فهرست مطالب

تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران - سال بیست و سوم شماره 1 (پیاپی 45، بهار 1394)

نشریه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران
سال بیست و سوم شماره 1 (پیاپی 45، بهار 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/04/24
 • تعداد عناوین: 14
|
 • منصوره احمدی، سید علی محمد ثانوی، محمد کافی، فاطمه سفیدکن، سعید ملک زاده شفارودی صفحات 1-12
  نوروزک (Salvia leriifolia) گیاهی دولپه و چندساله از خانواده نعنائیان و بومی استان های خراسان و سمنان است. وجود 56 درصد روغن در مغز دانه، مواد موثره دارویی در برگ و ریشه و علوفه با کیفیت، این گیاه را در زمره گیاهان بالقوه روغنی، دارویی و علوفه ای قرار می دهد. این تحقیق با هدف بررسی تنوع ژنتیکی 44 ژنوتیپ مربوط به 10 جمعیت گیاه نوروزک از استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سمنان با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR انجام شد. از 13 آغازگر مورد استفاده، شش آغازگر به عنوان آغازگرهای برتر انتخاب شدند که در بین آنها قطعات تکثیری 834UBC بیشترین تعداد آلل و حداکثر چندشکلی را داشت. بر اساس نتایج به دست آمده توسط آغازگرهای برتر، تنوع ژنتیکی بالایی درون و بین جمعیت های نوروزک مورد بررسی وجود داشت. بر اساس گروه بندی جمعیت ها، جمعیت های مربوط به استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سمنان در گروه های جداگانه ای قرار گرفتند. اگرچه نشانگر ISSR به خوبی توانست تفاوت بین جمعیت ها را آشکار کند، اما بر اساس نتایج تجزیه خوشه ایو پراکنده بودن ژنوتیپ های مختلف یک جمعیت در بین ژنوتیپ های سایر جمعیت ها، به طور کلی می توان نتیجه گرفت که فواصل ژنتیکی بین جمعیت ها با فاصله جغرافیایی موجود در رویشگاه های طبیعی نوروزک مطابقت نداشت.
  کلیدواژگان: تنوع درون گونه ای، نشانگرهای مولکولی، نواحی بین توالی های ساده تکراری، گروه بندی مولکولی
 • نقی شعبانیان، لیلا علیخانی، محمد شفیع رحمانی صفحات 13-29
  در این مطالعه تنوع درون و بین جمعیتی نه جمعیت طبیعی بلوط ایرانی (Quercus brantii) شامل 125 ژنوتیپ واقع در بخش شمالی جنگل های زاگرس با استفاده از نشانگر مولکولی چندشکلی نواحی هدف کدون شروع (SCoT) و مشخصه های بیوشیمیایی بذر و برگ بررسی شد. تجزیه واریانس 12 مشخصه بیوشمیایی وجود تنوع بین جمعیتی معنی دار را در بیشتر صفات نشان داد. براساس تجزیه به مولفه های اصلی، این مشخصه ها در سه مولفه اول در تبیین 63 درصد (بذر) و 71 درصد (برگ) از تنوع فنوتیپی کل نقش داشتند. تجزیه خوشه ایداده های فنوتیپی نه جمعیت مورد مطالعه را کاملا از هم متمایز و در سه خوشه اصلی گروه بندی کرد. 10 آغازگر SCoT 118 نوار را در ژنوتیپ های مورد مطالعه تکثیر کردند که از این تعداد 113 نوار (95 درصد) چندشکل بودند. در سطح گونه این آغازگرها تنوع ژنتیکی بالایی را آشکار کردند He] = 23/0، درصد لوکوس های چندشکل (PPL) = 7/95 درصد[. براساس تجزیه واریانس مولکولی فقط 23 درصد از تنوع ژنتیکی کل آشکارشده که ناشی از تنوع ژنتیکی بین جمعیت ها بود. بنابراین به نظر می رسد پایین بودن تمایز ژنتیکی بین جمعیت ها به دلیل جریان ژنی گسترده ناشی از گرده افشانی به کمک باد باشد که در بلوط ها به طور معمول اتفاق می افتد. تجزیه خوشه ایمبتنی بر نشانگرهای مولکولی، جمعیت های Q. brantii را در خوشه های متمایز گروه بندی کرد. به طوری که همبستگی بین روابط ژنتیکی با فواصل جغرافیایی جمعیت ها براساس آزمون مانتل معنی دار نبود. این تحقیق نشان داد که از نشانگرهای بیوشیمیایی می توان همراه با نشانگرهای مولکولی برای مطالعه تنوع ژنتیکی وابسته به مکان جمعیت های بلوط استفاده کرد.
  کلیدواژگان: بلوط ایرانی، ژنتیک جمعیت، تجزیه خوشه ای، نشانگر مولکولی، چندشکلی
 • محمود کیانی، علیرضا بابایی، فاطمه سفیدکن، محمدرضا نقوی صفحات 30-39
  جنس لاله واژگون (Fritillaria) دربردارنده بیش از 140 گونه در خانواده سوسنیان می باشد که از میان آنها گونه F. imperialis از نظر زینتی و دارویی از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار است. تعداد 19 جمعیت از لاله واژگون از رویشگاه های طبیعی خود واقع در 6 استان کشور جمع آوری شدند. ارزیابی های فیلوژنتیک بر اساس توالی ناحیه ITS در سطح DNA هسته ای و با استفاده از روش های «نیبرجوینینگ» و «ماکسیمم لایکلی هود» انجام شد. ژنوتیپ های لاله واژگون در 3 گروه مختلف جای گرفتند؛ به طوری که جمعیت های موجود در هر شاخه از الگوی منطقی نسبی پیروی کرده و بر اساس فاصله جغرافیایی و اختصاصات اقلیمی توزیع شدند. اگرچه 2 ژنوتیپ زرد رنگ در کنار 2 ژنوتیپ قرمزی که همگی از یک منطقه جمع آوری شده بودند یک گروه جداگانه را تشکیل دادند، اما بر اساس تمایز رنگی به خوبی از یکدیگر تفکیک شدند. بر اساس مقادیر شاخص بوت استرپ جدایش اعضاء درون گروه ها اغلب به خوبی انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که توالی های DNA در ناحیه ITS قابلیت بالایی برای یافتن روابط فیلوژنتیک جمعیت های مختلف این گونه دارد. به طوری که تحقیق حاضر نخستین مطالعه انجام شده با استفاده از توالی ناحیه ITS برای ارزیابی مولکولی رابطه فیلوژنتیک جمعیت های لاله واژگون می باشد.
  کلیدواژگان: لاله واژگون (Fritillaria imperiallis L، )، گیاه دارویی، گیاه زینتی، ITS، فیلوژنی
 • عباس صفرنژاد* صفحات 40-48
  گیاهان تیره عناب (Rhamnaceae) به صورت درخت یا درختچه شامل 50 جنس و 600 گونه هستند که بیشتر در اروپا و نواحی استوایی می رویند. میوه های عناب دارای خواص دارویی فراوانی می باشند. در این تحقیق اثر شرایط ضدعفونی، محیط کشت و تیمارهای مختلف هورمونی روی میزان آلودگی، باززایی، پرآوری و ریشه زایی عناب مطالعه شد. از جوانه های انتهایی و جانبی شاخه های تهیه شده از درختچه های عناب به عنوان ریزنمونه استفاده شد. برای سترون سازی نمونه ها از محلول 02/0 درصد کلرید جیوه به مدت 3 دقیقه، اتانول 70 درصد به مدت 2 دقیقه و هیپوکلریت سدیم 5/1 درصد به مدت 15 دقیقه استفاده شد. از محیط کشت MS با 6 نوع ترکیب هورمونی حاوی غلظت های مختلف IBA، IAA، TDZ، BA و BAP استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس میزان باززایی، اختلاف معنی داری را بین ترکیب های هورمونی مختلف نشان دادند. محیط کشت MS حاوی mgl-1 BAP 2 + mgl-1 IBA 01/0 بیشترین میزان باززایی را به میزان 6/96 درصد نشان داد. البته بین تیمارهای مختلف هورمونی برای پرآوری تفاوت معنی داری مشاهده نشد. همچنین تیمار 5 میلی گرم در لیتر IBA به عنوان بهترین تیمار ریشه زایی معرفی شد.
  کلیدواژگان: عناب، ریزازدیادی، کشت بافت، باززایی
 • علی جعفری مفید آبادی* صفحات 49-55
  کشت جنین بالغ برای تولید دورگه های بین گونه ای بین گیاه سفیدپلت (Populus caspica) با صنوبر (P. nigra) مورد استفاده قرار گرفت. گرده افشانی دستی بر روی گل ماده شاخه های گلدار سفیدپلت با دانه گرده صنوبر نیگرا در قالب سیستم اصلاحی ترکه و آب انجام شد. تخمدان های بوجود آمده در سنین مختلف (10، 14 و 21 روز پس از گرده افشانی)، ایزوله و برای جوانه زنی جنین در شرایط سترون به محیط کشت MS فاقد هورمون های رشد گیاهی و حاوی دو غلظت مختلف ساکارز (30 و 60 گرم در لیتر) منتقل شدند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اختلاف بسیار معنی داری در سطح 1 درصد بین سنین جنین برای جوانه زنی آنها وجود داشت. به طوری که جنین های 14 روزه بیشترین مقدار جوانه زنی (85%) جنین را در مقایسه با سایر سنین داشتند. اختلاف معنی داری بین محیط های کشت برای جوانه زنی جنین مشاهده نشد، اما اختلاف بسیار معنی داری در سطح 1% بین آنها در متوسط رشد رویشی گیاهچه ها دیده شد. به طوری که بیشترین رشد رویشی (متوسط 41 /4 سانتی متر) در محیط کشت MS حاوی 60 گرم در لیتر به دست آمد. در حالی که متوسط 09/2 سانتی متر رشد رویشی در محیط کشت MS حاوی 30 گرم در لیتر ساکارز اتفاق افتاد. گیاهچه ها به محیط های کشت مشابه قبل از انتقال آنها به گلدان های حاوی خاک زراعی منتقل شدند. در مجموع پس از انجام سازگاری تدریجی موفق در گلخانه 172 نهال به مزرعه منتقل شد.
  کلیدواژگان: تخمدان، تخمک، کشت جنین، دورگه گیری بین گونه ای، گرده افشانی دستی، سفیدپلت و صنوبر
 • سید محمد شتاب بوشهری، حسن حاج نجاری، طیبه سهیلا نراقی، بهرام ایمانی صفحات 56-64
  صنوبر لرزان (.Populus tremula L) از گونه های ارزشمند غیر بومی جنس Populus در ایران است که از طریق ریزازدیادی می تواند تکثیر شود. منابع مختلف نیتروژن معدنی محیط کشت ACM (شاهد) در غلظت های 5/0، 1 و 5/1 برابر نیتروژن کل با نسبت 1 به 2 از +NO3-: NH4، ازت کل فقط به فرم- NO3 و ازت کل با نسبت 1 به 1 از +NO3-: NH4تغییر داده شدند. در پایان دوره کشت، صفات مورفولوژیک مواد گیاهی درون شیشه شامل طول شاخساره، تعداد شاخه های جانبی، تعداد برگ، شدت سبزینگی و وزن تر و خشک اندازه گیری شدند. نتایج حاصلاز مقایسه میانگین ها نشان داد که اختلاف بین تیمارها از نظر افزایش طول شاخساره معنی دار بود، از این رو می توان ازت معدنی کل محیط شاهد را تا نصف کاهش داد. به طوری که بیشترین وزن تر و خشک نیز در تیمار کاهشی نیم برابری ازت کل به دست آمد. کاهش و افزایش سطح نیتروژن موجب افت در میزان شاخه دهی در شاخساره ها شد و تیمارهای کاهشی و افزایشی به غیر از تیمار 1 به 1 از++NO3-: NH4با شاهد تفاوت معنی دار نشان دادند. البته بیشترین میزان سبزینگی در تیمار یک و نیم برابر ازت در محیط کشت با نسبت 1 به 1 از +NO3-: NH4به دست آمد. به نحوی که بهبود محیط کشت از طریق ایجاد تعادل یونی مناسب تر و در نتیجه افزایش توان جذب نیتروژن موجود در غلظت بهینه از سوی شاخساره ها امکان پذیر شد. بنابراین ادامه استفاده و تداوم بازکشت ها در محیط تغییر یافته ACM موجب ارتقاء نسبی شاخص های رشد گردید.
  کلیدواژگان: صنوبرلرزان، محیط کشت اسپن، یون آمونیوم، یون نیترات، ریزازدیادی
 • هادی درودی، مسلم اکبرنیا*، سیدمحسن حسینی، محمد حاجیان شهری صفحات 65-76
  گیاه قره قات (Ribes khorasanicum Saghafi & Assadi) یک گونه گیاهی با ارزش متعلق به تیره انگورک فرنگی (Grossulariaceae) و به فرم درختچه ای است که موارد استفاده مختلفی ازجمله استفاده دارویی دارد. تکثیر آن در طبیعت به طور عمده از طریق رویشی و به کمک جوانه های موجود در ریزوم است. یکی از روش های حفظ و توسعه این گونه با ارزش، تکثیر آن از طریق کشت بافت است. به این منظور جوانه های جانبی و انتهایی شاخه های تهیه شده از رویشگاه های طبیعی آن در کوه های هزارمسجد به عنوان ریزنمونه استفاده شد. روش های مختلف ضدعفونی مورد بررسی قرار گرفت و ریزنمونه های ضدعفونی شده در بستر های MS، DKW و QL با غلظت های مختلف هورمون های BAP و IBA برای بررسی جوانه زنی ریزنمونه ها مورد آزمایش قرار گرفت. به منظور بررسی پرآوری از بستر MS همراه با غلظت های مختلف BAP و IBA استفاده شد. همچنین از بستر MS با غلظت های مختلف IBA و BAP برای بررسی ریشه زایی استفاده شد. نتایج نشان داد که بستر MS مناسب ترین بستر برای جوانه زنی ریزنمونه ها بود و غلظت 1 میلی گرم در لیتر از هورمون BAP برای تکثیر ریزنمونه ها مناسب تر بود. بستر MS همراه با 5/0 یا 2 میلی گرم در لیتر IBA برای القاء ریشه زایی مطلوب تر بود. پس از اینکه ریشه ریزنمونه ها به خوبی توسعه یافت و گیاهچه ها از کیفیت مطلوب برخوردار شدند اقدام به سازگار کردن آنها با محیط خارج از شیشه شد. به طوری که گیاهچه ها به تدریج با موفقیت با محیط بیرون سازگار شدند.
  کلیدواژگان: قره قات، ریزازدیادی، تنظیم کننده های رشد گیاهی، تکثیر، ریشه زایی
 • افشین حیدری، مراد جعفری، بهمن حسینی، مریم احساسات وطن، شاهین فریدوند صفحات 77-92
  جنین زایی سوماتیکی و باززایی گیاه کامل در کشت های کالوس حاصل از ریزنمونه های کوتیلدون، هیپوکوتیل و ریشه جدا شده از گیاهچه های درون شیشه ای گیاه دارویی عدس الملک (Securigera securidaca) به دست آمد. ریزنمونه ها در محیط کشت MS با ویتامین های B5 غنی شده با غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد BAP یا TDZ در ترکیب با غلظت های مختلف NAA کشت شدند و آزمایش های فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار و 12 ریزنمونه در هر تکرار اجرا شدند. بر اساس نتایج حاصل، در نمونه های شاهد هیچ کالوسی القا نشد، در حالی که القای کالوس و ساختارهای جنینی به خوبی در هر دو ریزنمونه کوتیلدون و هیپوکوتیل کشت شده در محیط کشت حاوی BAP یا TDZ مشاهده شد. اگرچه TDZ در ترکیب با NAA منجر به القای کالوس و جنین زایی در هر سه نوع ریزنمونه شد، با اینحال این سیتوکینین در القای کالوس و جنین زایی در ریزنمونه ریشه بسیار موثر بود. به طوری که دستورالعمل توصیف شده در این مطالعه می تواند در تولید انبوه گیاهان شبیه به اصل و تولید متابولیت های با ارزش دارویی گیاه عدس الملک مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تنظیم کننده رشد، جنین زایی سوماتیکی، ریزنمونه، عدس الملک، کال زایی
 • نسترن مهری راد، وحیده پیام نور، جمیله نظری صفحات 93-102
  گیاهان به علت داشتن متابولیت های ثانویه، اهمیت جهانی و کاربرد وسیعی در زمینه های گوناگون دارند. جنستوس (Betula) حاوی متابولیت های ثانویه به ویژه ترپن ها است که خاصیت پیش گیری کننده سرطان پوست و درمان کنندگی بیماریHIV، هپاتیت و مالاریا را دارد. یافتن جایگزین مناسب برای داروهای مصنوعی با گیاهان دارویی با توجه به محدود بودن تعداد پایه ها و در معرض خطر انقراض قرار گرفتن گونه های گیاهی مورد نظر امری ضروریست. با مدنظر قراردادن مشکلات مربوط به تکثیر و تولید گیاهان دارویی، زراعی و جنگلی، از روش های دیگری نظیر کشت های درون شیشه ای با اعمال محرک های تولیدی، برای به دست آوردن این مواد موثره گیاهی می توان استفاده کرد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی تاثیر تیمار نور و تاریکی بر میزان تولید ماده موثره بتولین در کالوس های القا شده چهار ماهه پس از کشت ریزنمونه های برگ گونه B. litwinowii در شرایط درون شیشه ای بود. ریزنمونه ها از برگ های جوان پایه های مادری بالغ (بالای 25 سال) و نهال های پنج ساله از رویشگاه سنگده فریم در فصل تابستان تهیه و در محیط کشت WPM در شرایط نور و تاریکی کشت داده شدند. به منظور تجزیه و تحلیل کالوس زایی از آزمون t مستقل غیر جفتی با پنج تکرار و برای تجزیه میزان بتولین، از منحنی کالیبراسیون حاصل از تزریق محلول استاندارد با استفاده از دستگاه HPLC استفاده شد. نتایج نشان داد شرایط نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی با نور سفید و شدت 1000 تا 1500 لوکس برای کالوس دهی ریزنمونه ها بسیار ضروری بوده و زمانی که ریزنمونه از پایه مادری مسن تر تهیه شد، میزان بتولین القاء شده بیشتری (سه برابر) حاصل شد.
 • مریم جبلی*، محبت علی نادری شهاب، علی اشرف جعفری صفحات 103-111
  ذخیره سازی در فراسرد یا C°196- روشی جدید و بسیار کارآمد در نگهداری بلندمدت ژرم پلاسم گونه های گیاهیست. با استفاده از روش فراسرد می توان بذر، اندام رویشی، سلول و دانه گرده گیاهان را برای بلندمدت نگهداری و در صورت بروز هر گونه تهدید یا خطر انقراض نسبت به بازگشت و احیاء گونه اقدام کرد. در شرایط فراسرد، اغلب فعالیت های متابولیکی سلول تقریبا متوقف و طول مدت نگهداری بطور چشمگیری افزایش می یابد. بذر گونه های جنگلی Acacia niloticaو Acacia tortilisاز رویشگاه های آنها جمع آوری شد. قبل از ورود بذرها به نیتروژن مایع با سه پیش تیمار شامل ویتریفیکاسیون با استفاده از PVS2، آبگیری و گلیسرول 30٪ تیمار و بعد وارد نیتروژن مایع شدند. بذرها پس از یک ماه از نیتروژن مایع خارج و در معرض شوک حرارتی یا دمای C°42+ قرار گرفته، سپس شستشو و در شرایط آزمایشگاه و گلخانه کشت شدند. در بررسی های آزمایشگاهی، درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، بنیه بذر، سرعت جوانه زنی و نسبت طول ریشه به ساقه اندازه گیری و تجزیه و تحلیل آماری شد. درصد بالای جوانه زنی بذرهای فراسردی بیشتر از 80% و 75% به ترتیب در گونه های Acacia nilotica و Acacia tortilis مشاهده شد. میانگین سایر صفات بالا بود که این نشان دهنده مقاومت بذرهای گونه های مورد بررسی به شرایط فراسرد می باشد. در آزمایش های گلخانه ای گیاهانی که از بذرهای فراسردی تولید شدند به خوبی رشد کرده و در مقایسه با گیاهان شاهد هیچگونه علائم سوء یا غیر طبیعی نشان ندادند. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از روش فراسرد برای ذخیره سازی بلندمدت بذر گونه های Acacia nilotica و Acacia tortilis امکان پذیر می باشد.
  کلیدواژگان: ذخیره سازی در فراسرد، PVS2، آبگیری، گلیسرول، ویتریفیکاسیون، Acacia nilotica، Acacia tortilis
 • سهیلا اسپنانی، محمد مهدی مجیدی* صفحات 112-124
  بروم گراس نرم (Bromus inermis) جزو گیاهان دگرگشن و دارای خودناسازگاری گامتوفیتی است. این مطالعه به منظور بررسی اثر خودگشنی اجباری و آزادگرده افشانی بر خصوصیات زراعی و مورفولوژیک بروم گراس انجام شد. بدین منظور سه جمعیت خودگشن، آزادگرده افشان و والدینی حاصل از 25 ژنوتیپ بروم گراس ایجاد و به صورت آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات بین جمعیت ها نشان داد که صفات عرض برگ پرچم، روزتاخوشه دهی، روزتاگرده افشانی، عملکرد علوفه خشک و تر تفاوت معنی دار داشتند. مقایسه میانگین جمعیت ها نشان داد که در بیشتر صفات جمعیت خودگشن با دو جمعیت والدینی و آزادگرده افشان اختلاف نداشت. نتایج همبستگی بین صفات نشان داد که در جمعیت خودگشن عملکرد علوفه خشک همبستگی مثبت و معنی داری با قطر طوقه و عملکرد علوفه تر داشت. در جمعیت آزادگرده افشان عملکرد علوفه خشک با تعداد ساقه همبستگی مثبت و معنی دار نشان داد. نتایج تجزیه به عامل ها بر روی سه جمعیت نشان داد که چهار عامل اول در مجموع 78 درصد از کل واریانس را توجیه کردند. نتایج همچنین نشان داد که پسروی اینبردینگ در گیاه بروم گراس نرم بسیار ناچیز بوده، از این رو تولید لاین اینبرد در این گیاه برای اهداف اصلاحی امکان پذیر است.
  کلیدواژگان: آزادگرده افشانی، بروموس، خویش آمیزی، علوفه
 • محمد هادی راد*، محمدحسن عصاره، مهدی سلطانی صفحات 125-133
  با توجه به گسترش روزافزون سطح زیر کشت گونه های مختلف اکالیپتوس در مناطق خشک و نیمه خشک کشور بر معرفی گونه های مقاوم به خشکی برای جنگلکاری و توسعه فضای سبز در این مناطق تاکید شده است. به منظور بررسی اثر رژیم های مختلف رطوبتی خاک بر برخی از ویژگی های فیزیولوژیکی دو گونه از اکالیپتوس (E.microtheca و E.sargentii) و انتخاب گونه برتر از نظر مقاومت به خشکی، آزمایشی با استفاده از لایسیمتر های وزنی و زهکش دار در شرایط طبیعی در ایستگاه تحقیقات بیابان زدایی شهید صدوقی یزد به اجرا درآمد. آزمایش با سه تیمار 100% (شاهد)، 70% (تنش متوسط) و 40% (تنش شدید) ظرفیت زراعی در قالب طرح پایه کاملا تصادفی و در سه تکرار اجرا شد. نتایج بررسی های به عمل آمده نشان داد که اعمال رژیم های مختلف رطوبتی خاک در سطح آماری یک درصد (p<0.001) بر صفاتی مانند سطح ویژه برگ، گنجایش نسبی آب برگ (صبحگاهان)، قابلیت آبی برگ در صبح و بعد از ظهر و گنجایش نسبی کلروفیل در هر دو گونه اختلاف معنی دار داشتند. در مجموع، می توان بیان کرد که با کاهش رطوبت خاک، گونه E.sargentii بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته و نتوانست در شرایط مشابه، نسبت به گونه E.microtheca در برابر تنش خشکی مقاومت نماید.
  کلیدواژگان: Eucalyptus، microtheca، Eucalyptus، sargentii، تنش خشکی، لایسیمتر، شاخص های فیزیولوژیکی
 • برزو یوسفی، سید رضا طبایی عقدایی، هوشمند صفری صفحات 134-141
  گونه گل محمدی(Rosa damascena Mill.) با نام عمومی رز دمشقی (Damask Rose) گل ملی ایران شناخته شده است. به منظور رسیدن به تولید گل و درصد اسانس بیشتر، بیست و پنج اکسشن گل محمدی در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و شرایط آبیاری قطره ای و دوره آبیاری 7 روز یکبار کشت شد. با استفاده از روش تقطیر با آب از گلبرگ آنها اسانس استخراج شد. صفات عملکرد گل در هکتار، تعداد گل در بوته و میزان اسانس بررسی گردید. نتایج تجزیه واریانس بیانگر وجود تنوع معنی دار در بین اکسشن های مورد مطالعه برای صفات مورد بررسی در سطح 1% بود. همبستگی فنوتیپی صفات نشان داد که عملکرد گل در هکتار و تعداد گل در بوته همبستگی بالایی داشتند، اما این دو صفت با میزان اسانس همبستگی معنی داری نداشتند. بر اساس مقایسه میانگین، تجزیه خوشه ایو تجزیه تابع تشخیص دو گروه برتر در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه بودند. گروه اول شامل هفت اکسشن اراک، کاشان 5، رشت، صحنه، اسلام آباد غرب، جوانرود2، سنندج و یزد بود که بیشترین میزان تولید گل را داشتند و گروه دوم شامل شش اکسشن ارومیه، کاشان2، کاشان4، هرسین، جوانرود1 و ماهیدشت بود که بیشترین میزان اسانس را داشتند. در نهایت دو اکسشن جوانرود2 و ماهیدشت در مجموع از نظر هر دو صفت تولید گل و اسانس از سایر اکسشن ها برتر بودند.
  کلیدواژگان: تنوع ژنتیکی، گل محمدی، عملکرد گل و عملکرد اسانس
 • منصوره صرامی، حسین زینلی صفحات 142-149
  تنوع ژنتیکی 14 جمعیت از گونه L. Silybum marianum جمع آوری شده از مناطق مختلف ایران در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان بررسی شد. جمعیت ها از لحاظ کلیه صفات مورد مطالعه با هم اختلاف (p≤1%) داشتند. به طوری که بیشترین مقادیر عملکرد دانه، وزن کل گل آذین در بوته، وزن هر گل آذین در بوته و تعداد گل آذین در بوته متعلق به جمعیت 4 و کمترین این مقادیر متعلق به جمعیت 6 بود. ضرایب تنوع ژنتیکی به دست آمده برای صفات عملکرد دانه، وزن کل گل آذین ها در بوته، وزن هر گل آذین در بوته و تعداد گل آذین در بوته بالا بود، که بیانگر تنوع زیاد در بین نمونه های مورد مطالعه برای این صفات می با شد. عملکرد دانه با وزن کل گل آذین ها در بوته همبستگی مثبت و معنی دار داشت. بر اساس تجزیه به مولفه های اصلی، دو عامل اول و دوم در مجموع بیش از 76 درصد از کل واریانس بین داده ها را تبیین کردند. تجزیه خوشه ایبر مبنای 7 صفت مورد مطالعه با برش دندروگرام در فاصله 42/44، جمعیت های مورد مطالعه را در 4 گروه مختلف قرار داد. بیشترین فاصله اقلیدسی بین جمعیت های 4 و 1 و کمترین فاصله اقلیدسی بین جمعیت های 5 و 6 بود. کلیه نتایج به دست آمده نشان دهنده وجود توانمندی ژنتیکی بالا در جمعیت های Silybum marianumایرانی برای استفاده در برنامه های به نژادی مانند تلاقی پلی کراس و تولید ارقام مصنوعی با خصوصیات زراعی مطلوب است.
  کلیدواژگان: Silybum marianum، تنوع ژنتیکی، ضرایب همبستگی، تجزیه به مولفه های اصلی، تجزیه خوشه ای
|
 • Mansoureh Ahmadi, Seyed Ali Mohammad Sanavi, Mohammad Kafi, Fatemah Sefidkon, Saeed Malekzadeh Shafaroudi Pages 1-12
  Nowruzak (Salvia leriifolia) is a dicotyledonous and perennial plant from Lamiaceae family، which is grown in Khorasan and Semnan provinces of Iran. About 56 percent oil in kernel، essence، and secondary metabolites in its roots and shoots، and its qualitative forage make it suitable as a potential oil seed، medicinal and forage crop. This study was conducted to investigate genetic diversity of 44 genotypes taken from 10 populations of Nowruzak from Khorasan Razavi، South Khorasan and Semnan provinces. We used 13 Primers of Inter Simple Sequence Repeat markers، of which 6 primers were selected as the best primers. The most polymorphic alleles and PIC created by UBC834 with formula (AG) 8YT. Results showed that there was high genetic diversity within and between the studied plant populations. According to the results of grouping of the populations، they were classified in separate groups. However، ISSR markers could reveal differences between the populations، but the results of cluster analysis of the different populations illustrated that the genetic distances between the populations of Nowruzak were not matched with their geographic distances.
  Keywords: Intra, species diversity, molecular markers, ISSR, molecular grouping
 • Naghi Shabaniyan, Leila Alikhani, Mohammad Shafie Rahmani Pages 13-29
  Inter- and intra-population diversity of nine brant oak (Quercus brantii) populations، comprising of 125 genotypes from north-Zagros forests was investigated using start codon targeted (SCoT) molecular marker، and seed and leaf biochemical characteristics. Variance analysis of 12 biochemical properties disclosed significant inter-population differences for most of the estimated parameters. Principal component analysis (PCA) showed that the first three components contributed in 63% (seed) and 71% (leaf) of revealed phenotypic diversity. Cluster analysis of phenotypic data grouped the studied populations into three distinct main clusters. Ten SCoT primers amplified 118 amplicons، of which 113 products (95%) were polymorphic. The primers revealed a high genetic diversity at species level (He =0. 231; PPL% = 95. 7%). Analysis of molecular variance attributed only 23% of total revealed genetic diversity to intra-population diversity. Low-level genetic differentiation of populations seemed to be due to extensive gene flow by wind-pollination of the populations، which occurs naturally on oaks. SCoT markers-based cluster analysis divided the Q. brantii’s populations into distinct groups. According to Mantel’s test، there was no significant correlation between genetic and geographic distances among the studied populations. In conclusion، this study indicated that both phonotypic and molecular markers could be useful to conduct studies when investigating the geographic pattern of genetic diversity of oak natural populations.
  Keywords: Quercus, population genetics, Cluster analysis, molecular marker, Start Codon Targeted (SCoT), polymorphism
 • Mahmoud Kiyani, Alireza Babaee, Fatemeh Sefidkon, Mohammadreza Naghavi Pages 30-39
  Fritillaria contains up to 160 taxa in the family Liliaceae، through which imperial crown (F. imperialis L.) is of high medicinal and ornamental values and importance. Nineteen ecotypes of the species were collected from their natural habitats grown in 6 provinces of Iran during spring، 2011. Phylogenetic analysis was performed based on DNA sequences of the internal transcribed spacer (ITS) region of the nuclear ribosomal cistron. The phylogeny was constructed using neighbor joining and maximum likelihood inference methods. The analysis revealed a fair feasibility of ITS region DNA sequence for phylogeny of F. imperialis L. Results showed that the examined samples were evidently diverged into 3 distinct clades. Although، two yellow-colored samples as well as two red-colored samples، all collected from a common region، formed one clade، but they located at different groups according to their colors. The other clades also followed relatively reasonable distribution based on the geographical conditions and climate specifications. Separations through the clades were mostly supported with high bootstrap values. This study is the first phylogenetic analysis on the species based on ITS region.
  Keywords: Imperial crown (Fritillaria imperialis L.), medicinal plant, ornamental plant, ITS, phylogeny
 • Abbas Safarnezhad* Pages 40-48
  Ziziphus jujuba belongs to Rhamnaceae and consist 50 genus and 600 species that grow in European and tropical areas. Fruits of the species possess medicinal potentials. For propagation of Z. jujuba micropropagation was investigated. Various sterilization techniques، culture conditions، and different hormonal treatments on pollution، regeneration، proliferation and root induction were studied. Apical and axillary buds were used as explants. Buds were sterilized by 0. 02% mercuric chloride for 3 min، 70% ethanol for 2 min and 30% NaOCl for 15 min. To evaluate the culture conditions، the explants were cultured on MS medium supplemented with different hormones such as IAA، BA، IBA and TDZ. Results indicated that MS basal medium supplemented with 0. 01 mg/L IBA + 2 mg/L BAP was suitable to obtain shoots from axillary buds (96. 9%). Apart from that، there was no significant differences (p>0. 05) among the studied media for multiplication. Root induction from shoots was observed at concentration of 5 mg/L of IBA in MS medium.
  Keywords: Jujube, micropropagation, tissue culture, regeneration
 • Ali Jafari Mofidabadi* Pages 49-55
  Mature ovary culture was used to develop inter-specific hybrid between Populus caspica L. and P. nigra. Manual pollination of Populus caspica، female flower was conducted by P. nigra L. pollen grains، using twigs and pod breeding system. Developed ovaries in different developmental stages (10، 14 and 21 days after pollination) were then aseptically transferred to hormone growth regulator free MS culture media supplemented by two different sucrose concentrations (30 and 60 g/L) for embryo germination. Analysis of collected data indicated that there were highly significant differences between embryos age for germination at α=0. 01 level. Fourteen days old embryos showed highest embryo germination (85%) then the other two There were no differences between culture media for embryo germination but highly significant differences was observed between culture media for growth rate of plantlets at α=0. 01 level. MS medium supplemented with 60 g/L sucrose showed 4. 41 cm growth rate while average 2. 09 cm was observed for MS medium containing 30 g/L. Plantlets were transferred to the same medium within jars، before being transferred to the potting soil. One hundred seventy two plantlets were successfully acclimatized in green-house and transplanted to the field.
  Keywords: Ovary, ovule, embryo culture, interspecific hybridization, manual pollination, Populus caspica, P. nigra L
 • Seyed Mohammad Shetab Boshehri, Hasan Haj Najari, Tayebe Soheila Naraghi, Bahram Imani Pages 56-64
  European aspen (Populus tremula L.) is an adapted species of Populus genus in Iran which is propagated by micropropagation techniques. It seems necessary to increase the efficiency of the medium by giving appropriate balance between two main different nitrogen ionic sources. Total mineral nitrogen content (TNC) of ACM medium was changed into different concentrations of 0. 5، 1 and 1. 5. TNC treatments were defined as: 1- control NH4+: NO3- 1:2، 2 - NO3- without ammonium ions، and 3 - NH4+: NO3– 1:1. Effects of mentioned treatments were determined at the end of subculture on several morphological traits such as shoot length، number of lateral shoots، leaf number، green intensity، fresh weight، and dry weight of in vitro shoots. Using half-TNC in ACM medium resulted in acceptable shoot length and the highest fresh and dry shoot weight. Increasing TNC concentration to 1. 5 or decreasing to 0. 5 was reflected in inhibition of shoot initiation but no statistical significant differences was observed between NH4+: NO3– 1:1 treatment and the control. Most green intensity was recorded in 1. 5 TNC of ACM medium with NH4+: NO3– 1:1 treatment. This research showed that decreasing to half-TNC in the aspen basic media improved shoot length، as the most determinant trait of in vitro mass propagation of aspen micropropagation.
  Keywords: Aspen, micropropagation, ACM, ammonium, nitrate
 • Hadi Daroudi, Moslem Akbarniya*, Seyed Mohsen Hosseini, Mohammad Hajiyan Shahri Pages 65-76
  Ribes khorasanicum is one of the most invaluable shrub plants belonging to the Grossulariaceae family which has wide use such as medicinal applications. Natural reproduction of the species is mainly through vegetative propagation via rhizomes. High palatability، grazing، restricted ecological range، high ecological demands، and its sexual reproduction difficulties exposed the species to the extinction. Tissue culture techniques are the modern approaches to maintain and develop the valuable plant species. Axillary and apical buds of branches obtained from several endemic plants in Hezarmasjed mountains were used as initial explants. Various treatments for surface sterilization were investigated. Aseptic culture was established on MS، DKW and QL media with deferent concentrations of 6-benzylaminopurine (BAP) and indole-3-butyric acid (IBA). MS media with BAP and IBA were used for multiplication phase، whereas، MS medium with different concentration of IBA and BAP were used for rooting phase. Results showed that MS medium was the best medium for establishment of explants and 1mg/L BAP was considered as an optimum concentration for multiplication phase. MS medium with 0. 5 or 2 mg/l IBA، was the best one for rooting phase. Well developed root system and high quality rooted plants were acclimatized properly.
  Keywords: Ribes khorasanicum, micropropagation, growth regulators, multiplication, rooting
 • Afshin Heydari, Morad Jafari, Bahman Hosseini, Maryam Ehsasat Vatan, Shahin Faridvand Pages 77-92
  Somatic embryogenesis and whole plant regeneration were achieved in callus cultures derived from cotyledon، hypocotyl and root explants excised from in vitro seedlings of Securigera securidaca. The explants were cultured in MS medium supplemented with various concentrations of BAP or TDZ in combination with various concentrations of NAA in a factorial experiments based on a completely randomized design with four replicates. Twelve explants per replicate were studied. No callus was produced on control (hormone-free medium) treatment، while well developed calli with proembryogenic structures were obtained using BAP or TDZ in both cotyledon and hypocotyl explants. Although، TDZ in combination with NAA was the most effective on somatic embryo regeneration in calli derived from all studied explants، however، it was more efficient on callus production in root explants and subsequently embryo regeneration. The protocol described in the present study can be used for the production of a large number of true-to-type plants and production of secondary metabolites of pharmaceutical values of S. securidaca.
  Keywords: Callogenesis, explant, plant growth regulators, Securigera securidaca, somatic embryogenesis
 • Nastaran Mehri Rad, Vahideh Payam Nour, Jamileh Nazari Pages 93-102
  Plants due to their secondary metabolites have world value and wide applications in various fields of technology. Birch genus (Betula) contains secondary metabolites، especially terpenes which have preventive properties for skin cancer، HIV virus، hepatitis، and malaria. Finding a suitable alternative for pharmaceutical industry is essential due to the limited mother trees and danger of extinction of the mentioned species. Considering the problems associated with crop production and forestry، other methods such as in vitro plantation by applying triggers to obtain the herbal ingredients can be used. The purpose of this research was to evaluate the effects of light and dark on Betulin production in four month calli of in vitro produced B. litwinowii. Explants were prepared by leaves of 25 years old mother plants and 5 years old seedlings during summer from Sangdeh site. They were cultured on WPM plantation medium at light and dark conditions. For analysis of callus production a t- independent test with 5 replicates was used، Analysis of Betulin rate was used using a calibration curve that was obtained by injection of standard solutions using HPLC system. Results showed that light conditions (16 hours light and 8 hours dark) with white light intensity of 1000-1500 lux were essential for callogenesis explants and Betulin quantity was higher in explants prepared from older mother plants.
  Keywords: Betula, light conditions, secondary metabolites, tissue culture, WPM medium
 • Maryam Jabelli*, Mohabbat Ali Naderi Shahab, Ali Ashraf Jafari Pages 103-111
  Cryopreservation or storage at -196°C is a new and most important method of preserving plant species materials for a long period of time. Using cryopreservation، most of seeds، vegetative organs، cells، and pollens can be preserved for a long time. Cryogenic conditions stop much of the metabolic processes of the cells and، period of preservation dramatically increases. Seeds of Acacia nilotica and Acacia tortilis were collected from Hormozgan provience، located in south part of Iran. Three pretreatments including vitrification (PVS2)، desiccation and 30% glycerol were applied before transferring the seeds into liquid nitrogen. Seeds were stored in liquid nitrogen for one month. Following removal from liquid nitrogen، the seeds were subjected to heat shock (+42 °C) and germinated under laboratory conditions. Different attributes including seed germination percentage، root and shoot length، germination speed، root/shoot length ratio and seed vigor index (VI) were recorded and statistically analyzed. Second sample of the same seeds were sown in pots and grown under greenhouse conditions. High seed germination percentage (<80%، <75% and <41% for Acacia nilotica and Acacia tortilis respectively) and other attributes، either in laboratory or greenhouse conditions revealed the cryotolerance of seeds of the species. In greenhouse experiments، plants developed from cryogenic seeds grew normally and did not show any abnormality compared to those of the control plants. In general، results of the present study indicated that cryopreservation (-196 °C) technology can be used for long-term preservation of Acacia nilotica and Acacia tortilis seeds.
  Keywords: PVS2, seed cryopreservation, desiccation, glycerol, vitrification, Acacia nilotica, Acacia tortilis
 • Soheila Spanani, Mohammad Mehdi Majidi* Pages 112-124
  Smooth bromegrass (Bromus inermis) is an open pollinated grass with gametophytic self-incompatibility. This study was conducted to evaluate the effects of mandatory self fertility on morphological and agronomic traits of Bromus inermis. Three populations including self-pollinated، open pollinated and parental genotypes (each consisted of 25 genotypes of Bromus inermis) were evaluated using a split plot experiment based on randomize complete block design. Significant differences were found among the populations for flag leaf width، days to ear emergence، days to pollination، fresh yield، and dry matter yield. For most of the traits، means of self-pollinated population didn’t have significant differences with open pollinated and parental population due to increasing of homozygosity level، desirable allele frequencies، and fixation of additive effects. Positive correlation was found between dry matter yield with spread and fresh forage yield in self pollinated population. Positive correlation was found between dry matter yield with number of stems in the open pollinated population. Factor analysis for the populations indicated that four factors accounted 78% of the total variation. Finally the results indicated that inbreeding depression is low in Bromus inermis. Therefore، it is possible to develop inbred line in the plant species for breeding objectives.
  Keywords: Open pollination, Bromus inermis, inbreeding, forage
 • Mohammad Hadi Rad*, Mohammad Hasan Asareh, Mehdi Soltani Pages 125-133
  Introduction of drought-resistant species of Eucalyptus for planting in arid and semi-arid areas of Iran for silviculture and landscaping is emphasized. In order to determine the effects of different soil moisture regimes on physiological characteristics of E. microtheca and. E. sargentii، the experiment was carried out in Shahid-Sadoghi Desertification Research Station of Yazd، in center part on Iran. An experiment was carried out based on a completely randomized design with three replications and three treatments: 100% (control)، 70% (moderate stress) and 40% (severe stress) of field capasity. Results indicated that water potential، relative water content، specific leaf area and relative chlorophyll content reveiled significant different effects between the stress treatments at 1% level. With reduction of soil moisture، E. sargentii was more sensitive to drought stress than E. microtheca in similar conditions.
  Keywords: Eucalyptus microtheca, E. Sargentii, physiological characteristics, lysimeter, drought stress
 • Borzoo Yousefi, Seyed Reza Tabaei Aghdaei, Hooshmand Safari Pages 134-141
  Damask rose (Rosa damascena Mill.) is known as “National Flower” of Iran. Determination of elite genotypes is important for achievement of high quantity of essential oils and flower yield. Twenty five Rosa damascena accessions collected from different regions of Iran were planted in a randomized complete block design with three replications in Agriculture and Natural Resources Research Center of Kermanshah، located in North West part of Iran، during 2005-2009. Essential oils were extracted and measured from their flower petals using water distillation producer. Flower yield per hectare and flower numbers per plants were also recorded. Results of analysis of variance showed a significant variation (P<0. 01) between the accessions. Significant phenotypic correlation was observed (P<0. 01) between flower yield per hectare and flower number per plant but significant correlation was not observed between essential oils quantity with both flower yield per hectare and number of flower per plant. Based on mean comparison، cluster analysis and discriminate function analysis، two elite groups of accessions were introduced for climatic conditions of Kermanshah; First group included ARAK، ESF5، GILA، KR5، KR6، KR8، KORD and YAZD accessions with the most flower yield per hectare and second group included accessions AZR-GH، ESF2، ESF4، KR4، KR7 and KR9 for the most essential oils quantity. In addition، two accessions named KR8 and KR9 were the best for both flower yield and quantity of essential oils.
  Keywords: Essential oil, flower yield, genetic variation, Rosa damascena mill
 • Mansoureh Sarami, Hossein Zeinali Pages 142-149
  This investigation was carried out on 14 populations of Silybum marianum which were collected from different regions of Iran. The experiment was conducted as a randomized complete block design with 3 replications at Isfahan Agriculture Research Center. Results of analysis of variance showed significant differences for all of the studied traits (p<0. 01). There were considerable genotypic coefficient of variation for grain yield، total capitulum weight per plant and single capitulum weight. Correlation coefficients showed significant positive correlation between grain yield and total capitulum weight per plant. Principal components analysis revealed that، the first two PCA components comprised about 76% of the total variation. Ward cluster analysis grouped the populations in 4 groups. The least Euclidean distance was observed between the populations 5 and 6. The highest Euclidean distance occurred between populations 1 and 4. The results also showed high genetic potential among the Iranian Silybum marianum populations. This feature is used in breeding programs such as crossing and producing synthetic cultivars with desirable agronomic characteristics.
  Keywords: Cluster analysis, correlation coefficients, genetic variation, principal components analysis, Silybum marianum L