فهرست مطالب

انسان و محیط زیست - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 8، بهار 1388)
 • سال هفتم شماره 1 (پیاپی 8، بهار 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/05/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسنعلی لقایی، هومن بهمن پور، فرناز حیدری* صفحات 2-13
  اهمیت فضاهای سبز شهری به عنوان عرصه های عمومی در الگوهای نوین زندگی شهری و نقش مهم این فضاها در نظام کاربری زمین، ایجاد فضاهایی جهت گذران اوقات فراغت برای شهروندان، کاهش میزان آلودگی های محیطی و ایجاد رابط های قو یتر، میان آنان با محیط شهری واضح و مشخص است. ارزیابی پارک ها و فضاهای سبز شهری منطقه 8 تهران به عنوان یکی از چند منطقه ای که در مقایسه با سایر مناطق شهر و علی رغم دارا بودن منابع و فضاهای مناسب، در وضعیت مناسبی قرار ندارند، موضوع مقاله حاضر است. نتایج این ارزیابی می تواند در بکارگیری و تخصیص منابع برای مدیران و طراحان شهری مفید بوده و در عین حال نحوه استفاده عموم مردم از فضا را نشان می دهد. این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است که در روند انجام آن با تکیه بر مبانی نظری و تئوری های ارائه شده در مورد پارک های شهری و همچنین مروری بر تجارب ایران و جهان در این مورد، با مقایسه و بررسی کلی وضعیت پارک های منطقه 8 در شهر تهران، پارک های مهم و اصلی آن در مقیاس های مختلف ناحیه ای، محله ای و یا واحد همسایگی با انتخاب معیارهای تعیینک ننده مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل در دو بخش کمی و کیفی ارائه گردیدند که بیانگر کمبود میزان سرانه فضای سبز در این منطقه و همچنین عدم پراکنش مناسب و عدم کارکرد اکولوژیکی بالا، به ویژه در شش ماهه دوم سال، می باشند. همچنین؛ پارک های منطقه از لحاظ ایمنی و امنیت در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند که این امر سبب کاهش میزان حضور و استفاده گروه های مختلف سنی از پارک ها گردیده است. نامناسب بودن تعداد و تنوع تاسیسات و تجهیزات پارک ها و غیر استاندارد بودن فضاهای بازی کودکان نیز از دیگر موارد منفی مشاهده شده در این گونه فضاها می باشد.
  کلیدواژگان: سرانه فضای سبز، پارک، فضای سبز شهری، آلودگی محیطی
 • مریم طهماسبی، کورش رضایی مقدم صفحات 14-29
  بسیاری از برنامه ریزان و سیاستگذاران از توریسم به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد م یکنند. این صنعت بخش عظیمی از درآمدهای ملی بسیاری کشورهای جها نسوم را به خود اختصاص می دهد. مدیریت اکوتوریسم در ایران کی عنصر حیاتی برای رشد و توسعه جامعه است. ایران با تنوع آب و هوایی، گونه های گیاهی و حیات وحش منحصر ب هفرد می تواند جایگاه ممتازی در میان کشورهای جهان کسب نماید. استان خوزستان نیز با دارا بودن عرصه های طبیعی و چش ماندازهای زیبا توانایی جذب گردشگران داخلی و خارجی را دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که این صنعت در خوزستان به دلیل عدم توجه کافی با مسائل و مشکلات عدید های نظیر ضعف در مدیریت و برنام هریزی، عدم وجود قوانین صریح، کمبود اعتبارات مالی، کافی نبودن پرسنل آموزش دیده و متخصص و عدم مشارکت محلی مواجه است. یافت ه ها همچنین نشا ندهنده روند ناپایداری و تخریب اکوتوریسم روستایی در استان خوزستان می باشد. در پایان مقاله، پیشنهاداتی برای حرکت در جهت توسعه پایدار اکوتوریسم استان ارائه شده است.
  کلیدواژگان: توریسم روستایی، اکوتوریسم، توسعه پایدار، توریسم پایدار، خوزستان
 • حسنعلی لقایی، مسعود منوری، بشیر رئیسی * صفحات 30-39

  از آنجایی که هدف از این تحقیق بهر هبرداری بهینه از منطقه مورد مطالعه در راستای اهداف ذخیره گاه زیست کره بود با استفاده از منابع اکولوژیک و منابع اقتصادی اجتماعی با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل سیستمی جهت زو نب ندی استفاده GIS و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی گردید. با توجه به اینکه این منطقه فاقد عوارض برجسته و تغییرات توپوگرافی خاص بوده جهت زون بندی ذخیره گاه زیس تکره از نقشه های شیب، ارتفاع، جهت و در نهایت نقشه واحد شکل زمین که به طور معمول در مطالعات مربوط به ارزیابی توان اکولوژیک محیط های خشکی مورد استفاده قرار می گیرد، در این مطالعه مورد استفاده قرار نگرفته و به جای آن از فاکتورهای بیولوژیکی و اقتصادی اجتماعی و نق شهای سه گانه ذخیره گاه زیست کره)نقش توسعه نقش حفاظت، نقش لجستیک(و تعریف مربوط به هر یک از زو نها، مورد استفاده قرار گرفت که در نهایت ت عداد سه هسته طبیعی، یک زون ضربه گیر پیرامونی و 2 زون بینابینی انتخاب گردیدند که از سطح کل ذخیره گاه زیس تکره 28983 هکتار به عنوان زون هسته 50156 هکتار به عنوان زون ضربه گیر پیرامونی و 7694 هکتار به عنوان زون بینابینی اختصاص یافته اند.

  کلیدواژگان: برنامه انسان و کره مسکون، ذخیر ه گاه زیست کره، منطقه حفاظت شده، پارک ملی، پناهگاه حیا توحش، تالاب بین المللی، زون بندی، مدیریت، برنامه ریزی
 • مجید عباس پور_عبدالرضا کرباسی_محمد صادق سخاو ت جو_محسن سعیدی_فاطمه زاهد* صفحات 40-61
  در حال حاضر کشورهای مختلف به منظور پیشبرد اهداف خود در جهت توسعه و گسترش همه جانبه دارای برنامه های مدون کوتاه مدت، میا نمدت و بلند مدت م یباشند که به وسیله گروه های تخصصی در بخش های مختلف نظیر حمل و نقل، راهکارهای اجرایی توسعه و دورنمای آنها به صورت شاخ صهای کمی و کیفی تعیین گردیده و به عنوان سندی برای توسعه کشو رها به کار می رود. به طور کلی برخی از برنام ه ها و استراتژی های دارای اهمیت ویژه برای وزارت راه و ترابری شامل توسعه و گسترش حمل و نقل ریلی در کشور، توسعه شبکه راه های ارتباطی کشور، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل و طرح مطالعه جامع حمل و نقل کشور است که وزارت راه سعی بر تحقق آنها دارد. با توجه به اینکه هرگونه گسترش توام با اثرات و پیام دهای زیست محیطی متعدد است لذا انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی به ویژه طر حهای حمل و نقل ریلی در راستای جلوگیری از بروز اثرات زیان بار به محیط و ارائه روش های کاهش اثرات بر اساس تاکید اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ضرورت ویژه دارد. در این تحقیق به منظور هدایت مجریان و مشاوران طر حهای حمل و نقل ریلی، با شناسایی کلیه فعالیت های و جنبه های اثرگذار بر محیط زیست ناشی از پروژه های ریل سازی، ویژگی های محیط زیست موجود اعم از محیط زیست فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته و پارامت رهای هر محیط به تفصیل شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته و سپس روش های شناخت آنها ارائه شده است. با شناخت محیط زیست موجود و فعالی تهای طرح، اثرات زیست محیطی ناشی از اجرای طرح بر محیط های مختلف شامل اثرات بر محیط خاک، آب، هوا، صدا و پوشش گیاهی و جانوری شناسایی شده و روش های کاهش اثرات و برنامه های پایش و مدیریت زیست محیطی برای آنها ارائه شده است. در نهایت با استفاده از نتایج کلیه موارد فوق دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طر حهای حمل و نقل ریلی در 12 بند که هدایت گر مشاوران جهت انجام صحیح ارزیابی است تدوین گردیده است.اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ضرورت ویژه دارد. در این تحقیق به منظور هدایت مجریان و مشاوران طرح های حمل و نقل ریلی، با شناسایی کلیه فعالیت های و جنبه های اثر گذار بر محیط زیست ناشی از پروژ ه های ریل سازی، ویژگی های محیط زیست موجود اعم از محیط زیست فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته و پارامت رهای هر محیط به تفصیل شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته و سپس روش های شناخت آنها ارائه شده است. با شناخت محیط زیست موجود و فعالیت های طرح، اثرات زیست محیطی ناشی از اجرای طرح بر محیط های مختلف شامل اثرات بر محیط خاک، آب، هوا، صدا و پوشش گیاهی و جانوری شناسایی شده و روش های کاهش اثرات و برنامه های پایش و مدیریت زیست محیطی برای آنها ارائه شده است. در نهایت با استفاده از نتایج کلیه موارد فوق دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های حمل و نقل ریلی در 12 بند که هدایت گر مشاوران جهت انجام صحیح ارزیابی است تدوین گردیده است.
  کلیدواژگان: ارزیابی اثرات زیست محیطی، روش های کاهش اثرات، پایش و مدیریت زیست محیطی، حمل و نقل ریلی
 • مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست از دیدگاه برنامه چهارم توسعه
  ناصر محرم نژاد، سمیرا خدیوی صفحات 62-69
  رشد و توسعه پایدار فعالیت های بشر، متاثر از میزان پایداری در سیستم های زیس تمحیطی، اقتصادی و اجتماعی می باشد. امروزه برنامه ریزی جهت بهره برداری از منابع برای نیل به توسعه پایدا ر، به عنوان یکی از مهمترین مسائل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی بشر تبدیل شده است. در صورت عدم توجه به این اصل، ذخایر طبیعی، زیستگاه های حیا توحش و میراث های فرهنگی که متعلق به جامعه و تمامی نسل ها بوده نابود خواهد شد. از این رو ایجاد تمهیدات لازم به منظور برقراری تعادل میان نیازهای امروز و حفظ ذخایر ملی از وظایف مهم مسئولان به ویژه دولت ومجلس می باشد. از همین رو استقرار توسعه پایدار در کشور نیازمند تدوین و اجرای قانون برنامه های توسعه می باشد. قوانین برنامه ای، چارچوب ها و نظام سامان یافته توسعه همه جانبه یک کشور را معین میک ند که در قالب آن سیاست های کلی و استراتژیک پذیرفته شده پدیدار می گردد. با بررسی قوانین برنامه چهارم توسعه و مقایسه آن با برنامه های عمرانی گذشته، جایگاه محیط زیست سیر صعودی داشته است. در حقیقت، قانون برنامه چهارم توسعه در راستای تحقق توسعه پایدار در کشور و رعایت چارچوب های مقرر در اصل پنجاهم قانون اساسی سعی کرده است تا روند توسعه به ویژه توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را با ضروریات زیست محیطی تطبیق داده تا از توسعه ناپایدار ممانعت به عمل آورد. در برنامه چهارم توسعه، یکی از محورهای شش گانه به نام حفاظت محیط زیس ت، آمایش سرزمین و توازن منطق های بوده و درمجموع 15 ماده از 161 ماده قانون برنامه چهارم به محی طزیست اختصاص یافته و در کنار آن نیز در 14 ماده دیگر ضرورت رعایت مسائل زیس تمحیطی مورد توجه قرار گرفته است. روند طی شده بیانگر حرکت در مسیری نسبتا موفق در زمینه لحاظ نمودن ملاحظات زیست محیطی با برنامه های توسعه ای جهت دستیابی به توسعه پایدار می باشد که موفقیت قطعی این برنامه ها منوط به اجرای کامل آن خواهد بود.
  کلیدواژگان: مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست، حفظ محیط زیست، برنامه چهارم توسعه
 • اسماعیل غفاری صفحات 70-79

  حسابداری محیط زیست به عنوان یکی از زیر مجموعه های حسابداری در طول سا لهای گذشته پیوسته در مسیر توسعه گام برداشته است. با افزایش تمرکز جامعه پیرامون مباحث زیست محیطی، حسابداری نقش ویژه ای را در راستای انداز هگیری عملکرد بر عهده گرفته است. آگاهی از وضعیت محیط پیرامونی، موجب پویایی عملکرد زیست محیطی واحد تجاری می شود. در این نوشتار نگارنده یکپارچگی رویه های محیطی با رویه های تجاری را مورد توجه قرار داده و از بررسی نحوه برخورد با حسابداری زیست محیطی در استانداردهای حسابداری مالی اجتناب نموده است. و ضمن بررسی موضوع استراتژی تجاری که شامل برنامه، تصمیمات متهورانه مدیران، پشتیبانی و آموزش می باشد، اثرات درون سازمانی و برون سازمانی که از کیسو منجر به کاهش بهای عملیاتی و سرمای های تجهیزات کنترل کننده آلودگی و تعیین روش ارزیابی سرمایه گذاری، و ازسوی دیگر سبب تدوین مقررات از سوی دولت ها و آثار و تبعات مالیاتی می گردد را مورد توجه قرارداده است. توجه به مسائل زیست محیطی در سال های اخیر به حوزه تدوین استانداردها نیز گسترده شده و نمونه بارز آن را می توان در استانداردهای هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی امریکا و رهنمودهای ایفک مشاهده نمود در این نوشتار ابعاد زیر مورد بررسی قرار می گیرند:• عناصر محیطی استراتژی تجاری• تهیه گزار شهای عملکردی ضروری• شناسایی مهارت های چندگانه مورد نیاز برای اندازه گیری• گر دآوری و تجزیه و تحلیل داده های مور دنیاز

  کلیدواژگان: حسابداری محیط زیست، حسابداری مدیریت زیست محیطی، رویه تجاری، رویه محیطی، گزارش عملکرد
 • مرجان خانزاده نطنزی صفحات 80-87
  امروزه، پیشرفت شهرنشینی به عنوان امری اجتنا بناپذیر باعث خلق کی دغدغه فکری برای اندیشمندان و طراحان شهری و محیطی در جه ت ارایه راهکارهایی برای تعدیل معضلات ناشی از آن شده است و پرداختن به این امر منتج به دستیابی الگوهایی جهت تقلیل اثرات مخرب ناشی از آن و همچنین بالا بردن کیفیات محیط زندگی شهری گشته است. بشر، امروزه به ارزش و اهمیت خلق فضاهای پایدار پی برده و در تلاش برای پاس خدهی به نیازها و خواسته های خود اما با در نظر گرفتن افق هایی پایدار می کوشد. نتیجه این تلاش در رفع نیاز شهرنشینی آفرینش الگوهای شهری است پایدار، شهری متراکم و فشرده. اما مانند بسیاری موارد این دست یافته بشری نیز بدون پیامد نمی باشد.
  تحقیقات نشان داده اند که افزایش تراکم، باعث بر هم زدن تعادل موجود در پرتو افکنی فضاهای شهری و انتقال گرمایی بین زمی ن، ساختما نه ا، اتمسفر و همچنین تولید گرمای داخلی خود شهر گردیده، دمای هوای شهری را افزایش داده و بر سرعت باد نیز تاثیرگذار اس ت. از طرفی دیگر افزایش تراکم می تواند به معنای کاهش فرصت های خلق فضاهای سبز شهری و در نتیجه کاهش مطلوبیت فضا باشد و همچنین به سبب افزایش ازدحام آلودگی هوا را به دنبال داشته باشد. در این خصو ص، با مها به مثابه رویه هایی که بیشترین سهم از پلان شهرهای فشرده را به خود اختصاص می دهند می توانند بسیار مورد توجه قرار گیرند از طرفی نیز اثرات بهبود بخش پوش شهای گیاهی در مطلوب سازی کیفی شرایط آب و هوایی)معتدل سازی اثرات و پیام دها ناشی از تراکم شهری، کاهش امواج گرمایی و خورشید ی، سرعت باد و آلودگی هوا(می تواند به عنوان پتانسیلی بالقوه در طر حها لحاظ گردد. در این پژوهش، با استفاده از مدل غیر ایستایی 1 ارائه شده بروس به شبی هسازی سایتی در شرایط مختلف سه گانه)وضع ENVI-met موجو د، افزایش تراکم و سبزسازی بام پرداخته شده و نتایج حاصل از سبز سازی بام بالاخص بر روی دمای هوا و وزش باد به دست آورده شده اس ت. در انتها مقایسه نتایج حاصله با پژوه شهای دیگر انجام گرفته باعث دستیابی به بینشی جامع تر از بهره و تاثیر سبز سازی بام در بهبود شرایط خرد اقلیمی بالاخص در شهرهای فشرده و با مقیاس استفاده گسترده تر از گیاهان گردیده است و در خاتمه بحث به دلیل آگاهی بیشتر از ارزش به کارگیری این مهم به عنوان کیی از اهداف قابل وصول و کاربردی در پروژه های شهری و معماری به اختصار سایر منافع آن نیز شمرده شده است.
  کلیدواژگان: افزایش تراکم، مدل بروس، شبیه سازی، بام سبز، خرد اقلیم
 • محمد باقری، حمیدرضا عظمتی صفحات 88-95
  بحران سلامت و عدم ایمنی محیطی در ابعاد جسمی و روانی، فضاهای شهری ومسکونی معاصر را تهدید می کند. فقدان ایمنی شهروندان در مقابل تصادفات، عدم امنیت در فضاهای شهری و سکونتی، انزو ا، افسردگی و گسست اجتماعی در محلات شهری و نیز وابستگی مفرط شهروندان به اتومبیل و کم تحرکی در اقشار مختلف از بیماری های مزمن شهری و محیطی هستند. در چنین شرایطی اتخاذ رویکردهای نوین برنامه ریزی و طراحی محیط برای ارتقای سلامت محیطی شهروندان ضروری است. طراحی فضاهای باز و محلات شهری متناسب با آسایش و سلامت شهروندان کیی از اهداف طراحی شهری پایدار به شمار می رود که در سا لهای اخیر- به ویژه در کشورهای توسعه یافته گسترش زیادی داشته و ارائه راهنماها و معیارهای طراحی برای آسایش، سلامت و ایمنی شهروندان از نتایج چنین رو کیردی بوده است. فرضیه این نوشتار آن است که رو کیرد طراحی محلات شهری پایدار از طریق طراحی و ارتقای کیفیت فضاهای شهری و نواحی مسکونی می تواند به ارتقای سلامت عمومی شهروندان منجر شود. بر این اساس طراحی فضاهای باز و سبز محل ی، برنامه ریزی فضاهای شهری پیاده، ایجاد محلات متراکم با کاربری های مختلط مسکونی و تجاری و اداری، اجرای طر حهای شهری میا نافزا در فضاهای باز و بلااستفاده، افزایش دسترسی فیز کیی و بصری ساکنان به طبیعت از طریق طراحی طبیع تگر ا، ایجاد فرصت های فرهنگی اجتماعی و تجاری تفریحی در محله، کاهش وابستگی زندگی شهری به اتومبیل از طریق تجهیز محلات به خدمات عمومی نظیر مدارس محله ای، توسعه شبکه حمل و نقل بین محلی و ارتقای کیفیت فضاهای جمعی در مراکز محلی متناسب با گرو ه های جمعیتی استفاده کننده از راهبردهای پایدار برای ارتقای سلامت و ایمنی عمومی در محیط شهری شناخته شده است. بدیهی است که افزایش کارایی محیط و منظر شهری و استفاده بیشتر شهروندان نیز به ترویج و گسترش فعالیت فیزیکی و حمل نقل غی رموتوری نیز کمک خواهد کرد.
  کلیدواژگان: طراحی پایدار، اختلاط کاربری ها، فضاهای پیاده مدار، توسعه نوسنت گر ا، حمل و نقل عمومی، سلامت و ایمنی
|
 • Hassan Ali Laghai, Hooman Bahmanpour, Farnaz Heidari* Pages 2-13
  The significance of urban green spaces –as public domain- in modern urban life patterns and their key role in land use systems، providing city inhabitants with a place for leisure time، decreasing environmental contamination and establishing a closer relationship between people and urban environment is distinguished. This paper deals with the evaluation of parks and green spaces of district 8 in Tehran. The mentioned district suffers from shortage of green spaces and parks، although it owns enough resources and land –in comparison with other districts of city. The outcome of operated appraisal will be of use to urban managers and designers when they allocate and utilize resources. In addition، the study explains how people use the area. This paper is extracted from a survey which was conducted on the basis of theories about urban parks، review of corresponding experiences in Iran and in the world، and general comparison between the main parks in the district 8 and other districts. Different scales were taken into account when carrying out the appraisal study. The results are presented in two parts: quantitative and qualitative; they demonstrate the per capita shortage of green spaces in the district 8; moreover، outcomes demonstrate inappropriate distribution of green spaces and lack of favorable ecological function especially in the second half of the year. Furthermore، the parks do not posses desirable level of security and on account of this the number of people –of different age group using the parks has fallen. Deficit in number and variety of installations and equipment، and substandard play grounds are other negative points in these sites.
  Keywords: Green space per capita, park, urban green spaces, environmental pollution
 • Maryam Tahmasbi, Kurosh Rezaei-Moghaddam Pages 14-29
  Many planners and policy makers have argued that tourism is the main branch of sustainable development. This allocates a great part of national income in many countries especially in third world. Ecotourism management is vital element for growth and development of society in Iran. Diversity of climate، plants and wildlife in Iran is suitable for ecotourism management. Khuzestan province with natural spaces and beautiful landscapes can absorb foreigner and inner tourists. The findings of this paper indicate that this industry is confronted with several problems and difficulties like weakness of management and planning، lack of clear rules and financial credits، insufficient training of staff and experts and lack of participation of local people. The findings show unsustainability and degradation of rural ecotourism in Khuzestan province. The paper has provided some recommendations for sustainable development of ecotourism in Khuzestan. Keywords
  Keywords: Rural tourism, Ecotourism, Sustainable development, Sustainable tourism, Khuzestan
 • Hassan Ali Laghai, Masoud Monavari, Bashir Raisi Pages 30-39

  As the aim of this research was optimum use of field area, along with goals of biosphere reserve statutory frame work, the ecological and socioeconomical information sources, and systematic analysis method, and GIS technology were used to zone the area. Since the area lack specific topographic changes and other noticeable factors, gradient, altitude, direction and also unified topographic map which were usually used in the assessment of ecological capacity of terrestrial ecosystem have not been used in this study. And instead, biological and socio-economical factors and three functional roles of biosphere reserves (conservation, development and logistic) and definition related to each zone has been considered. Finnally, it was selected three core zone, one surrunding buffer zone and two transition zones which there have been delineated 28983 ha of total surface area of Harra biosphere reserve as core zone, 50156 ha as buffer zone, and 7694 ha as transition zone.

  Keywords: Man, the biosphere program, Biosphere reserve, Protected area, National park, Wildlife refuge, International wetland, Zonning, Management, Planning
 • Majid Abbaspour, Abdoreza Karbassi, Mohammad Sadegh Sekhavatjou, Mohsen Saeedi, Fateme Zahed* Pages 40-61
  In the recent years، different countries have approved some short time، medium time and long time plans to achieve development in all sectors such as transportation sector. These plans are determined by expert groups in each sector according to quality and quantity indexes and these are utilized as country’s development document. Generally، some of the plans and strategies have special importance for transportation ministry such as rail way transportation development، road network development، renovation of transportation fleet and comprehensive study plan of country transportation. As regards that any development has environmental impact، therefore environmental impact assessment (EIA) of each plan specially transportation one that is the target of this study، is necessary due to prevention of harmful effects and presenting mitigation plans for environment. This study has been done to conduct administrative and consultants of rail way plans، so determination of all actions in construction and operational phases is necessary. Also it is very important to determine main parameters about physical، biological and socio-economical environment. According to all of above implementations the impacts of rail ways project on different environment involving air، water، sound، soil، plant and animal will be determined and in next step mitigation plans and environmental monitoring program will be prepared. Finally environmental impact assessment guideline is developed for consultants and administrative involving 12 subjects. impacts of rail ways project on different environment involving air، water، sound، soil، plant and animal will be determined and in next step mitigation plans and environmental monitoring program will be prepared. Finally environmental impact assessment guideline is developed for consultants and administrative involving 12 subjects.
  Keywords: Environmental Impact Assessment (EIA), Mitigation plans, Environmental monitoring, Rail way transportation
 • Environmental management and planning in the aspect of fourth developing national master plan
  Naser Moharam Nejad, Samira Khadivi Pages 62-69
  The planning for resource management to achieve desirable development is one of today’s most important economical، environmental and social affairs. During such planning any lack attention to natural reserves، wildlife settlement and cultural heritage that is for all society and next generations، will become extinct. For these reasons، establishing necessary scheme for establishing the balance between the national conservation and today’s requirements is one of the most important duty of responsible، specially the government and the parliament. To Setting the sustainable development in country، needs codifying law and enforcing it. Scheduling laws determine the frameworks and multilateral development ordered system of country that is the basis of accepted general policy and strategies. With considering the fourth development plan’s law and comparing those with the last plan’s laws it can say that the care on the ecosystem is growth. In fact، the fourth development plan’s laws directed sustainable development achievement in country and following the fiftieth article of law، is trying to adapt the procedure of developing specially economic and industrial with the ecosystem necessaries، in order to prevent unsustainable development. In fourth development master plan، one of the sixth foundations is environment preservation، logistic territory and regional equilibrium. Fifteen articles of 161 articles of fourth development plan are for environment preservation and in 14 of other is the necessity of environment preservation which has taken into consideration. The settled procedure shows the movement on a comparatively successful way on connecting environment considerations by developing plan to reach stable development. The success of these، are based on the enforcing of the codified laws completely and thoroughly.
  Keywords: Environmental management, planning, Environment conservation, Fourth development master plan
 • Esmaeel Ghafari Pages 70-79

  Environmental accounting has been recently developed as one of sub-divisions of accounting. Due to growth of society concentration on environmental issues، accounting takes essential roles on performance measurement. Being aware of environment condition leads a business unit to active environmental performance. In this article، the author pays attention to integrity of environmental methods with business methods and avoids investigating the way of dealing with environmental accounting in financial accounting standards. He also considers intra-organization and extra-organization impacts which cause reduction of operation and investment expenses of pollution controlling equipments and determining capital investment evaluation from one side، and cause regulation codification by governments and taxation results from other side، via examining business strategy including programs، taking management delicate decisions، supporting and training. Taking environmental issues into consideration in last years، has been extended into standard codification field too; standards of American Governmental Accounting Standard Codification Board and IFAC guides are obvious examples of it. The following topics will be discussed in the article: 1- environmental elements of business strategy2- providing essential performance report3- identifying required multifunctional measuringskills4- Collecting and analyzing required data.

  Keywords: Environmental accounting, Environmental management accounting, business method, environmental method, performance report
 • Marjan Khanzadeh Natanzi Pages 80-87
  Today، thinkers and environment and urban designers are concerned about the inevitable growth of metropolises trying to propose some methods to moderate its effects. This has resulted in some patterns that reduce its disturbing effects along with improving the quality of life in these cities. Mankind is aware of the value of the sustained spaces and is trying to answer his needs، holding permanent horizons in view. These efforts resulted in patterns of sustained metropolises، a steady and dense city. But this human achievement is not، like his other achievements، without a consequence. Research shows that increase in the density of the city disturbs the balance in the illumination of the city spaces in addition to damaging the heat transfer between the earth، buildings and the atmosphere. It also affects the internal heat of the city، increases the temperature and influences the velocity of the wind. In another view، higher density means a decreased opportunity for building green spaces resulting in a demolished desirability of the spaces. It also results in crowdedness and brings about air pollution. As flat planes that occupy a large share in such dense cities، roofs are of great importance to us. Good effects of green patterns on improving the climatic conditions like moderating undesirable consequences of dense cities decrease of heat and sun waves، the velocity of the wind and pollution posits a good potential in plans. Bruce’s non-hydrostatic model is used in this research to simulate a site in three conditions of its current state، increase in density and greening the roofs. Then effects of rooftop greening especially on air temperature and wind velocity are studied. Finally a comparison is made between the results of this research and other researches done in this field t achieve a broader insight into how greening the roofs may affect low-scale environmental conditions specially in dense cities by using plants in higher scales. There is also a discussion about other benefits of this approach to show its value in architectural and urban projects.
  Keywords: High density, Bruse Model, Simulation, Green Rooftops, Microclimatic
 • Mohammad Bagheri, Hamid Reza Azemati Pages 88-95
  Current urbanization and settlement trends have adverse psycho-physical impact on the safety، health and well-being of the city dwellers. Crime، lack of community، lack of physical activity and dependence on motorized transportation serve as examples of urban ills. Sustainable design strategies in urban neighborhoods and open spaces can have significant contribution to human physical health and psychological well-being. The sustainable urban design agenda and design criteria such as green and quality open spaces، pedestrian areas، creating dense neighborhoods with mix land uses and infill development projects in derelict and lost spaces، decreasing dependence on motorized transport with public services such as community schools and developing local public transport are of the main strategies that can addressed the various health and well-being contributions of different urban habitats.
  Keywords: Sustainable design, mix land use, pedestrian spaces, nontraditional development, pblic transport, health, safety