فهرست مطالب

 • سال هجدهم شماره 4 (تیر 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/04/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • راضیه اسماعیلی روزبهانی *، رضا مهدوی نژاد صفحات 1-8
  زمینه و هدف
  دیسمنوره اولیه بدون حضور عارضه پاتولوژیک لگنی، از شایع ترین شکایات در طب زنان است. فعالیت بدنی به عنوان یک عامل کاهش علائم دیسمنوره ذکرشده است. کینزیوتیپینگ یکی از روش های درمانی جدید است که درد، تورم و اسپاسم عضلانی را کاهش می دهد. از این رو، این پژوهش سعی دارد تاثیر استفاده از دو روش درمانی حرکات کششی و نواربندی را بر قاعدگی دردناک دختران دبیرستان بررسی و مقایسه نماید.
  مواد و روش ها
  تحقیق حاضر، کاربردی و از نوع تحقیقات نیمه تجربی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل می باشد. 30 نفر از دانش آموزان دبیرستان با میانگین سنی99/0±8/16 سال، به صورت دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. گروه اول تمرینات کششی را انجام دادند. گروه دوم با استفاده از کینزیوتیپ نواربندی شدند و گروه کنترل هیچ گونه مداخله تمرینی نداشتند. پرسش نامه اضطراب قاعدگی MDQ برای جمع آوری اطلاعات، مقیاس آنالوگ بصری (VAS) برای اندازه گیری میزان درد و آزمون شوبر برای اندازه گیری دامنه حرکتی استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس در اندازه های تکراری با سطح معنی داری 0/05

  یافته ها
  بهبود معنی داری در شدت درد ناحیه کمر و شکم و میزان دامنه حرکتی کمر دیده شد. از طرف دیگر، پس از مداخله، مقایسه داده ها اختلاف معنی داری را در شدت درد بین گروه ها نشان داد، اما اختلاف معنی داری از نظر افزایش دامنه حرکتی کمر در گروه نوار بندی دیده نشد.
  نتیجه گیری
  نوار کینزیوتیپ نسبت به تمرینات کششی، اثرات بهتری را در کاهش درد ایجاد می کند. تمرینات کششی نیز تاثیرات بهتری در افزایش دامنه حرکتی کمر دارد.
  کلیدواژگان: دیسمنوره، حرکت شناسی، تمرینات کششی
 • آزاده نجارزاده، هادی عطارد *، حسن مظفری خسروی، علی دهقانی، فواد عسجدی صفحات 9-17
  زمینه و هدف
  کوفتگی عضلانی تاخیری پس از اجرای فعالیت های مقاومتی یا تمرینات برون گرا احتمالا در اثر آسیب ساختار عضلانی به وجود می آید و تغذیه با ایفای نقش حیاتی در هر دو فرآیند سنتز و تجزیه پروتئین می تواند بر آسیب عضلانی موثر باشد. هدف از این مطالعه، تعیین اثر مصرف یک وعده مکمل گلوتامین بر شاخص های آسیب عضلانی پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی برون گرا بود.
  مواد و روش ها
  80 مرد داوطلب غیر ورزش کار (سن 2/2±2/22 سال، قد 5±175سانتی متر، وزن 9±64/71 کیلوگرم، نمایه توده بدن 2/2±2/23 کیلوگرم بر مترمربع و چربی بدن 4/2±5/17 درصد) به صورت تصادفی و دوسوکور به دو گروه مکمل(40=n) (روزانه 1/0 گرم گلوتامین در هر کیلوگرم وزن بدن) و دارونما (40=n) (روزانه 1/0 گرم مالتودکسترین در هر کیلوگرم وزن بدن) تقسیم شدند. کراتین کیناز سرم از طریق روش فتومتریک، درد عضلانی با استفاده از مقیاس استاندارد PAS و هم چنین دامنه حرکتی مفصل زانو به وسیله گونیامتر در زمآن های پیش از آزمون و 24 و 48 ساعت پس از آزمون مقاومتی که شامل حرکت فلکشن زانو بود، اندازه گیری شد.
  یافته ها
  در هیچ یک از زمآن های اندازه گیری، مصرف مکمل گلوتامین تفاوت معنی داری در کاهش میزان کراتین کیناز نداشت، اما نسبت به گروه دارونما سبب کاهش میزان درد عضلانی در زمآن های 24 و 48 ساعت پس از آزمون مقاومتی گردید، از طرفی دامنه حرکتی مفصل زانو در زمان 24 ساعت پس از آزمون به طور معنی دار بهبود یافت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که مکمل یاری گلوتامین از طریقی به جز کاهش شاخص های آسیب عضلانی سبب بهبود علایم ظاهری گردیده است.
  کلیدواژگان: گلوتامین، کوفتگی عضلانی تاخیری، فعالیت مقاومتی برون گرا
 • زهرا جلوداری، ناهید مسعودپور، محمد اسدپور، میثم حاضری بغداد آباد، سید حسین شاهچراغی * صفحات 18-25
  زمینه و هدف
  تولد با وزن کمتر از 2500 گرم، شاخص عمده ارزیابی سلامت نوزادی و شیرخواری می باشد. با توجه به بررسی های صورت گرفته روی حیوانات، کمبود مس و روی در بارداری با توقف رشد جنینی و ناهنجاری های مادرزادی ارتباط دارد. از این رو، این پژوهش به منظور ارزیابی نقش این دو عنصر بر روی جنین انسان صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی در مدت یک سال خون بند ناف کلیه نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس رفسنجان گرفته شد، سپس سرم آن جدا و ذخیره شد. در مجموع 64 نمونه شامل 9 نوزاد با ناهنجاری مادرزادی،21 نوزاد با وزن مساوی یا کمتر از 2500 گرم و 34 نوزاد سالم به عنوان شاهد به روش تصادفی ساده انتخاب شد. پس از آن، میزان مس و روی خون بند ناف آن ها به روش اسپکتروفوتومتری اندازه گیری شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 17 و روش های آماری کای اسکوئر، تی- تست و آنالیز واریانس استفاده شد.
  یافته ها
  ارتباط معنی داری بین سطح مس و روی با وزن هنگام تولد و ناهنجاری های مادرزادی به دست نیامد. هم چنین ارتباط معنی داری بین مس و روی با برخی از عوامل خطرزای حاملگی نظیر نوع زایمان، پارگی زودرس کیسه آب، کنده شدن زودرس جفت، جفت سرراهی، مسمومیت حاملگی، رتبه تولد، قد، دور سر و آپگار وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان می دهد که سطح سرمی مس و روی خون بند ناف ارتباطی با وزن تولد و بروز ناهنجاری های مادرزادی و عوامل خطرزای حاملگی ندارد.
  کلیدواژگان: مس، روی، ناهنجاری های مادرزادی، وزن کم هنگام تولد
 • علیرضا شهاب جهانلو *، کامیار کوزه کنانی صفحات 26-34
  زمینه و هدف
  استفاده از شاخص توده بدنی (BMI) در مطالعات اپیدمیولوژیک برای تشخیص اضافه وزن و چاقی بسیار رایج می باشد. این شاخص تفاوتی بین سن و جنس قائل نیست. استاندارد طلایی سازمان بهداشت جهانی چاقی را بر اساس میزان درصد چربی بدن تعریف نموده است. هدف اصلی این بررسی اندازه گیری دقت شاخص توده بدنی با استفاده از نقاط برش استاندارد طلایی می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی می باشد. اندازه گیری ترکیبات بدن به روش آنالیز امپدانس بیوالکتریک (Bioelectrical Impedance Analysis) انجام گرفت. دقت این روش در مقایسه با سایر روش های پیچیده تایید شده است. عملکرد تشخیصی برای تعیین میزان دقت شاخص توده ی بدنی بر اساس تعیین ویژگی، حساسیت، درصد قدرت پیش بینی مثبت و درصد قدرت پیش بینی منفی برای تشخیص چاقی با توجه به نقاط برش استاندارد طلایی سازمان بهداشت جهانی به تفکیک جنس و دسته بندی سنی انجام گرفت. تحلیل داده ها به روش تی تست، کای مربع، منحنی راک و مقایسه دو منحنی راک بر اساس فرمول هانلی و تحلیل رگرسیون انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج آماری بر اساس نقطه برش استاندارد طلایی نشان داد که در کل افراد مورد بررسی میزان حساسیت برابر با 66 و میزان ویژگی برابر با 5/90 درصد می باشد. تحلیل داده ها، میزان حساسیت در مردان را بین 2/50 تا 3/73 و در زنان بین 9/28 تا 7/69 درصد نشان داد. هم چنین با توجه به دسته بندی سنی، میزان قدرت پیش بینی منفی در مردان بین 7/26 تا 6/63 درصد و در زنان بین 9/28 تا 7/69 درصد به دست آمد.
  نتیجه گیری
  شاخص توده بدنی نمی تواند به طور دقیق افراد را بر اساس اضافه وزن و چاقی دسته بندی کند. قدرت این شاخص در تفکیک افراد چاق و دارای اضافه وزن با افزایش سن کاهش می یابد که این کاهش در مردان بیشتر از زنان دیده می شود. به طور کلی، مقایسه این شاخص با نقاط برش استاندارد طلایی نشان داد که این شاخص دارای یک اثر معتدل در تفکیک افراد چاق و لاغر است. نقطه برش مناسب برای شاخص توده بدنی جهت تشخیص چاقی، 8/27 مشخص گردید.
  کلیدواژگان: دقت، ترکیبات بدن، امپدانس بیوالکتریک، شاخص توده بدنی، چربی بدن، چاقی
 • سعید حاجی هاشمی *، طاهره جعفریان، محبوبه احمدی، علی رهبری، ناصر حسینی صفحات 35-48
  زمینه و هدف
  جنتامایسین یک آنتی بیوتیک آمینو گلیکوزیدی است که با وجود عوارض جانبی مانند سمیت کلیوی هم چنان به طور گسترده در درمان عفونت باکتری های گرم منفی استفاده می شود. با توجه به ویژگی های آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی و اتساع دهندگی عروق گیاه آویشن شیرازی، اثر درمان هم زمان با عصاره بر روی سمیت کلیوی ایجاد شده ناشی از جنتامایسین بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، رت های نر نژاد ویستار به 4 گروه تقسیم شدند: 1- گروه کنترل، 2- گروه درمان هم زمان با جنتامایسین و حامل دارو، 3- گروه درمان هم زمان با جنتامایسین و عصاره ی آویشن شیرازی و 4- گروه درمان هم زمان با عصاره آویشن و محلول نرمال سالین. عصاره به میزان 800 قسمت در میلیون به آب آشامیدنی اضافه شد. سپس فشار خون سیستولی، جریان خون کلیوی و مقدار اوره، کراتینین، سدیم، پتاسیم و اسمولاریته در نمونه های ادرار و پلاسما اندازه گیری شد.
  یافته ها
  درمان هم زمان با آویشن شیرازی افزایش سطوح اوره، کراتینین، دفع مطلق سدیم، دفع نسبی سدیم و پتاسیم و مالون دی آلدئید را که در اثر درمان با جنتامایسین ایجاد شده بود به طور معنی داری کاهش داد و نیز کلیرنس کراتینین، اسمولاریته ادرار، جریان خون کلیه و FRAP که در اثر درمان با جنتامایسین در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته بود را به طور معنی داری افزایش داد.
  نتیجه گیری
  درمان هم زمان با جلوگیری از ایجاد سمیت کلیوی، کاهش استرس اکسداتیو همراه با آسیب کلیوی و کاهش رادیکال آزاد اکسیژن و پر اکسیداسیون لیپیدی می تواند در درمان موش های صحرایی دریافت کننده جنتامایسین موثر باشد.
  کلیدواژگان: جنتامایسین، سمیت کلیوی، آویشن شیرازی، موش صحرایی
 • پیمان خادمی *، محمدرضا محزونیه، محمود اسماعیلی کوتهمر صفحات 49-57
  زمینه و هدف
  تب کیو یک بیماری زئونوز و اندمیک در جهان با منشا حیوانی است که به عنوان یک زئونوز نوپدید و باز پدید در بسیاری از کشورها، از جمله ایران مطرح است. گاو، گوسفند و بز عمده ترین مخازن این بیماری هستند. حیوانات آلوده، ارگانیسم را از طریق شیر دفع می کنند. این مطالعه با هدف تعیین میزان فراوانی کوکسیلا بورنتی در شیر خام گوسفند در شهرستان بناب انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از پاییز تا زمستان 1393 انجام شد. در مجموع 120 نمونه شیر از 100 مجتمع پرورش گاو شیری جمع آوری شد و از نظر حضور کوکسیلا بورنتی به روش واکنش زنجیره پلی مراز آشیانه های مورد آزمایش قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه، در مجموع 26 نمونه از 120 نمونه شیر(66/21 درصد) از نظر کوکسیلا بورنتی مثبت بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت باکتری کوکسیلا بورنتی، تشخیص سریع و دقیق آن بسیار حائز اهمیت است. تکنیک های مولکولی به علت دقت بالا و سرعت زیاد در روند تشخیص می توانند بسیار موثر باشند. لذا بومی سازی تکنیک های مولکولی در کشور جهت تشخیص عامل تب کیو توصیه می شود. نتایج این پژوهش نشان داد که شیر گاو می تواند یکی از مخازن بالقوه کوکسیلا بورنتی در ایران باشد.
  کلیدواژگان: تب کیو، کوکسیلا بورنتی، شیر گاو، بناب، واکنش زنجیره ای پلی مراز آشیانه های
 • خدیجه خسروی، نادر زرین فر، احسان الله غزنوی راد، قاسم مسیبی * صفحات 58-64
  زمینه و هدف
  بیماری بروسلوز یک بیماری عفونی قابل انتقال بین انسان و دام می باشد که با عود فراوان و قابلیت مزمن شدن مشخص می شود. عملکرد سیستم ایمنی در مزمن شدن این بیماری نقش دارد. از آن جا که پاسخ های ایمنی در بروسلوز انسانی کمتر بررسی شده است، در این مطالعه پروفایل سیتوکاینی در افراد مبتلا به فرم حاد و مزمن این بیماری مورد ارزیابی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی-تحلیلی، بر روی 22 بیمار مبتلا به بروسلوز حاد (با میانگین سنی 17±38)، 21 بیمار مبتلا به بروسلوز مزمن (با میانگین سنی 10±43) و 21 فرد سالم (با میانگین سنی 4±26) که از نظر سنی و جنسی با بیماران انطباق داشتند، انجام گرفت. مقادیر γIFN-، 17-IL، 5-IL و TGF-β سرمی با استفاده از روش الایزا اندازه گیری شد.
  یافته ها
  میانگین سطح سرمی IFN-γ در مبتلایان به بروسلوز حاد و مزمن در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری را نشان داد(045/0p=). میانگین 17-IL در سرم مبتلایان به بروسلوز حاد در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی دار و در سرم مبتلایان به بروسلوز مزمن در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری را نشان داد(024/0p=). هم چنین، میانگین سطح سرمی 5-IL و TGF-β در مبتلایان به بروسلوز حاد در مقایسه با فرم مزمن به طور معنی داری کمتر بود(001/0p=).
  نتیجه گیری
  این یافته ها نشان می دهد که الگوی سیتوکاینی در فرم مزمن بیماری برسلوز بیشتر به 2Th وابسته می باشد. از این رو، مهار پاسخ 2Th می تواند راهکاری مناسب در درمان بیماری و جلوگیری از مزمن شدن آن باشد.
  کلیدواژگان: حاد، بروسلوز انسانی، مزمن، سیتوکاین
 • فتح الله محقق *، مجتبی احمدلو صفحات 65-70
  زمینه و هدف
  سرطان دهانه رحم، سومین سرطان شایع دستگاه تناسلی زنان است. در بسیاری از کشورهای درحال پیشرفت، شیوع این بدخیمی بالاست. این مطالعه با هدف تعیین شیوع سرطان دهانه رحم در زنان شهرستان اراک طراحی گردید.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع مقطعی- تحلیلی است که بر روی1000 زن متاهل انجام شد. اطلاعات دموگرافیک نظیرسن، تحصیلات، سابقه هیسترکتومی، وضعیت تغذیه، سن ازدواج، سابقه سقط و مصرف سیگار و غیره توسط پرسش گران تکمیل گردید. سپس از همه افراد وارد شده در طرح، آزمایش پاپ اسمیر به عمل آمده و نمونه ها به آزمایشگاه پاتولوژی فرستاده شدند. سپس اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد مورد مطالعه 1/10±38/39 سال، بیشترین فراوانی تعداد دفعات ازدواج یک بار 459 نفر (45 درصد)، میانگین سن ازدواج 3/10±9/17 سال، میانگین سن اولین تماس جنسی 1/15 سال (2/9 درصد)، بیشترین فراوانی تعداد دفعات حاملگی 258 نفر (8/25 درصد) و بیشترین فراوانی تعداد دفعات سقط یک بار 153 نفر (3/15 درصد) بود. شیوع سرطان دهانه رحم در این مطالعه 004/0(4 نفر در هزار نفر) برآورد گردید. ارتباط آماری معنی داری بین سن، هیسترکتومی، تعداد دفعات ازدواج و مقاربت دردناک با سرطان دهانه رحم مشاهده گردید(005/0>p). ولی ارتباط آماری بین مصرف سیگار، رژیم غذایی، مصرف قرص های بارداری و سایر متغیرهای مطالعه سرطان رحم معنی دار نبود(005/0
  کلیدواژگان: سرطان، شیوع، دهانه رحم
 • حمیدرضا مومنی *، حوری سپهری، مهری یوسفی صفحات 71-80
  زمینه و هدف
  آلومینیوم به‮عنوان یک آلاینده زیست محیطی قادر است اثرات مخربی از طریق القا استرس اکسیداتیو بر دستگاه تولید مثل نر و اسپرم اعمال نماید. سیلیمارین ماده موثره عصاره گیاه خار مریم است و می‮تواند به ‮عنوان یک آنتی اکسیدانت قوی استرس اکسیداتیو را مهار کند. با توجه به اثرات سمی آلومینیوم و نقش آنتی اکسیدانتی سیلیمارین، این پژوهش با هدف بررسی قابلیت سیلیمارین جهت مهار اثرات مخرب آلومینیوم بر تمامیت غشای پلاسمایی و تمامیت آکروزوم اسپرم قوچ انجام گرفت.
  مواد و روش‮ها: در این مطالعه تجربی، اسپرم‮های اپی دیدیمی قوچ فراهانی به پنج گروه اسپرم‮های لحظه صفر، اسپرم‮های لحظه 180 دقیقه (کنترل)، اسپرم‮های تیمار شده با آلومینیوم کلراید (5/0 میلی مولار) به مدت 180 دقیقه، اسپرم‮های تیمار شده توام با آلومینیوم کلراید (5/0 میکرو مولار) و سیلیمارین(5/0 میکرو مولار) به مدت 180 دقیقه و اسپرم‮های تیمار شده با سیلیمارین (5/0 میکرو و مولار) به مدت 180 دقیقه تقسیم شدند. برای بررسی تمامیت غشا و تمامیت آکروزوم اسپرم، به‮ترتیب از رنگ آمیزی هم زمان هوخست-پروپیدیوم آیوداید و کوماسی برلیانت بلو استفاده شد. داده ها از طریق آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معنی داری برابر با 05/0>p در نظر گرفته شد.
  یافته ها: درصد تمامیت غشای پلاسمایی و تمامیت آکروزوم اسپرم در گروه تیمار شده با آلومینیوم کلراید به‮طور معنی‮داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافت. کاربرد مشترک سیلیمارین و آلومینیوم کلراید موجب شد که این اثرات به ‮طور معنی‮داری در مقایسه با گروه تیمار شده با آلومینیوم کلراید جبران شود.
  نتیجه گیری
  آلومینیوم کلراید بر روی تمامیت غشای پلاسمایی و تمامیت آکروزوم اسپرم قوچ اثر مخرب دارد و سیلیمارین قادر است اثرات سمی این آلاینده بر روی این پارامترها را جبران نماید.
  کلیدواژگان: آلومینیوم، آکروزوم، غشای پلاسمایی، سیلیمارین، اسپرم
 • مختار نصرتی، ماندانا بهبهانی * صفحات 81-93
  زمینه و هدف
  گیاهان دارویی منبع اولیه بسیاری از داروها جهت درمان بیماری های مختلف می باشند. جنس جاشیر (Prangos) از خانواده چتریان شامل گیاهان دارویی بسیاری است که اثرات مطلوب دارویی آن ها در بررسی های متعدد ثابت شده است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر بخشی عصاره متانولی بخش های مختلف دو گونه جاشیر با نام های علمی Prangos ferulacea و Prangos acaulis بر رشد و تکثیر لنفوسیت های انسانی و نیز جهش زایی آن ها در سالمونلا تیفی موریوم TA98 می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، نمونه های گیاهی از مناطق مختلف استان کردستان جمع آوری گشتند و سپس خشک و آسیاب شدند. بعد از آن عصاره متانولی این گیاهان استخراج شد و از عصاره های به دست آمده غلظت های10، 100، 500، 1000، 1500، 2000، 2500 میکروگرم بر میلی لیتر تهیه گشت. در نهایت اثر گذاری عصاره های حاصل بر رشد و تکثیر لنفوسیت های انسان و نیز جهش زایی آن ها به وسیله تست های MTT و ایمز بررسی گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که عصاره اندام های مختلف هر دو گونه به ویژه در غلظت های 500 تا 2500 میکروگرم بر میلی لیتر موجب افزایش معنی داری در میزان رشد و تکثیر لنفوسیت ها می شود. در بین عصاره های بررسی شده، گل و بذر در هر دوگونه به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر تکثیر لنفوسیت ها داشتند. به طور کلی، میزان افزایش رشد و تکثیر ناشی از عصاره های گونه Prangos ferulacea بیشتر از گونه Prangos acaulis بود. نتایج حاصل از بررسی جهش زایی نیز حاکی از عدم جهش زایی عصاره های دو گونه مطالعه شده در غلظت های بررسی شده بود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که دو گونه جاشیر مورد بررسی می توانند عملکرد سیستم ایمنی را افزایش دهند و به عنوان گیاهان دارویی ایمن در بیماران مبتلا به نقص های ایمنی و انواع عفونت های میکروبی مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: رشد و تکثیرلنفوسیت، جهش زایی، جاشیر، سالمونلا تیفی موریوم TA98
|
 • Razieh Esmaili, Reza Mahdavinajad Pages 1-8
  Background
  Primary dysmenorrhea is one of the most common complaints in women medicine, in the absence of any pelvic pathological failure. Exercise is commonly reported as a factor to decrease dysmenorrhea symptoms. One of the new therapeutic methods is “Kinesio Taping” which claimed to be able to reduce pain, swelling and muscle spasms. Thus, this study tries to determine and compare the effectiveness of using two therapeutic methods of stretching exercises and taping in painful menstruation of high school students.
  Materials And Methods
  This study is an operational, quasi-experimental and two- stage study with a control group and pre-test and post-test design. Thirty female high school students with the average age of 16.8±0.99 were selected as available, and were divided into three groups, randomly. For the first group, stretching exercises were carried out and the second group were taped with Kinesio Tape and control group did not any exercise. Mood Disorder Questionnaire (MDQ) was used to collect information. Visual Analogue Scale (VAS) and schober test were used for measuring the level of pain and range of motion, respectively. Data analysis was performed by a repeated measures ANOVA at the significant level of p>0/05.
  Results
  There was a significant improvement in back and abdomen pain and back range of motion.On the other hand, comparing data after intervention showed a significant difference in pain intensity between two groups. But, no significant difference was notified in increased back range of motion in group with kinesion tape.
  Conclusion
  Kinesio Taping has better effects than stretching exercises in reducing tesucing pain. Too, Stretching exercise has better effects in increasing back rang of motion.
  Keywords: Dysmenorrhea, Kinesiology, Stretching Exercises
 • Azadeh Najarzadeh, Hadi Atarod *, Hasan Mozaffari, Khosravi, Ali Dehghani, Foad Asjodi Pages 9-17
  Background
  Delayed muscular soreness after resistance exercises or eccentric trainings is probably because of muscle damage and injury. Nutrition by playing a crucial role in both protein synthesize and catabolism can influence the extent of muscle injury. The objective of this study was to assess the effect of single portion of Glutamine supplement consumption on injury indices of muscle after a session eccentric resistance exercise.
  Materials And Methods
  this study used a randomized, double blind design that consisted of 80 volvnteer non-athletic males (aged 22.2±2.2years, height 175±5 cm, weight 71/64±9 kg, body mass index 23/2±2/2 kg/m2, and body fat 17/5±2/4%). A total of 40 participants were divided randomly into 2 groups, supplement group (receiving 0/1 g/kg Body weight/ day Glutamine) and placebo group (receiving 0/1 g/kg Body weight/ day Maltodextrin). Serum keratine kinase (CK) was determined by photometric method, muscle pain and knee joint range of motion were measured using, respectively, a standard scale of PAS and goniometer before, 24 and 48 hours after a resistance test involving knee flexion.
  Results
  Glutamine supplement consumption caused no significant differences in CK levels reduction in none of the measured times, but it reduced the muscle pain at the times of 24 and 48 hours in comparison with the placebo group. In addition, the knee joint range of motion was significantly improved at 24 hours after the test.
  Conclusion
  It seems that this dose of Glutamine supplementation can reduce the apparent signs apart from muscle injury indices reduction.
  Keywords: Glutamine, Delayed Muscularsoreness, Eccentric Resistance Exercise
 • Zahra Jelodari, Nahid Masoodpoor, Mohammad Asadpoor, Meisam Hazeri, Seyed Hossein Shahcheraghi * Pages 18-25
  Background
  Birthweight less than 2500 grams is the major indicators of neonatal and infant health. The studies on animals show that copper and zinc deficiency in pregnancy is associated with fetal growth and congenital abnormalities. Therefore, our study was conducted to evaluate the role of these two elements on human embryos.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, cord blood of all infants born in Nik-Nafs Maternity of Rafsanjan was Collected for 1 year. Then, serum was separated and saved. In total, 64 samples including 9 infants with congenital anomalies, 21 infants with a weight equal to or less than 2500 grams and 34 healthy infants were selected randomly as control group. The level of copper and zinc in cord boold was measured by the spectrophotometric method and data analysis was carried out by SPSS 17 Software and statistical methods involving Chi-square, T-test and analysis of variznce.
  Results
  No significant relation was shown between the levels of copper and zinc withbirth weight and congenital abnormalities. Also, there was not any significant correlation between these two teo elements and some pregnancy risk factors such as type of delivery, premature rupture of membrane, placental decolman, placental previa, preeclampsia, gravidity, height, head circumference and Apgar scores.
  Conclusion
  The findings indicate that the levels of copper and zinc in cord blood are not associated with incidence of low birth weight, congenital malformations and pregnancy risk factors.
  Keywords: Copper, Zinc, Congenital Abnormalities, Low Birth Weight
 • Alireza Shahab Jahanlou Pages 26-34
  Background
  Body Mass Index (BMI) is commonly used to determine overweightness and obesity in epidemiological studies regardless of the sex and age of the subjects. Golden Standards were presented by the World Health Organization to estimate obesity by measuring body fat percentiles. The primary purpose of this study was to estimate the accuracy of the BMI by Cut-points of gold standard.
  Materials And Methods
  This is a cross-sectional and descriptive study. Measuring body composition was done by Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) method. Accuracy of the BIA method is documented in comparison with more complicated methods Diagnosis performance to estimate the accuracy of Body Mass Index was based on measuring specificity, sensitivity, percentile of the power of positive anticipation, and percentile of the power of negative anticipation to diagnose obesity, with due attention to the cut-points of world health organization gold standards and according to sex and age ranking. Data analysis was performed by T-test, Chi-Square and Roc curve. Two Roc curves were compared by Honely formule and regression analysis.
  Results
  According to the cut-point of gold standard, statistical findings showed that the amounts of sensitivity and specifity were 66% and 90.5% for all persons, respectively. With due attention to data analysis, the level of sensitivity was 50.2% to 73.3% in males and 28.9% to 69.7% in females. Also, with respect to age ranking, percentile of the power of negatire anticipation was reported between 26.7% to 63.6% in males and between 28.9% to 69.7% in females.
  Conclusion
  Body Mass Index could not accurately classify people in obesity and overweightness groups. The power of BMI for classifying obese and overweight people decreases with increasing age. Overall, comparing BMI and the cut-points of gold standard showed the medium effect of this index in classifying obese and overweight persons. The appropriate cut-point to diagnose obesity was 27.8.
  Keywords: Accuracy, Body Compositions, Bioelectrical Impedance, Body Mass Index, Fat Body, Obesity
 • Saeed Hajihashemi *, Tahereh Jafarian, Mahboobeh Ahmadi, Ali Rahbari, Nasser Hosseini Pages 35-48
  Background
  Gentamicin is an aminoglycoside antibiotic that broadly is used to treat gram negative bacteria infections, although it has side effects such as nephrotoxicity. According to antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory properties of Zataria Multiflora, the effects of co-treatment with zataria Multiflora and hydroalcholic extract on gentamicin induced nephrotoxicitj were investigated.
  Materials And Methods
  In this study, male rats of Vistar race were divided into 4 groups: 1.control group, 2. co-treatment with gentamicin and vehicle group, 3. co-treatment with gentamicin and zataria Multifiora extract group, 4. co-treatment with zataria Multiflora extract and normal saline solution group. Zataria Multiflora hydroalcoholic extract was added to drinking water as 800 PPm concentration. They, systolic blood pressure and renal blood flow (RBF) were measured. Also, the amounts of urea, creatinine, sodium, potassium and osmolarity were measured in plasma and urine samples
  Results
  In co-treatment group with zataria Multiflora extract, the amounts of urea, creatinine, absolute sodium excretion and relative sodium and potassium excretion and malondialdehyde (MDA) that have been inceased in treatment with gentamicin, significantly were reduced. Creatinine clearance, urine osmolarity, RBF and FRAP that was decreased in gentamicin group in compare to control group, significantly increased.
  Conclusion
  Co-treatment prevents nephrotoxicity induced by gentamicin and attenuates oxidative-stress associated renal injury by reducing oxygen free radicals and lipid peroxidation, So it can be effective to cure rats receiving gentamicin.
  Keywords: Entamicin, Nephrotoxicity, Zataria Multiflora, Rat
 • Peyman Khademi *, Mohammadreza Mahzounieh, Mahmoud Esmaeili Koutamehr Pages 49-57
  Background
  Q fever is a zoonotic agent that is endemic in the many parts of the World. It has animal origin as considered as an emerging and re-emerging zoonose in many countries, including Iran. Cattle, sheep, and goats are the primary reservoirs for Q fever. Organisms are excreted in milk of infected animals. This study was conducted to determine the prevalence rate of Coxiella burentii in raw samples obtained from sheep in Bonab.
  Materials And Methods
  This study was carried out from Autuman 2014 to Winter 2014. Overall, 120 milk samples were collected from 100 dairy cattle breeding complexes and the diagnosis of Coxiella burnetii was confirmed by Nested-PCR method.
  Results
  In this study, in total, 26 samples (21.66%) were found to be positive for the presence of Coxiella burnetii.
  Conclusion
  Considering the importance of the bacterium, Coxiella burnetii, rapid and accurate diagnosis is of great significance. Due to high accuracy and high speed, molecular techniques are mostly effective in the diagnosis. Thus, the localization of molecular techniques in the diagnosis of Q fever is highly recommended. The results indicated that Cattle's milk could be a potential reservoir of Coxiella burnetii in Iran.
  Keywords: Q Fever, Coxiella burnetii, Cattle milk, Bonab, Nested PCR
 • Khadijeh Khosravi, Nader Zarinfar, Ehsanollah Ghaznavi Rad, Ghasem Mosayebi * Pages 58-64
  Background
  Brucellosis is a highly contagious zoonotic disease between humans and animals known for high frequency of relapsing and ability to cause chronic infection. The function of immune system plays an important role in induction of chronic diseases. However, the role of immune system response is not completely studied. Therefore, this study designed to investigate the cytokine profile of the patients suffering from chronic and acute brucellosis.
  Materials And Methods
  This descriptive- analytical study was performed on 22 patients with acute brucellosis (mean age 38±17), 21 patients with chronic brucellosis (mean age 43±10) and 21 healthy people (mean age 26±4) with the same age and sex as patients. The serum IFN-γ, IL-17, IL-5 and TGF- β levels were measured using ELISA method.
  Results
  The mean IFN-γ serum level in acute and chronic brucellosis patients group was significantly higher than control group (p=0.045). The mean IL-17 serum level in acute brucellosis patients was significant decreased once compared with control group and in chronic patients was significantly decreased when compared with control group (p=0.024). In addition, the mean IL-5 and TGF-β serum levels of acute brucellosis patients group were significantly decreased as compared to chronic patients (p=0.001).
  Conclusion
  The results of current study indicate that cytokine profile of chronic brucellosis patients is more related to Th2 immune response. Hence, Th2 immune response inhibition would be an appropriate way to treat and prevent disease to become chronic.
  Keywords: Acute, Brucellosis, Chronic, Cytokines
 • Fatholah Mohaghegh *, Mojtaba Ahmadlou Pages 65-70
  Background
  Cervical cancer is the third most common genital malignancy in women. In majority of developing countries the prevalence of this malignancy is high. The aim of this study was to determine the prevalence of cervical cancer among married wemon in Arak.
  Materials And Methods
  This cross-sectional and analytical study was carried out on 1000 married women. Demographic variables involving age, literacy, history of hysterectomy, nutrition statute, marriage age, history of abortion, smoking habits, etc were filled by questioners. Then Pap smear was done in all subjects and specimens were sent to the pathobiology laboratory. The data were analyzed with SPSS statistical software.
  Results
  The mean age of studied subjects was 39.38±10.1, the most freqrency of marriage once was 459(45%), the mean age of marriage was17.9±10.3, the mean age of first sexual intercourse was 15.1 (9.2%), the most frequency of the numbers of peregnancy was 2.6±2.1, and the mean times of abortion once was 153(15.3%). In this study, the prevalence of cervical cancer was 0.004(4 per 1000). There was a significant correlation between age, hysterectomy the time of marriage and painful sextual intercourse and cervical cancer (p<0.005). There was no statistically significant relation between smoking, food diet, pregnancy prevention drugs and the other variables of the study of cervical cancer (p>0.005).
  Conclusion
  With attention to high prevalence of cervical cancer, promoting education and knowledge about the importance and necessity of pap smear and risk factors of cervical cancer and encouraging marriaged women to take part in screening programs is necessary.
  Keywords: Cancer, Pravalence, Cervical
 • Hamid Reza Momeni *, Hori Sepehri, Mehri Yosefi Pages 71-80
  Background
  Aluminum, as an environmental pollutant, has destructive effects by inducing oxidative stress on male reproductive system and sperm. Silymarin, an effective substance extracted from Silybum marianum, is a potent antioxidant which inhibits oxidative stress. Because of toxic effects of aluminum and the antioxidant role of silymarin, this study was performed to investigate if silymarin can prevent the adverse effects of aluminum chloride on plasma membrane integrity and acrosome integrity in ram sperm.
  Materials And Methods
  In this experimental study, epididymal spermatozoa from Farahani's ram are divided into five groups: sperm at 0 hour, sperm at 180 minutes (control), sperm treated with aluminum chloride (0.5mM) for 180 minutes, sperm treated with silymarin (0.5μM) + aluminum chloride (0.5μM) for 180 minutes and sperm treated with silymarin (0.5μM) for 180 minutes. To evaluate sperm plasma membrane integrity and sperm acrosome integrity, propidium iodide-Hoechst and comassie brilliant blue staining were used, respectively. The results were analyzed using one-way ANOVA and p<0.05 was considered as significant level.
  Results
  The percentage of sperm plasma membrane integrity and acrosome integrity were significantly decreased in aluminum chloride group compared to the control. The simultaneous use of silymarin+aluminum chloride could significantly compensate the adverse effects of aluminum chloride on the sperm plasma membrane integrity and acrosome integrity compared to aluminum chloride.
  Conclusion
  Aluminum chloride induces toxic effect on ram sperm plasma membrane integrity and acrosome integrity and silymarin is able to compensate the adverse effect this pollutant on these parameters.
  Keywords: Aluminum, Acrosome, Plasma membrane, Silymarin, Sperm
 • Mokhtar Nosrati, Mandana Behbahani * Pages 81-93
  Background
  Medicinal plants are primery source of many drugs to cure different diseases. The genus Prangos, (Umbelliferae family) consists of several medicinal plants that their desirable dffects have been approved. The aim of this study is to investigate the effectiveness of methanol extract in different parts of prangos ferulacea and prangos acaualis on human lymphocytes proliferation and their mutagenicity in salmonella typhimurium TA98.
  Materials And Methods
  In this experimental study, the plants were collected from different areas of Kurdistan. Then, samples were air dried and powdered and methanol material of plants was extracted. The extracts were diluted to give concentrations of 10, 100, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 μg/ml. Finally, the effects of these extracts on human lymphocytes proliferation and their mutagenecity have been investigated by the MTT and Ames test.
  Results
  The results showed that different organs extract from both tested plants caused a significant increase in lymphocytes proliferation, specially in concentrations of 500 to 2500 μg/ml. Of studied excrtacts, the highest and lowest effect on lymphocytes proliferation was obtained in presence of flower and seed, respectively. In total, the levels of proliferation resulted of prangos ferulacea as compared with prangos acaulis were higher. Also, the results of study showed no mutagenicity of studied plant exctracts with considered concentrations.
  Conclusion
  The findings revealed that both species of prangos can increase immune system function and were used as an safe medicinal plant to cure patients with immune deficiencies and microbial infections.
  Keywords: lymphocytes proliferation, Mutagenesis, Prangos, Salmonella Typhimurium TA98