فهرست مطالب

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی - سال پنجم شماره 4 (زمستان 1393)
 • سال پنجم شماره 4 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/26
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی اکبر متکان، احمدنوحه گر، بابک میرباقری، ناهید ترک چین* صفحه 1
  بررسی وضعیت پراکندگی تابش های حرارتی و ارتباط آن با نوع کاربری-های موجود، در شناخت میکروکلیمای نواحی شهری دارای اهمیت زیادی می باشد. دما از جمله عواملی است که از شرایط محیطی تاثیر می پذیرد و یکی از شاخص های کیفیت محیط زیست به شمار می رود. از سویی برنامه ریزی کاربری اراضی به عنوان هسته اصلی برنامه ریزی شهری با تکیه بر شناخت از محیط به دنبال راهبردی جهت حرکت مجموعه محیطی، اجتماعی و اکولوژیکی شهرها به سوی اهداف توسعه پایدار، خصوصا در کشورهای در حال توسعه می باشد. در این تحقیق، اثرات کاربری اراضی/پوشش در ایجاد دمای سطح زمین در شهر ساحلی بندرعباس به منظور بررسی رابطه میان ویژگی های پوشش زمین در ایجاد جزایر حرارتی با استفاده از داده های ماهواره ای چند زمانه سنجنده ASTER ارزیابی گردید. پس از اعمال پردازش روی تصاویر با استفاده از معادلات حرارتی، دمای سطحی محاسبه گردید. لایه های کاربری اراضی تهیه و با برداشت نقاط انتخابی و آزمون-های آمار استنباطی (آزمون کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن) رابطه میان کاربری/پوشش اراضی و دمای سطح محاسبه گردید. نتایج نشان داد مناطق صنعتی، زمین های بایر دارای حرارت زیاد و مناطق ساحلی به دلیل مجاورت با آب و مناطق دارای پوشش گیاهی و فضای سبز به دلیل تبخیر و تعرق از سطح برگ درختان و ایجاد سایه، دارای دمای کمتری نسبت به سایر کاربری-ها است.
  کلیدواژگان: دمای سطح زمین، جزیره حرارتی شهری، کاربری اراضی، پوشش، سنجنده استر، بندرعباس
 • نعمت الله نسرین نژاد، کاظم رنگزن، نصر الله کلانتری، عظیم صابری صفحه 15
  هدف از این تحقیق پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی حوزه آبریز باغان به روش سلسله مراتبی فازی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می باشد. پس از شناسایی عوامل موثر در سیل خیزی (شیب، مدل رقومی ارتفاع، لندفرم، سنگ شناسی، نفوذپذیری، کاربری اراضی، تراکم پوشش گیاهی، بارش، تراکم شبکه زهکشی، فاصله از آبراهه)، وزن هر کدام از معیارها و زیر معیارها با استفاده از مقایسات زوجی و نظرات کارشناسان، از روش تحلیل سلسله مراتبی- فازی محاسبه گردید. سپس با استفاده از عملگر گامای فازی، پتانسیل سیل خیزی حوزه آبریز، پهنه بندی و در نهایت حوزه آبریز بر اساس ریسک سیل خیزی در پنج کلاس طبقه بندی گردید. نتایج حاصل از پهنه بندی ریسک سیل خیزی نشان داد که کلاس های یک، دو و سه، بیشتر در نواحی کوهستانی واقع هستند و حدود 22 درصد (km2 203) از منطقه را شامل می شوند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که، حدود 22 درصد از محدوده حوزه آبریز مورد مطالعه را پهنه های سیل خیز خطرپذیر زیاد تا خیلی زیاد در بر گرفته است و به دلیل اینکه بیشترین نقش را در تولید رواناب دارند، عملیات های آبخیزداری در این مناطق در اولویت هستند. کلاس های چهار و پنج به نسبت کلاس های یک، دو و سه، پتانسیل سیل خیزی کمتری دارند و بیشتر در دامنه ها و دشت ها قرارگرفته اند و حدود 78 درصد از منطقه (km2 706) را پوشش می دهند.
  کلیدواژگان: سیل خیزی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، باغان
 • طیبه طباطبایی*، عبدالرضا کرباسی، فرامرز معطر، سید مسعود منوری صفحه 35
  میانگین ذرات معلق ده ایستگاه در سه دوره گرد و غبار در شهرستان بوشهر، برای تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم، کبالت، آهن، نیکل، سرب و وانادیوم نمونه-برداری گردید. تکنیک های زمین آمار، سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش کرجینگ گسسته برای تهیه نقشه توزیع مکانی غلظت هفت فلز، مورد استفاده قرار گرفت. همچنین، از روش های تجزیه مولفه های اصلی (PCA) و ماتریس همبستگی (CM) برای پردازش داده ها استفاده شد. نتایج اثر قطعه ای (C0) به آستانه واریوگرام (C0+C) نشان داد که توزیع تغییرات مکانی 7 عنصر در طبقه وابستگی مکانی متوسط (75/ 0-25/ 0) قرار دارد. این بدان معنی است که ورود این فلزات به منطقه مورد مطالعه منشا بیرونی دارد. همچنین، روش کرجینگ گسسته برای کمی کردن توزیع غلظت فلزات استفاده شد. آنالیز مولفه اصلی هفت فلز سنگین را در 3 مولفه گروه بندی کرد. در مولفه اول فلزات آرسنیک، وانادیوم، کبالت، نیکل و سرب، در مولفه دوم کادمیوم و در مولفه سوم آهن بیشترین همبستگی را داشتند. نتیجه این آنالیز نشان داد که منشاء غلظت این عناصر یک عامل بیرونی است. این نتایج به مدیریت محیط زیست منطقه کمک خواهد کرد.
  کلیدواژگان: زمین آمار، آلودگی گرد و غبار، فلزات سنگین، تغییرات مکانی، سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • لیلا گودرزی*، علی محمد آخوندعلی، حیدر زارعی صفحه 47
  یکی از روش های مدیریت منابع آب که در سال های اخیر کاربرد وسیعی یافته است، استفاده از روش تغذیه مصنوعی می باشد. این مطالعه با هدف تعیین مکان مناسب برای تغذیه مصنوعی آبخوان دشت اشترینان واقع در شهرستان بروجرد صورت گرفته است. معیارهای لازم و تاثیرگذار در انتخاب مکان مناسب تغذیه مصنوعی عبارتند از؛ زمین شناسی، شیب، ضخامت بخش غیراشباع، کیفیت آب زیرزمینی، گرادیان هیدرولیکی، قابلیت انتقال، ضریب ذخیره، فاصله از منابع آب سطحی و کاربری اراضی. در ابتدا اقدام به تهیه لایه رستری هر یک از این معیارها و تعیین وزن معیارها بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش مقایسه های زوجی گردید. نقشه های تهیه شده با استفاده از روش هم پوشانی تلفیق گردید. سپس مناطق نامناسب از نظر نزدیکی به چاه ها، چشمه ها و قنات ها، با استفاده از مدل منطق بولین حذف و نقشه پتانسیل تغذیه مصنوعی برای منطقه مورد مطالعه تهیه گردید. نقشه پتانسیل تغذیه مصنوعی نشان داد که 17 درصد از مساحت منطقه دارای شرایط کاملا مناسب، 21 درصد دارای شرایط مناسب، 31 درصد دارای شرایط متوسط، 18 درصد دارای شرایط نامناسب و 13 درصد دارای شرایط کاملا نامناسب برای تغذیه مصنوعی می باشد که با بازدید میدانی چهار مکان برای تغذیه مصنوعی دشت اشترینان مشخص گردید.
  کلیدواژگان: آب های زیرزمینی، تغذیه مصنوعی، تحلیل سلسله مراتبی، همپوشانی وزنی، منطق بولین، دشت اشترینان
 • محمد فلاح ززولی*، علیرضا وفایی نژاد، میرمسعود خیرخواه زرکش، فریبرز احمدی دهکاء صفحه 61
  پدیده گرد و غبار یکی از مهمترین چالش های زیست محیطی اخیر در غرب و جنوب غرب ایران می-باشد. برای تشخیص پدیده گرد و غبار نیاز به تصاویری با تکرار در شبانه روز، پوشش وسیع و باندهای طیفی زیاد است از این حیث تصاویر مربوط به سنجنده مادیس مناسب می باشد. هدف از این تحقیق، شناسایی منشاءهای تولید کننده گرد و غبار ورودی به این منطقه در سال 2011 با استفاده از باندهای مرئی و باندهای حرارتی سنجنده مادیس و با بکارگیری شاخص اکرمن و تحلیل سینوپتیکی برای شناسایی چگونگی حرکت گرد و غبار از منشاء به داخل ایران با استفاده از داده های سینوپتیکی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکالی، فشار تراز دریا و نقشه های جهت جریان باد 500 و 1000 هکتوپاسکالی می باشد. در نهایت با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و ابزار تحلیل مکانی نمایش حرکت آن از منشاء تا داخل ایران رهگیری شد. نتایج نشان داد که منشاء پدیده های گرد و غبار ورودی به غرب و جنوب غرب کشور از سوریه و عراق و بخشی از عربستان سعودی می باشد، که عمده ترین منشاء گرد و غبار شمال عراق و مرز عراق و سوریه می باشد. تلفیق نتایج حاصله از بارزسازی گرد و غبار و نقشه های سینوپتیکی، یافتن منشاء و نحوه انتقال گرد و غبار را بهینه کرده و پیش بینی مناسب تری برای مسیر حرکت گرد و غبار فراهم می نماید.
  کلیدواژگان: پدیده گرد و غبار، سنجنده مودیس، شاخص اکرمن، سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • علیرضا قراگوزلو، معصومه علیزاده* صفحه 79
  گسترش بی برنامه صنایع می تواند مخاطراتی برای توسعه پایدار به همراه داشته باشد. از جمله این مخاطرات، از بین رفتن زمین های کشاورزی، تخریب زیست بوم های طبیعی و انتشار آلاینده ها در محیط است. همچنین احداث نابجای صنایع در پهنه های خطرخیز می تواند هزینه-بر باشد. بنابراین بجای آنکه فعالیت های صنعتی بدون برنامه ریزی در نواحی توسعه یابند، بهتر است زمین های مناسب برای آن ها مطالعه و شناسایی شود. هدف از این مطالعه، انتخاب مکان های مناسب برای استقرار و توسعه صنعت در شهرستان ملارد با استفاده از روش منطق فازی است. معیارهای متنوع کمی و کیفی موثر در ارزیابی تناسب اراضی برای توسعه صنعت شناسایی و انتخاب گردید. سپس از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای کمی سازی معیارهای کیفی و وزن دهی (تعیین ضریب اهمیت) معیارها استفاده شد. از فرآیند مدلسازی، از منطق فازی برای تغییر داده های کمی گسسته به داده های پیوسته در قالب لایه های اطلاعاتی رستری و ترکیب آن ها در محیط نرم افزار Arc®GIS استفاده گردید. در نهایت نقشه تناسب اراضی برای توسعه فعالیت های صنعتی تهیه گردید.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، مدلسازی، ارزیابی تناسب زمین، منطق فازی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 • امید رفیعیان*، سیدعلی اکبر میر راضی، نجیبه عبدالعلی پور، الهام گلابی صفحه 95
  شناسایی و مکانیابی مناطق مستعد برای توسعه گردشگری طبیعی از مهم ترین موضوعات برنامه ریزان گردشگری می باشد. اما تنوع زیاد گزینه ها و معیارها، عدم اطمینان متغیرها و افق های زمانی طولانی در برنامه ریزی محیط زیست، تصمیم-سازی را پیچیده تر می سازد. لذا روش های تصمیم گیری چندمعیاره می توانند پاسخگوی این چالش ها باشند. هدف از این مطالعه، شناسایی مناطق مستعد طبیعت گردی پناهگاه حیات وحش کیامکی به روش تصمیم گیری چندمعیاره با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی است. پس از تعیین معیارهای موثر بر طبیعت گردی منطقه و نظر متخصصین، نقشه 15 معیار (فاصله از آبشارها، امامزاده ها، زیستگاه های حساس، چشمه ها، رودخانه ها، جاده ها، روستاها، محیط بانی ها، پاسگاه های مرزی و همچنین نقشه طبقات ارتفاعی، شیب، جهت جغرافیایی، کاربری اراضی، سنگ بستر و اقلیم)، به عنوان ورودی، تولید شده و طبقه بندی گردیدند. وزن معیارها بر اساس نظرات متخصصین به روش دلفی تعیین و اهمیت نسبی معیارها با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در قالب مقایسه های زوجی، تعیین شد. در نهایت نقشه اولویت مناطق مستعد طبیعت گردی با روش ترکیب خطی وزن داده و با اعمال ضریب اهمیت هر معیار در نقشه طبقه بندی شده همان معیار، تولید شد. نتایج نشان داد که 15% و 34% از اراضی منطقه به ترتیب واجد درجه عالی و خوب برای طبیعت گردی و 4% از منطقه، دارای درجه متوسط می باشد. در این مطالعه، توانایی و سودمندی GIS در مکانیابی و ترکیب معیارهای مختلف اکولوژیک نشان داده شد.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری چندمعیاره، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، ترکیب خطی وزن دار، سیستم اطلاعات جغرافیایی، طبیعت گردی، کیامکی
|
 • A. A. Matkan, A. Nohegar, B. Mirbagheri, N. Torkchin* Page 1
  Investigation of the situation of heat radiation scattering and its relationship by land use types is important in identification of the urban microclimate. Temperature is one of the features that are influenced by environmental conditions and it is considered as one of quality indices of environmental. According to this study the quality of the environment and the amount of pressure on which come to attention. On the other hand، land use planning as the main core of the urban planning based understanding of the environment is searching to find a way to improvement of environmental، social and ecological system of cities to the aims of sustainable development، especially countries. In this study، the effects of land use/cover and risk of land surface temperature (LST) in the coastal city of Bandar Abbas assessed by using satellite imaging data Terra ASTER for the years 2007 and 2011. After the processing required and using the heat equation، the surface temperature was prepared. Land use layers and harvesting of selected parts and also inferential statistical tests (Kruskal-Wallis test and Spearman correlation coefficient) the relation between land use/cover and surface temperature was calculated. The results showed industrial areas، barren land of high temperature and high coastal areas due to the presence of water due to evaporation and transpiration from vegetation green leaf area of trees and shade temperatures were lower than those of other users.
  Keywords: Land surface temperature (LST), Urban heat island, Land use, cover (LUC), ASTER sensor, Bandar Abbas
 • N. Nasrinnejad*, K. Rangzan, N. Kalantari, A. Saberi Page 15
  The aim of this research is flooded hazard potential zonation of Baghan watershed using geographic information system (GIS) and Fuzzy analytic hierarchy process method (FAHP). After identifying effective factors in flood hazard (slope، digital elevation model، permeability، lithology، infiltration، land use، vegetation cover density، precipitation، network drainage density، distance from the stream)، criteria and subcriteria weight were calculated using pairwise comparisons and experts'' comments as well as FAHP. Watershed flood hazard potential was zoned and finally، the watershed was categorized into five classes based on flood hazard risk using a fuzzy gamma operator. The results of flood hazard risk zonation indicate that classes 1، 2 and 3 are generally located in mountainous areas and include about 22% (203 km2) of the region and so it can be concluded that، the 22% part of runoff yield، watershed management projects in this region are in priority. Classes 4 and 5 have less flood hazard potential in comparison to class 1، 2 and 3 and are located in slopes and taluses in mountainous areas and cover about 78% (706 km2) of the region.
  Keywords: Flood hazard, Fuzzy analytic hierarchy process (FAHP), Geographic information system (GIS), Baghan
 • T. Tabatabaei*, A.R. Karbassi, F. Moatar, S.M. Monavari Page 35
  The mean aerosols samples in three periods of ten stations were taken from Bushehr region, to characterize the spatial variability and concentration of As, Cd, Co, Fe, Ni, Pb and V. The geostatistics and geographic information system (GIS) techniques were applied, and the disjunctive kriging was used to map the spatial patterns of the seven heavy metals. Meanwhile, Principal component analysis (PCA) and correlation matrix (CA) were used for the data processing. The results of Nug/Sill ratios for the seven metals showed that spatial dependent is moderate (0.25-0.75), that indicative the effects of natural factors such as parent material and topography. Meanwhile, the disjunctive kriging technique was used to quantify their concentration distribution. Combined with the results of PCA, 7 heavy metals could be divided into 3 factors. D1 was the metals, i.e., As, Co, Ni, Pb, V. Cd was in D2, Fe in D3. This results show the concentrations of 7 heavy metals were mainly controlled by the external factors. These results will contribute to the management of regional environment.
  Keywords: Geostatistics, Dust pollution, Heavy metals, Spatial variability, Geographic information system
 • L. Goodarzi*, A. M. Akhondali, H. Zarei Page 47
  One of the water management methods that had wide application in recent years is the artificial recharge. The aim of this study is to determine the suitable sites for artificial recharge in Oshtorinan plain located in Boroujerd City. The effective factors of artificial recharge were identified includes: geology, slope, the thickness of the unsaturated zones, groundwater quality, aquifer transmissivity, hydraulic gradient, storage coefficient, distance from surface water sources, and land use. In first, raster maps for different layers were prepared and arranged using the paired comparison method and Analytic Hierarchy Process (AHP). Raster layers were integrated using the Weighted Index Overlay Method. Unsuitable areas according to the proximity to wells, springs and Qantas were eliminated by using the Boolean model, and the artificial recharge map was prepared. Three sites were determined for artificial recharge in Oshtorinan Plain. The potential artificial recharge map shown, 17% of the region area had quite suitable, 21% was suitable, 31% was moderately suitable, 18% was unsuitable and 13% was prefect unsuitable for artificial recharge. Finally, through field visiting four sites were determined for artificial recharge in Oshtorinan Plain.
  Keywords: Groundwater, Artificial recharge, Analytic Hierarchy Process (AHP), Weighted overlay analysis, Boolean logic, Oshtorinan Plain
 • M. Fallah Zazuli*, A. R. Vafaeinezhad, M. M. Kheirkhah Zarkesh, F. Ahmadi Dehka Page 61
  The dust haze phenomenon is one of the most environmental challenges in the West and South-West of Iran. To detect the phenomenon of dust haze the images with a repeat in day and night, wide coverage and high spectral bands is needed therefore the images related to MODIS sensor is suitable. The purpose of this study is identifying sources producing dust haze entering in this region in 2011 by using visible bands and thermal bands of MODIS sensor and with the use of Ackermann index and synoptic analysis to identify the movement of dust haze from the origin to Iran By using 500 hectopascal geopotential height synoptic data, sea level pressure and 500 and 1000 hectopascal wind direction maps. Finally, its movement from source to Iran was monitored by using GIS and Spatial Analysis Tools. The results showed that source of the phenomena of dust haze entering the West and South West of the country is from Syria, Iraq and part of Saudi Arabia, which the major origin of dust haze is north of Iraq and the border between Iraq and Syria. Combining the results of detection of dust haze and synoptic maps has optimized found the origin and mode of transmission of dust hazes and provides a more suitable prediction of the movement path of dust haze.
  Keywords: Dust haze phenomenon, MODIS Sensor, Ackerman index, Remote sensing, Geographic information system (GIS)
 • A. R. Gharagozlou, M. Alizadeh* Page 79
  Unplanned development of industries can be harmful to sustainable development. Some of the harms include destruction of farmlands and natural ecosystems and emission of environmental pollutants. Furthermore, establishment of industries in unsuitable and risky sites can cause heavy damages. Thus, unplanned development of industrial plants should be stopped and suitable lands for industrial purposes should be studied and identified. The aim of this research is land suitability assessment for industry's establishment in Malard county using AHP-Fuzzy Logic method. Various qualitative and quantitative criteria effective in land suitability assessment were identified and selected. Then, using AHP method, qualitative criteria were quantified and weighed. In modeling process, fuzzy logic was used to convert discrete variables to continuous variables and change data layers to raster format and combines them in Arc®GIS software. Finally, the land suitability map for industrial development was developed.
  Keywords: Sustainable development, Modeling, Land suitability assessment, Fuzzy logic, Analytical Hierarchy Process (AHP)
 • O. Rafieyan*, S. A. A. Mirrazi, N. Abdolalipour, E. Golabi Page 95
  Identifying and locating suitable areas for eco-tourism development, is one of the important issues of tourism planners. But the wide variety of options and parameters, variables uncertainty and long terms in environmental planning, causes the decision-making becomes more complex. So multi-criteria decision-making methods can meet these challenges. Thus the aim of this study is to identify suitable areas for eco-tourism in Kiamaky wildlife refuge using MCDM method Based on fuzzy logic in GIS. According to the effective criteria on the eco-tourism in this area; obtained from previous research and expert opinions, 15 criteria maps (climate, lithology, height from sea level, slope, aspect, land use and distance maps from residential area, road, river, police station, environmental guard station, sensitive habitats, shrine, spring and waterfall) are produced and classified as input. To determine the weights of criteria, opinions of experts in the form of Delphi Method were applied. The criteria matrix formed and the relative importance of all criteria was defined using the AHP method and pairwise comparison. Finally eco-tourism appropriate priority map was produced using Weighted Linear Combination (WLC) method and applying the index of the importance of each criterion to corresponding classified map. According to mentioned map, 15% and 34% of the area eligible for perfect and good for eco-tourism respectively, and 4% of the area are medium for this purpose. In this study, besides confirming previous studies, power and usefulness of GIS in locating and combining different ecological criteria were shown.
  Keywords: Multicriteria decision making (MCDM), Analytic hierarchy process (AHP), Weighted linear combination (WLC), Geographic information system (GIS), Ecotourism, Kiamaky