فهرست مطالب

تحقیقات بیماری های گیاهی - سال سوم شماره 2 (زمستان 1393)
 • سال سوم شماره 2 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد علی آقاجانی صفحات 1-16
  بادزدگی فیتوفترایی ناشی از Phytophthora infestans، مهم ترین بیماری سیب زمینی در دنیا است که مدل های زیادی برای پیش آگاهی آن در مناطق مختلف دنیا ساخته شده است. هایر و والین، از مدل های مهم و پایه ای هستند که به ترتیب از متغیرهای آب و هوایی BFD (روز مساعد بر اساس میزان دما و بارش روزانه) و SV (ارزش های شدت بر اساس رطوبت نسبی و دمای ساعتی) برای پیش بینی وقوع اپیدمی استفاده می کنند. به منظور بررسی توان پیش بینی این دو مدل در شرایط منطقه ی گرگان، از داده های آب و هوایی ده سال (1382 تا 1391) و روش های آماری رگرسیون لجستیک و آنالیز تشخیصی استفاده شد. آنالیز این متغیرها طی دو دوره ی زمانی (از زمان کاشت و اول فروردین تا ظهور بیماری) نشان داد که بین متغیرهای این دو مدل و احتمال وقوع اپیدمی، رابطه ی معنی داری وجود ندارد، اما تغییر آستانه ی مقدار بارش در مدل هایر و رطوبت نسبی در مدل والین توانست ارتباط معنی داری با وقوع اپیدمی ایجاد نماید. در کنار متغیرهای این دو مدل، چهار متغیر مجموع بارش، تعداد روزهای بارانی، مجموع ساعت های آفتابی و مجموع تبخیر، رابطه ی بسیار معنی داری با وقوع اپیدمی داشتند و توانستند وقوع اپیدمی را با دقت بالایی پیش بینی کنند.
  کلیدواژگان: سیب زمینی، بیماری بادزدگی، پیش آگاهی، روز مساعد بادزدگی، ارزش شدت
 • محمدرضا هادی* صفحات 17-28
  در این تحقیق اثر سالیسیلیک اسید بر روی تعداد، وزن غده های سیب زمینی و علائم آلودگی قارچ Rhizoctonia solani (وجود اسکلروت بر روی غده) و همچنین اثر این هورمون بر روی میزان کلروفیل و کاروتنوئید برگ گیاهان سیب زمینی آلوده به این قارچ در شرایط گلخانه ای بررسی گردید. ریز غده های سیب زمینی که عاری از عوامل بیماریزا بودند به گلدان منتقل گردیدند. دو هفته قبل از کاشت، خاک گلدان ها مطابق طرح فاکتوریل (فاکتور اول، تیمار قارچ در دو سطح:1- آلوده کردن گیاهان به قارچ 2- آلوده نکردن گیاهان به قارچ و فاکتور دوم، تیمار اسید سالیسیلیک در چهار سطح یا غلظت در 20 تکرار (هر گلدان یک تکرار) به طور کاملا تصادفی به وسیله قارچ رایزوکتونیا آلوده گردید. گیاهچه ها (7 الی 8 برگی) با غلظت های صفر 0 (شاهد)، 2/0، 5/0 و 1 میلی مولار سالیسیلیک اسید هر هفته مجموعا 4 مرتبه مورد تیمار قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تیمار سالسیلیک اسید با غلظت5/0 میلی مولار باعث کاهش شدت علائم آلودگی در ریز غده های سیب زمینی گردید. همچنین عملکرد (تعداد و وزن ریز غده های سیب زمینی) با کاربرد سالیسیلیک اسید با غلظت5/0 میلی مولار افزایش یافت. میزان کلروفیل کل (a+b) در گیاهان سیب زمینی سالم نسبت به گیاهان آلوده به قارچ به طور معنی داری بیشتر بود، در صورتی که میزان کاروتنوئید در گیاهان آلوده به طور معنی داری بیشتر از گیاهان سالم بود. با افزایش غلظت اسید سالیسیلیک، میزان کلروفیل و کاروتنوئید در گیاهان سیب زمینی آلوده و سالم افزایش یافت.
  کلیدواژگان: اسکلروت، سیب زمینی، Rizoctonia solani، عملکرد، کلروفیل، کاروتنوئید
 • صغری درودی، حسین علایی، روح الله صابری ریسه، امیر حسین محمدی، محمد گرجی صفحات 29-42
  پوسیدگی طوقه و ریشه (انگومک) ازجمله بیماری های مهم درختان پسته درایران است که روش های مختلفی از جمله کنترل بیولوژیک برای مدیریت بیماری پیشنهاد شده است. سودوموناد های فلورسنت با توانایی تولید طیف وسیعی از متابولیت های ثانویه مانند آنتی بیوتیک های مختلف و مواد تنظیم کننده رشد، از مهم ترین باکتری های خاکزی موثر در کنترل بیولوژیک بیماری های گیاهی هستند. در این تحقیق اثر آنتاگونیستی سودوموناد های فلورسنت جدا شده از فراریشه درختان سالم و آلوده به گموز پسته برای بیوکنترل Phytophthora drechsleriمورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور تعداد 75 جدایه باکتری سودوموناس با توجه به خصوصیت ایجاد نور فلورسنت در محیط KingB جداسازی شدند. از این تعداد، در غربالگری اولیه بر اساس آزمون کشت متقابل روی محیط کشت PDA، هفت جدایه (R41، A16، A17، R14، A41، B21، B13،)، هاله بازدارندگی از رشد میسلیومی بیمارگر P.drechsleri ایجاد کردند. بیشترین هاله بازدارندگی توسط جدایه هایR41 (≥15 mm) وA16 (≥5 mm) ایجاد شد که برای کنترل بیماری در آزمون های گلخانه ای انتخاب شدند. جدایه های انتخاب شده در شرایط گلخانه روی نهال های پسته رقم بادامی ریز زرند مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مطالعات گلخانه ای نشان داد که جدایه R41، وزن خشک ریشه را به طور معنی داری افزایش داد و بیشترین تاثیر در کاهش شدت بیماری داشت.
  کلیدواژگان: پسته، بیوکنترل، سودوموناس، فیتوفتورا، ترکیبات ضدقارچی
 • سیما خسروی پور، رویا رضاییان دلویی* صفحات 43-56
  اات ء سموم کشاورزی بر اکوسیستم های زیستی، کنترل عوامل بیماریزای گیاهی با استفاده از ترکیبات ضد میکروبی طبیعی از جمله اسانس و عصاره های گیاهان دارویی امری ضروری به نظر می رسد. اسانس زنیان غنی از ترکیبات ضد باکتریایی به ویژه تیمول می باشد. این تحقیق با هدف تعیین میزان حداقل غلظت مهارکنندگیو کشندگی اسانس زنیان روی باکتری Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum به عنوان پاتوژن گیاهی و Escherichia coli به عنوان پاتوژن انسانی در محیط کشت مغذی انجام گرفت. در این مطالعه ترکیبات شیمیایی اسانس زنیان با استفاده از دستگاه GC-MS شناسایی گردید. اسانس زنیان با غلظت های 004/0 تا 4 درصد درمحیط کشت مغذی تهیه گردید. فعالیت ضد باکتری اسانس در مقایسه با دیسک آنتی بیوتیک جنتامایسین با استفاده از روش انتشار در آگار تعیین گردید. حداقل غلظت مهارکنندگی اسانس با استفاده از روش سری دوبرابر رقت لوله ای و حداقل غلظت کشندگی اسانس با استفاده از روش کشت در محیط آگار مغذی تعیین گردید. قطر هاله عدم رشد در خصوص باکتری پکتوباکتریوم کاروتوورم از 14/0± 7/5 تا 95/0 ± 4/27 میلی مترو در رابطه با باکتری اشریشیا کلی از 55/0± 4/6 تا 95/0± 1/33 میلی متر در غلظت های 004/0 تا 4 درصد متغیر بود. حداقل غلظت مهارکنندگی و کشندگی اسانس زنیان بر علیه باکتری های پکتوباکتریوم کاروتوورمبه ترتیب معادل 5/0% و 1% و در مورد باکتری اشریشیا کلی به ترتیب معادل 125/0% و 25/0% بود. با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می رسد که اسانس زنیان می تواند جایگزین مناسبی در مقایسه با ترکیبات شیمیایی در کنترل باکتری های بیمارگر گیاهی و انسانی باشد.
  کلیدواژگان: حداقل غلظت مهارکنندگی، حداقل غلظت کشندگی، زنیان، Escherichia coli، Pectobacterium carotovorum subsp، Carotovorum
 • هادی سالک معراجی، روح الله سالک نقدی، سید خشایار تفرشی صفحات 57-68
  استفاده از اسانس گیاهان دارویی در مهار بیماری های گیاهی توسط پژوهش گران زیادی در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. گونه Fusarium oxysporum بیماری های بسیاری را در گیاهان مختلف ایجاد می کند. به منظور بررسی اثر ترکیبی و جداگانه اسانس گیاه دارویی رازیانه و رزماری بر مهاراین قارچ، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار انجام شد. در این آزمایش از روش اختلاط اسانس با محیط کشت استفاده گردید. اسانس رزماری نسبت به اسانس رازیانه از مهار کنندگی بیشتری برخوردار بود. علاوه بر این،کاربرد توام اسانس ها نسبت به کاربرد جداگانه آنها، بازدارندگی بیشتری از رشد قارچ را سبب شد و توانست رشد آن را به طور کامل متوقف نماید. درصد بازدارندگی اسانس رازیانه و رزماری در بالاترین غلظت به ترتیب 2/49 و 7/68% بود. با ترکیب اسانس این دو گیاه، درصد بازدارندگی در بالاترین غلظت به 100% رسید. ترکیب اسانس چند گیاه با یکدیگر اثر مهار کنندگی آن را افزایش می دهد. از همین رو می توان با کاربرد غلظت های کم اسانس، درصد مهار عامل بیماری زایی را افزایش داد.
  کلیدواژگان: اسانس، ضد میکروبی، رازیانه، رزماری، _ Fusarium oxysporum
 • سید افشین سجادی*، هدی عاصمی صفحات 69-86
  قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی و نماتد ریشه گرهی، از عوامل بیماری زای گیاهی با اهمیت می باشند که در تمام نقاط دنیا پراکنده بوده و می تواند موجب خسارت محصول در کشورهای تولید کننده توتون گردد. کنترل این عوامل بیماری زا با استفاده از آفت کش ها، تناوب زراعی، ارقام مقاوم، کنترل بیولوژیک، استفاده از عصاره های گیاهی و روغن ها و غیره انجام می شود. ارقام مقاوم از نظر اقتصادی برای مدیریت این عوامل بیماری ترجیح دارد، زیرا آفت کش ها گران قیمت بوده و مصرف آن ها آلودگی محیط زیستی به همراه دارند. هدف از این تحقیق بررسی واکنش برخی از ارقام توتون به قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی و نماتد ریشه گرهی و اثر متقابل آن ها می باشد. به این منظور طرحی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب کاملا تصادفی با دو عامل که عامل اول رقم (13 رقم گرمخانه ای و 22 رقم هواخشک) و عامل دوم نوع مایه زنی (نماتد به تنهایی، قارچ به تنهایی و قارچ + نماتد) با چهار تکرار در سال 1391 در گلخانه مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش در نظر گرفته شد. بوته های توتون در زمان انتقال نشا به گلدان های 5/1 کیلو گرمی با تعداد 3000 تخم و لارو سن دوم زنده و فعال نماتد مایه زنی شده و مایه زنی قارچ ها 10 تا 15 روز بعد از نشاکاری صورت گرفت. بعد از 70 روز صفات تعداد توده تخم، تعداد تخم در هر توده، نمره گال، ضریب تولید مثل، وزن تر برگ و ریشه محاسبه شد. نتایج نشان داد که اثرات متقابل نماتد و قارچ در توتون از نوع تشدیدکننده بود. به طوری که ترکیب هم زمان نماتد و قارچ افزایش معنی داری در درجه علایم و شدت نکروز ریشه داشت. تحلیل نتایج حاصل از اجرای طرح نشان داد ارقام مورد بررسی از نظر واکنش به نماتد ریشه گرهی و قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی در صفت مورد ارزیابی دارای اختلاف معنی داری در سطح آماری یک درصد بودند و برخی از ارقام نسبت به سایر ین مقاومت بالاتری داشتند. ارقام Bel 61-10، NC 100، بارلی ارومیه 3 و HB4105P به قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی و نماتد ریشه گرهی مقاوم بودند. همچنین برخی ارقام مانند Speight G-28، Ergo و بارلی 21 حساسیت بسیار بالایی نسبت به قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی و نماتد ریشه گرهی داشتند.
  کلیدواژگان: ارقام توتون، قارچ های بیماری زای خاکزی، نماتد ریشه گرهی، مقاومت و حساسیت
|
 • Pages 1-16
  Late blight، caused by Phytophthora infestans، is the most important disease of potato in the world، which several models have been developed for its forecasting in different regions of the world. Two important and basic models are Hyre and Wallin’s which use weather variables BFD (favorable day based on daily temperature and rainfall) and SV (severity values based on hourly relative humidity and temperature) for disease prediction، respectively. In order to study of predicting potential of these models under the conditions at Gorgan region، weather data of ten years (2002-2012) were utilized via logistic regression and discriminant analyses. Analysis of these variables during two durations (from planting to disease appearance and from the first day of Farvardin to disease appearance) revealed that there isn’t a significant relationship between the models specified variables and disease occurrence، but changing the thresholds of precipitation in Hyre model and RH in Wallin model produced a significant relationship. Besides the variables of these models، the four variables of total precipitation، number of rainy days، total sunny hours and total evaporation، had a very significant correlation with disease occurrences، and could predict the disease occurrences with a high accuracy
  Keywords: Blight favorable day, forecasting, late blight, potato, severity value
 • Pages 17-28
  This study was carried out to evaluate the effects of salicylic acid on the weight and number of potato mini-tubers and symptoms of Rhizoctonia solani in the potato mini-tubers (tuber sclerotia) and also on the total chlorophyll (a+b) and carotenoid contents in the leaves of potato plants under greenhouse conditions. The experiment was carried out in completely randomized design with factorial arrangement and 20 replicates. The potato mini-tubers (without any infection) were planted in pots containing pasteurized soil. The soil in half of the pots was inoculated with R. solani two weeks before planting. The 4 weeks-old plants (7-8 leaves) were treated by spraying the foliage with 0 (control)، 0. 2، 0. 5 and 1 mM salicylic acid weekly for 4 weeks. Results showed that concentration of 0. 5 mM salicylic acid reduced disease symptoms (number of sclerotia) on potato mini-tubers. Also، the results showed that application of salicylic acid increased the yield (number and weight of potato mini-tubers). Total chlorophyll (a + b) content in healthy potato plants was significantly higher than in potato plants infected with R. solani while amount of carotenoid content in healthy potato plants was significantly lower compared to infected plants. Also، results showed that chlorophyll and carotenoid contents increased in potato plants (healthy and infected) with increase in salicylic acid applied.
  Keywords: Carotenoid, chlorophyll, potato, Rhizoctonia solani, sclerotia, yield
 • Pages 29-42
  Phytophthora crown and root rot (Gummosis) is one of the most important diseases of pistachio trees in Iran for management of which various methods such as biocontrol have been recommended. Fluorescent Pseudomonads with the ability of producing a wide range of secondary metabolites such as different antibiotics and plant growth regulatory materials are among the most effective soil borne bacteria in biological control of plant diseases. Antagonistic fluorescent Pseudomonads were isolated from rhizosphere of infected (Gummosis) and healthy pistachio trees and their ability to control Phytophthora dreschleri was evaluated. A total of 75 Pseudomonas isolates emitting fluorescence in King B medium were obtained. In preliminary in vitro screening، seven isolates (R41، A16، A17، R14، A41، B21 and B13) showed inhibitory effect on mycelial growth of P. drechsleri based on bilateral culture test in PDA medium. The most inhibitory effect were obtained by R41 (≥15mm) and A16 (≥5mm) isolates which were selected for greenhouse tests on pistachio seedlings. The results of the greenhouse studies showed that R41 isolate exhibited greatest ability to reduce the disease severity.
  Keywords: Antifungal compounds, biological control, Phytophthora, pistachio, Pseudomonads
 • Pages 43-56
  Due to the adverse effects of agricultural pesticides on biological ecosystems، biological control of plant pathogens by using natural antimicrobial compounds such as essential oils and extracts of medicinal plants could be a necessity. Essential oil of carum copticum، is rich in antibacterial compounds particularly thymol. The aim of this study was to determine the minimum inhibitory and bactericidal concentration of Carum copticum essential oil against Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum as a plant pathogen and E. coli as a human pathogen in nutrient broth medium. In this study chemical compounds of Carum copticum essential oil were identified by GC-MS. Carum copticum essential oil at concentrations including 0. 004 to 4 % were prepared in nutrient broth medium. Antibacterial activity of essential oil in comparison with gentamicin antibiotic was determined by using 6 mm impregnated filter paper disks in agar diffusion method. The minimum inhibitory concentration (MIC) of Carum copticum essential oil against tested bacteria was determined by macrobroth dilution method. The MBC was determined by using cultivation method in nutrient agar medium. Zone of growth inhibition for Pectobacterium carotovorum varied from 5. 7± 0. 14 to 27. 4 ± 0. 95 mm while for E. coli it ranged from 6. 4 ± 0. 55 to 33. 1 ± 0. 95 mm in the order of increasing concentrations from 0. 004 to 4%. The MIC and MBC of Carum copticum essential oil against Pectobacterium carotovorum and E. coli were recorded as 0. 5% and 1% and 0. 125% and 0. 25%، respectively. Regarding the results of this research، plant essential oils can be a good alternative to chemical control of human and plant bacterial pathogens.
  Keywords: Escherichia coli, Carum copticum, Minimum Inhibitory Concentration, Minimum Bactericidal Concentration, Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum
 • Pages 57-68
  Using medicinal plants essential oils to control or suppress plant diseases has been considered by researchers all over the world. Fusarium oxysporum is one of the more common plant disease agents that affects a broad range of plants. In this study an in vitro experiment was set up to investigate the individual or combined effect of essential oils of rosemary and fennel on control of F. oxysporum. Treatments included five concentrations of essential oil of rosemary and fennel at 0، 25، 50، 75 and 100 ppm، using a completely randomized design (CRD) with five replications for each treatment. PDA plates with the desired concentrations of each essential oil were prepared and F. oxysporum was cultured on them. Results showed that essential oil of rosemary caused greater inhibition to fungal growth than that of fennel at all of the concentrations tested. Combined application of both essential oils (rosemary and fennel) had higher efficacy than individual application of them. Single application of essential oils of rosemary and fennel، at the highest concentration، inhibited fungal growth by 68/7 and 49/2% respectively، but combination of these essential oils completely restricted Fusarium growth (100%). Therefore، it is possible to restrict a pathogen more efficiently by application of lower concentrations of two or more essential oils in combination.
  Keywords: Antifungal, essential oil, fennel, Fusarium oxysporum, rosemary
 • Pages 69-86
  Fungal fusarium wilt and root knot nematodes are distributed in all tobacco-producing regions of the world and can result in yield losses in almost all tobacco-growing areas. Fungal soilborne pathogens can attack tobacco at any growth stage causing seedling death in both seedbeds and fields. Control of fungal soil-borne pathogens and root knot nematodes are accomplished through the use of pesticides، crop rotation and resistant cultivars. The use of resistant cultivars is preferable economic management because pesticides are expensive and may pollute the environment. According to these reasons this research was done with two aims; observation on the reaction of different flue-cured and air-dried tobacco varieties against fungal soil-borne pathogens and root knot-nematode، Meloidogyne incognita and identification of resistant cultivars to these pathogens. Therefore، this study evaluated reaction of 35 flue-cured and air-dried tobacco varieties to Fusarium oxysporum f. sp. nicotianae، and M. incognita in a factorial experiment with two factors including: tobacco type (flue-cured and air-dried tobacco varieties) and inoculum type (1-fungus alone، 2-Nematode alone and 3- fungus and Nematode) based on Completely Randomized Design with 6 replications in greenhouse at 25+3oC in Tirtash Research and Education Center in 2012. Each tobacco seedling was inoculated with 3000 eggs and second stage juveniles (J2) at transplanting into 1. 5 Kg pot and inoculated with the fungus 10-15 days later. After 70 days، number of egg masses، number of eggs per mass، reproductive factor، weight of leaves and roots were determined. The results showed a synergistic interaction between nematode and fungus on tobacco. Simultaneous inocoulation of nematode and fungus had greatly increased ratings of the symptoms and root necrosis severity. Results of variance analysis showed that there were significant differences among these cultivars and they had different reactions to fungal fusarium wilt and root knot nematode and that not all tobacco cultivars were resistant to pathogens. Based on ratings of the symptoms، varieties Bel 61-10، NC 100، Burley orumieh3 and HB4105P، showed resistance. Speight G-28، Ergo and Burley 21 were very susceptible.
  Keywords: Resistance, susceptibility, root, knot nematode, soilborne fungal pathogen, tobacco varieties