فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی گرگان - سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 54، تابستان 1394)
 • سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 54، تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/04/25
 • تعداد عناوین: 18
|
 • بهروز بقایی *، بابک نخستین روحی، معرفت سیاه کوهیان، لطفعلی بلبلی صفحات 1-15
  رادیکال های آزاد مولکول های بی ثباتی هستند که در واکنش با سایر مولکول ها منجر به ایجاد صدمات و بیماری های مختلفی می گردند. با این حال برای جلوگیری از فرایندهای فوق، آنتی اکسیدان ها در هر دو شکل آنزیمی و غیرآنزیمی به شکل های مختلف وارد واکنش می شوند. لیکن هر نوعی از رادیکال های آزاد و نیز آنزیم های آنتی اکسیدان با مکانیسم های مختلفی فعالیت داشته و عواملی همچون سن، جنسیت و فعالیت ورزشی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. به طوری که بین زنان مردان، افراد جوان و پیر و نیز بین افراد فعال از نظر آمادگی جسمانی و افرادی فاقد تمرینات جسمانی شاهد پاسخ های مختلفی از فشار اکسایشی و سازگاری ها هستیم. مقاله مروری حاضر به بررسی اثرات فشار اکسایشی و سازگاری های ناشی از فعالیت ورزشی می پردازد.
  کلیدواژگان: فشار اکسایشی، آنتی اکسیدان، ورزش
 • مرضیه اکبرزاده *، بهاره رفیعی، نسرین اسدی، نجف زارع صفحات 16-23
  زمینه و هدف
  الگوی ضربان قلب جنین یکی از مهم ترین معیارهای مورد ارزیابی در آزمون بدون استرس است. این مطالعه به منظور مقایسه اثر دو روش کاهنده اضطراب، آموزش تن آرامی و مهارت های دلبستگی بر فراوانی افت تک گیر و تغییرپذیری ضربان به ضربان قلب جنین انجام شد.
  روش بررسی
  در این کارآزمایی بالینی 126 زن نخست باردار به روش تصادفی در سه گروه 42 نفری کنترل، تن آرامی و دلبستگی قرار گرفتند. پس از 4 هفته مداخله آزمون بدون استرس، دو مرتبه، 30 دقیقه قبل از شروع کلاس و 30 دقیقه پس از پایان کلاس انجام و آزمون کرانلی نیز انجام شد. در گروه کنترل آزمون بدون استرس یک مرتبه در هفته چهارم انجام گردید.
  یافته ها
  فراوانی افت اسپورادیک ضربان قلب جنین در گروه های آموزش دلبستگی، تن آرامی و کنترل قبل از مداخله به ترتیب 23.8%، 19% و 21.4% بود. پس از انجام مداخلات در گروه آموزش دلبستگی مادر و جنین، فراوانی افت تک گیر (11.9%) گزارش شد. کاهش تعداد افت ضربان قلب جنین پس از مداخلات دلبستگی از لحاظ آماری معنی دار نبود. پس از انجام مداخلات تن آرامی 95.2% (40 مورد) بدون افت ضربان قلب جنین و 4.8% (2 مورد) دچار افت شدند (P<0.05).
  نتیجه گیری
  کاهش فراوانی افت تک گیر ضربان قلب جنین و افزایش تغییرپذیری ضربان به ضربان قلب جنین در هر دو گروه مداخله مشاهده شد و در مداخله آموزش تن آرامی ارتباط معنی دار بود.
  کلیدواژگان: تن آرامی، دلبستگی مادر و جنین، ضربان قلب جنین، تغییرپذیری ضربان به ضربان قلب
 • فائزه سهرابی *، زینب خانجانی، شیرین زینالی صفحات 24-30
  زمینه و هدف
  حل مشکلات روان شناختی کودکان و نوجوانان نه تنها جنبه درمانی دارد؛ بلکه نوعی پیشگیری محسوب می شود. عمده ترین اختلالات دوران کودکی که باعث مراجعه به متخصصین بهداشت روانی می شود؛ از نوع اختلالات رفتاری بوده و شایع ترین آن اختلال سلوک است. این مطالعه به منظور تعیین اثربخشی آموزش والدین بر کاهش علایم اختلال سلوک و بهبود سبک های فرزندپروری والدین نوجوانان 16-14 ساله انجام شد.
  روش بررسی
  در این کارآزمایی بالینی 32 نوجوان به همراه والدین پس از تشخیص علایم اختلال سلوک به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. از پرسشنامه علایم مرضی (CSI-4) و پرسشنامه شیوه های فرزندپروری Robinson در مراحل پیش آزمون و پس آزمون و برنامه مداخله فرزندپروری نوجوانان (ساندرز، 2006) به عنوان بسته آموزشی استفاده شد.
  یافته ها
  علایم سلوک در پس آزمون پس از تعدیل با نمرات پیش آزمون کاهش آماری معنی داری نشان داد (P<0.05). همچنین در سبک اقتدارمنش فرزندپروری والدین افزایش آماری معنی دار و در سبک سهل گیرانه و استبدادی کاهش آماری معنی داری در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد (P<0.05).
  نتیجه گیری
  آموزش فرزندپروری علاوه بر بهبود روابط عاطفی میان والدین و فرزندان به عنوان یک مداخله موثر در درمان اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان مطرح است.
  کلیدواژگان: آموزش فرزندپروری، نوجوانان، اختلال سلوک
 • سائره رمضانی، باقر مینایی زنگی *، مهرانگیز صدوقی، آدینه مهر بد، لیلا کامرانی مقدم، منصوره فرمانی، فرانک نجد صفحات 31-37
  زمینه و هدف
  بیماری دیابت در روند خود به نفروپاتی ختم می شود که از علایم آن تغییرات بافت کلیه است. این مطالعه به منظور تعیین اثر دانه گیاه جو بر تغییرات بافتی کلیه جنین های حاصل از بارداری موش های صحرایی دیابتی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 60 سر موش صحرایی ماده بالغ از نژاد ویستار به طور تصادفی در چهار گروه 15 تایی تقسیم شدند. گروه اول (کنترل) غذای معمولی و گروه دوم دانه گیاه جو (روزانه 10 گرم به ازای هر موش) مصرف نمودند. گروه های سوم و چهارم دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (45 mg/kg) به ترتیب غذای معمولی و دانه گیاه جو مصرف نمودند. در روز 21 بارداری، جنین ها از شاخ های رحمی خارج و طول سری-دمی و وزن آنان اندازه گیری شد. پس از پردازش بافتی، رنگ آمیزی H&E انجام و بافت کلیه جنین ها از نظر هیستوپاتولوژیکی بررسی شد.
  یافته ها
  تغییرات ایجاد شده در اثر القای دیابت بر بافت کلیه جنین ها شامل پرخونی مویرگ های بافت بینابینی، ضخیم شدن دیواره کپسول بومن، دژنره شدن بافت پوششی لوله های پیچیده دور و نزدیک، شکل گیری ناقص گلومرول ها و التهاب، با مصرف جو تا حد زیادی کاهش یافته بود. طول سری - دمی جنین های گروه تجربی سوم نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری نشان داد (P<0.05) و تیمار جو در گروه دیابتی چهارم، اثری بر رفع آن نداشت. وزن جنین های گروه های دیابتی سوم و چهارم نسبت به گروه های اول و دوم به طورغیرمعنی داری بیشتر بود. مصرف جو تا حدودی سبب تعدیل وزن جنین ها شد؛ ولی در مقایسه با گروه کنترل این کاهش وزن معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  مصرف دانه گیاه جو در کاهش تغییرات تکوینی بافت کلیه جنین های موش صحرایی دیابتی شده مفید است.
  کلیدواژگان: دیابت، جنین، کلیه، دانه گیاه جو، موش صحرایی
 • محمدحسن قوسیان مقدم *، مهرداد روغنی، زهرا گرجی زاده، سپیده صدرایی صفحات 38-44
  زمینه و هدف
  هیپرلیپیدمی و دیس لیپیدمی یکی از عوامل خطرهای شایع همراه با دیابت است و کاهش سطح آن در بیماران دیابتی با استفاده از گیاهان دارویی از اهمیت زیادی برخوردار است. این مطالعه به منطور تعیین اثر گیاه مریم گلی بر سطح گلوکز، لیپیدهای سرم و سطح بافتی مالون دی آلدئید موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 32 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به چهار گروه کنترل، کنترل تحت تیمار با گیاه، دیابتی و دیابتی تحت تیمار با گیاه تقسیم شدند. برای القای دیابت به موش ها، از داروی استرپتوزوتوسین به صورت تک دوز و داخل صفاقی به میزان 60 میلی گرم بر کیلوگرم حل شده در محلول سالین نرمال سرد استفاده شد. مریم گلی با غذای گروه های تحت تیمار مخلوط شد. سطح گلوکز، تری گلیسیرید، کلسترول توتال، LDL و HDL سرم روز اول و در هفته های سوم و ششم اندازه گیری شد. در پایان کار میزان مالون دی آلدئید و پروتئین در هموژنه بافت کبد اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  در هفته ششم میزان گلوکز سرم در دو گروه دیابتی و دیابتی تحت تیمار با مریم گلی به طور معنی داری بیش از نتایج روز اول بود (P<0.05) و تیمار گروه دیابتی با مریم گلی، کاهش معنی داری در سطح گلوکز سرم در مقایسه با گروه دیابتی به وجود نیاورد. میزان تفاوت تری گلیسیرید سرم گروه های دیابتی و دیابتی تحت تیمار با مریم گلی از نظر آماری معنی دار و سطح آن در گروه دیابتی تیمار شده پایین تر بود (P<0.05). مقادیر کلسترول توتال، HDL، LDL، مالون دی آلدئید در موش های دیابتی تیمار شده با مریم گلی تغییر آماری معنی داری با گروه دیابتی نشان نداد.
  نتیجه گیری
  تجویز دراز مدت گیاه مریم گلی به موش های دیابتی فقط موجب کاهش معنی دار تری گلیسیرید سرم گردید و بر سایر چربی ها و گلوکز سرم و بر پراکسیداسیون لیپیدی در بافت کبد اثری ندارد.
  کلیدواژگان: دیابت قندی، گیاه مریم گلی، گلوکز، کلسترول، LDL، HDL، مالون دی آلدئید
 • هادی صفری، شاهرخ مکوند حسینی، حسین میلادی گرجی* صفحات 45-51
  زمینه و هدف
  مواجهه با محرک های استرس آور موجب ایجاد گستره متنوعی از پاسخ های سازگارانه و تغییراتی در اثرات دارویی اوپیوییدها می شود. مسیرهای عصبی مشترکی توسط مرفین و استرس فعال می شود. این مطالعه به منظور تعیین اثر استرس بی حرکتی مزمن و استرس حاد غرقه سازی در آب بر شدت نشانگان ترک مرفین به دنبال تزریق نالوکسان در موش های وابسته به مرفین انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 32 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه هشت تایی تقسیم شدند. گروه ها شامل بدون استرس مزمن بی حرکتی وابسته به مرفین (گروه اول، کنترل)، وابسته به مرفین با استرس مزمن بی حرکتی روزانه (گروه دوم)، وابسته به مرفین با استرس حاد غرقه سازی در آب (گروه سوم) و وابسته به مرفین با استرس مزمن بی حرکتی روزانه به همراه استرس حاد غرقه سازی در آب (گروه چهارم) بودند. حیوانات در یک دوره 10 روزه (دو بار در روز به فاصله 12 ساعت به میزان 10 mg/kg) همزمان با یا بدون استرس بی حرکتی روزانه (یک ساعت در روز) وابسته به مرفین شدند. نشانه های قطع مرفین در روز 11 دو ساعت بعد از آخرین تزریق مرفین به دنبال تزریق داخل صفاقی نالوکسان (2 mg/kg) مورد ارزیابی قرار گرفت. استرس غرقه سازی در آب در گروه های سوم و چهارم قبل از تزریق نالوکسان انجام شد.
  یافته ها
  نشانه های کلی قطع مرفین در گروه استرس بی حرکتی مزمن و گروه استرس بی حرکتی مزمن + استرس حاد غرقه سازی در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری پایین تر بود (P<0.05). نشانه های درجه بندی شده شامل تعداد انقباضات شکمی و پرش در گروه های استرس بی حرکتی مزمن و استرس بی حرکتی مزمن + استرس حاد غرقه سازی در آب در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت (P<0.05). نشانه های چک شده شامل لیسیدن آلت تناسلی به میزان 25 درصد در گروه استرس بی حرکتی در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت (P<0.05).
  نتیجه گیری
  استرس بی حرکتی مزمن با یا بدون استرس حاد غرقه سازی در آب شدت نشانه های وابستگی در مرفین را کاهش می دهد. بنابراین استرس بی حرکتی می تواند به عنوان یک روش در بهبود برخی نشانه های رفتاری به دنبال قطع مرفین به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: مرفین، استرس، موش صحرایی
 • سعید چنگیزی آشتیانی، علی زارعی *، سهیلا طاهری، مجید رمضانی صفحات 52-58
  زمینه و هدف
  هورمون های تیروئیدی دارای نقش کلیدی در تنظیم متابولیسم و کارکرد تقریبا همه بافت های بدن هستند. این مطالعه به منظور ارزیابی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه خرفه بر سطح سرمی هورمون های تیروئیدی موش های صحرایی دارای هیپرکلسترلمیا انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی روی 60 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار طی مدت 21 روز انجام شد. موش ها به شش گروه ده تایی شامل کنترل بکر با رژیم غذایی عادی، کنترل مثبت با رژیم غذای چرب، تجربی دریافت کننده رژیم غذای چرب همراه با عصاره الکلی گیاه خرفه با دوز حداکثری 800 mg/kg، متوسط 400 mg/kg و حداقلی 200 mg/kg به صورت تزریق داخل صفاقی و آتورواستاتین به میزان 10 mg/kg به صورت گاواژ تقسیم بندی شدند. بعد از پایان دوره، مقادیر هورمون های تری یدوتیرونین (T3)، تیروکسین (T4)، هورمون محرک آزاد کننده تیروئیدی (TSH) و کلسترول سرم اندازه گیری شد.
  یافته ها
  در گروه های تجربی دریافت کننده عصاره گیاه خرفه و آتورواستاتین غلظت هورمون های تیروئیدی افزایش و میزان TSH کاهش معنی داری در مقایسه با گروه کنترل نشان داد (P<0.05). غلظت سرمی کلسترول در گروه های دریافت کننده عصاره و نیز در گروه دریافت کننده آتورواستاتین نسبت به گروه کنترل مثبت کاهش معنی داری نشان داد (P<0.05).
  نتیجه گیری
  عصاره گیاه خرفه احتمالا با افزایش و ترشح هورمون های تیروئیدی در کاهش میزان کلسترول و TSH عمل می نماید.
  کلیدواژگان: هیپرکلسترولمی، گیاه خرفه، آتورواستاتین، T3، T4، TSH، کلسترول
 • مجتبی ایزدی *، مسعود حاج رسولی، فاطمه کیانی، داوود خورشیدی، حسین دوعلی صفحات 59-64
  زمینه و هدف
  مکانیسم های مولکولی ارتباط بین ظرفیت هوازی و سطوح گلوکز خون به طور کامل مشخص نیست. این مطالعه به منظور تعیین اثر 12 هفته فعالیت ورزشی بر تغییرات ظرفیت هوازی و گلوکز خون مردان چاق انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه شبه تجربی 32 مرد چاق بزرگسال به صورت غیرتصادفی در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. شاخص های آنتروپومتریکی، غلظت گلوکز سرم، انسولین ناشتا، ضربان قلب در وضعیت استراحت و ظرفیت هوازی به عنوان مشخصه های آمادگی قلبی- عروقی در شرایط قبل و بعد از 12 هفته تمرین ورزشی هوازی و بی تمرینی به ترتیب در گروه های کنترل و مداخله اندازه گیری شد. از مقادیر انسولین و گلوکز ناشتا برای محاسبه عملکرد سلول های بتا استفاده گردید.
  یافته ها
  برنامه تمرینات هوازی طولانی مدت سبب کاهش آماری معنی دار گلوکز ناشتا، شاخص های آنتروپومتریکی، افزایش ظرفیت هوازی و عملکرد سلول های بتا در گروه مداخله منجر شد (P<0.05). ارتباط آماری معنی داری بین تغییرات در ظرفیت هوازی با تغییرات عملکرد سلول های بتا و گلوکز خون مشاهده شد (P<0.05) و ارتباط بین آنها مستقل از تغییرات در شاخص توده بدن بود. تغییرات در سطح انسولین سرم در پاسخ به برنامه تمرینی معنی دار نبود. برنامه تمرینی همچنین به کاهش معنی دار نمایه توده بدنی منجر شد (P<0.05).
  نتیجه گیری
  افزایش ظرفیت هوازی یا آمادگی قلبی - عروقی به واسطه فعالیت ورزشی به بهبود سطح گلوکز ناشتای خون در افراد چاق در اثر کاهش توده بدن منجر می شود.
  کلیدواژگان: چاقی، فعالیت ورزشی، ظرفیت هوازی، انسولین، گلوکز، نمایه توده بدنی
 • سیدکاظم موسوی *، امیرحسین براتی، سید صدرالدین شجاع الدین، رغد معمار صفحات 65-71
  زمینه و هدف
  زانوی پرانتزی عامل خطری برای بروز آرتروز شناخته شده است و درک متغیرهای بیومکانیکی در حرکت فرود افراد دارای زانوی پرانتزی در پیشگیری از بروز آرتروز در این افراد مفید است. این مطالعه به منظور مقایسه حداکثر نیروهای عمودی عکس العمل زمین و نرخ بارگذاری در حرکت فرود تک پا از ارتفاعات مختلف در مردان با و بدون زانوی پرانتزی انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه شبه تجربی روی 20 دانشجوی مرد با زانوی پرانتزی و 20 دانشجوی مرد بدون زانوی پرانتزی انجام شد. ناهنجاری زانوی پرانتزی با استفاده از کولیس و گونیامتر اندازه گیری شد. آزمودنی ها حرکت فرود تک پا را از سه ارتفاع 20، 40 و 60 سانتی متری روی صفحه نیرو انجام دادند.
  یافته ها
  تفاوت حداکثر نیروی عمودی عکس العمل زمین هنگام برخورد پاشنه پا و میزان بار بین دو گروه معنی دار بود (P<0.05)؛ اما در میزان حداکثر نیروی عمودی عکس العمل زمین به هنگام برخورد پنجه پا بین دو گروه اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد تغییرات زاویه مفصل زانو در صفحه فرونتال بر نرخ بارگذاری اثرگذار است. احتمالا افزایش خطر آسیب دیدگی و ابتلا به آرتروز در افراد با زانوی پرانتزی، افزایش نیروهای عکس العمل زمین و نرخ بارگذاری بالا است.
  کلیدواژگان: نیروهای عمودی عکس العمل زمین، نرخ بارگذاری، فرود تک پا، زانوی پرانتزی
 • کاویان قندهاری، مصطفی داستانی، محمدتقی شاکری، سیامک یزدانی* صفحات 72-76
  زمینه و هدف
  سکته مغزی کاردیوآمبولیک یک پنجم علل سکته مغزی ایسکمیک را تشکیل می دهد و شایع ترین علت زمینه ساز آن فیبریلاسیون دهلیزی است. مصرف آنتی گواگولان خوراکی (وارفارین) یک راه موثر در جلوگیری از سکته های ایسکمیک است؛ اما عوارض خونریزی دهنده آن نیز شایع است. این مطالعه به منظور ارزشیابی معیار هاسبلد (HASBLED) در پیش بینی خونریزی مبتلایان به ایسکمی مغزی و فیبریلاسیون دهلیزی تحت درمان با وارفارین انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه کوهورت آینده نگر 112 بیمار با فیبریلاسیون دهلیزی غیردریچه ای تحت درمان با وارفارین برای پیشگیری از حوادث کاردیوآمبولیک به مدت یک سال از نظر عوارض خونریزی دهنده ماژور و مینور مورد پیگیری قرار گرفتند تا ارزش پیش بینی کنندگی معیار هاسبلد ارزیابی شود. عوارض خونریزی دهنده ماژور شامل خونریزی های اینتراکرانیال، خونریزی منجر به بستری شدن، افت هموگلوبین بیش از 2 گرم بر دسی لیتر و یا نیازمند به ترانسفوزیون بود. معیار هاسبلد به صورت پرفشاری خون، اختلال تست های کبدی و کلیوی، سابقه سکته مغزی، سابقه خونریزی، نوسانات زیاد تست های انعقادی، سن بیش از 65 سال، مصرف داروهای ضدپلاکتی، مصرف داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی و مصرف الکل تعریف شد و به هر متغیر در صورت وجود، نمره یک تعلق گرفت.
  یافته ها
  در پیگیری یک ساله بیماران، 10 بیمار (9.1%) دچار خونریزی ماژور و 28 بیمار (25%) دچار خونریزی مینور شدند. خطر خونریزی ماژور با سابقه خونریزی مینور با نمره هاسبلد ارتباط آماری معنی داری نشان داد (P<0.05). خطر خونریزی مینور با سابقه مسمومیت با وارفارین و نوسانات زیاد تست های انعقادی ارتباط آماری معنی داری داشت (P<0.05). نمره هاسبلد 3 و بالاتر با احتمال خونریزی ماژور و مینور در آینده مرتبط بود.
  نتیجه گیری
  در صورت وجود نمره معیار هاسبلد 3 و بالاتر، شروع آنتی کواگولان خوراکی (وارفارین) با احتیاط بیشتری تجویز شود.
  کلیدواژگان: سکته ایسکمیک مغزی، فیبریلاسیون دهلیزی، وارفارین، معیار هاسبلد
 • آذر پیردهقان، آرزو آقاکوچک *، مهران کریمی، لیلا کاظمی صفحات 77-81
  زمینه و هدف
  کم وزنی بدو تولد به عنوان عامل خطر بسیاری از اختلالات و ناتوانی ها در سلامت افراد از جمله انواع اختلالات روانپزشکی در کودکان در نظر گرفته می شود. این مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین کم وزنی بدو تولد و اختلال نقص توجه / بیش فعالی کودکان انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه همگروهی تاریخی روی 114 کودک در مقطع دبستان با سابقه کم وزنی بدو تولد و 112 کودک با وزن طبیعی بدو تولد در شهرستان یزد انجام شد. دو گروه از نظر اختلال نقص توجه / بیش فعالی براساس معیارهای DSM-IV مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  22.8% از گروه کم وزن در بدو تولد و 12.5% از گروه با وزن طبیعی بدو تولد دارای اختلال نقص توجه / بیش فعالی بودند (P<0.05). میانگین تعداد اعضای خانواده کودکان دارای اختلال نقص توجه / بیش فعالی (0.6±4.7) نسبت به کودکان سالم (0.8±4.2) اختلاف آماری معنی داری داشت (P<0.05). نسبت شانس ابتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی در داشتن بیش از یک خواهر یا برادر 3.1 برابر (CI 95%: 1.2-7.9، P<0.001) و نیز وجود سابقه فامیلی 5.7 برابر (CI 95%: 2.6-12.4، P<0.001) تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  ابتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی کودکان دارای سابقه کم وزنی بدو تولد بیشتر از کودکان با سابقه وزن طبیعی بدو تولد تعیین شد.
  کلیدواژگان: کم وزنی بدو تولد، اختلال نقص توجه، بیش فعالی، سابقه فامیلی، کودک
 • شهین رمازی، حمیدرضا خضرایی *، مجید متولی باشی، الهام ایزی، مرتضی هاشم زاده چالشتری، مرضیه ابوالحسنی صفحات 82-86
  زمینه و هدف
  ژن اینترلوکین 18 (IL-18) که بر روی کروموزوم 11 قرار دارد؛ به عنوان یکی از عوامل خطر بیماری های آلرژیک شناخته شده است. این ژن عضو خانواده اینترلوکین 1 بوده که به عنوان یک عامل القاکننده ترشح اینترفورن گاما (IFN-γ) نیز شناخته می شود. همچنین IL-18 به وسیله تولید IgE توسط القای سنتز IL-4 و IL-13 در ماست سل ها، بازوفیل ها و ائوزینوفیل ها سبب بروز واکنش های وابسته به سلول های T کمکی نوع II و در نتیجه بروز واکنش های آلرژیک می گردد. این مطالعه به منظور تعیین ارتباط پلی مورفیسم -137G/C در پروموتر ژن اینترلوکین 18 با بیماری رینیت آلرژیک انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه موردی - شاهدی روی 293 بیمار مبتلا به رینیت آلرژیک و 218 فرد سالم در استان چهار محال و بختیاری انجام شد. پس از استخراج DNA ژنومی نمونه های خون، اختلاف فراوانی پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 18 در ناحیه -137G/C به روش RCR–RFLP انجام گردید.
  یافته ها
  فراوانی ژنوتیپ های GG، GC و CC در گروه مورد به ترتیب 64.2، 32.1 و 3.7 و در گروه شاهد به ترتیب 60.1، 35.5 و 4.4 تعیین شد که اختلاف آماری معنی داری نداشتند.
  نتیجه گیری
  پلی مورفیسم -137G/C پروموتر ژن اینترلوکین 18 در بروز بیماری رینیت آلرژیک موثر نبود.
  کلیدواژگان: رینیت آلرژیک، اینترلوکین 18، پلی مورفیسم
 • مصطفی یوسفی، زیور صالحی *، فرهاد مشایخی، محمدهادی بهادری صفحات 87-91
  زمینه و هدف
  علی رغم پیشرفت های حاصله در شناخت فیزیولوژی تولیدمثل انسان؛ دلایل اصلی ناباروری مردان در 50 درصد موارد ناشناخته باقی مانده که به آن ناباروری ایدیوپاتیک اطلاق می گردد و در حدود 5-7% از جمعیت مردان را تحت تاثیر قرار می دهد. محصول ژن ApE1 یک پروتئین چند عملکردی است که در مسیر ترمیم با برداشت باز (BER) نقش مهمی دارد. پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی T>G در اگزون شماره 5 منجر به جانشینی Asp>Glu در کدون 148 (Asp148Glu) می گردد. این مطالعه به منظور تعیین ارتباط پلی مورفیسم Asp148Glu ژن ApE1 و ناباروری ایدیوپاتیک در مردان انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مورد- شاهدی نمونه های خون 90 مرد مبتلا به ناباروری ایدیوپاتیک و 90 مرد سالم جمع آوری و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی طراحی شده، با روش Allele-Specific PCR مورد بررسی قرار گرفتند و ارتباط بین فراوانی ژنوتیپی و اللی در گروه های مورد و شاهد تعیین گردید.
  یافته ها
  بین پلی مورفیسم کدون 148 ژن ApE1 و ناباروری ایدیوپاتیک مردان در گروه های مورد مطالعه ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از عدم ارتباط بین پلی مورفیسم Asp148Glu با ناباروری ایدیوپاتیک مردان بود.
  کلیدواژگان: ناباروری، مردان، پلی مورفیسم، ژن ApE1
 • حسینعلی عبدی، احمد راشکی* صفحات 92-97
  زمینه و هدف
  سویه های اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک (UPEC) بیشترین عامل ایجاد کننده عفونت های دستگاه ادراری هستند. این سویه ها به دلیل داشتن عوامل ویرولانس خاصی از جمله fimH، iucD، iroN و hlyA توانایی ایجاد بیماری در مجاری ادراری را دارند. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی ژن های کدکننده عوامل ویرولانس و ارتباط آنها با گروه فیلوژنتیکی در اشریشیاکلی جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 100 ایزوله اشریشیاکلی جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری انجام شد. پس از استخراج DNA از نمونه ها به روش جوشاندن، حضور ژن های کدکننده عوامل ویریولانس به روش multiplex-PCR بررسی شد. علاوه بر آن تعیین گروه های فیلوژنتیکی شامل A، B1، B2 و D با استفاده از حضور یا عدم حضور ژن های chuA و yjaA و قطعه TspE4.C2 به روش triple-PCR انجام گردید.
  یافته ها
  مقادیر ژن های ویرولانس fimH، iucD، iroN و hlyA به ترتیب 95درصد، 69درصد، 29درصد و 32درصد و مقادیر گروه های فیلوژنی A، B1، B2 و D در بین ایزوله ها به ترتیب 17درصد، 6درصد، 55درصد و 22درصد تعیین شد. بین حضور ژن های کدکننده عوامل ویریولانس و گروه فیلوژنتیک B2 ارتباط آماری معنی داری یافت شد (P<0.05).
  نتیجه گیری
  ژن های ویرولانس در بین ایزوله های گروه B2 گسترش زیادی نسبت به سایر گروه های فیلوژنتیکی دارد.
  کلیدواژگان: عفونت، دستگاه ادراری، اشریشیاکلی، ژن های ویرولانس، گروه های فیلوژنیک
 • مصطفی نوری زاده تازه کند *، ممت تپاکتاش، ارکیده حاجی پور صفحات 98-103
  زمینه و هدف
  میرتازاپین یک داروی ضدافسردگی سروتونینی و نورواپینفرینی است که در درمان افسردگی شدید تجویز می شود. این مطالعه به منظور تعیین اثر ژنوتوکسیسیته و سیتوتوکسیسیته میرتازاپین با استفاده از روش های ناهنجاری های کروموزومی و شاخص میتوزی در لنفوسیت های خونی انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی تحلیلی روی لنفوسیت های خون 4 فرد (2 زن و 2 مرد) در محدوده سنی 26-23 سال با تیمارهای 24 و 48 ساعته در دوزهای 10، 25، 40 و 55 میکروگرم بر میلی لیتر به صورت in vitro و با روش Kocaman و Topaktas انجام گردید.
  یافته ها
  میرتازاپین موجب کاهش شاخص میتوزی در همه نمونه ها گردید؛ اما موجب افزایش معنی دار ناهنجاری های کروموزومی در تیمارهای 24 و 48 ساعته نگردید.
  نتیجه گیری
  میرتازاپین اثرات قابل توجه ژنوتوکسیک ندارد؛ ولی دارای ویژگی سیتوتوکسیک در لنفوسیت های خونی است.
  کلیدواژگان: میرتازاپین، سیتوتوکسیسیتی، ژنوتوکسیسیتی، ناهنجاری کروموزومی، شاخص میتوزی، لنفوسیت
 • طیبه متقی، غلامرضا عسکری *، فریبرز خوروش، محمدرضا مراثی صفحات 104-108
  زمینه و هدف
  بیماری میگرن در سراسر جهان شایع است. در سالیان اخیر کمبود ویتامین D به عنوان مشکل سلامت عمومی شناخته شده است.این مطالعه به منظور تعیین ارتباط سطح سرمی ویتامین D با بیماری میگرن انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 76 بیمار (21 نفر مذکر و 55 نفر مونث) مبتلا به میگرن در محدوده سنی 61-10 سال انجام شد. متغیرهای سن، جنس، دور کمر، شاخص توده بدنی، تعداد بیماری های مزمن و سطح تحصیلات تعدیل شد. سطح سرمی ویتامین D مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  کاهش ویتامین D در 13.2% از بیماران تعیین شد. بین افزایش سطح سرمی ویتامین D با نتیجه سردرد روزانه ارتباط آماری معنی داری مشاهده گردید (P<0.05)؛ اما بین سطح سرمی ویتامین D با شدت میگرن ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  بین سطح ویتامین D با شدت بیماری میگرن ارتباطی وجود نداشت.
  کلیدواژگان: میگرن، سردرد، ویتامین D
 • عبدالعزیز قرایی، عادل ابراهیم زاده *، علیرضا سلیمی خراشاد، اغل نیاز جرجانی، علی جمشیدی، افسانه شه بخش، طیبه نورنیا صفحات 109-113
  زمینه و هدف
  عفونت دستگاه تناسلی یکی از شایع ترین علل مراجعه زنان به مراکز بهداشتی درمانی است. ولوواژنیت کاندیدیایی دومین عامل شایع واژنیت ها است. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی و هویت گونه های مولد ولوواژنیت کاندیدیایی و ارتباط آن با یافته های بالینی مرتبط انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 400 زن مراجعه کننده به درمانگاه زنان شهرستان چابهار انجام گردید. ابتلا به ولوواژنیت کاندیدیایی با روش های اسمیر مرطوب و کشت تشخیص داده شد. از محیط سابورو دکستروزآگار، کشت بر روی محیط کورن میل آگار استفاده شد و مشاهده کلنی ها در لوله زایا و تست جذب قند توسط کیت API انجام شد. همچنین یافته های بالینی شامل سوزش و خارش حین مقاربت، سوزش ادرار، ترشحات بدبو، تعداد زایمان واژینال، pH واژن، ظاهر سرویکس، قوام و رنگ ترشحات واژن در مبتلایان به ولوواژنیت کاندیدیایی ثبت شد.
  یافته ها
  183 نفر (45.8%) از زنان به ولوواژنیت کاندیدیایی مبتلا بودند که گونه مولد آن در 80.87% کاندیدیا آلبیکنس و در 19.13% کاندیدیاهای غیرآلبیکنسی بود. بین یافته های بالینی خارش (85.52%) و سوزش (67.87%) هنگام مقاربت و درد ناحیه هیپوگاستریک (80.53%) با ابتلا به کاندیدیازیس واژن ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (P<0.05). سوزش ادرار در 73 نفر (39.9%) وجود داشت. بیشترین موارد ابتلا (43.2%) در گروه با سن ازدواج 11-20 سال بود (P<0.05).
  نتیجه گیری
  بیشترین گونه مولد ولوواژنیت کاندیدیایی، کاندیدیا آلبیکنس و شایع ترین یافته های بالینی خارش و سوزش حین مقاربت، درد ناحیه هیپوگاستریک و سوزش ادرار تعیین گردید.
  کلیدواژگان: دستگاه تناسلی زن، کاندیدیا آلبیکنس، واژنیت کاندیدیایی
 • نرگس بیگم میربهبهانی، اعظم رشیدباغان *، ناصر بهنام پور صفحات 114-117
  با توجه به نادر بودن نقص فاکتور VII در میان اختلالات نادر مادرزادی خونریزی دهنده، اطلاعات کاملی در ارتباط با اختلالات انعقادی، ارزیابی روش های درمانی و اثرات جانبی آن ثبت نشده است. از این رو یک سیستم ثبت Online با نام Seven Treatment Evaluation Registry - STER تاسیس شده است که به مطالعه این بیماری به صورت یک طرح بین المللی چندین مرکزی مشاهده ای آینده نگر به منظور فراهم آوردن اطلاعات در ارتباط با تاثیر و ایمن بودن روش های درمانی موجود می پردازد. در این مطالعه پنج بیمار با نقص فاکتور VII در استان گلستان طی مدت یک سال مورد بررسی و ثبت قرار گرفتند. تمامی پروتکل های درمانی به بیماران توضیح داده شد و سپس اطلاعات فردی و اطلاعات مربوط به روند درمان وعوارض آن جمع آوری گردید و براساس پروتکل STER در سایت www.targetseven.org ثبت شد.
  کلیدواژگان: نقص فاکتور هفت، Novoseven، STER
|
 • Baghaiee B. *, Nakhostin-Roohi B., Siahkuhian M., Bolboli L Pages 1-15
  Free radicals are unstable molecules in reaction with other molecules lead to a variety of injuries and illnesses. However، to prevent the injuries، enzymatic and non-enzymatic antioxidants react with free radical in various forms. Free radicals and antioxidant enzyme acts by various mechanisms، although age، gender and physical activity affects on these reactions. Different responses and adaptation are experienced to oxidative stress among women and men، young، elderly، subjects with physical fitness and untrained subjects. The present article reviewed the effect of oxidative stress due to exercise-induced adaptations.
  Keywords: Oxidative stress, Antioxidants, Disease, Exercise
 • Akbarzade M. *, Rafiee B., Asadi N., Zare N Pages 16-23
  Background And Objective
  Fetal heart pattern is one of the most important criteria in non stress test. This study was done to compare the effect of two anxiety- reducing methods, maternal relaxation and fetal-maternal attachment skills training on the prevalence of sporadic fetal heart decelerations and heart beat variability.
  Methods
  In this clinical trial study, 126 pregnant women were randomly divided into three groups including teaching relaxation, maternal-fetal attachment skills and controls. Training was done for four weeks. NST was performed 30 minutes before of traning and after 4th week of training in the interventional groups. In the control group, NST was done in the 4th week. Cranley scale was filled at the end of the study.
  Results
  The prevalence of sporadic deceleration in attachment skills, relaxation and control groups before intervention was 23.8%, 19% and 21.4%, respectively. After the intervention, the prevalence of sporadic deceleration in attachment skills group non-significantly changed to 11.9%. After the intervention the prevalence of sporadic deceleration in the relaxation group significantly changed to 4.8% (P<0.05).
  Conclusion
  Maternal relaxation training decreased the prevalence of sporadic fetal heart decelerations, and enhances fetal heart beat variability.
  Keywords: Relaxation, Maternal, fetal attachment, Fetal heart rate, Heart beat variability
 • Sohrabi F. *, Khanjani Z., Zeinali Sh Pages 24-30
  Background And Objective
  The therapy of psychological problems in children and adolescents not only has medicinal aspects, but also it is really considered as prevention of psychological disorders. The most common childhood disorders that may be referred to mental health professionals is behavioral disorders. Among these, the most common is conduct disorder. This study was done to determine the efficacy of adolescent parent management training in conduct disorder symptoms and improve parent's parenting styles in 14-16 adolescent.
  Methods
  In this clinical trial study, following the diagnosis disorder in 32 adolescent the subjects and their parents randomly divided into the intervention and control groups. Disease sign inventory (CSI-4) questionnaire, rabinson parenting style questionnaire and sanders educational package for adolescent were used in pre and post-test.
  Results
  Conduct symptoms in post test significantly reduced after scores modification (P<0.05). Scores in authoritarian parenting style significantly increased while permissive and authoritative styles reduced in comparison with controls (P<0.05).
  Conclusion
  Training parentings improve relationships between parents and children and in addition it is an effective intervention in the treatment of behavioral disorders in children and adolescents.
  Keywords: Parent management training, Adolescent, Conduct disorder
 • Ramezani S., Minaei Zangi B. *, Sadoughi M., Mehrbod A., Kamrani Moghaddam L., Farmani M., Najd F Pages 31-37
  Background And Objective
  Diabetes mellitus can cause kidney histological changes. This study was done to evaluate the effect of barley grain (Hordeum vulgare L.) consumption during pregnancy in diabetic rats on kidney histological altrations of offsprings.
  Methods
  In this experimental study, 60 adult female albino rats, randomly allocated into four groups including: healthy with regular meals consumption as control, healthy which consumed barley (10 grams per each rat per daily), diabetic with regular meals consumption and diabetic group which consumed barley (10 grams per each rat per daily). Diabetes was induced by intraperitoneal injection of 45 mg/kg/bw of streptozotocin. After confirmation of pregnancy by observing the vaginal plug, on 21th day, the dams were anesthetized and embryos were removed. Crown rump length and weight of embryos were recorded. After kindney tissue processing, sections with 5 micrometer thickness were stained with H&E method.
  Results
  Interstitial tissue and capillary congestion, Bowman's capsule wall thickening, degeneration of epithelial tissue, distal and proximal tubules, incomplete formation of glomerular and inflammation were observed in embryos of diabeticts group. These tissues alterations significantly reduced in the embryos of diabetic group which consumed barley. The crown rump length of embryos significantly reduced in diabetic group in comparision with controls. There was not any diferences in crown rump length of embryos between diabetic consumed barley and diabetic group. The weight of embryos was non - significantly more in diabetic groups than controls. The weight of embryos reduced non - significantly in diabetic plus barley consumption in comparision with controls.
  Conclusion
  The consumption of barley is beneficial in reducing kidney histological alterations in embryos of diabetic rats.
  Keywords: Diabetes mellitus, Embryo, Kidney, Barley grain, Rat
 • Ghosian Moghaddam Mh *, Roghani M., Gorjizade Z., Sadraei S Pages 38-44
  Background And Objective
  Hyperlipidemia and dyslipidemia are the prevalent risk factors associated with diabetes and their attenuation in diabetic patients with medicinal plants has great significance. This study was done to evaluate the effect of Salvia officinalis (SO) administration on serum glucose, lipids and tissue level of malondialdehyde (MDA) in streptozotocin induced diabetic rats.
  Methods
  In this experimental study, 32 adult male Wistar rats were allocated into four groups including: control, SO-treated control, diabetic, and SO-treated diabetic groups. For induction of diabetes, a single dose of streptozotocin (60 mg/kg, i.p.) was used. SO powder was mixed with standard rat chow. Serum glucose and triglyceride, total cholesterol, LDL and HDL levels were determined on the first day and at 3rd and 6th weeks after the intervention. Finally, liver level of MDA and protein were determined in liver homogenate.
  Results
  At 6th week, serum glucose level was significantly higher in diabetic and SO-treated diabetic groups (P<0.001) in compare to controls. Oral consumption of SO did not significantly reduce serum glucose level. Serum triglyceride level significantly reduced in SO-treated diabetic group in compare to diabetic group (P<0.05). There was not significant difference between SO-treated diabetic and diabetic groups. Serum level of cholesterol, HDL, LDL and tissue MDA level in SO-treated diabetic group in compare to diabetic group.
  Conclusion
  Chronic administration of Salvia officinalis reduces serum triglyceride level in diabetic rats, with no significant effect on glucose level and Malondialdehyde.
  Keywords: Diabetes mellitus, Salvia officinalis, Glucose, Cholesterol, HDL, LDL, Malondialdehyde
 • Safari H., Makvand, Hosseini Sh, Miladi, Gorji H.* Pages 45-51
  Background And Objective
  Exposure to a stressor generates a wide variety of adaptive responses and alters the pharmacological effects of opioids. Common neural pathways are activated by morphine and stress. This study was done to determine the effect of chronic restraint stress and acute water immersion stress on the severity of naloxone precipitated morphine withdrawal manifestation in morphine-dependent rats.
  Methods
  In this experimental study, 32 adult male Wistar rats were allocated into four groups equally including: morphine-dependent - no chronic restraint stress (D/NS) (Control), morphine-dependent with chronic restraint stress (D/R), morphine-dependent with acute water immersion stress (D/WI) and morphine-dependent with chronic restraint stress under acute water immersion stress (D/R+WI). Rats were injected with bi-daily doses (10 mg/kg/bw, sc, at 12h intervals) of morphine over a period of 10 days in the presence or absence of restraint stress (1 h/day). On day 11, immediately after naloxone hydrochloride injection (2mg/kg/bw, ip), withdrawal manifestation were recorded. Water immersion stress was performed prior to naloxone injection in D/WI and D/R+WI groups.
  Results
  The overall score of morphine withdrawal was significantly lower in D/RS and D/RS+WI rats in compared to controls (P<0.05). Among the graded signs, the mean number of abdominal contractions and jumps was reduced in D/RS+WI and D/RS rats in compared to control groups (P<0.05). Among the checked signs, the number of rats per group with erection and genital grooming were reduced in restraint rats by 25% than control group (P<0.05).
  Conclusion
  Chronic restraint stress with or no acute water immersion stress diminished severity of dependency on morphine. Thus, restraint stress may be applied as a method to ameliorate some of the withdrawal behavioural consequences of morphine.
  Keywords: Morphine dependence, Stress, Rat
 • Changizi Ashtiyani S., Zarei A. *, Taheri S., Ramazani M Pages 52-58
  Background And Objective
  Thyroid hormones have a key role in regulation of metabolism and function of the tissues. This study was carried out to evaluate the effect of alcoholic extract of Portulaca Oleracea on serum level of thyroid hormones in hypercholestrolemic rats.
  Methods
  In this experimental study, 60 adult male Wistar rats were randomly allocated into six groups including: control group with normal diet, fat diet group with high fat diet and interventional groups were received high fat diet and alcoholic extract of Portulaca Oleracea with maximum dose (800 mg/kg/bw), moderate dose (400 mg/kg/bw), minimum dose (200 mg/kg/bw) intraperitoneally for 21 days and finally, animals in atorvastatin group were received high fat diet with atorvastatin (10 mg/kg/bw, intraperitoneally) for 21 days. After the end of this period, T3, T4, TSH and total cholesterol measured for each animal.
  Results
  Serum level of T3 and T4 in the experimental groups which were received Portulaca Oleracea extract and atorvastatin group significantly increased in compared to controls (P<0.05). Serum level of TSH level significantly reduced in the experimental groups which were received Portulaca Oleracea extract and atorvastatin group in compared to controls (P<0.05). The serum total cholesterol level significantly reduced in the experimental groups which were received Portulaca Oleracea extract and atorvastatin group in compared to fat diet group (P<0.05).
  Conclusion
  Portulaca Oleracea extract with increasing of secretion of thyroid hormone reduced the total cholesterol and TSH animals with hypercholesterolemia.
  Keywords: Hypercholesterolemia, Portulaca Oleracea, Atorvastatin, T3, T4, TSH, Cholesterol
 • Eizadi M. *, Hajirasouli M., Kiani F., Khorshidi D., Dooaly H Pages 59-64
  Background And Objective
  Accumulating evidence indicates a relation between aerobic capacity and glucose concentration, although the molecular mechanisms of this relationship are not fully known yet. This study was done to determine the effect of effect of 12 weeks aerobic exercise training on aerobic capacity and glucose concentration in obese men.
  Methods
  In this quasi-experimental study, thirty two adult obese males were divided into interventional and control groups. Anthropometrical indexes, fasting blood glucose and insulin, resting heart rate and aerobic capacity (VO2max) were measured before and after a 12 weeks aerobic exercise in the interventional and control groups. Beta cell function was calculated by fasting glucose and insulin.
  Results
  Long time aerobic exercise led to significant reduction in glucose (112±10 vs. 85±11 mg/dl), anthropometrical indces, BMI (28.44±2.29 vs. 33.24±5.14), increase in VO2max (26.12±4.11 vs. 32±6.41 ml/kg/min), beta cell function (83±23 vs. 181±35) and in interventional group in comparision with controls. A significant correlation was found between the changes in VO2max with changes in beta cell function and glucose level, these correlations were independent of BMI. There was no significant change in insulin level between intervention and control groups.
  Conclusion
  Increased aerobic capacity or cardiovascular fitness by exercise training improve beta cell function of glucose concentration in obese men.
  Keywords: Obesity, Aerobic exercise training, Aerobic capacity, Insulin, Glucose, BMI
 • Mosavi Sk *, Barati Ah, Shojaeddin Ss, Memar R Pages 65-71
  Background And Objective
  There are relations between rate of loading, osteoarthritis and genu varum result in osteoarthritis. This study was done to compare the peak vertical ground reaction forces and the rate of loading during single leg drop landing between men with genu varum deformity and normal knee from three heights.
  Methods
  This quasi-experimental studywas carried out on 20 male students with genu varum deformity and 20 male students with normal knee. Genu varum deformity was measured and recorded by collis and goniometer. Subjects performed single-leg landing dropping from three heights (20, 40, 60 Centimeter) on a force platform.
  Results
  The peak vertical ground reaction force in calcaneus contact and the rate of loading between groups significantly were different (P<0.05). No significant difference was found in the peak vertical ground reaction during toe contact.
  Conclusion
  Frontal knee angle affect on loading rate. Maybe one of the reasons for higher injury risk and knee arthritis in genu varum population might be due to higher ground reaction forces and the rate of high loading.
  Keywords: Peak vertical ground reaction forces, Rate of loading, Leg drop landing, Genu varum
 • Ghandehari K., Dastani M., Shakeri Mt, Yazdani S.* Pages 72-76
  Background And Objective
  Cardioembolic stroke account for one-fifth of ischemic stroke and atrial fibrillation is the most common underlying cause. Taking an oral anticoagulation (Warfarin) is an effective way of preventing ischemic stroke but bleeding complication is common. This study was carried out to evaluate the validation of HASBLED score in prediction of hemorrhagic complications in patients with brain ischemia and atrial fibrillation under warfarin therapy.
  Methods
  In this cohort study 112 patients with non-valvular atrial fibrillation in term of major and minor bleeding complications were followed to the predictive value of HASBLED criteria for one year. Major bleeding complications defined as intracranial bleeding, bleeding leading to hospitalization, drop of hemoglubin of more than 2gr/dl or requiring transfusion. HASBLED criteria were defined as hypertension, abnormality in liver and renal function tests, history of stroke, history of bleeding, large fluctuations in coagulation tests results, age more than 65 years and an Anti-platelet and non steroidal anti-inflammatory drugs and alcohol use one point is awarded to each of the aboves.
  Results
  During one year follow up, 10 (9.1%) of patients had major bleeding and 28 (25%) patients had minor bleeding. The risk of major bleeding was significantly related with a history of minor bleeding and HASBLED scores (P<0.05). The risk of minor bleeding was significantly related with warfarin toxicity and high INR (P<0.05). HASBLED score>3 was associated with the likelihood of major bleeding in future.
  Conclusion
  Patients with HASBLED score>3 should be causious in initial stage of taking oral anticoagulant.
  Keywords: Cerebral ischemic stroke, Atrial fibrillation, Warfarin, HASBLED score
 • Pirdehghan A., Aghakoochak A. *, Karimi M., Kazemi L. Pages 77-81
  Background And Objective
  Low birth weight (LBW) is one of the most important problems in the world. Many morbidity are more prevalent in LBW included in attention deficit and hyper activity disorder (ADHD). This study was done to find the Relation between low birth weight with attention deficit and hyper activity disorder in children.
  Methods
  This historical cohort study was done on 226 rural children in Yazd province, central area of Iran. ADHD symptoms were evaluated in LBW and NBW using DSM-IV criteria.
  Results
  Frequency of ADHD was 22.8% in LBW and 12.5% in NBW (P<0.05). The mean of family members was 4.7±0.6 and 4.2±0.8 in child with ADHD versus child without ADHD (P<0.05). Odd's ratio for ADHD was 3.1 in patient with more than one sister or brother (95% CI: 1.2-7.9, P<0.001), and 5.7 in patients with positive familial history (95% CI: 2.6-12.4, P<0.001).
  Conclusion
  Relationship between ADHD and LBW was statistically significant. Positive familial history for ADHD and over-crowded family were social factors related with ADHD. LBW is one of the risk factors for ADHD and can be considered in children health program ADHD was frequent in child with low birth weight than child with normal birth weight.
  Keywords: Low birth weight, Attention deficit, hyperactivity disorder, Familial history, Child
 • Ramazi Sh, Khazraei Hr *, Motovalibashi M., Iziy E., Hashemzade Chaleshtori M., Abolhassani M Pages 82-86
  Background And Objective
  The interleukin-18 (IL-18) gene on chromosome 11 has been suggested as a susceptibility factor for allergies. It is a member of the IL-1 family that was originally described as interferon (IFN-γ)–inducing factor. IL-18 might initiate Th2 responses with production of IgE via the stimulation of IL-4 and IL-13 synthesis in mast cells and in basophil and eosinophil recruitment, such as allergic inflammation. This study was done to assess the association of Interleukin-18 gene polymorphism -137G/C with allergic rhinitis.
  Methods
  This case-control study was performed on 293 allergic rhinitis patients and 218 healthy control volunteers. The IL-18 polymorphism was analyzed by polymerase chain reaction and restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) analysis.
  Results
  The frequency of the GG, GC and CC genotypes were 64.2%, 32.1% and 3.7% in healthy controls and 60.1%, 35.5% and 4.4% in allergic rhinitis patients, respectively. This diference was not significant.
  Conclusion
  This study suggests that IL-18 polymorphism gene -137G/C may not be participated as a risk factor in the pathogenesis of allergic rhinitis.
  Keywords: Allergic rhinitis, Interleukin, 18, Polymorphism
 • Yousefi M., Salehi Z. *, Mashayekhi F., Bahadori Mh Pages 87-91
  Background And Objective
  Despite enormous progress in the understanding of human reproductive physiology, the underlying cause of male infertility remains undefined in about 50.0% of cases, which are referred to as idiopathic infertility and affects about 5.0-7.0% of the general male population. Human apurinic/apyrimidinic endonuclease (ApE1) is a multifunctional protein that has an important role in the base excision repair (BER) pathway. ApE1 SNP T>G found in exon 5 led to substitution of Asp>Glu at codon 148. This study was done to evaluate the association of ApE1 Asp148Glu polymorphism and the risk of idiopathic male infertility.
  Methods
  In this case-control study, blood samples were collected from 90 patients diagnosed with idiopathic male infertility and 90 healthy men, genotyped by Allele-Specific PCR (AS-PCR) method by using specific primers that were designed and the association between genotype and allele frequencies in cases and controls were estimated.
  Results
  There was no significant association between ApE1 gene polymorphism at codon 148 in case and control groups.
  Conclusion
  No significant association was found between the Asp148Glu polymorphism and idiopathic male infertility.
  Keywords: Infertility, Male, Polymorphism, ApE1 gene
 • Abdi Ha, Rashki A.* Pages 92-97
  Background And Objective
  Uropathogenic strains of Escherichia coli (UPEC) are the most common cause of urinary tract infections. UPEC strains possess an arsenal of virulence factors including fimH, iucD, iroN and hlyA which increase their ability to cause urinary tract infections. This study was done to determine the relationship between phylogenetic group and distribution of virulence genes of Escherichia coli isolated from patients with urinary tract infection.
  Methods
  This descriptive - analytic study was performed on 100 isolates Escherichia coli which collected from patients with UTIs. DNA was extracted from all isolates by the boiling method and subsequently DNA was used to determine the presence of genes encoding virulence factors by Multiplex-PCR. In addition, determination of phylogenetic group, A, B1, B2 and D, was performed by determination of present or absent of of yjaA and chuA genes and DNA fragment TSPE4.C2 using Triple-PCR.
  Results
  The frequency of virulence factors, fimH, iucD, iroN and hlyA were 95%, 69%, 29% and 32%, respectively. In all isolates, the frequency of phylogeny of groups A, B1, B2 and D were 17%, 6%, 55% and 22%, respectively. A significant correlation was found between the presence of virulence encoding genes and the B2 phylogenetic group (P<0.05).
  Conclusion
  Virulence genes were common in phylogenetic group B2 isolates among all phylogenetic groups.
  Keywords: Infection, Urinary tract, Escherichia coli, Virulence genes, Phylogenetic group
 • Norizadeh Tazehkand M. *, Topaktas M., Hajipour O Pages 98-103
  Background And Objective
  Mirtazapine is a norepinephrine and serotonergic antidepressant that is used in the theraphy of major depressive disorders. This study was carried out to determine the genotoxic and cytotoxic effect of mirtazapine using chromosome aberration and mitotic index tests in human peripheral blood lymphocytes.
  Methods
  In this descriptive -analytic study genotoxic and cytotoxic effect of mirtazapine at 24 and 48 hours treatment periods on four concentration (10, 25, 40, and 55µg/ml) was performed on peripheral blood lymphocyte of four subjects.
  Results
  Mirtazapine significantly reduced the mitotic index in the all concentrations but it non-significantly increased the chromosome aberration at 24-hours and 48-hours treatment periods.
  Conclusion
  Mirtazapine has cytotoxic effect but it has no genotoxic effect on human lymphocyte.
  Keywords: Mirtazapine, Cytotoxicity, Genotoxicity, Chromosome Aberration, Mitotic index, Lymphocyte
 • Mottaghi T., Askari Gh *, Khorvash F., Maracy Mr Pages 104-108
  Background And Objective
  Migraine is common worldwide. In recent years, vitamin D deficiency has been shown as a global health issue. This study was done to determine the relationship between serum levels of vitamin D with migraine.
  Methods
  This descriptive - analytical study was carried out on 76 patients (21 males, 55 females) with migraine aged 10-61 years olds. Serum vitamin D level of each patient was measured. Adjustments were done for age, sex, waist circumference, body mass index (BMI), number of chronic diseases, and education level. The multiple linear regressions were done to determine the relationship between serum levels of vitamin D with migraine.
  Results
  Vitamin D defeicincy was seen in 13.2 of patients.The weak positive association was shown between serum vitamin D with headache (P<0.05), but no significant association was found between serum vitamin D level with migraine severity.
  Conclusion
  No significant association was seen between serum levels of vitamin D with migraine severity.
  Keywords: Migraine, Headache, Vitamin D
 • Gharaei A., Erahimzadeh A. *, Salimi Khorashad Ar, Jorjani On, Jamshidi A., Shah Bakhsh A., Noornia T Pages 109-113
  Background And Objective
  Vulvovaginal candidiasis or Candida vaginitis is a common fungal infection among adult women during reproductive ages and it is the second most frequent infection of the female genital tract. This study was carried out to determine of the prevalancy and species of vulvovaginal candidiasis and related clinical findings.
  Methods
  This descriptive - analytical study was carried out on 400 women whom reffered to gynological center in Chabahar city in South-East of Iran during 2013. Vaginal samples were examined with direct microscopy and cultured on sabouraud dextrose agar and corn meal agar. Germ tube test and sugar assimilation test were carried out to differentiate the Candida species. The clinical findings including burning and itching during intercourse, burning with urination, foul-smelling vaginal discharge, vaginal deliveries, pH of the vagina, cervix appearance, consistency and color of vaginal in patients with vaginal discharge were recorded.
  Results
  The prevalence of vulvovaginal candidiasis was 45.8%. Isolated candida species were candida albicans with 80.87% and Candida non-albicans with 19.13%. There was significant correlation between itching (85.52%) and burning during intercourse (67.87%), hypogastric pain (80.53%) with vulvovaginal candidiasis (P<0.05). 73 patients (39.9%) reported urinary burning. The most common affected by vulvovaginal candidiasis was with marriages age of 11-20 years old (P<0.05).
  Conclusion
  The most common isolated species was candida albicans. The common clinical findings were burning, itching, smelly discharge, vaginal parity.
  Keywords: Female genital system, Candida albicans, Vulvovaginal Candidiasis
 • Mirbehbahani Nb, Rashidbaghan A. *, Behnampour N Pages 114-117
  There is not comprehensive information available about the control, complications and treatment methods of factor VII deficiency. Online registry system called seven treatment evaluation registries (STER) has been created which investigated the disease as an international multi-center prospective observational project in order to provide information about the effect and immunity of available therapies. In this report, five patients with factor VII deficiency were diagnosed and registered in Golestan Province, Northern Iran, during 2010-11. All treatment protocol, demographic charectristic of patients were collected and registered in www.targetseven.org on the basis of STER´s protocol.
  Keywords: Congenital FVII deficiency, Novoseven, STER, Iran