فهرست مطالب

علوم باغبانی ایران - سال چهل و ششم شماره 1 (بهار 1394)
 • سال چهل و ششم شماره 1 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/23
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مریم پژمان مهر، علی عبادی، امیر موسوی، دبرا مک دیوید، آماندا ر. والکر صفحات 1-16
  به منظور مطالعه عملکرد ژن های F3 5 H و F3 H وبرهمکنش آن ها در مسیر بیوسنتز فلاونوئیدها در انگور، از طریق طراحی و ساخت سازه های مناسب ایجاد کننده ihpRNA، لاین های تراریخت حاوی سازه خاموش کننده ژن F3 H وسازه خاموش کننده هر دو ژن F3 5 H و F3 H ایجاد شدند. به این منظور قطعاتی از دو ژن انتخاب و به صورت تکرارهای معکوس در ناقل pHANNIBAL درج و با بهره گیری از سیستم ناقل دوگانه، هر یک از سازه های تهیه شده وارد ناقل p27 mod GFP 4a و به اگروباکتری منتقل شد. کالوس های جنین زای حاصل از کشت پرچم، توسط کشت توام با اگروباکتری تراریخت شدند. بیان ژن GFP در کالوس های جنین زا، پنج روز پس از تلقیح با میکروسکوپ مشاهده شد. در نهایت از کشت کالوس های جنین زای دارای سازه خاموشی ژن F3′Hوسازه خاموشی هم زمانF3′H و F3′5′H به ترتیب 42 و 34 لاین باززایی شدند که بر اساس واکنش زنجیره ای پلیمراز، 36 لاین برای سازه خاموشی ژن F3′H و 27 لاین برای سازه خاموشی هم زمانF3′H و F3′5′H، مثبت ارزیابی شدند که این نتیجه نشان از کارایی بالای روش باززایی و تراریختی استفاده شده بود
  کلیدواژگان: خاموش سازی، سازه ژنی، Vitis vinifera، F3′H، F3′5′H
 • اکرم اکبری، ناصر بوذری، محمد اسماعیل امیری، کاظم ارزانی صفحات 17-25
  ارزیابی خصوصیات پومولوژیکی می تواند در انتخاب ارقام برتر برای کشت در سطح تجاری مفید باشد. بدین منظور پنج رقم جدید وارداتی گیلاس از مجارستان شامل استلا، سان بورست، قرمز دورفی، سامیت و سابیما و دو رقم گیلاس شاهد به نام های سیلژ بلامارکا و سیاه مشهد در ایستگاه تحقیقات باغبانی کمال شهر کرج به مدت دو سال با استفاده از شش صفت کمی و چهار صفت بیوشیمیایی میوه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار ارزیابی شدند. نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین وزن میوه (21/ 7 گرم)، طول میوه (23/23 میلی متر)، عرض شکمی (7 /23 میلی متر) و حجم میوه (09/ 7 سی سی) را رقم سان بورست[1] و کمترین آن را رقم بلامارکا داشت. میانگین مقدار مواد جامد محلول کل از 59/ 22 درصد در رقم سیاه مشهد تا 29/ 18 درصد در رقم استلا تغییر کرد. نتایج به دست آمده از این پژوهش مشخص کرد که رقم سان بورست نسبت به سایر ارقام بررسی شده بهترین خصوصیات پومولوژیکی در شرایط آب و هوایی کرج را دارد. همچنین این رقم می تواند با توجه به خصوصیت خود گشن بودن به منزله یکی از ارقام قابل رقابت با سیاه مشهد به خصوص در مناطقی که مشکل گرده افشانی به دلیل شرایط نامناسب آب وهوایی در زمان حرکت و ویزیت زنبورها دارند مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ارقام جدید، سازگاری، گیلاس
 • عبدالستار دارابی، رضا صالحی محمدی صفحات 27-39
  این پژوهش به صورت آزمایش کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار به مدت یک سال زراعی (1390 1391) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا شد. فاکتور اصلی شامل سه تاریخ کاشت از یازدهم آذرماه تا اول دی ماه به فاصله 10 روز و فاکتور فرعی چهار رقم سیب زمینی (سانته، ساوالان، سانتانا و المرا) بود. هنگام وقوع یخ بندان گیاهان در دو تاریخ کاشت 11 و 21 آذرماه به ترتیب در مرحله غده زایی و رشد سبزینه ای بودند که در نتیجه کلیه اندام های هوایی بوته ها از بین رفتند ولی در تاریخ کاشت اول دی ماه گیاهان هنوز از خاک خارج نشده بودند. یک هفته قبل از برداشت، اندام های هوایی قطع و غده ها در اواخر اردیبهشت ماه برداشت شدند. در اولین نمونه برداری بعد از وقوع یخ بندان، مقدار ماده خشک اندام هوایی و غده در کلیه ارقام کاهش یافت. رقم ساوالان سریع تر از سایر ارقام ترمیم یافت. همچنین سرعت ترمیم گیاهان در تاریخ کاشت 21 آذر سریع تر از تاریخ کاشت 11 آذرماه بود. بیشترین تجمع ماده خشک بوته در دو تاریخ کاشت 11 و 21 آذرماه به رقم ساوالان تعلق داشت. به دلیل بیشتر بودن مقدار ماده خشک بوته در تاریخ کاشت 11 آذرماه نسبت به 21 آذرماه، اختلاف عملکرد محصول در تاریخ کاشت 21 آذر (96/ 7 تن در هکتار) در مقایسه با تاریخ کاشت 11 آذر (39/ 7 تن در هکتار) در سطح معنا دار 5درصد برتر بود. نتایج نشان داد که بر اثر یخ بندان عملکرد کل و قابل فروش غده، درصد عملکرد قابل فروش و متوسط وزن غده در هر دو تاریخ کاشت 11 و 21 آذرماه در مقایسه با تاریخ کاشت اول دی ماه کاهش یافت ولی اثر یخ بندان بر متوسط تعداد غده و درصد ماده خشک غده معنا دار نبود. با توجه به نتایج این پژوهش به منظور اجتناب از خسارت یخ بندان به کشت زمستانه سیب زمینی در خوزستان از کاشت این محصول قبل از اوایل دی ماه بایستی اجتناب کرد و رقم ساوالان به منزله مناسب ترین رقم برای این کشت توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اندام هوایی، رشد رویشی، غده، غده زایی، فنولوژی
 • فاطمه بهبهانی، ولی ربیعی، مهدی طاهری صفحات 41-50
  آزمایشی برای بررسی اثر متقابل شوری و نسبت آمونیوم به نیترات بر نهال های زیتون به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این آزمایش چهار سطح شوری (0، 50، 100، 150 میلی مولار کلرید سدیم) و چهار نسبت مختلف آمونیوم به نیترات شامل: 14:0 (محلول بدون آمونیوم + meq/l 14 نیترات)؛ 12:2 (2 آمونیوم + 12 نیترات)؛ 10:4 (4 آمونیوم + 10 نیترات)؛: 6 8 (6 آمونیوم + 8 نیترات) بر روی نهال های یک ساله ارقام زرد و آربیکن کاشته شده در بستر پرلیت: شن به نسبت 1:1 استفاده شد. نتایج نشان داد که سطوح مختلف شوری به نسبت های مختلف جذب نیتروژن، فسفر، پتاسیم و نسبت پتاسیم به سدیم، شاخص کلروفیل و شدت فتوسنتز را کاهش ولی مقدار پرولین و جذب سدیم را افزایش می دهد. رقم زرد بیشتر تحت تاثیر اثرات مضر شوری قرار گرفت. همچنین مشاهده شد که هم زمان با افزایش آمونیوم در محلول غذایی نسبت پتاسیم به سدیم و شدت فتوسنتز در رقم زرد افزایش ولی در رقم آربیکن کاهش می یابد. محلول غذایی حاوی یون های آمونیوم و نیترات با نسبت 6 به 8، با افزایش شدت فتوسنتز و نسبت پتاسیم به سدیم در مقایسه با سایر محلول های غذایی در تعدیل اثرات مضر شوری کار آمدتر بود. همچنین این اثر در رقم زرد بارزتر از رقم آربیکن بود.
  کلیدواژگان: پرولین، تنش شوری، نسبت پتاسیم به سدیم، نیتروژن
 • بیتا خوانساری نژاد، محمد رضا حسندخت، وحیده ناظری، ابوذر سورنی صفحات 51-61
  در این مطالعه 16 صفت مورفولوژیک روی 250 نمونه گیاهی (بوته) و 13 آغازگر ISSR بر 25 نمونه از دو گونه زعفران وحشی ایرانی (Crocus speciosus و Crocus cancellathus) بررسی شد. بیشترین ضریب تنوع مربوط به ضخامت گلبرگ (25 /71 درصد) و کمترین آن مربوط به صفت طول برگ (08/ 15 درصد) بود. تجزیه خوشه ای بر اساس صفات مورفولوژیک نمونه های مطالعه شده را به سه گروه تقسیم کرد. سیزده آغازگر ISSR چند شکلی بالایی (46/ 94 درصد) را نشان دادند. دامنه تشابه ژنتیکی بین 11/ 0 تا 75/ 0 به ترتیب میان نمونه های خانه میران اراک با حسن آباد شازند (متعلق به C. cancellathus) و بین نمونه های کنگاور با روان سر (متعلق به speciosus‍C.) متغیر بود. نتایج نشان داد که نمونه های متعلق به دو گونه بررسی شده از تنوع بالایی برخوردار بودند و نشانگر ISSR برای تنوع ژنتیکی گونه های زعفران مناسب است.
  کلیدواژگان: تجزیه خوشه ای، صفات مورفولوژی، نشانگر ISSR، Crocus
 • احمدرضا عباسی فر، فرشاد دشتی صفحات 63-78
  این آزمایش با هدف تشخیص هم گروه های گل ده سیر (Allium sativum L.) و تعیین ارتباط صفات مورفولوژیکی با صفت گل دهی با استفاده از روش های آماری تجزیه واریانس، مقایسه میانگین ها، ضرایب همبستگی، تجزیه عامل، رگرسیون گام به گام، تجزیه مسیر و تجزیه خوشه انجام شد. در این پژوهش صفات گل دهی، تعداد، طول و عرض برگ، موقعیت طویل ترین برگ، طول و قطر ساقه مجازی، وزن سوخ و سیرچه، تعداد سیرچه در سوخ، درصد ماده خشک سیرچه و عملکرد در 30 هم گروه سیر ایرانی بررسی شد. نتایج تجزیه واریانس آزمایش بیانگر تفاوت معنا دار بین کلون ها در تمامی صفات ارزیابی شده بود. آزمون ضرایب همبستگی، وجود همبستگی منفی معنا دار بین صفت گل دهی با صفات تعداد، طول و عرض برگ، موقعیت طویل ترین برگ، قطر ساقه مجازی، وزن سوخ و سیرچه، تعداد سیرچه در سوخ و عملکرد، و همبستگی مثبت معنا دار با صفات طول ساقه مجازی و درصد ماده خشک سیرچه را نشان داد. آزمون تجزیه به عامل ها نشان داد که در عامل اول، بیشترین ضرایب مثبت مربوط به صفات تعداد و عرض برگ، قطر ساقه مجازی، وزن سوخ و عملکرد و در عامل دوم بیشترین ضرایب مثبت مربوط به صفات طول برگ، طول ساقه مجازی و وزن سیرچه بود. تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که صفات تعداد برگ در بوته، طول ساقه مجازی و طول برگ بیشترین همبستگی را با گل دهی داشتند. آزمون تجزیه علیت (مسیر) نیز نشان داد که صفات تعداد برگ در بوته و طول برگ بیشترین تاثیر منفی مستقیم و صفت طول ساقه مجازی بیشترین تاثیر مثبت مستقیم را بر گل دهی داشتند. بر اساس تجزیه کلاستر صفات، کل هم گروه های سیر به دو زیر خوشه گل ده و غیرگل ده تفکیک شدند. نتایج این پژوهش نشان داد صفات مورفولوژیکی موثر بر گل دهی به ویژه طول کمتر برگ، طول ساقه مجازی بیشتر و تعداد کمتر برگ در بوته، می توانند به منزله نشانگرهای مورفولوژیکی در برنامه های به نژادی و تولید بذر سیر استفاده شوند.
  کلیدواژگان: تجزیه عامل، تجزیه علیت، تجزیه کلاستر، رگرسیون گام به گام، ضرایب همبستگی
 • خسرو بالی لاشکی، روح انگیز نادری، سیامک کلانتری، ابوذر سورنی صفحات 77-86
  گل های ارکیده به دلیل زیبایی منحصر به فرد، از گل های پرتقاضا در دنیا هستند. در بین جنس های ارکیده، از جنس فالانوپسیس استقبال بیشتری شده است و بخش عمده ای از فروش جهانی به آن اختصاص دارد. سختی تکثیر به دلیل مشکلات جوانه زنی بذور و فیزیولوژی پیچیده این گیاه از مشکلات تولید انبوه آن است. تعیین بهترین زمان گرده افشانی برای تولید کپسول بذر و تاثیر آن بر جوانه زنی بذور، تعیین بهترین غلظت هیپوکلریدسدیم برای ضد عفونی کپسول های تولیدی و مقایسه سه محیط کشت chen، 1⁄2MS و Vacin&Went بر جوانه زنی بذور فالانوپسیس از آزمایش های بررسی شده در این مطالعه بود. نتایج نشان داد بیشترین کپسول بذر از گل های گرده افشانی شده در دی ماه با میانگین07/ 4 کپسول به ازای هر پنج گلچه به دست می آید. بهترین نتیجه ضد عفونی نیز از تیمار حاوی 4درصد هیپوکلریدسدیم به دست آمد. بیشترین جوانه زنی با 97 درصد در محیط chen و از کپسول های تولیدی از گل های گرده افشانی شده در بهمن ماه حاصل شد. گیاهچه های تولیدشده پس از کشت در محیط حاوی کوکوپیت، زغال، پوکه های صنعتی و خرده های یونولیت به نسبت حجمی 1:1:2:4 زنده مانی 99 درصد نشان دادند.
  کلیدواژگان: ارکیده، زنده مانی، فالانوپسیس، کپسول بذر، محیط کشت
 • مهتاب مرادی دیگه سرا، عبدالعلی حسامی، محمود قاسم نژاد صفحات 87-97
  باردهی مداوم و تولید میوه های باکیفیت در کیوی، مستلزم تربیت صحیح اولیه و هرس سالیانه منظم است. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر سه نوع سیستم تربیت شامل تی بار (T-bar) به منزله سیستم تربیت رایج، تی- وای تغییریافته (MTY) و وای شکل (Y)، و دو سطح شدت هرس (60 و 80 جوانه به ازای هر درخت) بر عملکرد و کیفیت میوه کیوی رقم هایوارد انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1391 انجام گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین میزان عملکرد هر تاک در تیمار Y80 و بیشترین میزان سفتی بافت میوه، TSS و TSS/TA در تیمار Y60 مشاهده شد. کمترین درصد ماده خشک میوه مربوط به تیمار MTY60 و ویتامین c میوه به ترتیب در تیمارهای Y60، Y80 و MTY60 بیشترین میزان بود. بیشترین میزان فنل کل در تیمارهای Y60 و MTY60 و بیشترین کلروفیل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره میوه ها در تیمار Y60 مشاهده شد. بر اساس نتایج این پژوهش، سیستم تربیت Y و سطح هرس 60 جوانه ای به ازای هر تاک، به ترتیب سبب افزایش عملکرد و کیفیت میوه کیوی شد.
  کلیدواژگان: تربیت، سطح برگ، ظرفیت آنتی اکسیدانی، کیفیت میوه، کیوی، نور، هرس
 • پریسا پروین، مسعود خضری صفحات 99-109
  به منظور بررسی اثر محلول پاشی غلظت های مختلف پوترسین بر افزایش تحمل دانهال های گردوی ایرانی به تنش خشکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با 9 تیمار و 20 تکرار در یک گلخانه کاملا کنترل شده اجرا شد. تیمارها شامل پوترسین در غلظت های صفر، 5/ 0 و 1 میلی مولار و تنش خشکی در سه سطح شاهد (80 درصد ظرفیت زراعی)، تنش متوسط (50 درصد ظرفیت زراعی) و تنش شدید (20 درصد ظرفیت زراعی) بودند. نتایج مربوط به پارامترهای مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نشان داد که محلول پاشی دانهال ها با غلظت 1 میلی مولار پوترسین با تاثیر بر پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی و بهبود فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی (افزایش آنزیم های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز و گایاکول پراکسیداز) سبب افزایش تحمل دانهال های گردوی ایرانی به تنش خشکی می شود. بیشترین میزان طول ساقه (67/ 35 سانتی متر)، سطح برگ (6/ 303 سانتی متر مربع)، محتوای نسبی آب برگ (51/ 58 درصد)، وزن تر کل (20/ 47 گرم) و کمترین نشت یونی (28/28 درصد) مربوط به تیمار 1 میلی مولار پوترسین است. مشخص شد که محلول پاشی پوترسین با غلظت 1 میلی مولار می تواند در افزایش تحمل دانهال های گردوی ایرانی (Juglans regia L.) به تنش خشکی موثر است.
  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدانی، پلی آمین ها، ظرفیت زراعی
 • حامد دولتی بانه، نرجس خاتون عابدی، رسول جلیلی مرندی صفحات 111-118
  برخی ارقام انگور گل ماده فیزیولوژیک دارند و برای تشکیل میوه به گرده زای مناسب نیازمندند. در صورت کشت خالص آن ها، میزان تشکیل میوه به شدت کاهش می یابد. برای بررسی اثرات دگرگرده افشانی چهار رقم انگور عسگری، ریش بابا، بی دانه سفید و تبرزه سفید بر درصد تشکیل میوه، وزن، اندازه خوشه، وزن چوب خوشه، Tss، TA، pH آب و رنگ میوه انگور قزل اوزوم و مقایسه آن با خود و گرده افشانی آزاد این پژوهش بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. جوانه زنی گرده والد گرده گیرنده در محیط جامد و مایع اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تیمارهای گرده افشانی از نظر وزن خوشه، وزن چوب خوشه، تعداد حبه، درصد تشکیل میوه و pH اختلاف معنا داری داشتند. بیشترین وزن خوشه و بالاترین درصد تشکیل میوه در دگرگرده افشانی با گرده رقم بی دانه بود و این رقم به منزله گرده زای مناسب برای قزل اوزوم توصیه می شود. در هر دو محیط کشت، دانه های گرده قزل اوزوم جوانه نزدند و در شرایط خود گرده افشانی هیچ میوه ای تشکیل نشد. بر این اساس این رقم انگور نر عقیم است و برای تولید میوه نیاز به گرده زای مناسب دارد.
  کلیدواژگان: دانه گرده، زنیا، گرده زا، ماده فیزیولوژیک، متازنیا
 • حسین شکفته، امر الله مارزی، سمیه غفاری شهرآباد صفحات 119-129
  به منظور بررسی تاثیر کودهای فسفر بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی ریحانآزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه جیرفت انجام شد. تیمارها شامل: کود بارور 2 در سه سطح (20،10 و 25 گرم در هکتار)، کود گاوی در سه سطح (5، 10 و 15 تن در هکتار)، کودهای شیمیایی سوپرفسفات تریپل و فسفات آمونیوم هر کدام در سه سطح (50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار) و شاهد بودند. پس از اعمال تیمارها، صفاتی نظیر عملکرد، ارتفاع بوته، تعداد بذر، تعداد خوشه، وزن تک بوته، میزان اسانس، سطح برگ و تعداد برگ اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای مختلف بر صفات، عملکرد، ارتفاع بوته، تعداد بذر، سطح برگ، درصد اسانس و وزن تک بوته در سطح احتمال یک درصد معنا دار شد و بر تعداد خوشه و تعداد برگ معنا دار نشد. تیمار کود گاوی بالاترین تاثیر را بر ارتفاع بوته، اسانس، وزن تک بوته، تعداد برگ و سطح برگ داشت. تیمار کود بارور 2 تنها بر تعداد بذر بیشترین تاثیر را داشت. تیمار کود سوپر فسفات تریپل بیشترین تاثیر را بر تعداد خوشه و سطح برگ داشت. در مجموع تیمار کود گاوی بیشترین تاثیر را در مقایسه با سایر تیمارهای استفاده شده داشت.
  کلیدواژگان: بارور 2، جیرفت، کودهای بیولوژیک، کود گاوی
 • عرفان سپهوند، محمدرضا فتاحی مقدم، محمود قاسم نژاد، علیرضا طلایی، محمد علی عسکری سرچشمه صفحات 131-140
  سیستم های تربیت و محلول پاشی با کلسیم می تواند با تغییر ترکیب معدنی میوه رنگ گیری میوه های سیب را بهبود بخشد. در این پژوهش، اثر محلول پاشی کلرید کلسیم با غلظت های مختلف (صفر، 75/ 0، 5/ 1 و 3 گرم در لیتر) طی 2، 4 و 6 هفته قبل از برداشت بر غلظت عناصر غذایی و شاخص های رنگ میوه سیب رقم های «گالا» و «دلبار استیوال» تربیت شده با سه سیستم مختلف (V شکل، هایتک و کردون)، بررسی شد.نتایج نشان داد که نوع سیستم تربیت و محلول پاشی با کلسیم تاثیر معناداری بر غلظت عناصر غذایی و شاخص های رنگ میوه سیب داشت. میوه سیب رقم گالا که به صورت V شکل و هایتک تربیت شده بودند رنگ گیری مطلوب تری در مقایسه با سیستم کردون داشته است، اما میوه رقم دلبار استیوال تنها در سیستم هایتک رنگ گیری مطلوب تری داشت. به علاوه میزان کلسیم میوه های رقم گالا در سیستم های V شکل و هایتک و رقم دلبار استیوال در سیستم هایتک بالاتر بوده است. محلول پاشی کلسیم توانست شاخص رنگ a* پوست میوه را که نشان دهنده سنتز رنگیزه آنتوسیانین و تولید رنگ قرمز است به طور معناداری افزایش دهد. غلظت فسفر و پتاسیم در رقم دلبار استیوال تیمار شده تا 5/ 1 گرم در لیتر کلسیم افزایش یافت، ولی در غلظت بالاتر کلسیم میزان آن ها کاهش یافت. در مجموع نتایج نشان داد که بهبود رنگ گیری میوه های سیب رقم گالا در سیستم های تربیتی هایتک و V شکل و رقم دلبار استیوال در سیستم تربیتی هایتک و با محلول پاشی با کلسیم 5/ 1 گرم در لیتر با سه نوبت محلول پاشی می تواند به واسطه افزایش غلظت کلسیم در میوه باشد.
  کلیدواژگان: سیب، سیستم های تربیت، کلرید کلسیم، عناصر غذایی، رنگ گیری
 • حمیدرضا روستا، سمیرا وزیری نسب، محمود رقامی صفحات 141-156
  به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف 6-بنزیل آمینو پورین (BAP) و سایکوسل (CCC) بر تولید ریزغده (میکروتیوبر) در دو رقم سیب زمینی در شرایط درون شیشه ای، آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی در 4 تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل BAP در 4 غلظت صفر، 5، 10 و 15 میلی گرم بر لیتر، CCC در 4 غلظت صفر، 250، 500 و 1000 میلی گرم بر لیتر و رقم سیب زمینی در دو سطح (سانته[1] و آریندا[2]) بود. نتایج نشان داد که بهترین رقم برای تولید ریزغده رقم آریندا و بهترین ترکیب تنظیم کننده های رشد گیاهی از نظر تعداد ریزغده، غلظت 10 میلی گرم بر لیتر BAP+250 میلی گرم بر لیتر CCC بود. اگرچه بیشترین عملکرد ریزغده در غلظت 5 میلی گرم بر لیتر BAP و بدون حضور CCC به دست آمد. وزن خشک و قطر غده در غلظت 10 میلی گرم بر لیتر BAP و بدون حضور CCC به بیشترین مقدار خود رسید. از سوی دیگر عملکرد و تعداد ریزغده بالا و اندازه بزرگ تر آن ها که ناشی از تیمار BAP و CCC بود، با کاهش طول شاخساره و ریشه همراه بود.
  [1]. Sante [2]. Arinda
  کلیدواژگان: ریزغده، BAP)6، بنزیل آمینو پورین)، CCC (سایکوسل)
 • عبدالستار دارابی صفحات 157-168
  به منظور بررسی اثر روش های کشت بر تاریخ تشکیل سوخ و شاخص های رشد ژنوتیپ های پیاز آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان انجام گرفت. عامل اصلی دو روش کاشت: نشایی و سوخچه و عامل فرعی چهار ژنوتیپ: پیاز اصلاح شده بهبهان؛ توده محلی رامهرمز؛ رقم تگزاس ارلی گرانو و پریماورا بود. تاریخ تشکیل سوخ به روش نسبت تشکیل سوخ و مجموع تجمعی تخمین زده شد. در روش کشت سوخچه، تاریخ تشکیل سوخ از تاریخ 28 دی ماه تا 21 بهمن ماه متغیر بود. در روش کشت نشایی، سوخ از تاریخ 22 بهمن ماه تا 9 اسفند ماه تشکیل شد. بیشترین سرعت رشد نسبی گیاه (094/ 0 گرم در گرم در روز) به پیاز اصلاح شده بهبهان تعلق داشت. بیشترین سرعت رشد محصول (45 / 21 گرم در متر مربع در روز) و سوخ (97/ 25 گرم در متر مربع در روز) در رقم پریماورا مشاهده شد. بیشترین شاخص سطح برگ (21/ 5) به رقم تگزاس ارلی گرانو مربوط بود. بر اساس نتایج این آزمایش به منظور زودرس کردن پیاز در خوزستان کاشت رقم پریماورا به روش کشت سوخچه با میانگین عملکرد 17/ 80 تن در هکتار توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سرعت رشد نسبی، سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ، نسبت تشکیل سوخ
 • رقیه جوانپور، رضا صالحی محمدی، میثم نژاد صاحبی، سید جواد موسوی زاده صفحات 169-178
  به منظور بررسی عملکرد کمی و کیفی سه توده محلی خربزه (Cucumis melo gr. Inodorus) به نام های زردجلال، آناناسی و خاتونی پژوهشی در قالب بلوک های کامل تصادفی با 16 تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی جهاد دانشگاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد. پنج رقم کدوی هیبرید تجاری به نام های Ace، Shintozwa، ShintoHongto، Zuktozwa و Ferro-RZ به عنوان پایه استفاده شدند. هر توده زردجلال، آناناسی و خاتونی غیرپیوندی نیز به منزله شاهد در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که اثرات پایه و پیوندک بر بسیاری از صفات کمی و کیفی از نظر آماری معنادار بود. بر اساس نتایج به دست آمده، توده زرد جلال روی پایه Zuktozwa با 76/4 عدد، بیشترین تعداد میوه در بوته را ثبت کرد. این درحالی است که توده زرد جلال روی پایه Shintozwa تعداد میوه بازارپسند بیشتر (16/ 3 عدد) و عملکرد تک بوته بالاتری (44/ 8 کیلوگرم) را نسبت به سایر توده ها و پایه ها نشان داد. توده آناناسی روی پایه Zuktozwa بیشترین قطر محل پیوند، قطر پایه و قطر پیوندک را داشت. توده زرد جلال و آناناسی روی پایه Zuktozwa با 89/ 12 و 72/ 12 درصد، بیشترین ماده خشک اندام هوایی را تولید کرد. توده آناناسی روی پایه Zuktozwa با 86/ 11 درصد، ماده خشک میوه بالاتری داشت. قطر حفره بذری در میوه های توده زرد جلال پیوند شده روی پایه Zuktozwa با 5/ 9 میلی متر بیشتر از سایر توده ها و پایه ها بود. توده آناناسی روی پایه Zuktozwa از طول میوه، قطر میوه و قطر گوشت کمتری برخوردار بود. توده آناناسی پیوند شده روی پایه Zuktozwa با 11 واحد بریکس، شیرین ترین میوه ها را تولید کرد.
  کلیدواژگان: آناناسی، پایه، پیوندک، توده زرد جلال، خاتونی، عملکرد
|
 • Maryam Pejman Mehr, Ali Ebadi, Amir Moosavi, Debra Mcdavid, Amanda R. Walker Pages 1-16
  In order to study F3´5´H and F3´H function and their intraction in the grapevine flavonoids biosynthetic pathway، designing and constraction of suitable constructs encoding ihpRNA was performed and transgenic lines containing silencing construct of F3´H and simultaneous silencing construct of F3´5´H and F3´H were created. For this purpose، fragments were selected from both genes and inserted into pHANNIBAL vector as inverted repeats. Using binary vector system، each construct inserted into p27 mod GFP 4a vector and were used for Agrobacterium transformation. Embryogenic calli، drived from anther culture، were co-cultivated with Agrobacterium for transformation. Expression of GFP gene was detected in transgenic embryogenic calli، 5 days after inoculation using microscope. Finally، 42 and 34 lines were generated from single (F3´H) and simultaneous silencing (F3´5´H and F3´H) cultures، respectively. PCR analysis confirmed 36 single (F3´H) silencing line and 27 simultaneous silencing (F3´5´H and F3´H) lines، showing high efficacy of regeneration and transformation methods.
  Keywords: Vitis vinifera, gene construct, silencing, F3´H, F3´5´H
 • Akram Akbari, Naser Bouzari, Mohammad Esmail Amiri, Kazem Arzani Pages 17-25
  Evaluation of pomological characteristics can be useful in selection of best cultivars for commercial purposes. During this project, seven cultivars of sweet cherry including five cultivars from Hungary (‘Stella’, ‘Sunburst’, ‘Germesdorf’, ‘Summit’ and ‘Subima’) and two control cultivars (‘Cillage Blamarka’ and ‘Siahmashad’) were studied by Completely Rondomized Blocks design with three replications during two years in Kamal Shahr Horticulture Research Station. Comparison of average fruit weight showed that ‘Sunburst’ had the largest fruit size (7.21 g), fruit length (23.23 mm), fruit width (23.7 mm) and fruit volume (7.09 cc) whereas the Blamarka’ had the lowest values. Average of Total Soluble Solids (TTS) ranged from 22.59% in ‘Siahmashad’ to 18.29% in ‘Stella’ cultivar. Results of this study showed that ‘Sunburst’ had the best pomological characteristics in Karaj climatic conditions. Furthermore, the Sunburst displayed self-compatibility characteristic and, therefore, may be the preferred cultivar relative to incompatible cultivars such as Siahmashhad.
  Keywords: sweet cherry, Evaluation, new cultivar
 • Abdolsatar Darabi, Reza Salehi Mohammadi Pages 27-39
  Frost occurrence during plant growth created special conditions to evaluate the effects of planting date on dry matter content and agronomical characteristics of potato cultivars influenced by natural frost in field conditions. A split-plot experiment with three replications was carried out to compare three planting dates, as main plot, from 1 to 21 November with 10 day intervals and four cultivars (Sante, Savalan, Santana and elmera) as sub plot for one year (2011-2011) at Behbahan Agriculture Research Station. Treatments were arranged in a randomized complete block design. All haulms of plants in planting dates of 1 and 11 Nov., in vegetative growth and tuber initiation stages all haulms were killed due to frost. However plants in planting date of 21 Nov didn’t emerge. One week before harvest, haulms were defoliated. Tubers were harvested at mid-May. The haulm and tuber dry matter content of all cultivars decreased in the first sampling date after frost. The recovery rate of Savalan cultivar was higher than other cultivars. Plants in planting date of 11 Nov. were recovered faster than the plants in planting date of 1 Nov. Savalan cultivar produced the maximum dry matter content in planting dates of 1 and 11 Nov. Due to higher dry matter content of plants in planting date of 11 Nov., the yield of mentioned planting date was higher than planting date of 1 Nov. Comparison of characteristics showed that frost influenced the total and marketable yield, marketable yield percentage and mean tuber weight of 1 and 11 Nov planting dates, which were higher than 21 Nov planting date. However, the effect of frost on mean tuber number and tuber dry matter content did not differe significantly. Regarding to results, planting of winter potato should be avoided before late January in Khuzestan province to minimize the risk of yield damage by frost and Savalan cultivar is recommended for winter potato planting in this province.
  Keywords: phonology, vegetative growth, tuber initiation, haulm, tuber
 • Fatemeh Behbahani, Vali Rabiei, Mehdi Taheri Pages 41-50
  A factorial experiment based on Completely Randomized Design (CRD) was performed with three replications to investigate the interaction between salinity and NH+4 / NO-3 ratio on olive saplings. Four levels of salinity (0, 50, 100,150 mM) and different ratios of NH+4/ NO-3 (0:14, 2:12, 4:10, 6:8) were applied on one-year old olive saplings grown in perlite: sand media (1:1). Results indicated that different levels of salinity, decreased N, P, K absorption, K/Na ratio, chlorophyll content index and photosynthesis rate and increased proline content and Na absorption in different rates. Zard cultivar was more affected by the deleterious effects of salinity. Also it was observed that increasing NH+4 in the nutrient solution enhanced K/Na ratio and photosynthesis rate in Zard cultivar while reduces mentioned parameters in cultivar Arbequina.Nutrient solution containing NH+4 and NO-3 ions (8 to 6 ratio) in comparison with others with the increase of photosynthesis rate and K/Na ratio was more efficient in adjustment of deleterious effects of salinity. This effect was more obvious in ‘Zard’ than ‘Arbequina’.
  Keywords: K, Na ratio, nitrogen, proline, salinity stress
 • Bita Khansarinejad, Mohamad Reza Hasandokht, Vahide Nazeri, Aboozar Soorni Pages 51-61
  In this study, two wild Iranian Crocus species (Crocus speciosus and Crocus cancellathus) were examined using 16 morphological characters and 13 ISSR primers on 250 and 25 plant samples, respectively. The highest and lowest coefficient of variations were belonged to the thickness of the petals (71.25%) and the leaf length (15.08%), respectively. Cluster analysis based on morphological characteristics divided plant samples into three groups. Thirteen ISSR primers produced high degree of polymorphism (94.46%). Genetic similarities among the samples ranged from 0.11 to 0.75 for Khanemiran–Arak with HassanAbad-shazand (C. cancellathus) and for Ravansar with-Kangavar (C. speciosus), respectively. Results showed that the plant samples belonging to two studied species, had high genetic diversity and ISSR analysis was suitable technique for evaluation of genetic diversity of Crocus species.
  Keywords: cluster analysis, Crocus, ISSR marker, Morphological characters
 • Ahmad Reza Abasifar, Farshad Dashti Pages 63-78
  This research was designed to identify garlic (Allium sativum L.) bolting clones and determining the relationship between their morphological traits and bolting capacity by using statistical methods of analysis of variance, comparison of means, correlation coefficients, factor analysis, stepwise regression, path analysis and cluster analysis. Traits including flowering ability, number, length and width of leaf, position of the longest leaf, length and diameter of pseudostem, weight of bulb and clove, number of cloves in bulb, percent of clove dry matter and yield were investigated in 30 Iranian garlic clones. Results of analysis of variance showed significant difference in all studied traits of clones. Coefficients of correlation test showed that there was significant negative correlation between bolting and number, length and width of leaf, position of the longest leaf, diameter of pseudostem, weight of bulb and clove, number of clove in bulb and yield; and significant positive correlation with length of pseudostem and clove dry matter percentage. Factor analysis test showed that in first factor, the most positive coefficient was related to number and width of leaf, diameter of pseudostem, weight of bulb and yield, and in second factor, the most positive coefficient was related to length of leaf, length of pseudostem and weight of clove. Stepwise regression Analysis showed that leaf number per plant, length of pseudostem and length of leaf had the highest correlation with bolting. In addition, path analysis showed that, the number of leaves per plant and length of leaf had the highest direct negative effect on bolting whereas pseudostem length had the highest direct positive effect on bolting. Acording to cluster analysis of traits, all clones were divided into two main clusters including bolting and non-bolting. Results of this study showed that some morphological traits such as less leaf length, more length of pseudostem and fewer leaf numbers per plant, could be used as a morphological markers in breeding programs and garlic seed production.
  Keywords: correlation coefficients, factor analysis, stepwise regression, path analysis, cluster analysis
 • Mahtab Mmoradiedigehsara, Abdolali Hesami, Mahmood Ghasemnezhad Pages 87-97
  Continual bearing and production of the highest quality fruits in kiwi requires initial training and regular annual pruning. Effects of three training systems including T-bar, as a common training system, Modified TY (MTY) and Y-shape (Y), and two pruning levels (60 and 80 buds per vine) was studied on yield and quality characteristics of kiwifruit ‘Hayward’. Experiment was carried out in a factorial experiment using randomized complete block design (RCBD) with three replications in 2012. Results showed that the highest yield was obtained in Y80 treatment and the highest content of fruit tissue firmness, TSS and TSS/TA ratio were observed in Y60 treatment. The lowest fruit dry matter percentage belonged to MTY60, but fruits vitamin C was observed in Y60, Y80 and MTY60 systems. The highest content of total phenol was obtained in Y60 and MTY60 systems. However, the highest content of fruits extract total chlorophyll and antioxidant capacity at harvest time was observed in Y60. According to the results of this study, Y training system and pruning level of 60 buds per vine increased yield and quality of kiwifruit, respectively.
  Keywords: A. deliciosa, antioxidant capacity, fruit quality, leaf area, light, pruning, training
 • Parisa Parvin, Masood Khezri Pages 99-109
  To study the effect of foliar application of putrescine on enhanceing drought tolerance of Persian walnut (Juglans regia L.) seedlings, an experiment had been carried out as factorial based on completely randomized design in a controlled greenhouse with 9 treatments and 20 replications. In this study, treatments were putrescine (0, 0.5 and 1 mM) and three stress levels including control (80% of field capacity), moderate drought stress (50% field capacity) and severe drought stress (20% field capacity). The results of morphological, physiological and biochemical parameters showed that these parameters were affected by the stress levels as well as different concentrations of putrescine. Foliar spray of 1mM putrescine affected the physiological and biochemical parameters and enhanced the tolerance of Persian walnut seedlings to drought stress through improving antioxidant activity systems (via increasing catalase, ascorbate peroxidase and guaiacol peroxidase). The highest rate of shoot length (35.67 cm), leaf area (303.6 cm), leaf relative water content (58.51%), the total fresh weight (47.20 mg) and the lowest ion leakage (28.28%) was related to 1 mM putrescine treatment. It was found that foliar spray of 1mM putrescine was effective on enhanceing drought tolerance of Persian walnut (Juglans regia L.) seedlings.
  Keywords: field capacity, polyamines, antioxidant enzymes
 • Hamed Doulati Baneh, Narjes Khatoon Abedi, Rasul Jalili Marandi Pages 111-118
  A number of grapevine cultivars have female flowers and for better fruit set, they need pollinizer. Single planting of these cultivars leads to severe decrease in fruit set. This research was carried out to investigate the effect of cross pollination with four grape cultivars (Askari, Rish baba, Bidane sefid and Tabarze sefid) on fruit set, bunch weight, berry per cluster, average weight of 20 berries, TA, TSS, pH and berry color of cv. Qezel ouzum to compare self and open pollination. Experiment was based on RCBD with four replications and seven treatments. Pollen germination of maternal parent was tested in both solid and liquid media culture. Results showed that cluster and rachis weight, %fruit set, berry number and pH were significantly affected by pollen sources. The heaviest bunch and the highest %fruit set of ‘Qezel ozum’ was obtained when cross pollinated with ‘Bidane sefid’. No pollen germination was observed in both culture media and no berry set in vineyard conditions in self pollination treatment. Based on these finding, Qezel ouzum of urmia is a male sterile cultivar which requires suitable pollinizer for commercial production.
  Keywords: Pollinizer, pollen grain, physiological female
 • Hosein Shekofte, Amrollah Marzi, Somayeh Ghafari Sharabad Pages 119-129
  This study was conducted to evaluate the effect of fertilizers on the yield and essential oils of basil. This experiment was carried out in completely randomized block design with three replications in Jiroft area. The treatments included three levels of Barvar 2 (10, 20 and 25 g/ha), cow manure at three levels (5, 10 and 15 ton/ha), ammonium phosphate and superphosphate triple each at three levels (50, 100 and 150 kg/ha). Traits such as yield, plant height, seed number, panicle weight per plant, essential oil amount, leaf area, and leaf number were measured. The results showed that the treatments significantly affected yield, plant height, seed number, panicle weight per plant, essential oil amount, and leaf area at 1% level of significance but did not significantly affect the number of clusters and the leaf number. Cow manure treatment had the highest yield, plant height, essential oil, weight per plant, number of leaves and leaf area. Barvar 2 treatments had the highest effect only on the number of fertile seeds. Fertilizer treatments of superphosphate triple had the greatest impact on the number of leaf clusters. Overall, cow manures compared to other treatments had the highest impact.
  Keywords: Biological fertilizers, Cow manure, Barvar 2, Jiroft
 • Erfan Sepahvand, Mohamad Reza Fatahimoghadam, Mahmood Ghasemnezhad, Alireza Talaei, Mohamad Ali Askari Pages 131-140
  Training systems and calcium foliar application can improve apple fruits pigmentation by changing mineral compositions. In this study, effect of foliar application of calcium chloride with different concentrations (0, 0.75, 1.5 and 3 g L-1) over 2, 4 and 6 weeks before harvest time on fruit mineral nutrient composition and colour values of apple cvs. Gala and Delbarestival which trained in three different systems (V shape, HighTech and Cordon) was investigated. The results showed that training systems and calcium foliar application had a significant effect on apple fruit mineral nutrient composition and colour values. Apple fruit cv. Gala which treated V- shape and HighTech showed suitable pigmentation as compare to cordon, but the favorite fruits pigmentation was found in Delbarestival, when trained in High Tech. Furthermore, the highest calcium concentration was found at V- shape and HighTech for Gala fruits and HighTech for Delbarestival. Calcium foliar application could increase significantly fruit peel a* value that means anthocyanin pigment synthesis and red colour production. Phosphorous and potassium contentin ‘Delbarestival’ fruits were sprayed to 1.5 g L-1 calcium increased but their content decreased in higher concentration of calcium application. Overall, the results showed that color improvement of ‘Gala’ apple fruits in HighTech and V shape systems and ‘Delbarestival’ fruits in HighTech system which spray 1.5 g L-1 calcium at three times could be due to increasing calcium concentration in fruits.
  Keywords: apple, training systems, calcium chloride, nutrition elements, pigmentation
 • Hamid Reza Roosta, Samira Vaziri Nasab, Mahmoud Raghami Pages 141-156
  In order to find the most effective concentration of 6-Banzilamino purine (BAP) and cycocel (CCC) on microtuber production of two potato cultivars under tissue culture conditions, a factorial experiment was carried out with randomized compelete design with 4 replications. Four levels of BAP (0, 5, 10 and 15 mg L-1) and four levels of CCC (0, 250, 500 and 1000 mg L-1) were applied on two potato cultivares (Sante and Arinda). Results showed that the best cultivar for microtuber production was Arinda and the best plant growth regulator combination regarding to microtuber number was 10 mg L-1 BAP+250 mg L-1 CCC. Although, the highest microtuber yield achived at 5 mg L-1 BAP without CCC. Tuber dry weight and tuber diameter were reached to the highest levels at 10 mg L-1 BAP without CCC. On the other hand, higher microtuber number, yield, and the larger microtuber, acompanied with decrease of shoot and root length were obtained with BAP and CCC application.
  Keywords: microtuber, 6, Banzylaminopurine (BAP), cycocel (CCC)
 • Abdosattar Darabi Pages 157-168
  The current experiment was carried out to evaluate qualitative and quantitativeof three melons (Cucumis melo gp. Ameri) accssions named Zardjalal, Ananasi and Khanoti. The experiment was conducted in a randomized complete block design (RCBD) with 16 treatments and three replications at research field of Jahad-e-Daneshgahi, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran. Five commercial cucurbit hybrids named Ace, Shintozwa, ShintoHongto, Zuktozwa and Ferro were used as rootstock. Non-grafted plants of Zardjalal, Ananasi and Khanoti were used as control. The results show that, rootstock and scion had significant effect on qualityandquantity traits. According to results, maximum numbers of fruits per plant (4.76 no) were related to Zardjalal accession on Zuktozwa rootstock. The high marketable fruits numbers (3.16 no) and high yield per plant (8.44 kg) belong to Zardjalal accession grafted onto Shintozwa rootstock to compare other accessions and rootstocks. Ananasi accession grafted on Zuktozwa rootstock had the highest diameter of the graft, scion diameter and rootstock diameter. Zardjalal and Ananasi accessions grafted on Zuktozwa rootstock had superlative shoot dry matter with 12.89 and 12.72%, respectively. Ananasi accession grafted on Zuktozwa rootstock had most fruit dry matter with 11.86%. The high cravity (9.5 mm) was seen in Zardjalal accession grafted on Zuktozwa rootstock. Ananasi accession grafted on Zuktozwa rootstock had the low fruit length, fruit diameter and flesh thickness. Ananasi accession with high brix (11%) was produced sweetest fruits.
  Keywords: rootstock, scion, yield, zardjalal, ananasi, khatoni accession
 • Roghayeh Javanpour, Reza Salehi Mohammadi, Meysam Nejadsahebi, Javad Moosavi Pages 169-178
  The current experiment was carried out to evaluate qualitative and quantitativeof three melons (Cucumis melo gp. Ameri) accssions named Zardjalal, Ananasi and Khanoti. The experiment was conducted in a randomized complete block design (RCBD) with 16 treatments and three replications at research field of Jahad-e-Daneshgahi, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran. Five commercial cucurbit hybrids named Ace, Shintozwa, ShintoHongto, Zuktozwa and Ferro were used as rootstock. Non-grafted plants of Zardjalal, Ananasi and Khanoti were used as control. The results show that, rootstock and scion had significant effect on qualityandquantity traits. According to results, maximum numbers of fruits per plant (4.76 no) were related to Zardjalal accession on Zuktozwa rootstock. The high marketable fruits numbers (3.16 no) and high yield per plant (8.44 kg) belong to Zardjalal accession grafted onto Shintozwa rootstock to compare other accessions and rootstocks. Ananasi accession grafted on Zuktozwa rootstock had the highest diameter of the graft, scion diameter and rootstock diameter. Zardjalal and Ananasi accessions grafted on Zuktozwa rootstock had superlative shoot dry matter with 12.89 and 12.72%, respectively. Ananasi accession grafted on Zuktozwa rootstock had most fruit dry matter with 11.86%. The high cravity (9.5 mm) was seen in Zardjalal accession grafted on Zuktozwa rootstock. Ananasi accession grafted on Zuktozwa rootstock had the low fruit length, fruit diameter and flesh thickness. Ananasi accession with high brix (11%) was produced sweetest fruits.
  Keywords: rootstock, scion, yield, zardjalal, ananasi, khatoni accession