فهرست مطالب

Medical Laboratory Journal - Volume:9 Issue: 2, 2015
 • Volume:9 Issue: 2, 2015
 • تاریخ انتشار: 1394/04/20
 • تعداد عناوین: 22
|
 • علی رائفی، آیت الله نصرالهی عمران، صبا امیری کجوری، علی ناظمی، ابراهیم نقیپور صفحات 1-7
 • علی میکائیلی *، زینب گراوند، علی ابراهیمی، یزدان حمزوی صفحات 8-12
  زمینه و هدف
  پیتریازیس ورسیکالر و اریتراسما جزء بیماری های شایع سطحی جلدی محسوب می شوند. که با مشاهده مستقیم میکروسکوپی، لام پتاس و اسمیر بلودو متیلن و یا ایجاد فلورسانس ضایعات تحت لامپ وود تشخیص آنها صورت می گیرد.در این مطالعه همخوانی دو روش تشخیصی مشاهده مستقیم میکروسکپی و لامپ وود در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه قارچ شناسی میکروسکپی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این بررسی کلیه بیمارانی که با مشاهده مستقیم دارای بیماری پیتریازیس ورسیکالر یا اریتراسما بودند، مورد بررسی لامپ وود نیز قرار گرفتند. آنگاه میزان همخوانی دو روش محاسبه گردید.
  یافته ها
  در این بررسی کل مراجعین مبتلا به پیتریازیس ورسیکالر 43 نفر بودند که از این تعداد 42 درصد زن، و 58 درصد مرد بودند. میزان همخوانی کلی نتیجه ی لامپ وود با مشاهده مستقیم 44 درصد بود. بیشترین همخوانی ها در افراد مسن تر، ضایعه ی وسیع تر، استحمام کمتر و افرادی که سابقه درمان نداشته یا درمان غیر مرتبط دریافت نموده بودند دیده شد. در مورد اریتراسما کل مراجعین مبتلا به اریتراسما 10 نفر بودند که 20 درصد زن و 80 درصد آنها مرد بودند. میزان همخوانی کلی دو روش60 درصد بود. بیشترین همخوانی ها در جنس مونث و افرادی که سابقه ی درمان نداشته یا درمان غیر مرتبط دریافت نموده بودند مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد که در هر دو بیماری میزان همخوانی دو روش، در ضایعات بزرگ تر و استحمام کمتر پوست، بیشتر است. اما مشاهده مستقیم میکروسکوپی برای تشخیص هر دو بیماری مناسب تر است.
  کلیدواژگان: پیتریازیس ورسیکالر، اریتراسما، لامپ وود
 • رضا حبیبی پور صفحات 13-18
  زمینه و هدف
  ولوواژنیت کاندیدایی یک عفونت مخمری است که به عنوان یک مشکل در بیماری های زنان مطرح می باشد وحدود 75درصد زنان در طول زندگی خود حداقل یک بار به آن مبتلا می شوند. این مطالعه به منظور ارزیابی و مقایسه تشخیص بالینی با آزمایشگاهی واژنیت های کاندیدایی در زنان انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی بر روی 350 زن که پس از معاینه فیزیکی توسط متخصصین زنان مشکوک به ولوواژنیت بودند نمونه برداری از واژن صورت پذیرفت و بعد از بررسی میکروسکوپی از نظر عناصر قارچی، نمونه ها در محیط کشت سابرودکستروز آگارو کاندیدا کروم آگار کشت داده شد. پرسشنامه ای حاوی سوالاتی در مورد وضعیت شخصی، اجتماعی و در نهایت وضعیت بهداشتی تکمیل شد.
  یافته ها
  میزان آلودگی به روش گسترش مرطوب 1/21 درصد، به روش رنگ آمیزی 7/21 درصد و به روش کشت26 درصد تعیین شد. تشخیص پزشک در 2/80 درصد موارد با نتیجه آزمایشگاهی مطابقت نداشت که این اختلاف معنی دار بود)05/0 (p<.
  نتیجه گیری
  در این تحقیق مشخص گردید که ولوواژنیت کاندیدایی فقط با استفاده از ملاک های کلینیکی مرتبط با نشانه های ولوواژینال و کشت قابل تشخیص است و این امر کمک می کند که عوارض ناشی از مصرف داروها در نتیجه تجویز غیر ضروری، کاهش یابد.
  کلیدواژگان: کاندیدا آلبیکنس، تشخیص کلینیکی، ولوواژنیت، تشخیص پاراکلینیکی
 • آیت الله نصرالهی عمران، شقایق نیک پور مقدم، سعید مهدوی عمران، شکوفه نیک پور مقدم * صفحات 19-25
  زمینه و هدف
  کراتیت قارچی یکی از شایع ترین و شدیدترین زخم های عفونی قرنیه را ایجاد می کند که ممکن است منجر به کاهش بینایی بیمار و در موارد شدید منجر به کوری گردد. شایع ترین عامل زمینه ساز کراتیت قارچی، ضربه به چشم و ورود جسم خارجی به چشم و متعاقب آن آسیب به قرنیه است. در این مطالعه به ر شناسایی عوامل کراتیت قارچی جدا شده از قرنیه بیماران پرداخته شد.
  روش بررسی
  برای شناسایی از روش PCR به منظور تکثیر و شناسایی قطعه 18s ریبوزومی قارچ ها با استفاده از پرایمرهای ITS1-ITS4 و همچنین از روش کشت استفاده شد و نتایج به دست آمده با هم مقایسه شدند. ت
  یافته ها
  آزمون PCR برای 22(73.3%) مورد مثبت و 8 مورد منفی بود. کشت قارچ در 16(53.3%) مورد از 30نمونه مثبت گزارش شد که 15 مورد PCR مثبت هم بودند. در 7مورد هم PCR و هم کشت منفی بود، 4مورد هم رشد باکتری نشان دادند.
  نتیجه گیری
  PCR یک روش تشخیصی نویددهنده برای شناسایی عوامل کراتیت قارچی است و دارای مزایای نظیر آنالیز سریع و توانایی بررسی نمونه ها در مکانی دورتر از مکان جمع آوری آنها می باشد.
  کلیدواژگان: کراتیت قارچی، واکنش زنجیره ای پلیمراز، حساسیت، کشت، شرق مازندران
 • بهنام ملک پور، الهه تاج بخش، فهام خامسی پور، علی رحیمی صفحات 26-39
  زمینه و هدف
  ویروس هپاتیت دلتا، ویروس RNA دار ناقصی است که برای عملکرد آن حضور ویروس هپاتیت B ضروری است. این ویروس می تواند منجر به بیماری کبدی حاد و مزمن شود. هدف از این مطالعه تشخیص ملکولی ویروس هپاتیت دلتا در اهدا کنندگان خون HBsAg مثبت بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه 350 نمونه سرمی از افراد مبتلا به هپاتیت B، از سازمان انتقال خون شهرستان شهرکرد تهیه شد وRNA ویروس با استفاده از کیت استخراج RNA استخراج گردید. پس از ساخت cDNA نمونه ها به روش RT-PCR مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  از مجموع 350 نمونه سرم مورد مطالعه در 2 نمونه (57/0 درصد) آلودگی با ویروس HDV مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  شیوع پایین عفونت ناشی از این ویروس نشان دهنده کنترل هپاتیت B در شهرستان شهرکرد می باشد.
  کلیدواژگان: هپاتیت دلتا، اهداکنندگان خون، HBsAg
 • مریم زارع، علی کریمی آخورمه، محمد علی تخشید * صفحات 32-38
  زمینه و هدف
  جلوگیری از خطاهای آزمایشگاهی از اهداف اصلی برنامه کنترل کیفی است. همولیز یکی از علل متداول خطاهای آزمایشگاهی است.در کنار ارزیابی چشمی،اندازه گیری غلظت هموگلوبین آزاد سرم(Serum free hemoglobin; sfHb) روش دیگر ارزیابی شدت همولیز می باشد.هدف این مطالعه مقایسه دو روش کمی و کیفی بررسی همولیز در نمونه های آزمایشگاهی است.
  روش بررسی
  تعداد 890 نمونه سرم برای وجود و میزان همولیز مورد بررسی کمی و کیفی قرار گرفتند. در روش کیفی نمونه ها به صورت چشمی و با بررسی رنگ نمونه و در روش کمی با اندازه گیری غلظت sfHb مورد ارزیابی قرار گرفتند. فراوانی نسبی میزان نمونه های همولیز محاسبه گردید
  یافته ها
  در بررسی های کیفی و کمی نمونه ها به ترتیب 4/23 و 8/65 درصد نمونه ها، دارای درجاتی از همولیز بودند. در بین نمونه هایی که از لحاظ کمی دارای همولیز بودند 2/71 در صد نمونه ها دارای همولیز خفیف (mg/dL50< sfHb)، 8/26 نمونه ها دارای همولیز متوسط (mg/dL 250< sfHb < mg/dL50) و 2 درصد نمونه های همولیز دارای همولیز شدید (mg/dL250> sfHb) بودند. در صد نمونه های همولیز در نمونه های ارسالی از بخش های مختلف متفاوت و بیشتر میزان آن مربوط به بخش مراقبت های ویژه بود.
  نتیجه گیری
  همچنین با توجه به اینکه همولیز در مقادیر کم به صورت چشمی و کیفی قابل تشخیص نبوده اما بر روی نتایج تست ها تاثیر گذار می باشد، این مطالعه پیشنهاد می کند برای بررسی همولیز از طریق روش کمی و اندازه گیری هموگلوبین آزاد سرم استفاده نمود.
  کلیدواژگان: همولیز، خطاهای آزمایش، بررسی کمی، بررسی کیفی
 • نرگس محمدتقوایی، محمدطه جلالی، مرضیه قاسمی فلاورجانی *، حاجیه بی بی شهبازیان، آزاده ساکی صفحات 39-46
  زمینه و هدف
  با توجه به تغییرات جدید در معیارهای تشخیص دیابت، هماهنگ سازی نتایج بدست آمده از روش ها و دستگاه های مختلف، با در نظر گرفتن دقت و صحت آنها ضرورت می یابد. هدف از این مطالعه ارزیابی صحت، دقت و توافق برخی کیتهای مرسوم آزمایشگاهی اندازه گیری قند خون در مقایسه با یک کیت دارای روش مرجع(هگزوکیناز) می بود.
  روش بررسی
  38 فرد دیابتی با قند خون ناشتای FBS≥mg/dl126، 9 فرد پره دیابتی(mg/dl100-125FBS:)، 15 فرد غیردیابتی(mg/dl100-60:FBS) و 9 فرد هیپوگلیسمی(60FBS≤) انتخاب و میزان قند خون آنها با چهار کیت مرسوم آزمایشگاهی گلوکز اکسیداز با آنالایزر سیستم باز BT3000 وکیت Roche با روش مرجع هگزوکیناز با دستگاه دارای سیستم بسته COBAS INTEGRA® 400 plus اندازه گیری و مقایسه شد. صحت، دقت و با کیت های گلوکز اکسیداز با یکدیگر و در مقایسه با روش مرجع هگزوکیناز ارزیابی شد.
  یافته ها
  ضریب همبستگی بالای99/0 توافق بسیار خوب چهار کیت مرسوم با روش مرجع را نشان داد. آنالیزهای رگرسیون بین روش ها شیب خط 114/1:پارس آزمون، شیب خط 105/1:بیونیک، شیب خط 121/1:Elitech و برای کیت Human شیب خط 087/1 را نشان داد(05/0P<). میانگین خطا برای کیت های پارس آزمون:79/12، بیونیک:86/10، Elitech:58/12 و Human:46/8 بود. محاسبه CVبرای دو کیت بیونیک و Human دقت کمتر آنها را نشان داد.
  نتیجه گیری
  مقادیر خطای معیارتقریبا یکسان، انحراف از میانگین و آنالیزهای رگرسیون برای چهار کیت نشان داد که میزان دقت آنها با هم برابر است امادر مقایسه با کیت مرجع هگزوکیناز صحت ندارند.
  کلیدواژگان: قند خون، گلوکزاکسیداز، هگزوکیناز، روش، توافق
 • حسن محمدپور کنزق، مصطفی نوروزی*، رزاق محمودی، اصغر محمد پور اصل، رزا زاوشی، محمدرضا اسدی نداری صفحات 47-53
  زمینه و هدف

  اثرات ضد میکروبی اسانس های گیاهی به اثبات رسیده است. گیاه چای کوهی یکی از گیاهان دارویی است که در بسیاری از مناطق ایران به صورت خودرو رشد می یابد. این گیاه جهت درمان برخی از بیماری ها به صورت دم کرده مورد مصرف قرار می گیرد.

  روش بررسی

  بخش های هوایی گیاه چای کوهی در زمان گل دهی از دامنه های کوه سبلان در اردبیل جمع آوری و با دستگاه کلونجر اسانس روغنی آن جداسازی شد. ترکیبات شیمیایی اسانس به کمک دستگاه GC/MS شناسایی شد. حداقل غلظت ممانعت کنندگی رشد و باکتری کشی اسانس علیه باکتری لیستریا مونوسیتوژنز ATCC19118 به روش میکرودایلوشن تعیین شد.

  یافته ها

  16 نوع ترکیب شیمیایی در اسانس این گیاه شناسایی شد وterpinene(28%) -γ،Phenol(18/16%)،Myrcene (17/87%) و α-Pinen(12/7%)-بیشترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس بودند. مقادیرMIC و MBC اسانس برای باکتری لیستریا مونوسیتوژنز به ترتیب ppm 600 و ppm2400 تعیین شد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که گروه های مونوترپنی و سزکویی ترپنی ترکیبات اصلی تشکیل دهنده اسانس هستند و این اسانس علیه باکتری لیستریا مونوسیتوژنز دارای اثر باکتری کشی می باشد.

  کلیدواژگان: اسانس روغنی، چای کوهی، لیستریامونوسیتوژنز
 • مرضیه زمانی، زهره مزینانی، سروش سرداری صفحات 54-60
  زمینه و هدف
  آنتی بیوتیک ها ترکیبات شیمیایی هستند که بوسیله ی میکروارگانیسم ها تولید می شوند و متعلق به گروه وسیع تری از ترکیبات ضد میکروبی هستند که برای درمان عفونت های ناشی از میکروارگانیسم ها به کار برده می شوند.
  روش بررسی
  جدایه های چهار گیاه Astragalus obtusifolius، Prosopis juliflora، Xanthium strumarium وHippocrepis unisiliqousa بر روی محیط کشت Trypticase Soy Agar جدا شدند. جدایه های خالص سازی شده ابتدا از نظر توانایی تولید متابولیت های ضدمیکروبی بر علیه 3 میکروارگانیسم شاخص Escherichia coli Candida albicans، و Saccharomyces cervisiae غربال گری شدند. سپس عصاره های میکروبی توسط اتیل استات استخراج شد و حداقل غلظت مهارکنندگی (Minimum Inhibitory Concentration) آنها بر علیه 3 سویه Candida albicans ATCC 10231، Staphylococcus aureus ATCC 25923 و ATCC 25922 Escherichia coli تعیین گردید.
  یافته ها
  پس از گذشت 7-4 روز از انکوباسیون تعداد 104 جدایه باکتریایی از 4 نمونه گیاهی مورد بررسی جداسازی شد. از این تعداد جدایه پس از غربالگری اولیه برای تولید ترکیبات ضد میکروبی با استفاده از روش انتشار در لایه آگار، 26 جدایه با ایجاد هاله مهار رشد بر علیه 3 میکروارگانیسم شاخص، تولید کننده متابولیت های ضدمیکروبی بودند. نتایج حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره های اتیل استاتی میکروب های هدف مقادیری بین μg/ml 1000-125 را نشان داد.
  نتیجه گیری
  عصاره های باکتریایی استخراج شده از فیلوسفر حاوی ترکیباتی با ویژگی های ضد میکروبی می باشند.
  کلیدواژگان: باکتری، آنتی بیوتیک، Fabaceae، Asteraceae
 • سعیده قره جه، آرزو نوذری، رامین آذرهوش، مهناز فولادی نژاد، نعمت الله نعمت اللهی، محمد آریایی، رسول محمدی صفحات 61-69
  زمینه و هدف
  سپسیس نوزادی عامل مهم مرگ، بیماری زایی، عوارض نوزادی و پری ناتال می باشد. استرپتوکوک گروه B (GBS) Group B Streptococcus عامل بیماری تهاجمی اولیه در نوزادان و زنان باردار می باشد. هدف مطالعه تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی عوامل بیماری زای واژن و رکتوم خانم های باردار و ارتباط بین استقرار ارگانیسم های جدا شده با عفونت زودرس نوزادی در مراجعه کنندگان به زایشگاه بود..
  روش بررسی
  این مطالعه همگروهی آینده نگر روی 282 مادر باردار انجام شد. حساسیت باکتری ها به آمپی سیلین، سفازولین، اریترومایسین، وانکومایسین، جنتامایسین، آمیکاسین سنجیده شد. رابطه استقرار میکروبی واژن و رکتوم مادران با عفونت زودرس نوزادی ارزیابی شد.
  یافته ها
  از 98 کشت رکتال مثبت، 49 (50%) کوکسی گرم مثبت و 49 (50%) اشرشیا کلی (E.coli) مثبت بودند. از 143 کشت واژینال مثبت، 136 (1/95%) کوکسی گرم مثبت و 7 (9/4%) E.coli مثبت بودند. 2 کشت مثبت واژینال GBS بود. سپسیس نوزادی قطعی مشاهده شد. بین سابقه عفونت ادراری و کشت رکتال مثبت مادر ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (03/ 0P=).
  نتیجه گیری
  کشت رکتال مثبت در ایجاد سپسیس بالینی نوزادان موثر است (001/ 0P=). کشت واژینال مثبت E.coli در ایجاد سپسیس مشکوک نوزادان موثر است (007/ 0P=). کوکسی های گرم مثبت به آمپی سیلین و جنتامایسین مقاومند. E.Coli نیز به آمپی سیلین، اریترومایسین و وانکومایسین مقاوم بود. به دلیل مقاومت به آمپی سیلین، سفازولین با توجه به ایمنی در بارداری و حساس بودن ارگانیسم ها توصیه می شود.
  کلیدواژگان: عوامل آنتی باکتریال، اشرشیا کلی، کوکسی گرم مثبت، نوزاد، سپسیس
 • علی اصغر آیت اللهی، ابوالفضل امینی، سمیه رحیمی، محمدرضا کیایی، فرامرز کوهسار، ابوالفضل خندان دل صفحات 70-77
  زمینه و هدف
  عفونت های بیمارستانی یکی از عوامل مهم مرگ و میر بیماران بستری است. یکی از مهمترین اقدامات در بیمارستان به منظور کنترل عفونت نمونه گیری از تجهیزات و کشت میکروبی آنها می باشد. این مطالعه با هدف بررسی میزان فراوانی باسیل های گرم منفی از تجهیزات بخش های مختلف بیمارستان ها انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی بر روی 488 نمونه از وسایل و تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی مورد استفاده در بخش های مختلف انجام گرفت. نمونه ها به صورت سرشماری انتخاب و نمونه گیری بوسیله سواپ استریل آغشته به TSB از سطوح خارجی وسایل انجام گردید؛ آنگاه به محیط های EMB و Blood Agar تلقیح گردید. سپس کلنی های جدا شده با تست های بیوشیمیایی استاندارد تعیین هویت گردیدند.
  یافته ها
  از 488 نمونه جدا شده، 157 مورد (17/32%) از نظر وجود باسیل گرم منفی مثبت بودند. بیشترین آلودگی باکتریایی مربوط به انتروباکتر (58/37%) بود. در بین بخش های بیمارستان بالاترین آلودگی مربوط به بخش جراحی (75/19%) بود. از بین وسایل و تجهیزات، بیشترین آلودگی مربوط به لارنگوسکوپ و تیغه آن (74/12%) و سنسور و رابط مانیتورینگ ECG (7%) بوده است.
  نتیجه گیری
  آلودگی میکروبی با باسیل های گرم منفی در وسایل و تجهیزات بیمارستانی به میزان نگران کننده ای وجود دارد.
  کلیدواژگان: باسیل های گرم منفی، عفونت بیمارستانی، بخش بیمارستان، آلودگی تجهیزات
 • نغمه رزاز رحمتی، اشرف محبتی مبارز *، نیما خرم آبادی، وحید شریف زاده پیوستی، لیلی شکوهی زاده صفحات 78-84
  زمینه و هدف

  انتروکوک های مقاوم به ونکومایسین (VRE) و استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین از عوامل مهم عفونت های بیمارستانی در ایران می باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی الگوی مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس و انتروکوکوس نسبت به آنتی بیوتیک های پیشنهاد شده توسط CLSI بود.

  روش بررسی

  240 استافیلوکوکوس اورئوس و 203 انتروکوکوس از بیمارستان های منتخب در تهران جمع آوری شد. نمونه های باکتریایی مشکوک از ادرار، زخم، خون، مدفوع و سایر نمونه های بیماران بستری و سرپایی تهیه شدند. میزان حساسیت سویه های استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به اگزاسیلین، ونکومایسین، کلرامفنیکل، نیتروفورانتوئین، اریترومایسین، کلیندامایسین و لینزولید و انتروکوک ها به آمپی سیلین، ونکومایسین، تیکوپلانین، تیگاسایکلین، لینزولید، تتراسایکلین، کلرامفنیکل و نیتروفورانتوئین با روش انتشار دیسک بر طبق M100-S22 CLSI مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  از 240 جدایه ی استافیلوکوکوس اورئوس، به ترتیب 6/56، 6/46 و 4/40 درصد مقاوم به اگزاسیلین، اریترومایسین و کلیندامایسین بودند. یک جدایه استافیلوکوکوس اورئوس با کاهش حساسیت به ونکومایسین (VISA؛ 5/0%) یافت شد. تمام جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس به کلرامفنیکل، نیتروفورانتوئین و لینزولید حساس بودند. از 203 جدایه ی انتروکوکوس به ترتیب 3/47، 6/24، 4/9، 2/85، 3/11 و 4/4 درصد مقاوم به آمپی سیلین، ونکومایسین، تیکوپلانین، تتراسایکلین، کلرامفنیکل و نیتروفورانتوئین بودند. تمام انتروکوکوسها به تیگاسایکلین و لینزولید حساس بودند.

  نتیجه گیری

  مقاومت جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به اگزاسیلین، اریترومایسین و کلیندامایسین قابل توجه می باشد. مقاومت به آمپی سیلین، ونکومایسین، تیکوپلانین، تتراسایکلین و نیتروفورانتوئین در جدایه های انتروکوکوس قابل ملاحظه بود. با توجه به نتایج بدست آمده، ونکومایسین، کلرامفنیکل، لینزولید و نیتروفورانتوئین برای عفونت های استافیلوکوکی و لینزولید و تیگاسایکلین برای عفونت های انتروکوکی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، انتروکوکوس، تهران، بیمارستان ها
 • پریسا بهشود، وجیهه کرباسی زاده، نفیسه سادات نقوی صفحات 85-90
  زمینه و هدف

  استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین(MRSA) یکی از عوامل بیماری زای اصلی درگیر در عفونت های بیمارستانی است. افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی این سویه ها، درمان این عفونت ها بسیار دشوار نموده است. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی و الگوی مقاومت دارویی جدایه های MRSA جدا شده از عفونت های بیمارستانی بود.

  روش بررسی

  دراین مطالعه 100 جدایه استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی شامل ادرار، خون، زخم،گلو، خلط، مایع مغزی نخاعی، کاتتر و سایر ترشحات چرکی از بیماران بستری در بیمارستان مورد بررسی قرار گرفتند. تعیین هویت جدایه ها با استفاده از آزمایش های بیوشیمیایی انجام گرفت. سویه های MRSA با استفاده از روش آگار اسکرینینگ جدا سازی شدند و سپس الگوی مقاومت دارویی آن ها با استفاده از روش انتشار دیسک تعیین شد.

  یافته ها

  از میان100 جدایه استافیلوکوکوس اورئوس 65 جدایه MRSA بودند. مقاومت دارویی جدایه های MRSA نسبت به اکثرآنتی بیوتیک های مورد بررسی بالا بود: پنی سیلین 100 درصد، اگزاسیلین 100 درصد، نیتروفورانتوئین 80 درصد، تتراسایکلین 63 درصد، اریترومایسین 4/58 درصد، جنتامایسین46 درصد، کلیندامایسین)8/33 درصد، کوتریماکسازول 3/35 درصد و سیپروفلوکساسین 1/26 درصد. همچنین 35 جدایه از سویه های MRSA مقاومت دارویی چندگانه داشتند.

  نتیجه گیری

  فراوانی جدایه های MRSA و همچنین مقاومت آن ها به سایر آنتی بیوتیک ها بالا بود.

  کلیدواژگان: مقاومت دارویی، استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین، (MDR) مقاوم به چند دارو
 • مهدی صادقی، ابوالفضل امینی، ناصر بهنام پور، سلطان محمد قاسمی، عبدالوهاب عارفیان، سعید مهاجر صفحات 91-96
  زمینه و هدف
  استافیلوکوکوس اورئوس جزء عوامل مهم مسمومیت های غذایی می باشد. با توجه به مصرف بالای بستنی و آبمیوه در فصول گرم، این مطالعه با هدف بررسی میزان آلودگی بستنی و آبمیوه های سنتی شهر گرگان به استافیلوکوکوس اورئوس طراحی و اجرا شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی، در فصل تابستان 1393 از کلیه آبمیوه و بستنی فروشی های سنتی شهر گرگان (25 امکان) انجام شد.
  یافته ها
  نمونه های مراکز تهیه بستنی و آبمیوه سنتی به ترتیب 56 و 28/14درصد نمونه ها به استافیلوکوکوس اورئوس، 44 و 3/33 درصد نمونه ها به مخمر، 28 و 57/28 درصد نمونه ها به باسیلوس سرئوس، 12 و 76/4 درصد نمونه به لیستریا، 8 و 28/14 درصد نمونه ها به باسیلوس سوبیلیتیس، 4 و 76/4 درصد نمونه ها به باسلیوس لیکنی فورمیس آلوده بودند.
  نتیجه گیری
  آلودگی بالای بستنی و آب میوه های سنتی به استافیلوکوکوس اورئوس و میکروارگانیسم های مختلف مشاهده شد.
  کلیدواژگان: بستنی، آلودگی مواد غذایی، استافیلوکوکوس اورئوس
 • سمیه نمرودی، مهدی صابری صفحات 97-102
  زمینه و هدف
  سگ ها مهمترین مخزن شناخته شده لیشمانیا اینفانتوم می باشند با توجه به افزایش گزارش های موردی ابتلاء به لیشمانیوز احشایی در استان گلستان، در مطالعه اخیر به بررسی سرولوژیک لیشمانیا اینفانتوم در سگ های روستایی پرداخته شد.
  روش بررسی
  این مطالعه در سال های 1393 - 1391 به روش توصیفی روی 150 عدد سرم بدست آمده از سگ های روستایی از 10 منطقه استان گلستان در شمال ایران، با استفاده از کیت الیزا صورت گرفت.
  یافته ها
  میزان آلودگی به لیشمانیا اینفانتوم در نمونه های بدست آمده15.3 در صد بود. فراوانی آلودگی در سگ های بالای 4 سال بالاتر بود. بین دو جنس نر و ماده و همچنین فصول مختلف تفاوتی از نظر آلودگی به لیشمانیا اینفانتوم مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه اخیر بیانگر حضور انگل لیشمانیا اینفانتوم در منطقه مورد مطالعه می باشد. همچنین با توجه به اینکه سگ هایی که تیتر مثبت آنتی بادی لیشمانیا اینفانتوم نشان دادند، فاقد علائم بالینی بودند، می توان نتیجه گرفت که سگ های روستایی می توانند نقش مهمی در انتقال بیماری به ساکنین روستاهای استان گلستان داشته باشند.
  کلیدواژگان: لیشمانیا اینفانتوم، الیزا، سگ های روستایی، استان گلستان
 • محمد مرادی، محمد متینی، نشمین مهمی، امیرحسین مقصود، امیر حسین ظهیرنیا، فرزاد پارسا، محمد فلاح صفحات 103-109
  زمینه و هدف
  بررسی انگل های دستگاه گوارش جوندگان از لحاظ پزشکی، دامپزشکی حائز اهمیت می باشد. شیوع آلودگی جوندگان به انگل های دستگاه گوارش در مناطق مختلف ایران متفاوت است. بدلیل فقدان مطالعه ای در این زمینه، جهت تعیین شیوع عفونت های انگلی کرمی دستگاه گوارش جوندگان همدان، این مطالعه انجام گردید.
  روش بررسی
  تعداد 100 سر جونده از مناطق مختلف شهر صید شده، پس از انتقال به آزمایشگاه با کلروفرم بیهوش و بعد از ثبت مشخصات حیوانات (مانند جنسیت، وزن، اندازه و نسبت اندام های مختلف و منطقه صید و...) جهت جداسازی انگل های کرمی، کالبد گشایی گردیدند. انگل ها جدا، پس از آماده سازی و رنگ آمیزی کارمن تا حد جنس و گونه مورد شناسایی قرار گرفتند.
  یافته ها
  شیوع کلی انگل های کرمی دستگاه گوارش جوندگان 62 درصد تعیین گردید. همه 100 سر جونده صید شده، از گونه Rattus norvegicus بودند. شش گونه انگل کرمی از دستگاه گوارش جوندگان صید شده جدا گردید که سه گونه از نماتودها (45 درصد) و سه گونه از سستودها (51 درصد) بود و هیچ گونه ترماتودی از آنها جدا نگردید. همچنین میزان آلودگی برحسب نوع عفونت های کرمی عبارت بود از: Hymenolepis nana 21 درصد، Hymenolepis diminuta 29 درصد، Heterakis spumosa43 درصد، گونه Strongyloides sp. 1 درصد، Trichocephalus muris 1 درصد و Cysticercus fasciolaris 1 درصد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که میزان آلودگی جوندگان اهلی به انگل های کرمی دستگاه گوارش به خصوص انگل های مشترک در منطقه مورد مطالعه بالابوده و همچنین میزان عفونت های کرمی به انواع سستودها بیشتر از انواع نماتودها و ترماتودها می باشد.
  کلیدواژگان: شیوع، انگل های کرمی، دستگاه گوارش، جوندگان
 • علی ظفر زاده، نازک امانی داز، ابوطالب بای، سید مهدی آقاپور صفحات 110-118
  زمینه و هدف
  بیو اندیکاتورهای میکروبی آب آشامیدنی همواره تحت تاثیر پارامترهای مختلف محیطی و شیمیایی از جمله کدورت و کلر می باشند. بنابراین با توجه به اینکه ارزیابی کیفیت آب شرب اغلب بر اساس کلر باقیمانده،کلیفرم گرماپای، باکتری هتروتروف وکدورت انجام می شود. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر pH، کلر باقیمانده و کدورت بر بیواندیکاتورهای میکروبی می بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی تعداد 324 نمونه از سیستم آبرسانی روستایی و 32 نمونه از شبکه شهریدر شهرستان آق قلا در سال 92 جمع آوری گردید. کلیه مراحل طبق روش استاندارد انجام شد.
  یافته ها
  در شبکه آبرسانی روستایی حدود 5، 9 و 33 درصد نمونه ها به ترتیب دارای آلودگی کلیفرم مدفوعی، استرپتوکوک مدفوعی و هتروتروف بالایCFU/ml 500 بودند. شبکه شهری فاقد آلودگی کلیفرمی بوده و سایر بیواندیکاتورها کمتر از مناطق روستایی بودند. کدورت بالای NTU 5 در نمونه های شهری و روستایی به ترتیب حدود 3 و 9 درصد بود. رابطه بیو اندیکاتورهای مورد مطالعه با کلر باقیمانده، باکتری کلیفرم مدفوعی با pH و کدورت با باکتری هتروتروف معنی دار بود(05/0P ≤).
  نتیجه گیری
  حضور استرپتوکوک مدفوعی در برخی از نمونه های فاقد کلیفرم مدفوعی در شبکه آبرسانی نمی تواند دلیل قطعی عدم آلودگی آب باشد. وجود آلودگی های میکروبی در حضور کلر باقیمانده نشان دهنده آن است که فقط کلر زنی جهت سالم سازی آب آشامیدنی کافی نمی باشد.
  کلیدواژگان: کلر، کدورت، عوامل بیولوژیکی، آب آشامیدنی
 • عباس پاشایی نقده، منصور دبیرزاده، طاهره داودی، محمد هاشمی صفحات 119-126
  زمینه و هدف
  توکسوپلاسموز از شایع ترین بیماری های انگلی در انسان و سایر حیوانات خونگرم می باشد که در زنان باردار منجر به سقط یا اختلالات مادرزادی در جنین می شود. هدف از این مطالعه تعیین سرواپیدمیولوژی آنتی بادی های IgG و IgM ضد توکسوپلاسما در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی، درمانی بخش دولتی شهر طبس بود.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی-مقطعی بر روی 205 خانم باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی انجام شد. سرم ها جهت یافتن آنتی بادی های IgG و IgM اختصاصی ضد توکسو پلاسما به روش ELISA آزمایش شد.
  یافته ها
  39 درصد (80) نفر از نمونه های مورد مطالعه دارای آنتی بادی IgG ضد توکسوپلاسما بودند؛ در حالی که تمام نمونه ها از نظر IgM منفی بودند. ارتباط معنی داری بین میزان آلودگی با خانه دار بودن مشاهده شد(P<0.001)
  نتیجه گیری
  با توجه به این که 61 درصد از زنان باردار بررسی شده در این مطالعه فاقد آنتی بادی ضد توکسوپلاسما بودند، لزوم آگاهی هر چه بیشتر به زنان قبل ازبارداری رعایت موارد بهداشتی مرتبط با ابتلا به انگل احساس می شود.
  کلیدواژگان: الیزا، توکسوپلاسما، زنان باردار، طبس
 • نوشین پوریزدان پناه، مهران کارور، زهرا غضنفری صفحات 127-132
  زمینه و هدف
  آزمایشگاه محیط کاری ویژه ای است که دارای عوامل خطر محیطی برای کارکنان و برای افراد مراجعه کننده به آن می باشد. این پژوهش با هدف بررسی میزان آسیب های شغلی و آگاهی از احتیاط های استاندارد در مورد بیماری ایدز و هپاتیت در کارکنان آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی-مقطعی بود. در این مطالعه کلیه کارکنان شاغل در آزمایشگاه ها (96 نفر)شرکت کردند، جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه شامل 15 سوال با مقیاس اندازه گیری به صورت بلی و خیر انجام شد. نمره ی آگاهی افراد به صورت خوب (نمره 10 وبالاتر)، متوسط (نمره 9-7)، ضعیف (نمره 6-4)، و خیلی ضعیف (نمره3و کمتر) طبقه بندی گردید.
  یافته ها
  میانگین نمره کلی آگاهی 59/3 بود. نتایج نشان داد 7/57 درصد از افراد شرکت کننده در مطالعه از آگاهی متوسط برخوردار بودند. ارتباط معنی دار آماری بین سن، جنس و سابقه کار با میزان آگاهی در رابطه با احتیاط های استاندارد مشاهده نشد (051/0 r=). بین سابقه کار با آسیب های شغلی در زمینه فرورفتن سوزن در دست ارتباط معنی داری وجود داشت(0/000 p=).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که افراد مورد مطالعه از آگاهی متوسط برخوردار بودند بنابراین با توجه به اهمیت احتیاطات استاندارد بایستی در جهت حفظ سلامت بیماران وکارکنان بیمارستانی، سطح آگاهی آنان را بالا برد.
  کلیدواژگان: آسیب شغلی، احتیاط های استاندارد، بیماری های عفونی
 • مینا صادقیان، رضا حبیبی پور، اصغر سیف صفحات 133-138
  زمینه و هدف
  به علت خاصیت بی نظیر جذبی و ضد میکروبی نانو ذرات، استفاده از آن ها در حذف باکتری ها از آب و فاضلاب رو به گسترش است. این تحقیق با هدف مطالعه اثر نانو ذرات نقره در حذف انتروکوک فکالیس جدا شده از پساب های صنعتی انجام گرفت.
  روش بررسی
  پس از مطالعات مقدماتی، مطالعات میدانی شامل نمونه برداری از پساب صنعتی انجام شد. ابتدا فکال و توتال کلیفرم و همچنین انتروکوک فکالیس پساب های صنایع مختلف به روش های استاندارد میکروبیولوژی اندازه گیری شد، سپس اثر غلظت های 500، 250، 125، 5/62، 25/31، 62/15، 81/7، 9/3 PPM از نانو ذرات به روش سریال دایلوشن بر باکتری ایزوله و استاندارد(PTCC 1339) اثر و میزان کدورت لوله ها (OD) که بیانگر رشد باکتری است در طول موج 600 نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد. سپس ازتمام لوله ها بر روی محیط جامد کشت ودر نهایت نتایج به کمک نرم افزار SPSS22 آنالیز و تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  آلودگی توتال و فکال کلی فرم پساب های صنعتی کشتارگاه و نساجی تایید و باکتری انتروکوک فکالیس ایزوله گردید. رشد باکتری ایزوله و استاندارد با هیچیک از غلظت های فوق مهار نشد و هیچیک از غلظت ها قادر به حذف باکتری نبودند اما اثر نانو ذرات با افزایش غلظت، افزایش و بر اساس نوع باکتری، گرچه اثر، متفاوت بود ولی این تفاوت به لحاظ آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که نانو ذرات نقره با توجه به غلظت های مورد استفاده گرچه بر انتروکوک فکالیس موثرند ولی باعث حذف کامل باکتری نمی شوند و نیاز است که توجیه اقتصادی و دیگر عوامل دخیل در کاربرد نانوذرات مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نانوذره نقره، انتروکوک، پساب صنعتی
 • محمد رضایی، نبی شریعتی فر، مهدی پرویز، علی اصغر بهزادی صفحات 139-143
 • عادل ابراهیم زاده، سید محمد موسوی، علی جمشیدی، فرزانه محمد زاده رستمی صفحات 144-149
  زمینه و هدف
  کاندیدیازیس دهانی یکی از شایع ترین عفونت های فرصت طلب در افراد دیابتی می باشد. گونه های کاندیدا در سطوح مختلف دهانی از جمله زبان، کام و سطوح پوسیده دندان و پلاک دندانی کلونیزه می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع کاندیدیازیس در دهان بیماران دیابتی می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه توصیفی-مقطعی بود که بر روی 120 بیمار دیابتی صورت گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه و نمونه بزاق نمونه مستقیم تهیه و بر روی محیط سابرو آگار حاوی 005/0 درصد کلرامفنیکل کشت داده شد و برای تشخیص نهایی از تست های اختصاصی لوله زایا (Germ tube) و تست جذب قندها توسط کیتAPI 120 استفاده شد.
  یافته ها
  از 120 بیمار مورد مطالعه، 61 مورد (8/50%) کشت مثبت از نظر کاندیدا داشتند. میزان عفونت کاندیدا در بیماران مسن و در زنان افزایش نسبی داشت. عفونت در بین افراد شرکت کننده که از دندان مصنوعی استفاده می کردند(001/0P<) و مصرف سیگار داشتند (038/0 P<) معنا دار بود. عفونت در افراد با دیابت نوع II بیشتر از افراد با دیابت نوع I بود.
  نتیجه گیری
  کاندیدیازیس و کلونیزه شدن کاندیدا در دهان افراد مبتلا به دیابت شیوع قابل توجهی دارد. بنابراین با شناسایی و درمان هر چه بهتر این عفونت می توان از بروز عوارض بعدی پیشگیری کرد.
  کلیدواژگان: کاندیدیازیس، دیابت ملیتوس، عفونت های قارچی
|
 • Mikaeili A. *, Geravand Z., Ebrahimi A., Hamzavi Y Pages 8-12
 • Nasrollahi Omran A., Nikpour Sh, Mahdavi Omran S., Nikpour Sh* Pages 19-25
 • Malekpourb., Tajbakhshe., Khamesipourf., Rahimi, A Pages 26-39
  Background And Objective
  Hepatitis delta virus is an imperfect virus with RNA and its activity depends on the presence of hepatitis B virus. This virus can lead to acute and chronic diseases in the liver. This study aimed to detect the hepatitis delta virus in blood donors with positive Hepatitis B Surface Antigens (HBsAg).
  Material And Methods
  In this Study، 350 serum samples were obtained from the people infected with hepatitis B blood in Transfusion organization of Shahrekord city، Iran. After extracting RNA by RNA Plus kit and making cDNA، the samples were evaluated by using RT PCR.
  Results
  Of 350، two samples (0. 57%) were infected by HDV.
  Conclusion
  Low prevalence of HDV infection shows that Hepatitis B is being controlled in Shahrekord.
  Keywords: Hepatitis Delta Virus_Blood Donors_Hepatitis B Surface Antigens
 • Zare M., Karimi Akhormeh A., Takhshid Ma* Pages 32-38
  Background And Objective
  Prevention of medical laboratory errors is a major goal of quality control programs. Hemolyzed specimen is one of the common issues causing medical laboratory errors. Apart from the visual assessment, the measurement of serum hemoglobin concentration can be another method to evaluate the intensity of hemolysis. We aimed to assess hemolyzed serum specimens using two quantitative and qualitative methods.
  Material And Methods
  the serum samples (n=890) were evaluated for the presence and degree of hemolysis, using quantitative and qualitative methods. In qualitative method, the samples were investigated visually and in quantitative with the measurement of serum free hemoglobin concentration. Furthermore, the relative frequency of hemolyzed specimens was calculated.
  Results
  the hemolyzed samples were 23.4 % in qualitative and 65.8% in quantitative method. In quantitative, 71.2% of the specimens had mild hemolysis (sfHB<50 mg/dL), 26.8% intermediate (50mg/dL< sfHB <250mg/dL), and 2% high (sfHB >250 mg/dL). The percentage of hemolyzed specimens was higher in intensive care unit than those of other departments (P < 0.05).
  Conclusion
  given that hemolysis in small amount is not detectable visually, we recommend using quantitative method for evaluating hemolyzed specimens.
  Keywords: Hemolysis, Diagnostic Errors, Qualitative Research, Quantitative Research
 • Mohammad Taghvaie N., Jalali Mt, Ghasemi Falavarjani M.*, Shahbazian Bb, Saki A Pages 39-46
  Background And Objective
  According to recent changes in diagnostic criteria for diabetes, the harmonization of results obtained from various methods and systems by considering their accuracy and precision is essential. This study aimed to evaluate the accuracy, precision and consensus of some routine laboratory glucose kits in comparison with Hexokinase reference method.
  Material And Methods
  The participants were 38 diabetic patients with fasting blood sugar (FBS) ≥126 mg/dl, nine prediabetic patients with FBS of 100-125 mg/dl, 15 non-diabetic people with FBS of 60-100 mg/dl and 9 hypoglycemic patients with FBS of ≤60 mg/dl. Their FBS were measured by four routine laboratory glucose kits: Glucose oxidase on BT3000 analyzer with an open system and Hexokinase reference method on a close system (COBAS INTEGRA®400plus analyzer, Roche kit). Accuracy and precision were determined and compared with reference method.
  Results
  Glucose oxidase methods showed a good agreement with the reference method, in Correlation Coefficient>0.99. based on regression analysis, the slope of 1.114 for Pars Azmoon, 1.105 for Bionik, 1.121 for Elitech and 1.087 for Human were reported (P<0.05). Error of the mean for ParsAzmoon was 12.79, for Bionik 10.86, for Elitech 12.58 and for Human were 8.46. Coefficient of Variation showed more imprecision for Bionik and Human kits.
  Conclusion
  given the same almost standard errors, standard devisions and regression analysis, the precision in four methods is the same but in comparison with Hexokinase, reference method has not the accuracy.
  Keywords: Blood Glucose, Glucose Oxidase, Hexokinase, Methods, Consensus
 • Mohammadpourkanzaq H., Noroozi M., Mahmoudi R., Mohammadpoorasl A., Zavoshy R., Asadinadari M Pages 47-53
  Background And Objective

  It has been proved that plant essential oils have antimicrobial effects. Stachys Lavandulifolia Vachl is a medicinal plant growing wild in many parts of Iran, and is used as a brewed drink to treat some diseases.

  Material And Methods

  Aerial parts of Stachys lavandulifolia Vachl at flowering were collected from the Sabalan mountainous area of Ardabil and its essential oil was extracted using a Clevenger-type apparatus. A GC/MS machine was used to identify the chemical constituents of this Essential oil. We used microdilution method to determine the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of Essential oil against Listeria Monocytogenes ATCC19118 bacteria.

  Result

  Sixteen chemical compounds were identified in this essential oil. Of these, γ-terpinene (28%), Phenol (18.16%), Myrcene (17.87%), and α-Pinen (12.7%) were the major ones. The MIC and MBC of the essential oil for Listeria Monocytogenes bacteria were 600 and 2400 ppm, respectively.

  Conclusion

  Results showed that the Monoterpene and Sesquiterpene groups are the main constituents of this essential oil having bactericidal effects against Listeria Monocytogenes bacteria.

  Keywords: Essential Oil, Stachys Lavandulifolia, Listeria Monocytogenes
 • Zamani M., Mazinani Z., Sardari S Pages 54-60
  Background And Objective
  Antibiotics are the chemical compounds, which are produced by microorganisms, belong to a larger group of antimicrobial compounds that are used for treatment of infections caused by microorganisms.
  Material And Methods
  the isolates of four plant species, Astragalus obtusifolius, Prosopis juliflora, Xanthium strumarium and Hippocrepis unisiliqousa were obtained using Trypticase Soy Agar. First, the purified isolates were screened from the viewpoint of their ability in producing antimicrobial metabolites against three typical microorganisms Escherichia coli, Candida albicans and Saccharomyces cerevisiae. Then, the microbial products were extracted using organic solvent ethyl acetate and their minimum suppression concentration was determined against three strains Candida albicans ATCC 10231، Staphylococcus aureus ATCC 25923 و Escherichia coli ATCC 25922.
  Results
  After 4-7 days of incubation, 104 bacterial samples were isolated from isolates four plants. Out of this number, 26 isolates were antimicrobial producing metabolites by making inhibition zones against three typical microorganisms, after initial screening for production of antimicrobial compounds using agar diffusion method. Minimum inhibitory concentration of ethyl acetate extracts from target microbes were between 125-1000 µg/ml.
  Conclusion
  The results showed that the bacterial extracts of phylosphere produce some compounds with antimicrobial properties.
  Keywords: Antibiotic Producing Bacteria, Fabaceae, Asteraceae
 • Gharahjeh S., Nowzari A., Azarhoush R., Fuladi Nejad M., Nematollahi N., Aryaei M., Mohammadi R Pages 61-69
  Background And Objective
  Neonatal sepsis is a remarkable factor in mortality, morbidity, neonatal and perinatal complications. Group B Streptococcus (GBS) is the primary cause of invasive disease in infants and pregnant women. This study aimed to determine the relationship between antimicrobial resistance of the bacteria colonized in the vagina and rectum of pregnant women and early neonatal infection.
  Material And Methods
  In this prospective study conducted on 282 pregnant women, bacterial sensitivity to ampicillin, cefazolin, erythromycin, vancomycin, gentamicin, amikacin was measured. Furthermore, the relationship between rectal and vaginal colonization of mothers and early neonatal sepsis was evaluated.
  Results
  Of 98 positive rectal cultures, 49 (50%) were Gram-positive cocci and 49 (50%) E.coli. of 143 positive vaginal cultures, 136 (95.1%) were Gram-positive cocci, 7 (4.9%) were E.coli and two were positive GBS. We could find definitive neonatal sepsis. Significant correlation was found between a history of urinary tract infection and the mother's positive rectal culture (P =0. 03).
  Conclusion
  Clinical sepsis in neonates is correlated with positive rectal culture (P =0. 001) and the positive E.coli vaginal cultures is associated with suspected neonatal sepsis (P =0.007). Gram-positive cocci were resistance to ampicillin and gentamicin, and E.coli was resistant to ampicillin, erythromycin and vancomycin. Because of resistance to ampicillin, we recommend cefazolin due to its sensitivity to organisms and safety in pregnancy.
  Keywords: Antibacterial Agents, Escherichia Coli, Gram, Positive Cocci, Newborn, Sepsis
 • Ayatollahi Aa, Amini A., Rahimi S., Kiaei M., Koohsar F., Khandan Del A Pages 70-77
  Background And Objective
  Nosocomial infection is one of the main factors of mortality in hospitals. One of the most important measures to control infection in hospitals is sampling of equipment and culturing the samples. This study aimed to investigate the prevalence of gram-negative bacilli obtained from the equipment of the hospital wards.
  Material And Methods
  This Descriptive study was carried out on 488 specimens taken from medical and non-medical devices and equipment of various wards, via census sampling. the samples taken by sterile swabs in Tryptic Soy Broth (TSB) were inoculated in blood agar and Eosin-Methylene Blue agar, and by biochemical standard tests the isolated colonies were identified.
  Results
  Of 488 isolates, 157 (32.17%) were positive for the presence of gram-negative bacilli. The highest bacterial contamination was related to Enterobacter (37.58%). Of hospital wards, the highest infection related to the surgical wards (19.75%), and the highest contamination is related to laryngoscope blades (12.74%) and ECG sensor device and the monitoring interface (7%).
  Conclusion
  Microbial infection with gram-negative bacilli is an overwhelming condition in hospital equipment.
  Keywords: Gram Negative Bacilli, Nosocomial Infection, hospital wards, hospital equipments, Gorgan
 • Razaz Rahmatin., Mohabati Mobareza., Khoram Abadin., Sharifzade Peyvastiv., Shokoohizade, L Pages 78-84
  Background And Objective

  Vancomycin-resistant enterococci (VRE) and methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) are the leading nosocomial pathogens in Iran. We aimed at evaluating the resistance patterns of Staphylococcus aureus and enterococci to the antibiotics recommended by Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).

  Material And Methods

  Two-hundred forty Staphylococcus aureus and 203 Enterococcus isolated from urine, wound, blood, trachea, stool and other clinical specimens of inpatients and outpatients were obtain from some hospitals in Tehran. Sensitivity of S. aureus to oxacillin, vancomycin, chloramphenicol, nitrofurantoin, erythromycin, clindamycin and linezolid were determined by disk diffusion according to CLSI (M100-S22) guidelines. Likewise, sensitivity of enterococci to ampicillin, vancomycin, teicoplanin, tigecycline, linezolid, tetracycline, chloramphenicol and nitrofurantoin was invesditated by the same method.

  Results

  Of 240 S. aureus isolates, 56%, 46.6% and 40.4%were resistant to oxacillin, erythromycin and clindamycin, respectively. We found one S. aureus isolate with low susceptibility to vancomycin (VISA; 0.5%). All S. aureus isolates were sensitive to chloramphenicol, nitrofurantoin and linezolid. Of 203 Enterococcus spp., 47.3%, 24.6%, 9.4%, 85.2%, 11.3% and 4.4% were resistant to ampicillin, vancomycin, teicoplanin, tetracycline, chloramphenicol and nitrofurantoin, respectively. All these isolates were sensitivity to tigecycline and linezolid.

  Conclusion

  Resistance of S. aureus isolates to oxacillin, erythromycin and clindamycin was significant. Enterococci isolates were remarkably resistant to ampicillin, vancomycin, teicoplanin, tetracycline, chloramphenicol and nitrofurantoin. Given our results, we suggest vancomycin, chloramphenicol, linezolid and nitrofurantoin for S. aureus infections and tigecycline and linezolid as drugs of choice for enterocoocal infections treatment.

  Keywords: Staphylococcus aureus, Enterococcus, Tehran, Hospitals
 • Behshoodp., Karbasizadev., Naghavi, Ns Pages 85-90
  Background And Objective

  Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is a major pathogen involved in nosocomial infections. Because of increasing antibiotic resistance of these strains, treatment of these infections has become very difficult. This study aimed to determine the frequency and drug resistance pattern of MRSA isolates from nosocomial infections in hospitals.

  Material And Methods

  the isolates of S.aureus (n= 100) isolated from clinical samples such as: urine, blood, wound, throat, sputum, cerebrospinal fluid, catheter and other purulent discharge from in patients were identified using biochemical tests. MRSA strains were isolated by using agar screening method and then drug resistance pattern of them was determined by disk diffusion method.

  Results

  Out of 100 S.aureus strains, 65 (65%) were MRSA. Drug resistance of MRSA isolates to most antibiotics were high: penicillin100%, oxacillin 100%, nitrofurantoin 80%, tetracycline 63%, erythromycin 58.4%, gentamicin 46.1%, clindamycin 33.8%, cotrimoxazole 35.3% and ciprofloxacin 26.1%. Also 35 of MRSA isolates were multiple drug resistance (MDR).

  Conclusion

  The prevalence of MRSA isolates and also their resistance to other antibiotics were high.

  Keywords: Drug Resistance, Methicillin, Resistant Staphylococcus Aureus, Multi, Drug Resistant
 • Sadeghim., Aminia., Behnampourn., Ghasemi, Sm, Arefiana., Mohajer, S Pages 91-96
  Background And Objective
  Staphylococcus aureus is an important cause of food poisoning. Due to the high consumption of fruit and ice cream in summer, this study aimed to determine the prevalence of S. aureus in traditional ice cream and juice in Gorgan, Iran.
  Material And Methods
  This cross-sectional study was conducted on 25 places selling traditional ice cream and juice in the summer of 2014 in Gorgan, Iran.
  Results
  Results showed that the microbial contaminants in traditional ice cream and juice centers were 56% and 14.28% of S. aureus, 44% and 33.3% of yeast, 28% and 28.57% of B. cereus, 12% and 4.76% of Listeria, 8% and 14.28% of Bacillus subtilis and 4% and 4.76% of Bacillus licheniformis, respectively.
  Conclusion
  The findings of this study indicated a high contamination of traditional ice cream and juice with Staphylococcus aureus and various microorganisms.
  Keywords: Ice Cream, Food Contamination, Staphylococcus Aureus
 • Namroodi S., Saberi, M Pages 97-102
  Background And Objective
  Dogs have been introduced as a major reservoir of Leishmania infantum. Concerning the increased sporadic reports of humeral visceral leishmaniasis in Golestan province, we aimed to study seroepidemiology of leishmania infantum in Rural Dogs.
  Material And Methods
  this study was conducted in 2012 - 2014 on 150 Serum samples of rural dogs, from 10 districts of Golestan province. The samples were analyzed by ELIZA kit.
  Results
  the frequency of leishmania infantum was 15.3% and it was higher in the dogs aged more than four. There were no differences in Leishmania infantum infection between sexes and seasons.
  Conclusion
  our findings indicate the presence of Leishmania infantum in Golestan Province. Given the presence of positive titer of Leishmania infantum in dogs without clinical signs, we emphasize the main role of rural dogs in transmitting Leishmania infuntum to villagers in the studied area.
  Keywords: Leishmania Infantum, ELIZA, Rural Dogs, Golestan Province
 • Moradim., Matinim., Mohemmin., Maghsouda., Zahirniaa., Parsaf., Fallah, M Pages 103-109
  Background And Objective
  Assessment of alimentary tract helminthes of rodents has a great zoonotic importance. This study aimed at determining the prevalence of helminth infections in rodents in Hamadan.
  Material And Methods
  a total of 100 rodents trapped from different parts of city were transported to laboratory. After anesthetizing by chloroform, the animals were undergone an operation to isolates the helminthes. The isolates were stained by Carmine and identified at the genus and species levels. Furthermore, age, sex, weight of rodent and size of various organs of body were determined.
  Results
  Totally, 62% of the rodents were infected to intestinal helminthes. All trapped rodents were Rattus norvegicus. Six species of helminthes, including three Nematode (45%), 3 Cestode (51%) and no Trematode were isolated from rodents. The infection rate for different helminthes was as follow: Hymenolepis nana 21%, H. diminuta 29%, Heterakis spomosa 43%, Strongyloides sp. 1% Trichuris muris 1% and Cysticercus fasciolaris 1%.
  Conclusion
  in this area, infection rate of alimentary tract helminthes in the Rattus norvegicus, especially zoonotic helminthes, is relatively high, and the rate of Cestodes is higher than those of Nematodes and Trematodes.
  Keywords: Prevalence, Helminthes, Alimentary tract, Rodents
 • Zafarzadeha., Amanidazn., Baya., Aghapour, Sm Pages 110-118
  Background And Objective
  Bioindicators of drinking water are always influenced by physical and chemical factors such as turbidity and chlorine. Considering the assessment of drinking water quality is based on residual chlorine, E.coli, heterotrophic bacteria and turbidity. We aimed to evaluate the effect of pH, chlorine residual and turbidity on the microbial bioindicators.
  Material And Methods
  In this descriptive-analytic study, 324 and 32 water samples were collected from rural and urban water distribution network of Aq Qala city in 2013, respectively. All steps were performed according to standard methods.
  Results
  In rural water supply, 5%, 9% and 33% of the samples were contaminated with fecal coliform, fecal streptococcus and the heterotrophic more than 500CFU / ml. In urban network, coliform contamination was not seen and other bioindicators were less than those of rural networks were. Turbidity of above 5 NTU in urban and rural samples was 3 and 9 percent, respectively. Bioindicators had significant relationship with residual chlorine, fecal coliform bacteria with pH and turbidity with heterotrophic bacteria (P ≤0.05).
  Conclusion
  The presence of fecal streptococcus bacteria in some samples without fecal coliform cannot confirm the safety of drinking water. Microbial contamination in the presence of residual chlorine implies that just chlorination is not enough for having healthy water.
  Keywords: Chlorine, Turbidity, Biological Factors, Drinking water
 • Dabirzadehm.*, Davoodit., Hashemi, M Pages 119-126
  Background And Objective
  Bioindicators of drinking water are always influenced by physical and chemical factors such as turbidity and chlorine. Considering the assessment of drinking water quality is based on residual chlorine, E.coli, heterotrophic bacteria and turbidity. We aimed to evaluate the effect of pH, chlorine residual and turbidity on the microbial bioindicators.
  Material And Methods
  In this descriptive-analytic study, 324 and 32 water samples were collected from rural and urban water distribution network of Aq Qala city in 2013, respectively. All steps were performed according to standard methods.
  Results
  In rural water supply, 5%, 9% and 33% of the samples were contaminated with fecal coliform, fecal streptococcus and the heterotrophic more than 500CFU / ml. In urban network, coliform contamination was not seen and other bioindicators were less than those of rural networks were. Turbidity of above 5 NTU in urban and rural samples was 3 and 9 percent, respectively. Bioindicators had significant relationship with residual chlorine, fecal coliform bacteria with pH and turbidity with heterotrophic bacteria (P ≤0.05).
  Conclusion
  The presence of fecal streptococcus bacteria in some samples without fecal coliform cannot confirm the safety of drinking water. Microbial contamination in the presence of residual chlorine implies that just chlorination is not enough for having healthy water.
  Keywords: Chlorine, Turbidity, Biological Factors, Drinking water
 • Pouryazdanpanahn., Karvarm., Ghazanfari, Z.* Pages 127-132
  Background And Objective
  Bioindicators of drinking water are always influenced by physical and chemical factors such as turbidity and chlorine. Considering the assessment of drinking water quality is based on residual chlorine, E.coli, heterotrophic bacteria and turbidity. We aimed to evaluate the effect of pH, chlorine residual and turbidity on the microbial bioindicators.
  Material And Methods
  In this descriptive-analytic study, 324 and 32 water samples were collected from rural and urban water distribution network of Aq Qala city in 2013, respectively. All steps were performed according to standard methods.
  Results
  In rural water supply, 5%, 9% and 33% of the samples were contaminated with fecal coliform, fecal streptococcus and the heterotrophic more than 500CFU / ml. In urban network, coliform contamination was not seen and other bioindicators were less than those of rural networks were. Turbidity of above 5 NTU in urban and rural samples was 3 and 9 percent, respectively. Bioindicators had significant relationship with residual chlorine, fecal coliform bacteria with pH and turbidity with heterotrophic bacteria (P ≤0.05).
  Conclusion
  The presence of fecal streptococcus bacteria in some samples without fecal coliform cannot confirm the safety of drinking water. Microbial contamination in the presence of residual chlorine implies that just chlorination is not enough for having healthy water.
  Keywords: Chlorine, Turbidity, Biological Factors, Drinking water
 • Sadeghianm., Habibipourr.*, Asghar Seif Pages 133-138
  Background And Objectives
  Due to the unique absorption and antibacterial properties of nanoparticles, their use in water and wastewater treatment to remove bacteria is spreading. This research aimed to study the effect of silver nanoparticles in the removal of Enterococcus faecalis isolated from industrial sewage.
  Material And Methods
  after preliminary studies, field studies including sampling of industrial wastewater was conducted. First, Fecal Coliform, total coliform and Enterococcus faecalis of industrial Sewage were measured by standard methods of microbiology, then the effect of concentrations of 500, 250, 125, 62.5, 31.25, 15.62, 7.81, and 3. 9 PPM of isolated nanoparticles serial dilution method on Enterococcus faecalis and standard (PTCC 1339) was determined. Next, and the turbidity of tube (OD), which represents growth of bacteria, was read at 600 nm with a spectrophotometer. After that, all tubes were cultured on solid medium and the results were analyzed using SPSS 22.
  Results
  fecal and total coliform contamination of industrial Sewage from slaughter and textile plant were approved and Enterococcus faecalis was isolated. The growth of isolates and standard bacteria was not controlled by any of these concentrations. None of the concentrations was able to remove the bacteria but the increase of concentration led to higher effect of nanoparticles, and in accordance with the type of bacteria, it was different, but the difference was not statistically significant.
  Conclusion
  Although silver nanoparticles, according to the concentration, affect the Streptococcus faecalis, they cannot completely remove bacteria. Therefore, the economic factors and other involved factors need to be considered in the application of nanoparticles.
  Keywords: Silver nanoparticles, Enterococcus faecalis, industrial Sewage
 • Rezaeim., Shariatifarn.*, Parviz, M. (Dvm), Aa Behzadi Pages 139-143
 • Ebrahimzad, Mousavi Moh*, Jamshidi Ali, Mohammadzadeh Rostami F. Pages 144-149
  Background And Objective
  Oral candidiasis is a common opportunistic infection in diabetic patients. Candida albicans is colonized on different oral surfaces such as tongue, palate, dental caries and plaques. This study aimed to determine the prevalence of Candida albicans in the mouth of diabetic patient.
  Material And Methods
  This cross - sectional study was conducted on 120 diabetic patients. After completing the questionnaire, the saliva samples were obtained and cultured on sabouraud agar medium containing 0.005% chloramphenicol. For final diagnosis, Germ tube test and Sugar absorption test (with API 120 kit) were used.
  Results
  Of 120 patients, 61 (50.8%) were positive for Candida. Candida infection rate was relatively higher in older patients and in women. The rate was significant in the patients using dentures (P< 0.001) and the ones keeping on smoking (P <0.038). The infection in the patients with type II diabetes was higher than the cases with Type I.
  Conclusion
  Given the high prevalence of Candidiasis and Candida colonization in the mouth of diabetic patients, it is a necessity to identify and treat these infections in order to prevent further complications.
  Keywords: Candidiasis, Diabetes Mellitus, Fungal Infections