فهرست مطالب

حوزه - سال سی و یکم شماره 3 (پیاپی 173، پاییز 1393)
 • سال سی و یکم شماره 3 (پیاپی 173، پاییز 1393)
 • سبک زندگی اسلامی 1
 • 192 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/04/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سرمقاله: دریچه ای رو به روشنایی
  مجتبی احمدی صفحه 3
 • نقش سبک زندگی اسلامی در توسعه و پیشرفت
  سیدحسین مصباح صفحه 18
  دراین مقال، پیوند سبک زندگی با توسعه و پیشرفت به بوته بررسی نهاده شده است. بین سبک زندگی و توسعه، پیوند دو سویه وجود دارد; از یک سو سبک زندگی می تواند مولد و موید و یا مانع و مخرب پیشرفت و توسعه باشد و از دیگر سوی، توسعه نیز سبب پیدایی و شکل گیری سبک زندگی خاصی می گردد. در این نوشتار، تلاش شده است تا با استمداد از آموزه های اسلام، سبکی از زندگی، ترسیم و تبیین گردد که درصورت نهادینه شدن، راه توسعه و پیشرفت، فرا روی جامعه باز می شود و امکاناتی که در فرایند توسعه لازم است، فراهم می گردد. معنای توسعه و نیز مراد از سبک زندگی بیان شده است و نقش تولیدی، حمایتی و تقویتی سبک زندگی از طریق سه نوع سرمایه: سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه مالی - مادی، بر فرایند توسعه و پیشرفت شرح می شود.
  کلیدواژگان: اسلام، توسعه، سبک زندگی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه مادی مالی
 • درآمدی بر مفهوم سبک زندگی اسلامی و جایگاه آن در اندیشه رهبری
  سیدعلی نقی ایازی صفحه 58
  این نوشتار، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به طبقه بندی سخنان مقام معظم رهبری در جمع جوانان خراسان شمالی، درباره سبک زندگی اسلامی، می پردازد. در نگاه و رویکرد ایشان، تبیین سبک زندگی اسلامی از آن جهت درخور توجه و اهمیت است که افزون بر سعادت اخروی، موفقیت در زندگی و دستیابی به تمدن و پیشرفت نیز در سایه آن ممکن می شود. درباره راهکارهایی که از طریق آنها زندگی به سبک اسلامی شکل می گیرد، و آسیبهایی که سبب می شود فرد و جامعه، از سبک زندگی اسلامی دور گردد و نیز مصادیق سبک زندگی اسلامی در سخنان رهبری، تبیین و تحلیل انجام شده است.
  کلیدواژگان: سبک زندگی اسلامی، عوامل موثر بر آن، آسیب شناسی، مصادیق سبک زندگی اسلامی، راهکارها در سبک زندگی اسلامی
 • دو شاخص بنیادین در سبک زندگی اسلامی
  ابوالقاسم یعقوبی صفحه 87
  در این نوشتار، سخن از نگاه متعالی اسلام، به سبک و شیوه زندگی است. سبکی که قرآن از آن، به عنوان»حیات طیبه«و زیست شایسته نام برده است. برای روشن شدن این مقوله، تبیین مفهومی صورت گرفته و مبانی قرآنی و روایی آن، به بوته بررسی نهاده شده و جلوه های آن، یک به یک، از نگاه قرآن ترسیم گردیده است، زیر عنوانهایی همچون: ذریه طیبه، بلده طیبه، قول طیب، رزق طیب و... و در ادامه»اخوت دینی«به عنوان شاخص دیگری از مبانی سبک زندگی اسلامی، مورد تحلیل قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: حیات طیبه، ذره طیبه، قول طیب، رزق طیب و اخوت دینی
 • معنی و سبک زندگی مومنانه با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی
  مسلم نجفی صفحه 130
  انسان به عنوان موجود زنده نیازمند حرکت است و هر حرکتی را مقصد و غایتی باید. او موجودی است آگاه و آزاد. چنین موجودی برای زندگی به دنبال معنی و هدفی است که او را از ایستایی، رکود و سقوط رها ساخته و به خوشبختی برساند. اما پس از تبیین و تعیین معنی و هدف، سبک زندگی نیز باید به گونه ای باشد که راه وصول به معنی و هدف را هموار و آسان سازد و با این حال، هماهنگ و مبتنی بر معنای زندگی باشد. نگاه مومنانه،»معنای زندگی» و»سبک زندگی» مبتنی بر آن را در آموزه های دینی می جوید. بر اساس آموزه های دینی - اسلامی، معنای زندگی در یک فرایند طولی عبارت است از آزمایش، بندگی، پرستش و تقرب. در این مقال، تلاش می شود این معنی و در ضمن آن تا حدی سبک زندگی موصل به آن و مبتنی بر آن معنی، با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی و با روش فلسفی - کلامی، جست وجو شود.
  کلیدواژگان: معنای زندگی، سبک زندگی، علامه طباطبایی، آزمایش، عبودیت، عبادت، تقرب
 • خلاصه مقاله ها به عربی
  علی سبزخدا صفحه 189