فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/02/19
 • تعداد عناوین: 10
|
 • بهاره عرب تالی، مهناز صلحی*، داود شجاعی زاده، محمودرضا گوهری صفحات 1-11
  زمینه و هدف
  افت شنوایی ناشی از صدا جزو ده بیماری عمده ناشی از کار است. هدف این مطالعه تعیین عوامل مرتبط با استفاده از گوشی حفاظتی درکارگران کارخانه شیشه و گاز شوگای یافت آباد تهران براساس تئوری انگیزش محافظت است.
  روش بررسی
  دراین پژوهش مقطعی،60 نفر از کارگران مواجه با صدای بالاتر از 85 دسی بل، به روش تصادفی از بین دو شیفت کارخانه انتخاب شدند. ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه مشتمل بر6 سوال دموگرافیک، 8 سوال آگاهی،20 سوال ادراکات،2سوال عملکرد و 7 سوال ارتقایی بود. اعتبار پرسشنامه از طریق آزمون محتوا و پایایی آن از طریق آزمون مجدد و آزمون آلفا کرون باخ کسب شد. داده ها در نرم افزار (SPSS (15 با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  40/4% از کارگران مورد بررسی همیشه و4/ 44% از آنان گاهی از گوشی حفاظتی استفاده می کردند. 2/ 19% کارگران اصلا از گوشی حافظتی استفاده نمی کردند. میان نمرات حساسیت درک شده با خودکارآمدی (r=.41، p=.001)، کارآیی پاسخ درک شده (r=.44، p=.03) و انگیزش محافظت (r=.5، p=.002)، میان نمرات کارآیی پاسخ درک شده با ارزیابی کنار آمدن (r=.34، p=.01)و میان نمرات انگیزش محافظت با رفتار(r=.56، p=.03) همبستگی مثبت معنادار و میان نمرات هزینه های درک شده با ارزیابی کنارآمدن همبستگی منفی معنادارمشاهده شد(r=-.84، p=.002).
  نتیجه گیری
  درصد استفاده از گوشی حفاظتی ناکافی است و برای افزایش این درصد، برنامه ریزی مداخلات موثر براساس تئوری انگیزش محافظت برای بهبود ادراکات شدت، حساسیت، هزینه های درک شده، خودکارآمدی وکارآمدی پاسخ درک شده پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: گوشی حفاظتی، تئوری انگیزش محافظت، کارگران
 • صدیقه عطر کار روشن*، سید شمس الدین علیزاده صفحات 12-19
  زمینه و هدف
  وقوع حوادث ناشی از کار هر ساله تاثیر بسزایی بر بهره وری کارگران و در نهایت بر اقتصاد جامعه می گذارد. از آنجا که بعنوان یک واقعیت، همواره مخارج واقعی برای کاهش ریسک از محدودیت برخوردار بوده و ارزشگذاری پولی هزینه ها، می تواند بر سرمایه گذاری بهینه در مسائل ایمنی اثر گذار باشد، هدف از این تحقیق محاسبه هزینه های اقتصادی حوادث ناشی از کار برحسب روز و ریال در ایران می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه هزینه های مستقیم مالی ناشی از 10583 مورد حادثه شغلی رخ داده در سال 1391 برآورد شده است. تعداد روزهای کاری از دست رفته برای هر حادثه و سپس تعداد کل روزهای کاری از دست رفته بر اساس گروه های مشخص محاسبه شد. برای برآورد کمی روزهای کاری از دست رفته، حداقل پایه حقوق کارگران در روز در سال 1391 یعنی 12990 تومان در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بیشترین روزهای کاری در اثر وقوع حوادث در صنعت ساخت و ساز (4136572روز) از دست رفته اند. به علاوه وقوع حوادث شغلی در بین افراد متاهل (5182949 روز) و شاغلان با سابقه کارکمتر از یک سال (2960727 روز) منجر به بیشترین روز کاری از دست رفته شده است. همچنین کل هزینه های تحمیلی ناشی از حوادث شغلی 95812058 هزار تومان و سرانه انسانی هر حادثه شغلی که در کشور رخ می دهد برابر با 9053393 تومان می باشد.
  نتیجه گیری
  هزینه های ناشی از حوادث و خسارتی که این حوادث بر کارفرمایان و نهایتا بر پیکره اقتصاد کشور وارد می کند، قابل توجه است. این مطالعه چارچوبی جهت برنامه ریزی های کلان کشور به منظور حفاظت از کارگران و پیشگیری از تحمیل هزینه های اقتصادی بر محیط های کاری، کارگاه ها و.. نهایتا اقتصاد جامعه اعم از بخش خصوصی و دولتی فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: حادثه شغلی، هزینه های مالی، روزهای کاری از دست رفته
 • فاضله کتایون مدیری*، آرمین طراح صفحات 20-26
  زمینه و هدف
  توجه به سلامت نیروی کار از مهمترین وظایف دولت است و قانون متولیان را به حفظ و پاسداری از سلامت و ایمنی کارگران موظف نموده است. در سال 1366 به استناد اصل 29 قانون اساسی و ماده 147 قانون کار جمهوری اسلامی ایران به منظور ارائه خدمات اولیه بهداشتی طرح ارائه مراقبت های اولیه بهداشتی به کارگران درقالب تاسیس خانه های بهداشت کارگری در کارگاه های 50 تا 500 نفری تنظیم شد. (1)
  هدف
  هدف از انجام این مطالعه بررسی رضایتمندی کارگران از خدمات خانه های بهداشت کارگری در کارگاه های تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و شهید بهشتی میباشد.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است که در آن 227 کارگر به روش تصادفی از کارخانجات با جمعیت 50 تا 500 نفر انتخاب شدند و مورد پرسشگری قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه با 27 سوال بسته بود که از دو بخش اطلاعات عمومی و اطلاعات اختصاصی تشکیل شده بود. روایی پرسشنامه از طریق مشورت با متخصصین تایید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام گرفت که معادل 92/ 0 بدست آمد. همچنین داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  بازدید از محل کار توسط مسئول خانه بهداشت کارگری (7/ 87 در صد راضی)، آموزش های دریافتی قبل از شروع بکار (5/ 63 در صد راضی)، نظارت بر استفاده از وسایل حفاظت فردی (7/ 83 در صد راضی)ارائه کمکهای اولیه (6/ 92 درصد راضی)، انجام معاینات دوره ای (6/ 92 درصد راضی)، پیگیری بیماری های کارگران (9/ 85 درصد راضی)، انجام واکسیناسیون (1/ 70 در صد راضی)، برخورد مناسب مسئول خانه بهداشت کارگری (8/ 89 در صد راضی)و در مجموع 90.7% کارگران از خدمات خانه بهداشت کارگری کاملا راضی، نسبتا راضی و راضی بودند و تنها 9.3% افراد ناراضی بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به سطح بالای رضایتمندی 7/ 90 % کارگران از خدمات خانه های بهداشت کارگری تقویت امکانات فعلی خانه های بهداشت کارگری و بهینه سازی آنها و رفع نواقص و کاستی های موجود گامی موثر در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت کارگران و در نهایت شکوفایی اقتصاد کشور می باشد.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، خانه بهداشت کارگری، کارگر
 • یحیی خسروی*، حسن اصیلیان مهابادی، نرمین حسن زاده رنگی، ابراهیم حاجی زاده، وحید غریبی صفحات 27-37
  زمینه و هدف
  صنعت ساخت و ساز یکی از خطرناک ترین صنایع در سراسر دنیا به شمار می رود. ایمنی در محیط کار، پدیده پیچیده ای است و ایمنی مبتنی بر رفتار در محیط های ساخت و ساز از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر مدل سازی فاکتورهای موثر بر رفتار نا ایمن در صنعت ساخت و ساز است.
  روش بررسی
  در این مطالعه کمی، روش سه مرحله ای مدل سازی معادلات ساختاری در دو شرکت اصلی درگیر در پروژه های ساخت و ساز ایران به کار رفت. در مرحله اول، مدل اندازه گیری با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در محیط کار اول ارزیابی شد. در ادامه، مدل ساختاری مطلوب برای محیط کار اول استخراج شد. در مرحله نهایی، مدل ساختاری مطلوب در محیط کار ساخت و ساز دوم ارزیابی گردید. نرم افزار لیزرل 8/8 برای تحلیل داده ها بکار رفت.
  یافته ها
  شاخص های برازش نشان داد که مدل ساختاری مطلوب استخراج شده از محیط کار اول در محیط کار دوم (GFI=0.93; SRMR=0.04; RMSEA=0.06; CFI=0.97; NFI=0.98; χ2/df=1.98) نیز به خوبی برازش می شود. مدل نشان می دهد که جو ایمنی کارفرما بیشترین همبستگی (SPC=0.87، t-value=13.34) را با متغیر کلی جو ایمنی دارد. نگرش ها و باورها بالاترین همبستگی را با متغیر کلی فاکتورهای فردی (SPC=0.87، t-value=13.34) دارد و شرایط فیزیکی نا ایمن بیشترین همبستگی (SPC=0.77، t-value=7.69) را با متغیر کلی عملکرد ایمنی داراست.
  نتیجه گیری
  به منظور اجرای مداخلات موثر در محیط ساخت و ساز به مدلی یکپارچه و مناسب نیاز است که از طریق آن نحوه ارتباط عوامل موثر بر رفتار نا ایمن به آسانی درک شود. مدل ساختاری ارایه شده در این مطالعه، می تواند در درک بهتر فاکتورهای موثر بر عملکرد ایمنی در پروژه های ساخت و ساز یاری رسان باشد.
  کلیدواژگان: رفتار نا ایمن، فاکتورهای موثر، مدل معادلات ساختاری، صنعت ساخت و ساز
 • عبدالمجید گرکز، فرشید قربانی شهنا*، محمد جواد عصاری، جواد فردمال صفحات 38-46
  زمینه و هدف
  آلودگی هوا از عوامل مخاطره زای سلامت انسان و محیط زیست می باشد. در صنایع تولید فولاد به دلیل ماهیت فرآیند و همچنین استفاده از کوره های ذوب، میزان تولید و انتشار برخی آلاینده های مضر از جمله گردوغبار بسیار بالا می باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر به کنترل گردوغبار منتشره در هوا در یک شرکت تولید فولاد آلیاژی پرداخته شده است.
  روش بررسی
  برای طراحی سیستم تهویه موضعی، از استانداردهایVS-55-03و VS-55-04 کمیته تهویه صنعتی سازمان ACGIH آمریکا اقتباس گردید. برای کنترل ذرات جمع آوری شده توسط سیستم تهویه موضعی، از 10 سیکلون موازی با راندمان بالا(مدل استایرمند) به عنوان پیش غبارگیر و از یک دستگاه اسکرابر ونچوری به عنوان غبارگیر اصلی بصورت تلفیقی استفاده گردید. پس از طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم، تراکم آلاینده ها در محیط کار، داخل سیستم و خروجی آن جهت ارزیابی اثربخشی آن اندازه گیری شد.
  یافته ها
  کارایی سیستم تهویه موضعی طراحی شده در کاهش غلظت ذرات منتشره به محیط و ذرات قابل استنشاق به ترتیب 3/80% و 7/92% بود. میانگین بازده حذف ذرات توسط سیکلون و اسکرابر ونچوری به ترتیب 8/73% و 6/98% بدست آمد. در حالیکه کاربرد توام این دو پالایشگر، بازده حذف ذرات را تا 63/99% افزایش داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده، به نظر می رسد که استفاده از پالایشگرهای تلفیقی جایگزین مناسبی برای سیستم های فیلتراسیون که دارای محدودیت هایی از جمله آسیب پذیری در برابر دماهای بالا و مسدود شدن منافذ فیلترها در اثر مواد چرب و روغنی موجود در قراضه ها می باشند، هستند.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، سیستم تهویه موضعی، پالایشگرهای تلفیقی، کوره قوس الکتریکی
 • مهران سهراب زاده، رستم منتی، حامد توان، مصیب مظفری، والیه منتی صفحات 47-55
  زمینه و هدف
  خشونت محل کار علیه پرستاران زن در حال افزایش است و در بیشتر موارد پرستاران زن وقایع خشونت آمیز را گزارش نمی کنند، لذا هدف از این مطالعه بررسی خشونت محل کار علیه زنان پرستار و دیدگاه آنها در ارتباط با بروز خشونت محل کار و دلایل عدم گزارش دهی موارد خشونت آمیز در بیمارستان های آموزشی شهر ایلام در سال 1391 بوده است.
  روش بررسی
  در یک مطالعه توصیفی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، تجارب یک نمونه تصادفی شامل 53 نفر از زنان پرستار شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر ایلام در مورد خشونت بیماران در سال 1391انجام شد.
  یافته ها
  48 نفر(6/ 90%) مورد خشونت کلامی بیمار و 8 نفر(1/ 15%) مورد خشونت فیزیکی بیمار و 49 نفر (5/ 92%) مورد خشونت کلامی همراه بیمار و 6 نفر (3/ 11%) مورد خشونت فیزیکی همراه بیمار قرار گرفته بودند. بیشترین علت عدم گزارش دهی موارد خشونت آمیز به علت بی فایده بودن این کار بوده است. بین خشونت فیزیکی بیمار با سن پرستار و همچنین بین وضعیت تاهل با خشونت کلامی بیمار ارتباط آماری معناداری مشاهده گردید(P<0.05).
  نتیجه گیری
  وقوع خشونت محل کار علیه پرستاران زن بسیار بالا بوده و افزایش حراست بیمارستان ها در جهت کاهش خشونت پیشنهاد می شود و در مورد گزارش دهی وقایع خشونت آمیز ایجاد و معرفی اداراتی برای ثبت گزارش دهی حادثه و پیگیری آن ضروری است.
  کلیدواژگان: خشونت محل کار، پرستاران زن، عدم گزارش دهی، شهر ایلام
 • شهناز طباطبایی*، اعظم ملکی، میثم متاجی، روح الله نوریان، محمدعلی کریمی صفحات 55-65
  زمینه و هدف
  هدف از پژوهش حاضر، یافتن ارتباط میان اختلالات اسکلتی- عضلانی و افسردگی و اضطراب در کارکنان بخش اورژانس بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ع.پ.ش.ب) بود.
  روش بررسی
  در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، 120 نفر به صورت تصادفی ساده از جامعه ی 600 نفری کارکنان شاغل در بخش-های اورژانس بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه ع.پ.ش.ب در سال 1391 به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه های اطلاعات فردی- شغلی، اختلالات اسکلتی- عضلانی نوردیک، مقیاس افسردگی مرکز مطالعات همه گیرشناسی (CES-D) و مقیاس اضطراب اشپیل برگر برای گروه نمونه اجرا شد. برای تحلیل داده ها، نرم افزار SPSS19و روش های آماری (آزمون های t، ضریب همبستگی و تحلیل واریانس یک طرفه) استفاده شد.
  یافته ها
  افسردگی پایین تر و اضطراب آشکار و پنهان بالاتر از حد متوسط بود. ارتباط معنا داری بین اختلالات اسکلتی- عضلانی با افسردگی مشاهده شد. تفاوت معنا داری در «افسردگی» و عدم تفاوت در «اضطراب آشکار» و «اضطراب پنهان» با تاکید بر «عنوان شغلی» و «سطح تحصیلات» مشخص گردید. افراد با وضعیت استخدامی قراردادی از افسردگی بیشتری رنج می بردند. ارتباط معناداری بین افسردگی با اضطراب آشکار و پنهان، همچنین بین اضطراب آشکار و پنهان مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به ماهیت سخت کار در بخش اورژانس، میزان اضطراب آشکار و پنهان کارکنان بالاتر از حد متوسط است. مدیران و پزشکان به علت فشارهای جسمانی کمتر، از افسردگی پایین تری رنج می برند. عدم وجود ارتباط مابین اضطراب (آشکار و پنهان) و عنوان شغلی نشان می دهد که تمامی کارکنان بخش های اورژانس به علت ماهیت تنش زای شغل خود از اضطراب بالایی برخوردارند.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی، عضلانی، افسردگی، اضطراب، اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • علیرضا دهدشتی*، رودابه حافظی صفحات 66-86
  زمینه و هدف
  آزمایشگاه های دانشگاهی مکان هایی برای انجام فرآیندهای متنوع آزمایشگاهی محسوب می شوند. عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و مکانیکی در محیط آزمایشگاه وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر شناسایی و ارزیابی خطرات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی در یک آزمایشگاه دانشگاهی می باشد.
  روش بررسی
  طرح مطالعه به صورت موردی اجرا گردید. با درنظر گرفتن محیط آزمایشگاهی مورد مطالعه، چک لیست طراحی گردید. با توجه به اهداف مطالعه متغیر های مورد نیاز برای ارزیابی در حیطه های بهداشت و سلامت، ایمنی و محیط زیست در چک لیست گنجانده شد. در جمع آوری دادها از روش مشاهده و مصاحبه با 10 نفر از کارشناسان آزمایشگاه استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده از چک لیست نشان داد موارد عوامل مخاطره آمیز مرتبط با بهداشت، ایمنی و پیامدهای زیست محیطی را به ترتیب 15، 42 و 10 مورد بوده است. بر اساس رتبه ریسک، بنزن، هیدروکسید سدیم، اسید استیک و اسید سولفوریک پرخطرترین و EDTA، کرومات پتاسیم و فنل کم خطر ترین بودند. بر اساس درجه ریسک، بنزن مخاطره آمیزترین ترکیب به لحاظ بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی را به خود اختصاص داد.
  نتیجه گیری
  در ارزیابی ریسک آزمایشگاهی باید عوامل مخاطره آمیز ار نظر بهداشتی، ایمنی و محیط زیست بررسی شوند. در هر برنامه پیشگیری برای اجرای اقدامات اصلاحی ضروری است درجه احتمال خطر عوامل، مورد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، آزمایشگاه دانشگاهی، درجه احتمال خطر
 • فریبا کیانی، محمدرضا خدابخش* صفحات 77-86
  زمینه و هدف
  کارکنان در محیط های کاری اغلب از تجربه نشانه های متعدد جسمی و روانی شکایت می کنند که به لحاظ طبی قابل توضیح نیست. هدف از این پژوهش تعیین قدرت پیش بینی کنندگی شکایت های جسمی و روانشناختی توسط نگرش کارکنان نسبت به مسائل ایمنی بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی است. نمونه متشکل از 189 نفر از کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان در سال 91-1390 بود که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده و به پرسش نامه های خصوصیات دموگرافی، نگرش نسبت به مسائل ایمنی از مانتینیو (2005)، شکایت های جسمی و روانی از بارلینگ و همکارانش (2002) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که رابطه درونی معنی داری بین نگرش نسبت به مسائل ایمنی و شکایت های جسمی و روانی وجود دارد (p<0.01). همچنین تحلیل چند متغیره نشان داد که متغیر نگرش نسبت به مسائل ایمنی به ترتیب حدود 12% و 29% از شکایت های جسمی و روانی را پیش بینی کرد (p<0.01).
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش از اهمیت متغیر نگرش نسبت به مسائل ایمنی در پیش بینی شکایت های جسمی و روانی در کارکنان حمایت می کند.
  کلیدواژگان: نگرش نسبت به مسائل ایمنی، شکایت های جسمی، شکایت های روانی، کارکنان
 • محسن دهقانی، خسرو صادق نیت، محمدحسین ابراهیمی* صفحات 87-96
  زمینه و هدف
  مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش شاخص گرایش به خواب آلودگی درطول روز (ESS) و وقفه تنفسی هنگام خواب در ایجاد تصادفات جاده ای رانندگان حرفه ای شهرستان شاهرود انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی تحلیلی تعداد 312 نفر از رانندگان حرفه ای عضو انجمن پایانه های شهرستان شاهرود در سال 1392 مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار های مورد استفاده در این مطالعه پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه استاندارد کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI) با 7 مقیاس، پرسشنامه خواب آلودگی اپوورث (ESS) با 8 سوال و پرسشنامه استاپ بنگ (STOP BANG) با 8 سوال بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 18 انجام شد.
  یافته ها
  نزدیک به 16% رانندگان در پنج سال گذشته سابقه حادثه یا تصادف داشتند. میانگین و انحراف معیار نمره کیفیت خواب در رانندگان 85/ 2± 5/ 4 بود. 5/ 27% رانندگان از کیفیت خواب نامطلوبی برخوردار بودند. 6/ 5% از رانندگان مقیاس خواب آلودگی اپوورث بالاتر از 10 داشتند که از لحاظ بالینی اهمیت دارد. 5/ 11% رانندگان با داشتن STOP BANG>3 از لحاظ اختلال تنفسی مثبت تشخیص داده شدند. مقیاس خواب آلودگی اپوورث در رانندگانی که سابقه حادثه یا تصادف در یک سال گذشته (p= 0.004) و پنج سال گذشته (p= 0.003) داشتند و نیز در حادثه و تصادف مقصر بودند (p= 0.012) بیشتر از رانندگان گروه دیگر بود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه ارتباط معنی داری بین مقصر بودن رانندگان و سابقه حادثه و تصادف با خواب آلودگی مشاهده گردید. ولی بین آسیب یا مرگ در تصادف با خواب آلودگی این ارتباط دیده نشد. بیش از 10 درصد رانندگان با اختلال وقفه تنفسی حین خواب کاندید ارجاع به کلینیک اختلالات خواب شدند.
  کلیدواژگان: رانندگان حرفه ای، مقیاس خواب آلودگی اپوورث، STOP BANG، کیفیت خواب پیتزبورگ، اختلال تنفسی، تصادفات
|
 • B. Arabtali, M. Solhi *, D. Shojaeezadeh, Mr Gohari Pages 1-11
  Background And Aims
  The aim of this study is determining factors related to workers'' use of hearing protection devices in Shoga factory Yaft Abad، based on Protection Motivation Theory.
  Methods
  In this cross-sectional analytical study، 60 workers who were exposed to harmful noise selected among factory shifts by randomized sampling method. The questionnaire included 6 demographic questions، 8 knowledge questions، 20 perceptions questions، 2 behavior questions، 7 improvement questions. Questionnaire acquired its validity by content test and its reliability was acquired by using Test-retest & Cronbach Alpha test. Data were analyzed on the SPSS (15) software by using descriptive statistics and analytical tests. 19. 2 never used it.
  Results
  40. 4 percent of the workers used the hearing protection device most of the time، 44. 4 used it usually. There were significant positive correlations between perceived vulnerability score with self-efficacy score (r=. 41، p=. 001)، perceived response efficacy score (r=. 44، p=. 03) and protection motivation score (r=. 5، p=. 002). There were significant positive correlations between perceived response efficacy score with evaluation of coping score (r=. 34، p=. 01 and protection motivation score with behavior score (r=. 56، p=. 03). There was significant negative correlations between perceived cost with evaluation of coping score (r=-. 84، p=. 002).
  Conclusion
  The percentage of using hearing protection is inadequately in the workers. For increase the percentage، planning effective interventions based on protection motivation theory which improves perceptions of severity، vulnerability، perceived cost، self-efficacy and perceived response efficacy is recommended.
  Keywords: Hearing protection devices based on protection motivation theory, workers
 • S. Atrkar Roushan *, S. Sh Alizadeh Pages 12-19
  Background And Aims
  Work-related accidents each year have a significant impact on worker productivity and ultimately the economy of the society. Because, as a fact, resources are limited for reducing the risks and costs can affect the optimal investment in safety issues, the aim of this study is to calculate the economic costs of occupational accidents in Iran.
  Methods
  In this study the direct costs from 10,583 occupational accidents occurred in 2012 is estimated. Number of working days lost per accident and the total number of working days lost was calculated on the basis of specific groups. For quantitative estimates of lost workdays, 129900 RS per day was considered.
  Results
  The Most working days were lost in the construction industry (4136572 days). In addition, the occurrence of occupational accidents among married persons (5182949 days) and employees with less than one year of work experience (2960727 days) is resulted in maximum working day lost. The total cost arising from occupational accidents was 958120580 Rials and cost of each occupational accident per person was equivalent to 90533930 Rials.
  Conclusion
  The costs of accidents on employers and ultimately the country's economy, is noticeable. This study provides a framework for strategic planning to protect workers and to prevent the imposed economic costs on workplaces and ultimately on society economy, including the private sector and government sector.
  Keywords: Occupational accident, financial costs, lost workdays
 • F.K. Modiri *, A. Tarrah Pages 20-26
  Background And Aims
  The health workforce is The main tasks of the state. And Custodians of law and protect the health and safety of workers is mandated. According to Article 29 of the Constitution in 1366 and Article 147 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, To provide primary health services in primary health care projects Established home health workers to form: :::union::::s Workshops were set at 50 to 500 people. The aim of this study was to determine the employee's satisfaction with home health care workers Workshops covered in Tehran and Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services.
  Methods
  This research Is a cross-sectional study Where 227 workers randomly Plants were selected from a population of 50- 500 people and Was the question. Tools for data collection was Questionnaire with 27 questions closed. Which was composed of two sections: General information and proprietary information Questionnaire validity through consultation with experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. Which is equivalent to 92/0, respectively. Data were analyzed using the SPSS software.
  Results
  Visit the home by health workers from the workplace (7/87 per cent satisfied),, Received training before use (5/63 per cent satisfied)), Monitoring the use of personal protective equipment (7/83 per cent satisfied, Monitoring the use of personal protective equipment (7/83 per cent satisfied, Periodic examinations (6/92 percent satisfied), Workers patients (9/85 percent satisfied), Vaccination (1/70 per cent satisfied), Suitable for Home Care Workers (8/89 per cent satisfied), and In total, 90.7% of workers in home health care workers, Very satisfied, fairly satisfied, and were satisfied, and Only 9.3% of people were unhappy.
  Conclusions
  Due to the high level of satisfaction 7/90% of workers from Home health care workers, Health workers to strengthen existing homes. and Optimize and fix their flaws and defects and Effective step towards the preservation and promotion of worker's health and the economy is booming.
  Keywords: Satisfaction, Home Care Worker, worker
 • Y. Khosravi *, H. Asilian, Mahabadi, N. Hassanzadeh, Rangi, E. Hajizadeh, V. Gharibi Pages 27-37
  Background And Aims
  Construction is one of the most dangerous industries in the worldwide. Workplace safety is a complicated phenomena and behavioral safety in the construction industry is even more so. The Aim of this study was the development of a new model for understanding the factors influencing unsafe behavior in construction industry.
  Methods
  In the current quantitative study, a three-stage Structural Equation Model (SEM) was conducted on two main construction workplaces in Iran. In the first stage, the measurement model was tested by confirmatory factor analysis. Then, a modified structural model was extracted for the workplace 1. Finally, the modified model was evaluated in the workplace 2. LISREL 8.8 was used for data analysis process.
  Results
  Goodness-of-fit indices indicated the modified structural model in the workplace 1 was confirmed in the workplace 2 (GFI=0.93; SRMR=0.04; RMSEA=0.06; CFI=0.97; NFI=0.98; χ2/df=1.98). Client safety climate had the highest correlation (SPC=0.87, t-value=16.21) with overall safety climate. Attitudes and beliefs had the greatest correlation (SPC=0.87, t-value=13.34) with overall individual factors. The physical condition had the highest correlation (SPC=0.77, t-value=7.69) with the overall safety performance.
  Conclusion
  For implementing of the effective interventions in the construction industry, we must use an integrated and good-fit model to understanding factors influencing unsafe behavior. The current model can help us to understanding the factors influencing unsafe behavior in construction projects.
  Keywords: Unsafe behavior, Influencing factors, Structural equation model, Construction industry
 • A. H Garkaz, F. Ghorbani Shahna *, Mj Assari, J. Faradmal Pages 38-46
  Background And Aims
  Air pollution is a risk factor for human health and the environment. Due to the nature of the process and also to employing melting furnaces, the production and emission of some pollutants such as harmful dust is very high in the steel industry. Therefore, considering the importance of the issue, control of dusts of an alloy steel production company has been discussed in the present work.
  Methods
  In the present study, the VS-55-03 and VS-55-04 standards of industrial ventilation committee of ACGIH have been applied for the design of ventilation system. Ten high efficiency stairmand model cyclones were designed in parallel in order to remove the particulate emissions. Furthermore, a venturi scrubber was designed to be integrated with the ventilation system for controlling of fine particles passing through cyclones. After the system was designed, made, installed, and operated, the concentration of particulates was measured in the workplace, inside the ducts, as well as at the effluent gas to determine the efficiency of the system.
  Results
  The results showed that the average efficiency of the local exhaust system for the removal of the environmental and inhalable particle was 92.7, and 80.3 respectively. Moreover, the mean removal efficiency of the cyclone and venture scrubber was observed to be 73.8% and 98.6% respectively, while it was 99.63% by the coupled cyclone-scrubber system.
  Conclusion
  According to the results, it seems that the hybrid collectors are appropriate alternatives for filtration systems which include constrictions such as sustainability to high temperatures and filter clogging resulting from greasy substances available on scraps.
  Keywords: The designing, assessment of a local exhaust ventilation system coupled
 • M. Sohrabzadeh, R. Menati, H. Tavan, M. Mozafari, W. Menati Pages 47-55
  Background And Aims
  Workplace violence against female nurses is a significant and increasing problem. In most of cases, female nurses do not report violent events. The aims of current research are to investigate workplace violence against female nurses in three general hospitals of Ilam located in Iran using the questionnaire in 2012 and identify their reactions when facing with violent events.
  Methods
  This study is a descriptive research that the prevalence of workplace violence against female nurses is investigated. The required information is obtained by means of the author-made questionnaire that is distributed among 53 nurses and the SPSS software is used for data analysis.
  Results
  Among the samples, 90.6 % and 15.1 % of participants had faced with verbal and physical assaults of patients during last year, respectively. Moreover, 92.5 % and 11.3 % of nurses had experienced verbal and physical assaults of patient companions, respectively. Remarkably, most of nursing staff believe that reporting aggressive evident is not useful at all. A significant correlation is found between physical assaults of patients against age of nurses. In addition, a relationship between verbal violence of patients versus marriage status of nurses is observed (P< 0.05).
  Conclusion
  A large rate of aggressive incidents is observed against female nurses, in present study. In this regards, enhance in security guards can significantly reduce this term. Also, recording aggressive events and legally pursuing the people who committed to violence are essential.
  Keywords: Workplace violence, Female nurses, Non, reporting aggressive evident, Ilam
 • S. Tabatabaei *, A. Maleki, M. Mataji, Rl Nurian, Ma Karimi Pages 55-65
  Background And Aims
  The main objective of this research was finding the relations between musculoskeletal disorders and depression and anxiety (overt and covert) in emergency staff of hospitals covered by Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
  Methods
  The research was descriptive- analytical study. Out of 600 staff of hospitals covered by Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 120 were selected randomly as sample group in 2012. Socio-demographic, Nordic Musculoskeletal Disorders, CES-D and Schpillberger anxiety scales were applied as research tools. SPSS19 software and statistical techniques such as t-test, Pearson correlation coefficient, and one- way ANOVA were employed for analyzing the data.
  Results
  Depression was lower and anxiety was upper than average amounts. There was significant relationship between depression and musculoskeletal disorders. Also, there was a significant difference in depression with respect to job title and educations. There were not observed such differences in overt and covert anxiety among staff. Staff with contract recruitment were suffering from depression more than other groups. It was found significant relationship between depression and anxiety, also overt and covert anxiety.
  Conclusion
  The overt and covert anxiety of emergency staff is in the high level in order to the harmful nature of their jobs. Emergency managers and physicians have lower depression in comparison with other groups because of their low physical pressure. Further to the stressful nature of emergency job without concerning the job position, whole of the staff have high overt and covert anxiety.
  Keywords: Musculoskeletal disorders, Depression, Anxiety, Emergency, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
 • A. Dehdashti*, R. Hafezi Pages 66-86
  Background And Aims
  Academic laboratories are considered as environment for performing various laboratory processes. Physical, chemical, biological and mechanical stressors are common in laboratory environment. The purpose of the study was to provide a comprehensive health, safety and environmental risk assessment in an academic laboratory.
  Methods
  A case study design was conducted. The relevant check list was developed for laboratory environment. Based on study objectives required variables in terms of health, safety and environment included in the check list. The data collected through observation and interviews with 10 experts of the laboratory is used.
  Results
  Findings from checklist showed the number of risk factors contributed to health effects, safety and environmental impacts were 15, 42 and 10, respectively. In terms of risk rating benzene, sodium hydroxide, acetic acid and sulfuric acid indicated the highest level and EDTA, potassium chromate and phenol were at the lowest level. Risk rating analysis indicated that benzene had the highest risk in view of health, safety and environmental outcomes.
  Conclusions
  Laboratory risk assessment must focus on health, safety and environmental stressors. Any preventive program should take into account the level of risks for corrective actions.
  Keywords: Risk Assessment, Academic Laboratory, Hazard Rating
 • F. Kiani, Mr Khodabakhsh* Pages 77-86
  Background And Aims
  Employees in workplaces often complain of various physical and mental symptoms that are not medically explained. The purpose of this study was to determine the predicted power of physical and psychological symptoms by attitude toward safety issues.
  Methods
  The current research is the kind of correlation studies. Sample consisting of 189 employees in Isfahan Steel Company in 2012 was selected according to the stratified random sampling method and responded questionnaires about demography characteristics, attitude toward safety issues of Munteanu (2005), physical symptoms and psychological symptoms of Barling and etal. (2002). Data was analyzed using of Pearson correlation coefficient and Multivariate analysis.
  Results
  The results showed that there were significant internal relationships between attitude toward safety issues and physical and psychological symptoms (p<0.01). Also, Multivariate analysis indicated that the variables of attitude toward safety issues significantly predicted almost 12% and 29% of the variance of physical symptoms and psychological symptoms (p<0.01).
  Conclusion
  The research results maintain the importance of attitude toward safety issues variable in predicting the experience of physical and psychological symptoms in workers.
  Keywords: attitude toward safety issues, physical symptoms, psychological symptoms, employees
 • M. Dehghani, K. Sadeghniat, Mh Ebrahimi* Pages 87-96
  Background And Aims
  The present study was conducted to assess the role of sleepiness during the day (ESS) and sleep apnea in road accidents in Shahroud drivers.
  Methods
  In this cross-sectional study, 312 drivers of members of Shahroud's terminals were studied in 1392. Demographic, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) standard questionnaire with seven scales, Epworth Sleepiness Scale (ESS) questionnaire with 8 items and STOP BANG questionnaire with 8 questions were used. Data analysis was performed using SPSS statistical software version 18.
  Results
  Nearly 16% of drivers had accident history in the past five years. The mean ± SD total score of sleep quality (PSQI) in drivers was 4/5 ± 2/85 and 27/5% of them had poor sleep quality. 5/6% of drivers had Epworth sleepiness scale over 10, which is clinically significant. 11/5% of drivers with STOP BANG> 3 were diagnosed in terms of respiratory disorders. ESS in drivers who had accident history in the past year (p= 0.004) and past five years (p= 0.003) and also perpetrate in accident (p= 0.012) was more than other drivers.
  Conclusion
  Significant relationships were observed between ESS and perpetrate in accident and accident history in this study. However, this relationship between ESS and injury or death in accident was not observed. More than 10% of drivers with sleep apnea disorder were candidates for referral to sleep clinic.
  Keywords: Commercial Vehicle Drivers, Epworth Sleepiness Scale, STOP BANG, Pittsburgh Sleep Quality, breathing disorder, accidents