فهرست مطالب

فناوری های آموزشی در یادگیری - پیاپی 2 (بهار 1394)

نشریه فناوری های آموزشی در یادگیری
پیاپی 2 (بهار 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/02/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • آذر خزایی*، محمدرضا نیلی احمدآبادی صفحه 1
  پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش به سبک محاوره ای از طریق چندرسانه ای برافزایش مهارت های ارتباطی دانش آموزان دختر کم شنوا مقطع ابتدایی شهر تهران صورت پذیرفته است. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان کم شنوا پایه ششم ابتدایی شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 15 نفر از دانش آموزان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه سنجش مهارت ارتباطی عطارها که دارای سه زیر مقیاس است، بود. گروه آزمایش طی هفت جلسه با استفاده از نرم افزار چندرسانه ای محقق ساخته آموزش دیدند و گروه کنترل به دوراز متغیر مستقل نگاه داشته شد. برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از روش های آماری در دو سطح توصیفی (شاخص های مرکزی و پراکندگی) و استنباطی (تحلیل کوواریانس تک متغیری) استفاده شده است. به طورکلی نتایج به دست آمده حاکی از این بود که چندرسانه ای به سبک محاوره ای باعث بهبود در مقیاس های مهارت های ارتباطی ازجمله مدیریت هیجانات، ادراک دیگران و ابراز وجود در دانش آموزان کم شنوا شده است؛ بنابراین، نتایج این پژوهش بیانگر نقش مثبت آموزش به سبک محاوره ای از طریق چندرسانه ای در افزایش مهارت های ارتباطی دانش آموزان کم شنوا بود.
  کلیدواژگان: سبک محاوره ای، چندرسانه ای آموزشی، مهارت های ارتباطی، کودکان کم شنوا
 • سعید علی اوسطی*، مهران فرج اللهی، حسین زارع صفحه 21
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فرآیند تدریس - یادگیری، پژوهش و کیفیت تدریس بر کارآیی آموزش از دور است. عامل فرایند تدریس- یادگیری نیز متشکل از چهار زیر عامل استفاده از بازخورد، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، استفاده از منابع و وسایل آموزشی و الگوها و روش های تدریس است. عامل پژوهش نیز دارای سه زیر مولفه قراردادهای پژوهشی، سمینارها و همایش ها و فرصت های مطالعاتی است و عامل کیفیت تدریس نیز دارای سه زیر مولفه طرح درس، اجرای تدریس و ارزشیابی از تدریس است. بر اساس ادبیات نظری و مدل تدوین شده پرسشنامه پژوهش که شامل 36 سوال بود تهیه و تدوین گردیده است. پس از تعیین پایایی ابزار پژوهش، روایی آن نیز با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد تایید قرار گرفت. یافته های به دست آمده نشان می دهد که عامل های تناسب برنامه آموزشی و درسی، امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی، منابع مالی، اهداف، فرآیند تدریس-یادگیری، پژوهش، کیفیت تدریس، رضایت دانشجویان، آثار علمی تولیدشده و دانش آموختگان از عوامل اصلی تاثیرگذار بر کارآیی آموزش از دور است. بنا بر تحلیل های انجام گرفته می توان عنوان کرد که تاثیر فرآیند تدریس یادگیری، پژوهش و کیفیت تدریس بر کارآیی آموزش از دور معنادار و مثبت است.
  کلیدواژگان: کارآیی، آموزش از دور، تحلیل عاملی
 • فرهاد سراجی*، آتنا سیفی صفحه 57
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مهارت های یادگیری الکترونیکی بر رضایت و موفقیت تحصیلی دانشجویان مجازی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان مرکز آموزش مجازی دانشگاه تهران و موسسه آموزش عالی مهر البرز هستند که از طریق روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی و بر اساس جدول کرجسی و مورگان 338 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و برای جمع آوری داده های موردنیاز از دو پرسشنامه محقق ساخته، آزمون سنجش آمادگی یادگیری الکترونیکی و آزمون رضایت تحصیلی استفاده شده است. روایی محتوایی این دو آزمون از طریق اعمال نظرات هفت نفر از متخصصان آموزش مجازی و پایایی آن ها پس از اجرای آزمایشی در بین 60 نفر دانشجو، با محاسبه آلفای کرانباخ به ترتیب 0.84 و 0.87 به دست آمد. همچنین برای سنجش موفقیت تحصیلی از معدل پیشرفت تحصیلی دانشجویان استفاده گردید. تحلیل یافته های این پژوهش با استفاده از آزمون T، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام نشان داد که میزان مهارت های دانشجویان در حد متوسط، رضایت تحصیلی در حد متوسط و موفقیت تحصیلی آن ها در حد خوب بوده است. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مهارت های فراشناختی و شناختی با موفقیت تحصیلی همبستگی وجود دارد. همچنین این پژوهش نشان می دهد که بین مهارت های فراشناختی و شناختی با رضایت تحصیلی همبستگی وجود دارد و بین متغیرهای مهارت های فناورانه و مهارت های ارتباطی با موفقیت و رضایت تحصیلی ارتباط قابل ملاحظه ای مشاهده نشد. سهم مهارت های فراشناختی در پیش بینی موفقیت تحصیلی دانشجویان 32.8 درصد و سهم مهارت های شناختی 11.5 درصد می باشد. همچنین سهم مهارت های فراشناختی در پیش بینی رضایت تحصیلی دانشجویان 50 درصد و سهم مهارت های شناختی 17.5 درصد می باشد.
  کلیدواژگان: مهارت های یادگیری الکترونیکی، یادگیرنده الکترونیکی، آموزش مجازی، رضایت تحصیلی، موفقیت تحصیلی
 • سعید غیاثی ندوشن، کامران مالکپور*، صدف علیزاده، فاطمه رضوی صفحه 83
  در نظام های آموزشی مجازی انتخاب رویکرد مناسب و اثربخش در کیفیت تجربه یادگیری مجازی مستلزم شناخت و به کارگیری ابعاد پداگوژیک است. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی ابعاد پداگوژیک دانشگاه های مجازی شهر تهران می باشد. روش پژوهش کمی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه های مجازی شهر تهران که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول خدمت بودند، می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای240 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای بود که محقق پس از استخراج ابعاد پداگوژیک دانشگاه های مجازی آن را در 39 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف 5 درجه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف تدوین کرده است. برای تعیین صحت روایی این ابزار از نظرات متخصصین و خبرگان در این زمینه استفاده گردید. و برای اطمینان از پایایی پرسشنامه از فرمول ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است، که نتایج بدست آمده برای ابعاد انعطاف پذیری 0.54، ابزارهای برقراری ارتباط 0.62، رویکردهای تدریس و یادگیری 0.69، مدیریت برنامه ها و منابع 0.85، رویکردهای ارزشیابی 0.72، نمادهای دانشگاهی 0.76 و فرهنگ دانشگاهی 0.63، و در کل 0.79 گزارش شده است. برای تحلیل داه ها دو بخش آمار توصیفی و استنباطی به کار گرفته شده است. در قسمت آمار توصیفی از آماره هایی از قبیل میانگین، انحراف استاندارد و فراوانی و در سطح آمار استنباطی از آزمون T تک نمونه برای پاسخ به سوالات پژوهش استفاده شده است. و در نهایت برای توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزاز SPSS 22 استفاده گردید. طبق یافته های تحقیق دو مولفه نماد دانشگاهی و فرهنگ دانشگاهی از میانگین حد وسط، میانگین کمتری دارند که نشان می دهد وضعیت هر دو مولفه کمتر از حد وسط است. بقیه مولفه ها با سطح معناداری بزرگ تر از 0.05 تفاوت معناداری با میانگین حد وسط ندارند که نشان می دهد وضعیت آن ها در حد متوسط است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که وضع موجود ابعاد پداگوژیک دانشگاه های مجازی با وضع مطلوب فاصله زیادی دارند.
  کلیدواژگان: ابعاد پداگوژیک، دانشگاه مجازی، فرهنگ دانشگاهی
 • بهنام رسولی*، خدیجه علی آبادی، رحیم مرادی صفحه 99
  هدف تحقیق حاضر بررسی کیفیت آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر بر اساس عناصر طراحی آموزشی بود. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بود. جامعه آماری این تحقیق کل دروس اصلی و تخصصی رشته ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات دوره آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر در سال تحصیلی 92-91 بودند. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری تصادفی بود که درس احتمال و آمار مهندسی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، فهرست وارسی محقق ساخته ای که بر اساس عناصر طراحی آموزشی طراحی شد. برای بررسی روایی از روایی صوری استفاده شد. ضریب پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 0.78 به دست آمد. برای جمع آوری داده ها متخصصان در 6 جلسه آموزش بر خط مشاهده کردند، سپس بر اساس مشاهده، اقدام به پر کردن فهرست وارسی نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که کیفیت آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر بر اساس عناصر طراحی آموزشی در حد نسبتا مطلوبی می باشد.
  کلیدواژگان: طراحی آموزشی، آموزش الکترونیکی، عناصر طراحی آموزشی
 • سعید طالبی*، حسن محمودیان، احمد رستگار، محمدحسن صیف صفحه 117
  هدف اصلی در این مطالعه بررسی اثر مستقیم متغیرهای تجربه، اضطراب، خوکارآمدی رایانه و درگیری تحصیلی با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان فارس می باشد. تحقیق حاضر از نظر روش، همبستگی است. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان، تعداد 410 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان فارس به روش نمونه گیری تصادفی جهت انجام پژوهش انتخاب شدند ابزارهای جمع آوری اطلاعات پژوهش حاضر، پرسشنامه های استانداردیبودند که با روش آماری تحلیل مسیر و نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. متغیرهای درگیری شناختی، انگیزشی، رفتاری، خودکارآمدی رایانه، اضطراب رایانه اثری مستقیم و معنی داری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد بنابراین فرض های پژوهش تایید می شود، متغیر خودکارآمدی رایانه اثری مستقیم و معنی داری با درگیری شناختی، انگیزشی و رفتاری دانشجویان دارد، متغیرهای تجارب رایانه، اضطراب رایانه اثری معنی داری با خودکارآمدی رایانه دانشجویان دارد و در نهایت متغیر تجارب رایانه اثری معکوس و معنی داری با اضطراب رایانه دانشجویان دارد. در بررسی اثرات کل و مستقیم، از بین متغیرهای موثر بر موفقیت تحصیلی، خودکارآمدی رایانه با اثر کل (0.39) بیشترین تاثیر بر موفقیت تحصیلی و درگیری شناختی با اثر مستقیم (0.24) نسبت به سایر متغیرها، بیشترین تاثیر را بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دارد، متغیر اضطراب رایانه تنها متغیری است که با سایر متغیرهای پژوهش دارای اثر معکوس می باشد همچنین مدل با داده ها برازش مناسب و قابل قبولی را نشان داد.
  کلیدواژگان: یادگیری الکترونیکی، موفقیت تحصیلی، درگیری شناختی، درگیری انگیزشی، درگیری رفتاری، تجارب رایانه، اضطراب رایانه و خودکارآمدی رایانه
 • آرزو محمدی، مسیب یار محمدی واصل*، رسول کرد نوقابی، محمد جمشیدی مقدم صفحه 139
  هدف از این پژوهش مطالعه اثر بخشی آموزش به شیوه یادگیری مشارکتی و نقشه مفهومی فردی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان در مدارس شهرستان همدان بود. نمونه آماری شامل 60 نفر بود که با روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شدند، در این پژوهش 20 نفر آموزش به شیوه یادگیری مشارکتی، 20 نفر آموزش به شیوه نقشه مفهومی فردی دریافت کردند، 20 نفر در گروه کنترل بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه انگیزش تحصیلی و آزمون پیشرفت تحصیلی بدست آمد. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد آموزش به شیوه یادگیری مشارکتی و نقشه مفهومی فردی بر بهبود انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثراست (p<0.001). کاربرد نتایج پژوهش ها برای معلمان این است که به منظور افزایش انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، باید به نقش عوامل انگیزشی آموزش به شیوه یادگیری مشارکتی و آموزش به روش نقشه مفهومی فردی توجه نمایند.
  کلیدواژگان: آموزش، یادگیری مشارکتی، نقشه مفهومی فردی، انگیزش تحصیلی، پیشرفت تحصیلی
 • معرفی کتاب
  صفحه 159
|
 • Azar Khazaei*, Mohammadreza Neili Ahmadabadi Page 1
  This study aims to investigate the effect of multimedia conversational instruction style on increasing communication skills in the student’s girls with partial hearing loss in Tehran. The research method is quasi-experimental and the statistical population is composed of all elementary school 6th-graders with partial hearing loss in Tehran out of whom 15 students were randomly selected using the convenience sampling method and placed in two control and experiment groups. The instrument for data collection is Attarha Communication Skill Assessment Inventory (2007) which has three subscales. The experiment group received training in 7 sessions using the researcher-developed multimedia software program, and the control group was excluded from training. Descriptive statistics (central and dispersion indices) and inferential statistics (univariate covariance analysis) were adopted for data analysis. The results generally suggest that multimedia conversational instruction style improves communication skills including emotional management, others’ perception and self-assertion in the students with partial hearing loss. Therefore, the results indicate that multimedia conversational teaching style has a positive impact on increased communication skills in the students with partial hearing loss.
  Keywords: Conversational Style, Educational Multimedia, Communication Skills, Children with Partial Hearing Loss
 • Saeed Ali Ousati*, Mehran Farajollahi, Hossein Zare Page 21
  This study aims to investigate the effect of teaching-learning process, research and teaching quality on efficiency of distance education. The factor of teaching-learning process is composed of four sub factors, namely feedback, academic achievement assessment, using educational supplements and resources and models and teaching methods. The research factor has three sub-components of research contracts, seminars and congresses and sabbatical leaves, and the factor of teaching quality has three sub-components, viz. lesson plan, teaching implementation and teaching assessment. The research questionnaire, composed of 36 items, was developed through the review of literature and the model designed. Once the questionnaire reliability was determined, its validity was confirmed by means of exploratory and confirmatory factor analyses. The research findings suggest that the factors of suitability of educational and curriculum plans, educational and research facilities and equipment, financial resources, objectives, teaching-learning process, research, teaching quality, student satisfaction, developed scientific products and alumni are among the main effective factors in efficiency of distance education. According to the analyses carried out, it can be said that the effect of teaching-learning process, research and teaching quality on efficiency of distance education is significant and positive.
  Keywords: Efficiency, Distance Education, Factor Analysis
 • Farhad Seraji*, Atena Seifi Page 57
  This study aims to investigate the role of e-learning skills in the virtual students’ academic achievement and satisfaction. The statistical population is composed of all students at the E-Learning Education Center at the University of Tehran and Mehr Alborz Higher Education Institute out of whom, 388 individuals were selected as the sample using the relative stratified sampling method and based on Kerjessi and Moregan Table. The research method is correlation, and two researcher-developed questionnaires, e-learning preparation measurement test, and academic satisfaction test were used for data collection. Content validity of these two tests through using the views of seven e-learning specialists and their reliability upon trial administration to 60 students and calculation of Cronbach’s alpha were put at 0.84 and 0.87 respectively. Moreover, in order to measure and assess academic achievement, the researchers employed the students’ mean of academic achievement. The research data were analyzed by means of a t-test, Pearson correlation coefficient and stepwise regression, the results of which indicated that the level of students’ skills is mediocre, level of academic satisfaction is mediocre, and the level of their academic achievement is good. Pearson correlation coefficient demonstrated that there is a correlation between metacognitive and cognitive skills and academic achievement. Furthermore, the results and findings suggest that there is a correlation between metacognitive and cognitive skills and academic satisfaction, while no significant relation was found between the variables of technological skills and communication skills and academic achievement and satisfaction. The share of metacognitive skills in prediction of the students’ academic achievement is 32.8%, and that of cognitive skills is 11.5%. In addition, the share of metacognitive skills in prediction of students’ academic satisfaction is 50%, and that of cognitive skills is 17.5%.
  Keywords: e, learning Skills, E, Learning, Virtual Education, Academic Satisfaction, Academic Achievement
 • Saeed Ghiasi, Kamran Melakpour*, Sadaf Alizadeh, Fatemeh Razavi Page 83
  In virtual educational systems, selecting an appropriate and effective approach to the quality of experience in virtual learning requires knowledge and adoption of pedagogical aspects. To this end, this study aims to investigate the pedagogical aspects of virtual universities in Tehran. The research method is quantitative and of survey nature. The statistical population consists of all faculty members at virtual universities in Tehran who were serving in the academic year 2014-2015 out of whom 240 individuals were selected using the cluster sampling method as the research sample. The data collection instrument is a researcher-developed questionnaire which was developed by the researchers in 39 closed-end items on the basis of Likert 5-point scale, varying from “completely agree” to “completely disagree” once they extracted pedagogical aspects of virtual universities. For the purpose of determining validity of the instrument, specialists and experts’ views on this subject were used, and in order to ensure reliability of the questionnaire, the researchers employed Cronbach’s alpha coefficient the following
  Results
  flexibility aspects = 0.54, tools for establishing communications = 0.62, teaching-learning approaches = 0.69, plan and resource management = 0.85, appraisal approaches =0.72, collegiate symbols = 0.76, and academic culture = 0.63, with the total put at 0.79. For the purpose of data analysis, descriptive and inferential statistics were applied. In the former, mean, SD, and frequency were used; in the latter, single-sample t-test was adopted for answering the research questions. Finally, SPSS22 program was employed for data description and analysis. The research findings suggest that means of collegiate symbol and academic culture are lower than the mediocre degree, implying that the level of the both components is lower than the mediocre point. The rest of the components with their level of significance higher than 0.05 are not significantly different than the mediocre level, implying that their status is mediocre. It can therefore be concluded that the current status of pedagogical aspects of virtual universities is far from ideal.
  Keywords: Pedagogical Aspects, Virtual University, Academic Culture
 • Behnam Rasooli*, Khadijeh Aliabadi, Rahim Moradi Page 99
  This study aims to investigate the quality of e-learning at Amirkabir University based on the elements of educational design. The research method is descriptive and analytical. The statistical population comprises all core and specialized courses corresponding to the field of applied mathematics – operations research in e-learning program of the university in the academic year 2012-2013. The sampling method is random sampling whereby the course “Engineering Statistics and Probability” was selected. The data collection instrument includes a researcher-developed checklist developed based on the elements of educational design. Formal validity was employed for the purpose of examining validity and its reliability coefficient was put at 0.78 as suggested by Cronbach’s alpha. In order to gather the data, the specialists received online training in 6 sessions. Afterwards, they filled in the checklist. Descriptive and inferential statistics as well as SPSS program were applied in data collection. The results suggest that the quality of e-learning at Amirkabir University based on the elements of educational design is relatively ideal.
  Keywords: Educational Design, E, Learning, Elements of Educational Design
 • Saeed Talebi*, Hassan Mahmoudian, Ahmad Rastegar, Mohammad Hassan Seif Page 117
  This study primarily aims to investigate direct impact of the variables of experience, anxiety, computer self-efficacy and academic engagement in relation to academic achievement of the students at Payame Noor University of Fars Province. Its method is correlation. Using Kerjessi and Morgan formula, the researchers selected 410 students from among those studying at the Payame Noor University of Fars Province with random sampling method. The data collection instruments in this study include the standards questionnaires analyzed by means of route analysis and Lisrel application. The variables of cognitive, motivational and behavioral engagement, computer self-efficacy and computer anxiety have a direct, significant impact on the students’ academic achievement. Therefore, the research hypotheses are verified, i.e. the variable of computer self-efficacy has a direct, significant effect on the students’ cognitive, motivational and behavioral engagement; the variables of computer experience and computer anxiety have a direct, significant impact on the students’ computer self-efficacy; and ultimately, computer experience has a reverse, significant effect on the students’ computer anxiety. In examining overall and direct effects, it was found out that out of the effective variables in academic achievement, computer self-efficacy with an overall effect of 0.39 has the greatest impact on academic achievement, and cognitive engagement with a direct effect of 0.24 vis-à-vis other variables has the greatest effect on the students’ academic achievement, while the variable of computer anxiety is the only one which has a reserve effect vis-à-vis other research variables. Moreover, the model has a good and ideal fit toward the data.
  Keywords: Academic Achievement, Cognitive Engagement, Motivational Engagement, Behavioral Engagement, Computer Experience, Computer Anxiety, Computer Self, efficacy
 • Arezo Mohammadi, Mosayyeb Yarmohammadi Vasel*, Rasoul Kord Noughabi, Mohammad Jamshidi Moghadam Page 139
  This study aims to investigate the impact of cooperative learning and individual conceptual map on the students’ motivation and academic achievement. The research method is quasi-experimental with pretest and posttest design and a control group. The statistical population comprises all high school 1st grade girls in Hamedan. The statistical sample consists of 60 individuals who were selected using the cluster random sampling method. In this study, 20 participants were taught with cooperative learning method, 20 were taught by means of individual conceptual map methods, and 20 individuals formed the control group. The data were collected using academic motivation questionnaire and academic achievement test. In order to analyze the data, the researcher adopted covariance analysis test. The findings suggest that teaching with cooperative learning method and individual conceptual map leads to an improvement in the students’ academic motivation and academic achievement (P<0.001). The research results suggest that for the teachers to raise the level of students’ academic achievement and motivation, they should pay attention to the role of motivational factors in teaching with cooperative learning method and individual conceptual map.
  Keywords: Instruction, Cooperative Learning, Individual Conceptual Map, Academic Motivation, Academic Achievement