فهرست مطالب

پژوهشهای علوم دامی ایران - سال هفتم شماره 1 (1394)
 • سال هفتم شماره 1 (1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/05/12
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علمی پژوهشی- تغذیه نشخوارکنندگان
 • علی رزاقی، رضا ولی زاده، محمد ترحمی صفحات 1-11
  ارزش غذایی گیاهان شورزیست آتریپلکس (گونه کانیسنس)، سالسولا (گونه ریجیدا) و آلوروپوس (گونه لیتولاریس) با تعیین ترکیب شیمیایی، تولید گاز به صورت آزمایشگاهی و تجزیه پذیری شکمبه ای با استفاده از سه راس گاو نر فیستولا دار ارزیابی شد. نمونه های آزمایشی در مرحله دانه بندی از ایستگاه تحقیقات بیابان واقع در استان سمنان جمع آوری و ترکیب شیمیایی آن ها شامل پروتئین خام، چربی خام، خاکستر، دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز، کلسیم، فسفر، سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلر و گوگرد اندازه گیری شد. تمامی این گیاهان شورزیست حاوی غلظت های بالای سدیم، پتاسیم و کلر بودند ولی میزان کلسیم، فسفر و منیزیم پایینی داشتند. گیاهان مورد نظر پروتئین خام و خاکستر بالایی داشتند. نمونه ها در سیستم کشت بسته و آزمون تولید گاز آزمایش شدند. فراسنجه های تولید تجمعی گاز (A) و فاز تاخیر (L) در گیاه آلوروپوس بیش ترین مقدار بود. هم چنین، قابلیت هضم ماده آلی، انرژی متابولیسمی و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر گیاه آلوروپوس بیش تر از آتریپلکس و سالسولا بود. بخش های سریع تجزیه ماده خشک و پروتیئن خام سالسولا (42/28 و 68/55 درصد) از آتریپلکس (24/23 و 74/48 درصد) و آلوروپوس (50/21 و 28/51 درصد) بیش تر بود. پتانسیل تجزیه پذیری ماده خشک و دیواره سلولی آلوروپوس بالاتر از آتریپلکس و سالسولا به دست آمد. سالسولا کم ترین تجزیه پذیری موثر دیواره سلولی را در نرخ های جریان مختلف داشت. نتایج این آزمایش نشان می دهد که این گیاهان شورزیست می توانند به عنوان منابع خوراکی برای نشخوارکنندگان در مناطق بیابانی ایران مورد توجه و استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: گیاهان شورزیست، ترکیب شیمیایی، تولید گاز، تجزیه پذیری
 • افروز شریفی، مرتضی چاجی، طاهره محمدآبادی صفحات 12-22
  هدف آزمایش حاضر مطالعه اثر اسیدسولفوریک افزوده شده به سیلاژ سرشاخه نیشکر بر فعالیت هضمی باکتری ها و کل میکروارگانیسم های شکمبه و در ادامه مقایسه قابلیت هضم سرشاخه نیشکر سیلو شده با اوره+ملاس و اسیدسولفوریک تجاری بین گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان بود. تیمار های آزمایشی مورد استفاده به ترتیب: 1) سرشاخه سیلو شده فاقد افزودنی، 2) سرشاخه سیلو شده با اوره (1درصد) + ملاس (3 درصد)، 3) سرشاخه سیلو شده با 4/2 درصد اسید سولفوریک، 4) سرشاخه سیلو شده با اوره (1درصد) + ملاس (3 درصد) + اسید سولفوریک (4/2 درصد) بودند. قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک سیلاژ توسط کل میکروارگانیسم های شکمبه گاو بالاتر از گاومیش بود (05/0P
  کلیدواژگان: کشت اختصاصی باکتری، هضم دو مرحله ای، سیلاژ
 • حسن علی عربی، امیر فدایی فر صفحات 23-33
  جهت انجام این آزمایش 20 راس بره نر و 20 راس بره ماده مهربان با میانگین وزن بدن 71/1±37/30 کیلوگرم، چرا کننده بر روی پسمانده زمین های کشاورزی در آزمایش فاکتویل 2×2 در قالب طرح کاملا تصادفی به مدت 70 روز مورد استفاده قرار گرفتند. تیمارها شامل: 1) بره های نر شاهد بدون دریافت قرص آهسته رهش؛ 2) بره های ماده شاهد بدون دریافت قرص آهسته رهش؛ 3) بره های نر دریافت کننده قرص آهسته رهش؛ و 4) بره های ماده دریافت کننده قرص آهسته رهش. بره ها در ابتدا و انتهای آزمایش توزین شدند و افزایش وزن روزانه نیز تعیین شد. غلظت روی، سلنیوم، مس، آهن و ویتامین 12B پلاسما، فعالیت آنزیم های آلکالین فسفاتاز سرم و گلوتاتیون پراکسیداز خون کامل و غلظت هورمون های تری یدوتیرونین و تیروکسین و نسبت تیروکسین به تری یدوتیرونین سرم در روزهای 35 و 70 آزمایش تعیین شدند. میانگین وزن نهایی، افزایش وزن روزانه، غلظت روی و سلنیوم پلاسما، فعالیت آنزیم های آلکالین فسفاتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و غلظت ویتامین 12B پلاسما و غلظت هورمون های تری یدوتیرونین و تیروکسین و نسبت تیروکسین به تری یدوتیرونین سرم گروه های دریافت کننده قرص به طور معنی داری بالاتر از گروه شاهد بود. فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز، میانگین وزن پایانی و میانگین افزایش وزن در بره های نر نسبت به بره های ماده بالاتر بود. غلظت مس و آهن پلاسمای بره های نر و ماده تحت تاثیر تیمار قرار نگرفت. نتایج کلی نشان داد قرص های آهسته رهش مواد معدنی فوق ضمن تامین نیاز بره های نر و ماده به عناصر فوق باعث افزایش عملکرد آن ها نیز می شود.
  کلیدواژگان: قرص آهسته رهش، مواد معدنی کم مصرف، بره، عملکرد
 • علمی پژوهشی- تغذیه طیور
 • محمد جواد آگاه، حسن نصیری مقدم، ابولقاسم گلیان، احمد رضا راجی، رضا فرهوش، اصغر زربان صفحات 34-46
  این آزمایش با هدف بررسی اثر افزودن آلفا-توکوفریل استات، عصاره برگ زیتون و پودر برگ زیتون به عنوان افزودنی خوراکی بر عملکرد و ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی انجام شد. برای این منظور 120 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 از سن 7 تا 28 روزگی به صورت تصادفی در پنج تیمار آزمایشی تقسیم شدند. برای هر تیمار، شش تکرار با 4 پرنده در هر قفس در طول دوره مطالعه در نظر گرفته شد. تیمارها شامل، یک گروه کنترل منفی تغذیه شده با جیره بر پایه ذرت و کنجاله سویا بدون افزودنی خوراکی، یک گروه کنترل مثبت تغذیه شده با جیره پایه همراه با 250 میلی گرم در کیلوگرم آلفا-توکوفریل استات، یک گروه آزمایشی تغذیه شده با جیره پایه همراه با 10 گرم در کیلوگرم پودر برگ زیتون و دو گروه آزمایشی باقیمانده با جیره پایه همراه با 120 یا 240 میلی گرم در کیلوگرم عصاره برگ زیتون تغذیه شدند. جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی 240 میلی گرم در کیلوگرم عصاره برگ زیتون بیشترین میانگین اضافه وزن روزانه را داشتند. درصد لاشه خالی و درصد سینه به طور معنی داری برای جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی پودر و یا عصاره برگ زیتون در مقایسه با جیره کنترل منفی بالاتر بود. گنجاندن برگ و عصاره برگ زیتون در جیره منجر به کاهش معنی دار طول نسبی دئودنوم گردید. طول پرز، عمق کریپت، ضخامت اپیتلیوم و سطح جذبی پرزها در جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی پودر و یا عصاره برگ زیتون نسبت به جیره کنترل منفی افزایش یافت. استفاده از عصاره برگ زیتون به عنوان یک افزودنی خوراکی در جیره ممکن است بر عملکرد جوجه ها و سلامت دستگاه گوارش تاثیر گذار باشد. هرچند که آزمایشات بیش تری برای روشن کردن مکانیسم های زیربنایی افزایش عملکرد رشد در جوجه های گوشتی بوسیله پودر و یا عصاره برگ زیتون، مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، عصاره برگ زیتون، عملکرد، ریخت شناسی روده
 • محمد علی بهروز لک، احمد حسن آبادی، حسن نصیری مقدم، حسن کرمانشاهی صفحات 47-57
  این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پودر دارچین با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین و پروبیوتیک پریمالاک بر سیستم ایمنی و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی با 384 قطعه جوجه یک روزه در قالب طرح کاملا تصادفی با 8 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه پرنده در هر تکرار به مدت 42 روز انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- جیره پایه (تیمار شاهد) 2- جیره پایه + 1 /0 درصد پودر دارچین 3- جیره پایه + 2/0 درصد پودر دارچین 4- جیره پایه + 3 /0 درصد پودر دارچین 5- جیره پایه + پریمالاک + 2 /0 درصد پودر دارچین 6- جیره پایه + ویرجینیامایسین + 2/0درصد پودر دارچین 7- جیره پایه + پریمالاک 8- جیره پایه + ویرجینیامایسین بودند. ویرجینیامایسین در دوره آغازین به میزان 15 گرم در تن و در دوره های بعدی به میزان 10 گرم در تن به جیره اضافه شد. هم چنین پریمالاک در دوره آغازین به میزان 900 گرم در تن، در دوره رشد 454 گرم در تن و در دوره پایانی 225 گرم در تن به جیره اضافه شد. تیمارهای جیره ای در این آزمایش تاثیر معنی داری بر صفات عملکرد جوجه های گوشتی شامل میزان مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک نداشتند و فقط در دوره آغازین از نظر مصرف خوراک اختلاف بین تیمارها معنی دار بود. برای ارزیابی ایمنی هومورال و سلولی به ترتیب از آزمایش SRBC و CBH استفاده شد. در مورد ایمنی هومورال، نتایج آزمایش SRBC نشان داد که در بین ایمنوگلوبولین های اندازه گیری شده G، M و T تنها ایمنوگلوبولین G در عیار اولیه و ثانویه در پاسخ به آنتی ژن SRBC تفاوت معنی داری را نشان داد. در عیار ثانویه که پاسخ در برابر آنتی ژن سریع تر و قوی تر می باشد استفاده از تیمار 1/0 درصد دارچین باعث افزایش ایمنی پرنده در مقایسه با تیمارهای حاوی آنتی بیوتیک و پروبیوتیک شد. در آزمایش ایمنی سلولی در 24 ساعت پس از تزریق محلول فیتوهماگلوتینین در روز 42 تیمار حاوی سطح 2/0 درصد دارچین و پروبیوتیک اختلاف معنی داری با سایر تیمارها نشان داد. افزودن پودر دارچین در سطح 2/0 و 1/0 درصد به ترتیب باعث کاهش معنی دار غلظت گلوکز و کلسترول سرم خون شد. این مطالعه نشان داد که استفاده از پودر دارچین و پروبیوتیک به عنوان جایگزین های آنتی بیوتیک در جیره ممکن است سبب بهبود پاسخ های ایمنی هومورال و سلولی و کاهش سطوح کلسترول و گلوکز سرم خون جوجه های گوشتی گردد.
  کلیدواژگان: پودر دارچین، پروبیوتیک، سیستم ایمنی، فراسنجه های خونی، جوجه گوشتی
 • جواد ایزی، حیدر زرقی صفحات 58-65
  این مطالعه به منظور بررسی پیش بینی شاخص های عملکرد تولیدی در مرغان تخم گذار با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون غیرخطی چندگانه انجام شد. بررسی بر روی اطلاعات چهار دوره متوالی پرورش در یک واحد پرورش مرغ تخم گذار صورت گرفت. روش های داده-کاوی شامل رگرسیون خطی و غیر خطی، شبکه عصبی پرسپترون سه لایه، شبکه عصبی پرسپترون چهار لایه و شبکه عصبی با تابع پایه ای شعاعی بود. در این مدل ها از متغیرهای سن گله، میزان خوراک مصرفی و فصل تولید به عنوان متغیر پیشگو و شاخص های عملکرد تولیدی شامل درصد تخم-گذاری، وزن توده ای تخم مرغ تولیدی و ضریب تبدیل غذایی به عنوان متغیر پاسخ استفاده شد. نتایج نهایی رگرسیون های خطی نشان داد که برای تمامی متغیرهای وابسته مورد مطالعه متغیر مستقل سن گله معنی دار می باشد. بنابراین رگرسیون غیر خطی شاخص های عملکرد تولیدی در مقابل سن برای مقایسه با شبکه های عصبی مختلف مورد بررسی قرار گرفت و برای مقایسه کلیه مدل ها از ضریب تعیین (R2) و میانگین قدر مطلق خطا (MAE) استفاده شد. نتایج نشان داد بین شبکه های عصبی مصنوعی مختلف مورد مطالعه، شبکه با تابع پایه ای شعاعی بهتر از سایر مدل های در پیش بینی شاخص های عملکرد تولیدی مرغان تخم گذار عمل می کند.
  کلیدواژگان: رگرسیون، شبکه های عصبی مصنوعی، عملکرد تولیدی، مرغان تخم گذار
 • علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور
 • مصعب احمدی، محمد امیر کریمی ترشیزی صفحات 66-76
  به منظور ارزیابی اثرات سطوح مختلف مکمل ورمی هوموس و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین، از 320 قطعه بلدرچین 4 روزه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 8 تیمار (شامل سطوح 2/0، 4/0، 6/0، 8/0، 1 و 2 درصد ورمی هوموس و سطح 15/0 درصد ویرجینیامایسین و گروه شاهد) و 4 تکرار و 10 جوجه در هر تکرار استفاده شد. در دوره پرورش کم ترین ضریب تبدیل غذایی برای تیمار 6/0 درصد ورمی هوموس و بیش ترین آن در تیمار 2 درصد ورمی هوموس مشاهده شد که با تیمار ویرجینیامایسین تفاوت معنی داری نداشت. شمارش باکتری های اسید لاکتیک و استرپتوکوکوس در تیمار 8/0 درصد ورمی هوموس به طور معنی داری بیش تر از سایر گروه ها بود، هم چنین کم ترین تعداد باکتری های گرم منفی روده ای در این تیمار مشاهده شد. بالا ترین میزان کلسترول سرم در تیمار ویرجینیامایسین و کم ترین آن در تیمار 6/0 درصد ورمی هوموس مشاهده شد. تیمار 8/0 درصد ورمی هوموس، کم ترین مقدار تری گلیسرید سرم خون را داشت. بیش ترین مقدار اسید اوریک سرم در تیمار ویرجینیامایسین مشاهده شد. وزن نسبی اندام های داخلی، درصد هماتوکریت و میزان هموگلوبین خون، پروتئین تام، آلبومین، HDL و فسفر سرم و خاکستر استخوان تحت تاثیر تیمار ها قرار نگرفتند. حداکثر مقدار کلسیم سرم در تیمار 6/0 درصد ورمی هوموس مشاهده شد. برای پارامتر های کیفیت گوشت، تیمار 1 درصد ورمی هوموس کم ترین میزان مالون دی آلدئید و تیمار های حاوی 6/0 و 8/0 درصد بیش ترین ظرفیت نگهداری آب را داشتند. بر اساس نتایج این تحقیق سطح 6/0 تا 8/0 درصد ورمی هوموس می تواند علاوه بر اثرات مثبتی که در راستای بهبود تولید داشته باشد، سلامتی پرنده و مصرف کننده را نیز فراهم نماید.
  کلیدواژگان: بلدرچین ژاپنی، فراسنجه های خونی، عملکرد، ورمی هوموس
 • احسان شهرامی، محمود شیوازاد، حسن رکنی صفحات 77-86
  هدف از انجام این آزمایش تعیین اثرات استفاده از پودر یونجه در تولک بری اجباری مرغان تخمگذار در مقایسه با محرومیت غذایی، بر تغییرات برخی فراسنجه های خونی در خلال دوره تولک و عملکرد تولید پس از تولک بود. در این آزمایش از 108 قطعه مرغ تخمگذار سویه های لاین (W-36) در سن 74 هفتگی در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار و 6 تکرار استفاده شد. تیمارهای مورد استفاده در این آزمایش جهت اعمال تولک بری پرنده ها به مدت 12 روز شامل: 1- گروه شاهد تغذیه شده با جیره کامل تخمگذاری (FF) 2- گروه محروم از غذا (FW)، 3- گروه تغذیه شده با جیره تولک حاوی 90 درصد پودر یونجه به همراه 10 درصد جیره تخمگذاری (A90)، بودند. نتایج حاصله نشان دادند که غلظت های تری گلیسرید، کلسیم و اسید اوریک خون در خلال دوره تولک در مرغان تولک در مقایسه با مرغان غیر تولک پایین تر بود. هم چنین غلظت تری گلیسرید و اسید اوریک خون در روزهای سوم و ششم تولک در گروه A90 پایین تر از گروه FW بود. غلظت کلسیم خون نیز در روزهای ششم و نهم تولک در گروه FW پایین تر از سایر گروه ها بود. غلظت کلسترول خون در روزهای ششم و نهم تولک در گروه شاهد پایین تر از گروه های تولک بود. غلظت گلوکز خون نیز در روزهای سوم و ششم تولک در گروه FW پایین تر از گروه شاهد بود. میانگین تولید تخم مرغ در خلال 12 هفته پس از تولک در گروه A90 بالاتر از گروه FW بود. کیفیت تخم مرغ های تولید شده در گروه A90 با گروه FW قابل مقایسه بود. نتایج به دست آمده نشان داد، استفاده از پودر یونجه تاثیرات مطلوبی بر برخی فراسنجه های خونی در خلال دوره تولک داشت و سبب بهبود نسبی عملکرد تولید پرندگان در دوره پس از تولک گردید.
  کلیدواژگان: تولک بری اجباری، پودر یونجه، فراسنجه های خونی، عملکرد، مرغان تخمگذار
 • یاسمن شمشیرگران، مجتبی طهمورث پور، حسام دهقانی، محمدرضا نصیری صفحات 87-95
  ژن Sox2 کد کننده یک فاکتور رونویسی موثر در ایجاد و پایداری خاصیت چند توانی سلول های بنیادین پستانداران می باشد. در این مطالعه توانایی Transcription Activator Like-Effector Transcription Factors (TALE-TFs) جهت افزایش بیان اندوژنوس ژن Sox2 در سلول های فیبروبلاست گاوی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور در ابتدا 320 جفت باز از منطقه پروموتری ژن Sox2 گاوی توالی یابی شد و در ادامه این توالی با اطلاعات ژنوم انسان موجود در بانک جهانی ژن مقایسه شد. هم ردیفی توالی های به دست آمده نشان داد که این منطقه دارای مشابهت 44/93 درصد با منطقه پروموتری ژن Sox2 انسانی است. لذا با توجه به شباهت موجود توالی ها، از یک Sox2-TALE-TF که قبلا جهت افزایش بیان ژن Sox2 در سلول های انسانی استفاده شده بود برای تست فعالیت TALE-TF ها در سلول های فیبروبلاست گاوی استفاده گردید. جهت اندازه گیری میزان فعالیت TALE-TF ها در سلول های فیبروبلاست گاوی از آنالیز بیان ژن (qRT-PCR) و یک سیستم گزارشگر رنگ فلورسنت mCherry تحت کنترل پروموتر minCMV استفاده گردید. بررسی عکس های میکروسکوپ فلورسنت نشان داد که پروموتر minCMV در سلول های فیبروبلاست گاوی به شکل کاملا قوی عمل می کند و به عنوان یک گزارشگر برای فعالیت TALE-TF ها قابل استفاده نیست. آنالیز نتایج بیان ژن Sox2 گاوی با استفاده از تکنیک qRT-PCR نشان داد که بیان ژن Sox2 در سلول های فیبروبلاست گاوی ترانسفکت شده با Sox2-TALE-TF به میزان 529/3 برابر افزایش داشته است. نتایج این تحقیق نشان داد که TALE-TF ها به عنوان فاکتور های رونویسی مصنوعی می توانند جهت افزایش بیان اندوژنوس ژن ها در سلول های گاوی به کار برده شوند.
  کلیدواژگان: فیبروبلاست گاوی، پروموتر minCMV، ژن Sox2، TALE، TFs
 • محمد تیموریان، علی اصغر اسلمی نژاد، محمد مهدی شریعتی صفحات 96-103
  در انتخاب ژنومیک، صحت پیش بینی ارزش های اصلاحی در جمعیت تحت انتخاب اثر زیادی بر موفقیت این روش انتخاب دارد. تعداد و نوع حیوانات در جمعیت مرجعی که برای برآورد اثرات نشانگری از آن استفاده می شود از عوامل موثر بر صحت پیش بینی ها می باشند. ترکیب اطلاعات سایر جمعیت ها نیز بر صحت پیش بینی ها اثر داشته و می توان در جمعیت های کوچک برای افزایش کارایی انتخاب ژنومیک از آن استفاده کرد. در مطالعه حاضر به منظور بررسی عوامل موثر بر ایجاد جمعیت مرجع در انتخاب ژنومیک، گاوهای هلشتاین ایران شبیه سازی و اثر تعداد و نوع حیوانات جمعیت مرجع، میزان رابطه حیوانات این جمعیت با جمعیت تحت انتخاب و وارد کردن اطلاعات سایر جمعیت ها بر صحت پیش بینی ها بررسی شد. صحت پیش بینی ها با افزایش تعداد حیوانات نر در جمعیت مرجع به طور معنی داری افزایش یافت که این افزایش صحت با افزودن حیوانات ماده نیز به میزان کم تری مشاهده گردید و نشان دهنده رابطه مستقیم بین صحت پیش بینی ها و تعداد حیوانات جمعیت مرجع می باشد. هر چه از میزان رابطه خویشاوندی بین جمعیت مرجع با حیوانات تحت انتخاب کاسته شد، صحت پیش بینی ها نیز کاهش پیدا کرد که علاوه بر اینکه نشان دهنده اهمیت میزان رابطه خویشاوندی بین دو جمعیت مرجع و تحت انتخاب می باشد، لزوم تکرار برآورد اثرات نشانگری را در طول زمان نشان می دهد. ترکیب اطلاعات سایر جمعیت ها صحت را به میزان زیادی بهبود بخشید. در نتیجه می توان برای تشکیل جمعیت مرجع در ایران علاوه بر استفاده از گاوهای ماده در کنار گاوهای نر از اطلاعات سایر کشورها نیز بهره برد.
  کلیدواژگان: انتخاب ژنومیک، جمعیت مرجع، شبیه سازی، هلشتاین ایران
 • بهاره اعتقادی، نوید قوی حسین زاده، عبدالاحد شادپرور صفحات 104-112
  هدف از این پژوهش برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات میانگین افزایش وزن روزانه از تولد تا سه ماهگی (ADGa)، از تولد تا شش ماهگی (ADGb) و از سه ماهگی تا شش ماهگی (ADGc) و هم چنین نسبت های کلیبر منطبق با افزایش وزن های روزانه فوق الذکر (KRa، KRb و KRc) گوسفندان استان گیلان بود. داده ها و اطلاعات شجره در طی سال های 1373 تا 1390 به وسیله سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان جمع آوری شده بود. آزمون معنی داری اثرات ثابت موثر بر صفات مورد مطالعه با استفاده از رویهGLM نرم افزار SAS انجام گرفت. اثر ترکیبی گله- سال- فصل، جنس بره و سن مادر هنگام زایش بر تمامی صفات مورد مطالعه معنی دار بودند. پارامترهای ژنتیکی بر اساس 6 مدل حیوانی مختلف و با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده نرم افزارWombat برآورد شدند. مناسب ترین مدل بر اساس معیار اطلاعات آکایک تعیین شد. بر اساس بهترین مدل، وراثت پذیری مستقیم برای ADGa، ADGb و ADGc و هم چنین نسبت های کلیبر منطبق با افزایش وزن های روزانه فوق الذکر به ترتیب برابر 79/0، 18/0، 06/0، 25/0، 53/0 و 07/0 بود. همبستگی ژنتیکی مستقیم بین صفات KRb و KRc کم ترین (48/0-) و بین صفات ADGc و KRaبیش ترین (94/0) مقدار را داشت. همبستگی فنوتیپی در دامنه 37/0- تا 90/0 قرار داشت و همبستگی محیطی نیز از 55/0- تا 90/0 متغیر بود. برآورد پارامتر های ژنتیکی صفات رشد در این مطالعه نشان می دهند که در گوسفندان استان گیلان تنوع ژنتیکی کافی و در حد سایر نژادهای گوسفند در ایران وجود دارد و هم چنین پیشرفت ژنتیکی برای این صفات به وسیله انتخاب امکان پذیر است.
  کلیدواژگان: ارزیابی ژنتیکی، صفت رشد، گوسفند دنبه دار، وراثت پذیری
 • سمیه حسنوند، حسین مهربان، علی صادقی سفیدمزگی صفحات 113-119
  به منظور تخمین پارامترهاو روند ژنتیکی تداوم شیردهی از تعداد 2487378 رکورد روز آزمون متعلق به336164 راس گاو هلشتاین شکم اول ایران متعلق به 2581 گله که در طی سال های 1371 تا 1391 زایش داشتند، استفاده شد. برای محاسبه تداوم شیردهی از پارامترهای برآورد شده تابع وود، توسط نرم افزار R استفاده گردید. آنالیز عوامل موجود در مدل جهت ارزیابی ژنتیکی تداوم شیردهی با کمک نرم افزار SASانجام گردید که همگی معنی دار بودند. اجزای واریانس ژنتیکی افزایشی، فنوتیپی و وراثت پذیری براساس مدل دام تک صفته با استفاده از نرم افزار WOMBAT محاسبه گردیدند. واریانس ژنتیکی افزایشی، فنوتیپی ووراثت پذیری صفت مزبور به ترتیب 03/0، 37/0 و 08/0 برآورد شدند. مقادیر روندهای ژنتیکی و فنوتیپی به ترتیب حدود 01/ و 022/0 برآورد شدند که هر دو از لحاظ آماری معنی دار بودند. نتایج این پژوهش نشان داد که روند ژنتیکی و فنوتیپی تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران مثبت و مطلوب بوده است.
  کلیدواژگان: مولفه های واریانس، صفات تولید شیر، وراثت پذیری
|
 • Ali Razzaghi, Reza Valizadeh, Mohammad Tarahimi Pages 1-11
  Introduction
  Demands of agricultural products, particularly in developing countries, are increasing rapidly. Consequently, land and water resources are unable to sustain such demands. For decades, rangelands in Africa, West and Central Asia suffered from overgrazing and many areas are severely degraded. Range vegetation used to be the main feed resource for livestock particularly in the arid and semi-arid regions such as Iran. Soil and water salinity is another major constraint affecting dry land agriculture and following animal production as soil salinization is a major environmental problem in Iran. Climate change, human activities, reduced vegetation and a rising water table are contributing to expansion of saline soils worldwide. Halophytic plants can be regarded as feed resources for ruminants in Iran as identified 354 different species growing on highly saline sites. These plants are naturally grown or cultivated in salt affected lands such as in saline semi-deserts and could have great potentialities particularly as sources of livestock fodders. However, wide intra- and inter-plant species variations in productivity, palatability, chemical composition, and nutritive value depend on seasonal changes, environmental conditions and management practices. Salt marsh plants, in particular chenopods forages, are relatively low in metabolizable energy and high in ash content. Data derived from many studies, on average values of chemical composition, crude fiber (3.4 to 14 percent) and dry matter digestibility (more than 60 percent) of most dominant halophytes in the Near East region have been determined. The aim of the study was to assess nutritive value of three most dominant halophytes in Semnan Province through determination of chemical compositions, in situ degradability and in vitro gas production techniques.
  Materials And Methods
  Nutritive value of Atriplex (A. canesences), Salsola (S. rigida) and Aeluropus (A. littoralis) were evaluated through determination of chemical compositions, in situ degradability and in vitro gas production techniques using three fistulated steers. The samples were collected at seed ripening period from Research Station in arid zone of Semnan Province and analyzed for chemical composition including crude protein (CP),ether extract (EE), ash, neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), Ca, P, Na, K, Mg, Cl and S contents. Then, the samples were tested in an in vitro gas production method (96 h incubation) and batch rumen culture system (24 h incubation). The asymptotic gas production system (A) and lag time (L) parameters and also in vitro DM disappeared (IVDMD), organic matter digestibility (OMD), metabolizable energy (ME), short chain fatty acids (SCFA), N-NH3 content and pH were calculated. Subsequently, to determine the nutrients degradability of the plants, three fistulated steers were used. Approximately 5 g of each ground plant was weighed into Dacron bags with a pore size of 50 µm. Bags were incubated for 0, 2, 4, 6, 8, 12, 24, 36, 48, 72, 96 and 120 h in the rumen. Zero-hour bags were only presoaked and washed. After rumen incubations, bags on were rinsed immediately with cold tap water, washed and dried at 60 ºC for 48 h to determine DM degradability. The residues from incubation time were used for determination of nutrient content (CP and NDF). Rumen degradation parameters of CP and NDF were estimated using the NLIN procedure of SAS.
  Results And Discussion
  All of these halophytic plants had high concentrations of Na, K, and Cl, and low levels of Ca, P and Mg. Moreover, the CP and ash contents of these plants were considerably high. It would be noticed that much of halophyte nitrogen is associated with non-protein compounds such as nitrates, glycine, betaine and proline. Other reports showed Atriplex shrubs contained higher level of ash. This result might be attributed to effects of salinity on cation accumulation as concentrations of some minerals in Atriplex spp. are higher than those recommended for ruminants and seem to reduce voluntary feed intake. There are variation between our found with results from other studies which is attributed to the difference in species, geographical regions, seasons and soil type. The asymptotic gas production system (A) and lag time (L) parameters were highest for Aeluropus. Also, OMD, ME, and SCFA parameters in Aeluropus were higher than Atriplex and Salsola. Furthermore, significant increase in gas produced after 96 h incubation was observed with Aeluropus in comparison to other plants. These results indicate that higher protein and lower NDF contents in Aeluropus may be attributed to different in gas production parameters. The amounts of OMD and ME were in line with results in other reports. However, the average fermentation rate (AFR) and pH were similar for halophyte plants. The rapidly degradable fractions of DM and CP of Salsola (28.42 and 55.68 %) were higher than those for Atriplex (23.24 and 48.7 %) and Aeluropus (21.50 and 51.28 %) which is associated with lower NDF and higher Ash contents in Salsola. On the other hand, degradability potential of DM and NDF of Aeluropus (52.42 and 75.82 %, respectively) were higher than those for Atriplex and Salsola. Moreover, Salsola showed the lowest effective degradability for NDF as measured at different outflow rates.
  Conclusion
  Overall halophyte plants were high in ash (Na, Cl and S) and CP but low in energy. Salsola plant may have better palatability because of lower NDF content and more soluble fraction (a) than to Aeluropus and Atriplex. The measured data in this study suggest that these halophytic plants can be regarded as feed resources for ruminants in the arid zones of Iran.
  Keywords: Halophytic plants, Chemical composition, Gas production, Degradability
 • Afrooz Sharifi, Morteza Chaji, Tahereh Mohammadabadi Pages 12-22
  Introduction
  Sugarcane (Saccharum officinarum) is widely cultivated in south west of Iran for production of sugar. After harvest, a lot of sugarcane tops remain on the farm that can be used to feed ruminants. The total digestible nutrients (TDN) and crude fiber of sugarcane top is about 72% and 39%, respectively. The digestibility of dry matter (54%) and crude protein (39%) of sugarcane top is low. Large amount of sugarcane top is wasted or burned annually. The sugarcane tops is important as forage for feeding of livestock. Preparation of sugarcane tops silage is a useful method to store and using it in whole seasons, prevent from wasting at the harvesting season and rich it using additives. Due to the low fermentable carbohydrate, and fibrous nature of sugarcane top, its durability of silage is short and quality of silage is inappropriate. Therefore, different methods can be used to enrich and enhance durability. The digestible protein of sugarcane top is low, so a proper nitrogen source is useful to improve the nutritional value of the sugarcane top. Using urea and molasses individually, is not suitable method for long term storage of sugarcane tops silage. The acids prevents from degradation of proteins in the silage, and decrease the pH rapidly. The bacteria have the most important role in digestion and degradation of starch, protein and plant cell wall. The aim of present experiment was to study the effect of sulfuric acid added to sugarcane top silage on digestion activity of rumen bacteria and whole rumen microorganisms, and followed by to compare the digestibility of sugarcane silage treated with urea + molasses and sulfuric acid between Holstein cattle and Khuzestan water buffalos.
  Materials And Methods
  The experimental treatments were ensiled sugarcane top by some additives included: 1) untreated (no additive) 2) urea (1%) + molasses (3%), 3) sulfuric acid (2.4% dry matter weight), 4) Both, urea+molasses and sulfuric acid. Rumen fluid was taken from buffalo and Holstein cow through rumen fistula.
  Results And Discussion
  The in vitro digestibility of dry matter (DM) of sugarcane top silage by total rumen microorganisms of cow was more than buffalo. Regardless of the type of animal, digestibility of DM by whole rumen microorganisms for urea+molassses and acid, and digestibility neutral detergent fiber for acid was highest amount (P
  Keywords: Two stage digestion, Silage, Specific rumen bacteria culture medium
 • Hasan Aliarabi, Amir Fadayifar Pages 23-33
  Introduction
  Zinc (Zn) is cofactor of more than 300 enzymes and is needed for growth, DNA synthesis, immunity and other important cellular processes (Wood, 2000). Cobalt (Co) has been demonstrated to be an essential nutrient for ruminants and is required by ruminal microorganisms for the synthesis of vitamin B12 (McDowell, 2000). Selenium is an integral component of the enzyme glutathione peroxidase (GSH-Px) which neutralizes the effects of hydrogen peroxide and lipid hydroperoxide (Awadeh et al, 1998). Trace element deficiencies occur most frequently in the grazing animal where the use of extra food is limited. Supplementation of these grazing ruminants with trace elements can prove difficulties. Trace elements can be supplemented in different ways. For example, the free-access methods (minerals, licks and blocks), but this suffers from variable intakes (Kendall, 1977). Oral drenches require frequent dosing in order to prevent deficiencies due to the short acting response of this type of supplement (Kendall et al., 2000). Injections require long term storage within the animal or frequent dosing. The controlled release bolus route should provide each animal with a consistent dose in line with its requirements sustained over a long period of time, such that one treatment of the animals should ensure adequate trace element cover for a number of months. The objective of our study was to determine the effects of slow-release bolus (Zn, Se and Co) on some blood metabolites and performance of male and female Mehraban lambs.
  Materials And Methods
  To conduct this experiment, 20 male and 20 female Mehraban lambs with average body weight of 30.37±1.71 kg grazing on the waste of agricultural land were used in a completely randomized design as 2×2 factorial experiment for 70 days. Treatments consisted of: 1) control male lambs not receiving slow-release bolus; 2) control female lambs not receiving slow-release bolus; 3) male lambs receiving a slow-release bolus; and 4) female lambs receiving a slow-release bolus. Final body weight, average daily gain, zinc, selenium, copper, iron, vitamin B12 concentrations of plasma, serum alkaline phosphatase activity, GSH-Px activity in whole blood and concentrations of serum T3, T4 and ratio of T3 to T4 were determined on days 35 and 70. Data collected for different parameters and determined in different days, were analyzed as repeated measures in a completely randomized design. The model used for analysis was: Yijkl = µ + Ai + Bj + ABij + Eaijl + Ebijkl Where µ is overall mean, Ai: effect of treatment i, Bj: effect of day, ABij: interaction effect of treatment × day, Eaijl: error A, Ebijkl: error B. Duncan’s multiple range tests was used for comparison of means, considering P ≤ 0.05 as the significant level. The MIXED procedure of SAS (SAS Institute, 2004) was used for analysis of data.
  Results And Discussion
  The average final body weight, average daily gain, plasma concentrations of zinc and selenium, alkaline phosphatase and glutathione peroxidase activity, plasma concentrations of vitamin B12 in groups receiving slow-release bolus were significantly higher than the control group(P
  Keywords: Slow, release bolus, Trace element, Lamb, Performance
 • Mohammad Javad Agah, Hasan Nasiri Moghadam, Abolghasem Golian, Ahmad Reza Raji, Reza Farhoosh, Asghar Zarban Pages 34-46
  Introduction
  Antibiotic feed additives have long been used as growth promoters (10). However, consumers and health authorities increasingly dictate that the use of synthetic food additives should be phased out and, where possible, only natural products should be used. Hence, alternatives from natural sources with potential antioxidant activity are investigated (16). Olive leaves are a good source of several antioxidants including oleuropeoside compounds such as oleuropein and verbascoside, and flavonoid compounds such as luteolin, luteolin-7-glucoside, apigenin-7-glucoside, diosmetin, diosmetin-7-glucoside, rutin and catechin, and simple phenolic compounds such as tyrosol, hydroxytyrosol, vanillin, vanillic acid and caffeic acid. Oleuropein, the most prominent compound, may reach concentrations of 60 - 90 mg/g dried leaves (8). Most of these phenolic compounds have been shown to possess substantial antimicrobial and antioxidant activities in vitro. However, in vivo investigations on the antioxidant and antimicrobial activities of olive leaves as a dietary supplement to food producing animals have not been conducted (33). The present study was designed to evaluate the effects of dietary α-tocopheryl acetate, olive leaf powder (OLP) and olive leaf extract (OLE) as feed additives on the growth performance and small intestinal morphology of male broilers.
  Materials And Methods
  The experimental protocol was approved by the Animal Care Committee of the Ferdowsi University of Mashhad, Iran. The chickens (120 Ross 308 male birds) were placed at one day old in a single colony in a floor pen containing fresh wood shavings to a depth of 10 cm, and all were fed on a starter ration. At 7 d old, 6 replicate cages containing four chicks selected at random were assigned to each of 5 dietary treatments using a completely randomized design, giving a total of 30 experimental cages. The study was completed at 28 d of age. Dietary treatments included a negative control group (NC) fed a corn soybean meal based diet without feed additive supplementation, a positive control (PC) group fed a diet with 250 mg of α-tocopheryl acetate/kg, a test group OLP fed with 10 g of olive leaf powder/kg, and two test groups remaining OLE fed with 120 or 240 mg of olive leaf extract/kg. The birds were provided with one hour of darkness following a period of 23 h light, from the start to the finish of the study. Each cage was provided with a single feed trough and nipple line, with three nipples per cage, to provide ad libitum access to feed and water. On day 7, 14, 21 and 28, body weight and feed intake were measured after a 6-h fast to determine average daily gain, average daily feed intake, and feed conversion. On d 28, one bird per cage randomly selected and killed to determine small intestinal morphology and lymphoid organ weights. Sample sections (2. 5 cm in length) were taken from the middle region of the jejunum. The tissues were stained for measurement of villus length, villus width, crypt depth and thickness of muscle layer. The General Linear Models of SAS (17) were used to analyze all the data.
  Results And Discussion
  Chicks fed with diet containing 240 mg of OLE/kg had the highest average daily gain. ِِDressing percentage and the percentage of breast muscle in the carcass were significantly higher for chicks fed diets supplemented with OLP and OLE compared with those fed NC diet. Similar to our results, Chinese herbal medicine supplementation enhanced BW gain of female broiler chicks at 7 to 21 day of age, when compared with the non-supplemented group. There were no significant differences in daily feed intake between the different treatments from 7 to 21 day of age (17). Also Christaki et al. (12) found that laying Japanese quails diet supplementation with olive leaves (10 g/kg or 20 g/kg) resulted in a tendency (p = 0. 054) for higher egg production percentage. The benefits of dietary olive leaves are possibly due to the presence of polyphenols and particularly oleuropein, the main active component in this material (12). The inclusion of OLP and/or OLE in diet significantly decreased the relative lengths of duodenum. Villus height, crypt depth, epithelial thickness and surface area for absorption villi were significantly increased in diets containing OLP and/or OLE compared with NC fed birds. Intestinal morphology can reveal some information on gut health. A shortening of the villus reflects villus atrophy and a decrease in surface area for nutrient absorption. The crypt can be regarded as the villus factory, and a large crypt indicates fast tissue turnover and a high demand for new tissue (21). The gastro protective potential of OLE is probably related to its ability to maintain the cell membrane integrity, by its ant lipid per oxidative activity that protects the gastric mucosa against oxidative damage and by its ability to strengthen the mucosal barrier, the first line of defense against exogenous damaging agents (14).
  Conclusion
  The use of OLP and/or OLE as feed additives in diet may affect chick performance and gut health. Although, it seems that further experiments are needed to elucidate the mechanisms underlying the enhanced growth of chickens by OLP and/or OLE.
  Keywords: Broiler, Olive leaf extract, Performance, Intestinal morphology
 • Mohammad Ali Behrooz Lak, Ahmad Hasan Abadi, Hasan Nasiri Moghadam, Hasan Kermanshahi Pages 47-57
  Introduction
  Dietary supplementation of medicinal plants as antibiotic replacement is a new approach in modern poultry farming systems. In poultry production, the main effects of medicinal plants are focused on the intestinal tract and its microbial flora. One of these medicinal plants is cinnamon that is known with scientific name cinnamon zeylanicum. Cinnamon verum (syn. Cinnamomum zeylanicum) is a native of Sri Lanka and south India, but bark and leaf are widely used as a spice throughout the world. Cinnamaldehyde and eugenol are two very important terpenoids found in cinnamon, which are known as bioactive substances with potential health effects. They have intense antimicrobial, antifungal, and antioxidant properties. Cinnamon constituents possess antioxidant action and may prove beneficial against free radical damage to cell membranes.
  Materials And Methods
  This study was investigated the comparative effects of different levels of cinnamon powder (CNP), antibiotic (virginiamycin) and probiotic (primalac) on blood parameters and immune system in broiler chicks for 42 days using a completely randomized design. A total of 384, day-old male broiler chicks (Ross 308) were randomly assigned into 8 treatments with 4 replicates and 12 chicks each. The experimental treatments consisting of: Basal diet (BD), BD + 0.1% CNP, BD + 0.2% CNP, BD + 0.3% CNP, BD + primalac, BD + 0.2% CNP + primalac, BD + virginiamycin and BD + 0.2% CNP + virginiamycin. Virginiamycin was supplemented at 15 g/ton to the starter and 10 g/ton to the grower and finisher diets. Also primalac was added at 900 g/ton to the starter, 454 g/ton to the grower and 225 g/ton to the finisher diets. At the end of each phase, the average daily feed intake (ADFI), average daily weight gain (ADWG) and feed conversion ratio (FCR) for each group of birds were calculated and mortality was daily weighed, recorded and used to correct the FCR. At 42 d of age, one bird from each replicate with average pen weight was selected, blood samples were taken from wing vein and determined triglyceride, total cholesterol, ALT, AST, total protein and glucose in blood serum samples. SRBC (Sheep red blood cell) and CBH (Cutaneous basophil hypersensitivity) test were used to assessment of humoral and cellular immunity, respectively.
  Results And Discussion
  Apart from feed intake at starter period, dietary treatments had no significant effect on performance characteristics at starter, grower and finisher periods. The humoral immunity results showed that in first and second titer of SRBC test, IgG had lonely significant difference. In second titer of SRBC test, the response against antigen is faster and more powerful. Birds fed BD + 0.1% CNP had high second titer of IgG compared to treatments containing antibiotic and probiotic. Hypersensitivity test showed the treatment BD + 0.2% CNP + probiotic (primalac) increased toe membrane thickness at 24 hours after injection PHA-P solution. As cinnamon has potential broad antimicrobial and antioxidant activities, immune responses were expected to be elevated. It has been proved that herbal extracts increase anti-body titration against SRBC which herbal extracts stimulate immune response by increasing vitamin C and phagocytic cells activity. Immune responses using probiotics, medicines and plant extracts in the diet increases that were consistent with the results obtained in this study. Serum glucose and cholesterol levels were reduced with levels of 0.2% and 0.1% of CNP respectively. Cinnamon zeylanicum inhibits the hepatic 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA (HMG-CoA) reductase activity, resulting in lower hepatic cholesterol content and suppresses lipid peroxidation via the enhancement of hepatic antioxidant enzyme activities. It is known that an unidentified factor present in cinnamon as methyl hydroxy chalcone polymers (MHCP). It was reported that MHCP presented in cinnamon increased insulin dependent glucose metabolism roughly 20 fold in vitro. Reduce serum glucose indirectly reduce the production of cholesterol, thereby reducing glucose to pyruvate production and reduced CoA which is a precursor of cholesterol.
  Conclusion
  This study showed that inclusion of CNP in broiler diets had not remarkable effects on performance, but the use of herbal additives such as cinnamon and probiotics as alternatives to antibiotics into diet may improve humoral and cellular immune responses and decreased serum glucose and cholesterol levels in the broiler chicks, thereby it can be useful meat quality of bird and human health.
  Keywords: Cinnamon powder, Probiotic, Blood parameters, Immune system, Broiler chicks
 • Javad Izy, Heydar Zarghi Pages 58-65
  Introduction
  With using multiple linear regression (MLR), can simultaneously analyses several different variables, but to get the desirable results from the MLR, the samples must be much and accurate. Therefore, this method has high sensitivity and may cause errors in results. In addition, to use this method, the variable must have normal distribution and modification follow from a linear relationship. Artificial Neural Network (ANN) technique is used to solve a wide range of problems in science and engineering, particularly for some areas where the mathematical modeling methods fail. Nowadays, the ANNs are one of the most powerful modeling techniques to model complex nonlinear, multidimensional function relationships without any prior assumptions about the nature of the relationships. Artificial neural network models are different from mathematical modeling approaches in their ability to learn relationships between dependent and independent variables through the data itself rather than assuming the functional form of the relationships. A well trained ANN can be used as a predictive model for a specific application. The prediction by a well-trained ANN is normally faster than the mathematical models. Several authors have shown greater performances of ANN as compared to regression models. An ANN model can predict multiple dependent variables based on multiple independent variables, where a mathematical model is only able to predict one dependent variable at a time. Therefore, this study was designed to evaluate the prediction of production performance of laying hens using the neural networks and nonlinear regressions.
  Materials And Methods
  Review the four consecutive, information were obtained from a laying hen farm. Data mining methods include: three-layer perceptron neural network, four-layer perceptron neural network, radial basis function (RBF) neural network and multiply linear and nonlinear regression. In linear model, the variables of age flock, month of production, feed intake have been considered as the predictor variable and production (percent and egg mass production and feed conversion ratio) have been considered as the response variable. Three steps were taken to select an optimal ANN model. The first step was to determine the best number of hidden layers, number of neurons in each hidden layer, and activation function. The best models were selected on the basis of training and prediction accuracy. The second step was to work with the selected models to find the optimum epoch size. The third step was to find the optimum learning rate and momentum values. The evaluating method for selecting the optimal ANN was based on the minimization of deviations between predicted and measured values.
  Results And Discussion
  The aim of this study is to obtain an ANN model with minimum errors in training and testing. Nonlinear regression models were compared with Neural Network models. All the models are compared using the coefficient of determination (R2) and Mean Absolute Error (MAE). The results showed that the artificial neural networks compared the regression models and between different artificial neural networks the RBF model had better curve fitting for laying hen production performance indicators included; egg production (% / b/ d), egg mass (g/ b/ d) and feed conversion ratio in front of age and this fact shows that even for spiral data artificial neural network works well. Therefore, we can use these models for complex situations.
  Conclusion
  The obtained results revealed that the ANN model may efficiently be fitted into the laying hen production performance include percentage and egg mass and feed conversion ratio of hen flocks. Results showed that the method of radial basis function (RBF) neural networks acts better than other models in predicting the production performance of laying hens. So we can conclude RBF model performed better predict laying hen performance.
  Keywords: regression models, artificial neural networks, production performance, laying hens
 • Mosab Ahmadi, Mohammad Amir Karimi Torshizi Pages 66-76
  Introduction
  The poultry industry has a crucial role in production of nutritious food for human consumption. Good quality feeds and rational nutrition are essential preconditions for obtain high producing healthy animals and economic prosperity in a flock. Antibiotics are worldwide used so far in animal husbandry to improve animal products, but nowadays the application of antibiotics as feed additives has been restricted. Therefore researchers have looked for new feed additives that are not harmful to human health. Previous studies related to humates have focused mainly on the growth of germinal tissue in seed. Humic acid based mixtures have the potential to be an alternative to antibiotic growth promoters in animal diets. The idea of using humates as feed additives in animal nutrition is new; in this research we investigated the effects of vermi-humus as an Iranian source of humic acid. Vermi-humus is final product of organic matter degradation by earth worms (Eisenia fotida). There are no information about nutritional effects of vermin-humus in poultry nutrition. The aim of the present study was to evaluate the effects of different levels of vermi-humus and virginiamycin on Japanese quail.
  Materials And Methods
  The treatments were considered as 6 levels of vermi-humus (0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 and 2 %) and 0.15 % virginiamycin and a control diet in a randomized complete block design with 4 replicates and 10 birds in each cage. Therefore, 8 experimental dietary treatments were studied during 4 weeks. Water and feed were provided ad libitum, and lighting was continuous throughout the experimental period. The effects of these treatments were evaluated by general health indices such as growing performance, feed conversion ratio, viability, production efficiency factor, carcass percentage, relative organ weights, ileal microbial count, some serum biochemical indexes, and some meat quality parameters. The data were subjected to analysis using a General Linear Model procedure of SAS for the randomized complete block design. Differences between means were determined by Duncan’s multiple range test.
  Results And Discussion
  The lowest and the highest feed conversion ratio were related to 0.6 % vermi-humus and 2 % vermi-humus respectively. Dietary supplemention of different levels of vermi-humus did not influenced the viability percentage. There was no significant difference among birds that fed with supplemented diets with different levels of vermi-humus in compared with control group. in terms of Production efficiency factor. The lactic acid bacteria and streptococci counts in the 0.8 % vermi-humus were increased compared with other groups, moreover the Gram-negative bacteria count in this group showed a significantly reduction compared to other groups. The highest and the lowest concentration of serum cholesterol were observed in virginiamycin and 0.6 % vermi-humus, respectively. Serum triglyceride in the 0.8 % vermi-humus group showed a significantly decrease. The highest concentration of uric acid was observed in serum of birds that received virginiamycin. There was no significant difference among groups in terms of relative weights of heart, liver, proventriculus, and gizzard due to feeding vermin-humus. Also hematocrit, hemoglobin, High density lipoprotein, total protein, albumin, phosphorus, percentage of tibia ash and meat ash were not affected by experimental treatments. The highest concentration of calcium was observed in serum of birds that fed with 0.6 % vermi-humus. The highest meat fat contents were related to of 0.6 % and 0.8 % vermi-humus, also the highest water holding capacity was observed in these groups and treatments with 1 % vermi-humus had a minimum malondialdehyde concentration. The positive effects of humic acid as a feed additive in this study were supported by the other studies, although some others do not demonstrated any beneficial effect of humate substances. Performance differences due to humate supplementation observed in the literature might result from the compositional differences among the commercially available humate products.
  Conclusion
  Overall, these results show that supplementing Japanese quail diets with vermi-humus at a level of 0.6-0.8 % can be used to improve quality of bird’s products along with beneficial effects to birds and humans. Therefore vermi-humus might be promising alternatives for antibiotic growth promoters as pressure to eliminate antibiotic growth promoters in animal feed increases. The vermi-humus offers a good alternative to improve quails production. These results show that vermi-humus at level of 0.6-0.8 % can be used to improve quality of bird’s products along with beneficial effects to birds and humans.
  Keywords: Japanese quail, Blood parameters, Performance, Vermi, humus
 • Ehsan Shahrami, Mahmood Shivazad, Hasan Rokni Pages 77-86
  Introduction
  Induced molting is a process that stimulates natural molting events. When birds return to full feed, a new plumage develops and the birds resume egg peroduction at a higher rate with better egg quality. Induced molting extends the productive liffe of commercial chicken flocks and results in substantial reduction in the number of chickens needed to produce the nation's egg supply. However, molting induced by feed withdrawal (FW) case discomfort and stress in hens. Stress causes a general deterioration of the well-being of chickens, usually involving a cascade of physiological adaptive responses that include changes in plasma levels of blood metabolites. The aim of the present study was determine the effects of alfalfa and feed deprivation on molt performance, some blood parameters changes during molt period and post-molt production of commercial laying hens.
  Materials And Methods
  This experiment was carried out trough a completely randomized design with 108 of Hy-line W-36 laying hens at the 74 week of age in 3 treatments and 6 replicates (with 6 birds in each replicate). The using treatments for 12 days molt period were included: 1- control group fed with layer ration (FF), 2- feed withdrawal group (FW), 3- group fed with 90% alfalfa and 10% layer ration (A90). Blood sample was collected on day 0 (before any treatments began), 3, 6, 9 and 12 of molting period and serum concentration of triglyceride, cholesterol, glucose, calcium and uric acid were measured. At the end of this period, all hens return to the layer ration. Egg production was monitored for 12 weeks after the end of the molting period.
  Results And Discussion
  Results indicated that, triglyceride, calcium and uric acid levels were generally lower in molted hens compared with nonmolted hens during the molt period. On days 3 and 6 of molting, FF hens exhibited higher blood triglyceride levels than FW and A90 hens. In addition, the triglyceride levels measured in the A90 hens were significantly lower (P
  Keywords: Forced molting, Alfalfa, blood parameters, Performance, Laying hens
 • Yasaman Shamshirgaran, Mojtaba Tahmoorespur, Hesam Dehghani, Mohammadreza Nassiry Pages 87-95
  Introduction
  Cellular processes can be controlled by induction or repression of gene expression by introduction of exogenous genes and RNA interference (RNAi), respectively. However, the use of recently-developed specific DNA-binding transcription factors offer various advantages when compared to the exogenous gene introduction and RNAi for up or down regulation of gene expression. Sox2 gene encodes one of the most important transcription factors involved in the pluripotency state of mammalian cells. In this study the potential use of Transcription Activator-Like Effector-Transcription Factors (TALE-TFs) for endogenous up-regulation of Sox2 gene in cattle fibroblast cells were examined.
  Materials And Methods
  At first, a 320 base pair region of bovine Sox2 gene were sequenced and showed a 93.44% identity with its human orthologs. Based on the sequencing results, a previously reported Sox2-TALE-TF for human Sox2 gene was used for testing the functionality of TALE-TFs in cattle fibroblast cells. Cells were cultured in Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM) supplemented with 50 µg/ml Penicillin and Streptomycin (Invitrogen), 1% non-essential amino acids, and 10% fetal bovine serum (FBS). For detecting the Sox2-TALE-TF activity the qRT-PCR technique and a florescent based reporter system under the control of minCMV promoter were used. For quantitative RT-PCR analysis of Sox2 mRNA levels, the cells were lysed, and total RNA isolated by using the RNeasy kit (Qiagen Inc.) and subsequently cleaned up with Turbo DNase (Ambion) according to the manufacturer’s instructions. Reverse transcription reaction was carried out using SuperScript™ III First-Strand Synthesis System for RT-PCR (Invitrogen) according to the manufacturer’s instructions. Real-time PCR analysis was performed on the 7900HT Fast Real-Time PCR system (Applied Biosystems) at standard reaction conditions using Power SYBR Green PCR Master Mix (Applied Biosystems). Briefly, after a 2 min denaturation at 95 °C, 40 cycles carried out at 95 °C for 15 s, 58 °C for 30 s and 72 °C for 30 s. Relative mRNA levels calculated with the ∆∆CT method were analyzed using SDS Version 2.4.1 software. Data presented are from an experiment with three replicates.
  Results And Discussion
  A set of known and as yet not understood molecular mechanisms regulate the expression of genes at (post-) transcription and (post-) translation stages in eukaryotic cells. It is generally agreed that there are three main routes of influence including; 1) combinatorial fashion of regulators and DNA 2) modulation through interaction of a control factor with the transcription machinery and 3) epigenetic modifications, are responsible for regulating gene transcription in various cell types. As a result of these mechanisms, the Sox2 gene is differentially expressed in a variety of embryonic cells and adult differentiated cell types. We choose the Sox2 gene for testing TALE-TF functionality in cattle fibroblast cells due to its well-known promoter structure as well as the lack of the evidence of methylation in the immediate regulatory regions. Our data shows that the Sox2 gene already has a basal level of expression in cattle fibroblast cells, indicating that Sox2 promoter has some activity in bovine fibroblast cells. As a proof of concept, we first tested activity of Sox2-TALE-TF in HEK293 cells. Florescent microscopy results showed that minCMV promoter has high level of activity in cattle fibroblast so it would not be considered as a suitable reporter of TALE-TF functionality. Analysis of qRT-PCR results for sox2 gene in cattle fibroblast, however, showed that Sox2 expression has been increased by 3.529 fold changes in transfected cells. Several mammalian genes have reportedly been targeted with TALE-TFs, however, fold changes in abundance of targeted gene transcripts rarely is above 5 times when individual TALE-TFs were tested. A number of factors affecting TALE-TFs activity have been reported, however, due to cell type specific chromatin state, multiple cis- and trans-acting regulatory elements and epigenetic modifications are involved in the regulation of gene expression, therefore it is very difficult to predict the efficacy of a TALE-TFs without experimental validation.
  Conclusion
  In summary current study indicated that TALE-TFs as artificial transcription factors have the ability to increase the endogenous expression of genes in cattle fibroblast cells.
  Keywords: Cattle fibroblast, Sox2 gene, MinCMV promoter, TALE, TF
 • Mohammad Teimurian, Ali Asghar Aslaminejad, Mohammad Mahdi Shariati Pages 96-103
  Introduction
  Genomic selection refers to selection decisions based on genomic breeding values (GEBV). The GEBV are calculated as the sum of the effects of dense genetic markers across the entire genome, thereby potentially capturing all the quantitative trait loci (QTL) that contribute to variation in a trait. The QTL effects, inferred from markers, are first estimated in a large reference population with phenotypic information. In subsequent generations, only marker information is required to calculate GEBV. The success of genomic selection depends on the potential to predict genomic breeding values (GEBVs) with high accuracy. Genomic selection relies on relationships between individuals to accurately predict genetic value. Accuracy of genomic prediction is highly dependent on the size and type of the reference population (RP) used to estimate marker effects. For small populations, including information from other populations could improve this reliability. A usual strategy is to pool data from other populations.
  Materials And Methods
  Genome consists of 3 chromosomes each 100cM including 7500 markers with 0.04 cM space and 75 random distributed QTL were simulated. Genomic estimated breeding values of Iranian Holstein cattle were predicted using BayesB based on several reference dataset. Simulation was used to establish Iranian Holstein population and compare the accuracies of GEBVs under a range of different sizes and types of RP. The importance of information on relatives versus that of unrelated or more distantly related individuals on the estimation of genomic breeding values and effect of pooling data from other populations were also examined to construct the best RP for genomic selection in Iran.
  Results And Discussion
  The relationship between the animals in the test and reference data sets had high effect on the accuracy of genomic predictions. The increase of accuracy of GEBV by adding bulls in the RP was more than of adding dams indicating a direct relationship between the accuracy of predictions and the number of animals of reference population. whatever the relative relationship between the reference population was reduced by selecting animals, the accuracy is also reduced that in addition to showing the importance of the relationship between the two populations, suggest that Estimates should be repeated over time. The extent of linkage disequilibrium was similar in the Iranian and foreign Holstein populations and linkage disequilibrium between the two populations was very consistent and using the joint versus the Iranian reference dataset increased accuracy of genomic prediction.
  Conclusion
  The makeup of reference data sets is an important factor for the design of genomic evaluation systems to enable additional genetic gain from genomic selection at the lowest cost. An animal’s relationship to the reference data set is an important factor for the accuracy of genomic predictions. Animals that share a close relationship to the reference data set had the highest accuracy from genomic predictions. Our results suggest that the most accurate genomic predictions are achieved when data of dams and other population are combined by data of sires in RP.
  Keywords: Genomic Selection, Iranian Holstein, Reference Population, Simulation
 • Bahareh Eteqadi, Navid Ghavi Hossein, Zadeh, Abdol Ahad Shadparvar Pages 104-112
  Introduction
  The genetic characterization of local breeds of sheep is of paramount importance, not only for conservation purposes but also for the definition of breeding objectives and breeding programmes. When records are nonexistent and breeds are not well defined in the field, information could be obtained from research station information where pedigree and performance records have been kept. Early growth of animals is mostly dependent on the animal’s genetic merit for growth and maternal genetic and permanent environmental effects. Hence, both the direct and maternal genetic effects should be taken into account in a selection program to achieve optimum genetic progress. Studies on different sheep breeds have indicated that both direct and maternal genetic effects are essential for lamb growth. The efficiency of any sheep production enterprises can be improved through considering economically important traits such as litter size, body weight of lamb and quantity and quality of wool in the breeding objective. Growth is an economically important trait of farm animals which can be interpreted mathematically. It is a time (age) dependent change expressed in the weight or size of organ, composition of tissue/organ, size or number of cells and in live weight. Growth rate is related to rate of maturing and mature weight and these traits have been suggested to have association with lifetime productivity parameters in animals. Slow growth rate causes low market weight and has been identified as one of the limiting factors affecting the profitability of any production system. Selection of animals based on their predicted breeding values and accurate estimation of genetic parameters for economically important traits are required for designing optimal breeding strategies for farm animals. The Kleiber ratio has been suggested to be a useful indicator of growth efficiency and an indirect selection criterion for feed conversion under field conditions. The Guilan sheep is a fat-tailed breed of domestic sheep in Iran, numbering some 400, 000 animals in the north of the country, and distributed in the northern and western parts of Guilan Province in the mountains between Assalem, Khalkhal, Oshkourat, and Deilaman. This breed can also be found in some areas of Guilan-Zanjan border. Mean adult live weight in this breed is 35 kg (77 lbs) for rams and 31 kg (67 lbs) for ewes. The coat color for this breed is yellowish-white to pure white, but brown patches are found on the head, face and at the bottom of the legs. This breed is valued mainly due to its small size, meat, and ability to live in mountainous areas with rain-fed foothills and foothill steppes with 1300 mm (51 inches) rain. The objective of the present study was to estimate genetic parameters for average daily gain from birth to 3 (ADGa), 6-month of age (ADGb), average daily gain from 3 to 6-month of age (ADGc) and corresponding Kleiber ratios (KRa، KRb و KRc) in Guilan province sheep.
  Materials And Methods
  Data and pedigree information used in this study were collected during years 1994 to 2011 by the Agriculture Organization of Guilan Province, Iran. The GLM procedure of SAS was used for determining the fixed effects which had significant influence on the under study traits. Level of significance for the inclusion of effects into the model of analysis was declared at P.
  Keywords: Fat, tailed sheep, Genetic evaluation, Growth trait, Heritability
 • Somayeh Hasanvand, Hossein Mehrban, Ali Sadeghi, Sefidmamazgi Pages 113-119
  Introduction
  Lactation yield and persistency are two economic important traits in dairy cow. The production level of a dairy cow is determined by a joint effect of genetic and environmental factors.The main factors determining the total amount of milk production are milk yield at the peak of lactation and persistency as well as length of lactation period. Persistency are defined as a extent to which early lactation milk is preserved(22), orability of cow to produceat a high level of milk during lactation period(8). Also, it’s defined as adecreasing rate of milk production after peak, that more milk Persistency means lower rate of milk yield (31).Persistency is as an economic important trait in dairy cattle because of therelationship between I tandother traits such as production, Reproduction, Health costs and Nutrition (28). In general, Selecting on milk production is caused weak reproductive performance(9 and 11), more Sensitivity to expose disease and increasing risk of culling due to it (11). One possible way to increase milk production without increasing the incidence of diseases and reproductive problems is to select for persistency as well as milk production. This strategy may be reduced stress of peak production and maintain high production after the peak.as a result of this selection,the lactation curve is flatter and persistency increases (17 and 24). So far, various functions and models are used to evaluate the appropriate daily milk production in dairy cows,Such that it can be pointed to exponential functions. The most famous application of this method was invented by Wood in 1967(15). Persistency would be estimated and evaluated by considering shape of lactation curve for each animal. The objective of present study was to estimate genetic parameters and trend of milk persistency for Holstein cows in Iran using Wood’s function.
  Material And Methods
  Data consist of 2487378 test day of milk yield belonging to 336164 primiparous Holstein which calved from 1992 to 2012. At the first, persistency was estimated based on lactation curve parameters by the Wood’s function (32), mathematical form This function is as follows: = where, Yt: daily milk yield in tth days in milk, t: Days In Milk, e: The exponential number, a: a parameter representing yield at the beginning of Lactation, b and c: Factors associated with the up ward and down ward slopes of the curve, respectively. The Dim at peak production was defined as: Tmax = (b/c), expected maximum yield (peak production) was calculated as: Ymax= a(b/c)b e-b, Persistency was calculated as: S = -(b+1) ln(c). The next step data were edited based on below conditions: animals were remove if they had two time calving only animals were evaluated that had at least 4 test day records, lactation period was limited from 5 to 305. parameters of lactation curve were estimated by nonlinear method in R software,then its variance components were estimated by REML method (AI-REML) under univariate animal model in wombat software. The model for genetic evaluation of milk persistency was as follows yijlklmn:observation of kthanimal Persistency, ithMilking frequency (MF),jthherd-year-season of calving, lthage of first Calving and mthDays In Milk (DIM), MFi:Fixed effect of Milking Frequency, AFCijk:Fixed effect of Age at First Calving as a covariate variable, DIMijk:Fixed effect of Days In Milk as a covariatevariable, bn:nthregression coefficients, HYSj:jthherd-year-season of calving which was considered as a random effect, ak:Random additive genetic effect ofkthanimal, eijk:Random residual effect.
  Results And Discussion
  In general, amount of milk yield in beginning of the lactation was 14.19 kg (parameter of) with an increasing steep (parameter of) about 0.278 kg/day as well as 0.003 decreasing rate (parameter of) in Holstein dairy cattle. time to peak (Tmax) and milk yield at peak (Ymax) were 91 day and 33 kg, respectively. Heritability of persistency was low and estimated about 0.08 (table 1). Results showed that phenotypic and genotypic trends were significant (p < 0.05) and estimated 0.022 and 0.01, respectively (table2).
  Conclusion
  Low heritability of Persistency show that interested trait is affect by environmental effects compared with genetic effect. Therefore, for increasing Persistency of milk yield should be more pay attention to improve environmental factors such as herd health and animal nutrition. The results of the present study shows that the genetic and phenotypic trends milk persistency of Holstein cows were positive and favorable.
  Keywords: Variance components, Milk production traits, Heritability