فهرست مطالب

طب انتظامی - سال چهارم شماره 2 (تابستان 1394)
 • سال چهارم شماره 2 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/04/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدی نویدبخش، کامبیز کنگرلو صفحات 68-78
  مقدمه
  تروماهای ناشی از موج انفجار یکی از مباحث اساسی در طب نظامی است. گزارش های روزانه از کشته و مجروح شدن افراد نظامی و غیرنظامی در مناطق جنگی، بمب گذاری های تروریستی و مواد منفجره باقی مانده از دوران جنگ بیانگر اهمیت این موضوع می باشد. به دلیل پیچیدگی حاکم بر این پدیده، علیرغم اهمیت موضوع، درک کمی از چگونگی اثر موج انفجار بر محیط اطراف خود وجود دارد.
  مواد و روش ها
  غالبا اثر موج انفجار بر اهداف بر اساس: نوع، وزن و شکل ماده منفجره، فاصله هدف از مرکز انفجار، هندسه، ماهیت و پراکندگی هدف، محیط فیزیکی انتشار موج و موانع موجود بین مرکز انفجار تا هدف بیان می گردد. در این تحقیق با مطالعه روابط تحلیلی حاکم بر پدیده انفجار به بررسی تاریخچه زمانی پارامترهای فشار و ضربه موج انفجار پرداخته خواهد شد.
  یافته ها
  در اشکال 6 تا 8 دیاگرام فشار زمان انتشار موج حاصل از نارنجک دستی با خرج معادل 170 گرم TNT با استفاده از نرم افزار ANSYS استخراج شد. با توجه به حد آستانه ترومای ریه، احتمال صدمات انسانی در فواصل مختلف برحسب شدت انفجار ارائه شده است.
  نتیجه گیری
  ارزیابی و تخمین وسعت صدمات اولیه و ثانویه (که در طی روزهای آینده ممکن است ظاهر شوند)، اثربخشی روش های بالینی، ارتقاء تجهیزات محافظتی، تحلیل ریسک اماکن و غیره در اثر موج انفجار، مستلزم داشتن درک و شناخت کافی و صحیح از تاثیر این پدیده بر محیط اطراف خود می باشد. در این تحقیق با توجه به مقدار نیروی وارده به هدف و مدت زمان اعمال آن، احتمال صدمات آناتومیک و سازه ای پیش بینی می گردد.
  کلیدواژگان: موج انفجار، ارزیابی تلفات، انعکاس، نارنجک دستی، وزن معادل TNT
 • زهرا صالحی، جمیله مختاری نوری، عباس عبادی صفحات 79-87
  مقدمه
  نوزادان نارس با توجه به شرایط خاص خود نیازمند مراقبت ویژه و اقامت طولانی در بخش هستند. دستورالعمل های پرستاری مبتنی بر شواهد به عنوان استانداردهای طلایی نقش موثری را در کاهش مدت زمان بستری نوزادان نارس در بخش مراقبت ویژه دارند. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش و اجرای دستورالعمل های طراحی شده پرستاری مبتنی بر شواهد بر طول مدت بستری نوزادان نارس در بخش مراقبت ویژه انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کار آزمایی بالینی در بیمارستان بقیه الله (عج) شهر تهران، روی 100 نفر از نوزادان نارس بستری، در دو گروه مداخله و شاهد، هر گروه 50 نفر، در سال 1393 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه دموگرافیک و چک لیست پژوهشگر ساخته جهت ثبت مدت بستری نوزاد بود. در گروه شاهد، قبل از مداخله و دو ماه بعد از اجرای دستورالعمل ها مدت بستری نوزاد ثبت و با هم مقایسه شد. نتایج توسط نرم افزار آماریSPSS 16 و استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آزمون های استنباطی (تی مستقل، آزمون کای دو) تحلیل شد.
  یافته ها
  دو گروه از لحاظ سن و جنس تفاوت معنی داری نداشتند. میانگین مدت زمان بستری در گروه شاهد 4/5 ± 17/9 و در گروه مداخله 4/7 ± 16/8 روز بود. نوزادان گروه مداخله مدت زمان بستری کوتاه تری نسبت به گروه شاهد پس از یک دوره دوماهه داشتند که از لحاظ آماری معنی دار بود (0/001 = P)
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان می دهد، اجرای دستورالعمل های طراحی شده پرستاری مبتنی بر شواهد روشی موثر و باصرفه در کاهش مدت زمان بستری نوزادان است. لذا به مسوولین و مدیران بیمارستان ها و مراکز آموزشی خدمات بهداشتی- درمانی، پیشنهاد می شود که آموزش و اجرای دستورالعمل های طراحی شده پرستاری مبتنی بر شواهد را در اولویت برنامه های کاری خود قرار دهند.
  کلیدواژگان: طول مدت بستری، دستورالعمل های مبتنی بر شواهد، بخش مراقبت های ویژه نوزادان، نوزاد نارس
 • انوشیروان کاظم نژاد، سید غلامرضا موسوی، محمد غلامی فشارکی، مریم سالاری، امیر همتا، ساره صمدی صفحات 87-97
  مقدمه
  تاثیر آلودگی هوا بر سلامت انسان امری اثبات شده است. هرچند بهترین روش پیشگیری از مواجهه با آلودگی هوا است اما در این میان صاحبان برخی مشاغل مانند افسران پلیس به دلیل وضعیت شغلی خود امکان عدم مواجهه را ندارند. در این مطالعه مروری ابتدا به بررسی انواع بیماری هایی که افسران پلیس یا کسانی که در معرض آلودگی هوا هستند پرداخته شد و سپس روش های پیشگیری از این بیماری ها دسته بندی شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مروری سیستماتیک در بازه زمانی 1990 تا 2014 (1368 تا 1392) شامل کلیه مقالات چاپ شده در پایگاه داده های الکترونیکCochrane database systematic، google scholar، Embase، Medline، Scopus، reviews، proquest، و منابع داخلی نظیر Iranmedex، irandoc، SID، با ترکیب واژگان کلیدی مناسب صورت گرفت.
  یافته ها
  در جستجوی اولیه در زمینه تاثیر آلودگی هوا بر سلامت افسران پلیس و پیشگیری از آثار زیان بار آن 346 مقاله یافت شد، که تنها 93 مقاله وارد مطالعه شدند. بیماری های تنفسی، قلبی و عروقی، پوستی و دستگاه گوارش عمده ترین بیماری هایی بودند که با عامل آلودگی هوا به وجود می آیند. مطالعات جهت پیشگیری از بیماری های مرتبط با آلودگی هوا، اقدامات فردی شامل تغذیه مناسب (رژیم غذایی حاوی آنتی اکسیدان ها و ویتامین D، امگا 3 و پتاسیم) ورزش، خواب کافی، عدم استعمال دخانیات و کنترل وزن را توصیه نموده بودند.
  نتیجه گیری
  بهترین راه پیشگیری از اثرات زیان بار آلودگی هوا، عدم قرار گرفتن در معرض آلودگی و از بین بردن منبع آلودگی هوا است؛ اما در بسیاری از موارد این کار غیرممکن است. اقدامات مدیریتی مانند به کارگیری افسران پلیس دارای بیماری های خاص در مناطق سالم و تعویض سریع نوبت کاری در روزهای آلوده و همچنین تغییر در سبک زندگی مانند تغذیه مناسب، داشتن تحرک کافی و کنترل وزن به عنوان ساده ترین روش ها می تواند تا حدود زیادی از مضرات طولانی مدت آلودگی هوا بکاهد.
  کلیدواژگان: افسران پلیس، پیشگیری، آلودگی هوا
 • اسماعیل نورمحمدی، مجید صادقی زاده، سامان حسینخانی، محمد نورمحمدی، هدی خوشدل سرکاریزی صفحات 97-105
  مقدمه
  سرب یکی از چهار فلزی است که بیشترین عوارض را بر سلامت انسان دارد. با آنکه هیچ نقش حیاتی برای آن شناخته نشده، می تواند در سیستم های زیستی آن قدر تجمع یابد تا به حد سمی برسد. سرب از طرق مختلف وارد محیط زیست می شود. یکی از روش های سنجش آلودگی فلزات سنگین در محیط، زیست حسگر سلولی است که سلول حاوی یک ژن گزارشگر تحت کنترل پروموتر حساس به یک عامل (نظیر فلزات سنگین) می باشد. یکی از اپرون های مهم در مقاومت باکتری رالستونیا به فلزات سنگین، اپرون pbr است و هدف از این مطالعه طراحی زیست حسگر حاوی ناحیه پروموتری pbr به همراه ژن گزارشگر لوسیفراز می باشد و از باکتری E.coli سویه DH5α به عنوان میزبان استفاده گردید.
  مواد و روش ها
  توالی پروموتری pbr به همراه ژن تنظیمی pbrR با سایز 634 نوکلئوتید سنتز شد و ژن گزارشگر لوسیفراز در پلاسمید pGL3، تحت این ناحیه پروموتری قرار گرفت سپس پلاسمید نوترکیب به باکتری E.coli سویه DH5α منتقل شد. باکتری حاوی پلاسمید نوترکیب قادر به تشخیص سرب در محیط می باشد و از زیست حسگر ساخته شده به منظور سنجش غلظت های مختلف سرب در محیط کشت استفاده گردید.
  یافته ها
  کمترین غلظت سرب که قادر است باعث بیان معنی دار ژن گزارشگر لوسیفراز شود، یک میکرومولار بود و حداکثر بیان ژن گزارشگر در غلظت 100 میکرومولار مشاهده گردید. به نظر می رسد غلظت بالاتر از 100 میکرومولار، به واسطه اثرات سمی بر بقای حسگر باعث کم شدن بیان ژن گزارشگر گردیده است.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که این حسگر قابلیت سنجش غلظت های یک تا 100 میکرومولار فلز سنگین سرب در محیط های آبی را دارد.
  کلیدواژگان: سرب، حسگر زیستی، پروموتر pbr، لوسیفراز
 • معصوم امرایی، مهدی زین الدینی، مسعود سلیمانی، علی رضا سعیدی نیا صفحات 105-113
  مقدمه
  ایمونوتوکسین یک پروتئین هیبریدی و دارای دو بخش کاملا مجزا است که توسط رابط های مشخص و به صورت کووالان به یکدیگر متصل هستند: یک بخش ایمنی که نقش تشخیصی و اتصال ایمونوتوکسین به گیرنده های خاص را بر عهده دارد و یک بخش توکسینی یا سمی که نقش سیتوتوکسیک و مرگ سلولی را بر عهده دارد. هدف از مطالعه حاضر، تولید یک پروتئین هیبریدی با استفاده از اتصال مولکولی توکسین دیفتری (DT) به اینترلوکین 2 انسانی (IL2)، به منظور استفاده از آن در بیماران مبتلا به لنفوما می باشد.
  مواد و روش ها
  پس از سنتز اولیه توالی ژنی رمز کننده پروتئین هیبریدی مذکور (IDZ: DT-IL2)، همسانه سازی قطعه مربوطه در سیستم بیانی pET، صورت گرفت. پلاسمید pET-IDZ تولیدی، درون باکتری BL21(DE3) منتقل و سپس القاء گردید. در ادامه تخلیص پروتئین با استفاده از سیستم کروماتوگرافی تمایلی نیکل (Ni-NTA) انجام شد و در نهایت عملکرد پروتئین هیبریدی نوترکیب تولیدی بر روی رده سرطانی K-562 که دارای گیرنده سطحی برای اینترلوکین 2 است، با استفاده از روش سنجش زیستی MTT، مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  پس از تولید پلاسمید pET-IDZ، بیان پروتئین هیبریدی نوترکیب در باکتری BL21(DE3)، با استفاده از روش های الکتروفورز و وسترن بلات، تایید گردید. تخلیص پروتئین هیبریدی، خلوص بالای 95 دزصد را با استفاده از روش دانسیتومتری، نشان داد. در ادامه سلول هایK-562 با غلظت های مختلف پروتئین هیبریدی تولیدی، تیمار شد. نتایج حاصله نشان داد که میزانIC50% (غلظتی از پروتئین هیبریدی برای از بین بردن 50 درصد سلول ها)، 10-10 × 6 مولار است.
  نتیجه گیری
  ایمونوتوکسین یا توکسین هدف گذاری شده به عنوان یکی از استراتژی های نوین درمانی بیماران سرطانی به حساب می آیند. اولین نمونه نوترکیب این پروتئین های هیبریدی (با نام اونتاک) در سال 1999 از سازمان غذا و داروی آمریکا تاییدیه دریافت کرد که در آن توکسین دیفتری به اینترلوکین 2، متصل شده بود. با توجه به اهمیت داروی مذکور، تلاش گردید این دارو در داخل کشور تولید شود. نتایج حاصل از عملکرد اولیه نمونه تولیدی، بیانگر صحت نمونه است. ولی لازم است آزمایشات تکمیلی و مقایسه آن با نمونه خارجی صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: کلون، بیان، تخلیص، ایمونوتوکسین، دیفتری، اینترلوکین
 • اسماعیل بابائی، منوچهر قوجائی، زهره آس، محمدعلی حسین پور فیضی صفحات 114-116
  مقدمه
  فارنسیفرول C یکی از ترکیبات بیولوژیکی فعال مستخرج از ریشه گیاه Ferula szowitziana می باشد که دارای اثرات ضد سرطانی متعددی از جمله مهار تکثیر سلولی و فعال سازی آپوپتوز است. بااین حال، این ترکیب گیاهی محلولیت و زیست ماندگاری ضعیفی در محیط های invitro و invivo دارد. نانو ذرات دندروزومی قادر به بالا بردن پایداری ترکیبات هیدروفوب گیاهی ازجمله کومارین و درنتیجه خواص ضد سرطانی آن ها می باشند. هدف از مطالعه حاضر، افزایش محلولیت و سمیت فارنسیفرول C از طریق به کارگیری نانو ذرات دندروزوم و به دنبال آن ارزیابی اثرات سیتوتوکسیکی آن روی سلول های سرطانی آدنوکارسینومای معده (Gastric Adenocarcinoma: AGS) می باشد.
  مواد و روش ها
  سمیت سلولی ترکیب دندروزومی فارنسیفرول C در مقایسه با فرم آزاد آن روی سلول های AGS موردبررسی قرار گرفت. بدین منظور، سلول های AGS در محدودهٔ غلظتی Μμ150-0 از فارنسیفرول C و در بازه های زمانی 24 و 48 ساعت تحت تاثیر قرار گرفتند و با استفاده از تست MTT میزان سمیت آن ها به صورت IC50 ارزیابی گردید. داده ها با استفاده از برنامه آماری رگرسیون و T-test تجزیه وتحلیل شدند)05/0≥(P.
  یافته ها
  داده های به دست آمده نشان داد که بین دو متغیر غلظت فارنسیفرول C و درصد سلول های زنده رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد (P<0.001). همچنین، اثر کشندگی نوع دندروزومی فارنسیفرول C در مقایسه با فرم آزاد آن روی سلول های سرطانی AGS به مراتب بیشتر بوده و در دوز های پایین تری باعث مرگ سلول ها شده است. (05/0P<).
  نتیجه گیری
  نتایج اولیه به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که فارنسیفرول C می تواند کاندیدای دارویی مناسب و بی خطری در جهت از بین بردن سلول های سرطانی محسوب شود که نیازمند تایید مولکولی سمیت آن در سطح سلول های مختلف سرطانی و نرمال می باشد.
  کلیدواژگان: فارنسیفرول C، دندروزوم، سرطان، کومارین
 • علی رضا آقا یوسفی، عارفه منجم صفحات 117-119
  مقدمه
  سوءمصرف مواد یک اختلال عودکننده مزمن است و یکی از ویژگی هایی که در آن تجربه می شود هیجانات ناسازگار است. یافته های پژوهشی نشان می دهند که مولفه های هیجانی نقش محوری در وسوسه مصرف مواد دارند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان گروهی تحلیل رفتار متقابل بر تعدیل و کاهش طرح واره های هیجانی معتادین در حال ترک بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش مورد نظر از نوع روش های آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون، با گروه کنترل است. جامعه پژوهش عبارت بودند از: کلیه مردان معتادی که در سال 1393 به کلینیک های ترک اعتیاد شهر تهران مراجعه کرده بودند. تعداد 30 نفر از افراد وابسته به مواد با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به تصادف به یکی از گروه های آزمایش و کنترل تخصیص یافتند. درمان گروهی تحلیل رفتار متقابل طی 10 جلسه (هر جلسه 90 دقیقه) انجام شد. داده ها با سطح اطمینان 0/95 به کمک نرم افزار آماری IBM SPSS 16 و با روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس حاکی از آن بود که درمانگری تحلیل رفتار متقابل می تواند در کاهش طرح واره های هیجانی ناسازگار اعتباریابی، نشخوار ذهنی، گناه، غیرقابل کنترل بودن، سرزنش، تلاش برای منطقی بودن، دیدگاه ساده انگارانه نسبت به هیجانات، پذیرش هیجانات، توافق و افزایش خودآگاهی هیجانی، قابل فهم و درک بودن هیجانات، ارزش های برتر و ابراز احساسات در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل موثر است (0/05 ≥ p).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه افراد وابسته به مواد بیشتر در معرض هیجانات منفی قرار دارند، بنابراین؛ در چنین موقعیت هایی احتمالا بدون برنامه و به صورت تکانشی عمل می کنند. بنابراین، آموزش تحلیل رفتار متقابل به این افراد می تواند میزان کنترل آن ها را در موقعیت های استرسزا بالا ببرد.
  کلیدواژگان: طرح واره های هیجانی، تحلیل رفتار متقابل، افراد وابسته به مواد، ترک اعتیاد، مردان
 • رضا محمدی، زهرا بهاری، سمیه رباط میلی، سید محمدرضا سیداحمدیان، روح الله کریمی صفحات 119-127
  مقدمه
  توانایی تنظیم هیجانات منفی برای حفظ و تداوم سلامت روانی و بهزیستی فردی ضروری است، بخصوص در جمعیت هایی که به طور معمول با موقعیت هایی مواجه می شوند که هیجانات منفی شدید را برمی انگیزاند. هدف پژوهش حاضر بررسی پایایی، روایی، و هنجاریابی پرسشنامه مهارت های تنظیم هیجانی برکینگ (ERSQ) بود.
  مواد و روش ها
  جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی بود که تعداد 117 نفر (101 پسر و 16 دختر) با استفاده از روش تصادفی طبقه ای، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای دستیابی به هدف پژوهش، از نسخه فارسی پرسشنامه مهارت های تنظیم هیجانی برکینگ و برای بررسی روایی و پایایی از پرسشنامه سلامت عمومی و مقیاس دشواری در تنظیم هیجانی گراتز استفاده شد.
  یافته ها
  آلفای کرونباخ پرسشنامه برای اندازه گیری پایایی برابر با 0/93 بود. به منظور ارزیابی روایی پرسشنامه، روش های روایی همگرا و واگرا استفاده شد. شاخص کل پرسشنامه همبستگی منفی بالایی با هر چهار عامل GHQ و همبستگی مثبت بالایی با مقیاس دشواری در تنظیم هیجانی گراتز نشان داد.
  نتیجه گیری
  بر پایه نتایج به دست آمده از پژوهش، ERSQ می تواند برای اهداف پژوهشی و بالینی در جمعیت ایرانی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پایایی، روایی، هنجاریابی، پرسشنامه مهارت های تنظیم هیجانی
|
 • Mehdi Navidbakhsh, Kambiz Kangarlou Pages 68-78
  Background
  Trauma caused by the blast wave is one of the basic issues in military medicine. Daily reports of killed and wounded military personnel and civilians in war zones، terrorist bombings and explosive remnants of war indicate the importance of this topic. Due to the complexity of this phenomenon، there is little understanding of how the blast wave influences its surroundings، despite its importance.
  Materials And Methods
  The effects of an explosion are contingent upon various factors، such as: type، weight and shape of the explosive، target distance from the explosion center، geometry، nature and distribution of the target، physical environment of wave propagation and number of obstacles from the center of the explosion to the target. In this research، with the study of analytical equations of the phenomenon of blast، pressure and impulse of a blast wave were discussed.
  Results
  The diagram of the time - pressure wave propagation of a hand grenade with the charge equivalent to 170 grams of TNT has been shown using ANSYS software. According to lung threshold trauma، the probability of human injury at different distances depending on the severity of the explosion has been presented.
  Conclusion
  Assessment of the extent of primary and secondary injury (which may appear in the next few days)، clinical effectiveness، enhancing protection equipment and risk analysis of important places under the blast wave require adequate and accurate understanding of this phenomenon effects on its surroundings. In this study، considering factors: the amount of force to the target and the duration of force application، the possibility of anatomical and structural damage was predicted.
  Keywords: blast wave, lethality assessment, reflection, hand grenade, charge equivalent of TNT
 • Zahra Salehi, Abbas Ebadi Pages 79-87
  Background
  Considering their special circumstances، premature infants must be taken to a special care and stay long in hospital. Evidence-based care guidelines as the gold standard have an effective role to promote healing and decrease the infants'' length of stay. The aim of this study was to determine the effect of education and implementation of evidence-based nursing guidelines on preterm infants'' length of stay in NICU.
  Materials And Methods
  This clinical trial was done on a total number of 100 preterm infants، divided into two 50-one groups of intervention and control، hospitalized in Baqiyatallah Hospital of Tehran، in 2014. Data collection was done by means of the Infant Demographic Questionnaire and a researcher-made checklist to record infants'' length of hospital stay. Before intervention and two months after implementation of the guidelines، infants’ length of stay was recorded and compared. Data were analyzed by SPSS 16 software and use of descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential tests (t-test، Chi-Square test).
  Results
  The two groups showed no significant difference in age and sex. Average infant''s length of stay was 17. 9 ± 4. 5 days in the control group and 16. 8 ± 4. 7 days in the intervention group. Finally، infants’ length of stay in the intervention group was less than the control group after a period of two months، which was statistically significant (P = 0. 001).
  Conclusion
  The results of this study showed that implementation of evidence-based guidelines is an effective and economical method in infants’ length of stay. Therefore، it is recommended to the authorities and managers of the hospitals and educational centers of the healthcare services to put education and implementation of designed evidence-based guidelines in the priority of their work plans.
  Keywords: length of stay, evidence, based guidelines, NICU, preterm infant
 • A. Kazemnejad, S.Gh Moussavi, M. Gholami-Fesharaki, M. Salari, A. Hamta, S. Samadi Pages 87-97
  Background
  Harmful effect of air pollution on health has been obviously proven. Although the best way to prevent is being unexposed to it، some jobholders such as police officers، may not be unexposed because of their duties. In this survey، diseases caused by air pollution were discussed at first، and then the prevention methods were categorized.
  Materials And Methods
  In this systematic review، all essays published (1990-2014) in foreign electronic data base such as Scopus، Medline، Embase، Google Scholar، Cochrane Database Systematic Reviews، Proquest and also domestic data base such as Iranmedex، Irandoc، and SID، with combinations of suitable keywords were investigated.
  Results
  In initial search about the air pollution harmful effects on police officers and preventing them، only 93 essays out of 346 were eligible to enter to the survey. Air pollution is the important factor to cause respiratory، cardiovascular، skin and digestive diseases. Individual precautions such as healthy nutrition (containing antioxidant، vitamin D، omega 3، and potassium)، exercise، enough sleeping، keeping fit، and giving up smoking were recommended in the studies related to air pollution prevention.
  Conclusion
  Although removing air pollution sources and not being in air polluted areas are foremost ways to prevent air pollution harmful effects، it is not possible in many situations. Managing precautions such as using police officers who have sever disease in clean air areas and putting short shift work in polluted air action days and also making lifestyle changes so as to have healthy nutrition، exercise، keeping fit are simple ways to reduce air pollution long term harms.
  Keywords: police officer, preventing, air pollution, lifestyle
 • Pages 97-105
  Background
  Lead is one of the four metals that has most complication on human health. Although there has been no known vital effect for it، lead can be collected in living systems to be toxic. Lead enters the environment by different approaches. One of the methods for heavy metals impurity detection in environment is cellular biosensor. Cellular biosensor is cell containing one reporting gene under the control of promoter that is sensitive to an element (such as heavy metals). One of the important operons in Ralstonia bacterium resistance to heavy metals is pbr. This research was done to design biosensor containing pbr promoter with Luciferase reporting gene in E. coli (DH5α) as host.
  Materials And Methods
  The pbr promoter sequence with pbrR as regulator gene in 634 nucleotide size was synthesized and Luciferase reporting gene in pGL3 plasmid was located under this promoter. Then the recombinant plasmid was transferred to E. coli (DH5α). These bacteria were able to detect the lead in the environment and were used to detect different concentrations of lead in medium.
  Results
  The least concentration of lead that can significantly express Luciferase reporting gene was 1µM and the most concentration of it was 100µM. It seemed that the concentration above 100µM caused decrease in reporting gene expression through toxic effects on biosensor survival.
  Conclusion
  The results indicated that this biosensor can detect 1-100 µMol concentration of the heavy metal «Lead» in aqueous solutions.
  Keywords: lead, biosensor, pbr promoter, luciferase
 • Pages 105-113
  Background
  Immunotoxin is a fusion protein containing two distinct sections covalently bonded by specific linkers. It includes an immunological section with a diagnostic role to connect the immunotoxin to the specific receptors and a toxic section with a cytotoxic role that leads to the cell death. The aim of this study is development of a lymphoma cancer protein therapy method using a recombinant immunotoxin produced by connecting diphtheria toxin to human interleukin 2 (IL2).
  Materials And Methods
  After the synthesis of the fusion protein gene sequence (IDZ: DT-IL2)، subcloning was done in the pET expression system. The pET-IDZ plasmid was transformed to BL21 (DE3) bacteria and then was induced. The protein purification was accomplished by nickel affinity chromatography system and then the function of the produced recombinant fusion protein was evaluated on K-562 cancerous cell line by MTT biological assay.
  Results
  After production of pET-IDZ plasmid، the expression of the recombinant fusion protein in BL21 (DE3) bacteria was validated using electrophoresis and Western Blot methods. The purification yield determined above 95% using densitometry method. Afterwards، K-562 cells were treated by different concentrations of the produced fusion protein. The results showed the proper function of the produced fusion protein. Also، IC50 % amount (immunotoxin concentration to remove 50% of the cells) was determined as 6×10-6 M.
  Conclusion
  Immunotoxin or targeted toxin is a novel strategy for cancer patients. The first recombinant immunotoxin (named Ontak)، in which diphtheria toxin had been connected to interleukin 2، was approved from United States Food and Drug Administration (FDA) in 1999. Considering the importance of this drug، recombinant fusion protein was attempted to be produced in this research. Experimental data confirmed effective protein function، but complementary studies will be required to be compared with Ontak.
  Keywords: cloning, expression, purification immunotoxin, diphtheria, interleukin
 • Pages 117-119
  Background
  Substance abuse is a chronic relapsing disorder that one of its features is experiencing the maladaptive emotions. Research findings suggest that the emotional factors play a pivotal role in craving. The purpose of this study was to investigate the efficacy of group therapy of transactional analysis on adjustment and reduction of emotional schemas in withdrawing addicts.
  Materials And Methods
  This study is an experimental research with a pretest-posttest design with a control group. The study population consisted of all male drug addicts who had referred to addiction withdrawal clinics of Tehran in 2014. A total of 30 drug-dependent persons randomly assigned to the experimental and control groups using the convenience sampling method. Transactional analysis group therapy was applied for the experimental group through ten 90-minute sessions. Data were analyzed by multivariate analysis of variances method with significance level of 0. 95 using IBM SPSS 16 software.
  Results
  Analysis of covariance results showed that transactional analysis can reduce maladaptive emotional schemas، validation، rumination، guilt، uncontrollability، blame، rationality، simplistic view of emotions، emotional acceptance، consensus and increasing emotional awareness، comprehensibility، expressiveness and the superior values in the experimental group.
  Conclusion
  Considering that addicted people are more exposed to negative emotions، their rate of control in stressful situations can be increased by educating them in Transactional Analysis.
  Keywords: emotional schemas, transactional analysis, addicts, addiction withdrawal, men (male)
 • Pages 119-127
  Background
  The ability to regulate negative emotions is necessary for the maintenance of mental health and well-being، particularly in populations routinely confronted with situations that elicit intense negative emotions. This research was done with the aim to normalize and examine the reliability and validity of Berking''s Emotion-Regulation Skills Questionnaire (ERSQ).
  Materials And Methods
  The statistical population of this study was composed of all the students of Police University. Among them، a total of 117 people (101 male، 16 female) were selected using stratified random sampling. To achieve the study objective، the Persian version of ERSQ، General Health Questionnaire (GHQ)، and Gratz''s Difficulties in Emotional Regulation Scale were used، respectively.
  Results
  Cronbach''s Alpha of the questionnaire، for measuring reliability، was 0. 93 (P < 0. 001). In order to assess the questionnaire''s validity، convergent and divergent validity methods were employed. The overall index of the ERSQ revealed a high negative correlation with each of the 4 factors of the GHQ and high positive correlation with DERS.
  Conclusion
  Based on the results obtained from the research، ERSQ can be applied to attain research and clinical objectives in Iranian society.
  Keywords: reliability, validity, normalization, emotion, regulation skills questionnaire