فهرست مطالب

The Iranian Journal of Botany - Volume:21 Issue:1, 2015
 • Volume:21 Issue:1, 2015
 • تاریخ انتشار: 1394/04/16
 • تعداد عناوین: 15
|
 • بهنام حمزه، مصطفی اسدی صفحات 1-9
  Piptatherum denaense به عنوان گونه ای جدید از کوه دنا در جنوب غرب ایران شرح داده می شود. این گونه با داشتن پوشینه بدون کرک در بخش تحتانی و انتهایی، بساک بدون کرک و برگ های رویشی باریک از گونه نزدیک به آن، P. laterale، تفاوت دارد. P. holciforme subsp. holciforme var. glabrum به عنوان یک واریته مشخص مورد تایید قرار نمی گیرد. P. sphacelatum که قبلا با گونه P. molinioides مترداف شده بود با داشتن صفات مورفولوژیکی مشخص و تفاوت های مولکولی به عنوان یک گونه مستقل شناخته می شود. در مجموع تعداد تاکزون های جنس Piptatherum در ایران به 9 گونه، 2 زیرگونه و 4 واریته تغییر می یابد. کلید شناسایی تاکزون های موجود در ایران، نقشه پراکنش P. denaense،P. laterale subsp. laterale و تصویر گونه جدید ارائه می شود.
 • محمدرضا جوهرچی، ملیحه نجاتی عدالتیان صفحات 10-12
  گونه Primula fedtschenkoi که براساس فلورا ایرانیکا پراکنش آن تا کنون فقط از افغانستان و ازبکستان گزارش شده است، در این مقاله برای اولین بار از ایران (استان خراسان) گزارش می شود. این گونه از نظر ویژگی های ریخت شناسی با گونه شبیه به آن مقایسه شده است و تصویرها و نقشه پراکنش آن در ایران نشان داده شده است.
 • هونگ جین دونگ، زیبا جمزاد، چونلی کزیانگ صفحات 13-18
  گونه جدید Nepeta wuana از استان شانکهای چین شرح داده می شود و تصویر آن ارایه می گردد. نزدیکترین گونه خویشاوند به آن گونه انحصاری N. sungpanensis C.Y. Wu است ولی مشخصا از آن با داشتن لوب میانی لبه پایینی بلند تر، برگ های خیلی بزرگتر و دندانه های کاسه گل تیز تر متفاوت می باشد. صفات میکرومورفولوژیکی اپیدرم برگ، دانه گرده و فندقه گونه جدید شرح داده می شود.
 • ایوب مرادی، علی اصغر معصومی، سعید افشارزاده، بهنام حمزه، ولی الله مظفریان صفحات 19-23
  Oxytropis guilanica Maassoumi & Moradi به عنوان گونه ای جدید از کوه های تالش (شمال ایران) معرفی می شود که خویشاوندی نزدیک با O. pilosa (L.) DC. دارد. گونه دیگری با نام Androsaceelongata L. که در محدوده رویشی نامبرده برای گونه جدید جمع آوری گردید، برای اولین بار از ایران گزارش می شود. این گونه ها با نزدیک ترین خویشاوندان خود مقایسه شده، تصاویر و نقشه پراکنش جغرافیایی آن ها ارایه می شود.
 • ولی الله مظفریان صفحات 24-29
  دو گونه جدید برای جهان گیاه شناسی شرح داده می شود، همچنین یک گزارش تازه و گونه ای جالب از جنگل های گیلان برای ایران تشخیص داده شده که تصاویر آن ها ارایه می گردد. گونه های جدید شامل: (Lactuca birjandica وLactuca gilanica (Asteraceae و گزارش های تازه به نام Cichorium glandulosum Boiss. & Huet. و. Lactuca muralis L گونه جالب توجه از جنگل های گیلان است. صفات تاکزونومیکی و تصاویر همه گونه ها ارائه شده است
 • علیرضا نقی نژاد، محمود بیدار لرد صفحات 30-34
  جنس (Sparganium (Typhaceae شامل پنج آرایه مختلف آبزی در فلور ایران می باشد. دو گونه Sparganium emersum و S. natans برای اولین بار از ایران و منطقه فلورا ایرانیکا گزارش می گردند. این گونه ها در دو مانداب کوهستانی در استان اردبیل جمع آوری شده اند. در ادامه، کلید دقیقی برای شناسایی پنج آرایه موجود از جنس Sparganium در ایران ارائه می گردد.
 • محفوظ ادوایی، حسین معروفی صفحات 35-38
  گونه Campanula kurdistanica به عنوان گونه جدید برای علم گیاهشناسی از غرب ایران، استان کردستان، جهات شمالی تا شمال غربی کوه شاهو معرفی می گردد. این گونه متعلق به زیرجنس Campanula و بخش Saxicolae می باشد. از این بخش در ایران تعداد 10 گونه که تعداد 8 گونه از آنها انحصاری ایران هستند یافت می شود. این گونه از محتمل ترین خویشاوند خود C. cymbalaria با داشتن صفاتی تفکیک می گردد. ساقه به طول تا 11 سانتیمتر، در حالیکه طول ساقه در گونه C. cymbalaria 10 تا 30 و به ندرت تا 40 سانتیمتر می باشد. لوب های کاسه گل در C. kurdistanica به طول 5.1 میلیمتر، ولی در گونه C. cymbalaria طول لوبهای کاسه 3 تا 6 و بعضا تا 10 میلیمتر می باشد. در C. kurdistanica طول جام 5.4 تا 9 میلیمتر و جام در حدود سه چهارم طول بریده شده است ولی در گونه C. cymbalaria طول جام 10 میلیمتر و یک سوم تا یک دوم طول جام بریده شده است. گونه C. cymbalaria در ترکیه و لبنان رویش دارد. گونه جدید همچنین با گونه های موجود در ایران شامل C. perpusilla، C. escalerae، C. hermanniiوC. humillimaخویشاوندی و تشابه دارد با این تفاوت که با داشتن جام گل استکانی پهن و چرخه ای و نیز خامه غیر بیرون زده از جام با گونه C. perpusilla و همچنین با داشتن دمگل بدون کرک و لوب های کاسه کم و بیش هم اندازه با لوله جام و یا اندکی بلندتر از لوله با گونه C. escalerae تفاوت دارد.
 • شبنم عباسی، سعید افشارزاده، مهری دیناروند صفحات 39-42
  گیاه Rupr. Potamogeton friesii برای اولین بار به عنوان گونه ای جدیدی برای محدوده فلور ایرانیکا گزارش می شود. این گونه از استان های چهار محال و بختیاری، گیلان، اصفهان و خوزستان جمع آوری شده است. صفات کلیدی جدا کننده آن با گونه های نزدیک شامل عرض برگ بیشتر، تعداد 5-7 رگبرگ و گوشوارک های دو قسمتی و در حالت تازه به رنگ قرمز مایل به قهوه ای است. در این مقاله توصیف این گونه به همراه تصویر، صفات آناتومی مهم و نقشه پراکنش ارائه می شود.
 • محمد محمودی، فرخ قهرمانی نژاد، علی اصغر معصومی صفحات 43-46
  گونه Myosotis diminuta برای اولین بار برای ایران گزارش می شود. این گونه در سال 1392 بعد از گذشت بیش از صد سال از آخرین مشاهده مستند آن در جهان، درتالابی کوهستانی در منطقه دمیرلی زنجان واقع در شمال غرب ایران مشاهده شد. جزئیات آرایه شناختی و تصاویر گیاه به منظور تسهیل شناسایی صحرایی آن و همچنین ویژگی های خاص برای تشخیص از گونه های خویشاوند ارائه گردیده است.
 • مرضیه پیروی صفحات 47-58
  در این مطالعه غنای گونه ای تیره رز را به کمک برنامه DIVA-GIS و با استفاده از خانه گرید های 10×10 کیلومتر و محدوده دایره ای همسایه با شعاع 50 کیلومتر برای مشخص کردن نواحی دارای پتانسیل حفاظت برای خانواده رز نقشه برداری گردید. این آنالیز با استفاده از 5762 داده ژئورفرنس شده انجام شد. مناطق اصلی بالقوه جهت حفاظت این خانواده در ایران ناحیه ایرانی-تورانی با دو بخش مهم البرز مرکزی و کوه های زاگرس است. این مناطق بر مناطق بومزادی این خانواده منطبق هستند. تیره رز 91 گونه نادر و 70 گونه بومزاد دارد. استان مازندران (واقع در البرز مرکزی) با بیشترین تعداد گونه نادر (23 گونه) یکی از مهم ترین نواحی برای حفاظت به شمار می آید. 10 خانه گرید 50×50 کیلومتر لازم است تا تمام گونه های این تیره را در بر گیرد.
 • سعیده سادات میرزاده واقفی، عادل جلیلی، فرزانه سادات قاسمی، سهیلا اشرافی صفحات 58-60
  تعداد کروموزوم دو گونه بومی از ایران مشخص شد. نمونه ها از رویشگاه طبیعی جمع آوری شدند.(Astrodaucus orientalis (2n=20 از خانواده Apiaceae و (Althaea officinalis(2n=42 از خانواده Malvaceae در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. برای هر گونه ایدیوگرام رسم شد. کروموزومهای گونه Althaea officinalis متاسانتریک می باشد.فرمول کاریوتایپی Astrodaucus orientalis، 8 m+ 2sm است. این نتایج اولین گزارش برای فلور ایران است.
 • فرزانه سادات قاسمی، عادل جلیلی، سعیده سادات میرزاده واقفی، سهیلا اشرافی صفحات 61-63
  عدد کروموزومی و کاریوتیپ گونه های: (2n=32) Ranunculus dolosus (Ranunculaceae) وSilene conoidea (Caryophyllaceae)، ((2n=24 از ایران گزارش می شوند. رویشگاه های طبیعی این گونه ها شمال غرب ایران است. ایدیوگرام گونه ها ارائه شدند. تقارن کاریوتیپی در گونه Ranunculus dolosus؛1B و در گونه Silene conoidea؛ 1A می باشند. فرمول کاریوتیپی در گونهRanunculus dolosus؛ 8m+6sm+2st و درگونه Silene conoidea؛12m می باشند.
 • فاطمه سرگزی، مسعود شیدایی، حسین ریاحی صفحات 64-69
  تنوع ریختی و بوم شناسی و ارتباط درون گونه ای جلبک قرمز جنس هیپنه آبر روی 15 جمعیت متعلق به 5 گونه از دریای عمان در این پژوهش بررسی شده است. در این پژوهش تجزیه و تحلیل خوشه ای، تجزیه مولفه های اصلی و تحلیل روابط بوم شناسی گونه ها انجام گرفت. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که صفاتی مثل وجود انشعابات خاص، موقعیت تتراسپورانژها و نحوه اتصال جلبک به زیستگاه جلبک بیشترین نقش را به عنوان صفات تشخیصی جدا کننده گونه ها در این جنس داشته اند. دو خوشه اصلی تشکیل شد که H. boergesenii در خوشه اول قرار گرفت و خوشه دوم شامل دو زیر خوشه بود که در زیر خوشه اول گونه های H. charoides، H. valentiae و H. musciformis و در زیرخوشه دوم H. pannosa قرار گرفت. نتایج نشان داد که تنوع در زیرخوشه اول به میانگین شوری سالیانه و در زیر خوشه دوم به میانگین سالیانه اسیدیته، دمای آب و میانگین ناخالصی های آن شامل مواد ارگانیک و غیر ارگانیک مرتبط است.
 • مریم صفایی کتولی، طاهر نژاد ستاری، احمد مجد، شادمان شکروی صفحات 70-74
  Anabaena variabilis var. kashinesis (Bharadwaja) Fritschاز تیره Nostocaceae جلبکهای سبز-آبی برای اولین بار برای فلور جلبکی ایران گزارش می گردد. نمونه برداری این واریته جلبکی در سال 1392 از شالیزار های استان گلستان انجام گرفت و شناسایی نمونه ها بعد از خالص سازی و کشت در دو محیط کشت جامد و مایع با تاکید بر ویژگی های شاخص موفولوژیک با استفاده از میکروسکوپ نوری، فلورسانس،میکروسکوپ الکترونی (SEM) و نیز رفتار شناسی نمونه ها در محیط کشت تحت شرایط تغییرات دمایی و دی اکسید کربن در محدودیت نوری (μE m-2s-12) صورت پذیرفت که روش مطالعه ترکیبی جدیدی در ایران می باشد. نظر به تنوع بیولوژیکی سیانوفیتا، در این مطالعه با تاکید بر ویژگی های مورفولوژیک ویژه توصیفی جدید از گونه Anabaena variabilis var. kashinesis (Bharadwaja) Fritsch ارائه شده است.
 • فرامرز دهمرده، محمد سهرابی، غلامرضا بلالی دهکردی صفحات 75-77
  مقاله حاضر نتیجه مطالعات انجام شده بر روی گلسنگ های استان اصفهان، در طی بازه زمانی اوایل خرداد ماه تا اواخر شهریور ماه 1390 می باشد. در این مطالعه گونه Psora himalayana (C. Bab.) Timdal نخستین بار برای مایکوتای گلسنگی ایران گزارش می گردد. توصیفی مختصر و تصاویری از خصوصیات آناتومیکی مهم این گونه ارائه می گردد.
|
 • B. Hamzeh Ee, M. Assadi Pages 1-9
  Piptatherum denaense is described as a new species from south west of Iran، Dena Mountain. It is close to P. laterale but differs from it by having glabrous lemma in lower half and toward the apex، narrower vegetative shoots and unbearded anthers. Piptatherum holciforme subsp. holciforme var. glabrum is not accepted as a distinct variety. Piptatherum sphacelatum formerly known as a synonym of P. molinioides is established as a separate species due to having distinct morphological characters as well as molecular differences based on literature. Thus، the number of taxa in the genus Piptatherum changes to 9 species، 2 subspecies and 4 varieties in Iran. An identification key to Piptatherum taxa occuring in Iran is provided. The distribution map of P. denaense with P. laterale subsp. laterale and the illustration of the new species are included.
  Keywords: Piptatherum, Poaceae, new species, new synonym, reestablished species, Iran
 • Mohammad Reza Joharchi*, Malihe Nejati Edalatiyan Pages 10-12
  Primula fedtschenkoi Regel that was reported from Afghanistan and Uzbekistan in Flora Iranica is recorded from Khorassan Province in NE of Iran for the first time. It is compared with its nearest species based on morphological characters. The distribution map of the new record is presented.
 • Hong, Jin Dong, Ziba Jamzad, Chun, Lei Xiang* Pages 13-18
  Nepeta wuana H. J. Dong, C. L. Xiang & Z. Jamzad, (Lamiaceae), a new species found in Shanxi Province, China, is described and illustrated. The closest relative of the new species is the Chinese endemic N. sungpanensis C.Y. Wu but it clearly differs from it in the prolonged middle lobe of the lower corolla lip, as well as the much larger leaves, and sharper calyx lobes. Microfeatures of leaf epidermis, pollen grains, and nutlets of the new species are also explained.
  Keywords: Nepeta wuana, new species, micromorphology, Shanxi China
 • Aiuob Moradi, Ali Asghar Maassoumi, Saeid Afsharzade, Behnam Hamzehee, Valio., Llah Mozaffarian Pages 19-23
  Oxytropis guilanica Maassoumi & Moradi is described as a new species from Talesh (N Iran, Guilan Province). The new species is probably most closely related to O. pilosa (L.) DC. Androsace elongata L. is a new record for Iran that is also collected from this area. These species are compared with their relatives. Distribution map as well as illustrations of these novelties are represented. An identification key for new record is prepared.
  Keywords: New taxa, Oxytropis, Androsace, new record, flora of Iran
 • Valiollah Mozaffarian Pages 24-29
  Two new species, Lactuca birjandica and L. gilanica (Asteraceae) are described. In addition, a new record, Cichorium glandulosum Boiss. & Huet. is reported for Iran. Furthermore an interesting collection of Lactuca muralis L. from Gilan Forest in Iran is discussed for the first time. Taxonomic characters and illustrations are given for all species.
 • Alireza Naqinezhad, Mahmoud Bidarlord Pages 30-34
  Sparganium L.(Typhaceae) includes five taxa in the aquatic flora of Iran. Sparganium emersum and S. natans are reported here for the first time in Iran and Flora Iranica area. These species were collected in two high mountain wetlands in Ardabil province. A detailed determination key for five Iranian Sparganium taxa is given.
  Keywords: new records, Sparganium, Neor Lake, Ardabil wetlands, Iran
 • Mahfouz Advay, Hossein Maroofi Pages 35-38
  Campanula kurdistanica is described as a new species. It has been collected from Kurdistan province on north to north-west slopes of Shahoo Mountain on shady cliffs and rocks crevices. Campanula kurdistanica differs from its relative species in Iran mainly by deeply divided lobes of corolla about ¾ of its length. It is illustrated and differences from its relatives are discussed.
  Keywords: Campanula kurdistanica, Section Saxicolae, new species, Kurdistan, Iran
 • Shabnam Abbasi, Saeed Afsharzadeh, Mehri Dinarvand Pages 39-42
  Potamogeton friesii Rupr.is reported for the first time from the Flora Iranica area. This species was collected from Chaharmahal va Bakhtiari, Gilan, Isfahan and Khuzestan provinces. It is distinguished from its closest relatives, Potamogeton pusillus and P. berchtoldii, by having 5-7-veind, wide leaf and stipules which split at the top and being free from each other at upper part and also this species is reddish or brownish in fresh status. A geographical distribution map, anatomical features and an illustration of the species are given.
  Keywords: Potamogeton, aquatic flora, new record, Flora Iranica, Iran
 • Mohammad Mahmoodi, Farokh Ghahremaninejad, Ali, Asghar Maassoumi Pages 43-46
  Myosotis diminuta Grau (Boraginaceae) is recorded for the first time for the flora of Iran. It was rediscovered in 2013 in Zanjan Province, NW of Iran, in a wetland habitat far from its previously known habitat after not being documented for more than 100 years. A detailed taxonomic description and photographs are provided to facilitate its identification in the field. Also diagnostic characters to define Myosotis diminuta from itsclose relatives are provided.
  Keywords: Distribution, rare species, Damirli Mt, subalpine, wetland, extinction, Zanjan province, Iran
 • Marzieh Peyravi Pages 47-58
  In this study we mapped the Rosaceae species richness with the point-to-grid richness analysis tool DIVA-GIS, using a 10×10 kilometer grid cell and the circular neighborhood option with the 50 km radius, to identify potential areas for conservation of Rosaceae. This analysis is accomplished by 5762 georeferenced observations. The main potential areas for conservation of this family in Iran belong to the Irano-Turanian Region with its two important parts including central Alborz and Zagros Mountains respectively. These areas cover the centre of endemism of the family in Iran. The Rosaceae has 91 rare and 70 endemic species. Mazandaran with the highest number of rare species (23) is one of the most important areas for conservation (in central Alborz).
  Keywords: Rosaceae, conservation, species richness, DIVA, GIS, grid cell, Iran
 • Saeedeh Sadat Mirzadeh Vaghefi, Adel Jalili, Farzaneh Sadat Ghasemi, Soheila Ashrafi Pages 58-60
  Chromosome numbers of two native species from Iran were determined. The samples were collected from natural habitats. Astrodaucus orientalis (2n=20) of Apiaceae family and Althaea officinalis (2n=42) of Malvaceae family were investigated in this research. Ideograms were depicted for each species. Althaea officinalis had metacentric chromosomes. In Astrodaucus orientalis the karyotype formulas are 8m+ 2sm. These results are the first report for the Iranian flora.
  Keywords: chromosome numbers, Althaea officinalis, Astrodaucus orientalis, Iran
 • Farzaneh Ghasemi, Adel Jalili, Saeedeh Sadat Mirzadeh Vaghefi, Soheila Ashrafi Pages 61-63
  Chromosome numbers are reported for Ranunculus dolosus (Ranunculaceae), 2n=32 and Silene conoidea (Caryophyllaceae), 2n=24. These species were collected from NW Iran in W Azarbaijan Province. Idiograms were prepared for both species. Symmetrical karyotypes are placed in class 1B in Ranunculus dolosus and class 1A in Silene conoidea. Karyotype formula are 8m+6sm+2st in Ranunculus dolosus and 12m in Silene conoidea.
  Keywords: Karyotype, chromosome number, Silene conoidea, Ranunculus dolosus, Iran
 • Fateme Sargazi*, Masoud Sheidai, Hossein Riahi Pages 64-69
  Morphological and ecological variations and inter-specific relationships of a red algal genus, Hypnea were investigated in 15 populations belong to 5 species from Oman Sea coasts. In this study, cluster analyses, principal component analysis and Canonical Correspondence Analysis were done. Statistical analyses indicated that characters such as special branches or branchlets, position of tetrasporange and algae habit are the most important diagnostic characters in intera-genus variation. In general two major clusters were formed. The first major clustercomprised H. boergesenii. Second major clustercontains two subclusters. The first subcluster comprised of H. charoides, H. valentiae and H. musciformis. The second subcluster comprised of H. pannosa. Results showed that variation in the cluster one was explained by average of annual salinity and morphological variation and in cluster two was related to average of annual PH, water temperature and impurities.
  Keywords: Hypnea, morphological variations, tetrasporange, algae habit, pH, temperature, salinity
 • Maryam Safaei Katoli, Taher Nejad Sattari, Ahmad Majd, Shadman Shokravi Pages 70-74
  A new morphospecies, Anabaena variabilis var. kashinesis (Bharadwaja) Fritsch (Nostocaaceae, Cyanophyta) is reported for algal flora of Iran. The specimens were collected at 2013 from paddy fields of Golestan province. After isolation and uniculture in both liquid and solid media the variety was identified using optical, fluorescence and scanning electron microscope (SEM) techniques based on Morphological characteristics and behavioral analysis under different temperature and carbon dioxide concentration at limited irradiance (2μE m-2 s-1) which is the first combined method of phytoplankton studies in Iran. Regarding biological versatility of cyanophyta, the study emphasized on most morphological characteristics of the variety and a new description of Anabaena variabilis var. kashinesis (Bharadwaja) Fritsch has been presented in this paper.
  Keywords: Anabaena, Cyanophyta, morphospecies, Iranian algal flora
 • Faramarz Dahmardeh, Mohammad Sohrabi, Gholamreza Balali Dehkordi Pages 75-77
  This paper presents a result of studies on lichens in Esfahan province during the period of early June – late September in 2011. Psora himalayana (C.Bab.) Timdalis reported as new for Iran. A short description and illustrations of anatomically important characters are presented.
  Keywords: Lichen mycota, new record, Psora himalayana, Esfahan province, Iran