancer incidence was calculated according to age, year of occurrence, family history, income, and job and residence place. Data was analyzed using student T-test and chi-square test.
  Findings
  There were seen higher percentages of cancer amongst age above 50 years, married women and householders. Majority of those had education level of primary (%40.5) and moderate income level (%49.6). The highest incidence rate was related to year 2010 (%30) and uterus cancers including body & endometrial was more common than others (%42.7). The association between cancer incidence and age (p<.001) also disease occurrence and marital status (p=.03) were seen statistically significant. Cancers of uterus and cervix among subjects with age above 50 and cancer of ovary among females under 30 years was more common.
  Conclusion
  our results showed that the incidence rate of genital carcinoma amongst Yazdi females has had a increasing trend from 2006 to 2010 and socio- economic factors had significant role in the causation of cancer. This is the same indicators coming from developing countries where community health is influencing from socio-economic and environmental changes.
  Keywords: Cancer, Genital, Female, Trend, Yazd
 • Seyed Mostafa Shiryazdi, Mohaddeseh Aboueian, Jahromi* Pages 74-85