فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 1 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/04/15
 • تعداد عناوین: 21
|
 • حسین ابراهیمی پور، مرضیه محمدزاده*، شمس الدین نیکنامی، حبیب الله اسماعیلی، علی وفایی نجار صفحات 7-18
  زمینه و هدف
  ارتباط میان بیماریهای دهان و دندان و عواقب نامطلوب بارداری توجه بیشتر به وضعیت بهداشت دهان و دندان در زنان باردار را ضروری می کند. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیرآموزش بر مبنای تئوری رفتاربرنامه ریزی شده بر بهبود رفتار بهداشت دهان و دندان زنان باردار شهر آشخانه در سال 1392 انجام شد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه نیمه تجربی 150 نفر از مادران باردار مراجعه کننده به پایگاه های بهداشتی شهر آشخانه که به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند، شرکت داشتند. روش گردآوری داده ها پرسشنامه طراحی شده بر اساس تئوری رفتاربرنامه ریزی شده بود که روایی و پایایی آن سنجیده شد. مداخله آموزشی در گروه مداخله اجرا و یک ماه پس از مداخله، اطلاعات دو گروه مجددا جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS 18 در سطح معنی داری 05/0 تحلیل شد.
  یافته ها
  گروه سنی 25-21 ساله بیشترین فراوانی را داشت. قبل از مداخله آموزشی میان میانگین نمرات آگاهی، نگرش، کنترل رفتار درک شده، هنجارهای انتزاعی، قصد رفتاری و رفتار در دو گروه مداخله و کنترل اختلاف معنی داری وجود نداشت (p>0/05).
  ولی بعد از مداخله آموزشی میانگین تمام این نمرات به جز سازه هنجارهای انتزاعی در گروه مداخله افزایش پیدا کرد به طوری که اختلاف معنی داری در گروه مداخله قبل و بعد از آموزش وجود داشت (p<0/05) ولی این اختلاف در گروه کنترل معنی دار نبود (p>0/05).
  نتیجه گیری
  آموزش با استفاده از تئوری رفتاربرنامه ریزی شده رفتارهای بهداشت دهان و دندان را در مادران باردار بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: آموزش، زنان باردار، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، بهداشت دهان و دندان
 • آنوش آذرفر، یلدا روانشاد*، محمد آهنگرزاده رضائی، سپیده باقری، عقیل الله کیخسروی، محبوبه نعمت شاهی، علیرضا عطایی نخعی صفحات 19-25
  زمینه و هدف
  تشخیص عفونت ادراری در کودکان بر پایه کشت ادرار است و نتیجه کشت نیز کاملا در ارتباط با نحوه جمع آوری نمونه ادرار است لذا در این مطالعه قصد داریم مشخص کنیم چه میزان تاخیر در آزمایش می تواند نتیجه را تحت تاثیر قرار دهد.
  مواد و روش کار
  این یک مطالعه مقطعی بود که 240 نمونه ادرار از شیرخوار و کودک با کیسه ادرار (120 مورد) و ادرار میانه (120 مورد) جمع آوری شد. نمونه ها در یخچال و در دمای محیط قرار داده شد. سپس از نمونه ها در ساعت صفر، 2و 4 بعد از جمع اوری کشت ادرار بعمل آمد. داده ها درSPSS16 وارد و نتایج توصیفی به صورت درصد بیان شد. برای مقایسه از آزمون Cochranاستفاده شد.
  یافته ها
  این مطالعه نشان داد در نتایج کشت های ادراری جمع آوری شده با کیسه ادرار تفاوت قابل ملاحظه ای بین جواب کشت ادرار نمونه های قرار شده در دمای محیط پس از دو ساعت با ساعت اول وجود داشت (p=0/001). اما این نکته در مورد نمونه های نگهداری شده در یخچال و نمونه های ادرار میانه صادق نبود (p>0.05). در هر دو روش جمع آوری ادرار با کیسه ادرار و ادرار میانه، نتایج کشت ها پس از 4 ساعت در دمای محیط به طور معنی داری تفاوت داشت (p<0.05).
  نتیجه گیری
  نتیجه ی حاصل از این مطالعه نشان داد که با گذشت زمان میزان مثبت کاذب شدن کشت ادرار افزایش می یابد. گرچه در صورت نگهداری نمونه در یخچال میزان مثبت کاذب شدن کشت ادرار کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: کشت ادرار، کودکان، عفونت ادراری
 • مهسا الهام نیا*، محمدرضا قاسمی، مهدی صادقی، محمد حسن طلب صفحات 27-36
  زمینه و هدف
  به منظور افزایش دز جذبی در ناحیه تومور، از روش فعال سازی فوتونی، با نشاندار کردن تومور به وسیله عناصر فعال ساز سنگین نظیر Gd و تابش دهی آن با پرتوهای ایکس اورتو ولتاژ، استفاده می شود. در این روش، اثر فوتوالکتریک در ناحیه تومور غالب بوده که موجب افزایش دز موضعی خواهد شد.
  مواد و روش کار
  در مدل طراحی شده بر اساس کد کامپیوتریGeant4 به منظور بررسی توزیع دز در نواحی مختلف بافت سالم و تومور فعال شده با عنصر گادالونیوم، چشمه پرتو ایکس به صورت تکفام، سطحی به شکل صفحه ای مدور به شعاع 15 میلیمتر و فانتوم (بافت سالم، تومور فرضی و آشکارسازها) به شکل مکعبی به ضلعcm 13 در نظر گرفته شد. ناحیه آشکار ساز به صورت یک مکعب مستطیل با ابعاد mm3 48×40×40 بود که از سطح فانتوم تا عمق mm 48/67 ادامه داشته و در امتداد محورهای x، y، z تقسیم بندی شد.
  یافته ها
  انرژی بهینه فوتون ها به منظور افزایش حداکثر فاکتور دز جذبی، در ناحیه توموری آغشته به عنصر گادالونیوم، 6/ 59 کیلو الکترون ولت است. یکنواختی دز در ناحیه ی تومور فرضی، با افزایش غلظت عنصر فعال ساز کاهش یافته لیکن بیشترین یکنواختی دز، در انرژی 5/ 106 کیلو الکترون ولت دیده می شد. تغییرات افزایش دز جذبی نسبت به غلظت عنصر فعال ساز نشان می دهد که این تغییرات در محدوده غلظت mg/ml 8-1، از تابعی خطی پیروی می کند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج حاصل از شبیه سازی در این تحقیق، دز جذبی در ناحیه توموری پس از اضافه نمودن عنصر فعال ساز با قید غلظت عنصر فعال ساز و انرژی فوتون، به طور قابل ملاحظه ای نسبت به حالتی که تومور بارگذاری نشده است، بیشتر است.
  کلیدواژگان: درمان با فعال سازی فوتونی، فاکتور افزایش دز، بهینه سازی انرژی، عامل فعال ساز، کد Geant4
 • سعید برزگر، فاطمه نادعلی*، علی اکبر پورفتح الله، علیرضا عباسپور، سمیه فرخی نیا، یاور شیراوند صفحات 37-44
  زمینه و هدف
  بالغ بر 90 سال است که خون به صورت سوسپانسیون برای نجات جان افراد زیادی مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه با استفاده از تکنیک های جدید و استفاده از کیسه های خون مخصوص، شرایط برای جداسازی و نگهداری اجزای خون در خارج از بدن فراهم شده است. با این وجود همچنان عوارض نگهداری کیسه های خون از چالش های پیش روی تزریق خون است. یکی از این عوارض افزایش تدریجی استرس اکسیداتیو می باشد که در نتیجه عدم تعادل بین واسطه های فعال اکسیژنی و آنتی اکسیدان ها ایجاد می شود. بنابراین تیم تحقیق بر آن شد تا میزان تعادل اکسیدان – آنتی اکسیدان (PAB) را در هفته های متوالی بعد از اهدای خون بررسی نماید.
  مواد و روش کار
  تعداد 100 کیسه خون از افراد 18 تا 57 سال با میانگین سنی 5/ 35 سال مراجعه کننده به پایگاه انتقال خون شهر بجنورد دریافت گردید. کیسه ها برای مدت 5 هفته در شرایط استاندارد بانک خون قرار گرفتند. طی هفته های متوالی، پس از بررسی ظاهری خون از نظر سلامت، از کیسه ها نمونه گیری به عمل آمد. آزمایش PAB بر روی نمونه های هر هفته انجام شد.
  یافته ها
  یافته ها افزایش معنی دار تعادل اکسیدان- آنتی اکسیدان طی هفته های متوالی بعد از اهدای خون را نشان داد (p=0.001). همچنین مشخص شد میزان اکسیدان ها از هفته اول بعد از اهدا افزایش می یابد.
  نتیجه گیری
  به تدریج از هفته اول به بعد با افزایش زمان نگهداری کیسه های خون میزان استرس اکسیداتیو افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: تعادل اکسیدان - آنتی اکسیدان، کیسه خون، استرس اکسیداتیو
 • رقیه پارسائی*، نازنین فکری، سودابه شهید ثالث، منور افضل آقایی، الهام شعرباف عیدگاهی، حبیب الله اسماعیلی صفحات 45-53
  زمینه و هدف
  سرطان کولورکتال دومین سرطان شایع در زنان و سومین سرطان شایع در مردان می باشد. این مطالعه جهت تعیین عوامل پیش آگهی دهنده در بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به بیمارستان امید مشهد، طی سالهای 1385 تا 1389 انجام شد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه ی همگروهی تاریخی 241 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک و بالینی بیماران جمع آوری شد. فاکتورهای پیش آگهی دهنده با استفاده از مدل کاکس و با بکارگیری نرم افزار SAS تعیین شدند. (05/ 0 =α)
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران در زمان تشخیص 94/ 0 ±62/ 56 سال بود. بقای یک، دو، سه و چهار ساله به ترتیب برابر با 81، 66، 53 و 44 درصد بود. و در این دوره ی پنج ساله، میانه ی بقا 348/ 3 سال بود. در مدل رگرسیونی کاکس، عود بیماری، سابقه ی مصرف مواد مخدر و مرحله ی بیماری به عنوان عامل های موثر در میزان بقاء بیماران مشخص شدند. (05/ 0 > p-value)
  نتیجه گیری
  با توجه به متفاوت بودن نتایج مطالعات مختلف، انجام مطالعات بیشتر جهت تعیین فاکتورهای پیش آگهی دهنده در بقای بیماران ضروری به نظر می رسد
  کلیدواژگان: سرطان کولورکتال، مدل کاکس، کاپلان مایر
 • علی حجازی*، معصومه طاهرپور، خشایار سبحانی، سیدحمید حسینی، مهتاب هدایتی، عبدالله برزگر صفحات 55-62
  زمینه و هدف
  شناسایی و هدایت سبک های یادگیری مناسب نقش مهمی را در انتخاب روش های یادگیری و انتقال مفاهیم و دانش به فراگیران و نهایتا اعتلای سطح آموزش ایفا می کند. هدف از انجام این مطالعه بررسی سبک های یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بر اساس وارک بود.
  مواد و روش کار
  این مطالعه بصورت توصیفی - تحلیلی (مقطعی) در سال تحصیلی 93-92 به روش سرشماری بر روی 178 نفر از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه وارک بود. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS 19 و آزمون کای دو مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان دادند که سبک یادگیری در پسران 9/ 18% دیداری، 4/ 26% شنیداری، 17% خواندنی- نوشتاری و 7/ 37% حسی حرکتی بود و در دختران 12% دیداری، 4 /22% شنیداری، 8/ 36% نوشتاری و 8/ 28% حسی حرکتی سبک های غالب یادگیری بودند. در بین کلیه دانشجویان سبک یادگیری 7/ 13% دیداری؛ 1/ 23% شنیداری؛ 9/ 31% نوشتاری و 3/ 31% حسی حرکتی بودند. سبک یادگیری غالب در دانشجویان رشته های دندان پزشکی، بهداشت و مامایی حسی – حرکتی بود همچنین در دانشجویان علوم آزمایشگاهی شنیداری، دانشجویان پرستاری نوشتاری – خواندنی و در دانشجویان پزشکی نوشتاری-شنیداری بود.
  نتیجه گیری
  اطلاع اساتید از انواع سبک های یادگیری وانتخاب سبک مناسب با نوع یادگیری دانشجویان در بهبود فرآیند یاددهی-یادگیری و افزایش اثربخشی آموزش های داده شده تاثیر بسزایی دارد.
  کلیدواژگان: سبک یادگیری، مدل وارک، دانشجویان
 • رزا حقگو، مجید مهران، ساره مشاوری نیا* صفحات 63-70
  زمینه و هدف
  NovaMin یک ترکیب معدنی صناعی از کلسیم، سدیم، فسفر و سیلیکاست که کریستالین های هیدروکسیل کربنات آپاتیت با ساختاری مشابه ترکیبات معدنی دندان آزاد می کند. نانوهیدروکسی آپاتیت هم یکی از ترکیبات زیست سازگار است که تمایل زیادی به مینای دندان داشته و ذرات نانو از نظر مرفولوژی شباهت زیادی به کریستالهای آپاتیت مینا دارند. تحقیق حاضر با هدف مقایسه ی اثرات NovaMin و نانوهیدروکسی آپاتیت در رمینرالیزاسیون ضایعات پوسیدگی دندان های دائمی با توجه به نقش رمینرالیزه کننده ها و ارزش روز افزون روش های پیشگیری محافظه کارانه انجام گرفت.
  مواد و روش کار
  در این تحقیق تجربی آزمایشگاهی؛ 30 دندان مولرسوم نهفته سالم و بدون ترک یا شکستگی انتخاب و سختی سطحی اولیه آنها اندازه گیری شد. بعد از قرار گرفتن در معرض سیکل های رمینرالیزاسیون / دمینرالیزاسیون؛ ضایعات پوسیدگی مصنوعی در آنها ایجاد گردید و مجددا سختی سطحی آنها تعیین شد. دندان ها به صورت تصادفی با خمیردندان حاوی NovaMin و پودر نانوهیدروکسی آپاتیت 10% به مدت 2 دقیقه در روز در طی 5 روز درمان شده و مقادیر ریزسختی آنها توسط دستگاه Vickers تعیین گردید. داده ها با آزمون تی تست مستقل و من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  مقادیر ریزسختی سطحی در درمان با خمیر دندان حاوی NovaMin در دندان های مولردایمی معادل 87 /412 کیلوگرم نیرو بر میلی متر مربع و در درمان با نانوهیدروکسی آپاتیت برابر40 /388 کیلوگرم نیرو بر میلی متر مربع برآورد گردید. ریزسختی دندان های تحت درمان با NovaMin بیشتر از دندان های تحت درمان با نانوهیدروکسی آپاتیت به دست آمد این اختلاف ازلحاظ آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  هر دو عامل نانوهیدروکسی آپاتیت و خمیردندان حاوی NovaMin در بهبود مقادیر رمینرالیزاسیون ضایعات شبه پوسیدگی در دندان های مولردایمی موثر بوده اند؛ اما تفاوت معناداری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: NovaMin، نانوهیدروکسی آپاتیت، پوسیدگی، ریزسختی سطحی، رمینرالیزاسیون، دمینرالیزاسیون
 • عباس صادقی*، مریم دولت آبادی، سیده نسترن اسدزاده، فریده جمالی بهنام صفحات 71-79
  زمینه و هدف
  در سال های اخیر، ورود آنتی بیوتیک ها و متابولیت های حاصل از آن ها در محیط های آبی نگرانی های زیادی را به دنبال داشته است. از آن جایی که مواد دارویی بطور کامل در تصفیه خانه های فاضلاب حذف نمی شوند و به محیط های آبی راه می یابند بنابراین لزوم حذف مواد دارویی قبل از خروج آن ها از تصفیه خانه های فاضلاب امری ضروریست.
  مواد و روش کار
  این پژوهش، یک مطالعه تجربی- آزمایشگاهی می باشد که در آن تاثیر متغیر های مختلف بر فرآیند حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین از جمله مقدار جاذب (1/ 0 تا 1)، غلظت اولیه آنتی بیوتیک (5 تا 20 میلی گرم در لیتر)، (pH(4-10 و زمان تماس(1 تا 72 ساعت) بررسی شدند.
  یافته ها
  مطالعه نشان داد که حداکثر حذف آنتی بیوتیک100% در 4=pH، دز جاذب 1g/100 ml و زمان تعادل 24 ساعت و غلظت بهینه 10 میلی گرم در لیتر از آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین اتفاق می افتد.
  نتیجه گیری
  بر مبنای نتایج این مطالعه می توان اینگونه بیان کرد که مخمر ساکارومایسس سرویزیه توانایی بیوترنسفورمیشن آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین را با کمترین هزینه و تکنولوژی با راندمان بالا داراست.
  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، سیپروفلوکساسین، مخمر ساکارومایسس سرویزیه، محلول های آبی
 • احمد صادقی، بابک رستگاری مهر*، مسعود محمدی، ساسان قربانی کلخواجه، مرتضی منصوریان، سیدحمید حسینی صفحات 81-91
  زمینه و هدف
  بیمارستان ها همانند سایر سازمان ها، جهت بقا و پیشرفت خود نیازمند مدیران و پرسنل خلاق و نوآور هستند. پرورش و تربیت کارکنان خلاق و نوآور مستلزم تعیین و شناخت عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری آنان و راهکارهایی جهت تقویت و بهبود وظایف شغلی می باشد. در همین رابطه پژوهش حاضر، با هدف شناسایی مهم ترین عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان بیمارستان هاشمی نژاد از دیدگاه پرسنل شاغل در این مرکز اجرا گردید.
  مواد و روش کار
  این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1391 انجام شد. جامعه پژوهش را کارکنان بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران تشکیل می داد. با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 200 نفر از کارکنان بخشهای مختلف بیمارستان انتخاب و مورد مطالعه واقع شدند. گردآوری داده ها در این پژوهش توسط پرسشنامه استاندارد صورت گرفت و داده ها توسط نرم افزار آماریSPSS 16 تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد مهمترین عامل فردی موثر بر خلاقیت از دیدگاه پرسنل، داشتن درک کافی نسبت به موضوع (بامیانگین امتیاز60/ 1) و مهمترین عامل سازمانی موثر بر خلاقیت، برانگیزاننده بودن پاداش ها(بامیانگین امتیاز54/ 1) می باشد. هم چنین مهمترین عامل فردی موثر بر نوآوری، صبر و شکیبایی در اجرای ایده های جدید(با میانگین امتیاز35/ 1) و مهمترین عامل سازمانی موثر بر نوآوری فراهم بودن بودجه کافی جهت انجام طرح های تحقیقاتی (با میانگین امتیاز49/ 1) تشخیص داده شد.
  نتیجه گیری
  جهت ارتقاء خلاقیت، لازم است سیستم پرداخت پاداشها اصلاح شود و به پرسنل آموزش در جهت تفکر خلاق ارائه گردد، همچنین جهت ارتقاء نوآوری، بایستی منابع لازم جهت اجرای ایده ها فراهم گردد و از افرادی که نظرات بدیع ارائه می دهند، حمایت شود.
  کلیدواژگان: خلاقیت، نوآوری، عوامل فردی، عوامل سازمانی، بیمارستان
 • حمیدرضا صدوقی، محسن خسروآبادی*، مهدی بخش آبادی، هما رضایی مقدم صفحات 93-100
  زمینه وهدف
  محیط زندگی انسان دارای میزانی از پرتوهای یونیزان است که مقادیر آن به منطقه، عرض جغرافیایی و ارتفاع، بستگی دارد. شناسایی میزان این پرتوها می تواند مناسب بودن محیط برای یک زندگی سالم را تعیین نماید. در این مطالعه، برای اولین بار آهنگ دوز ناشی از تشعشعات زمینه در فضای باز در شهر بجنورد، اندازه گیری شده است.
  مواد و روش کار
  به منظور تعیین مقدار آهنگ دوز تابش گامای زمینه در فضای باز در سطح شهر بجنورد، از یک سرویمتر (از نوع آشکار ساز های گایگر مولر Radiation Alert Inspector مدل 078-510، حساسیت در محدوده ی μSv/h 0/01 تا mSv/h 1) استفاده گردید. برای پوشش کلیه مناطق از لحاظ مکان و زمان، اندازه گیری ها برای30 نقطه و در چهار فصل سال انجام شد. دوزیمتر بر روی سه پایه و در ارتفاع 1 متری از سطح زمین ثابت و هر بار، آهنگ دوز به مدت 50 دقیقه در محل مورد نظر قرائت گردید.
  یافته ها
  آهنگ دوز جذبی در نقاط مختلف شهر و برای فصول بهار nGy/h 133/5، تابستان nGy/h 140/0، پاییز nGy/h 135/2 و زمستان nGy/h 126/3 اندازه گیری شد. بر حسب این مقادیر، میانگین آهنگ دوز جذبی در کل سال nGy/h 133/7به دست آمد و دوز موثر سالانه جذب شده توسط ساکنین شهر در فضای باز به طور متوسط mSv 0/16 برآورد گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که دوز موثر سالانه ناشی از گامای طبیعی برای ساکنین بجنورد بیش از دو برابر مقدار میانگین جهانی (mSv 0/07، UNSCEAR-2000)، می باشد.
  کلیدواژگان: تابش گامای زمینه، دوز موثر، سرویمتر (survey meter)
 • سمیه صالح آبادی، معصومه مهربان سنگ آتش* صفحات 101-112
  زمینه و هدف
  فرآیند اکسیداسیون، امری ضروری جهت بقای موجودات زنده جهت تولید انرژی برای فرآیندهای بیولوژیکی می باشد. نکته حائز اهمیت آن است که در بین عوامل اکسید کننده و آنتی اکسیدان تعادل وجود داشته باشد تا شرایط بهینه فیزیولوژیکی در بدن حفظ گردد. ذخایر آنتی اکسیدانی نقش موثری در کاهش اختلالات ناشی از افزایش تولید رادیکال های آزاد ایفا می کنند. این پژوهش فنل تام و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های مختلف اندام های هوایی روناس صخره زی Rubia florida را مورد بررسی قرار می دهد.
  مواد و روش کار
  پس از تهیه و جمع آوری روناس صخره زی و خشک نمودن آن ها در سایه در مجاورت هوا پودر گردیدند و عصاره های، دی کلرومتانی، اتیل استاتی و متانولی به روش ماسراسیون تهیه شد. در این مطالعه برای ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی از آزمون دی فنیل پیکریل هیدرازیل (DPPH) استفاده شد. بوتیل هیدروکسی تولوئن(BHT) و ویتامین C جهت مقایسه به عنوان کنترل مثبت به کار رفتند. در ادامه برای اندازه گیری ترکیبآت آنتی اکسیدانی آزمون فنل تام و فلاونوئید به کار رفت.
  یافته ها
  راندمان عصاره گیری به ترتیب بیشترین به کمترین متانولی>دی کلرومتانی> اتیل استاتی بدست آمد. بهترین فعالیت آنتی اکسیدانی در غلظتهای بالاتر، عصاره ها حاصل شد و در میان حلال ها،عصاره متانولی پیشتاز بود و بیشترین مقدار ترکیبات فنل و فلاونوئید برای حلال متانول بدست آمد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه بیشترین مقدار فنول و فلاونوئیدها در عصاره متانولی وجود دارد بنابراین می توان اثر آنتی اکسیدانی عصاره ها را به فنل ها و فلاونوئیدهای آن ها نسبت داد که بررسی این امر نیازمندمطالعات بیشتری جهت جداسازی و خالص سازی ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی این گیاه می باشد.
  کلیدواژگان: Rubia florida، فعالیت آنتی اکسیدانی، فنول تام، فلاونوئید، DPPH
 • محمود عیدی، داوود آقامحمدی*، خسرو کلاهدوزان، مصطفی کوشا صفحات 113-121
  زمینه و هدف
  درد پس از تزریق عارضه شایع پروپوفول می باشد. پیشنهاد شده که نیتروگلیسیرین در همراهی با لیدوکائین می تواند در کاهش درد موثر باشد. هدف از این مطالعه مقایسه ترکیب لیدوکائین و نیتروگلیسیرین با لیدوکائین به تنهایی در تسکین درد ناشی از تزریق پروپوفول در بیماران تحت بیهوشی عمومی می باشد.
  مواد و روش کار
  در یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور، 90 بیمار در سه گروه دریافت کننده پلاسبو (گروه P)، لیدوکائین تنها (گروه L) و لیدوکائین به همراه نیتروگلیسیرین (گروه LN) بررسی شدند. در گروه کنترل یا پلاسبو، آب مقطر به عنوان دارونما داده شد. در گروه L، لیدوکائین 2% به میزان 20 mg و در گروه LN، لیدوکائین 2% به میزان 20 mg و نیتروگلیسیرین μg/kg 0/1 تزریق گردید. تغییرات همودینامیک بیماران طی مطالعه ثبت گردید. بروز درد بعد از تزریق و شدت آن بین سه گروه مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  تغییرات همودینامیک و اشباع خون شریانی در سیر مطالعه بین سه گروه یکسان بود. درد در گروه کنترل در 7/ 96% وجود داشت که بطور بارزی بیشتر از گروه(L (56/7% و گروه (LN (6/7% بود (P<0.001 در هر دو). میزان درد در گروه LN بطور بارزی کمتر از گروه L بود (P<0.001). درد شدید در هیچیک از دو گروه L و LN مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  لیدوکائین تنها یا در ترکیب با نیتروگلیسیرین هر دو باعث کاهش بروز درد به دنبال تزریق پروپوفول می شوند. ترکیب لیدوکائین با نیتروگلیسیرین با میزان اثربخشی بیشتر و درد کمتری همراه می باشد.
  کلیدواژگان: پروپوفول، درد، لیدوکائین، نیتروگلیسیرین
 • مجید غفوری*، محسن یعقوبی، داوود نصیری زرین قبائی، سیدحسن سیدشریفی صفحات 123-131
  زمینه و هدف
  حیوان گزیدگی یک مساله مهم بهداشتی در تمام دنیا می باشد، که می تواند سبب انتقال بیماری های زئونوز مثل هاری به انسان شود. هدف این مطالعه مشخص کردن اپیدمیولوژی حیوان گزیدگی در شهرستان بجنورد است.
  مواد و روش کار
  این یک مطالعه توصیفی- مقطعی می باشد، نمونه های این مطالعه افرادی هستند، که در سال های 1384 تا 1390 دچار حیوان گزیدگی شده اند و به مرکز بهداشت شهرستان بجنورد مراجعه کرده اند. داده های مربوط به حیوان گزیدگی از طریق فرم هایی که مرکز بهداشت شهرستان بود جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS ورژن 18 مورد و آزمونهای آماری کای اسکوایر و تی- دانشجو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در طول مدت مطالعه 5909 مورد (36/ 77% موارد مرد و 64/ 22% موارد زن) حیوان گزیدگی گزارش شده است. بیشتر موارد حیوان گزیدگی از مناطق روستای گزارش شده است (04/ 72%)، اکثر موارد حیوان گزیدگی توسط سگ ها (92/ 93%) اتفاق صورت گرفته است. (88/ 9%) از قربانیان 5 نوبت و (12/ 90%) از قربانیان 3 نوبت واکسن دریافت کردند. حیوان گزیدگی در (21/ 85%) موارد توسط حیوانات اهلی (خانگی) ایجاد شده است. بین فصول مختلف سال از نظر بروز حیوان گزیدگی اختلافی معنا داری مشاهده نشد (P>0.05).
  نتیجه گیری
  با توجه به این مورد که اکثریت موارد حیوان گزیدگی مربوط به سگ ها و مخصوصا سگ های اهلی می باشد، کنترل و واکسیناسون سگ ها و همچنین آموزش در مورد پیشگیری از حیوان گزیدگی، جزو مهم ترین راه های پیشگیری از بیماری های چون هاری می باشد.
  کلیدواژگان: حیوان گزیدگی، اپیدمیولوژی، بروز، واکسیناسیون، هاری، بجنورد
 • محمد فیوضی*، جواد حدادنیا، علیرضا مسلم، محمد محمدزاده صفحات 133-146
  زمینه و هدف
  از مهم ترین نشانه های صرع می توان به تشنج، اشاره کرد. پیش بینی و تشخیص به موقع حمله تشنجی به طور چشمگیری آسیب های ناشی از آن را در افراد صرعی کاهش می دهد. از مشکلات اساسی مربوط به این اختلال عصبی عدم توانایی در پیش بینی به موقع وقوع حملات تشنجی می باشد.
  مواد و روش کار
  به دلیل تصادفی بودن فرآیندهای الکتریکی منجر به صرع رفتار سیگنال های مغزی را به صورت یک دنباله در واحد زمان می توان بیان کرد. این تحقیق 300 مصروع در سه گروه طبیعی، مرحله قبل از تشنج و تشنج بررسی شدند. بر این اساس داده ها پس از دریافت، پیش پردازش شدند، سپس به دنبال استخراج ویژگی های خاص، توسط الگوریتم پیشنهادی، پیش بینی قابل قبول و مناسبی بر روی آن ها صورت می گیرد. در نهایت به منظور اعتبار سنجی نهایی، از روش ارزیابی چند دسته ایی هم عرضی (k-fold) استفاده شده است.
  یافته ها
  ابتدا توسط تبدیل پردازشگر ویولیت (WT3) آرتیفکت های احتمالی حذف شد، در مرحله بعد توسط الگوریتم هوشمند پرندگان (BPSO4) بهترین ویژگی ها (تاخیرها) بدست آمد، سپس توسط الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (SVM5)، کاهش بعد ویژگی ها (تاخیرها) به منظور مدیریت داده ها انجام شد. در پایان ارزیابی نهایی و اعتبار سنجی نهایی صورت گرفت، تا دقت الگوریتم با 2 واحد زمانی تاخیر در پیش بینی تایید شود.
  نتیجه گیری
  سیستم پیشنهادی در قالب ترکیب و تعامل به دقت پیش بینی بالایی دست یافت. روش های حاضر علی رغم دقت بالا؛ در پیش بینی توانایی چندانی ندارند. مقایسه این روش و روش های موجود نشان از دقت و کارایی بالای این سیستم دارد.
  کلیدواژگان: صرع، پیش بینی، الکتروانسفالوگرام، سری زمانی، سیستم های هوشمند
 • سیدابراهیم قدسی، غلامرضا شیرازی* صفحات 147-155
  زمینه و هدف
  برای وقوع یک جرم اجتماع سه عنصر قانونی، مادی و روانی لازم است. عنصر روانی همان قصد و نیت مجرمانه است که بایستی توسط مقام تعقیب به اثبات برسد. یکی از مواردی که طی آن عنصر روانی جرم مخدوش می شود ارتکاب جرم تحت شرایط اکراه/ اجبار و اضطرار است. در این حالت مرتکب مدعی می شود در ارتکاب جرم رضایت و اختیار نداشته است. بررسی شرایطی که طی آن و با توجه به شخصیت مرتکب اختیار مخدوش می شود اهمیت بسزایی دارد.
  مواد و روش کار
  روش پژوهش در این نوشتارکتابخانه ای – تحلیلی و تطبیقی است. پس از جمع آوری منابع (کتابها، مقالات و قوانین) مرتبط با موضوع به بررسی و تحلیل مطالب پرداختیم.
  یافته ها
  نتیجه بررسی ها نشان داد که اولا دفاع اکراه/ اجبار و اضطرار در دو نظام حقوقی ایران و کامن لا در صورت اثبات به عنوان دفاع کامل پذیرفته شده است و ثانیا اینکه منشا اکراه/ اجبار همیشه انسان است و منشا اضطرار همیشه اوضاع و احوال مادی و بیرونی می باشد. با توجه به تفاوت ویزگی های جسمانی، روانی و عاطفی افراد، تاثیر شرایط اکراه/ اجبار و اضطرار روی افراد مختلف متفاوت است.
  نتیجه گیری
  در هر دو نظام حقوقی ایران و کامن لا، دفاع اکراه/ اجبار در صورت اعتبار باعث زایل شدن مسولیت های کیفری و مدنی می شود. در حقوق کامن لا بر خلاف ایران دفاع اضطرار در صورت اعتبار علاوه بر زایل کردن مسولیت کیفری، مسولیت مدنی را نیز از بین می برد. به دلیل اهمیت تفاوت های فردی و ویژگی های شخصیتی افراد در تاثیر پذیری تحت شرایط اکراه/ اجبار و اضطرار و در راستای اجرای عدالت کیفری استفاده از نظرات تخصصی روانپزشکان و روانشناسان در کنار تخصص حقوقی مقامات قضایی ضروری است.
  کلیدواژگان: اکراه، اجبار، اضطرار، اراده، شخصیت
 • علی قوام*، فاطمه شهابی زاده، محمدرضا میری صفحات 157-165
  زمینه و هدف
  بهزیستی ذهنی یکی از مفاهیم اصلی روان شناسی مثبت گراست. هدف پژوهش حاضر اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر بهبود بهزیستی ذهنی دانش آموزان مدارس راهنمایی شاهد شهر بیرجند در سال 1391 بود.
  مواد و روش کار
  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و دارای گروه آزمایش و گروه کنترل است. برای این منظور کلیه ی دانش آموزان شاهد پسر شهر بیرجند پرسشنامه ی بهزیستی ذهنی را تکمیل کردند، سپس(30)، نفر از دانش آموزان در دو گروه (15 نفر گروه کنترل و 15 نفر گروه آزمایش(، که نمره ی بهزیستی ذهنی آنها پایین تر از بقیه بود، انتخاب شدند. دانش آموزان گروه آزمایش، طی 8 جلسه ی، 90 دقیقه ای، تحت آموزش پروتکل هوش هیجانی بر گرفته از براد بری و گریوز (Bradberry. T- Greaves J.2005)، قرار گرفتند، اما گروه کنترل، آموزشی در این رابطه دریافت ننمودند. پس از آن هر دو گروه دوباره به آزمون بهزیستی ذهنی پاسخ گفتند. در پایان نیز برای توصیف و تحلیل داده ها از آزمون های آماری کالموگروف- اسمیرنف، لوین، میانگین، انحراف استاندارد، tمستقل، و آزمون کوواریانس استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که پروتکل مولفه های نوین هوش هیجانی بر میزان مولفه های بهزیستی ذهنی در پس آزمون گروه مداخله تاثیر معناداری داشته است (01/ 0> p). میزان این تاثیر در مولفه های نوروز، استرس و افسردگی، سرزندگی و اراده، به ترتیب (455/ 0، 441 /0، 676/ 0، 638/ 0)، بوده است.
  نتیجه گیری
  از آنجایی که آموزش هوش هیجانی در بهبود بهزیستی ذهنی سهم معنا داری داشت، می توان از آن جهت ارتقاء و بهبود بهزیستی ذهنی دانش آموزان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، بهزیستی ذهنی، دانش آموزان
 • شاهین مافی نژاد*، قاسم بیانی، یاسمن بزرگ نیا، زهره عراقی صفحات 167-173
  زمینه و هدف
  هیپربیلی روبینمی طی هفته اول عمر تقریبا در 60 درصد نوزادان ترم و 80 درصد نارس ها رخ می دهد. یکی از علل قابل تشخیص زردی نوزادی، کمبود آنزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز (G6PD)، در نوزادان می تواند منجر به افزایش میزان بیلی روبین و در نتیجه افزایش احتمال بروز کرنیکتروس گردد. در این مطالعه علاوه بر مشخص شدن میزان شیوع کمبود G6PD در نوزادان مبتلا به ایکتر متولد شده در خراسان شمالی، علائم بالینی و نتایج آزمایشگاهی وعوارض ایکتر در دو گروه نوزادان با کمبود G6PD و گروه با G6PD شاهد مقایسه گردید.
  مواد و روش کار
  این مطالعه توصیفی – تحلیلی بر اساس پرونده های بیماران مبتلا به زردی طرح ریزی شده است. اطلاعات شامل علائم بالینی، نتایج آزمایشگاهی و شرح حال بارداری مادر در پرسشنامه گردآوری و سپس به دو گروه کمبود G6PD و G6PD شاهد تقسیم بندی شده و مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در مجموع754 نوزاد بستری شده بررسی گردید.24 نفر (2/ 3%) از این نوزادان دچار کمبود آنزیم G6PD بودند.هیچ گونه تفاوتی میان دو گروه G6PD نرمال و گروه دارای کمبود آنزیم G6PD در موارد وزن موقع تولد، وزن مراجعه، کومبس، هماتوکریت، مدت زمان بستری نوزاد در بیمارستان و میزان بیلی روبین توتال وجود نداشت،اما در مورد رتیکولوسیت اختلاف معناداری میان دو گروه وجود داشت. این بررسی هیچ گونه رابطه ایی را میان تعویض خون و کمبود آنزیم G6PD نشان نداد.
  نتیجه گیری
  کمبود آنزیم G6PD در نوزادان خراسان شمالی مبتلا به زردی که بستری می شوند نسبتا شایع است وممکن است منجر به هیپر بیلی روبینمی بدخیم شود. از لحاظ آماری درمورد رتیکولوسیت اختلاف معناداری میان دو گروه وجود داشت. توصیه می شود برنامه غربالگری زودهنگام نوزادان از نظرG6PD به خصوص در کشورما توصیه می شود.
  کلیدواژگان: گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز، نوزاد، شیوع زردی، بیلی روبین
 • علی محمدزاده ابراهیمی*، طیبه رحیمی پردنجانی، امیرپویا خراسانی نیا صفحات 175-188
  زمینه و هدف
  نوجوانان بیش از هر گروه دیگری درگیر دامنه وسیعی از رفتارهای پرخطر می شوند که می تواند بهای گزافی را برای آنها، خانواده و جامعه همراه داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سیستم های بازداری رفتاری (BIS)، فعال سازی رفتاری(BAS) و مولفه های آن، یعنی جستجوی سرگرمی، پاسخ به پاداش و سائق، در پیش بینی رفتارهای پرخطر انجام شد.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر بجنورد بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای270 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. متغیرهای پژوهش با استفاده از مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری کاور و وایت و پرسشنامه رفتارهای پرخطر جوانان (YRBSS) اندازه گیری شدند. داده ها در نرم افزار SPSS-19 و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین BAS، جستجوی سرگرمی و پاسخ به پاداش با رفتارهای پرخطر رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت (01/ 0 >p). رابطه بین سائق و BIS با رفتارهای پرخطر معنی داری نبود (05/ 0< p). تحلیل رگرسیون چندمتغیری با روش ورود حاکی از رابطه چندگانه معنی دار بین متغیرهای پیش بین و متغیر ملاک بود (MR=0/23، p<0/01). نتایج با استفاده از روش گام به گام نشان داد از بین چهار متغیر پیش بین تنها جستجوی سرگرمی وزن معنی داری در پیش بینی رفتارهای پرخطر دارد (= 0/20، p<0/001).
  نتیجه گیری
  حساسیت بالای افراد در BAS، جستجوی سرگرمی و پاسخ به پاداش با افزایش احتمال وقوع رفتارهای پرخطر در آنها همراه است. مولفه جستجوی سرگرمی مهمترین نقش را در پیش بینی رفتارهای پرخطر دارد.
  کلیدواژگان: سیستم های مغزی، رفتاری، رفتارهای پرخطر
 • علی اصغر نجف پور، امیرحسین محوی، حسین کیاشمشکی* صفحات 189-198
  زمینه و هدف
  مهمترین مواد آلی اسید هیومیک،لیگنین ها،تانن ها،هیدروکربن ها،آمینو اسید ها،فنلیک ها و اسید های چرب می باشند.اما حضور ترکیبات آلی که منبع مهم تشکیل تری هالومتان ها و موتاژن ها بوده و همچنین ترکیبات آلی که می توانند به عنوان کربن توسط میکروارگانیسمها مورد استفاده قرار گیرند به توسعه سیستم های جدید برای حذف این نوع ترکیبات آلی از آب، نیاز دارند.
  مواد و روش کار
  طی مدت 6 ماه نمونه گیری از آب تصفیه خانه جلالیه تهران انجام گرفت(نمونه ها از آب خام،نمونه از بعد از اکسیلاتور،نمونه از بعد از فیلتراسیون) به این ترتیب که در هر هفته 2 روز را به صورت تصادفی انتخاب کرده و هر روز 3 نمونه (که بعبارتی در هر ماه برابر 24 نمونه در ماه و در مجموع برابر 144 نمونه می باشد) ضمنا اندازه گیری این مواد [TOC] با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر (در طول موج 555) اندازه گیری شده است.
  یافته ها
  میزان TOC ورودی بیشترین مقدار خود را دارد راندمان تصفیه خانه برابر با 80% می باشد که این مقدار راندمان کمی پایین می باشد که می توان با افزایش میزان مواد منعقد کننده و یا استفاده از مواد کمک منعقد کننده میزان TOC خروجی را کاهش داد. با کاهش مقدار غلظت TOC ورودی به تصفیه خانه میزان راندمان حذف نیز کاهش پیدا می کند. اکسیلاتور راندمان قابل قبولی در حذف TOC دارد.
  نتیجه گیری
  در روزهای بارانی (بخصوص روزهای نمونه گیری که روز قبل آن روز ببارش باران داشته ایم) میزان مواد آلی ورودی (به خصوص مواد آلی کربنه) به تصفیه خانه بیشتر از روزهای دیگر می باشد.
  کلیدواژگان: تصفیه خانه، کل مواد آلی کربنه (TOC)، مواد آلی طبیعی (NOM)
 • روشنک وامقی*، فیروزه ساجدی، مسعود غریب، ساحل همتی، مهران احمدلو صفحات 199-208
  زمینه و هدف
  عدم تشخیص و مداخله ی به موقع در کودکان فلج مغزی می تواند منجر به ناتوانیهای متعددی شود. نوروفیدبک روش درمانی نسبتا جدیدی است که موجب بهبود تنظیمات عصبی و عملکرد متابولیک در مغز گردد. با توجه به جدید بودن این روش مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیر نوروفیدبک بر امواج مغزی کودکان دچار فلج مغزی اسپاستیک انجام شد.
  مواد و روش کار
  مطالعه حاضر شبه تجربی با انجام آزمون قبل و پس از مداخله بود. روش نمونه گیری به صورت در دسترس شامل کلیه کودکان 4-15 ساله مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک، مراجعه کننده به مراکز توانبخشی تهران، در سال 1392 بود. 26 کودک فلج مغزی براساس معیار های ورود و خروج و ضریب هوشی بالاتر از 80 وارد مطالعه شدند. جهت آنان 5 جلسه نوروفیدبک انجام شد. امواج مغزی قبل و بعد از انجام مداخله، توسط دستگاه EEG/ERP 19 کاناله استاندارد با فرکانس نمونه برداری 250Hz ثبت و با الگوی امواج مغزی 50 کودک نرمال 4 تا 15 ساله (گروه کنترل) مقایسه گردید.
  یافته ها
  متوسط قدرت امواج آلفا (فرکانس بالا) پس از انجام مداخله (نورو فیدبک) در کودکان فلج مغزی افزایش و متوسط قدرت امواج دلتا (فرکانس پایین) کاهش یافتند، یعنی مداخله سبب نزدیک شدن الگوی امواج مغزی کودکان فلج مغزی به الگوی نرمال شد واین می تواند علائمی از بهبود امواج مغزی باشد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد نوروفیدبک موجب بهبود امواج مغزی در کودکان فلج مغزی می گردد. انجام مطالعات بیشتر درباره ی تاثیر این روش در درمان فلج مغزی ضروری است.
  کلیدواژگان: نوروفیدبک، امواج مغزی، کودکان، فلج مغزی اسپاستیک
 • حمید تابلی، عبدالله ریحانی یساولی* صفحات 209-217
  زمینه و هدف
  دانشگاه علوم پزشکی یکی از مهم ترین ارگان خدمت رسانی به شهروندان می باشد و هدف اصلی آن ارائه خدمات و تامین نیازهای شهروندان است، بررسی رفتارهای ضدشهروندی کارکنان این مجموعه و بررسی ارتباط آن با شیوه رفتار سیاسی مدیران و در نهایت ریشه یابی مسائل و مشکلات، در نهایت می تواند منجر به ارائه بهتر خدمات و در خور شهروندان شود.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی از نوع تحلیل همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است که با هدف بررسی نقش تعدلیگر تیپ شخصیتی در رابطه بین رفتار سیاسی مدیران و رفتارهای ضدشهروندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. بر اساس آمار ارائه شده در سال 1393، تعداد کل کارکنان این سازمان750 نفر می باشد که از این میان با استفاده از فرمول نمونه گیری تعداد 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. از روش تحقیق پیمایش و ابزار پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات استفاده شد. سپس با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  رفتار سیاسی مدیران سبب افزایش رفتار ضد شهروندی کارکنان می گردد. (p=0/000 r =0/275) و تیپ شخصیتی می تواند ارتباط بین رفتار سیاسی مدیران و رفتار ضد شهروندی را تعدیل نماید. (p=0/030)
  نتیجه گیری
  تحقیق نشان داد که بین رفتارسیاسی مدیران و رفتارهای ضدشهروندی کارکنان رابطه وجود دارد؛ بدین ترتیب که رفتار سیاسی مدیران سبب افزایش رفتارهای ضدشهروندی کارکنان می شود. از میان ابعاد رفتار سیاسی مدیران، ابعاد متقاعدسازی و توسل به ارزش ها، سرزنش و تهدید، پایگاه حمایتی و برخورد مبهم و پنهان کاری بیشترین تاثیر را بر بروز رفتارهای ضدشهروندی کارکنان داشتند همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد علاوه بر اینکه رفتار سیاسی مدیران باعث افزایش رفتار ضد شهروندی کارکنان می شود، تیپ شخصیتی نیز به عنوان یک متغیر مداخله بر این ارتباط تاثیر گذار است و افراد با تیپ شخصیتی B کمتر از افراد با تیپ شخیصتی A تحت تاثیر رفتار سیاسی مدیران دست به رفتار ضد شهروندی می زنند.
  کلیدواژگان: رفتار سیاسی مدیران، رفتار ضد شهروندی کارکنان، تیپ شخصیتی
|
 • H. Ebrahimipour, M. Mohamadzadeh *, Sh Niknami, H. Ismaili, A. Vafaii Najjar Pages 7-18
  Background and Objectives
  The relationship between oral diseases and adverse outcomes of pregnancy demands more attention to oral hygiene for pregnant women. The aim of this study was to assess the effect of educational programs based on the theory of planned behavior to improving the oral health behavior of pregnant women attending urban health facilities Ashkhaneh city in 2013.
  Materials And Methods
  This quasi-experimental study was carried out on 150 pregnant women، selected with simple sampling. (75 females of each site). Data were collected using a researcher desingend questionnaire based on the theory of planned behavior. Validity and reliability of the questionnaire was evaluated. Data was analyzed by SPSS18 software at significance level of 0. 05.
  Results
  The most frequent samples aged between 21-25 years old. Before the intervention، the mean score of knowledge، attitude، perceived behavioral control، subjective norms، behavioral intention and performance of the intervention and control groups showed no significant difference (p>0/05). After the intervention، the average of all the scores in the intervention group showed an increase except for subjective constructions after training (p<0/05). This difference was not significant in the control group (p> 0/05).
  Conclusion
  Using the theory of planned behavior improves oral health in the pregnant women.
  Keywords: education, pregnant women, the theory of planned behavior, oral health care
 • A. Azarfar, Y. Ravanshad *, M. Ahangarzade, S. Bagheri, A. Keykhosravi, M. Neamatshahi, A. Ataei Nakhaei Pages 19-25
  Background and Objectives
  The diagnosis of UTI is based on urine culture. culture results correlates perfectly to the mode of collecting samples. In this study, we tried to determine that how much delay in lab analysis can affect the test results.
  Material and Methods
  This was a cross-sectional study of 240 urine samples, collected from infants and children with urinary bags (120 cases) and midstream method (120).the samples were placed in the refrigerator or at room temperature. Then the specimens were examined for urine culture at 0,2,4 hours post sample collection. Spss16 was used for data analysis and compiled descriptive results are expressed as percentage and the Cochran test was used for comparisons.
  Results
  Results of urine cultures collected with urinary bags showed statistically significant difference between samples which were kept in room temperature for 2 hours (p<0.01) but this was not true for specimens kept in the refrigerator or collected using midstream method. In both bag and midstream samples the results of urine cultures were statistically significant after 4 hours remaining in environment temperature (p<0.01)
  Conclusion
  Results of this study shows that urine cultures are more likely to be falsely positive with time passing from the sample collection but if the specimen is kept in the refrigerator the likelihood of false positive cultures will be decreased.
  Keywords: urinary tract infection, pediatrics, urine culture
 • M. Elhamnia *, M. Ghasemi, M. Sadeghi, M. Hosntalab Pages 27-36
  Background and Objective
  In order to increase the absorbed dose in the tumorous area, photon activation therapy via labeling of tumor by heavy contrast agents such as gadolinium (Gd) and target exposing by ortho-voltage x-rays is used. In this method, the photoelectric effect is dominant in the tumorous area which will lead to the increase of local dose.
  Material and Methods
  By using Geant4 computer code, dose distribution in different areas of normal tissue and Gd element tumor-activated, were obtained. In the designed model, the x-ray source was considered in the shape of a mono energetic and superficial circular plate with the radius of 15mm and the phantom (normal tissue, assumed tumor and detectors) in cubic shape with the side of 13cm. Rectangular cubic shape detector area dimensions’ are 40×40×48 mm3 which continue from phantom surface to a depth of 48.67 mm along x, y and z axes.
  Result
  Optimum energy of photons in order to maximum absorbed dose enhancement factor (DEF) in gadolinium smeared tumorous area is 59.6 keV. By increasing the concentration of contrast agents, the homogeneity of dose distribution in assumed tumorous area is decreased but the greatest homogeneity of dose is seen at 106.5 keV of energy. Increased fluctuations of absorbed dose relative to the contrast agents’ concentration indicate that these changes in the concentration range of 1-8 mg/ml follow the linear function.
  Conclusion
  Based on the simulation results in this study, absorbed dose in tumorous area following addition of contrast agent (Gd) with specifying the concentration and photon energy, is significantly more than when the assumed tumor is not labeled.
  Keywords: Photon activation therapy, Dose enhancement factor, Energy optimization, Contrast agent, Geant4 code
 • S. Barzegar, F. Nadali *, Aa Pourfatollah, Ar Abbaspour, S. Farokhinia, Y. Shiravand Pages 37-44
  Background and Objectives
  Over 90 years, the blood suspension has been used to save the lives of many people. Nowadays, by the use of new techniques and blood bags, separation and storage of blood components have become possible outside the body. However, the effects of blood storage bags challenge blood transfusion. One of the side effects is oxidative stress that increases as a result of an imbalance between reactive oxygen species and antioxidants. The aim of this study was to investigate the balance of pro - oxidant - antioxidant (PAB) in consecutive weeks after blood donation.
  Material And Methods
  100 blood bags produced from people's blood between 18 to 57 years old averaging 35.5 years in blood donation center of Bojnurd. The bags were kept in standard conditions for 5 weeks and after checking the health of blood in each week the needed amount were taken for examination. PAB tests were performed on samples every week.
  Results
  Findings showed a significant increase in oxidant - antioxidant balance in consecutive weeks after blood donation (p=0.000). It was also found that oxidants increase in the first week after the donation.
  Conclusion
  Oxidative stress gradually increases in blood bags as time passes after taking the bloods.
  Keywords: pro, oxidant – antioxidant balance, blood bags, oxidative stress
 • R. Parsaee *, N. Fekri, S. Shahid Sales, M. Afzalaghaee, E. Shaarbaf Eidgahi, H. Esmaeily Pages 45-53
  Background and Objectives
  colorectal cancer is The second common cancer in women and the third cancers in men. The aim of this study was to recognize of prognostic factors in the survival rate of colorectal cancer patients who referred to Omid Hospital of Mashhad from 2006 to 2011.
  Material and Methods
  In this historical cohort study, 241 colorectal cancer patients were investigated. Demographic and clinical data were collected. Then the prognostic factors were established by Cox model using SAS software. (α = 0.05)
  Results
  The mean age at diagnosis was 56.62 ± 0.94 years. The 1,2,3,4 years survival rate were 81%, 66%, 53% and 44% respectively and the Median survival time in five years period, was 3.348 years. In Cox regression model, recurrence, history of opioid consumption and Duke’s stage were determined as effective factors in the survival rate of patients. (P-value<0.05).
  Conclusion
  Considering different results from different studies, further studies to detection of Prognostic Factors in the survival rate of patients seem to be necessary.
  Keywords: Colorectal Cancer, Cox model, Kaplan, Meier
 • A. Hejazi *, M. Taherpour, Kh Sobhani, Sh Hosseini, M. Hedayati, A. Barzegar Pages 55-62
  Background And Objectives
  Identifying and monitoring appropriate learning styles play an important role to choose the methods of learning and transferring knowledge and concepts to learners and eventually in the promotion of educational levels. The aim of this study was to evaluate the freshmen learning styles in North Khorasan University of Medical Sciences based on VARK model.
  Materials And Method
  This study is a descriptive and cross-sectional one. The sample size was determined through census sampling method and 178 freshmen were studied. The data was collected through VARK questionnaire. The data was analyzed with SPSS 19 and the chi-squared test.
  Results
  The results of this study show that the learning styles in males are 18/9% visual, 26/4 % aural, 17% read-write, and 37/7 % kinesthetic and in females are 12% visual, 22/4% aural,36/8% read-write, and 28/8 % kinesthetic. The freshmen learning styles are 13/7% visual, 23/1% aural, 31/9% read-write, and 31/3% kinesthetic. The dominant learning style of dental, laboratory sciences, health, nursing,, midwifery medical students are kinesthetic, aural, kinesthetic, read- write, kinesthetic and Aural- Write respectively.
  Conclusion
  Instructor's awareness of different learning styles and choosing an appropriate one has a great impact on improving the teaching-learning process and increasing the effectiveness of the training.
  Keywords: learning styles, VARK model, freshmen
 • R. Haghgoo, M. Mehran, S. Moshaverinia * Pages 63-70
  Background and Objectives
  NovaMin is a synthetic mineral composed of calcium, sodium, phosphorous and silica releases deposites of crystalline hydroxyl-carbonate apatite similar to tooth mineral composition. Furthermore, hydroxyapatite is a well known material for the remineralization of tooth enamel surface. The present study compared the efficacy of NovaMin and Nano-hydroxyapatite in the remineralization of carious lesions in permanent teeth.
  Materials And Methods
  In an experimental in vitro trial, 30 impacted third molars teeth without any crack were selected and artificial carious lesions were developed on the teeth after exposing to demineralization / remineralizion cycles. The teeth were randomly treated with a NovaMin-contained dentifrice or nano-hydroxyapatite 2 minutes daily for a total 5 days and their Vicker’s microhardness values were calculated. The data were subjected to Student T and Mann-whitney U tests.
  Result
  The SMH was found to be higher in the teeth treated with NovaMin toothpaste (412.87kgf/mm2) than that in the teeth treated with NHA (388.40 kgf/mm2); however, this difference was not statistically significant.
  Conclusion
  Both NovaMin-contained dentifrice and Nanohydroxyapatite solutions were effective to increase remineralization of carious-like lesions in permanent teeth.
  Keywords: NovaMin, Nanohydroxyapatite, Carious, likelesions, Surfacemicrohardness, Demineralization, Remineralization
 • A. Sadeghi *, M. Dolatabadi, Sn Asadzadeh, F. Jamali Behnam Pages 71-79
  Background And Objectives
  In recent years, the entry of antibiotics and their metabolites in the aquatic solutions becomes an important concern. Since the drug has not been completely removed in wastewater treatment plants, it goes to the aquatic solutions. Thus the necessity remove the drug before leaving wastewater treatment plants is essential.
  Materials And Methods
  This research is a laboratory study. We studied the influence of variables factors on removal of ciprofloxacin antibiotic such as adsorbent dose (0.1-1mg/100ml), initial concentration antibiotic (5-20 mg/l), pH (4-10) and contact time (1-72 h) on adsorption process.
  Results
  Most of the experiments were done with 10 mg/l of initial antibiotic. Our results showed that the maximum removal of antibiotic efficiency was achieved at pH = 4, adsorbent dose 1 g/100 ml and contact time 24 hour. The removal efficiency is pH dependent. The contact time and also the amount of adsorbent increased the removal yield. The initial concentration of the antibiotic showed inversely relation with antibiotic removal.
  Conclusion
  According to the results of this study Saccharomyces cerevisiae can be a suitable and economical candidate for the removal of ciprofloxacin antibiotic from aqueous solutions, with minimal technology.
  Keywords: Antibiotic, Ciprofloxacin, Saccharomyces cerevisiae yeast, aqueous solutions
 • A. Sadeghi, B. Rastegari Mehr *, M. Mohammadi, S. Qorbani Kalkhajeh, M. Mansourian, S.H. Hosseini Pages 81-91
  Background and Objectives
  Hospital is one of the most important public organizations which similar to other community organizations, for its survival and development requires creative and innovative managers and employees. So, this study aimed to identify the most important affecting factors on employee's creativity and innovation from the perspective of Hashemi nejad Hospital's personals.
  Material and Methods
  This cross-sectional study was conducted in 2011. The study population was composed of Hashemi nejad hospital staff in Tehran city. By using of stratification and randomized sampling method, 200 employees of hospital were selected. Data also was collected by a standard questionnaire (including of affecting factors on creativity and innovation and demographic factors). The data was analyzed using statistical tests by software SPSS16.
  Result
  Results Showed that the most important influencing individual and organizational factors on creativity were having an adequate perception to the subject (Mean=1.60) and stimulating the rewards (Mean=1.54) respectively. On the other hand, the most important individual and organizational affecting factors on innovation were patience in implementing new ideas (Mean=1.35) and providing sufficient budget for doing research projects (Mean=1.49), correspondingly.
  Conclusion
  To enhance creativity, payment systems need to be modified and personnel should be trained in a creative thinking way. Furthermore, to promote innovation, the necessary resources for implementing ideas should be provided and people with innovative ideas be supported.
  Keywords: Creativity, Innovation, Personal factors, Organizational factors, Hospital
 • Hr Sadoughi, M. Khosroabadi *, M. Bakhshabadi, H. Rezaei Moghaddam Pages 93-100
  Background and Objectives
  The human living environment has some extent of ionizing radiation that depends on the latitude and altitude of the region. Identifying the amount of this radiation can determine the suitable healthy living environment. In this study, for the first time, the outdoor radiation dose rate in the city of Bojnurd (North Khorasan Province, center latitude and longitude 27.37 and 2.57 degrees and elevation 1070 m above sea level), has been measured by survey meter.
  Materials And Methods
  In order to determine the amount of outdoor gamma radiation dose rate, in Bojnurd, a survey meter was used. Measurements for 30 points and four seasons of the year were done. Detector was placed on tripods and at a height of 1 m from the surface of the earth and each time, the dose rate was read at the desired location for 50 minutes.
  Results
  Absorbed dose rate in different parts of the city and for the seasons of spring 133.5 nGy/h, summer 140.0 nGy/h, autumn 135.2 nGy/h and winter 126.3 nGy/h were measured. According to these values, the annual average absorbed dose rate 133.7 nGy/h, and the outdoor annual effective dose absorbed by the residents of the city was estimated to be an average of 0.16 mSv.
  Conclusions
  The annual effective dose caused by natural gamma for residents of Bojnurd is more than the double of world average value (0.07 mSv, UNSCEAR-2000).
  Keywords: Background gamma radiation, effective dose, survey meter
 • S. Salhe Abadi, M. Mehraban Sang Atash * Pages 101-112
  Background And Objective
  Oxidation process, essential for the survival of living beings is to produce energy for biological processes. It is important to note that there is a balance between oxidizing agents and antioxidants to protect the body's physiological condition. Reserves antioxidant play effective role in reducing the disorders increased production of free radicals. This research evaluates the antioxidant activity and total phenols of extracts of aerial parts of saxicoline madder plant Rubia florida.
  Materials And Methods
  After preparing and collecting madder saxicoline and drying them in the shade, were dried in air and dichloromethane, ethyl acetate and methanol extracts was prepared by Masrasyvn. In this study, to evaluate the antioxidant DiPhenyl Pykryl Hydrazyl (DPPH) test was used. Hydroxy toluene (BHT) and vitamin C were used as positive control to compare. Then, to measure antioxidant compounds total phenols and flavonoid test was used.
  Result
  Extraction efficiency of the highest to the lowest methanol > dichloromethane > ethyl acetate was obtained. The best antioxidant activity in higher concentrations of the extracts was obtained and among solvents, methanol extract led and highest phenol and flavonoid compounds for methanol was obtained.
  Conclusions
  As regards phenols and flavonoids are highest in the methanol extract therefore, impute the effect of antioxidant extract to its phenols and flavonoids that further studies are needed to isolation and purification of this planet’s phenolic and flavonoids compounds.
  Keywords: Rubia florida, antioxidant, phenols, flavonoids, DPPH
 • M. Eydi, D. Aghamohammadi *, Kh Kolahdoozan, M. Koosha Pages 113-121
  Background and Objectives
  Local pain due to propofol injection is a common side effect of propofol. Many methods have been introduced to reduce this pain. Combination of nitroglycerine and lidocaine is recomnded to reduce this pain. In this study, we aimed to compare the combination of nitroglycerine and lidocaine with lidocaine alone to reduce this pain of propofol injection in patients undergoing general anesthesia.
  Material and Methods
  In this double blind randomized clinical trial, 90 patients in three groups: 1- control group (placebo) 2- group(L) lidocaine 3- group LN: lidocaine + nitroglycerine. In control group, sterile water injected as placebo, in group l: lidocaine 2% with nitroglycerine 0.1 µ /kg was injected. Hemodynamic changes were measured during study. Pain and pain severity in these three groups were measured.
  Results
  Hemodynamic changes, systolic blood pressure and diastolic blood pressure heart rate and saturation in this study were unchanged. Pain in the control group was 96.7%, that was more than group L(56.7%) and more than group LN(6.7%) (p<0.001). Severity of pain in group LN was less than group L(P<0.001). Sever pain was not seen in group LN.
  Conclusions
  Both Lidocaine and lidocaine +nitroglycerine reduced pain of propofol injection while combiniation of lidocaine and nitroglycerine has more efficacy and less pain so it can be used for reducing pain of propofol injection.
  Keywords: Injection, propofol, pain, lidocaine, Nitroglycerine
 • M. Ghafouri *, M. Yaghubi, D. Nasiri Zarin Ghabaee, Sh Seyed Sharifi Pages 123-131
  Background and Objectives
  Animal bite is an important and preventable health hazard. That can transfer the zoonosis diseases such as rabies. This study aimed to determine the epidemiology of Animal bites in North Khorasan province in Iran.
  Material and Methods
  In this cross-sectional descriptive study data were gathered form patient who suffered from animal bite and referred to health centers located in Bojnurd, during 2005 - 2011. Data were obtained from the data bank of the health center and analyzed using SPSS 18software, and presented with chi-squared and Student t-tests.
  Results
  A total of 5909(77.36% males and 22.64% females) animal bite cases were reported during the study period. The most affected persons were residents in rural areas (72.04%). Most victims were bitten by dogs (93.92%), the number of patients with incomplete vaccinations was (90.12%) compared to (9.88%) completely vaccinated. The animals were domestic in 85.21% of cases, the monthly distribution of animal bite cases (average animal bites per month per year) showed no different. (P>0.05).
  Conclusions
  Since the incidence of animal bites has been increased in recent years, the dog population should be controlled and vaccination of domesticated animals should be considered Education about animal bite prevention is an important policy for preventing this problem and consecutively rabies.
  Keywords: Animal bites, epidemiology, incidence, vaccination, rabies, Bojnurd
 • M. Fiuzey *, J. Haddadnia, Ar Moslem, M. Mohammad, Zadeh Pages 133-146
  Background and Objectives
  Seizures can be noted to the main symptom of epilepsy. Seizures prediction or early diagnosis for people reduces significantly injuries of epilepsy. The main problem that related to neurological disorders is an inability to timely prediction or the occurrence of seizures.
  Material And Method
  EEG signals are Stochastic Process that can be treated as a sequence in time or in other words can be stated time series. In this study 300 epileptic patients categorized in three groups: normal, before and during the convulsive seizures were studied. Accordingly, after receiving data, they were preprocessed, then for Prediction time occurrence extracted special features by propose Algorithm. Eventually In order to final validate the cross-evaluation method (k-fold) has been used.
  Result
  Firstly by wavelet transforms (WT), removed possible artifacts. In the next step by Binary Particle Swarm Optimization (BPSO) the characteristics (delay) are obtained. Then SVM algorithm (SVM) was performed to dimension reduction and manage the data (delay) so final Prediction that applied by Adaptive Nero Fuzzy Inference System Based on Optimal Delay. The final evaluation and final validation were done and the algorithm accurately in predicts by 2 units in delay approved.
  Conclusion
  The Proposed System achieved a high accurate by interaction in introduced method. Despite the high accuracy, the present methods have a little ability in predicting seizure. Comparing the current methods indicate accuracy and high efficiency of the present approach.
  Keywords: Epilepsy, Prediction, Electroencephalogram, Time series, intelligent systems
 • S.E. Ghodsi, Gh.R. Shirazi * Pages 147-155
  Background and Objectives
  Three elements - legal, physical and mental – are required to commit a crime. The mental element or guilty intent must be proved by the prosecution. Commitment of crimes under duress and necessity causes not to form the required mental element. This is where the defendant claim that he/she was not consent and has not free will in committing the crime. Considering the circumstances and personality affecting the free will is of much importance.
  Materials And Methods
  This is a comparative – analytical library study. To do so, after collecting related books, articles and codes they were compared and analyzed.
  Results
  The survey results that the defense of duress and necessity are accepted in both Iran’s and common law systems and if established, is a complete defense. Human being is always the source of duress, while circumstance is the source of necessity. Based on the differences in physical, mental and feeling features, the impact of duress and necessity are different on people.
  Conclusion
  Duress if proved, spoils criminal and civil liability. In common law, contrary to Iran, the defense of necessity if valid, will spoil both criminal and civil responsibility. Individual differences and personality distinctions influenced by duress and necessity are so important that to apply criminal justice the prosecution officials must have psychologists’ and psycho rapists’ scientific comment.
  Keywords: duress, compulsion, necessity, free will, personality
 • A. Ghavam *, F. Shahabizadeh, M.R. Miri Pages 157-165
  Background And Objective
  Subjective well-being is one of the important issues of Positive psychology. This study aims at investigating the influence of emotional intelligence training on positive thinking components of secondary students of Birjand Shahed schools in 1391.
  Material and Methods
  This study is quasi-experimental administrating pre/post tests on experimental and control groups. For this, at first, all Shahed schools of Birjand were considered The purpose of all male students in Birjand subjective well-being questionnaires completed. Then (30), students in both groups (15 patients and 15 control group (who scored lower subjective well-being of the rest of them were selected. Experimental group students were taken under training of emotional intelligence protocol according to Bradberry T-Greaves J. (2005) through 8 ninety-minute sessions. Control group students received no training in this regard. Both groups answer the test of positive thinking once more. Finally, tests of, Kolmogorov-Smirnov, Levene's Test, Mean, Standard deviation, independent T-test, and Covariance were used for the analysis and description of the data.
  Results
  The results show that the new protocol elements of emotional intelligence on the components of subjective well-being in the intervention group had significant effect on the test (p01/0>). The impact of the new components, stress and depression, vitality and determination were respectively (0/455, 0/441, 0/676, 0/638), respectively.
  Conclusion
  Since training of emotional intelligence influences positive thinking significantly, it should be applied in improving the positive thinking of students.
  Keywords: emotional intelligence, Subjective well, being, students
 • Sh Mafinezhad *, Gh Bayani, Y. Bozorgnia, Z. Araghi Pages 167-173
  Background and Objectives
  Jaundice is a common clinical aspect during infancy which affects term (60%) and preterm (80%) newborns in the first week of life. One of the most common reasons is glucose- 6- phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency that might increase the risk of severe hyperbilirubinemia and kernicterus. The aim of this study was to determine prevalence rate of enzyme deficiency in newborns with jaundice in North Khorasan. We also compared clinical and paraclinical values and complications among G6PD- deficient and normal G6PD infants who were admitted in the hospital due to jaundice.
  Materials And Methods
  This analytic descriptive study was performed on files of newborns with jaundice. Information of babies who admitted due to jaundice such as perinatal history, clinical and laboratory findings were collected and recorded. Data was compared between two groups of normal G6PD and G6PD deficient- neonates. Statistical analysis was carried out using SPSS 17 statistical package.
  Results
  Among 754 admitted infants with jaundice, we found 24(3.2%) babies with G6PD deficiency. We did not find any significant differences between two groups for variables like birth weight, weight on admission, total serum bilirubin, hematocrit, coombs, hospitalization period whereas a significant statistical difference for reticulocyte was recorded. We did not find any relation between G6PD deficiency and number of blood exchange performing.
  Conclusion
  G6PD deficiency is a common enzyme defect among newborns with hyperbilirubinemia (3.2%) in North Khorasan, Iran and may cause severe hyperbilirubinemia and kernicterus. There was significant difference between two groups for reticulocyte count. By screening all infants in high prevalence places and on-time treatment we can prevent further complications of G6PD deficiency disorder.
  Keywords: glucose, 6, phosphate dehydrogenase deficiency, bilirubin, newborn, jaundice prevalence
 • A. Mohammadzadeh Ebrahimi *, T. Rahimi Pordanjani, A. Khorasaninia Pages 175-188
  Background and Objectives
  Teenagers more than any other group engage in a range of risky behaviors that could be have a high price for them, their family and community. The present study aimed to investigate the role of behavioral inhibition system (BIS), behavioral activation system (BAS) and its components; fun seeking, reward response and drive in predicting risky behaviors.
  Materials and Methods
  This research is a correlation study. The population of this study was all the students in third grade of high school. Among them 270 students were selected by multi-stage random sampling. Variables were measured using Young's Risk Behaviors Scale (YRBSS‌) and BIS/BAS Scale of Carver & White (1994). The data were analyzed by SPSS-19 and using Pearson correlation and multivariate regression.
  Results
  Significant positive correlation was found between BAS, fun seeking and reward response with risky behaviors (p<0/01). There was no significant relationship between drive and BIS with risky behaviors (p>0/05). Multivariate regression analysis with enter method showed a statistically significant multiple relationship between predictor variables and the criterion variable (MR=0/23, p<0/01). The results using of stepwise method showed that among the four predictive variables, only fun seeking is significant in predicting risky behaviors (= 0/20, p<0/001).
  Conclusion
  The high sensitivity of the BAS, fun seeking and reward response increases the likelihood of risky behaviors associated with them. Fun seeking has the most important role in predicting risky behaviors.
  Keywords: brain – behavioral systems, risky behaviors
 • Aa Najafpour, Ah Mahvi, H. Kiashemshaki * Pages 189-198
  Background and Objectives
  The most important organic materials are humic acid, lignins, tannins, hydrocarbons, amino acids, phenolics and fatty acids. The presence of organic compounds in water which is an important resource for the formation of trihalomethanes (THMs) and mutagenic substances and also can be used by microorganisms as carbon source call for the need to develop new systems for removing organic compounds.
  Materials And Methods
  The water samples including raw water, the effluent after accelerator and the effluent after filtration were taken from Jalaliyeh water treatment plant during 6 months; in this fashion that, two days from each week were selected in each of which three samples were taken from the three points mentioned above; in other words, 24 samples in each month and totally 144 samples were collected during the whole study period. The measurement of TOC was performed by means of spectrophotometer at a wavelength of 555 nm.
  Results
  When the input TOC was at its maximum value, TOC removal efficiency was about 80% which could be increased by augmentation of the amount of coagulant substance or use of coagulant aid. The removal efficiency was declined by decreasing the concentration of TOC input. The accelerator had an acceptable efficiency for the elimination of TOC.
  Conclusions
  The samples taken after raining days showed an increased amount of input organic matter, especially TOC, into the treatment plant compared to the days without rainfall.
  Keywords: water treatment plant, total organic carbon (TOC), natural organic matter (NOM)
 • R. Vameghi *, F. Sajedi, M. Gharib, S. Hemmati, M. Ahmadlou Pages 199-208
  Background and Objectives
  Lack of early detection and intervention of cerebral palsy in children can lead to multiple disabilities. Neurofeedback is a new treatment method that may cause neuro and metabolic function regulation in brain. The aim of this study was to determine the effect of neurofeedback on brain waves in children with spastic cerebral palsy.
  Material and Methods
  This study was semi-experimental with pre- and post- test. The sampling method was available. The samples include all children 4-15 years old with spastic cerebral palsy; were admitted to rehabilitation centers of Tehran, in 2013. Twenty-six children with cerebral palsy with a mean age of 9.1 ± 4.8 years on the basis of inclusion & exclusion criteria (IQ above 80) were enrolled. Five sessions of neurofeedback were done. Brain waves were recorded before and after intervention by the EEG / ERP 19-channels standard with a sampling frequency of 250Hz and were compared to brain waves patterns of 50 normal, 4-15 years old children (control group).
  Results
  The average of delta (low frequency) power decreased and the alpha (higher frequencies) power increased over the children after intervention in each channel. These mean that intervention bring brain waves pattern to near normal and these changes may be the signs of brain waves improvement.
  Conclusion
  It seems that neurofeedback improve the brain waves in children with cerebral palsy. It’s necessary to do more investigations about the efficacy of this method in treatment of cerebral palsy.
  Keywords: Neurofeedback, brain waves, Children, Spastic cerebral palsy
 • H. Taboli, A. Reihany Yasavoli* Pages 209-217
  Background and Objectives
  University of Medical Sciences is one of the most important organs of service to the citizens. Its main purpose is to provide services and meet the needs of citizens. The investigation of anti-citizenship behavior of staff and its relationship with the managers’ way of political behavior and, ultimately, the roots of problems, Could provide a better service and deserve to the citizens.
  Material and Methods
  The present study is descriptive (correlation analysis), and in terms of the purpose, it is practical. This study aimed to investigate the role of moderator of the type of personality in the relationship between the managers’ political attitudes and anti-Citizenship’s behaviors of employees of Mashhad University of Medical Sciences. According to statistics in 1393, the total number of employees is 750 people, among which 250 people with formula samples were selected by the researchers. The survey questionnaire was used to collect information. Then, by using SPSS and LISREL software, the data were analyzed by the researchers.
  Results
  Political behavior of the managers increased the anti-Citizenship behaviors of employees. (p=0/000 r =0/275). In addition, types of the personality can adjust the relationship between political attitudes and behavior of managers. P(0/030).
  Conclusions
  The study showed that there is a relationship political behaviors of the managers and anti-Citizenship behaviors of staff. In other words, the political behavior of managers increases anti-Citizenship behaviors of staff. Among the political behavior of managers, dimensions of persuasion and appeal to values, blaming, threatening, supportive base hits and obscure secrecy had the greatest impact on anti-Citizenship behaviors of staff. Moreover, the results showed that the types of personality, as an intervening variable, affect the relationship. And those with type B personality lower than those with type A, engage less to the anti-citizenship behaviors.
  Keywords: political behavior of managers, anti, citizenship behavior of employees, the type of personality