فهرست مطالب

 • Volume:24 Issue:87, 2015
 • تاریخ انتشار: 1393/12/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • لیلی یکه فلاح، طاهره اشک تراب، هومان منوچهری، حمید علوی مجد صفحه 1
  زمینه و هدف
  مراقبت بیهوده به دلایل مختلف توسط پرستاران بخش های ویژه انجام می شود. این مطالعه به منظور تبیین تجارب پرستاران بخش های مراقبت ویژه از دلایل انجام مراقبت های بیهوده انجام شد.
  روش
  این مطالعه کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری بود و در راستای درک تجارب پرستاران بخش های ای سی یو در رابطه با دلایل انجام مراقبت های بیهوده انجام شد. در این مطالعه 25 پرستار شاغل در ای سی یو به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. از مصاحبه های فردی و مشاهده جهت جمع آوری داده ها استفاده شد. کلیه مصاحبه ها ضبط و سپس کدها و درون مایه ها با استفاده از روش تحلیل ون مانن استخراج گردید.
  یافته ها
  در ابتدا 411 کد استخراج شد در نهایت 3 درون مایه، 14 طبقه و 25 زیر طبقه حاصل شد. درون مایه ها شامل: «باور ها و ارزشهای فردی»، «خط مشیء سازمانی» و «عوامل فرهنگی – اجتماعی» بودند.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد که عوامل مربوط به باور و ارزش های فردی پرستاران و سبک مدیریت پرستاری در سطوح مختلف نقش بسیار گسترده ای در افزایش میزان مراقبتهای بیهوده دارد، بدین منظور لازم است آموزش های لازم برای شناخت عوامل افزایش دهنده مراقبت های بیهوده و ارتقاء توانمندی ها جهت کاهش مراقبت های بیهوده برای تمامی مسئولان سازمان طراحی گردد.
  کلیدواژگان: مراقبت بیهوده، دلایل، پرستاران، مراقبتهای ویژه، پدیدارشناسی
 • شیلا مهدوی، کامبیز کریم زاده شیرازی، جان محمد ملک زاده، محمد فرارویی صفحه 15
  زمینه و هدف
  پوکی استخوان بیماری است که با کاهش تراکم استخوان و از دست رفتن ریز ساختار استخوان شناخته می شود. نظر به اهمیت شناسایی وضعیت رفتاری پیشگیری کننده در دوران قبل از یائسگی در زنان توسط پرستاران و سایر پرسنل شاغل در بخش سلامت، این پژوهش با هدف تعیین عوامل پیش گویی کننده رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از پوکی استخوان با استفاده از الگوی باور سلامت انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی در شهر بندرعباس و بر روی 147 نفر از زنان 49-35 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی صورت گرفت. روش نمونه گیری خوشه ای منظم و ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، سنجش آگاهی، مقیاس های سنجش اجزای مدل باور سلامت و پرسشنامه بسامد غذاهای غنی از کلسیم و ویتامین د بود. داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی، آزمون تی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که سازه خودکارآمدی، منافع و موانع درک شده رابطه معنی داری با رفتارهای تغذیه ای داشت. سازه موانع درک شده پیشگویی کننده قوی کلسیم غذایی و سازه موانع و منافع درک شده به عنوان پیشگویی کننده قوی ویتامین د غذایی شناسایی شدند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه مدل باور سلامت می تواند مبنایی برای طراحی مداخلات قرار گیرد، اما در نظر گرفتن متغیرهای فرهنگی اجتماعی مرتبط با رفتارهای مورد نظر نیز می تواند در بهبود اقدامات تغذیه ای پیشگیرانه ایفای نقش نماید.
  کلیدواژگان: رفتارهای تغذیه ای، پوکی استخوان، پیشگیری، الگوی باور سلامت
 • حوریه یوسفی روشن، منصوره زاغری تفرشی، منیژه نوریان، نزهت شاکری صفحه 23
  زمینه و هدف
  گزارش نویسی یکی از وظایف حرفه ای پرستاران بوده و ثبت گزارش ها در پرونده به عنوان یکی از مهمترین مدارک پزشکی مورد توجه همه مراکز بهداشتی درمانی است. در واقع گزارش نویسی انعکاس دهنده مراقبت های انجام شده بیماران می باشد. هدف از این مطالعه حسابرسی گزارش نویسی پرستاران بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1391 بود.
  مواد و روش ها
  تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی است. در این پژوهش، 400 گزارش، از دو بخش مراقبت های ویژه نوزادان دو بیمارستان، با روش نمونه گیری زمانی انتخاب شد. داده ها با استفاده از فهرست وارسی که با توجه به اصول استاندارد و شاخص های گزارش نویسی پرستاری موجود در منابع معتبر داخلی و خارجی توسط محقق (در سه قسمت نادرست =صفر، نسبتا درست = یک و درست= دو) تهیه و تدوین شده و پس از تعیین شاخص روایی محتوا و پایایی (ضریب توافق مشاهده گرها)، جمع آوری و مورد مقایسه قرار گرفت. ابتدا امتیاز کسب شده گزارش پرستاران در هر قسمت محاسبه و سپس نمره کل هر فهرست وارسی بصورت درصد محاسبه شده و در سه گروه غیر قابل قبول(نمره صفر تا 49 درصد)، نسبتا قابل قبول(50 تا 74 درصد) و قابل قبول(75 تا 100درصد) قرار گرفت.
  یافته ها
  تعداد کل پرستاران شاغل در بخش NICU دو بیمارستان 56 نفر بوده، که 100درصد آنها خانم و با مدرک کارشناسی پرستاری بودند. نتایج حاصل از بررسی 400 نمونه گزارش پرستاری در پرونده های بخش های مورد پژوهش، نشان داد که در مقایسه با استانداردها، 7/ 50 درصد گزارش نویسی پرستاران درست (قابل قبول 100-75)، 26/ 10 درصد نسبتا درست (نسبتا قابل قبول 74-50) و 04/ 39 درصد نیز نادرست (غیرقابل قبول 49-0) بوده است.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد که پرستارانی که در بخش های مراقبت های ویژه نوزادان مشغول به کار می باشند نیاز به آموزش بیشتری در زمینه اصول گزارش نویسی و استاندارد های آن و همچنین مداخلات خاص نظارتی و مدیریتی جهت کاهش خطاهای گزارش نویسی دارند.
  کلیدواژگان: گزارش نویسی، پرستاری، حسابرسی، مراقبت های ویژه نوزادان
 • محمد لطیف راستیان، زیبا برز آبادی فرا هانی، مریم رسولی، پروین سربخش، کیانوش نیرومند زندی صفحه 29
  زمینه و هدف
  فرایند پرستاری یک روش بررسی حل مشکل است که به منظور رفع نیازهای سلامت و مراقبتی افراد استفاده می شود و کاربرد آن به ارتقا کیفی مراقبت از بیمار کمک می کند، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر اجرای فرایند پرستاری بر کیفیت مراقبت پرستاری بیماران بستری در بخش های جراحی بیمارستان شهید بهشتی یاسوج در سال 1391 انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی با طرح یک گروهی است که به صورت پیش آزمون، پس آزمون به مرحله اجرا درآمد. واحد های مورد پژوهش، شامل 48 پرستار بودند که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مقیاس کیفیت مراقبت پرستاری کوال پکس بود. که روایی آن به روش اعتبار صوری و محتوی و پایایی آن به روش محاسبه ضریب توافق بین مشاهده گرها محاسبه گردید. (ICC= 0.86) در ابتدا کیفیت مراقبت پرستاری مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس اجرای فرایند پرستاری در بیماران جراحی به پرستاران آموزش داده شد و پس از یک ماه، کیفیت مراقبت ها مجددا بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار آماری16 SPSS و آزمون تی زوجی صورت گرفت.
  یافته ها
  این پژوهش نشان داد که کیفیت مراقبت پرستاری در بیماران جراحی از نظر نیازهای روانی اجتماعی با (031/ 0=p) از نظر نیازهای ارتباطی با (012/ 0=p) از نظر نیازهای جسمی با (047/ 0=p) و کیفیت کلی مراقبت پرستاری با (001/ 0=p) قبل و بعد از اجرای فرآیند پرستاری تفاوت معنی دار آماری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه اجرای فرایند پرستاری را در ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری بیماران جراحی موثر می داند.
  کلیدواژگان: فرایند پرستاری، کیفیت مراقبت پرستاری، مراقبت پرستاری
 • اسماعیل مهر آیین، پوران رئیسی، زبیده امید کهن شوری، پروین احمدی، سپیده جانی ایرندگان، سمانه سراوانی صفحه 37
  زمینه و هدف
  ثبت اطلاعات سلامت در پرونده بیمارستانی نشان دهنده فعالیتهای تیم مراقبتی میباشد. ثبت صحیح، کامل و به موقع اطلاعات بیماران میتواند نقشی اساسی در بهبود فعالیت های آموزشی، درمانی، تحقیقاتی، قانونی و آماری ایفاء نماید. هدف مطالعه حاضر بررسی وضعیت ثبت داده های پرونده های پزشکی بیماران بخش زنان و زایمان (زایمان طبیعی) در سال 1392در بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرستان زابل بود.
  مواد و روش ها
  به منظور نیل به اهداف این پژوهش، یک مطالعه توصیفی – مقطعی گذشته نگر بر روی 400 پرونده پزشکی (موارد زایمان طبیعی) بخش زنان و زایمان بیمارستان امیرالمومنین زابل انجام گردید. نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان پرونده های سال 1391 انتخاب گردیدند. داده مورد نیاز توسط چک لیست پژوهشگر ساخته که براساس اقلام برگه های اختصاصی پرونده زایمان طبیعی طراحی شده بود جمع آوری گردید. روایی محتوا و ساختار چک لیست توسط 2 نفر از اساتید و صاحب نظران مورد بررسی و ویرایش قرار گرفت. پایایی ابزار مورد نظر نیز با استفاده از آزمون همبستگی درونی آلفای کرونباخ(83/ 0) تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط شاخص های آمار توصیفی و نرم افزار آماری SPSS انجام گردید.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه نشان داد که بیشترین میزان ثبت آیتمها مربوط به برگه زایمان(2) (67 درصد) و کمترین میزان ثبت آیتم ها مربوط به برگه معاینات بدنی نوزاد (3 /7 درصد) میباشد. میزان تکمیل بودن برگه های دیگر از جمله مراقبتهای قبل از زایمان (45/ 64 درصد)، برگه زایمان(1) (78/ 56 درصد)، برگه فرم پارتوگراف (6/ 41 درصد)، برگه مشاهدات قبل از زایمان (54/ 40 درصد)،، برگه اقدامات مامایی و تولد نوزاد(8/ 24 درصد) بود.
  نتیجه گیری
  فرایند ثبت داده ها و اطلاعات پرونده های بخش زنان و زایمان توسط گروه درمانی، که به عنوان اصلیترین گروه ارائه کننده مراقبتهای بهداشتی درمانی انجام وظیفه مینمایند به طور ناقص انجام میشود.
  کلیدواژگان: مستند سازی، پرونده های پزشکی، بخش زنان و زایمان، بیمار
 • ماهرخ دولتیان، زهره شیخان، معصومه سیمبر، گیتی ازگلی، محمد نوری، ملیحه نصیری، منیر السادات خرم آبادی، فهیمه کاووسی صفحه 45
  زمینه و هدف
  عملکرد وروابط جنسی یکی از جنبه های مهم کیفیت زندگی است. مطالعات نشان می دهند، تاثیر هورمون هایی که در روش های جلوگیری از بارداری بکار می روند بر عملکرد جنسی ضد و نقیض است. هدف از این مطالعه، بررسی عملکرد جنسی زنان استفاده کننده از آمپولهای دپومدروکسی پروژسترون استات، در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران در سال 1392 بوده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی بود که بر روی 120 زن استفاده کننده از آمپول دپو مدروکسی پروژسترون استات انجام شد. زنان مورد پژوهش جهت پیگیری روش های جلوگیری از بارداری بهمراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مراجعه کرده بودند. روش نمونه گیری به صورت چند مرحله ای بوده است. پرسشنامه ها شامل، پرسشنامه عملکرد جنسی زنان و پرسشنامه مشخصات دموگرافیک بودند. جهت اعتبار پرسشنامه، عملکرد جنسی ازاعتبار محتوی و برای تعیین پایایی از روش همسانی درونی استفاده شد (81 /0 =α). برای پایایی پرسشنامه عملکرد جنسی از آزمون مجدد به فاصله 10 روز استفاده شد (r=0.83). جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و رگرسیون لجستیک توسط نرم افزار اس پی اس اس 16 استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سنی زنان استفاده کننده از دپو مدروکسی پروژسترون استات 16/7 ± 63/28 سال بود. زنان استفاده کننده از آمپول دپو مدروکسی پروژسترون استات در 8/60 % دارای عملکرد جنسی مطلوب بودند. در رگرسیون لجستیک که بین عملکرد جنسی با متغیرهای فردی و باروری انجام شد، نشان داد، کسانی که وضعیت قاعدگی منظمی داشته اند، عملکرد جنسی مطلوب تری داشته اند
  نتیجه گیری
  تغییرات قاعدگی در زنان استفاده کننده از آمپول دپومدروکسی پروژسترون استات با عملکرد جنسی آنان ارتباط آماری معنی داری داشت، لذا در مشاوره تنطیم خانواده باید عوارض جانبی آمپول دپو مدروکسی پروژسترون استات مثل تغییرات قاعدگی و اثرات احتمالی آن بر عملکرد جنسی مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: عملکرد جنسی، آمپول دپو مدروکسی پروژسترون استات، شیوع، ایران
 • زهرا صفوی بیات، طاهره اشک تراب صفحه 55
  زمینه و هدف
  فرآیند بیماری ایدز بسیار پیچیده است و می تواند ابعاد مختلف وضعیت سلامت فیزیکی، اجتماعی، معنوی و روحی روانی فرد را درگیر سازد. بر همین اساس این پژوهش با هدف تعیین همبستگی سطح راحتی کلی با وضعیت سلامت در بیماران مبتلا به HIV/AIDS درسال 1391 انجام شد.
  مواد وروش ها
  این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی بود که بر روی 25 بیمارمبتلا به HIV/AIDS مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1391 با روش نمونه گیری در درسترس انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های جمعیت شناسی، پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 که دارای سه بعد سلامت جسمی، بعد سلامت روحی – روانی و بعد اجتماعی – اقتصادی می باشد. بخش سوم نیز، ابزار استاندارد شده بر اساس تئوری راحتی کولکابا بود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16استفاده شد. جهت بررسی همبستگی متغیرها ازآزمون همبستگی پیرسون و برای بررسی رابطه متغیرهای کیفی از آزمون تی مستقل استفاده گردید.
  یافته ها
  براساس یافته های پژوهش میانگین نمره سلامت جسمی 56 /13 ±68/ 41، میانگین نمره سلامت روانی 38/ 17 ± 84/ 36 ومیانگین نمره سلامت اجتماعی – اقتصادی 61/ 14 ± 31، میانگین نمره سلامت کلی 86/ 34 ± 109و میانگین نمره راحتی کلی 63 /22 ± 48/ 85 به دست آمد. ضریب همبستگی پیرسون بین مرحله بیماری و سلامت جسمی (P= 0. 02، r = 0. 4) و همچنین وضعیت تاهل و سلامت کلی(P= 0. 001، r=0. 6) رابطه معنی داری را نشان داد، همچنین بین سلامت جسمی و سلامت روانی و سلامت کلی (p=0. 001،r = 0. 9) رابطه معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج حاصل از این مطالعه می توان ادعا نمود که برخی ویژگی های فردی و خصوصیات مربوط به ماهیت بیماری در مبتلایان به ایدز می تواند با ابعاد مختلف وضعیت سلامت مرتبط باشد که نهایتا ممکن است راحتی و آسایش کلی آنان را تحت تاثیر قرار دهد و لذا می توان برنامه ریزی برای ارتقاء راحتی این بیماران را که سبب بهبود کیفیت زندگی آنان می شود را توصیه نمود.
  کلیدواژگان: وضعیت سلامت، کیفیت زندگی، راحتی، ایدز
 • زینب علیمرادی، فریده کاظمی، ترانه استکی، پروین میر میران صفحه 63
  زمینه و هدف
  امنیت غذایی خانواده به معنی دسترسی خانواده به غذای کافی برای اطمینان از دریافت حداقل مقدار نیاز ضروری اعضای خانواده است. با توجه به اهمیت موضوع امنیت غذایی خانواده به عنوان عامل رشد و تکامل مناسب برای همه افراد خانواده و رسیدن آنها به شکوفایی و باروری در جامعه و وضعیت متوسط امنیت غذایی در سطح استان ها و کشور ما این مقاله با رویکردی سیستماتیک به بررسی مقیاس های سنجش، شیوع، عوامل موثر و پیامدهای امنیت غذایی خانواده در ایران پرداخته است.
  مواد و روش ها
  مقالات پژوهشی اصیل نویسندگان ایرانی در مورد امنیت غذایی خانواده بدون محدوده زمانی، محل چاپ یا زبان انتشار و با استفاده از واژگان کلیدی شامل «امنیت غذایی، ناامنی غذایی، عوامل موثر، شیوع، علل، زنان، کودکان و ایران» در پایگاه های طلاعاتی PubMed، Elsevier، SID، Medlib، Magiran، IranMedex، IranDoc، Google Scholar جستجو شد. در نهایت 26 مقاله مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  شش مقیاس برای سنجش ناامنی غذایی خانواده در مطالعات ایرانی استفاده شده است. براساس نتایج مطالعات مختلف و بدون در نظر گرفتن مقیاس مورد استفاده، شیوع ناامنی غذایی20 تا 60% بود و در مورد خانوارهای زن سرپرست و اقشار کم درآمد جامعه 75 و 86% گزارش شده است. کاهش تنوع در مصرف مواد غذایی و ریزمغذی های ضروری، تغذیه نامناسب شیرخوران و تاثیرات ناهماهنگ بر نمایه توده بدن و وزن کودکان، نوجوانان، زنان و مردان از پیامدهای مطالعه شده ناامنی غذایی بود.
  نتیجه گیری
  امنیت غذایی خانواده به عنوان شاخصی برای سلامت فرد و خانواده مطرح است که اندازه گیری آن می تواند به سیاست گذاران و سایر نهادها جهت طراحی برنامه ها و مداخلات لازم و نیز پایش و ارزشیابی آنها کمک کند. با اینکه سیاست گذاری ها و اقدامات خوبی در کشور در سطوح ملی و استانی در حال شکل گیری و انجام است، اما به دلیل گذار تغذیه ای، تغییر الگوی زندگی شهرنشینی و تغییر در ویژگی های جمعیتی ایران، بررسی وضعیت امنیت غذایی در سطح فردی و خانوادگی؛ عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر؛ پیامدهای آن؛ طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخلات مقتضی نیاز به توجه و بررسی بیشتر از سوی سیاستگذاران، دولت و مسئولان اجرایی و متخصصان کشور دارد.
  کلیدواژگان: امنیت غذایی خانواده، شیوع، عوامل موثر، پیامد، ایران
|
 • Leili Yekefallah, Tahereh Ashktorab, Houman Manoochehri, Hamid Alavi Majd Page 1
  Background
  futile care is provided in intensive care units for multiple reseans.for decline such care awareness of effective factors associated to providing futile care is nessecarry. This research reports, experience of intensive care nurses of resaens for providing of futile care.
  Methods
  In this qualitative study, a phenomenological approach was used. We used semi structured and indepth interviews of purposive sample of25 intensive care unit nurse's in all hospitals in Qazvin to identify codes and categorize themes in the data.
  Results
  three themes emerged from the data were as follows: 1-personal beilief and value, 2-policy of institute, 3-socio-cultural factors.
  Conclusion
  The results demonstrate that reseans for providing of futile care in intensive care unit is different and personal beilief, environment and organizational restrictions influences the development of the futile care and presents barriers to achieving an ideal care. Therefore nursing leaders must reduce futile care among nursing in intensive care. Experiences of futile care in intensive care units reflect on nurses’ patient care negatively, increases their burnout, and reduces their job satisfaction. Therefore nursing leaders must reduce futile care among nursing in intensive care.
  Keywords: futile care, effective factors, Intensive care nurses, experience, phenomenology
 • Shila Mahdavi, Kambiz Karimzadeh Shirazi, Janmohammad Malekzadeh, Mohammad Fararooei Page 15
  Background And Aim
  osteoporosis as a disease, is characterized by low bone mass and loss of bone microstructure known. According to the importance of identifying the preventive behaviors in premenopausal women by nurses and other health personnel, This study aimed to determine the predicting factors of nutritional behaviors for preventing of osteoporosis according to the Health Belief Model was performed.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted on 147 women aged 35-49 were referred to Health Centers in Bandar Abbas, Iran. A systematic cluster sampling method was applied. Data collection tool was included demographic information, knowledge, health belief model constructs and calcium and vitamin D rich foods frequency questionnaires. The data were analyzed using descriptive statistical, Pearson Correlation and Linear Regression.
  Findings
  The result showed that self-efficacy, perceived benefits, perceived barriers had a significant relationship with nutritional behaviors. Structure barriers predict calcium intake. Also, Structural barriers and perceived benefits were identified as strong predictors for vitamin D.
  Conclusion
  According to the results, The health belief model could become suitable framework for interventional programs, However, taking into account social -cultural factors related to the preventive behaviors could have effective role for improving preventive nutritional measures.
  Keywords: nutritional behavior, osteoporosis, prevention, health belief model
 • Horieh Yosefi Roshan, Mansoureh Zagheri Tafreshi*, Manijeh Noorian, Nezhat Shakeri Page 23
  Background And Aim
  Documentation is one of the nurses’ professional tasks, which is an essential component of medical evidence and patient’s record; it sounds that nothing can reflect the total amount of nursing care giving patients as documentation does. The aim of this study was to audit the nurses’ documentation in NICU at hospitals affiliated to Babol University of Medical Sciences and health service, 2012. Method & Materials: This study was a descriptive survey, 400 nursing documentations of the two NICUs of two hospitals of Babol University of Medical Sciences were selected through time sampling. The data were collected by a check list which was developed by the researcher in accordance with recent national and international standards of nursing documentation. The validity of the check list was assured by a panel of experts. Reliability was determined by inter rater method. Completeness of records was observed and scores as: not acceptable (0-49), somewhat acceptable (50-74) and acceptable (75-100).
  Findings
  The study indicated that 49.3% of nursing documents complied with standards of documentations. Which indicates a poor quality of documentation in NICUs of hospitals in this study.
  Conclusion
  Findings of the study showed that there is a need to educate Nurses in NICUs on documentation principles and more supervision and feedback by managers and leaders.
  Keywords: Documentation, Nursing, Auditing, NICU
 • Mohammad Latif Rastian, Ziba Borzabady Farahani, Mariam Rasouli, Parvin Sarbakhsh, Kianosh Niromand Zandi Page 29
  Background And Aim
  Nursing process is a deliberate problem solving approach for meeting people's health care needs. Using nursing process helps to improve the quality of patient care. The aim of this study was to determine the effect of nursing process implementation on quality of nursing care of patients hospitalized in surgical wards at Shahid Beheshty hospital in Yasuj city in 2012. Method and Material: This was a quasi- experimental study with befor-after design. The sample of the consisted of 48 nurses working in surgical wards of teaching hospitals affiliated to Yasoj Medical University. The samples were selected by using purposive sampling. The nursing care quality was evaluated by using the quality patient care scale (Qual PacS) checklist, that its validity were determined by face and content validity and its reliability was determined by using inter-observer (ICC=0.86). Initially the nursing care quality was evaluated. Nurses participated in an educational program on nursing process and its implementation. After one month the quality of nursing care was assessed again. Data were analyzed by SPSS 16 software and using paired t-test.
  Results
  This study showed a significant difference between the quality of nursing care in meeting psychosocial needs (p=0.031) communication needs (p=0.012), physical aspects of care (p=0.047) and the overall quality of nursing care (p=0.001) before and after implementation of nursing process.
  Conclusions
  The results of this study showed that nursing process implementation can improve the quality of nursing care of patients in surgical wards.
  Keywords: Quality of nursing care, Nursing care, Nursing process
 • Pouran Raeissi, Zobeideh Omid Kohan Shoori, Parvin Ahmadi, Sepideh Jani Iranadgan, Samaneh Saravani Page 37
  Background And Aim
  Nursing process is a deliberate problem solving approach for meeting people's health care needs. Using nursing process helps to improve the quality of patient care. The aim of this study was to determine the effect of nursing process implementation on quality of nursing care of patients hospitalized in surgical wards at Shahid Beheshty hospital in Yasuj city in 2012. Method and Material: This was a quasi- experimental study with befor-after design. The sample of the consisted of 48 nurses working in surgical wards of teaching hospitals affiliated to Yasoj Medical University. The samples were selected by using purposive sampling. The nursing care quality was evaluated by using the quality patient care scale (Qual PacS) checklist, that its validity were determined by face and content validity and its reliability was determined by using inter-observer (ICC=0.86). Initially the nursing care quality was evaluated. Nurses participated in an educational program on nursing process and its implementation. After one month the quality of nursing care was assessed again. Data were analyzed by SPSS 16 software and using paired t-test.
  Results
  This study showed a significant difference between the quality of nursing care in meeting psychosocial needs (p=0.031) communication needs (p=0.012), physical aspects of care (p=0.047) and the overall quality of nursing care (p=0.001) before and after implementation of nursing process.
  Conclusions
  The results of this study showed that nursing process implementation can improve the quality of nursing care of patients in surgical wards.
  Keywords: Quality of nursing care, Nursing care, Nursing process
 • Mahrokh Dolatian, Zohreh Sheikhan, Masoumeh Simbar, Giti Ozgoli, Mohammad Noori, Malihe Nasiri, Monirasadat Khoramabadi, Fahimeh Kavousi Page 45
  Background And Aim
  Sexuality is an important aspect of quality of life that affects both physical and psychological aspects. Sexual relationship is central to quality of women’s life, and reflects her psychosocial and life aspects. Different factors such as health, emotional problems, stress, and hormones affect sexual function. Some reports reveal the effect of hormones, and conversely, some report lack of effect. This study aimed to asses sexual function of women using DMPA presenting to health centers affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran, Iran in 2013 Methods and material: This descriptive study was conducted on 120 women in health centers in Tehran, Iran. They were selected by multistage sampling. A questionnaire completed by interviewing was used for data collecting. 3 parts were included in the questionnaire: demographic characteristic, and Female Sexual Function Index (FSFI). Data was analyzed by SPSS 16 and Different statistical tests were used. (P<0. 05)
  Result
  Mean age of women was 28. 63±7. 16 years. Women use DMPA had favorite sexual function (60. 8%). Logistic regression showed women with regular menstruation had favorite sexual function than others (P<0. 05).
  Conclusion
  Menstrual patterns was significantly associated with sexual function.While introducing hormonal contraceptive methods, health workers should emphasize their adverse effects such as menstrual patterns on sexual function.
  Keywords: Sexual function, Depo, medroxy Progesterone Acetate, Prevalence, Iran
 • Zahra Safavi Bayat, Tahere Ashketorab Page 55
  Background
  Acqured human immunodeficiency syndrome(AIDS) is expanding as a global epidemic. AIDS is a very complicated process, so affects different dimentions of physical health,social,spiritual and psychological aspects of an individual. The aim of this study was determine the correlation between general(overall)comfort with health status in patients with HIV/AIDS was conducted in 1391. Methods and Material: This descriptive – correlation study was performed on 25 HIV/AIDS patient that refferd to Imam Khomeine Hospital in Tehran in 1391 by convenience sampling methods. A questionnaire with items related to demographic information,36-Item-Form Health Survey(SF-36) and general comfort questionnaire was used for data collection. Its validity was assured by content validity method. Data were analyzed using SPSS 16 software. A Pearson correlation coefficient was calculated to determine the relationship between variables.
  Findings
  Based on the finding average of ages was 36. 44±10. 43 who 60% were married and 64% were lived with their partner and children. The mean of physical status and psychological, social economic status, total health status and general comfort was 41. 68±13. 56,36. 84±17. 38,31±14. 61,109±34. 86,86. 48±22. 63. The relationship between stage of disease and physical health status and married and total health status, and Physical health and psychological health status(p=0. 001,r = 0. 9)was significant(P= 0. 02, r = 0. 4),(P= 0. 001, r=0. 6).
  Conclusion
  According to the results, some features of AIDS can associated with different dimentions health status which eventually may be affect general comfort in HIV/AIDS patients.
  Keywords: Health status, General Comfort, Comfort, HIV, AIDS
 • Zeinab Alimoradi, Faridhe Kazemi, Taraneh Estaki, Parvin Mirmiran Page 63
  Introduction
  Food and nutrition are basic needs of human society. Fulfilling this need lies in concept of food security. There are two main prerequisites for food security in any society: Ensure the availability and accessibility of food in society and ensure the ability of households to obtain food. Household food security means all family members have access to enough food for their minimum amount of necessary requirements. With a systematic review approach, this article wants to investigate the scales, prevalence, contributing factors and consequences of household food security in Iran.Methods and Materials: Proceedings of the Persian writers on household food security without limits of time, place and language publishing was searched thorough informative databases of PubMed, Elsevier, SID, Medlib, Magiran, Iranmedex, Irandoc, Google Scholar using "food security, food insecurity, associated factors, prevalence, causes, women, children and Iran" as search keywords.
  Findings
  Six scales for assessing household food insecurity has been used in Iranian studies. According to various studies, regardless of the scale used, the prevalence of food insecurity was about 20 to 60%; and in female-headed households and low-income communities, 75 and 86% have been reported. Reduce variation in food consumption and intake of essential micronutrients, poor nutritional status of infants, inconsistent effects on body mass index and weight of children, adolescents, women and men were the studied consequences of food insecurity.
  Conclusion
  Household food security is considered as an indicator of individual and family health which can be measured to help policy makers and other institutions to design, monitor and evaluate programs and interventions. At national and provincial levels, there are good policy and practices in this field. Due to nutritional transition, increased urbanization and demographic changes in Iran, investigating food security status at the individual and family level, influencing social and cultural factors, its consequences, Design, implement and evaluate proper interventions need further consideration by policy makers, government officials and experts in the country.
  Keywords: Household food security, prevalence, influencing factors, consequences, Iran