فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 55، بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/02/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه عابدی، مهناز اخوان تفتی صفحه 5
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه ء اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی (فعال و غیرفعال) و چندحسی بر یادآوری کودکان دارای نیازهای ویژهء ذهنی است.
  روش
  پژوهش حاضر، نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است و دانش آموزان پسر دارای ناتوانی ذهنی خفیف پایهء چهارم مدارس استثنایی شهر کرج به عنوان جامعه ی مورد مطالعه انتخاب شدند. تعداد نمونه، 60 نفر و روش نمونه گیری هدفمند بود که به شکل تصادفی در سه گروه آزمایش و یک گروه گواه قرار گرفتند.
  یافته ها
  داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل واریانس یک راهه و آزمون پیگیری توکی تحلیل شد. یافته ها نشان داد که هر سه گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه، بهبودی معناداری در یادآوری داشتند. هم چنین، یافته ها نشان داد که بین گروه شناختی فعال- چندحسی با گروه شناختی- فعال، از نظر اثربخشی تفاوت معنی دار وجود ندارد. اما، بین میانگین گروه شناختی فعال- چندحسی با گروه شناختی- غیرفعال، هم چنین، گروه شناختی فعال با گروه شناختی غیرفعال تفاوت معنی دار وجود دارد و این تفاوت به نفع گرو های شناختی فعال- چندحسی و شناختی فعال بود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که آموزش راهبردهای شناختی فعال در یادآوری کودکان دارای ناتوانی ذهنی، بیشتر از آموزش غیرفعال موثر است و یادآوری بهتری را سبب می شود.
  کلیدواژگان: راهبردهای شناختی فعال، غیرفعال، روش چندحسی، یادآوری، کودکان دارای نیازهای ویژه ذهنی
 • نرگس چیمه، طیبه محتشمی*، هاله افقی صفحه 17
  هدف

  پژوهش حاضر سعی دارد، مشکلات رفتاری خواب را در کودکان دارای اتیسم بررسی کرده و با کودکان عادی مورد مقایسه قرار دهد.

  روش

  طرح پژوهش حاضر از نوع علی – مقایسه ای و جامعه آماری شامل کلیه کودکان سنین پیش دبستانی دارای اتیسم و عادی شهر تهران بود. حجم گروه نمونه، 97 نفر از کودکان دارای اتیسم و کودکان عادی بود که به صورت دردسترس انتخاب شدند. از مقیاس عادت های رفتاری خواب کودکان (CSHQ) که توسط والدین گزارش می شود، به عنوان ابزار در پژوهش حاضر استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که مشکلات رفتاری خواب در کودکان دارای اتیسم در مقایسه با کودکان عادی تفاوت معنی داری دارد.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که مشکلات رفتاری خواب در کودکان دارای اتیسم نسبت به کودکان عادی بیشتر است و این می تواند به خاطر ویژگی های این کودکان باشد. بنابراین دقت به وضعیت خواب کودکان، در این زمینه توصیه می شود.

  کلیدواژگان: عادت های رفتاری خواب، اختلال اتیسم، کودکان
 • زینت توکلی، مریم نزاکت الحسینی، سالار فرامرزی، شیلا صفوی همامی صفحه 29
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر یک دوره تمرینات ادراکی- حرکتی بر عملکرد توجه کودکان مبتلا به نقص بینایی است.
  روش
  در این پژوهش، 3 کودک مبتلا به نقص بینایی با میانگین سنی (1/ 2±5/5) و حدت بینایی 70 /20 و200/ 20 با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از لحاظ جمعیت شناختی همگن شدند. ابزار های مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس رشد زبانی، مقیاس ادراکی- حرکتی گزل، آزمون استنفورد بینه و مقیاس عصب روان شناختی کانرز بودند. در این پژوهش از طرح خط پایه چندگانه استفاده شد که پس از موقعیت خط پایه، مداخله ادراکی- حرکتی به مدت 8 هفته به آزمودنی ها ارائه شد.
  یافته ها
  نمودار داده ها در طی تحلیل دیداری نشان داد که تمرینات ادراکی- حرکتی با درصد داده های غیر همپوش 5/ 87 و همپوش 5/ 12 درصد بر عملکرد توجه آزمودنی ها اثربخش بوده است.
  نتیجه گیری
  بنابراین به نظر می رسد که تمرینات ادراکی- حرکتی می توانند منجر به بهبود عملکرد توجه در کودکان مبتلا به نقص بینایی گردند.
  کلیدواژگان: اختلال بینایی، تمرینات ادراکی، حرکتی، توجه، کارکردهای شناختی
 • حجت الله راغب صفحه 45
  هدف
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثربخشی روش یوگا بر کاهش نشانگان اختلال های تیک در دانش آموزان کم توان ذهنی است.
  روش
  روش این پژوهش نیمه آزمایشی و طرح آن از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود که نمونه ای مرکب از 26 دانش آموز (12 دختر و 14 پسر) که دارای اختلال تیک مزمن حرکتی و صوتی بودند به صورت تصادفی از میان 105 دانش آموز دارای اختلال تیک که با استفاده از پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI4) دارای اختلال تیک تشخیص داده شده بودند، انتخاب شدند. سپس هر کدام از گروه ها با استفاده از جایگزینی تصادفی به دو گروه گواه و آزمایشی تقسیم شدند.
  یافته ها
  تحلیل واریانس نشان داد که که تفاوت بین گروه های آزمایشی و گواه پس از اعمال متغیر روش درمانی در سطح (01/ 0= α) معنادار است و روش درمانی مورد استفاده در تقلیل علائم تیک اثرگذار بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که روش درمانی یوگا در کاهش علائم اختلال های تیک کاملا موثر بوده است. به عبارت دیگر، این روش توانسته است موجب کاهش نشانگان اختلال تیک مزمن حرکتی و صوتی در نزد گروه آزمایشی شود.
  کلیدواژگان: اختلال های تیک، روش یوگا، دانش آموز کم توان ذهنی
 • حسن ضیاالدینی، مجید قدمی، رزا بهاری شرق*، اعظم گودرزی صفحه 59
  هدف

  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر میزان آگاهی دختران نابینا در رابطه با بهداشت جسمی دوران بلوغ مراکز استثنائی استان تهران در سال 1391 صورت گرفته است.

  روش

  مطالعه به صورت شبه تجربی و به روش نمونه گیری تصادفی در بین 100 نفر از دختران نابینای 9 تا 19 سال اجرا شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 30 سوال بوده و داده ها در دو مرحله قبل و بعد از آموزش با هدف بررسی نیازهای آموزشی در ابعاد بهداشت جسمانی با هدف ارتقای آگاهی بهداشت جسمانی دوران بلوغ گردآوری شد.
  یافته-ها: بعد از مداخله، میزان آگاهی مطلوب در خصوص بهداشت جسمی 82% افزایش یافت (P<0.05).

  نتیجه گیری

  آموزش دوران بلوغ در افزایش میزان آگاهی دختران نابینا در ارتباط با بهداشت جسمی با موفقیت همراه بوده و اختلاف معناداری بین آگاهی قبل و بعد از مداخله آموزشی دیده می شود.

  کلیدواژگان: آموزش بهداشت، بررسی نیازهای بهداشتی، دختران نابینا
 • رضا متقیانی صفحه 67
  هدف
  در مقاله حاضر، استانداردهای حیطه ریاضیات در مولفه های شناسایی اعداد و عملیات ریاضی، اندازه گیری، شناسایی شکل ها، و ویژگی های ردیف سازی در دو گروه از کودکان دوره آمادگی عادی و کم توان ذهنی بررسی شده است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری، همه دانش آموزان پایه آمادگی عادی و پایه آمادگی دوم کم توان ذهنی کشور در سال تحصیلی 1389-1390 است. براساس اطلاعات سالنامه های آماری 8 استان کشور که بهترین عملکرد را در کودکان پایه اول داشتند، انتخاب شدند. به منظور تعیین حجم نمونه، از روش نمونه گیری ماتریسی استفاده شد و در نتیجه سیاهه مورد نظر روی 1176 دانش آموز اجرا گردید..
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان داد که کودکان عادی تنها به 58 درصد شاخص های حیطه ریاضی رسیده اند و در مورد کودکان کم توان ذهنی این میزان در حدود 16 درصد است.
  نتیجه گیری
  نتایج، وضعیت نامطلوب کودکان را در استانداردهای ریاضی نشان می دهد و برای تعیین سهم عوامل احتمالی این مسئله به پژوهش های بیشتری نیاز است
  کلیدواژگان: استانداردهای ریاضی، کودکان کم توان ذهنی، کودکان عادی، دوره آمادگی
 • سیف الله آقاجانی، غلامعلی افروز، محمد نریمانی، محمدباقر غباری بناب، زینب محسن پور صفحه 75
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در ارتقای تعامل مادر-کودک (پذیرش فرزند، بیش حمایت گری، سهل گیری، طرد فرزند) در مادران دانش آموزان کم توان ذهنی انجام شد.
  روش
  این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و نحوه گردآوری اطلاعات از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مادران دانش آموزان کم توان ذهنی مدارس استثنایی شهر اردبیل در سال تحصیلی 92-1391 تشکیل دادند. 48 نفر از مادران دانش آموزان کم توان ذهنی به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و سپس در دو گروه به صورت تصادفی جایگزین شدند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در ارتقای تعامل مادر-کودک مادران دانش آموزان کم توان ذهنی موثر است.
  نتیجه گیری
  این یافته نشان می دهد که می توان از روش های کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی برای ارتقای تعامل مادر-کودک در مادران دانش آموزان کم توان ذهنی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، تعامل مادر، کودک، مادران دانش آموزان کم توان ذهنی
|
 • Fatemeh Abedi, Mahnaz Akhavan Tafti Page 5
  Objective
  The aim of this research is to compare the efficacy of three different cognitive methods of instruction on the recall of children with mild intellectual disabilities.
  Method
  Research design is quasi-experimental. Population of study consists of all intellectually disabled male students in karaj province. The sample of study includes 60(4th grade) male students with mild intellectual disabilities. They were selected through in access sampling from Exceptional Schools. The selected students were randomly assigned to three experimental groups and one control group.
  Results
  Data analyzed by using descriptive statistics, ANOVA and Tukey’s follow-up test. The results show that all three methods, in compare with control group, significantly improve the abilities of students. However, there was no significant difference between cognitive-active and multi-sensory methods, but there was a significant difference between the impacts of cognitive-active and cognitive-inactive; and multi-sensory and cognitive-inactive methods.
  Conclusion
  It can be concluded that training of cognitive strategies was more effective on recall of children with intellectual disabilities than passive learning and causes better recall.
  Keywords: Cognitive, active, Cognitive, inactive, Multi, sensory, Mild intellectual disabilities
 • Narges Chimeh, Tayebeh Mohtashami, Haleh Ofoghi Page 17
  Objective

  The aim of this study is to investigate sleep behavioral problems in autistic children in compare with normal children.

  Method

  The design of study is causal-comparative. Population of study includes all autistic and normal preschool children who live in Tehran. Sample of study consists of 97 autistic and normal children that were selected by in access sampling. Children sleep habits questionn-aire (CSHQ) was used for collecting data.

  Results

  Results show that sleep behavioral problems in autistic children had significant difference with normal children.

  Conclusion

  It is demonstrated that sleep behavioral problems is more in autistic children in comparison with normal children. It is likely because of autistic properties of these children. Therefore, paying attention to sleep condition of autistic children is recommended.

  Keywords: Sleep behaviors, Autism disorder, Children
 • Zinat Tavakoli Maryam Nezakat Alhosseini, Salar Faramarzi, Shila Safavi Homami Page 29
  Objective
  The purpose of the present study is to investigate the effect of motor-perceptual training on attention in children with visual impairment.
  Method
  A single-case study was conducted on 3 children with the mean age of 5.5 ± 2.1 and visual impairment (VI) of 70/20 and 200/20. The participants were selected through convenience sampling and matched in terms of demographic features. Language Development Scale, Guzel motor-perceptual Scale, Stanford Binet Scale and Conner’s Neuropsychological Questionnaire were used to collect the data. Multiple baseline design is used. After the baseline situation was set, motor-perceptual training was performed about 8 weeks for the participants.
  Results
  Analysis of data demonstrate that perceptual–motor training had a significant effect on attention (Percentage of non- overlapping data = 87.5 and overlapping data = 12.5).
  Conclusion
  Therefore, it can be concluded that motor-perceptual training can be an appropriate training method for improving attention in children with visual impairment.
  Keywords: Visual impairment, Perceptual–motor training, Attention, Cognitive functions
 • Hojatollah Ragheb Page 45
  Objective
  The aim of the present study is to examine the effect of Yoga on increasing the symptoms of tic disorders in students with intellectual disability (ID).
  Method
  The study was a quasi-experimental research with two hetero-geneous group designs with pretest and posttest. At the first, from 105 students with ID who had recognized with chronic motor and vocal tics, 26 students (12 girls and 14 boys) were selected by cluster random sampling method. Then, they were divided to experimental and control groups.
  Results
  Factor analysis revealed a significant difference between the experimental and control group (α=0/01) and Yoga reduced the symptoms of tic disorders.
  Conclusion
  Yoga had significant impact on increasing the symptoms of tic disorders in students with ID.
  Keywords: Tic disorders, Yoga technique, Intellectually disabled children
 • Hassan Zia Al Dini, Majid Ghadami, Rosa Bahari Shargh Azam Goudarzi, M.A Page 59
  Objective

  The aim of the present study is to assess the impact of health education on awareness of physical health in blind adolescence females in exceptional centers of Tehran.

  Method

  Method of study is quasi-experiment. The sample of study was selected randomly among 100 blind adolescence females (9-19ys). Data was collected by researcher made questionnaire that consists of 30 questions. The questionnaire is performed as pre-test and post-test.

  Results

  After the intervention, the optimal physical health awareness increased about 82% (P<0.05).

  Conclusion

  Training was successful for increasing the awareness of physical health in blind adolescence females. There is a significant different between pre-test and post-test and it presents the effect of intervention.

  Keywords: Health education, Health needs, Blind females
 • Reza Motaghiani Page 67
  Objective
  In this study, math standards like; recognizing numbers, math equations, assessment, recognizing forms and alignment, were assessed in intellectually disabled and normal children.
  Method
  This study is a descriptive survey. Population of study includes all 1st and 2nd grade students. Based on statistical calendar information, 8 provinces that have the best performance were selected. Sample of study consist 1176 students that were selected by matrix sampling method.
  Results
  Data analyses show that normal children reached 58 percents and mentally retarded children had only 16 percents of math standards.
  Conclusion
  It can be concluded that children show inappropriate function in math standards. More researches need to determine the likely factors.
  Keywords: Math standards, Preschool, Intellectually disabled children
 • Seifollah Aghajani, Golam Ali Afrooz, Mohammad Narimani, Bagher Ghobari Bonab, Zeynab Mohsenpour Page 75
  Objective
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of training mindfulness- based stress reduction on mother-child interaction (acceptance, supporting, leniency and rejection) among mothers with intellectually disabled children.
  Method
  Because of the applied goals and data collection procedures of the study, its design was decided to be a quasi-experimental (pre-test and post-test in compare with control group). The population of this study consists of mothers with intellectually disabled primary school students in Ardabil in 2012. 48 mothers of children with intellectually disabled children were randomly selected and then divided into two random groups.
  Results
  The results show that training of mindfulness-based stress reduction is effective in improving mother-child interaction.
  Conclusion
  The findings suggest that mindfulness-based stress reduction can improve mother-child interaction in these situations.
  Keywords: Mindfulness, based stress reduction, Mother, Child Interaction, intellectually disabled children