فهرست مطالب

طب و تزکیه - سال بیست و سوم شماره 3 (پاییز و زمستان 1393)
 • سال بیست و سوم شماره 3 (پاییز و زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1394/04/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سخن سر دبیر
  دکتر مهدی شادنوش صفحه 7
 • حسین نقدی، دکتر حسن یعقوبی، دکتر رحیم یوسفی صفحات 9-20
  زمینه و هدف
  جهت گیری مذهبی و صفات شخصیت می توانند بر بسیاری از ابعاد انسان تاثیرگذار باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش جهت گیری مذهبی و صفات شخصیت در پیش بینی علایم اختلالات شخصیت اجتنابی، وابسته و وسواسی بود.
  روش بررسی
  برای این منظور تعداد 290 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و به وسیله پرسشنامه بالینی چندمحوری میلون-3، فرم کوتاه پرسشنامه شخصیت نئو، و مقیاس جهت گیری مذهبی ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که عامل سازمان نایافتگی مذهبی با اختلالات شخصیت همبسته بود و توانست علایم اختلال شخصیت اجتنابی، وابسته و وسواسی را پیش بینی نماید. همچنین صفات توافق جویی، مسئولیت پذیری و روان نژندی با اختلالات شخصیت همبسته بودند و توانستند علائم آنها را پیش بینی نمایند.
  نتیجه گیری
  جهت گیری مذهبی و صفات شخصیت از عوامل تاثیرگذار در اختلالات شخصیت هستند و می توانند علایم اختلالات شخصیت را پیش بینی نمایند.
  کلیدواژگان: جهت گیری مذهبی، صفات شخصیت، اختلالات شخصیت
 • معصومه غلامی، حمید رواقی، ابراهیم جعفری پویان، مسعود صالحی، امیرحسین عابدی یکتا، شیلا دعایی صفحات 21-32
  زمینه و هدف
  پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) کاربردهای متعددی در پزشکی نوین دارد از جمله جراحیهای ارتوپدی (درمان آسیب مزمن تاندون) دارد. هدف از انجام این مطالعه تعیین اثربخشی استفاده از پلاسمای غنی از پلاکت در آسیبهای ورزشی بود.
  مواد و روش ها
  مقالات مرتبط با استفاده از کلید واژگان مناسب در پایگاه داده های PubMed، Wiley Online Library، Cochrane Database of Systematic Reviews، EMBASE، Medline، DARE، انجام گرفت. این بررسی حدود 905 مقاله بدست داد که پس از بررسی درنهایت 5 مطالعه که قابلیت مقایسه کمی را داشتند در مرور نظام مند و متاآنالیز مورد استفاده قرار گرفتند. جهت ارزیابی کیفیت مقالات از چک لیست ارزیابی نقادانه CASP که برای مطالعات RCT طراحی شده استفاده گردید.
  نتایج
  در بین مطالعات کارآزمایی تصادفی شاهددار (RCT) که به بررسی عملکرد و فعالیت فیزیکی پرداخته بودند پنج مطالعه از مقیاس اندازه گیریVISA) Victorian Institute of Sports Assessment) جهت سنجش عملکرد فیزیکی بدنبال استفاده از PRP پرداخته بودند. نتیجه متاآنالیز در فاصله زمانی مختلف 6 - 8، 12 هفته، 6 و 12 ماه پس از استفاده از PRP نشان داد PRP در بهبود این مقیاس تفاوتی با گروه های شاهد خود ندارد.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه حاکی از اثربخشی یکسان PRP در مقایسه با سایر روش های درمانی در بهبود فعالیت فیزیکی اندام آسیب دیده است.کارآزمایی های با طراحی مناسبتر لازم است انجام شود تا بتوان با قطعیت بیشتری در مورد تاثیر این روش درمانی تصمیم گرفت. تا آن زمان بهتر است استفاده گسترده از این روش درمانی محدود شود.
  کلیدواژگان: پلاسمای غنی از پلاکت، PRP، فعالیت فیز کیی، اثربخشی، آسیب های ورزشی
 • پوران بهلولی، جلیل کوهپایه زاده، نادر ممتازمنش صفحات 33-44
  مقدمه
  دانشجویان شاهد و ایثارگر تحت پوشش ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاه ها می باشند. شناخت نگرش این دانشجویان درخصوص خدمات آموزشی می تواند نتایج ارزشمندی را برای برنامه ریزان آموزشی فراهم آورد. در این مطالعه دیدگاه این دانشجویان نسبت به خدمات آموزشی ارائه شده به آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.
  روش
  پژوهش از نوع توصیفی مقطعی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در مقاطع دکترای عمومی و کارشناسی بود. حجم نمونه 550 نفر از دانشجویان شاهد وایثارگر بودند که با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن قبلا توسط صاحب نظران تایید وپایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ (89 /0) به اثبات رسیده بود، انجام شد. داده ها توسط نرم افزار 20SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تعیین تفاوت بین گروه ها ازآزمون تی مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد.
  یافته ها
  این پژوهش نشان داد بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر نسبت به آیین نامه های آموزشی تفاوت معنی دار وجود دارد(P=0/03). لیکن درفرایند، منابع و پیامدهای آموزشی تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. بین دیدگاه دانشجویان بومی و غیربومی نسبت به آیین نامه ها، فرایند، منابع و پیامدهای آموزشی تفاوت معنی دار وجود دارد(P<0/05). بین دیدگاه دانشجویان مجرد و متاهل نسبت به آیین نامه ها، فرایند، منابع و پیامدهای آموزشی تفاوت معنی دار وجود ندارد. بین دیدگاه دانشجویان رشته-های مختلف نسبت به آیین نامه ها (P<0/01،F=3/29) و فرایندهای آموزشی (P<0/02،F=2/87) تفاوت معنی دار وجود دارد. اما در منابع و پیامدهای آموزشی تفاوت معنی دار وجود ندارد. بین دیدگاه دانشجویان با گروه سنی مختلف نسبت به منابع آموزشی (P=0/03، F=5/987) تفاوت معنی دار وجود دارد (05/0P<). بین دیدگاه افراد شاغل به تحصیل در دانشگاه های تیپ مختلف در منابع آموزشی (P=0/01،F=4/21) و پیامدهای آموزشی تفاوت معنی دار وجود دارد(P=0/03،F=3/51).
  نتیجه گیری
  در مجموع دیدگاه دانشجویان شاهدوایثارگر نسبت به خدمات آموزشی ارائه شده به آنها در حد زیاد و میزان تعامل دانشجویان با ستاد در حد متوسط ارزیابی شد. می بایست این موضوع مورد توجه و بررسی دقیق تری قرار گرفته و راهکارهای اجرایی، علمی لازم برای افزایش تعامل دانشجویان شاهد وایثارگر با ستادها ارائه شود.
  کلیدواژگان: خدمات آموزشی، میزان رضایتمندی، دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • ویدا طیبی، رحمان اسعدی، معصومه طاهر پور، سید مرتضی موسوی جاجرمی صفحات 45-54
  زمینه و هدف
  بیش از 60 تا 80 درصد بیماران از اضطراب قبل از عمل رنج می برند، از طرفی اعتقادات مذهبی افراد در پیشگیری ازاضطراب نقش بسیار مهمی دارد. این مطالعه جهت تعیین تاثیر شنیدن دعای قرانی بر میزان اضطراب و علائم حیاتی قبل از عمل جراحی صورت گرفت.
  روش بررسی
  دراین کارازمایی بالینی یکسو کور و دو گروهه، 64 بیمار که جهت انجام اعمال جراحی عمومی انتخابی در بخش های جراحی بستری شده و شرایط لازم جهت شرکت در پژوهش را دارا بودند، انتخاب و بطور تصادفی در گروه شاهد و تجربی قرار گرفتند. ابتدا بیماران هر گروه فرم مصاحبه و سنجش اضطراب را تکمیل نموده، علائم حیاتی آنها کنترل شد. در مرحله بعد گروه آزمون 15دقیقه قرائت دعای قرانی را به صورت ترتیل از طریق Mp3player مجهز به گوشی استماع کرده و در پایان، مجددا پرسشنامه سنجش اضطراب راتکمیل کردند و علائم حیاتی آنها اندازه گیری شد. برای گروه شاهد با استفاده از هدفون بدون پخش دعا، سطح اضطراب وعلائم حیاتی اندازه گیری گردید. گرد آوری داده ها توسط پرسشنامه، آزمون استاندارد اشپیل برگر و جدول ثبت علائم حیاتی صورت گرفت. آنالیز داده ها توسط SPSS V.18 انجام گردید.
  یافته ها
  میانگین اضطراب آشکار و پنهان مرحله دوم درگروه آزمون به ترتیب با (p=0.016 و p=0.003) به طور معناداری کاهش یافت. همچنین تعدادتنفس با (p=0.014)، میزان فشارخون سیستولیک با (p=0.00) وفشارخون دیاستولیک با (p=0.001) درمرحله دوم گروه آزمون کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  شنیدن دعای قرانی مداخله ای موثر در کاهش اضطراب و کنترل علائم حیاتی قبل از عمل بیماران بشمار می رود.
  کلیدواژگان: دعا، قران، اضطراب قبل از عمل، کاهش اضطراب، علائم حیاتی
 • ایروان مسعودی اصل، قاسم رجبی واسکولایی، حامد نظری، لیلا گودرزی، مهدی رعدآبادی صفحات 55-66
  زمینه و هدف
  اهمیت سلامتی در اسلام در موارد متعدد ذکر گردیده است. از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت نیز سلامت روانی و سلامت معنوی در دسته بندی مربوط به تعریف سلامت گنجانده شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سلامت روانی و سلامت معنوی در بین دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی-تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال 1392 انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر سه بخش اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه 20 سوالی سلامت معنوی پولوتزین و الیسون و آزمون سلامت روان (28-GHQ) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS.18و آزمون های آماری همبستگی پیرسون، تی تست و ANOVA انجام شد.
  نتایج
  میانگین و انحراف معیار مولفه سلامت معنوی 70/ 6±33/ 75 شد. سلامت روان 4 /52 درصد در وضعیت دارای اختلال قرار داشت. بر اساس آزمون تی رابطه معناداری بین مولفه سلامت معنوی و جنسیت دانشجویان مشاهده شد. آزمون آنوا نیز رابطه معناداری بین مقطع تحصیلی دانشجویان و سلامت معنوی و دو زیر معیار آن ها یعنی سلامت وجودی و مذهبی نشان داد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد وضعیت دانشجویان در دو مولفه سلامت معنوی و روانی مناسب نبود و در مورد سلامت روانی نیز درصد بالایی از دانشجویان مشکوک به اختلال بودند. لذا انجام مطالعات گسترده ای و مشورت با روانشناسان و روانپزشکان و مسئولین در جهت کاهش عوامل خطر توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سلامت معنوی، سلامت روانی، دانشجویان پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر مهرناز گلی، زهرا نیکونژاد، عباس قربان زاده صفحات 67-78
  زمینه و هدف
  «روزی حلال» رزقی است که از راه مشروع و در چهارچوب قوانین شرع به دست آمده باشد؛ یعنی در ضمن معامله شرعی، تجارت، و یا از راه کار و تلاشی که حاصل دست رنج انسان باشد.به عبارت دیگر، مال و سرمایه ای است که حق الناسی در آن نباشد. هدف از این مقاله بررسی تاثیرات متقابل روزی حلال در سلامت روان از دیدگاه قرآن و روایات است.
  روش
  پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی، با رویکرد قرآنی- روایی می باشد که به کتابهای تفسیری و حدیثی چون قرآن، نهج البلاغه، تفسیر المیزان، الامالی، تحف العقول و... مراجعه و مطالب مورد نظر استخراج و خلاصه گردید.
  یافته ها
  این پژوهش پس از بررسی منابع دینی بیان می دارد: کسب روزی حلال مستلزم مقدماتی چون: کار و تلاش، ایمان، تقوی، استغفار و... می باشد.
  نتایج
  از دیدگاه قرآن و روایات، روزی حلال در بعد تربیتی سبب می شود؛ حال توبه به انسان دست دهد و غفران الهی شامل حال او شود، دل صفا و نورانیت پیدا کرده، دعای انسان حلال خوار مستجاب و رحمت و رضوان و عنایت و حمایت الهی شامل حال او می شود. نتیجه همه این ها آرامش روحی و رهایی از نگرانی و اضطراب است. بنابراین روزی حلال یکی از مهم ترین شاخصه های تاثیرگذار بر سلامت روان است.
  کلیدواژگان: روزی حلال، تربیت، سلامت روان، آرامش روان
 • مریم گوهری، حمید رضا بصیری، سید محمد اکرمی صفحات 79-86
  مشاوره ژنتیک یکی از مباحث مهم ژنتیک پزشکی و اخلاق ژنتیک به شمار رفته، بخشی ضروری از آزمایش های ژنتیک محسوب می شود و از آن جا که می تواند با تعیین خطر وقوع و یا تکرار یک بیماری ارثی از بروز ناهنجاری های مادرزادی جلوگیری کند، معمولا قبل و بعد از آزمایش ژنتیک، نسبت به انجام آن توصیه می گردد. مشورت و مشاوره در آموزه های اسلامی نیز اهمیت زیادی دارد و آیات و روایات متعددی به این امر اختصاص یافته است؛ بدیهی است که در زمینه مشاوره ژنتیک، توصیه ای در متون اسلامی وجود ندارد ولی با بکارگیری اصول مشاوره، شرایط و وظایف مشاور و وظایف مشاوره گیرنده در اسلام، می توان مشاوره ژنتیک را به نحو مطلوب تری انجام داد. این جستار با روش توصیفی- تحلیلی، آیات و روایاتی را که در مشاوره ژنتیک، قابل استناد است، بررسی نموده و با ذکر نمونه هایی به چگونگی بهره گیری از تعالیم اسلامی در این مبحث مهم دانش ژنتیک می پردازد. ارتقا خدمات ژنتیک پزشکی در توسعه بهینه این علم در کشورمان و کاهش بار بیماری های ارثی و ژنتیکی نقش جدی دارد
  کلیدواژگان: مشاوره، مشاوره ژنت کی، مشاوره اسلامی، مشاور، اسلام
 • نجمه امیری، فاطمه خالداری، نرگس خانجانی صفحات 87-100
  مقدمه
  قرآن کریم، وحی الهی و معجزه جاویدان پیامبر اسلام(ص)است که به روش های علمی و منابع مختلف علم اشاره کرده است. هرچند هدف قرآن بیان جزئیات تمام علوم بشری نیست، ولی می توان در آن اشاراتی به علوم مختلف را دید. قرآن به روش عقلی، تجربی، نقلی، و شهودی توجه را در ضمن آیات قرآن یادآوری می کند ودر حقیقت همین توجه قرآن به روش ها و منابع علوم به معنای لزوم به کارگیری این منابع است.
  روش کار
  این یک مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوا و با مرور آیات قران بود.
  نتایج
  قرآن کریم در بیش از هزار آیه به مباحث علوم مختلف اشاره کرده است که از بین این آیات بیش از سیصد آیه از قرآن کریم به مسایل پزشکی و بهداشت مربوط می شود. قرآن کریم که رسالت اصلی خود را در هدایت بشر به سوی کمال خلاصه و سلامت و پرورش روح را در قلب اخلاق و اعتقاد و احکام اشاره کرده (بقره/185) به سلامت جسم که مقدمه سلامت روح است توجه کامل داشته است. زیرا که در نبود سلامتی، انسان از مسیر تعالی روح باز می ماند. در قرآن کریم آیات زیادی در رابطه با عوامل خطرمهم بیماریهای غیر واگیر (مصرف الکل، عذم فعالیت بدنی کافی،چاقی و رزیم غذایی نادرست) وجود دارد که این عوامل خطر سالها پس از نزول قرآن توسط تحقیقات علوم پزشکی ثابت شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  مطالب پزشکی که در قرآن مطرح شده دارای اعجاز و شگفتی است در حالی که عقول بشر در ان زمان از کشف آن عاجز و در این زمان از شگفتی ان متعجب است. آنچه در این مسائل وجود دارد این است که قوانین و مقرارات قران با نظم طبیعت و سلامت جسم و روح انسان همگون است. به این معنا که نمی توان در قران مساله ای یافت که با سلامت انسان در تضاد باشد
  کلیدواژگان: قرآن، عوامل خطر، بیماریهای غیر واگیر
|
 • Hosein Naghdi, Ma, Hassan Yaghoubi (Phd), Rahim Yousefi (Phd) Pages 9-20
  Background And Objectives
  Religious orientation and personality traits influences the many dimensions of human. The aim of this study was the study the role of Religious orientation and personality traits in Prediction of Avoidant, Dependent and Obsessive Personality Disorders.
  Method
  For this purpose 290 student from AzarbaijanShahidMadani University selected by stratified sampling and assessed by MCMI-III, NEO-FFI, Religious Orientation Scale (ROS) instruments. Data analyzed by multiple regression.
  Results
  The results showed that religious disorganization was correlated with personality disorders and predicted the symptoms of Avoidant, Dependent and Obsessive personality disorders. Alsoagreeableness, and neuroticism was correlated with personality disorders and predicted the symptoms of personality disorders.
  Conclusion
  Religious orientation and personality traits are the influential factors in personality disorders, and can predict the symptoms of personality disorders.
  Keywords: Religious orientation, personality traits, personality disorders
 • Masoomeh Gholami (Ms), Hamid Ravaghi (Phd), Ebrahim Jaafaripooyan (Phd), Masoud Salehi (Phd), Amirhosein Abedi Yekta (Phd), Shila Doaee Pages 21-32
  Background
  In recent years platelet rich plasma (PRP) has been receiving growing attention in treatment of soft –tissue injuries and lots of studies have been undertaken in many files such as sport medicine and orthopedic surgery (treatment of chronic tendinopathy), but there is limited well design randomize control trails in this filed. To shed some light on these controversies we conducted a systematic review and metaanalysis to determine the efficacy of PRP on the improvement of physical function in athletes.
  Method
  We searched Pub Med, Cochrane Database of Systematic Reviews, DARE Database, Elsevier, EMBASE, and Wiley Online Library for randomized controlled trials that studied on application of PRP on athletes, sport medicine or orthopedic fields. Further, we did additional searches by reference checking through the bibliographies of eligible studies, contacting with authors, assessing grey literatures.
  Results
  The search retrieved 905 articles, from which 5 randomized control trials met our inclusion criteria for systematic review and meta-analysis. The quantitative analysis of physical activity/function, by VISA score; (Victorian Institute of Sport Assessment) showed that PRP is not more effective than other comparators.
  Conclusions
  These Meta-analyze prove no more effectiveness for application of PRP in sport related injuries. Further well design RCTs are needed to support these findings. According to lack of strong evidence to support the effectiveness of PRP, increasing clinical use of platelet-rich plasma for sport related injuries should be limited.
  Keywords: Platelet Rich Plasma, Sport Medicine, systematic review, Meta, analyze, effectiveness
 • Poran Bohlouli, Jalil Kohpayeh Zade, Nader Momtaz Manesh Pages 33-44
  Background And Objective
  The witness and veteran’ students are covered by witness and veteran’center at university. Indentify the students› attitudes toward learning services can provide valuable outcomes for educational planners. In this study, the students› views about the educational services provided to them was assessed.
  Methods
  This research was cross sectional- descriptive study. The population included all witness and veteran’ students. Method was Systematic random sampling. Sample included 550 students who were studying in schools of advanced education, bachelors and associate’s degrees. The data gathered were analyzed by using SPSS20 software and research methods were independent t-test and ANOVA.
  Results
  The result showed the differences between male and female students to educational implications (P=0/03), but there were not the significant differences in the educational process, resources and educational outcomes. There were Differences between native and non-native students, in educational implications, process, resource and outcome (P<0/05). There were not Differences between single and married students, in educational implications, process, resource and outcome. There were the significant difference between different disciplines students to educational implications (P<0/01,F=3/29) and educational process (P<0/02,F=2/87) but there were no significant difference in resources and educational outcomes. There were the significant difference between students with different age groups to educational rocess (P=0/03, F=5/987). Also there were differences between different types of university in resources(P=0/01,F=4/21) and educational outcome (P=0/03,F=3/51).
  Conclusion
  The satisfaction level about the educational services of witness and veteran’ students was high and the level of communication with the witness and veteran’students was moderate. The subject should be the list of interest to managers and be more accurate. Also, practical approaches need to be provided for the student’s intraction.
  Keywords: Educational services, degree of satisfaction, witness, veteran students
 • Vida Tayebi, Rahman Asadi, Massoomeh Taherpoor, Seyed Morteza Mousavi Jajarmi Pages 45-54
  Background and Objective
  More than 60-80 percent of patients suffer from preoperative anxiety. it seems, the religiouse beliefs have important role in anxiety prevention and it’s treatment.This study was performed to identify the effectiveness of listening to prayers on anxiety and vital signs before elective surgery.
  Methods
  This is a single blind, double group clinical trial. 64 patients who were scheduled to undergo an elective general surgery, randomly assigned in two groups of pray and control groups. The patients were neither aware of random assignment process, nor the existence of control groups. The study settings were surgical wards. Subjects in intervention group listened to holey Quran’s pray without its musical tone (Tartil) for 15 minutes by Mp3player with head phones at preoperative night. control group received no intervention by the head phones. Spielberg’ s Anxiety scale is used before and after intervention in two groups and vital signs were measured too. Patients who had high level anxiety were excluded from the study. Data were analyzed with spss (v.18).
  Results
  There was a significant difference between listening to holey Quran’s pray and state – trait anxiety level in turn with (p=0.016, p=0.003), so that prayer group experienced less anxiety level. These patients had significantly decreased respiratory rate (p=0.014), systolic blood pressure (p=0.00) and diastolic blood pressure (p=0.001).
  Conclusion
  Listening to the holey Quran’s pray effects on preoperative anxiety and vital signs control.
  Keywords: pray, Holy Quran, preoperative anxiet, anxiety reduction, vital signs
 • Iravan Masoudi Asl, Ghasem Rajabi Vasokolaee, Hamed Nazari, Leila Goudarzi, Mehdi Raadabadi Pages 55-66
  Background
  The Importance of Health in Islam has been mentioned on several occasions. In the views of the World Health Organization, mental health and spiritual health are included in the category of health definition. This study investigated the relationship between mental health and spiritual health as two other major healths among college students in Tehran University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  This study was descriptive - analytical study that was conducted cross-sectional in 2013. The data gathering tool was a questionnaire consisted of three parts: demographic information, 20-item spiritual health questionnaire of Pullotzin and Ellison and a test of mental health and (28-GHQ), respectively. The collected data were analyzed using SPSS version 18 software and Pearson correlation test, t-test and ANOVA.
  Results
  The mean component of spiritual health was 6.70 ± 75.33. Mental Health 52.4 percent was in a state of disorder. According to T test, there was a significant relationship between spiritual health components and students` gender. ANOVA also showed a significant relationship between the level of students and spiritual health and revealed two following criteria, existential health and religious.
  Conclusion
  The results showed that students in the two components of spiritual health and mental condition were not proper, although the GHQ does not prove definite mental or physical problems but identifies at-risk students.
  Keywords: spiritual health, mental health, paramedical students, Tehran University of Medical Sciences
 • Zahra Nikoonejad, Mehrnaz Goli Pages 67-78
  Background and
  Purpose
  «Lawful aliment» is the aliment that is gained legitimately and in legal way, it means through legal deal, trade, or through human efforts, in other words, properties that not mixed by the properties of other people. The purpose of this research is surveying the interaction effects of» lawful aliment «on mental Health in view of Quran and narratives.
  Methods
  this research is done in analytic- descriptive method in Quran-narrative view, in addition by looking tradition- interpretative books such as: Nahj- Al Balagha, Al Mizan, Amali, Tohaf Al Oghoul and …, and finally extraction of good contents.
  Findings
  This research by checking the religious resources concludes that: Having «lawful aliment» has some preparations such as: Working, Faith, piety, forgiveness and …
  Results
  In view of Quran and Narratives, «lawful aliment», in training dimension makes, humans repents and returns to God and consequently, God forgives them, it makes they have purity and light hearted, his prayers answered, and in the result he will has God grant and supports. The result of all above is mental relaxation, freedom from worry and anxiety. So,»lawful aliment«, is one of the most important factors of affecting on mental health.
  Keywords: Lawful aliment, Training, Mental Health, Mental Relaxation
 • Maryam Gohari, Hamid Reza Basiri, Seyed Mohammad Akrami Pages 79-86
  Genetic counseling is one of the important issues in medical genetics and genetic ethics. It is an essential part of genetic tests and since it can prevent the incidence of congenital anomalies by determining the risk of occurrence or repeating a hereditary disease, it is usually recommended to be performed before and after a genetic test. Consultation is also important in Islamic teachings and a lot of verses and traditions are recommended to do this. Obviously, there is no recommendation about genetic counseling in Islamic texts but it can be done better by applying consultation principles, conditions and responsibilities of consultant and client duties in Islam. This article studies verses and narrations which are invoked in genetic counseling and mentions examples of how the usage of Islamic teachings deals in this important topic. Improving genetic services can develop better this new science in our country and decrease the burden of hereditaryand genetic diseases.
  Keywords: consultation, genetic counseling, Islamic counseling, consultant, Islam
 • Najmeh Amiri, Fatemeh Khaldari, Narges Khanjani Pages 87-100
  Introduction
  Quran is afflatus and Prophet Mohammad’s immortal miracle which also includes scientific material. Although Quran does not mention detailed topics from all fields of science; but some scientific material has been mentioned. Quran points indirectly to different topics through, thinking, experiencing, speech and intuition in its verses. Actually this attention of Quran to different science is a reason for practicing them.
  Methods
  this was a qualitative content analysis study done by reviewing the verses of Quran.
  Results
  Quran has mention scientific topics in more than 1000 verses and among these verses more than 300 are related to medicine and health. Quran quotes that its main aim is guiding humans to prosperity and fostering a clean spirit, and gaining health; because without health, human cannot gain a clean sprit. In the verses of Quran there is material about the important risk factors of non-communicable disease (alcohol consumption, insufficient physical activity, obesity and inappropriate diet) These risk factors were proven years after the descent of Quran by medical research.Discussion and
  Conclusion
  The materials that have been mentioned in the Quran are miraculous nd astonishing. Science was unable to discover these facts at the time Quran was descended. These aterial show that the teachings of Quran are coordinate with nature and the spiritual and somatic health f humans. Topics against human health can not be found in the Quran.
  Keywords: non, Communicable disease, risk factors, Quran