فهرست مطالب

 • پیاپی 4 (پاییز و زمستان 1393)
 • بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/03/27
 • تعداد عناوین: 8
|
 • هیمن ابراهیمی*، رامین بلوچی، رسول اسلامی، مهدی شاهرخی صفحه 9
  زمینه و هدف
  کمردرد یکی از شایع ترین معضلات بهداشتی جوامع مختلف دنیا، به ویژه در کشورهای صنعتی به شمار می رود؛ از این رو پیداکردن راهکارهایی برای پیشگیری و درمان آن، امری ضروری به حساب می آید. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر بهبود ناتوانی و قدرت عضلات ناحیه شکم و پشت در افراد مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک بود.
  روش تحقیق: 30 بیمار مرد و زن مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک مراجعه کننده به بخش فیزیوتراپی کلینیک درمانی شهر تهران به صورت هدفمند برای شرکت در تحقیق انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تجربی و کنترل تقسیم گردیدند. گروه تجربی به مدت 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی و درمان های رایج، اما گروه کنترل در مدت زمان مشابه، تنها درمان های رایج را دریافت کردند. برای ارزیابی متغیرها از پرسشنامه ناتوانی اوسوستری، آزمون پایین آوردن مستقیم پاها برای قدرت عضلات شکم و دینامومتر برای قدرت عضلات پشت استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید و سطح معنی داری p≤0.05 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی باعث کاهش معنی دار میزان ناتوانی (p=0.001)، افزایش معنی دار قدرت عضلات شکم (p=0.001) و قدرت عضلات پشت (p=0.001) گروه تجربی نسبت به گروه کنترل شد.
  نتیجه گیری
  تجویز تمرینات ثبات مرکزی با در نظر گرفتن احتیاط لازم، می تواند در بهبود ناتوانی و قدرت عضلانی افراد مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک موثر باشد.
  کلیدواژگان: تمرینات ثبات مرکزی، کمر درد مزمن، فتق دیسک، قدرت عضلانی
 • سعید بحیرایی*، حسن دانشمندی صفحه 21
  زمینه و هدف
  سندرم داون به عنوان شایع ترین دلیل ناتوانی های عقلی ناشی از اختلالات ژنتیکی شناخته می شود. مبتلایان به سندرم داون ویژگی های فیزیولوژیکی و آناتومیکی خاصی دارند که آن ها را از دیگر همتایان سالم متفاوت می سازد. هدف از این پژوهش مطالعه رابطه بین نیمرخ ساختاری با کنترل پاسچر در کودکان سندرم داون بود.
  روش تحقیق: در این مطالعه 30 فرد مبتلا به سندرم داون (میانگین سنی 07/ 2±02/ 15سال، قد 65/ 10±155 سانتیمتر، وزن 80±63/ 61 کیلوگرم و شاخص توده بدنی21/ 4±85/ 25 کیلوگرم/مترمربع) و 25 فرد سالم (میانگین سنی 13/ 2±04/ 15 سال، قد 42/ 11± 36/ 164 سانتیمتر، وزن01/ 12±24/ 56 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 58/ 3±72/ 20 کیلوگرم/مترمربع) شرکت کردند. برای بررسی وضعیت سر و شانه، زوایای لوردوز و کایفوز و تعادل آزمودنی ها، به ترتیب از روش عکس برداری، خط کش منعطف و دستگاه تعادل سنج بایودکس استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون آماری t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 در سطح 05/0p< استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که زاویه سر به جلو (p=0.001)، و تعادل (p=0.001) در افراد سندرم داون به طور معنی داری کمتر از افراد سالم است، در حالی که زاویه کایفوز (p=0.001) آن ها بیشتر از افراد سالم بود. همچنین رابطه معنی داری بین ناهنجاری سر به جلو و تعادل قدامی-خلفی (p=0.02)، بین ناهنجاری کایفوز با تعادل قدامی-خلفی (p=0.009) و بین ناهنجاری کایفوز با تعادل کلی (p=0.006) به دست آمد.
  نتیجه گیری
  با توجه به ضعف تعادل و مشاهده برخی ناهنجاری های ساختاری در مبتلایان به سندرم داون، اجرای برنامه ها و تمرینات اصلاحی به منظور بهبود تعادل و اصلاح پاسچر در آنان، ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سندرم داون، پاسچر، نیمرخ ساختاری، تعادل
 • هادی صادقی زاده، منصوره ضیایی*، ملیحه ضیایی صفحه 33
  زمینه و هدف
  با توجه به تاثیر خستگی عضلانی ناشی از فعالیت های ورزشی بر حفظ وضعیت قامت، ارزیابی تاثیر بازیافت تعادل در بهبود عملکردهای ورزشی خسته کننده، در سطوح گوناگون سنی و ورزشی ضروری می باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر تمرینات تعادلی در حین استراحت فعال بر بازیافت تعادل پویا در ورزشکار خسته تا مرز واماندگی بود.
  روش تحقیق: 30 نفر دانشجوی ورزشکار مرد سالم (میانگین سنی 66/ 1 ±23/ 21 سال، قد 73/ 1±43/ 177 سانتیمتر، وزن 47 /7±03/ 64 کیلوگرم) به طور داوطلبانه انتخاب و به روش تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. از آزمون تعادلی Y برای ارزیابی کنترل وضعیت قامت پویا و از پروتکل خستگی عملکردی هفت مرحله ای ساسکو و آزمون درک تلاش بورگ، برای ارزیابی خستگی استفاده شد. تمرینات تعادلی به اجرا درآمده راه رفتن روی خط صاف، آزمون تعادلی لی لی، ایستادن روی پنجه پا در حال حرکت و آزمون تعادلی لک لک بودند. به منظور استخراج نتایج از آزمون های t وابسته، t مستقل، تحلیل واریانس و شفه استفاده گردید و سطح معنی داری 05/0≥ p در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در آزمون تعادلی YBT در گروه استراحت فعال با تمرینات تعادلی، تعادل در پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون، به طور معنی داری بالاتر بود (p<0.001). میزان بازیافت تعادل در گروه استراحت فعال توام با تمرینات تعادلی در مقایسه با گروه استراحت فعال بدون تمرینات تعادلی، به طور معنی داری بالاتر بود (p<0.001). همچنین میزان کنترل قامت پس از اعمال پروتکل خستگی در تمامی جهات و در سه مرحله پیش، میان و پس آزمون در RPE به طور معنی داری (05/ 0≥p) کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر تعادل بر کیفیت اجرای فنون ورزشی، تلاش برای بازیافت آن بین فعالیت های ورزشی شدید، منجر به کاهش خطای عملکردی ناشی از خستگی و کسب نتیجه بهتر در مسابقه خواهد شد.
  کلیدواژگان: استراحت فعال، تمرینات تعادلی، بازیافت تعادل پویا، خستگی تا مرز واماندگی
 • علی بختیاری*، خسرو ابراهیم، حبیب آقایی، ابوالفضل یوسفی صفحه 45
  زمینه و هدف
  آمادگی جسمانی و شکل و ساختمان بدن، نقش مهمی در موفقیت ورزشکاران دارد، از این رو هدف پژوهش حاضر تعیین نیمرخ آمادگی جسمانی وآنتروپومتریک بازیکنان تیم ملی هاکی روی چمن ایران بود.
  روش تحقیق: 29 بازیکن حاضر در اردوی تیم ملی ایران با میانگین سنی 61/ 3±42/ 23 سال، قد 17/ 7±8/ 176 سانتیمتر و وزن 23/ 8±62/ 71 کیلوگرم به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند. این افراد از پست های چهارگانه دروازه بان (4 نفر)، مدافع (10 نفر)، هافبک (10 نفر) و مهاجم (5 نفر) بودند. شاخص های آنتروپومتریک شامل وزن، قد، شاخص توده بدن، قد نشسته و طول دست ها با استفاده از روش های استاندارد و شاخص های آمادگی جسمانی با استفاده از آزمون های دوی رفت و برگشت 36 متر، ایلینویز، 10×20 متر، پرش طول جفت، خمش به جلو، 1600 متر، درازونشست و آزمون پرش زیگزاگ مورد سنجش قرار گرفتند. عملیات آماری با استفاده از نرم افزار 20SPSS و EXCEL انجام پذیرفت و نیمرخ آمادگی جسمانی و آنتروپومتریک بازیکنان هر پست تهیه گردید.
  یافته ها
  شاخص توده بدن برای دروازه بان ها، مدافع ها، هافبک ها و مهاجم ها به ترتیب 41/ 2±11/ 23، 60/ 1±11/ 23، 70/ 1±21/ 23، 1±71/ 21 کیلوگرم/مترمربع، قدنشسته 71/ 4±94، 11 /5±21/ 94، 91/ 4±51/ 93، 51/ 3±21/ 97 سانتیمتر، طول دست ها 11/ 6±23/ 181، 63/ 8±44/ 180، 06/ 8±74/ 177، 65/ 7±43/ 185 سانتیمتر، سرعت 28/ 0±29/ 5، 11/ 0±02/ 5، 22/ 0±99/ 4، 09 /0±11/ 5 ثانیه، چابکی 53/ 0±85/ 15، 77/ 0±04/ 17، 41/ 0±2/ 15، 93 /0±42/ 15 ثانیه، استقامت در سرعت 8/ 0±37/ 44، 66/ 1±73/ 48، 75/ 0±86/ 43، 73/ 0±59/ 43 ثانیه، توان اندام تحتانی 53/ 15±20/ 240، 13/ 14±43/ 245، 53/ 16±33/ 245، 43/ 9±48/ 249 سانتیمتر، انعطاف پذیری، 93 /5±36، 43/ 5±58/ 35، 70/ 7±61/ 32، 82/ 10±42/ 27 سانتیمتر، استقامت قلبی- عروقی 392، 357، 02/ 0±342، 02/ 0±368 ثانیه، استقامت عضلات ناحیه شکمی 21/ 6±76/ 63، 35/ 4±78/ 61، 59 /4±68/ 57، 84/ 4±49/ 56 تعداد و استقامت عضلات اندام تحتانی 65/ 10±79/ 136، 60/ 13±32/ 140، 50/ 5±52 /142، 90/ 10±60/ 140 تعداد به دست آمد.
  نتیجه گیری
  شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان ایرانی در پست های مختلف بازی از سطح مطلوبی برخوردار است، اما در مورد اکثر شاخص های آمادگی جسمانی ضعف هایی مشاهده می شود.
  کلیدواژگان: آمادگی جسمانی، استعدادیابی، آنتروپومتری، هاکی روی چمن
 • حامد ارغوانی*، سید محمد مرندی، ولگا هوسپیان، آنیا هوسپیان، حسین زهرایی صفحه 58
  زمینه و هدف
  آزمون وینگیت شامل 30 ثانیه تمرین فوق بیشینه روی یک دوچرخه کارسنج استکه میزان بار اعمال شدهبراساس وزن فرد تعیین می شود. اندازه بار علاوه بر وزن آزمودنی به پارامترهایی از جمله سن و جنسیت نیز وابسته است. علاوه بر پارامترهای نامبرده شده، پارامتر هایی ازقبیل میزان سطح ورزشی، درصد چربی زیر پوستی و سطح مصرف دخانیات آزمودنی نیز در تعیین اندازه بار تاثیرگذار می باشند. هدف از پژوهش حاضر ارائه یک روش هوشمند با استفاده از تکنیک داده کاوی برای تعیین اندازهبار در آزمون وینگیت با توجه به تمامی پارامتر های مداخله گر می باشد.
  روش تحقیق:آزمون وینگیت به وسیله چرخ کارسنج (مونارک 894) سه نوبت روی 30 نفر داوطلب مرد ازدانشجویان دانشگاه اصفهان انجام شد. در این تحقیق از نرم افزار راپیدماینر برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.
  یافته ها
  براساس الگوریتم های داده کاوی ویژگی هایی که بیشترین تاثیر را به ترتیب در پیش بینی میزان بار داشته اند شامل: قد، وزن، سن، ورزش، میزان چربی زیرپوستی خاصره ای و میزان چربی زیر پوستی شکمی می باشد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، تکنیک داده کاوی توانسته است اندازه بار را چه برای داده های آموزشی و چه برای داده های آزمایشی پیش بینی کند. بنابراین با استفاده از تکنیک مورد نظر می توان اندازه بار را برای افراد بطور دقیق پیش بینی کرد.نرم افزار حاصل از این تحقیق درحال ویرایش نهایی برای ارائه به بازار است.
  کلیدواژگان: آزمون وینگیت، میزان بار، اوج توان، داده کاوی
 • حجت فراتی، زهرا حجتی*، فرهاد رحمانی نیا صفحه 68
  زمینه و هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مصرف کافئین بر قدرت و استقامت عضلانی بازیکنان فوتبال مرد آماتور بود.
  روش تحقیق: روش پژوهش از نوع نیمه تجربی و جامعه آماری آن کلیه بازیکنان تیم های لیگ های فوتبال رده بزرگسالان شهرستان ساوه در سال 1391 بودند که از بین آن ها 48 نفر با میانگین شاخص توده بدنی 36/ 0±8/ 23 کیلوگرم/متر مربع، وزن 22/ 1±1/ 76 کیلوگرم، قد 89/ 0±5/ 178 سانتی متر، و سن 49/ 0± 8/ 24 سال، انتخاب شده و به روش تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. پس از اندازه گیریBMI شرکت کنندگان، ارزیابی قدرت با آزمون حداکثر یک تکرار بیشینه (1RM) در حرکت پرس پا و ارزیابی استقامت عضلانی با آزمون تعداد تکرار در حرکت پرس پا با شدت 80 درصد 1RM صورت گرفت. 72 ساعت بعد، گروه تجربی مقدار 5 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن کافئین و گروه کنترل دارونما (آرد) دریافت کردند. یک ساعت پس از مصرف مکمل، همان آزمون های قبلی تکرار شدند. با روش آماری t مستقل، اختلاف های ایجاد شده در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت و سطح معنی داری 05/ 0˂ p در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که قدرت(0001/ 0˂ p) و استقامت عضلانی(04/ 0 >p) در گروه تجربی به طور معنی داری افزایش یافته است؛ اما در گروه دارونما تغییر معنی داری (05/ 0˃ p) مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان می دهد که مصرف 5 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن کافئین قدرت و استقامت عضلانی را در فوتبالیست های آماتور بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: کافئین، قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، بازیکنان فوتبال
 • ناهید بیژه*، محسن دهباشی، مهدی ساقی صفحه 78
  زمینه و هدف
  امروزه علی رغم تدابیر مختلف جهانی جهت پیشگیری از مصرف داروهای استروئیدی،شاهد افزایش مصرف این مواد از سوی ورزشکاران می باشیم. لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان آگاهی، شیوع و عوارض مصرف استروئید های آنابولیک در بین ورزشکاران مرد رشته پرورش اندام در شهر مشهد می باشد.
  روش تحقیق: تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی، مقطعی بوده و دربرگیرنده کلیه ورزشکاران رشته پرورش اندام شهر مشهد می باشد. ابزار اندازه گیری آن پرسشنامه 19 سوالی بود که روایی آن به تایید 13 نفر از صاحب نظران حوزه دوپینگ رسید و پایایی آن با تکمیل پرسشنامه توسط 30 شرکت کننده و محاسبه آلفای کرونباخ، حدود 80/ 0 به دست آمد. پرسشنامه ها در یازده باشگاه ورزشی بین 300 ورزشکار مرد و به صورت خوشه ای- تصادفی توزیع گردید و تعداد 282 پرسشنامه برگشت داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی،میانگین، درصد) وآزمون t مستقل استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته های این تحقیق مبین این است که 64 درصد ورزشکاران این رشته در مشهد از داروهای استروئیدی استفاده می کنند. همچنین تحلیل داده ها وجود رابطه معنی دار بین سابقه قهرمانی با شیوع استفاده از داروها (p <0 /001) و میزان آگاهی (p <0 /003) شرکت کنندگان را نشان داد. به علاوه، 9/ 86 درصد افراد مصرف این مواد را برای کسب عنوان قهرمانی ضروری می دانستند و47 درصد نیز در اولین سال شروع فعالیت، اقدام به مصرف آن نموده بودند.
  نتیجه گیری
  عدم دانش کافی از سوی مربیان و ورزشکاران در خصوص عوارض و پیامدهای ناشی از مصرف استروئیدها، بستر مصرف این مواد را به طور خیره کننده ای مساعد نموده است، از این رو تدوین برنامه های آموزشی جامع جهت ارتقاء سطح آگاهی ورزشکاران و مربیان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: دوپینگ، استروئیدهای آنابولیک، هورمون، سوء مصرف
 • محمد ابراهیم بهرام، محمد جواد پوروقار*، حسین مجتهدی، احمد رضا موحدی صفحه 90
  زمینه و هدف
  تحقیقات متعدد حاکی از رابطه نزدیک بین سلامتی با شاخص های استقامت قلبی عروقی و ترکیب بدنی می باشد و انجام تمرینات ورزشی می تواند در بهبود یا اصلاح این شاخص ها نقش موثری داشته باشد. از این رو، هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر برخی از شاخص های فیزیولوژیک استقامت قلبی عروقی و ترکیب بدنی در دانش آموزان 15 تا 18 سال مقطع متوسطه شهر کاشان در سال تحصیلی 91-1390 بود.
  روش تحقیق: این مطالعه به روش نیمه تجربی بود. از بین 120 نفر از دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهر کاشان که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، 30 نفر به طور تصادفی انتخاب شده و به دو گروه مساوی شامل گروه تجربی (میانگین سن 30/1±46/17 سال، وزن 91/9±73/56 کیلوگرم، قد 92/4±73/168 سانتی متر و شاخص توده بدنی 42/3±88/19 کیلوگرم/مترمربع) و کنترل (میانگین سن 18/1±53/17سال، وزن 96/11±06/60 کیلوگرم، قد 84/7±66/169 سانتی متر شاخص توده بدنی 51/3±79/20 کیلوگرم/ مترمربع) تقسیم شدند. با استفاده از آزمون های میدانی، شاخص های فیزیولوژیک حداکثر اکسیژن مصرفی و ضربان قلب استراحت و ترکیب بدنی آزمودنی ها اندازه گیری شدند. برنامه تمرینی، شامل 8 هفته تمرین هوازی، هر هفته 3 جلسه با شدت 60 تا 75 درصد ضربان قلب بیشینه بود. طی دوره تمرین، آزمودنی های گروه کنترل هیچ گونه فعالیت ورزشی منظمی نداشتند. برای طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، برای ارزیابی اثربخشی تمرینات از تحلیل کوواریانس و جهت اثبات فرض همگنی واریانس ها از آزمون لون استفاده شد.
  یافته ها
  بهبودی معنی داری در شاخص حداکثراکسیژن مصرفی(p=0.001) و ضربان قلب پایانی (p=0.001) گروه تجربی مشاهده گردید، اما در ضخامت چربی زیر پوستی (p=0.86) و درصد چربی بدن (p=0.16) دو گروه تفاوت معنی داری بدست نیامد.
  نتیجه گیری
  8 هفته تمرین هوازی با شدت 60 تا 75 درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه موجب بهبود شاخص های استقامت قلبی - عروقی دانش آموزان دبیرستانی شد؛ اما به دلیل برخورداری وضعیت ترکیب بدنی طبیعی، تغییر قابل ملاحظه ای در میزان چربی بدنی آن ها مشاهده نگردید. تحقیق بیشتر روی افراد دارای اضافه وزن یا چاق، تاثیر این نوع تمرین را بهتر نمایان خواهد ساخت.
  کلیدواژگان: استقامت قلبی، عروقی، ترکیب بدنی، تمرین هوازی
|
 • Himan Ebrahimi *, Ramin Balouchi, Mahdi Shahrokhi, Rasoul Eslami Page 9
  Bachground and
  Aim
  Low back pain is one of the most common health problems in communications across the world, especially in industrialized countries; hence it would be necessary to find some ways to prevent and treat the low back pain. The aim of this study was to investigate the effect of core stabilization exercises on disability and abdominal and back muscle strength in patients with chronic low back pain caused by disc herniation.
  Materials And Methods
  30 male and female patients with chronic low back pain caused referred to physical therapy clinics purposefully selected and randomly were divided into two groups as experimental and control. The experimental group was received core stabilization exercises and conventional treatment; but the control group received only conventional treatment for 8-weeks. The Oswestry questionnaire was used to assess the variables of disability, moreover, the Straight leg raising test for abdominal muscle strength and dynamometer test for back muscle strength also were used. Analysis of covariance was used to test data and the significance level was considered as p≤0.05.
  Results
  The result indicated that 8-weeks of core stabilization exercises significantly reduced the disability (p=0.001). Moreover, increase in abdominal muscle strength (p=0.001) and back muscles strength were significantly higher (p 0.001) in the experimental group as compared to the control group.
  Conclusion
  Prescribing core stabilization exercises by taking the necessary precautions, can be effective to reduce disability and improving muscle strength in patients with chronic low back pain caused by disc herniation.
  Keywords: Core stabilization exercises, Low back pain, Disc herniation, Muscle strength
 • Saeid Bahiraei*, Hassan Daneshmandi Page 21
  Background And Aim
  Down syndrome is consider as the most common genetic disorders to mental disabilities. There are specific anatomical and physiological characteristics in Down syndrome (DS) people that make them different from other healthy people. The aim of this study was to identify the relationship between postural control and structural profiles in children with Down syndrome.
  Materials And Methods
  30 male with DS (mean age: 14/86 ±1/65 yr., height: 158/89 ±10/1 cm, weight: 63/33±13/9 kg, body mass index: 25/50±4/19 kg/m2) and 25 patient healthy peers (mean age: 15/04 ±2/13 Yr., height: 164/36 ± 11/42 cm, weight: 56/24±12/01 kg, and body mass index: 20/72± 3/58 kg/m2) participated in this study as the sample group. The head and shoulders postures, lordosis and kyphosis angles and balance were evaluted with the photography, flexible ruler and Biodex balance system respectively. Independent t-test and Pearson correlation coefficients were used to analyze the data (p≤0/05).
  Results
  The results indicated that the forward head posture (p=0.001) and balance (p=0.001) of Down syndrome patients are significantly lower but the kyphosis angle of them is significantly higher (p=0.001) than healthy participants. Moreover, the significant relationship were found between the forward head posture and anterior-posterior balance test (p=0.02), and between the kyphosis with anterior-posterior balance (p=0.009) and finally between the kyphosis with general balance (p=0.006) in individuals with Down syndrome.
  Conclusion
  Therefor due to poor balance and some structural abnormalities in patients with Down syndrome, it seems that the corrective exercise would be necessary to improve balance and postures in individuals with Down syndrome.
  Keywords: Down syndrome, Control of posture, Structure profile, Balance
 • Hadi Sadeghizadeh, Mansoureh Ziaiee*, Maliheh Ziaiee Page 33
  Background And Aim
  According to the influence of muscle fatigue on postural control, it is necessary to assess the recycling balance in improving performance in different age groups. The purpose of this study was to identify the effect of dynamic balance training during active recovery on regaining of active equilibrium in exhausted athlete.
  Materials And Methods
  30 trained healthy men students (mean age: 21.3 + 1.66 yr. weight: 64.03 +7.47 kg. height: 177.43+1.73 cm) volunteered for this study and randomly divided into two groups. Y balance test was used to assess of dynamic balance and Susco protocol in 7 stations with rate of perceived exertion (RPE) was used to assess the fatigue. The dynamic balance training were included as walk on the straight line, stork balance test, stand on forepaw when they are moving, and hip and jump balance test. For statistical analysis the dependent and independent t test, ANOVA and scheffe were used and significant level was considered if p ≤ 0.05.
  Results
  In the YBT test, the balance significantly increased (p<0.001) in the active recovery group. The recovery of balance was significantly higher (p<0.001) in the exercised balance individuals than non-exercised balance individuals during active recovery. In addition, postural control after performing of exhausted protocol reduced (p≤0.05) in whole directions and in the pre-, mid-, and post-test of RPE.
  Conclusion
  Concerning the impact of balance on the quality of exercise skills, trying to recycle the balance between the high intensity exercises can lead to improving of exercise mistakes after fatigue, and this may result in better performance in competitions.
  Keywords: Active rest, Recovery of dynamic balance, Athletes, Exhaustion
 • Ali Bakhtiyari*, Khosrow Ebrahim, Habib Aghaee, Abolfazl Yousefi Page 45
  Background And Aim
  The physical fitness, form and the anatomy of the athletes have a significant role for their succession; therefore the present research aimed to describe the anthropometric and physical fitness profile of the Iranian’s national field hockey players.
  Materials And Methods
  29 players in the Iranian’s national team camp took part in the research voluntarily, with average age of 23.42±3.61 yr., height of 176.8±7.17 cm, weight of 71.62±8.32 kg. This group of players were consisted of four different positions; 4 goalkeepers, 10 defenders, 10 midfielders, and 5 strikers. The anthropometric characteristics including weight, BMI, sitting height, the arms’ length were measured by standard methods. Moreover, the physical fitness factors also were measured by following tests: 36 meters shuttle run, Illinois test, 10 × 20 meter, standing long jump, bending forward, 1600 meters, sit and reach, and Zig Zag jumps test. The statistical analysis was calculated using SPSS v.20 and MS Excel, through which the anthropometric and the physical fitness profile of the players in each position.
  Results
  The BMI of other characteristics of the goalkeepers, defenders, midfielders, and strikers are as follow respectively; 23.11±2.41 kg/m2, 23.11±1.6 kg/m2, 23.21±1.7 kg/m2, 21.71±1 kg/m2; the sitting height 94±4.71 cm, 94.21±5.11 cm, 93.51±4.91 cm, 97.21±3.51 cm; the arms’ length 181.23±6.11 cm, 180.44±8.63 cm, 177.74±8.06 cm, 185.43±7.65 cm; the speed 5.29±0.28 sec, 5.02±0.11 sec, 4.99±0.22 sec, 5.11±0.09 sec; the agility 15.85±0.53 sec, 17.04±0.77 sec, 15.2±0.41 sec, 15.42±0.93 sec; the speed endurance 44.37±0.8 sec, 48.73±1.66 sec, 43.86±0.75 sec, 43.59±0.73 sec; the lower limb power 240.2±15.53 cm, 245.43±14.13 cm, 245.33±16.53 cm, 249.48±9.43 cm; the flexibility 36±5.93 cm, 35.58±5.43 cm, 32.61±7.70 cm, 27.42±10.82 cm; the cardiovascular endurance 392 sec, 357 sec, 342±0.02 sec, 368±0.02 sec; the abdominal muscles endurance 63.76±6.21 no, 61.78±4.35 no, 57.68±4.59 no 56.49±4.84 no; and the lower limb muscles endurance 136.79±10.65 no, 140.32±13.60 no, 142.52±5.50 no, 140.60±10.90 no.
  Conclusion
  The anthropometric characteristics of the Iranian players holding different positions are at favorable level, although they have weaknesses regarding most of the physical fitness parameters.
  Keywords: Physical fitness, Talent identification, Anthropometry, Field hockey
 • Hamed Arghavani *, Seyed Mohammad Marandi, Volga Hovsepian, Ania Hovsepian, Hossein Zahrayi Page 58
  Background And Aim
  Wingate test involves a 30 seconds maximal exercise on cycling ergometer while the load is selected according to the body weight. Beside the body weight, the load is also related to other parameters such as age and gender. Also other parameters such as level of fitness, body mass index smoking of the exercisers can be affecting in the load selection for the test. This study suggests an intelligent load selection method for Wingate test using artificial neural networks according to all the affective variables.
  Materials And Methods
  In this study 30 male students of Isfahan university volunteered to perform Wingate anaerobic power test on cycling ergometer (Monark 894). Moreover, the Rapid miner software was used for prediction of optimal workload according to characteristic of subjects.
  Results
  According to the data mining algorithms, the Height, weight, age, exercise, pelvic fat and abdominal fat indicated the greatest impact on prediction of optimal workload.
  Conclusion
  According to the results, neural network was able to predict the amount of load for both train and test data with %93 and %90 confidence limits, respectively. This network can be used to delicately determine the load for anyone.
  Keywords: Wingate test, Peak power, Loading, Data mining
 • Hojjat Forati, Zahra Hojjati *, Farhad Rahmani, Nia Page 68
  Background And Aim
  The purpose of this study was to investigate the effect of caffeine on muscle strength and endurance in amateur soccer players.
  Materials And Methods
  The research method was quasi experimental and population research was selected of soccer players leagues of Saveh in 2012. Forty eight athletes were selected (mean BMI= 23.8 ± 0.36 kg/m2, weight= 76.1 ± 1.22 kg, height= 178.5 ± 0.89 cm and age= 24.8 ± 0.49 yr.) and randomly divided into two experimental and control groups. After measuring body mass index, the muscle strength and endurance also were evaluated with one-repetition maximum (1RM) test in leg press and 80% 1RM repetitions, respectively. 72 hours later, the experimental and control groups consumed caffeine (5 mg/kg) and placebo (Flour) respectively. The same measurements of pre-test session were repeated one hour after supplement consuming. Independent t-test was used to compare the differences between groups and significance level was set as p˂0.05.
  Results
  The results showed that there was significant increase in strength (p<0.0001) and endurance (p<0.04) in the caffeine group; but there were no any significant changes in placebo individuals (p˃0.05).
  Conclusion
  Findings show that consumption of 5 mg/kg caffeine significantly improved muscular strength and endurance in the amateur soccer players.
  Keywords: Caffeine, Strength, Muscular endurance, Soccer players
 • Nahid Bijeh*, Mohsen Dehbashi, Mahdi Saghi Page 78
  Background And Aim
  Nowadays despite the world minded against the use of steroids, unfortunately the use of these drugs is increased by athletes. The purpose of this study was to identify the amount of prevalence awareness and complications of anabolic steroids in male athletes.
  Materials And Methods
  This study was a cross-sectional study in the city of Mashhad and included bodybuilding athletes. A questionnaire with 19 questions whose validity that already confirmed by 13 doping experts was used. Moreover, the reliability of the questionnaire was calculated through evaluation of the collected data from 30 participants and measuring the Cronbach›s alpha (α=0.80). The questionnaires were then distributed among 300 male athletes from eleven clubs that were randomly chosen as a cluster method. To analyze the data descriptive statistics (frequency, percentage, mean) and independent t-test were used.
  Results
  The results indicated about of 64% of athletes were used from steroid drugs. Data also indicated that there was a significant correlation between the history of the championship with the prevalence of drug use (p <0 /001) and the level of awareness (p < 0/003). Moreover, 86.9 percent of the participants believed that consuming of steroieds is necessary to win in sport events and 47 percent of them began the use of these drugs in the first year of their sport engagement.
  Conclusions
  It seems that coaches and athletes haven’t enough knowledge about the affects of the steroids in the body, so they use a lot of these kind of drug. Therefore it is necessary to make comprehensive and educational course to improve the knowledge of athletes and coaches.
  Keywords: Doping, Anabolic steroids, Hormone, Abuse
 • Mohammad Ebrahim Bahram, Mohammad Javad Pourvaghar*, Hosein Mojtahedi, Ahmad Reza Movahadi Page 90
  Background And Aim
  Many studies show that there is close relationship between health and cardiovascular endurance indices so that regular exercises can improve these indices. The main purpose of this research was to examine the effect of eight weeks of aerobic exercise training on physiological parameters as cardiovascular endurance and body composition of high school boy students aged 15 to 18 in Kashan during 2012-2011.
  Materials And Methods
  This stud considered as a quasi-empirical research including high school student boys in Kashan. Thirty students out of 120 were selected randomly and further divided into two equal groups including the experimental group (mean age 1.30±17.46 yr., weight 9.91±56.73 kg, height 4.92±168.73 cm, BMI 3.42±19.88 kg/m2) and the control group (mean age 1.18±17.53 yr., weight 11.96±60.06 kg, height 7.84±169.66 cm, BMI 3.51±20.79 kg/m2) respectively. Variables including maximum oxygen consumption, resting heart rate and body composition were measured. The exercise program included eight-weeks of aerobic exercise, three times per week, performed at 60 to 70 percent of maximum heart rate. During the protocol, the control group had no sport activity. For statistical analysis, the Kolmogrov-Smirinov normality test along with covariance analysis and Leven tests were used.
  Results
  The result showed that aerobic exercise significantly improved cardiovascular endurance (increased maximum oxygen consumption, p=0.001, decreased the resting heart rate (p=0.0001), but had no significant effect on body composition (p=0.86(, body fat percent (p=0.16) and ideal body fat (p=0.31). No significant difference was observed in the control group (p≥ 0.05).
  Conclusion
  Eight weeks of aerobic exercise up to %70-%60 of maximal heart rate improved cardiovascular endurance indices. Moreover, no significant changes in the body fat of the participants were observed and this may be due to normal body composition. More research on fatty people are necessary for better understanding of the issue.
  Keywords: Cardiovascular endurance, Aerobic exercise, Body composition