فهرست مطالب

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی - پیاپی 59 (بهار 1394)
 • پیاپی 59 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/02/09
 • تعداد عناوین: 12
|
 • امین نوربخش، حسین مولوی صفحات 4-12
  هدف این پژوهش بررسی رابطه باورهای مذهبی و هوش معنوی با خشونت و احساس حقارت در دانشجویان بود. جامعه آماری پژوهش همه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) بودند. تعداد 110 دانشجو به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش؛ پرسشنامه پایبندی مذهبی (اتکینز، 2007)، پرسشنامه هوش معنوی (کینگ، 2008)، پرسشنامه خشونت (آیزنک، 1367) و پرسشنامه احساس حقارت (آیزنک، 1988) بود. داده ها از طریق تحلیل رگرسیون، ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار SPSS16 و اموس بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که هوش معنوی با احساس حقارت و خشونت رابطه دارد (01/0>P)، اما رابطه باورهای مذهبی با احساس حقارت و خشونت معنی دار نبود. درنهایت، براساس یافته های این پژوهش می توان هوش معنوی را به عنوان متغیری موثر بر خشونت و احساس حقارت معرفی کرد.
  کلیدواژگان: باورهای مذهبی، هوش معنوی، خشونت، احساس حقارت
 • مجید برآبادی، محسن گل پرور، سید حمید آتش پور صفحات 13-21
  این پژوهش به منظور پیش بینی عملکرد وظیفه از طریق تقاضاهای شغلی، منابع شغلی و فرسودگی شغلی انجام گرفت. طرح پژوهش همبستگی بود و جامعه آماری آن را همه کارکنان شاغل در دو مجموعه نساجی در شهر اصفهان تشکیل می دادند. 154 نفر از کارکنان (116 مرد و 38 زن) از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه های تقاضاهای شغلی (چن وکاو، 2012)، منابع شغلی (چن وکاو، 2012)، فرسودگی شغلی (چن وکاو، 2012) و عملکرد وظیفه (چن وکاو، 2012) پاسخ دادند. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام تحلیل شدند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که فقط فرسودگی شغلی پیش بینی کننده عملکرد وظیفه است (01/0P<). نتایج این پژوهش نشان داد که فرسودگی شغلی عاملی برای تضعیف سطح عملکرد وظیفه است.
  کلیدواژگان: تقاضاهای شغلی، منابع شغلی، فرسودگی شغلی، عملکرد وظیف
 • علیرضا ماردپور، فرح نادری، مهناز مهرابی زاده هنرمند صفحات 22-32
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد، در اختلال استرس پس از ضربه مزمن بود. جامعه آماری، همه رزمندگان بستری و دارای پرونده روانپزشکی در بیمارستان سلمان یاسوج بود که تشخیص اختلال مزبور را دریافت کرده بودند. 32 نفر از این جامعه، به شیوه تصادفی ساده انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 16 نفره آزمایش و گواه گمارده شدند. سپس آموزش حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد، به مدت 5 جلسه 90دقیقه ای و یک بار در هفته به گروه آزمایشی داده شد ولی به گروه گواه آموزشی داده نشد. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس های تاثیر واقعه تجدیدنظر شده، خودگزارش دهی نشانه های اختلال پس از ضربه، اضطراب، افسردگی، برآشفتگی ذهنی و اعتبار شناخت واره بود.آزمودنی ها در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری ارزیابی شدند. برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چندمتغیری و تک متغیری استفاده شد. روش حساسیت زدایی مزبور موجب کاهش میانگین مقیاس های تاثیر واقعه تجدیدنظر شده، خودگزارش دهی نشانه های اختلال مزبور، اضطراب و افسردگی شد (001/0P=). همچنین، بین آزمودنی های گروه آزمایشی و گواه از لحاظ متغیرهای مورد بررسی در مرحله پیگیری تفاوت معناداری وجود داشت (001/0P=). یافته ها نشان داد که این روش درمانی در بهبود علایم اختلال استرس پس از ضربه و نشانه های همراه با آن موثر بوده است.
  کلیدواژگان: حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد، اختلال استرس پس از ضربه مزمن
 • هاجر براتی، حمیدرضا عریضی صفحات 33-41
  براساس پژوهش های پیشین به نظر می رسد که توانایی کنترل فکر یک ویژگی تک بعدی و در بین افراد مختلف، متفاوت است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی پایایی و اعتبار پرسشنامه توانایی کنترل فکر لوچیانو و همکاران (2005) در میان دانشجویان بود. جامعه آماری پژوهش، همه دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان بودند. 275 نفر از این دانشجویان به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه کنترل فکر (لوچیانو و همکاران، 2005) و پرسشنامه نگرانی حالت پن (مایر و همکاران،1990) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی اکتشافی و ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد که تحلیل عاملی با یک بعد، 7/43درصد واریانس را تبیین می کند و بارهای عاملی 23 سوال بالاتر از 59/0 و در نتیجه مناسب هستند (01/0P<). اعتبار همزمان پرسشنامه کنترل فکر لوچیانو با پرسشنامه نگرانی حالت پن نیز تایید شد (01/0P<). همچنین، نتایج نشان داد که مردان نسبت به زنان و افراد مسن نسبت به افراد جوان توانایی کنترل فکر بالاتری دارند (01/0P<). بر اساس این یافته ها، پژوهشگران می توانند از ابزاری نوین و کوتاه استفاده کنند که مقایسه و ارزیابی کنترل فکر در افراد را ساده تر می کند.
  کلیدواژگان: توانایی کنترل فکر، تحلیل عاملی، پایایی، اعتبار
 • فریبا زرگرشیرازی، حسن احدی، فرح نادری، نورعلی فرخی صفحات 42-53
  هدف این پژوهش بررسی نقش قابلیت های نظام روان ایمنی، تعهد سازمانی و احترام سازمانی در پیش بینی ابعاد فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و احساس عدم موفقیت فردی) پرستاران بود. روش این پژوهش همبستگی و جامعه آماری آن را همه پرستاران بیمارستان های دو شهر آبادان و خرمشهر (450 نفر) تشکیل می دادند. به دلیل محدود بودن تعداد و پیشگیری از افت آزمودنی ها همه آزمودنی ها در پژوهش شرکت داده شدند. داده های مربوط به 270 پرسشنامه که به طور کامل تکمیل شده بود، مورد تحلیل قرار گرفت. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه قابلیت های نظام روان ایمنی (الاه، 2005)، تعهد سازمانی (الن و مایر، 1990)، احترام سازمانی (رامرجان، 2006) و فرسودگی شغلی (مسلش، 1993) بود.تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون چندمتغیری انجام گرفت. نتایج نشان داد که قابلیت های روان ایمنی، تعهد سازمانی و احترام سازمانی پیش بینی کننده فرسودگی شغلی در پرستاران است (0001/0>P). تعهد سازمانی عاطفی دارای بیشترین توان برای پیش بینی ابعاد خستگی عاطفی و احساس عدم موفقیت فردی بود و از طرف دیگر، قابلیت های روان ایمنی برای پیش بینی بعد مسخ شخصیت فرسودگی شغلی پرستاران مناسب بودند.
  کلیدواژگان: قابلیت های نظام روان ایمنی، تعهد سازمانی، احترام سازمانی، فرسودگی شغلی
 • شهناز گیلی، کیانوش هاشمیان، خدیجه ابوالمعالی، شهلا پاکدامن صفحات 54-65
  هدف این پژوهش مقایسه فراوانی ویژگی های ترسیمی کودکان بدسرپرست با کودکان عادی 5 تا 11 سال، براساس آزمون ترسیم خانواده کرمن است. پژوهش از نوع علی مقایسه ای بود.کودکان بدسرپرست (15 دختر و 15 پسر) به صورت تصادفی از میان خیریه های منطقه یک تهران انتخاب شدند و کودکان دارای والدین عادی (15 پسر و 15 دختر) نیز به صورت تصادفی از پیش دبستانی ها و دبستان های همان منطقه انتخاب شدند تا شرکت کنندگان از نظر اقتصادی و فرهنگی بهتر همتا شوند. ابزار پژوهش شامل آزمون ترسیم خانواده مدل کرمن (کرمن، 1964) بود. مقایسه ترسیم کودکان در شاخص های: «حذف والدین»، «همسان سازی هشیار»، «پویایی ترسیم» (ریخت حسی تعقلی)، «اولین شخص ترسیم شده» و «سطح ترسیمی خطوط کمرنگ و پررنگ» صورت گرفت. در این پژوهش از روش آماری «خی دو» استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین نوع سرپرستی و فراوانی ترسیم اولین شخص ترسیم شده، حذف کامل، همسان سازی هشیار و پویایی ترسیم (ریخت حسی تعقلی) تفاوت معناداری وجود دارد (01/0P<). بین نوع سرپرستی و سطح ترسیمی (کمرنگ پررنگ) این تفاوت دیده نشد. نتیجه حاصل از یافته های پژوهش نشان داد که بین ارزنده سازی و ناارزنده سازی در کودکان بدسرپرست و کودکان عادی تفاوت وجود دارد.
  کلیدواژگان: کودکان بدسرپرست، کودکان عادی، ویژگی های ترسیمی، آزمون ترسیم خانواده
 • فیروزه سپهریان آذر، سعید سعادتمند صفحات 66-77
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی و مشاوره گروهی به شیوه عقلانی عاطفی رفتاری بر خودپنداره تحصیلی، انگیزش پیشرفت و سلامت روان دانش آموزان ناموفق انجام شد. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش آموزان پسر سال دوم و سوم مقطع متوسطه شهر روانسر (874 نفر) بودند. یک مدرسه با روش نمونه گیری تصادفی از میان مدارس متوسطه انتخاب شد. سپس 45 دانش آموزان ناموفق به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند و به پرسشنامه های خودپنداره تحصیلی (دلاور، 1372)، انگیزش پیشرفت (هرمنس، 1970) و سیاهه نشانگان 25 سوالی (نجاریان و داوودی، 1380) پاسخ دادند. سپس یکی از گروه های آزمایش به مدت 9جلسه 60 دقیقه ای، دو بار در هفته آموزش مهارت های زندگی و گروه دیگر به مدت 8 جلسه، 9070 دقیقه ای، یک بار در هفته مشاوره گروهی را تجربه کردند. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که خودپنداره تحصیلی، انگیزش پیشرفت و سلامت روان دانش آموزان پس از هر دو مداخله، بهبود و افزایش معناداری داشته است (0001/0=P) همچنین نتایج نشان داد که بین تاثیر مهارت های زندگی و مشاوره گروهی تفاوت معناداری وجود ندارد. آموزش مهارت های زندگی و مشاوره گروهی، رویکردهای موثر در زمینه کار با دانش آموزان ناموفق، تلقی می شوند.
  کلیدواژگان: انگیزش پیشرفت، خودپنداره تحصیلی، سلامت روان، مشاوره گروهی، مهارت های زندگی
 • محبوبه رضایی جندانی، رضا هویدا، حسین سماواتیان صفحات 78-87
  هدف این پژوهش پیش بینی ابعاد توانمندسازی روان شناختی (شایستگی، موثر بودن یا اثربخشی، خودمختاری، معنی داری و اعتماد) با استفاده از مولفه های سرمایه روان شناختی (خودکارآمدی، امیدواری، انعطاف پذیری و خوش بینی) در میان معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش همه معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان بودند که در سال تحصیلی 931392 مشغول به تدریس بودند. از میان جامعه آماری 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه توانمندسازی روان شناختی (اسپریتزر و میشرا، 1995) و پرسشنامه سرمایه روان شناختی (لوتانز و همکاران، 2007) بودند. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون همزمان تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که از بین مولفه های سرمایه روان شناختی؛ امیدواری، انعطاف پذیری و خوش بینی به صورت معناداری قادر به پیش بینی بعد شایستگی معلمان است (05/0>P). به علاوه، متغیر امیدواری به صورت معناداری قادر به پیش بینی موثر بودن معلمان بود (05/0>P). متغیر خودکارآمدی نیز به صورت معناداری قادر به پیش بینی خودمختاری معلمان بود (05/0>P). همچنین، متغیر امیدواری به صورت معناداری قادر به پیش بینی معنی داری معلمان بود (05/0>P).
  کلیدواژگان: ابعاد توانمندسازی روان شناختی، مولفه های سرمایه روان شناختی، معلمان مدارس ابتدایی
 • محمد باقر کجباف، محمد نقوی، حمیدرضا عرب بافرانی صفحات 88-96
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی، توانمندسازی و شادکامی بر ابراز وجود معلمان مدارس شهرستان اصفهان اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری آن معلمان ابتدایی شهر اصفهان بودند، که از میان آنان 100 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ایدو مرحله ای انتخاب شد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه خودابرازی بزرگسالان (گی، هالندورث و گالاسی، 1975)، مقیاس توانمندسازی (اسپریتزر، 1995)، مقیاس خودکارآمدی عمومی (شوارتزر و جروسالم، 1995)، و پرسشنامه شادکامی آکسفورد (آرگایل و لو، 1989) بود. در تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که تمام متغیرهای مورد بررسی با همدیگر ارتباط معناداری دارند (01/0>P). همچنین، با بررسی میزان ارتباط متغیر ابراز وجود با سایر متغیر ها مشخص شد، اگر همه متغیرها وارد معادله شوند، خودکارآمدی و شادکامی رابطه معنی داری با ابراز وجود دارند، ولی توانمندسازی رابطه معناداری با ابراز وجود ندارد.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، توانمندسازی، ابراز وجود، شادکامی
 • فضل الله میردریکوند، طاهره رحیمی پور، حسین سلیمی صفحات 97-107
 • اعظم صالحی، زهرا مظاهری، زهرا آقاجانی، بنفشه جهانبازی صفحات 108-117
  این پژوهش با هدف تعیین نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در پیش بینی علایم افسردگی انجام شده است. روش این پژوهش از نوع همبستگی است و از بین دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان، 262 نفر از رشته های مختلف به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان (گارنفسکی و همکاران، 2002) و آزمون نشانه های اختلالات روانیSCL-90 (دروگاتیس و همکاران، 1973) روی گروه نمونه اجرا شد. داده های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل گردید. نتایج تحلیل نشان داد که از بین 9 مقیاس راهبرد تنظیم شناختی هیجان، به ترتیب؛ فاجعه بار خواندن، پذیرش، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و نشخوار فکری همراه با استرس اخیر بر افسردگی تاثیر داشته اند و پیش بینی کننده معنادار آن هستند (001/0P<). اما راهبردهای سرزنش خود، سرزنش دیگران، بازارزیابی مثبت، تمرکز مجدد مثبت و کم اهمیت شماری بر افسردگی تاثیر نداشته است و از معادله حذف شدند. این نتایج رهنمودهایی به منظور پیشگیری از بیماری افسردگی از طریق اصلاح راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، افسردگی، پیش بینی
 • حسین سوری صفحات 118-125
  این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی آموزش معنادرمانی گروهی بر ناامیدی و پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستان انجام شده است. روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش همه دانش آموزان پسر دبیرستان های شهر بروجرد در سال تحصیلی 941393 بودند. ابزار پژوهش پرسشنامه ناامیدی بک (بک، 1988) و پرسشنامه پرخاشگری اهواز (زاهدی فر، نجاریان و شکرکن، 1379) بود. 30نفر با نمرات بالای ناامیدی در پرسشنامه ناامیدی بک و پرسشنامه پرخاشگری اهواز به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش در جلسات معنادرمانی شرکت کرد. و پس آزمون بعد از دو هفته بر روی هر دو گروه انجام گرفت. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که در مقیاس های ناامیدی و پرخاشگری بین گروه آزمایش و گواه در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>P). نتایج بیانگر این است که معنادرمانی گروهی می تواند نومیدی و پرخاشگری را در دانش آموزان دبیرستانی پسر کاهش دهد.
  کلیدواژگان: معنادرمانی گروهی، ناامیدی، پرخاشگری، دانش آموزان
|
 • Amin Noorbakhsh, Hossein Molavi Pages 4-12
  The purpose of this research was to study the relationship of spiritual intelligence and religious beliefs with violence and feelings of inferiority among the students. The population of this study was all the students of Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan). 110 students were randomly selected as the sample. The research instruments included Religiosity Questionnaire (Atkins، 2007)، the Spiritual Intelligence Questionnaire (King، 2008)، the Violence Questionnaire (Eysenck، 1988)، and Feelings of Inferiority Questionnaire (Eysenck، 1988). To analyze the data، regression analysis Spearman correlation coefficient and path analysis by SPSS16 software and Amos were used. The results showed that the relations of spiritual intelligence with feelings of inferiority and violence were significant (P<0. 01). But the relationship of religious beliefs with feelings of inferiority and violence were not significant. Finally، according to the findings of current research it can be suggested that spiritual intelligence is an effective variable on violence and feelings of inferiority.
  Keywords: religious beliefs, spiritual intelligence, violence, feelings of inferiority
 • Majid Barabadi, Mohsen Golparvar, Hamid Atash Pour Pages 13-21
  This study was conducted to predict task performance through job demands، job resources and burnout. Statistical population of this correlation study was all the working employees of two textile complexes in Isfahan. 154 employees (116 male and 38 female) were selected through stratified random sampling and responded to the Task Demands Questionnaire (Chen & Kao، 2012)، Job Resources Questionnaire (Chen & Kao، 2012)، Burnout Questionnaire (Chen & Kao، 2012) and the task Performance Questionnaire (Chen & Kao، 2012). Data were analyzed by using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis، stepwise method. Results of regression analysis revealed that only burnout can predict task performance (P<0. 01). The results of this research indicated that burnout could be a Factor that weakens the level of task performance.
  Keywords: job demands, job resources, burnout, task performance
 • Pages 22-32
  This study aimed to examine the effectiveness of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) technique on soldiers'' chronic post-traumatic stress disorder (PTSD). The population was all soldiers with PTSD psychiatric records in the Salman hospital of Yasooj. From this population 32 persons were selected through simple random sampling and assigned into two experimental and control groups (each group، 16 persons). The experimental group received EMDR training for 5 sessions، 90 minutes each once a week but control group received no training. The study instruments included Impact of Event Scale-Revised، PTSD symptoms self-report scale، Beck Anxiety Inventory and Beck Depression Inventory. Subjective Units of Distress، and Validity of Cognition scales. Participants were tested at pre-test، post-test، and a three-month follow up stages. Data were analysed using MANCOVA and ANCOVA methods. Findings showed that the method of EMDR decreases the means of Impact of Event Scale-Revised، PTSD Symptoms Self-report Scale، Beck Anxiety Inventory and Beck Depression Inventory (P=0. 001). The follow up findings also revealed that there are significant differences between the control and the experimental groups in the variables under study (P=0. 001). The Findings suggested that this method is effective in alleviating PTSD and its symptoms.
  Keywords: eye movement desensitization, reprocessing (EMDR), posttraumatic stress disorder (PTSD)
 • Hajar Barati, Hamidreza Oreyzi Pages 33-41
  According to pervious researches it seems that thought control ability is a one-dimensional trait and it differs from one person to another. The aim of the current study was to investigate the reliability and validation of Thought Control Ability Questionnaire –TCAQ- (Luchiano et al.، 2005) among students. The statistical population of the study included all the students of psychology and educational sciences، in the University of Isfahan. 275 students were selected as sample through simple random sampling and responded to TCAQ and Penn State Worry Questionnaire-PSWQ- (Meyer et al.، 1990). Factor analysis and correlation coefficient used for analyzing data. Findings indicated that factor analysis with one dimension explains 43. 7 percent of variance and the factor loadings of 23 items is higher than 0. 59 (P<0. 01) and therefore suitable. Concurrent validity of Thought Control Ability Questionnaire with Penn State Worry Questionnaire was confirmed (P<0. 01). Also، the results showed that men compared to women and old people compared to younger people have higher thought control (P<0. 01). According to findings، researchers can use a new and short instrument that makes comparing and assessing individual’s thought control easier.
  Keywords: thought control ability, factor analysis, reliability, validity
 • Fariba Zargarshirazi, Hasan Ahadi, Frah Naderi, Nouraali Farrokhi Pages 42-53
  The aim of the present study was to investigate the predictive role of psycho immune system capacities، organizational commitment، and organizational respect in Predicting job burnout dimension (emotional exhaustion، depersonalization and personal accomplishment) of nurses. The population of this correlation study included all the nurses in Abadan and Khorramshahr cities’ hospitals (450 nurses). Because of limited size of population and preventing from subject drop، all the nurses Were included in the research. The data derived from 270 questionnaires completed were analyzed. Research instruments were the Olah''s Psycho-Immune Capacities Inventory-PICI-colah، 2005)، Organizational Commitment (Allen and Meyer، 1990)، Organizational Respect Questionnaire (Rammarjan، 2006)، and Maslach Burnout Inventory–MBI- (Maslach، 1993). The data analysis were performed by using Pearson correlation coefficient and multi-variate regression. The results showed that psycho-immune system capacities، organizational commitment and organizational respect are able to predict burnout in nurses (P<0. 0001). Affective organizational commitment، had the most predictive power for emotional exhaustion and personal accomplishment، on the other hand psycho immune system capacities had the most predicting power for depersonalization dimension of nurses job burnout (P<0. 0001).
  Keywords: psycho, immune system competencies, organizational ýcommitmentý, organizational respect, nursesý
 • Pages 54-65
  The present research aimed to compare frequency of drawing characteristics of children aged 5-11، who were experiencing bad parenting and children experiencing normal parenting according to Corman Family Drawing Test. The research was causal-comparitive. The children under bad parenting (15 girls and 15 boys) were randomly selected from Tehran’s charities in zone one and children with normal parenting (15 girls and 15 boys) were randomly selected from preschools and conditions primary schools in the same zone to better match the participants echonomic and cultural. The research instrument was Corman Family Drawing Test (Corman، 1964). The drawings of children were compared in the indicators of elimination of parents، conscious identification، drawing dynamics (intellectual-sensory form)، the first drawn person، and levels of graphical extension (pale-bold). To analyze the data chi square test was used. The results demonstrated that there was a significant difference (P<0. 01) between the types of parenting and the freqency in drawing of first drawn person، complete elimination، conscious identification and drawing dynamics (intellectual-sensory form). There was no significant difference between type of parenting and levels of graphical extension (pale-bold). Finally، the results of this study showed that there was difference between the two groups of children in valuation and devaluation.
  Keywords: bad parenting, normal parenting, drawing characteristics, family drawing test
 • Firouzeh Sepehrian Azar, Saead Saadatmand Pages 66-77
  The purpose of this study was to determine the effect of life skills training and group consuling via rational-emotional therapy on academic self- concept، achievement motivation and mental health of underachievers. The research used a semi-experimental design with pretest، posttes and control group. The population incloded all the second and third grade male high school students (874 persons) in Ravansar city. One high school was selected through random sampling. Then a sample of 45 undera-chievement students were selected and randomly assigned into the two experimental and one control groups (15 students for each group). They responded to Academic Self-concept Questionnaire (Delawar، 1372s. c.)، Achievement Motivation (Hermens، 1970) and Symptom Checklist-25-SCL-25- (Najarian and Davodi، 1380s. c.). Then one experimental group participated in the Life Skills Training for 9 sessions، 60 minutes each، twice a week، each and the other participated in counseling group for 8 sessions، each 70-90 minutes، once a week. Analysis of covariance showed that academic self-concept، achievement motivation and mental health of students، after both interventions، improved and increased، significantly (P=0. 0001). Also، the results showed that there was no significant difference between the effect of life skills training and group counseling. Life skills training and group counseling can be considered as effective approaches in working with underachievers.
  Keywords: achievement motivation, academic self, concept, mental health, group counseling, life skills, training, underachievers
 • Pages 78-87
  The purpose of the current study was to predict psychological empowerment dimensions (competence، effectiveness، autonomy، meaningfulness and confidence) by using the components of psychological capital (self-efficacy، hope، resilience and optimism) among elementary school teachers in the city of Isfahan. The research design was correlation. The population included all primary school teachers who have been teaching in academic years 2013-14. Among them، 200 teachers were selected using stratified random sampling. The measurement tools in this research were Psychological Empowerment Questionnaire (Spreitzer and Mishra، 1995) and Psychological Capital Questionnaire (Luthans et al.، 2007). Data were analyzed by statistical regression analysis. The results showed that from components of psychological capital، hope، resilience and optimism can predict competency of teachers significanty (P<0. 05). In addition، hope predicted efficacy of teachers significanty (P<0. 05). Self-efficacy، also predicted autonomy of teachers significanty (P<0. 05). Also، hope predicted meaningfulness of teachers significanty (P<0. 05).
  Keywords: dimensions of psychological empowerment, components of psychological capital, elementary school teachers
 • Mohammad Bagher Kajbaf, Mohammad Naghavi, Hamidreza Arab Bafrani Pages 88-96
  The present study was conducted to investigate the relationships between self-efficacy، empowerment and happiness with self-assertion of school teachers in Isfahan city. The research method was correlation and the statistical population was primary school teachers in Isfahan، from whom a sample of 100 persons was selected through two-stages clustered sampling. The research instruments included Adult Self-assertion Guestionnaire (Gay، Halendorth and Gallasi’s، 1975)، Empowerment Scale (Espriritzer، 1995)، General Self-efficacy Scale)Schuartz and Juresalem’s 1995)، and Oxford Questionnaire of Happiness (Argyle and Loo، 1989). The data were analyzed via Pearson correlation coefficient as well as multiple regression. The results indicated that all the variables under study Were related with each other، significantly (P<0. 01). Moreover، through examining the degree of relationship between self-assertion variable with other variables it became clear that if all variables entered into equation، self-efficacy and happiness would relate significantly with self-assertion; but empowerment would not relate significantly with self-assertion.
  Keywords: self, efficacy, empowerment, self, assertion, happiness
 • Fazlolah Mirdricvand, Tahere Rahimipour, Hosein Salimi Pages 97-107
  The goal the present study was to investigate the effect of spiritual group psychotherapy on hardiness of students in female high schools of Isfahan city This semi-experimental study employed a pre-test، post-test، with control group design. Population included all the students in female high schools of Isfahan city in 2013-2014 academic year. A sample of 30 students were selected through convenient sampling method and were randomly allocated in in one experimental and one control group (each، 15 students). The Questionnaire of Kobasa’s Hardiness (1982) was used as research instrument. The experimental group received group psychothrapy for 90 minutes in twelve sessions.، and Questionnaire of Kobasa،s was administered at the pre-test and post-test stages for both experimental and control groups. The data were analyzed using analysis of covariance by SPSS. The research results showed that using spiritual group psychotherapy increases hardiness of students (P<0. 05).
  Keywords: psychotherapy, hardiness, spirituality, spiritual psychotherapy
 • Azam Salehi, Zahra Mazaheri, Zahra Aghajani, Banafshe Jahanbazi Pages 108-117
  The goal of the present study was to determine the role of cognitive emotion regulation strategies in predicting depression. In this correlation study، 262 Isfahan Payame noor University students from different fields were selected by multi-stage random sampling method. Cognitive Emotion Regulation Strategies Questionaire (Garnefski et al.، 2002) and SCL-90 (Derogatis et al.، 1973)، Were administered. Research data were analyzed by Pearson correlation coefficient and stepwise regression. The results of stepwise regression analysis showed that from among of the nine scales of cognitive emotion regulation strategies scale، catastrophizing، acceptance، refocusing on planning، rumination، and recent stress، respectively، influence and significantly predict depression (P<0. 001). But، self-blame، blaming others، positive reappraisal، positive refocusing and putting into perspective strategies had no effect on depression and were removed from the equation. These results provide guidelines for the prevention of depression through modification of cognitive emotion regulation strategies.
  Keywords: cognitive emotion regulation strategies, depression, prediction
 • Hossein Souri Pages 118-125
  The present study investigated the effect of group logo therapy training on frustration and aggression of male high school students. The study employed a semi experimental method and a pretest- posttest with control group design. The population included all male high school students in Boroojerd city (2013-2014). Research instruments were Beck Hopelessness Scale (1988) and Ahvaz Aggression Questionnaire (Zahedi far، Najjarian and Shokrkon، (1379) S. c. 30 participants who had high scores on frustration in Beck Hopelessness Scale and on aggression in Ahvaz Aggressive Questionairein were Selected randomly and again randomly assigned into one experimental group (15 students) and one control group (15 students). The experimental group received the training and after two weeks both Beck Hopelessness Scale and Ahvaz Aggression Questionnaire were administered to experimental and control groups at the post test stage. Data were analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA). The results indicated that there are signification differences between the experimental and control groups in frustration and aggression scales (P<0. 001) The results indicate that the use of group Logo therapy training can be effective in reducing frustration and aggression in male high school students.
  Keywords: group Logo therapy, frustration, aggression, students