فهرست مطالب

بازیابی دانش و نظام های معنایی - پیاپی 1 (زمستان 1393)
 • پیاپی 1 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/11/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فریده عصاره، کبری بابایی صفحات 1-17
  هدف
  پژوهش حاضر باهدف تحلیل شبکه هم نویسندگی به بررسی روابط و تعاملات نویسندگان 113 مقاله منتشرشده در دو فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی و کودکان استثنایی طی مهروموم های 1390-1391 پرداخته است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع علم سنجی است و با رویکرد تحلیل شبکه هم نویسندگی نویسندگان در دو عنوان فصلنامه روانشناسی افراد استثنائی دانشگاه علامه طباطبائی و فصلنامه کودکان استثنائی انجام شده است. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه نویسندگانی است که در هر دو فصلنامه موردبررسی طی مهروموم های 1390-1391 حداقل با یک نویسنده همکاری علمی داشته اند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار یو سی نت و بسته مکمل آن یعنی نت دراو و برای تهیه ماتریس های هم نویسندگی نیز از نرم افزار صفحه گستر اکسل استفاده شده است. همچنین برای بررسی عملکرد هر یک از نویسندگان دارای تالیف در شبکه، از شاخص های تحلیل شبکه مانند سنجه درجه، سنجه بینابینی و سنجه نزدیکی استفاده گردیده است.
  یافته ها
  مطالعه نویسندگان دارای حداقل یک مقاله در فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی نشان داد که شریفی درآمدی، افروز، کاکوجویباری و مرادی در خوشه اصلی (هم نویسندگی) و گلشنی منزه در خوشه دوازده تایی و سیف نراقی در خوشه نه تایی مهم ترین جایگاه را در شبکه هم نویسندگی پژوهشگران داشته اند. در فصلنامه کودکان استثنایی نیز می توان به علیزاده، غباری بناب، کریمی و سعادت در خوشه اصلی و علیپور و مهرابی زاده هنرمند در خوشه های ده تایی اشاره نمود.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد که ارتباط های نسبتا کمی بین گره های موجود در شبکه های هم نویسندگی دو فصلنامه وجود دارد و ارتباط منسجمی نیز بین خوشه های بزرگ در هر دو فصلنامه وجود نداشته و تراکم شبکه در فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی معادل 04/ 0 و در فصلنامه کودکان استثنایی نیز 06/ 0 است که در هر دو فصلنامه پایین است و نشان از انسجام اندک شبکه های این دو فصلنامه دارد.
  کلیدواژگان: تراکم شبکه، شبکه هم نویسندگی، فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، فصلنامه کودکان استثنایی، علم سنجی
 • ابراهیم زارعی، عصمت مومنی صفحات 19-31
  هدف
  هدف این پژوهش، تعیین میزان تسهیم دانش و سطح خلاقیت و تعیین رابطه آن ها در میان کتابداران کتابخانه های دانشگاه تربیت مدرس در سال 1392 است.
  روش پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی- همبستگی به بررسی نظر 50 نفر از کتابداران و مدیران کتابخانه های دانشکده های علوم انسانی، فنی و مهندسی و کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس پرداخته است.
  یافته ها
  وضعیت تسهیم دانش در میان کتابداران کتابخانه های دانشگاه تربیت مدرس نامطلوب است اما خلاقیت کتابداران مذکور در وضعیت مطلوبی قرار دارد. ضریب همبستگی رابطه تسهیم دانش و خلاقیت با کسب 8/ 0 نشان می دهد همبستگی و رابطه معناداری میان آن ها وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  کتابخانه ها باید نسبت به بهبود و تقویت تسهیم دانش با انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی در مسیر رشد علم و دانش گام بردارند، از ترویج و اشتراک اطلاعات و دانش در میان کتابداران حمایت کرده و زیرساخت های لازم برای تسهیم دانش در کتابخانه را فراهم کنند.
  کلیدواژگان: تسهیم دانش، خلاقیت، کتابخانه های دانشگاه تربیت مدرس، کتابداران، مدیریت دانش
 • الهه روحی دل، نصرت ریاحی نیا، فهیمه باب الحوائجی، زهرا اباذری صفحه 33
  هدف
  این پژوهش باهدف بررسی وضعیت مولفه های گردآوری، سازمان دهی و اشاعه اطلاعات نسخ خطی، در بخش های نسخ خطی کتابخانه های ایران بر اساس مولفه های مدیریت دانش انجام شده است.
  روش تحقیق: در این پژوهش از روش ترکیبی (کمی و کیفی) همزمان استفاده شده است. جامعه پژوهش را کلیه بخش های نسخ خطی در کتابخانه های سطح کشور که دارای بخش نسخ خطی و کارمند بوده اند، شامل 44 کتابخانه در سطح ایران، تشکیل داده است که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، موردبررسی قرارگرفته و پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری spss تحلیل شده است.
  یافته ها
  نشان می دهد که میانگین به دست آمده از مولفه های گردآوری نسخ خطی 92/ 37 از 45، سازمان دهی نسخ خطی 90/ 28 از 33، اشاعه اطلاعات نسخ خطی 11/ 36 از 57، از میانگین مقایسه شده در سطح کم تر و پایین تری قرار دارند.
  نتایج
  نشان دهنده رعایت کم مدیریت دانش در بخش های نسخ خطی در کتابخانه های ایران در مولفه های موردبررسی است. پاسخ دهندگان به پرسشنامه و شرکت کنندگان در مصاحبه جملگی بر تهیه دستورالعمل یکسان و وحدت رویه در مولفه های گردآوری، سازمان دهی اطلاعات نسخ خطی و اشاعه اطلاعات تاکید داشتند و اجرای مدیریت دانش و استفاده از مدل های آن را ضروری دانستند.
  کلیدواژگان: کتابخانه های ایران، مدل، مدیریت دانش، نسخه های خطی
 • رویا پورنقی، لیلا نعمتی انارکی صفحه 53
  هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر شناسایی روند پژوهش در حوزه ترجمان دانش در پایگاه های اطلاعاتی (ساینس دایرکت، تیلور و فرانسیس، اریک و امرالد) در دو حوزه پزشکی و غیرپزشکی است.
  روش پژوهش: روش پژوهش تحلیل محتوا است و در آن به بررسی ترجمان دانش و مطالب مرتبط، در مقالات موجود در 4 پایگاه اطلاعاتی منتخب شامل ساینس دایرکت، اریک، تیلور و فرانسیس و امرالد از 1985 تا 2013 پرداخته است.
  یافته ها
  پایگاه اطلاعاتی ساینس دایرکت با 115 مقاله از کل (152)، دارای بیشترین مطالب مرتبط با ترجمان دانش و نیز بیشترین مقاله (92 مقاله) در حوزه پزشکی پیشرو است. باگذشت نزدیک به سه دهه، از آغاز انتشار، مقاله های این حوزه روند صعودی داشته اند. در حوزه پزشکی موضوعات مرتبط با ترجمان دانش شامل بیماری ها، سلامت، آموزش استانداردها و پزشکی مبتنی بر شواهد و در حوزه غیرپزشکی، شامل نظام های رایانه ای، آموزش، هستی شناسی و مدیریت دانش است.
  نتیجه گیری
  توجه به حوزه ترجمان دانش رو به رشد است و باوجود قدمت بیشتری که در حوزه پزشکی دارد، محققان و پژوهشگران سایر علوم نیز به آن علاقه مند شده اند. بنابراین، بحث ترجمان دانش در همه علوم قابل پیگیری است و می توان از قابلیت های آن، برای کاربردی کردن مدیریت دانش در علوم مختلف بهره برد.
  کلیدواژگان: پایگاه های اطلاعاتی، پژوهش، ترجمان دانش، مدیرت دانش
 • قاسم آزادی احمدآبادی، زهرا آزادی احمدآبادی، اکرم آزادی احمدآبادی صفحه 71
  هدف پژوهش: هدف پژوهش، ارزیابی میزان تاثیر ابزارهای فناوری اطلاعات در اجرای مدیریت دانش در بانک تجارت است.
  روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش پیمایشی از نوع همبستگی و ازنظر هدف، کاربردی بوده که بر اساس نظرات 75 کارشناس از بانک تجارت، انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی 34 سوالی بود که با نرم افزار آماری SPSS20 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش آمار توصیفی- استنباطی با آزمون T یک نمونه ای استفاده شد.
  یافته ها
  میان ابزارهای فناوری اطلاعات در تولید و کسب دانش، ذخیره و پردازش، اشتراک و به-کارگیری دانش، رابطه معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات نظیر اتوماسیون اداری، اینترنت، سامانه های نظام پیشنهادها، پست الکترونیکی و ویدئو کنفرانس و جز آن، در اجرای بهتر فرایند مدیریت دانش موثر است.
  کلیدواژگان: ابزارهای فناوری اطلاعات، بانک تجارت، فناوری اطلاعات، مدیریت دانش
 • زهرا رستمی، نسیمه جهانی، آزاده علاقه مند صفحه 87
  هدف پژوهش: بررسی وضعیت زیرساخت فناوری در سه حوزه مدیریت دانش (گردآوری و ذخیره سازی منابع، سازمان دهی منابع و اشاعه منابع دانش) در کتابخانه های دانشگاه های سراسری شهرستان بابل ازنظر کتابداران است.
  روش /رویکرد پژوهش: پیمایشی- توصیفی است و با استفاده از پرسشنامه بر روی 30 کتابدار شاغل در کتابخانه های دانشگاه-های سراسری شهرستان بابل صورت گرفته است.
  یافته ها
  میزان استفاده از زیرساخت فناوری در مدیریت دانش کتابخانه های موردبررسی در زمینه های گردآوری و ذخیره-سازی منابع دانش کمتر از متوسط، سازمان دهی منابع دانش در حد مطلوب و اشاعه منابع دانش در حد متوسط ارزیابی شد. درمجموع، ارزیابی مدیریت دانش در این سه حوزه را می توان در حد متوسط ارزیابی کرد.
  نتیجه گیری
  پایین بودن نسبی استفاده از زیرساخت فناوری می تواند به سبب آگاه نبودن کتابداران به ضرورت استفاده از فناوری های اطلاعاتی در شناسایی و گزینش منابع اطلاعاتی و نیز نداشتن مهارت در استفاده از این فناوری ها باشد؛ بنابراین لازم است برای آموزش و آشنایی بیشتر کتابداران با فناوری های روز دنیا تلاش شود.
  کلیدواژگان: دانشگاه های سراسری شهرستان بابل ایران، فناوری اطلاعات، کتابخانه های دانشگاهی، مدیریت دانش
 • زهرا کاظمی شمامی، علی جلالی دیزجی صفحه 99
  هدف
  هدف پژوهش، تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های سالهای 1389-1390 رشته شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس است.
  روش
  روش پژوهش، تحلیل استنادی است. جامعه آماری، 3688 استناد است. استنادها به روش سرشماری بررسی شدند. در گردآوری داده ها، با مراجعه به سایت کتابخانه، مآخذ پایان نامه ها دریافت شد و در تحلیل داده ها از نرم افزار مایکروسافت اکسل 2007، قانون بردفورد و فرمول نیم عمر استفاده شد.
  یافته ها
  به طور میانگین هر پایان نامه به 80 منبع استناد کرده است. 53 /56 درصد استنادها به فارسی و 47/ 43 درصد، لاتین هستند.کتابهای فارسی با 1162 استناد بیشترین و پایان نامه های لاتین با 3 استناد کمترین مقدار استناد را دارند. همچنین پراستنادترین مولفان و منابع، نیم عمر و منابع هسته بر اساس قانون بردفورد شناسایی شدند. همچنین معلوم شد، هر چه تاریخ نشر کتاب به زمان حال نزدیک تر باشد، تعداد دفعات استناد به آن اثر بیشتر نیست. بیشتر از 50 درصد پایان نامه ها به پایان نامه های دانشگاه تربیت مدرس استناد کرده اند.
  نتیجه گیری
  در نگارش پایان نامه ها بیشتر از منابع فارسی استفاده شده است. منابع و مولفان پراستناد مشخص شده توسط قانون بردفورد می تواند در انتخاب منابع کتابخانه به کارگرفته شود و با توجه به نیم عمر منابع که معیاری برای سنجش تازگی منابع است، می توان نتیجه گرفت از منابع جدید استفاده نشده است.
  کلیدواژگان: پایان نامه، تحلیل استنادی، دانشگاه تربیت مدرس، شهرسازی
|
 • Farideh Assareh, Kobra Babai Pages 1-17
  Purpose
  This study sought to use indicators of network analysis to Survey the relationships and co-authorship of 113 articles published in both journalsof Child Psychology and exceptional children during 1390-1391.
  Methodology
  This study is a survey of scientometric and analysis of co-authorship networks in the journal “Psychology of Exceptional Individuals” Allameh Tabatabai University and Psychology of Exceptional Children. To analyze the data، the UCINET software and complement of package Net draw and to prepare a matrix authors Wide Screen Excel software were used. Also to evaluate the performance of each of the authors parameters such as network analysis measures، the degree، intermediate measures and proximity measures have been used.
  Findings
  the survey of the authors who had written at least one article in the journal of the psychology of exceptional children indicated that Sharifi Daramadi، Afrooz.، Kakoojouybari and Moradi in original cluster (co-authorship) and Golshani Monazah in the Cluster of the twelfth and Seif Naraghi in the ninth clusters have the most important place in co-authorship network researchers. In The Journal of Exceptional Children one can also make Alizadeh، Qobari banab، Karimi and Saadat in the original cluster and Alipur and Mehrabi zade Honarmand in the clusters of tenth.
  Conclusion
  The results showed that relatively little communication is between nodes on the co-authorship networks in two quarterly and integral relationship between large clusters do not exist in the both of Journals and network congestion in the Journal of Psychology of exceptional individuals was 0/01 Percent and in the exceptional Children Journal mention of0/06 percent، which is low in both quarterlies and show little network consistency In two quarterlies.
  Keywords: Network Congestion, Quarterly Exceptional Children, Quarterly Psychology of Exceptional Individuals Allameh Tabatabai University, Scientometrics, The Co, authorship Networks
 • Ebrahim Zarei, Esmat Momeni Pages 19-31
  Purpose
  the purpose of the present study is to determine the level of knowledge sharing and creativity and the relationship between them. among Libraries’ Librarians Tarbiat Modares University in 1392.
  Methodology
  the methodology applied for the present study is descriptive-correlation. The study population included 50 librarians and libraries of Humanities, Engineering and the Central Library of the Tarbiat Modares University.
  Findings
  the status of knowledge sharing among the librarians of Tarbiat Moddares University is far from satisfactory, but the creativity of these librarians is up to the scratch. The rate of solidarity between knowledge sharing and creativity with %8 shows that no significant solidarity or relationship exists between them.
  Conclusion
  the libraries ought to participate in educational and research activities in order to improve and enhance knowledge sharing, to propagate and share information and knowledge among librarians and ought to provide required infrastructures for sharing knowledge in the library.
  Keywords: Creativity, Knowledge Sharing, Knowledge management, University Libraries
 • Elaheh Rohidel, Nosrat Riahinia, Fahimeh Babalhavaeji, Zahra Abazari Page 33
  Purpose
  This research has been carried out with a view to surveying the status of data-collection components, organization and dissemination of manuscripts information at the manuscripts section of Iran’s libraries, according to the components of knowledge management.
  Methodology
  The method applied to this research has been a blend of simultaneously qualitative and quantatative ones. The research community is composed of all manuscript departments of Iran’s libraries exactly 44 libraries in all over Iran. and it has been based on questionnaires designed by the research and analyzed using the SPSS statistical software after data collection.
  Conclusion
  The compliance with knowledge management at manuscript departments of Iran’s libraries is inadequate. The respondents of the questionnaires and the interviewed candidates all emphasized the development of a unified guideline and solidarity between collection components, organization of manuscript’s information and the dissemination of that information, furthermore they found the implementation of knowledge management and the application of its models most necessary and essential.
  Keywords: Iran's libraries, Models, Knowledge management, manuscripts
 • Roya Pournaghi, Leila Nemati, Anaraki Page 53
  Purpose
  Translation of knowledge is a bridge from theory to practice guaranteeing that knowledge is rendered available to the people seeking it. The main purpose of the present study was to investigate The course of researchin the field of knowledge translation research databases (Science Direct, Taylor & Francis, Eric, and Emerald) and by subsidiary objectives included: determination of the rate of articles pertinent to our keyword “knowledge translation”, survey of review papers related to the development of knowledge translation in different years, to determine issues related to knowledge translation and to determination of the topics related to knowledge translation and also of the journals pertaining to the knowledge translation in medical and non-medical field in the databases in question.
  Methodology
  Finally data were analyzed by using bibliometric method. In order to analyze the data and draw diagramsExcel software was used.
  Findings
  Findings show that Science Direct database had 21 articles (18.27 percent) in non-medical issues and 94 articles (81.73 percent) in medical issues; Taylor & Francis had 12 articles (40 percent) in non-medical issues and 18 article (60 percent) in medical issues; Emerald database had 2 articles (66/66 percent) in non-medical issues, and 1 article (33/33 percent) in medical issues; and also the Eric database dedicated (100 percent) of articles to medical issues.
  Conclusion
  In general the survey of the course of research in the field of knowledge translation in databases showed the growing attention to the issue of knowledge translation. Even though knowledge translation has traditionally been receiving far more attention in the domain of medicine, it seems that the researches and scholars of other fields too are beginning to welcome it.. It is indicated that the discussion of knowledge translation is growing in all sciences and it can be applied in various disciplines of knowledge management of different scientific disciplines.
  Keywords: Knowledge management, Knowledge Translation, Research, Databases
 • Ghasem Azadi Ahmad Abadi, Zahra Azadi Ahmad Abadi, Akram Azadi Ahmad Abadi Page 71
  Purpose
  The main role of information technology in knowledge management is facilitating of knowledge Above all what this paper is driving at is an assessment of the rate of the influence, the information technology tools have on the implementation of knowledge management at Tejarat Bank. The method applied has been a survey.
  Methodology
  The research communityconsists of the experts of the mentioned bank (75 persons). The tools of data gathering were analyzed by a questionnaire containing 34 questions prepared by the statistical software SPSS. We applied descriptive-deductive statistical method and mono-sample test T to analyze the data.
  Findings
  It is worth mentioning that the results of the analysis indicate that there is a significant relation between Information Technology Tools in the development and acquiring of knowledge, knowledge storage and processing, Sharing and application of knowledge
  Conclusion
  The use of information technology tools such as official automation, internet, email…considerably contribute to the better implementation of knowledge management process.
  Keywords: Information Technology, information technology tools, Knowledge management, Tejarat Bank
 • Zahra Rostami, Nsimeh Jahani, Azadeh Alaghehmand Page 87
  Purpose
  The present research examines the technology foundation circumstances in public university libraries of Babol in knowledge management areas from librarian's point of view.
  Methodology
  This paper was conducted by using survey-descriptive method and questionnaire tool. The population was 30. For data analysis, initially, technology foundation of knowledge in knowledge management was divided into 3 main areas: collection and storage of resources, resource organization and knowledge dissemination. Then information analysis was done using descriptive statistic in SPSS.
  Findings
  The results showed that the mean of collection and storage of information resources was 15.2 out of the maximum point (30) designated for that. Knowledge resource organization mean with maximum point 20 was 7.87, and also knowledge resource dissemination mean was 58.07 out of maximum point 130.
  Conclusion
  Considering research findings, the rate of using technology foundation in knowledge management at the examined libraries in the case of resource organization and dissemination was the lowest, moderate and undesirable. But in the case of collection and storage of knowledge resource was at average point. Therefore, it is recommended to pay more attention to the improvement of facilities preparation and generation in resource organization and knowledge dissemination area than to the knowledge resource collection and storage.
  Keywords: collection, storage of knowledge resource, Knowledge management, Knowledge resource organization, knowledge dissemination, public university libraries of Babol
 • Zahra Kazemi, Ali Jalalidizaji Page 99
  Purpose
  this research aims at a citation analysis of the references consulted to write dissertations in the field of urban planning within 1389-1390 at Tarbiat Modares University.
  Methodology
  The method used is citation analysis. The statistical population of the study comprised all 52 theses in the field of Urban planningat Tarbiat Modares University within 1389-1390, covering 3688 references. All of these citations were reviewed independently based oncensus method. The references of the theses were received in the process of data. Collection by consulting the library site and the data was analyzed based on Microsoft Excel 2007, Bradford law and half life formula.
  Findings
  On the average 80 references have been consulted in order to write each thesis.. %56/53 of the references were Farsi and %43/45 Non –Farsi, I.e English and the other European Languages such as French. In terms of reference Frequency, the highest rate (1162) goes to Farsi books and the lowest one to Non Farsi theses.. Also, the most cited authors and sources, the half-life was identified and nuclear sources were assigned based on Bradford's law. It also turned out that the more recent the data of publication of a book is, the less it has been referred to. For over %50 of dissertations Tarbiat Modares University theses have been referred to.
  Conclusion
  To write theses, mostly Farsi sources have been referred to. sources and authors identified as the most referred ones according to Bradford Law, can be used for the selection of library resources and given the resources half-life which is a criterion for assessing how recent each resource is, it can be concluded that recent references and resources haven’t been applied.Keywords: Citation analysis, Tarbiat Modares university, Thesis, Urban planning.
  Keywords: Citation analysis, Tarbiat Modares university, Thesis, Urban planning