فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 2 (تابستان 1391)
 • بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/06/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حمیدرضا احمدی یزدی*، مهرزاد حمیدی، سیدنصرالله سجادی صفحه 9
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش کیفیت رویداد، کیفیت خدمات و هویت تیمی بر رضایتمندی تماشاگران فوتبال بود. روش تحقیق همبستگی و از نوع پیمایشی بود که به شکل میدانی انجام شد. بدین منظور 353 نفر از تماشاگران بالای 18 سال شهرآورد استقلال و پرسپولیس از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات چهار پرسشنامه کیفیت رویداد ژانگ و همکاران (1997)، کیفیت خدمات واکفیلد و همکاران (1996)، هویت تیمی تریل و جیمز (2001) و رضایتمندی کلی الیور (1980) بودند که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید متخصص تایید و پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب (72/0، 77/0، 96/0، 76/0) به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، بین متغیرهای تحقیق با رضایتمندی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (01/0P<). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد هویت تیمی پیش بینی کننده قوی تری برای رضایتمندی تماشاگران می باشد. مدیران باشگاه ها و مسئولین سازمان لیگ برتر فوتبال می توانند با در نظر گرفتن استراتژی برای افزایش حضور تماشاگران از طریق افزایش احتمال یک تجربه مثبت در تماشاگران فعالیت هایی را در برنامه بلند مدت خود در نظر بگیرند. همچنین به هویت تیمی به عنوان اصلی ترین عامل بر رضایت تماشاگران بیشتر توجه نمایند.
  کلیدواژگان: کیفیت رویداد، کیفیت خدمات، هویت تیمی، رضایتمندی، شهرآورد فوتبال
 • علی میرعابدی*، مرتضی شهبازی مقدم، علی اصغر رواسی صفحه 25
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی ارتباط بین طول گام آخر دورخیز پرش جفت آبشار والیبال و توان بی هوازی با ارتفاع و انحراف پرش در والیبالیست های نخبه مرد بود. بدین منظور از 14 بازیکن نخبه مرد با میانگین وزن 51/10±67/76 کیلوگرم، قد 03/0±91/1 متر و سن 94/4± 4/19 سال،توسط دوربین کداک (با فرکانس 125 هرتز) فیلمبرداری شد و با استفاده از دستگاه تحلیلگر حرکتی میکروماک آزمون پرش با دورخیز به قصد زدن آبشار والیبال انجام شد، آزمون پرش سارجنت نیز توسط تابلو و دستگاه دیجیتال بر روی آزمون شوندگان اعمال گردید. داده های خام توسط نرم افزار اکسل پردازش گردید و پس رسم نمودارهای لازم، تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده توسط برنامه اس پی اس اس با استفاده از روش همبستگی پیرسون انجام شد نتایج حاصل، بیانگر عدم وجود ارتباط معنی دار بین متغیرهای مورد نظر بود، به غیر از دو مورد (طول گام آخر دورخیز طبیعی پرش جفت آبشار والیبال با توان بی هوازی 526/0= r و طول گام آخر دورخیز بلند پرش جفت آبشار والیبال با توانبی هوازی 570/0= r) که همبستگی در سطح معنی داری (05/0≥ p) مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: گام آخر دورخیز، ارتفاع پرش، انحراف از محور قائم، توان بی هوازی، آبشار والیبال
 • مهدی شریعتی فیض آبادی*، محمود گودرزی صفحه 35
  هدف از این پژوهش بررسی ارتباط میان شاخص های جمعیتی – اقتصادی با میزان موفقیت کشورهای حاضر در بازی های آسیایی 2010 گوانگجو بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها علی پس از وقوع بود.جامعه آماری تمام کشورهای شرکت کننده در بازی های آسیایی 2010 گوانگجو (45 کشور) بود(که قبلا مورد مطالعه قرار نگرفته است). نمونه آماری شامل کشورهای مدال آور (36 کشور) در این بازی ها بود. داده ها با مطالعه منابع لاتین و فارسی مختلف و همچنین وب سایت های معتبر بانک جهانی و شورای المپیک آسیا به دست آمد. پس از بررسی شرایط آمار پارامتریک توسط آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف، برای تعیین ارتباط میان متغیر پیش بین (موفقیت) و مولفه های جمعیتی-اقتصادی (جمعیت،اندازه تیم،سابقه میزبانی،نرخ رشد،هزینه سلامت و GDP) از آزمون تحلیل واریانس یک عامله (ANOVA) استفاده شد. نتایج رگرسیون چندگانه نیز در نهایت نشان داد که از میان شاخص های جمعیتی – اقتصادی، اندازه تیم قادر به پیش بینی معنی دار میزان موفقیت کشورهای حاضر در بازی های آسیایی 2010 گوانگجو بود (0001/0 P<، 78/0= R2).
  کلیدواژگان: بازی های آسیایی، موفقیت، مدال، جمعیتی - اقتصادی
 • مجتبی ابراهیمی ورکیانی*، محمدحسین علیزاده، محمد کریمی زاده اردکانی، انوشیروان کاظم نژاد صفحه 49
  فعالیت بدنی در دوران سالمندی رو به کاهش می رود. این درحالی است که سازمان جهانی بهداشت اولین شاخص سلامتی یک جامعه را میزان فعالیت بدنی و تحرک جسمانی در آن جامعه دانسته است. از طرفی کاهش فعالیت بدنی می تواند فاکتورهای روانی و جسمانی در افراد را نیز تحت تاثیر قرار دهد. هدف از تحقیق حاضر بررسی سلامت روان و رابطه ی آن با دردهای اسکلتی-عضلانی در سالمندان ورزشکار و غیر ورزشکار شمال شهر تهران بود. در این تحقیق 205 نفر از سالمندان شمال شهر تهران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و سلامت روان و میزان اختلالات و دردهای اسکلتی-عضلانی آنها با استفاده از پرسشنامه ی سلامت عمومی(GHQ) و پرسشنامه ی عمومی نوردیک (NMQ) سنجیده شد. به منظور تجزیه و تحلیل های آماری، از روش t مستقل، آزمون یومن ویتنی و رگرسیون لوجیستیک استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت سطح کلی سلامت روان و تمامی موئلفه های آن در گروه ورزشکار نسبت به غیر ورزشکار معنی دار بود. رگرسیون لوجیستیک نیز دردهای گردن و زانو را در میزان افسردگی و عملکرد اجتماعی سالمندان پیش بینی کرد(p<0.05). با توجه به نتایج تحقیق حاضر احتمالا برخورداری از فعالیت بدنی منظم بتواند اثر معنی داری بر سلامت روان سالمندان و بهبود آن را دارا باشد. همچنین شاید اختلالات و دردهای اسکلتی-عضلانی بتواند یک عامل اثرگذار و مرتبط با افسردگی و کارکرد اجتماعی و روابط کاری در سالمندان باشد.
  کلیدواژگان: سالمندان، سلامت روان، اختلالات اسکلتی، عضلانی، فعالیت بدنی
 • نوید اسدی*، سیدنصرالله سجادی صفحه 61
  هدف از انجام این تحقیق اولویت بندی شایستگی های مدیران رویداد های ورزشی از دیدگاه اساتید دانشگاه های کشور بود. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی بوده و به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه اساتیدی که بیش از سه سال سابقه تدریس دروس مرتبط با مدیریت رویداد ورزشی را در دانشگاه ها داشتند به تعداد 39 نفر تشکیل می دادند و نمونه آماری برابر با جامعه آماری بود. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه 65 سوالی بسته پاسخ شایستگی مدیران رویدادهای ورزشی COSEM (تاه، 1997) بود که روایی محتوای آن توسط اساتید دانشگاه تایید و ضریب پایایی آن 87/0 بدست آمد. برای اولویت بندی شایستگی های مدیران رویدادهای ورزشی از آزمون تحلیل عاملی تاییدی با چرخش واریماکس و از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای تایید نرمال بودن داده ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که، تکنیک های برنامه ریزی و مدیریت رویداد، مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی، مدیریت تحقیق و بازاریابی رویداد، روش های تجارتی، مسائل سیاسی و دولتی، ارتباطات و روابط عمومی، تکنیک های مدیریتی، مدیریت ریسک و مهارت های کامپیوتری از مهمترین شایستگی های مدیران رویدادهای ورزشی از دیدگاه اساتید دانشگاه های کشور است.
  کلیدواژگان: شایستگی، رویداد ورزشی، مدیر رویداد ورزشی
 • نیما قره داغی*، مهدی مکاری صفحه 75
  هدف از این پژوهش، بررسی اثر مصرف چهار هفته مکمل کوآنزیم Q10 بر حداکثر اکسیژن مصرفی، اوج توان بی هوازی و استقامت ویژه بازیکنان فوتسال بود. به همین منظور، 14 بازیکن فوتسال در سطح مسابقات دانشگاهی قهرمانی کشور با میانگین سنی 69/1±42/21 سال و اوج توان بی هوازی63/54±94/437 وات، حداکثر اکسیژن مصرفی 87/3±84/48 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بر در دقیقه انتخاب شدند. افراد مورد بررسی به طور تصادفی به دو گروه مصرف کننده مکمل (8 نفر) [DDC1] و دارونما (6نفر) تقسیم شدند. هر دو گروه هفته ای 4 جلسه 90 دقیقه ای تمرین کردند و تمامی شرایط برای آنها یکسان بود. گروه مکمل و کنترل به مدت 4 هفته، به ترتیب، هر روز 300 میلی گرم مکمل CoQ10 و دارونما مصرف کردند. برای سنجش VO2max و زمان رسیدن به واماندگی از آزمون بروس بر روی نوارگردان، و از آزمون رست و آزمون هاف برای سنجش اوج توان بی هوازی و استقامت ویژه بازیکنان استفاده شد. نتایج نشان داد که پس از مصرف مکمل، VO2max گروه مکمل(از 65/48 به 58/51 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در دقیقه) با توجه به مقادیر گروه کنترل در زمان پس آزمون تغییرات قابل توجهی پیدا نکرد. زمان فعالیت تا واماندگی (از 87/811 ثانیه به 66/816 ثانیه) و سطح استقامت ویژه (از 25/1291 متر به 25/1381 متر) نیز در مقایسه با گروه دارونما تغییر معنی داری نکردند. در نتیجه، مصرف یک ماه مکمل COQ10 احتمالا نمی تواند موجب افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی، زمان رسیدن به خستگی و توان بی هوازی و استقامت ویژه بازیکنان فوتسال دانشگاهی شود که در این صورت کسانی که به مصرف این مکمل روی می آورند باید مدت بیشتری از این مکمل استفاده کرده تا احتمالا از اثرات مفید آن بهره مند شوند.
  کلیدواژگان: مکمل CoQ10، بازیکنان فوتسال، حداکثر اکسیژن مصرفی، زمان رسیدن به واماندگی
 • مسائل فرهنگی ورزش قهرمانی ایران از دیدگاه صاحبنظران
  عبدالحمید احمدی*، حسین نوری نیا، غلالامرضا مقدم صفحه 87
  امروزه، ورزش دارای دو وجه اصلی، متمایز و در عین حال مرتبط با یکدیگر است. از یک سو ورزش مقوله ای حرفه ای محسوب می شود که برخی آن را به عنوان شغل خود برمی گزینند و سازمان ها و موسسه های متعددی برای اشتغال ورزشکاران و مدیریت ورزش شکل می گیرد. در مقابل و از سویی دیگر، ورزش به عنوان کالایی فرهنگی در جامعه مورد توجه اقشار گوناگون اجتماعی قرار می گیرد. در این رویکرد، ورزش به عنوان کالایی پرنفوذ شناخته می شود که تغییر و تحولات و مسائل موجود در بخش حرفه ای آن به جامعه سرایت می کند و آن را تحت تاثیر خود قرار می دهد. از همین رو می توان گفت امروزه حوزه ورزش بالاخص ورزش قهرمانی با مسائل فرهنگی متعددی مواجه می باشد و یکی از مهم ترین گام ها در این مسیر، شناخت دقیق وضعیت فضای فرهنگی ورزش و مسائل موجود در آن است تا بتوان با شناخت وضع موجود، برای رسیدن به وضعیت مطلوب گام های موثر و اندیشیده شده ای برداشت. این مقاله که بخشی از نتایج پژوهشی را ارائه می دهد تلاش دارد تا از دیدگاه فعالان و صاحب نظران ورزش کشور، ضمن بیان مصادیق فعالیت فرهنگی در ورزش، وضعیت فرهنگی ورزش، نظام تنبیه و تشویق در ورزش کشور، و مسائل مدیریتی، کلان و ساختاری ورزش کشور را به بحث گذارد و راه های کاهش مسائل و مشکلات عرصه فرهنگی ورزش را ارائه نماید. نتایج تحقیق بیانگر آن است که صاحب نظران از نبود برنامه فرهنگی روشن و مشخص در ورزش کشور، مشخص نبودن وظایف فدراسیون ها در حوزه های فرهنگی، ضعف ساختارهای مناسب در مدیریت فرهنگی ورزش، نبود نظام هدفمند فرهنگی در سطح باشگاه ها، شعارزدگی در کارهای فرهنگی حوزه ورزش، وجود فاصله بین برنامه های فرهنگی ورزش با نیازهای جامعه ورزش، سلیقه گرایی و افراط یا تفریط مدیران در اعمال سیاست های فرهنگی و اخلاقی در حوزه ورزش، عملکرد بخشنامه ای در حوزه فرهنگی ورزش، فقدان فهم مشترک مدیران از مفهوم فرهنگ و اخلاق در ورزش، تقدم و اولویت نتیجه گرایی بر ارزش محوری، فقدان ضمانت اجرایی سیاست های فرهنگی در حوزه ورزش، را به عنوان مهم ترین مسایل فرهنگی در ورزش عنوان کرده اند. به زعم پاسخ های دریافتی، نتیجه چنین وضعیتی موجب شده است تا مشکلات عدیده فرهنگی همچون وجود برخی مشکلات اعتقادی و اخلاقی در بین ورزشکاران، ایجاد فضای بی اعتمادی، رواج ریاکاری و فریب کاری در عرصه ورزش، نگاه ابزاری به امر به معروف و نهی از منکر در ورزش، و آلوده شدن فضای ورزشگاه ها به رفتارهای نابهنجار همچون الفاظ و شعارهای مغایر با فرهنگ و روح ورزش را در ورزش کشور شاهد باشیم.
  کلیدواژگان: ورزش حرفه ای، مسائل فرهنگی ورزش، مسائل مدیریتی ورزش، مسائل کلان و ساختاری ورزش
 • احمد مزیدی، ولی الله دبیدی روشن* صفحه 101
  افزایش کوفتگی عضلانی و التهاب متعاقب تمرینات مقاومتی سنگین در مطالعات متعددی گزارش شد، اما اثر مصرف مکمل ضدالتهابی و ضد درد زنجبیل بر سایتوکین های پیش التهابی از قبیل پروتئین واکنشی C(hs-CRP) و اینترلوکین 6(IL-6) و بر شاخص های مرتبط با کوفتگی عضلانی تاخیری شامل کراتین فسفوکیناز(CPK) و لاکتات دهیدروژناز(LDH) در بلافاصله و 24 ساعت پس از تمرین مقاومتی با دو الگوی باردهی معکوس در ورزشکاران رشته های توانی مشخص نیست. هدف این مطالعه تاثیر مکمل دهی کوتاه مدت زنجبیل بر سایتوکین های پیش التهابی و شاخص های مرتبط با کوفتگی عضلانی تاخیری متعاقب دو سیستم باردهی فزاینده و کاهنده در مردان جوان والیبالیست و فوتبالیست بود. 40 مرد ورزشکار در یک طرح طولی بطور تصادفی به چهار گروه تمرینی شامل گروه های روش باردهی فزاینده و کاهنده و گروه های دارونمای مربوطه تقسیم شده و در دو مرحله مجزا به فاصله یک هفته (با و بدون مکمل زنجبیل)بررسی شدند. تمرین مقاومتی شامل تمرینات ویژه برای نواحی مختلف بدن و با توجه به یک تکرار بیشینه 3 جلسه در هفته و به مدت یک هفته اجرا شد. مکمل زنجبیل نیز با دوز 3000 میلی گرم وسه وهله در روز(هر وهله 1000 میلی گرم)بمدت یک هفته مصرف شد. خون گیری از ورید پیش بازویی در سه مرحله قبل و بلافاصله و 24 ساعت پس از اجرای تمرین اجرا شد. هر دو روش تمرین مقاومتی به ویژه الگوی باردهی کاهنده باعث افزایش معنی دار CRP، IL-6، CPK و LDH بخصوص بلافاصله و 24 ساعت پس از آن در مقایسه با گروه دارونما شد. اگرچه مکمل زنجبیل تاثیری بر مقادیر استراحتی سایتوکین های پیش التهابی و کوفتگی عضلانی تاخیری در مقایسه با دوره قبل از مکمل گیری نداشت، اما باعث تخفیف افزایش این شاخص ها متعاقب هر دو روش تمرین مقاومتی بخصوص روش باردهی فزاینده در مقایسه با گروه دارونما شد. یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که اجرای تمرینات مقاومتی بخصوص با روش باردهی کاهنده (سیستم سنگین به سبک) حتی در ورزشکاران آماده نیز باعث ایجاد التهاب سیستمیک و کوفتگی عضلانی تاخیری می شود و مکمل گیری کوتاه مدت زنجبیل فقط منجر به مهار اثرات التهابی و کوفتگی عضلانی تاخیری تمرینات مقاومتی به ویژه الگوی باردهی فزاینده می باشد.
  کلیدواژگان: سیستم های تمرینی، سایتوکین ها، کوفتگی عضلانی، زنجبیل، ورزش های توانی
 • محمدعلی قره* صفحه 113
  توسعه ورزش بخشی از توسعه کشور است. رسانه های جمعی از ابزارهای مهم توسعه ورزش هستند که در تحقق بسیاری از اهداف توسعه ورزش اثر گذارند. هدف تحقیق بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش کشور بود. روش تحقیق از نظر استراتژی نوصیفی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی و از نظر جمع آوری داده ها میدانی بود. در این راستا پرسشنامه ای دو بعدی در5 محور توسعه ورزش، تدوین گردید. به این منظور پرسشنامه پس از اعتباریابی و تعیین ضریب پایایی بین 342 نفر نمونه از جامعه 560 نفری به عنوان صاحب نظران حوزه ورزش و رسانه توزیع و جمع آوری شد. نمونه ها شامل چهار گروه مدیران و کارشناسان رسانه، مدیران و کارشناسان ورزش بودند. نتایج نشان داد بین دیدگاه آزمودنی ها در رابطه با تاثیر رسانه های جمعی در توسعه ورزش در هر 5 محور توسعه ورزش بین وضع موجود و مطلوب تفاوت معنی داری وجود دارد(05/0≥ α). رسانه های جمعی با توجه به این محورها و اقدامات موثر رسانه ای، نقش غیر قابل انکار در مسیر توسعه دارند. رسانه ها با ماهیت خود متغیرهای توسعه ورزشی را بهبود می بخشند و در نهایت منجر به توسعه ورزش خواهند شد.
  کلیدواژگان: رسانه های جمعی، ورزشی، توسعه
|
 • H.R.Ahmadi Yazdi*, M.Hamidi, S.N.Sajjadi Page 9
  The aim of this study was to investigate the role of event quality, service quality and team identification in the satisfaction of football spectators. Research method of this study was correlation, survey and field. The population of this study consisted of all spectators of Esteghlal-Persepolis derby in football premier league of Iran. Since the population size of the study was over than 70000 people, based on Morgan scale the sample size was determined as 353 individuals (age>18 yr) by stratified random sampling method. To collect the data, four questionnaires of event quality of Zhang et al. (1997), service quality of Wakefield et al. (1996), team identification of Trail and James (2001) and satisfaction of Oliver (1980) were used. Face and content validity of the questionnaires was determined by eight sport management professors and their reliability by Cronbach’s alpha coefficient (0.72, 0.77, 0.96, 0.76 respectively). To analyze data, Pearson correlation coefficient and regression was used. Results showed a positive and significant relationship between research variables and satisfaction (p<0.01). Furthermore regression result showed that team identification was a stronger predictor of spectators’ satisfaction. Considering strategies to increase the attendance of spectators through increasing their positive experiences, club managers and authorities of football premier league organization can consider activities in their long-term plans. Furthermore, they should pay more attention to the team identification as the most important factor of spectators’ satisfaction.
  Keywords: Event Quality, Service Quality, Team Identification, Satisfaction, Football Derby
 • A.Mirabedi*, M. Shahbazi Moghaddam, A.A. Ravasi Page 25
  The aim of the present study was to investigate the relationship between last stride of run-up of upward jump in spiking and anaerobic power with jump height and deviation from vertical axis in male elite volleyball players. For this purpose, 14 male elite volleyball players (mean weight 76.67±10.51 Kg, height 1.91±0.03 m, age 19.4±4.94 yr) were filmed with a Kodak video camera (125 Hz). Motion analyzer of Micromax system was used to perform upward jump for spiking. Sergeant jump test was recorded by a digital system (precision ± 1cm). Data were analyzed by Excel and SPSS15 software as well as Pearson correlation coefficient. The results revealed no significant relationship among those variables in question but a significant correlation was observed between the normal last stride of run-up of upward jump and anaerobic power (r=0.526) and also between long last stride of run-up of upward jump and anaerobic power (r=0.570) (P≤0.05).
  Keywords: Last Stride of Run, Up, Jump Height, Deviation from Vertical Axis, Anaerobic Power, Volleyball Spike
 • M.Shariati Feizabadi*, M.Goudarzi Page 35
  The aim of this study was to investigate the relationship between demo-economic factors and the success of participating countries in Guangzhou 2010 Asian Games. The present study was casual-comparative and applied. The statistical population consisted of 45 countries participating in Guangzhou 2010 Asian Games (not previously analyzed). The statistical sample consisted of 36 countries which had won medals in these games. The data were collected from different English and Persian evidences and valid websites of World Bank and Olympic Council of Asia. Parametric situation of data was ascertained by Kolmogoro Smirnov (K-S) test. Also, one-way ANOVA determined the linear relationship between the predictive variable (success) and all demo-economic factors (population, GDP, health expense, growth rate, team size and ex-host). The results of Multivariate Regression analysis showed that among demo-economic factors, team size could significantly predict the success of countries participating in Guangzhou 2010 Asian Games (R2=0.78, P<0.0001).
  Keywords: Asian Games, Success, Medal, Demo, Economic
 • M.Ebrahimi Varkiani*, M.H.Alizadeh, M.Karimizadeh Ardekani, A.Kazemnezhad Page 49
  Physical activity may decrease with age while World Health Organization determines the physical activity as the first index of a healthy society. Decreased physical activity may affect the physical and mental factors in people. The aim of the present study was to investigate the mental health and its relationship with musculoskeletal disorders in elderly athletes and non-athletes from north of Tehran. An available sample of 205 elderly in north of Tehran were selected to be surveyed. The general health questionnaire and Nordic questionnaire were used to investigate their mental health subscales and musculoskeletal pains and disorders. Independent t test, Mann-Whitney U test and logistic regression were used to analyze the data. Results showed a significant difference in mental health and its subscales between athletes and non-athletes. Additionally, logistic regression predicted the association of neck and knee pains and disorders with depression and social functioning symptoms (p<0.05). According to the results, regular physical activity may have a significant effect on the mental health of the elderly. Furthermore, musculoskeletal pains and disorders may be an effective and associated factor with increased depression signs and social performance and work relationships in the elderly.
  Keywords: Elderly, Mental Health, Musculoskeletal Disorders, Physical Activity
 • N.Asadi*, S.N.Sajjadi Page 61
  The aim of this study was to prioritize the competencies of managers of sports events by the viewpoints of university professors in Iran. The study was descriptive and survey and was conducted as a field research. Statistical population consisted of 39 university professors with more than three years of experience in teaching courses related to the management of sports events and the statistical sample was equal to statistical population. To collect data, COSEM questionnaire of the competencies of managers of sports events (Toh, 1997) consisting of 65 closed questions was used. The content validity of the questionnaire was confirmed by university professors, and its reliability was 0.87. In order to prioritize the competencies of managers of sports events, the confirmatory factor analysis with varimax rotation was used and Kolmogorov-Smirnov was used to confirm normality of the data. The results showed that the most important competencies of managers of sports events from the viewpoints of the university professors were event planning and management techniques, sports facilities management, event marketing management, financial procedure, political issues, communications/public relations, management techniques, risk management and computer skills.
  Keywords: Competency, Sports Event, Sport Event Manager
 • N.Gharahdaghi*, M.Makari Page 75
  The aim of this study was to evaluate the effects of four weeks of CoQ10 supplement consumption on VO2max, peak anaerobic power and specific endurance in indoor soccer players. 14 indoor soccer players (age 21.42±1.69 yr, peak anaerobic power 437.94±54.63 watt, VO2max 48.84±3.87 ml/kg/min) who were experienced in national college championships were randomly divided into two groups where supplement group (N=8) consumed CoQ10 supplement (300 gr/day) and placebo group (n=6) consumed placebo. Both groups trained for four 90-min. sessions per week. Supplement and control groups consumed 300 mg of CoQ10 and placebo respectively daily. Bruce test was performed on a treadmill to measure VO2max and time to exhaustion, Rast test and Hoff test were used to measure peak anaerobic power and specific endurance. The values were obtained before and after the intervention period and compared using student paired and unpaired t tests. Findings showed that after supplement consumption, posttest VO2max did not change in supplement group (from 48.65 ml/kg/min to 51.58 ml/kg/min). Time to exhaustion (from 811.87 seconds to 816.66 seconds) and specific endurance (from 1291.25m to 1381.25m) did not significantly change. It can be concluded that four weeks of CoQ10 supplement consumption could not increase VO2max, time to exhaustion, anaerobic power and specific endurance of indoor soccer players. So the consumers should take this supplement longer so that they can benefit from its positive effects.
  Keywords: CoQ10supplement, Indoor Soccer Players, VO2max, Time to Exhaustion
 • Cultural Issues of Iran Championship Sports From Expert's Viewpoints
  A.H. Ahmadi*, H. Noorinia, Gh.R. Moghaddam Page 87
  Today, sport has two distinct yet inter-related facets. It is a professional activity in one hand that some choose it as their sole job and a variety of organizations and agencies come into existence to employ athletes and sport management. On the other hand, it is regarded as a cultural commodity by different social classes. Sport is thus recognized as a very influential commodity and its transformations in its professional part spread and affect different aspects of the society. Nowadays sport especially championship sport faces multiple cultural problems. One of the important steps inthis path is to recognize the cultural atmosphere of sport and its current problems sothat we can reach a suitable condition in sport. This paper aimed to present sportexperts’ viewpoints on cultural activities in sports, the cultural status of sport, the punishment and awarding system, and the managerial and structural issues in Iran championship sports and to provide strategies to decrease cultural problems of sports. The results of this research highlighted the following shortcomings in the cultural domain of Iran championship sport according to the experts’ viewpoints: Lack of a clear and definite cultural plan in Iran championship sports. Indefinite responsibilities of federations in cultural domains. Structural weakness of the cultural management of sports. Lack of a cultural system in the sports clubs. Baseless slogans in the cultural sphere of sport domain. Inconsistency between the sports cultural programs and the actual needs of the society. Managers’ wasteful or extremist actions in the cultural and ethical policies in sports. Bureaucratic management in the cultural domain of sport. Lack of common understanding in managers about the concepts of culture and ethics in sports.Prioritizing pragmatism over value-orientation. Lack of executive guarantee of cultural policies in sport domain.
  Keywords: Championship Sports, Cultural Issues in Sports, Managerial Issues in Sports, Macro, Issues, Structural Issues in Sports
 • A.Mazidi, V.Dabidi Roshan* Page 101
  Studies show that heavy resistance exercises resulted in an increase in the DOMS and inflammation, but the effects of anti-inflammatory and analgesic supplementation of ginger on pro-inflammatory cytokines such as high sensitive C-reactive protein (hs- CRP) and interleukin-6 (IL-6) and markers related to delayed muscle soreness including creatine phosphokinase (CPK) and lactate dehydrogenase (LDH), immediately and 24 hours after resistance exercise with two reverse overload systems in power athletes are not well known. The aim of this study was to investigate the effect of the short-term ginger supplementation on hs-CRP, IL-6, CPK and LDH following the increasing and reducing overload systems in male young volleyball and soccer players. 40 athlete males in a longitudinal design were divided randomly into four groups: training (experimental) groups and placebo groups with the overload systems of increasing and reducing. Subjects were investigated in two separate stages (with one week interval) with and without ginger supplement. Resistance exercise included special exercises for different parts of the body that were performed with 1RM during 3 sessions per week for one week. The experimental group orally received 3 capsules (Each capsule contained 1000 mg) of ginger rhizome powder three times a day for one week. Blood samples were collected before (T1), immediately (T2) and 24 hr (T3) after resistance training. Results showed that resistance training in both systems, particularly the decreasing overload pattern significantly increased LDH, CPK, IL-6 and CRP immediately and 24 hours after aforesaid exercise when compared to placebo group. Although ginger supplementation did not affect rest levels of pro-inflammatory cytokines and delayed muscle soreness compared to the period before supplementation, it attenuated their increase following both systems particularly increasing pattern. The results showed that resistance exercise specifically with reducing overload method results in systemic inflammation and delayed onset muscle soreness even in prepared athletes and short-term ginger supplementation alleviates the systemic inflammation and delayed muscular soreness caused by the resistance training particularly the increasing overload system.
  Keywords: Training Systems, Cytokines, DOMS, Ginger, Power Exercises
 • M.A.Gharah* Page 113
  Sport development is a step towards the development of Iran. Mass media are important tools for sport development which can contribute to achieve sport goals. The aim of this survey was to investigate the role of mass media in sport development. The method used in this study was descriptive، field and survey. A questionnaire was designed in five sport development dimensions. The validity and reliability of questionnaire were confirmed and then distributed among 342 subjects of the sample (in four groups: media managers، media experts، sport managers، sport experts) from 560 media and sport experts as the statistical population of the study. The results showed a significant difference between existing and desired condition in subjects’ viewpoints on the effect of mass media on sport development in all five dimensions (α≤0. 05). It can be concluded that mass media play an undeniable role in sport development; they improve variables of sport development through their nature and finally develop sport.
  Keywords: Mass Media, Sport, Development