فهرست مطالب

مدیریت فرهنگ سازمانی - پیاپی 35 (بهار 1394)
 • پیاپی 35 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/04/15
 • تعداد عناوین: 14
|
 • ناصر صنوبر، اژدر کرمی، مهدی فرقانی بجستانی صفحات 1-23
  فرهنگ سازمانی و نگرش های فردی مدیران نقش بسزایی در پیشبرد برنامه های تغییر، به ویژه تغییرات راهبردی ایفا می کند. در این میان، تعهد مدیران میانی به تغییرات راهبردی بسیار اهمیت دارد و بدبینی مهم ترین مانع در شکل گیری این تعهد است. در تحقیق حاضر رابطه ابعاد عدالت سازمانی، حمایت مدیریت ارشد از تغییر، و مشارکت در تصمیم گیری با تعهد راهبردی مدیران میانی بررسی و سپس، اثر تعدیل کننده بدبینی به تغییر بر روابط یادشده ارزیابی شده است. بدین منظور، داده های مورد نیاز از 334 نفر از مدیران میانی شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات سراسر کشور گردآوری شد و با روش مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شد. با توجه به نتایج، بدبینی به تغییر رابطه عدالت توزیعی و عدالت تعاملی با تعهد راهبردی را تعدیل می کند و آثار مثبت حمایت مدیریت ارشد را نیز به طور نسبی کاهش می دهد. نتایج تحقیق همچنین حاکی از آن است که بدبینی تاثیری بر رابطه عدالت رویه ای و مشارکت با تعهد راهبردی ندارد[1].
  کلیدواژگان: بدبینی به تغییر، تعهد راهبردی، عدالت سازمانی، مدیران میانی، مشارکت
 • سید محمد محمودی، حسن دانایی فرد، علی نقی امیری، غلامرضا جندقی، اعظم بابکی راد صفحات 25-45
  یکی از چالش های فراروی نظام های سیاسی اجرای توسعه ملی است. مدل های مختلفی برای ایجاد توسعه ملی پیشنهاد شده است. برخی کشورها بر مدل های غیربومی وارداتی تکیه می کنند، ولی برخی دیگر بر مدل های بومی خود متکی اند. هدف این پژوهش طراحی مدل توسعه هوشمند در بستر ملی ایران است. بدین منظور روش نظریه پردازی منتخب که مراحل بسط مفهومی و تجربی نظریه را دارد، به کار گرفته شده است. در این پژوهش مدل توسعه هوشمند نظریه پردازی، و بر اساس نظرهای خبرگان و کارگزاران تایید پژوهشی شده است. مدل حاصل متشکل از سه بعد اصلی نرم، سخت و وت است. نتیجه طراحی مدلی است که در مقایسه با الگوی پیشرفت در سطح ابزاری آن (مدیریت ملی) قابل تقسیم بندی است و جهت گیری به توسعه را در ابعاد سخت، نرم و وت برای نیل به کیفیت زندگی تبیین می کند.
  کلیدواژگان: ابعاد سخت، پارادایم توسعه، مدل توسعه هوشمند، مکاتب توسعه، نرم و وت
 • داود فیض، مرتضی اکبرزاده صفویی *، سمیه زنگیان صفحات 47-66

  این مطالعه نقش میانجی مدیریت دانش را در ارتباط بین فرهنگ و رفتار شهروندی سازمانی با اثربخشی سازمان بررسی می کند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است [j1] و از حیث روش توصیفی است. نمونه آماری پژوهش حاضر 148 نفر از کارکنان شرکت ملی گاز در شهر تهران است که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که روایی و پایایی آن بررسی شد. فرضیه های پژوهش به روش مدل سازی معادلات ساختاری آزمون شد. نتایج نقش میانجی مدیریت دانش را در رابطه بین فرهنگ با اثربخشی سازمانی، و رفتار شهروندی سازمانی با اثربخشی سازمانی تایید کرد. حال آن که این نقش در مقایسه با ارتباط مستقیم بین متغیرهای یادشده چندان ملموس نبود. این مقاله یافته های جدیدی را به متون نظری مدیریت دانش می افزاید و بر اهمیت نقش تعاملی فرهنگ و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی تاکید می کند.

  کلیدواژگان: اثربخشی سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش
 • شهریار محسنین، محمدرحیم اسفیدانی، حمیدرضا حسن زاده کریم آباد، حسین خنیفر صفحات 67-89
  یکی از مهم ترین ابعاد رفتاری در روابط درون کانال بازاریابی، قدرت و وابستگی است. در این پژوهش منابع قدرت و قدرت جبرانی، و سه بعد وابستگی شهرت، سود و فروش، و فعالیت تجاری مدنظر قرار گرفته است. در این پژوهش روابط دو عضو اصلی توزیع در هنر – صنعت فرش دستباف با قبول تجار فرش به عنوان عضو منبع کانال، و کارگاه های تولیدی به عنوان عضو هدف کانال مطالعه شده است. در واقع، هدف این پژوهش بررسی روابط بین قدرت و وابستگی از بعد ادراکی کارگاه های تولیدی متمرکز و غیرمتمرکز در این کانال است. نمونه آماری این پژوهش 149 کارگاه تولیدی است، که به طور تصادفی با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه بود. برای آزمون فرضیه ها معادلات ساختاری به کار گرفته شد. نتایج نشان می دهد قدرت جبرانی بر قدرت منبع و وابستگی سود و فروش تاثیر معکوس، قدرت منبع بر وابستگی تجاری تاثیر مستقیم، قابلیت در جایگزینی بر وابستگی سود و فروش و وابستگی تجاری، تاثیر معکوس و بر قدرت جبرانی تاثیر مستقیم، وابستگی تجاری و وابستگی شهرت بر وابستگی سود و فروش تاثیر مستقیم دارد.
  کلیدواژگان: فرش دستباف، قدرت، کانال بازاریابی، وابستگی
 • سید مسلم علوی، مهدی نجفی سیاهرودی صفحات 91-113
  امروزه در پی تحولات گسترده حاکمیت شرکتی، رئیس هیئت مدیره اختیارات واقعی بیشتری در اتخاذ تصمیم های شرکت دارد و به تناسب نقش مهمش در رهبری هیئت مدیره، انتظارات عملکردی بیشتر برای او تعیین شده است. البته این مسئله هنوز در کشور به جایگاه شایسته خود دست نیافته است و بر خلاف آثار متنوع رهبری رئیس هیئت مدیره بر فرهنگ هیئت مدیره - به ویژه فرهنگ تولید تیمی- و مشارکت راهبردی اعضای هیئت مدیره، نیازمند بررسی های بیشتر است. بنابراین، در این تحقیق پیمایشی، از میان اعضای هیئت مدیره شرکت های تعاونی تولیدی فعال شهر رشت 52 نفر به عنوان نمونه به پرسشنامه تحقیق (با روایی محتوایی تاییدشده و پایایی 4/ 94 درصد) پاسخ دادند. نتایج نشان می دهد رهبری اثربخش رئیس هیئت مدیره می تواند با ایجاد فرهنگی اثربخش که در آن تولید تیمی ارجح است، بر مشارکت راهبردی اعضا بیفزاید. از سوی دیگر، مشخص شد رهبری اثربخش رئیس هیئت مدیره از طریق ایجاد فضای باز و انتقادپذیر، آمادگی، خلاقیت و انسجام میان اعضا می تواند به مشارکت راهبردی اعضا منجر شود.
  کلیدواژگان: رهبری هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره، فرهنگ تولید تیمی هیئت مدیره، مشارکت راهبردی هیئت مدیره
 • حسین دامغانیان، سید مهدی موسوی داودی، کیارش فرتاش صفحات 115-132
  هدف این پژوهش بررسی رابطه عدالت سازمانی و تنبلی اجتماعی در بین کارکنان بانک ملت استان مازندران است. جامعه آماری این تحقیق را همه 1100 نفر کارکنان شاغل در شعب این بانک در استان مازندران تشکیل می دهد. بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1970)، حداقل حجم نمونه برای اجرای این پژوهش 285 نفر است. روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی سیستماتیک و ابزار تحقیق پرسشنامه است. از 366 پرسشنامه توزیع شده، 292 پرسشنامه مناسب تحلیل به دست آمد. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی، و تحلیل داده ها به روش مدل معادلات ساختاری انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد عدالت سازمانی با تنبلی اجتماعی کارکنان رابطه منفی و معنادار دارد،. همچنین، از بین مولفه های عدالت سازمانی، عدالت مراوده ای مهم ترین عامل در عدم بروز تنبلی اجتماعی کارکنان بانک ملت استان مازندران است
  کلیدواژگان: بانک ملت، تنبلی اجتماعی، عدالت سازمانی، عدالت مراوده ای
 • محسن یعقوبی، نورمحمد یعقوبی صفحات 135-154
  در این پژوهش مهارت به عنوان منبع فردی موثر بر دلبستگی کاری بر اساس مدل تقاضا- منابع شغلی باکر و دیمروتی (2008) شده است[j1]. این پژوهش به روش توصیفی و پیمایشی از نوع مقطعی انجام گرفته است. نمونه آماری تحقیق، 395 نفر از چهار سازمان دولتی مشهد است که به روش تصادفی انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، روش های آمار توصیفی برای بررسی داده های جمعیت شناختی و برای آزمون فرضیه ها و پاسخ به سوال ها، روش های آمار استنباطی از جمله ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی نمونه های مستقل، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون رگرسیون چندمتغیری با به کارگیری نرم افزار SPSS انجام گرفت[j2]. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین دلبستگی کاری و ابعاد مهارت همبستگی معناداری وجود دارد. در ادامه، جهت مشخص کردن اینکه چه مقدار از واریانس نمره های [j3] دلبستگی کاری به وسیله ابعاد مهارت تبیین می شود، رگرسیون چندگانه اجرا شد. نتایج نشان داد 4 / 49 درصد از واریانس متغیر دلبستگی کاری به وسیله متغیر مهارت عضویت سازمانی به طور جداگانه تبیین شد، در حالی که مهارت کار فردی و مهارت عضویت تیمی قادر به پیش بینی دلبستگی کاری نبودند.
  کلیدواژگان: دلبستگی کاری، مهارت، مهارت عضویت سازمانی
 • جلال نادری، ناصر جمشیدی *، حسن زارعی متین صفحات 157-174

  این مقاله عوامل سازمانی موثر در ایجاد بدبینی را بررسی کرده است. ابتدا با مطالعه پیشینه بدبینی سازمانی، ابعاد و مولفه های بدبینی در رویکرد های مختلف بررسی شد و از بین آن ها شش مولفه ادراک از حمایت سازمانی، ادراک از حقوق و مزایای مدیران اجرایی، ادراک از عملکرد سازمانی، ادراک از عدالت توزیعی و رضایت شغلی برای سنجش میزان بدبینی آزمون شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری تحقیق، کارکنان سازمان استاندارد شهرستان قم بود که همه کارکنان در تحقیق شرکت کردند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. داده های به دست آمده از پرسشنامه به وسیله نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد هر شش عامل بدبینی در سطح متوسط است. رتبه بندی این عوامل از حیث تاثیر بر ادراک از بدبینی سازمانی در میان کارکنان این سازمان معنادار نبود.

  کلیدواژگان: بدبینی سازمانی، حقوق و مزایای مدیران، حمایت سازمانی، رضایت شغلی، عدالت توزیعی
 • ندا زجاجی، کمال درانی صفحات 177-203
  اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت و نقش سازنده معلمان در تعیین سرنوشت آینده سازان جامعه، تامین و تربیت آنان را به عنوان اساس و مبنای آموزش وپرورش ضروری می کند. لذا کیفیت عمر کاری فرهنگیان که در برگیرنده نتایجی مانند رضایت مندی شغلی، فرصت های رشد و مسائل روان شناختی برای آنان، و دستاوردهایی مانند مدیریت مشارکتی، غنی سازی شغلی و شرایط مطمئن برای سازمان است، اهمیت می یابد. بدین منظور تحلیل محتوای اهداف بیان شده در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان با مولفه های کیفیت عمر کاری مد نظر قرار گرفت. با توجه به روش تحلیل محتوا که رویه ای نظام مند، عینی و کمی دارد، مقوله های موجود در اهداف استخراج، و میزان مطابقت آن با هر یک از پنج مولفه کیفیت عمر کاری بررسی شد. از طریق شاخص های آماری فراوانی و درصد فراوانی برحسب تعداد دفعات اشاره هر یک از مقوله های اهداف به هر یک از مولفه های کیفیت عمر کاری مشخص شد در اهداف دانشگاه به مولفه «پرورش مهارت ها و قابلیت انسانی»، «استقلال در انجام دادن وظایف» و «توسعه قابلیت های کاری و تنوع فعالیت ها» توجهی کامل و جامع شده است، ولی مولفه های «حقوق و دستمزد منصفانه» و «انسجام اجتماعی در محیط کار» با اهداف دانشگاه تطابق کمی دارند که توجه خاص سیاست گذاران را می طلبد
  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، دانشگاه فرهنگیان، کیفیت عمر کاری
 • قاسم برغمدی، آرین قلی پور صفحات 207-225
  سازمان ها و شرکت های رقیب، سعی می کنند افراد بااستعداد را جذب و حفظ کنند. برند کارفرما استعدادها را به سازمان جذب می کند. برند کارفرما مجموعه عوامل داخلی مربوط به پرسنل است که با اطلاع رسانی به افراد خارج سازمان، به افراد القا می کند این سازمان موقعیت، جایگاه و مکانی مناسب برای کارکردن است. استعداد ها نیز به سازمانی جذب می شوند که احساس کنند برایشان مناسب است، ایجاد احساس مثبت در ذهن فرد مستعد مهم است. در این تحقیق چگونگی ایجاد تصویر در ذهن فرد بااستعداد، برای جذب شدن به بانک رفاه بررسی، و عوامل جذب استعدادها به روش کیفی در بانک رفاه مشخص شد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه است. اطلاعات با روش تحلیل تم، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد پنج عامل داخلی از برند کارفرما و یک عامل متفرقه، در صورت اطلاع رسانی و انتقال به افراد بااستعداد بر جذب آن ها موثر بوده است. همچنین، عوامل خارجی نیز بر جذب استعدادها در بانک رفاه موثر بوده است.
  کلیدواژگان: بانک رفاه، برند کارفرما، جذب استعداد، مدیریت استعداد
 • الهام ابراهیمی، محمدرضا فتحی، مرتضی سلطانی صفحات 227-244
  در محیط کسب وکار رقابتی امروزی، مدیریت سرمایه های فکری بیش ازپیش به عنوان عاملی اساسی در جهت کسب و حفظ مزیت رقابتی سازمان شناخته می شود. هدف اصلی این مقاله طراحی مدلی جهت سنجش قیاسی ظرفیت های سرمایه فکری در سازمان ها است. در این راستا در گام نخست، شاخص های نه گانه متغیر سرمایه های فکری با مراجعه به متون نظری تحقیق شناسایی شد. در گام دوم، با روش نمونه گیری قضاوتی کمیته ای چهارده نفره از میان متخصصان منابع انسانی شرکت توانیر و سه سازمان تابعه آن تشکیل شد و روش اولویت بندی فازی برای محاسبه اهمیت نسبی یا وزن شاخص ها به کار گرفته شد. در گام سوم، جهت نشان دادن کاربست پذیری مدل، با به کارگیری نظر 6 نفر از خبرگان منابع انسانی شرکت توانیر که به روش قضاوتی انتخاب شده بودند، سه شرکت تابعه شرکت توانیر از نظر قابلیت سرمایه های فکری، با روش مشابهت فازی رتبه بندی شدند.
  کلیدواژگان: سرمایه های فکری، فن اولویت بندی فازی، فن مشابهت فازی، فنون تصمیم گیری چندشاخصه
 • علی نصر اصفهانی، محمد سبحانی، جواد خزایی پول، مجتبی امانی صفحات 247-263
  امروزه نقش رهبران معنوی تحریک و برانگیختن کارکنان با به کارگیری چشم انداز معنوی و ایجاد زمینه های فرهنگی بر اساس ارزش های انسانی است تا کارکنانی توانمند، با بهره وری بالا، متعهد و باانگیزه را پرورش دهند. هدف این پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا رهبری معنوی می تواند موجب افزایش عملکرد بنگاه های کوچک و متوسط در شهر اصفهان شود؟ این تحقیق با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت های کوچک و متوسط شهر اصفهان است که نمونه ای به روش تصادفی ساده شامل 321 نفر از بین آن ها انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه است. برای تجزیه وتحلیل داده ها، آزمون فرضیه ها و بررسی برازش مدل پژوهش، مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزارهایSPSS و AMOS به کار گرفته شد. یافته های تحقیق نشان داد رهبری معنوی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، نتایج نشان داد عضویت و معناداری به عنوان پیامدهای رهبری معنوی بر عملکرد تاثیرگذارند.
  کلیدواژگان: رهبری معنوی، شرکت های کوچک و متوسط، عملکرد سازمانی، کارت امتیازی متوازن
 • مریم محمودی کیا، نسرین ارشدی، سحر احمدی چگنی، مصطفی بهارلو صفحات 267-285
  توانمندسازی کارکنان از فنون موثر افزایش بهره وری کارکنان و به کارگیری بهینه ظرفیت و توانایی های فردی و گروهی آن ها در راستای اهداف سازمانی است. هدف پژوهش حاضربررسی رابطه رهبری اخلاقی با توانمندسازی روان شناختی با میانجی گری عدالت رویه ای و عدالت تعاملی است. این تحقیق ازنظر هدف از نوع کاربردی وا زنظر روش تحقیق، توصیفی- همبستگی است. شرکت کنندگان پژوهش 200 نفر از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری بودند که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده ها با به کارگیری ضریب همبستگی پیرسون، مدل یابی معادلات ساختاری و روش بوت استراپ تحلیل شد. یافته ها نشان داد الگوی پیشنهادی برازشی خوب دارد. نتایج پژوهش نشان داد رهبری اخلاقی به طور مستقیم، و با میانجی گری عدالت رویه ای و عدالت تعاملی، به طور غیرمستقیم بر توانمندسازی روان شناختی اثر می گذارد. همچنین، رهبری اخلاقی با توانمندسازی روان شناختی ارتباط دارد و این سبک رهبری باعث ترویج عدالت رویه ای و تعاملی می شود و از طریق این دو نوع عدالت می توان موجبات توانمندی کارکنان را فراهم کرد.
  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، توانمندسازی روان شناختی
 • مهدی بالوی، مهناز بیات کمیتکی صفحات 289-313
  دولت مدرن پدیده ای تکاملی و تجدیدشونده است و نمی توان آن را به طور تک عاملی و تک ساحتی ارزیابی کرد، لذا هیچ یک از حوزه های متکثر علوم انسانی به تنهایی و بی کنشگری متقابل با حوزه های دیگر، نمی تواند پیدایش دولت مدرن را به طور کامل توضیح دهد.
  روبنای سیاسی دولت در کشورهای مختلف، در وهله نخست تابعی از ساختار اجتماعی و فرهنگی آن جوامع به مثابه سنگ بنای ساختار حکمرانی است، و در مرحله بعد، بر اندیشه خاص سیاسی، حقوقی، اقتصادی، نظامی و جز آن بنا نهاده شده است. بر این اساس، فقدان آمادگی لازم بافت اجتماعی و فرهنگی برای ایجاد نهاد دولت- ملت، استقرار معیوب اندام واره های اقتدار نظام سیاسی را به دنبال خواهد داشت. خصیصه های جامعه شناختی و فرهنگی مردم هر جامعه در تلفیق با ساختارهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجرایی، نقشی مهم در روند تکوین دولت ملی ایفا می کند و تاثیری بسزا دارد. به بیان دیگر، شکل و محتوای نظام حکمرانی در هر کشور با خصلت های جامعه شناختی و فرهنگی مردم آن کشور و نحوه نگرش تاریخی آنان به مفاهیمی مانند قدرت، حکومت، مبنای مشروعیت و جز آن ارتباط معنادار دارد.
  در این نوشتار پس از تحلیل مفهومی پدیده دولت و تشریح روند تکوین و تکامل آن در جامعه ایرانی، تطور و تحول دولت مدرن از منظر بارز ترین خصیصه های اجتماعی، مقوله های فرهنگی و مولفه های فکری و نظری مردم ایران زمین بررسی و تجزیه وتحلیل شده است.
  کلیدواژگان: دولت، دولت مدرن، جامعه ایرانی، عوامل فرهنگی، مبانی جامعه شناختی
|
 • Naaser Sanobar, Azhdar Karami, Mahdi Farghani Bejestani Pages 1-23
  Organizational culture and manager's personal attitudes play a crucial role in conducting change initiatives, especially strategic change. In this regard, middle manager's commitment to change is of great importance and cynicism is the biggest obstacle in forming this commitment. In the present study, it is investigated whether organizational justice dimensions, senior management support for change and participation in decision-making bear any relationship to middle manager's strategic commitment, and then the moderating effect of change cynicism on these relationships is explored. To this end, data were collected from 334 middle managers of ICT companies across Iran, and analyzed using structural equation modeling. According to the results, change cynicism fully moderated the relationships distributive and interactional justice bore to strategic commitment and partially reduced the positive effects of senior management support. Results also indicated cynicism had no effect on relationships procedural justice and participation bore to strategic commitment.
  Keywords: Change cynicism, Organizational justice, Middle managers, Participation, Strategic commitment
 • Seyed Mohammd Mahmoudi, Hassan Danaeefard, Ali Naghi Amiri, Gholamreza Jandaghi, Azam Babaki Rad Pages 25-45
  AbstractOne challenge face political system is implementation national development. There are various models for national development. Some countries have relied on import model, but other has emphasis on their indigenous, the purpose of this study is designing intelligence development model in Iranian national context. Based on the selected theory building methodology, we have theorized intelligence development, then have verified by expert opinion.The final model consisted of three dimensions: hard, soft and wet. The result is a model which can be categorized in comparison to progress pattern in its instrumental level (national management) and it clarifies development direction in hard, soft and wet dimensions to achieve life quality.
  Keywords: Development paradigms, Development schools, Hard dimension, Intelligent development model, Soft dimension, Wet dimension
 • Davood Feiz, Morteza Akbarzadeh Safui, Somayeh Zangian Pages 47-66

  The present study is going to investigate about the mediating role of knowledge management in the relationship between organiz­ational culture and organizational citizenship behavior with organizational effectiveness. This applied research has a correlational-descriptive aim. The sample included 148 staffs in National Iranian Gas Company who answered a questionnaire its validity and reliability were checked. The research hypothesis was tested using SEM. According to the results, mediating role of knowledge management regarding the relationship between organizational culture and organizational effectiveness, and organizational citizenship behavior with organizational effectiveness was approved. But this role is not so tangible than the direct relationship between these variables. The present study adds some new findings to the knowledge management literature and it emphasizes on the importance of the interactional role of organizational culture, organizational citizenship behavior, and knowledge management in affecting organizational effectiveness.

  Keywords: knowledge management, Organizational effectiveness, Organizational citizenship behavior, Organizational culture
 • Shahryar Mohsenin, Mohammad Rahim Esfidani, Hamidreza Hassanzadeh, Hossein Khanifar Pages 67-89
  One of the most important behavioral aspects in relationship among the main members of marketing channel is the issue of power and dependence that here we have looked through the source of power and countervailing power and we have considered Reputation independence, sale and profits and Marketing role dependence. In this research relationship between the two main marketing channel members in handmade carpet art - industry have been studied. In fact the main purpose of this research is the study of the relationship between power and dependence in this channel. Statistical sample of this research consists of 149 workshops that have been chosen randomly through multistage sampling method. The main instruments of gathering information in this research were questionnaire; also Structural equations modeling were used for testing assumption. The result has expressed that countervailing power has an opposite effect on source power and target’s sales and profit dependence and source power has a direct effect on marketing role dependence, the capability of replacement of source has an opposite effect on sales and profit dependence and marketing role dependence and direct effect on countervailing power; also marketing role dependence and reputational dependence have direct effects on sales and profit dependence.
  Keywords: Dependence, Handmade Carpet, Marketing channels, Power
 • Moslem Alavi, Mahdi Najafi Siahroudi Najafi Siahroudi Pages 91-113
  Nowadays in consequence of widespread changes of corporate governances, chairman of the board has more real authorities on company decisions and due to his significant role in board leadership, is under the pressure of performance expectations. However, these changers are not made as it deserves in Iran and in spite of various effects of Chairman Leadership on board culture – especially team production culture- and board of director's strategic engagement, it requires more researches. Based on this fact, in this survey, boards of production cooperatives (just active firms) in Rasht city using Questionnaire are studied. Results revealed that the effective leadership of chairman can set an effective culture in which team production is on higher priority and subsequently can influence the strategic involvement of board of directors. On the other hand it is proved that open atmosphere of board meetings; preparedness, creativity and cohesion among directors can mediate the relationship between effective leadership of chairman and strategic involvement of board of directors.
  Keywords: Board leadership, Board strategic involvement, Chairman, Team production culture
 • Mohsen Yaghoubi, Normohammad Yaghoubi Pages 135-154
  This study used proficiency as an effective personal resource on work engagement according to the job demand-resource model of Bakker and Demerouti (2008). This was a descriptive and cross-sectional survey. The sample includes 395 employees from four public organizations selected randomly. Descriptive statistic was used to examine the demographic variables and Inferential statistical such as independent samples t-test, one-way ANOVA and standard regression was used for hypothesis testing and answering to the research question. The result of Pearson correlation showed a significant association between work engagement and proficiency. Following, to determine how much of the variance of work engagement score could be predicted by proficiency dimensions, standard regression was performed. The results showed that 49.4% of the variance of work engagement was predicted independently by organization member proficiency while team member proficiency and individual task proficiency could not predict work engagement.
  Keywords: Organization member proficiency, Proficiency, Work engagement
 • Jalal Naderi, Naser Jamshidi, Hassan Zarei Matin Pages 157-174

  This paper studies effective organizational factors in creating cynicism. At first, we studied the literature of organizational cynicism, dimensions and components of cynicism at different approaches. Then among them six component include: perception of organizational support, perception of executives’ compensation, perception of organizational performance, perception of Distributive justice and job satisfaction are studied for measuring the rate of cynicism. Its statistical population in this research contains staff of standard organization in Qom city and all employees are tested. The tool to collect data was questionnaire and SPSS software was used to analyze data. Result shows average rate of cynicism in relation to all studied dimensions among staff at this organization.

 • Neda Zojaji, Kamal Dorani Pages 177-203
  The significant role of breeding and the effective responsibility of teachers in the future of society, highlights the need to procure and train them as the basis for education.Therefore, the quality of work life of educators which leads to several outcomes for themselves such as jobs at is faction, growth opportunities, psychological advantages and numerous achievements for the organization like participatory management, job enrichment and the confidence conditions, becomes crucial.The main objective of this paper is analyzing the goals’ content of educators’ university Statute in the scope of the quality of work life. Since, the content analyzing approach is a regular, numeric and intuitive method; we extracted the existed notions in goals and investigated their compliance with each of the five components of quality of work life, through statistical indicators like frequency and percentage frequency of notions of goals mentions to the work life components. In the university goals, comprehensive attention was paid to the components “skills and human capabilities development”, acceptable referring was made to the components “independence in performing duties” and “development of working capabilities and variety of activities”, however, the components “fair salary” and “” had low compliance with university goals, which needs extensive attention by
  Keywords: Content analysis, Educator's university, Work life quality
 • Ghasem Barghamadi, Arian Gholipor Pages 207-225
  Organizations and companies competing with each other try to attract talented individuals and keep them in themselves. Employer brand can attract talented and it is a set of internal factors related to the personnel which tries to induce individuals that this organization enjoys appropriate place, status and location for work by informing the individuals outside the organization. The talented also will be attracted to the organization which feels that that organization is suitable for them; the important issue is building this positive feeling or image in the talented individual's mind. The present study is to investigate how this image in the talented individual's mind is built for attracting to Refah Bank and its objective is to determine the factors of attracting the talented in Refah Bank. The research employs a qualitative method done in Refah Bank. The data collecting tool is questionnaire analyzed using thematic analysis. The results indicated that five internal factors of employer brand and a peripheral factor have influenced the form of informing and transferring talented individuals and also external factors has influenced the attraction of the talented in Refah Bank.
  Keywords: Employer brand, Attracting talents, Management of talents, Refah Bank
 • Elham Ebrahimi, Mohammad Reza Fathi, Morteza Soltani Pages 227-244
  In today's competitive business environment, intellectual capital management is widely considered as the main factor in order to gain and maintain organization competitive advantage. The main purpose of this paper is presenting a model to evaluate intellectual capital capacity in organizations. In this regard, first by the survey of the related literature, nine criteria of the intellectual capital variable were identified. In the second step by means of judgmental sampling, a committee of 14 human resource experts of Tavanir and its three subsidiary companies was formed and Fuzzy priority method was applied for calculating the relative importance or the criteria weights. In the third step for demonstrating the applicability of the model three subsidiary companies were ranked by fuzzy similarity based on the idea of human resource experts of Tavanir which were selected by judgmental sampling.
  Keywords: Fuzzy Priority technique, Fuzzy Similarity technique, Intellectual Capital, Multiple Criteria Decision Making techniques
 • Ali Nasr Esfahani, Mohammad Sobhani, Javad Khazaei Pool, Mojtaba Amani Pages 247-263
  Today Business, are faced with global competition environment, and for be successful in this environment they always feel the need to radically change and creativity; and with entering spirituality into management and organizations, managers and leaders in organizations, 0should be required to deal with new phenomena. The role of spiritual leadership is to stimulating personnel by the use of spiritual vision and cultural fields based on human values to train and develop empowered workers with high productivity, committed and motivated. In this research we want to answer to this question that can spiritual leadership cause to high performance in small and medium-sized enterprise? The purpose of this study applied descriptive - correlational survey is based on a structural equation model. The article suggests that spiritual leadership on organizational performance makes a significant and positive impact. The results showed that the membership and Meaning as a consequence of spiritual leadership influence on the performance.
  Keywords: Balanced Scorecard, Organizational performance, Small, medium, sized enterprises, Spiritual leadership
 • Maryam Mahmoodikia, Nasrin Arshadi, Sahar Ahmadi Chegeni, Mostafa Baharloo Pages 267-285
  Empowerment employee is one of effective techniques to increase employee's productivity and efficient use of the capacity and capabilities of individual and group them in line with organizational goals. The aim of this study is to investigate the relationship of ethical leadership with psychological empowerment with mediating of procedural justice and interactional justice.Participants include 200 employees of Aghajari Oil and Gas Production Company was selected by stratified random sampling. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient, structural equation modeling and bootstrap method. The results indicated that the proposed model fit the data properly. According to these results ethical leadership directly and too by mediating procedural justice and interactional justice effect on psychological empowerment. The results showed that ethical leadership is associated with psychological empowerment. Also this style of leadership is to promote procedural justice and interactional justice and through these two types of justice can provide employees empowerment.
  Keywords: Ethical leadership, Interactional justice, Procedural justice, psychological empowerment
 • Mahdi Balavi, Mahnaz Bayat Komitaki Pages 289-313
  The modern state is a renewable and evolutionary phenomenon and it cannot be evaluated so that it has Single Cause. Therefore none of the fields of the Human Sciences alone cannot fully explain the emergence of the modern state without interaction with other disciplines. Political superstructure in various countries, primarily influenced by the social and cultural systems of communities as the cornerstone of the governance structure and then it is based on political, legal, economic, and military approach. Sociological and cultural characteristics of each society in conjunction with the economic, political, legal, executive structures play a significant role in the development of the modern state. In other words, the form and content of the governance system has a meaningful relationship with sociological and cultural characteristics of its people and their historical attitude towards concepts such as the power, the government, and the legitimacy.In this article we will present a conceptual analysis of the state and explain development of state in the Iranian society and then we will analyze the evolution and transformation of the state from the perspective of most distinctive social features and cultural characteristics and mental components of Iranian people.
  Keywords: Cultural factors, Iranian society, Modern state, Sociological foundations, State