فهرست مطالب

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران
پیاپی 125 (خرداد 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/04/20
 • تعداد عناوین: 20
|
 • علی احمدی، حمید سوری، کورش اعتماد، یدالله محرابی، شیوا هژبری صفحات 1-9
  سابقه و هدف
  در ایران تاکنون تحلیل مکانی مرگ های بیمارستانی ناشی از سکته قلبی انجام نشده است. این مطالعه با هدف تعیین الگوی توزیع جغرافیایی و تحلیل مکانی مرگ های بیمارستانی ناشی از سکته قلبی در ایران انجام شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه آینده نگر و مبتنی بر بیمارستان است. در این پژوهش از اطلاعات مرگ و میر ناشی از سکته قلبی سامانه ملی ثبت سکته های قلبی کل کشور در سال 1392 استفاده شد. برای تحلیل مکانی مرگ ها ازضریب خودهمبستگی مکانی و آماره های LISA و Global Moran''s I و Getis-Ord و برای تحلیل داده ها از نرم افزار Stata و ArcGIS9.3 استفاده شد.
  یافته ها
  در طی یک سال مورد بررسی، 20750 نفر به علت سکته قلبی در بیمارستان های ایران بستری شدند. از میان بیماران بستری شده 2511 بیمار (1/12درصد) فوت نموده بودند. میانگین و انحراف معیار سن رخداد مرگ 2/15 ± 2/65 سال بود. بروز مرگ بیمارستانی ناشی از سکته قلبی در ایران از الگوی خاصی تبعیت نکرده و الگوی بروز مرگ ها به صورت تصادفی بود (Moran''s Index: 0.141، P-value =0.126). بالاترین میزان بروز استانداردشده مرگ و میر بیمارستانی سکته قلبی در یک صدهزارنفر جمعیت در استان اردبیل(31)، خراسان شمالی (7/23)، یزد (2/20)، آذربایجان غربی (1/19) و خوزستان (4/18) بود. کم ترین میزان بروز مرگ بیمارستانی سکته قلبی در استان های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی بود.
  استنتاج
  این مطالعه ضمن گزارش میزان بروز مرگ های بیمارستانی سکته قلبی در استان های ایران، از فرضیه تصادفی بودن الگوی بروز مرگ های بیمارستانی سکته قلبی در ایران حمایت می کند.
  کلیدواژگان: سکته قلبی، مرگ و میر، تحلیل مکانی، توزیع جغرافیایی، سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • سارا پورانوری، فیروز ابراهیمی، غلامرضا جوادی، بزرگمهر مداح صفحات 10-20
  سابقه و هدف
  فاکتور رشد اپیدرم انسانی (hEGF)، پلی پپتیدی دارای 53 اسید آمینه است که کاربردهای وسیعی در پزشکی و به ویژه ترمیم زخم دارد. هدف از این پژوهش، همسانه سازی، بیان و تخلیص hEGF نوترکیب و بررسی اثر میتوژنیک آن بر دودمان سلولی NIH3T3 بود.
  مواد و روش ها
  زیرهمسانه سازی ژن hEGF، درون وکتور pET24a صورت گرفت. بیان پروتئین تحت شرایط استاندارد صورت گرفت. از آن جایی که بیان پروتئین به صورت کنجاله های نامحلول بود، محلول سازی ملایم با استفاده از بافری با pH قلیایی صورت گرفت. در نهایت و پس از ایجاد تاخوردگی مجدد، اثر میتوژنیک این پروتئین در غلظت های مختلف بر دودمان سلول NIH3T3مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  محلول سازی ملایم کنجاله های نامحلول با بافر قلیایی و پس از آن انجام تاخوردگی مجدد دارای بازده بسیار بالایی بود. نتایج آزمون MTT، نشان داد که سلول های تیمار شده با فاکتور رشد اپیدرمی بیان شده در این تحقیق، پس از گذشت 72 ساعت، به طور معنی داری درصد بقاء بیش تری نسبت به کنترل (0001/0< P). نشان دادند.
  استنتاج
  به نظر می رسد که سیستم بیان سیتوپلاسمی به کار برده شده در این تحقیق، برای تولید فاکتور رشد اپیدرم انسانی نوترکیب زیست فعال کارامد باشد. روش ارائه شده در این تحقیق، روشی آسان، در دسترس، مقرون به صرفه و با بازده بالا برای محلول سازی کنجاله های نامحلول و به دست آمدن شکل زیست فعال فاکتور رشد اپیدرم انسانی می باشد.
  کلیدواژگان: فاکتور رشد اپیدرم انسانی نوترکیب، محلول سازی، آزمون MTT، دودمان سلولی NIH3T3
 • سهیل سبحان اردکانی، مهدی ساعدی صفحات 21-31
  سابقه و هدف
  آلاینده های هوا ناشی از فرآیند تولید سیمان و انتشار آن در محیط اطراف، برحسب ماهیت آلاینده و مدت زمان در معرض قرارگرفتن افراد، باعث ایجاد عوارض و بیماری های مختلف در انسان، حیوانات و گیاهان شده و اثر هم افزایی روی سایر آلاینده های هوا خواهد داشت. لذا با توجه به این که تاکنون مطالعه ای درباره ارزیابی آلاینده های هوای ناشی از کارخانه سیمان خوزستان انجام نشده است، این پژوهش با هدف بررسی میزان گرد و غبار، سیلیس و گازهای آلاینده ناشی از کارخانه سیمان خوزستان در سال 1392 انجام یافت.
  مواد و روش ها
  پس از انتخاب ایستگاه های نمونه برداری داخل کارخانه و ایستگاه های محیطی، نسبت به نمونه برداری از ذرات گرد و غبار هوای داخل و اطراف کارخانه، ذرات معلق، سیلیس آزاد و گازهای خروجی از دودکش های کارخانه مطابق روش های استاندارد در شرایط آرام و پایدار جوی و عدم بارش و هم چنین بررسی توزیع غلظت و میزان فرونشست گرد و غبار هوای خروجی از دودکش ها اقدام شد. پردازش آماری داده ها نیز توسط نرم افزار آماری SPSS انجام یافت.
  یافته ها
  بیشینه میانگین غلظت سیلیس آزاد با 04/3±89/5 میلی گرم در مترمکعب مربوط به ایستگاه سنگ شکن و در همه ایستگاه ها بیش تر از رهنمود OSHA، MSHA و سازمان حفاظت محیط زیست ایران می باشد. هم چنین بیشینه میانگین غلظت گرد و غبار با 45/16±17/137 میکروگرم در مترمکعب مربوط به ایستگاه ضلع شرقی و در تمام ایستگاه ها بیش تر از رهنمود WHO می باشد.
  استنتاج
  با توجه به تجاوز میانگین غلظت سیلیس آزاد، ذرات گرد و غبار و اکثر گازهای آلاینده از رهنمودهای ملی و بین المللی، نسبت به استفاده از تجهیزات مناسب برای کنترل آلاینده های خروجی از کارخانه سیمان خوزستان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: کیفیت هوا، سیلیس آزاد، ذرات گرد و غبار، کارخانه سیمان خوزستان
 • محمود فاضلی دینان، فاطمه عسگریان، افسانه عمویی، مهدی شریف، سید پیمان ضیاءپور، احمد علی عنایتی صفحات 32-40
  سابقه و هدف
  کنه های سخت از ناقلین مهم بیماری هایی نظیر بابزیوز، تیلریوز و تب کریمه و کنگو به دام و انسان می باشند. در میان اعضای این خانواده کنه Rhipicephalus bursa به عنوان یکی از ناقلین مهم بیماری بابزیوز در ایران و سایر نقاط جهان به شمار می رود. بنابراین تعیین فراوانی و پویایی فصلی جمعیت این گونه می تواند نقش مهمی در شناخت بهتر همه گیرشناسی بیماری های منتقله به همراه داشته باشد.
  مواد و روش ها
  درمطالعه حاضر فعالیت فصلی، وفور گونه ای ومیزان فرکانس حضور یا عدم حضور کنه R.bursa روی دو میزبان گوسفند و گاو از تیرماه 1386 تا تیرماه 1387 در سه منطقه جغرافیایی متفاوت شامل کوهستان، جنگل و جلگه در شهرستان ساری انجام گرفت. هم چنین میزان شباهت فراوانی سه منطقه ی مورد مطالعه با استفاده از شاخص موریسیتا بررسی گردید.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان داد که در تمام مناطق مورد مطالعه بیشترین فعالیت کنه مربوط به ماه های بهار و تابستان می باشد که با شروع فصل پاییز و زمستان به صفر تقلیل پیدا می کند. بیشترین فراوانی کنه در میان سه منطقه متعلق به کوهستان با فراوانی 376 و 352 به ترتیب در فصل بهار و تابستان گزارش شد. بیشترین فرکانس حضور کنه نیز در کوهستان و جلگه در فصل بهار و در جنگل در فصل تابستان روی گوسفند ثبت گردید. شباهت فراوانی R. bursa میان سه منطقه ی مورد بررسی نشان داد که مناطق جنگل و جلگه دارای فراوانی نزدیکتری در مقایسه با کوهستان می باشند.
  استنتاج
  باتوجه به فرکانس و حضور بیشتر کنه R. bursa روی گله های گوسفند در طول سال در مقایسه با گله های گاو مراقبت های بهداشتی به منظور کنترل کنه R. bursa در جهت پیشگیری از بیماری های منتقله به ویژه در مناطق کوهستانی بسیار حایز اهمیت می باشد. بنابراین پژوهش های مرتبط با همه گیرشناسی بیماری ها و اقدامات پیشگیرانه در مورد آن ها به ویژه در مناطقی نظیر کوهستان در فصل های بهار و تابستان بسیار ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: فعالیت فصلی، فراوانی گونه، فرکانس گونه، Rhipicephalus bursa، شهرستان ساری
 • مرضیه نجف وندزاده، الهام داوری دولت آبادی، معصومه صالحی کمبو صفحات 41-48
  سابقه و هدف
  به دنبال سکته قلبی دیس ریتمی های گوناگونی با درجات مختلف بروز می کند. در مرحله حاد بیماری نیاز به بستری در بخش های مراقبت ویژه وجود دارد ولی در این بخش ها ملاقات به شدت محدود است درحالی که ملاقات یکی از نیازهای اساسی بیماران و خانواده های آنان در مدت زمان بستری است. لذا مطالعه حاضربا هدف بررسی تاثیر ملاقات برنامه ریزی شده بر دیس ریتمی های قلبی در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه تجربی بوده که در سال 1390 در همدان انجام شدو در آن60 بیمار مبتلا به سکته قلبی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به 2 گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. در گروه آزمون از بیماران درخواست شد که نام کسانی که با آن ها احساس راحتی بیش تری دارند و تمایل به حضور آنان در زمان ملاقات دارند را بیان کنند و ملاقات کنندگان در مورد رعایت آداب صحیح ملاقات آموزش دیدند. درگروه کنترل ملاقات روتین انجام شد. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه و مانیتورینگ استفاده گردید. چک لیست های مربوط به دیس ریتمی های قلبی قبل، حین و بعد از ملاقات پر شد.
  یافته ها
  تاکی کاردی سینوسی، انقباض زودرس دهلیزی و انقباض زودرس بطنی قبل، حین و بعد از ملاقات برنامه ریزی شده در گروه آزمون از نظر آماری اختلاف معنی داری نداشتند (05/0p>) ولی در گروه کنترل این دیس ریتمی ها قبل، حین و بعد از ملاقات اختلاف معنی داری داشتند (05/0>p).
  استنتاج
  ملاقات برنامه ریزی شده بر بعضی از دیس ریتمی های قلبی از جمله تاکی کاردی سینوسی، انقباض زودرس دهلیزی و انقباض زودرس بطنی موثر بوده است و باعث کاهش این دیس ریتمی ها شده است.
  کلیدواژگان: ملاقات، دیس ریتمی قلبی، سکته قلبی، بخش مراقبت ویژه قلبی
 • رقیه رحمانی بیلندی، فریده خلج آبادی فراهانی، فضل الله احمدی، انوشیروان کاظم نژاد، رضا محمدی صفحات 49-60
  سابقه و هدف
  حوادث طبیعی متعددی در ایران بروز می کند که در این میان زلزله بیش از همه شیوع دارد و در زمان بروز آن زنان بیش از سایر گروه ها آسیب می بینند. بنابراین شناخت و درک نیازها و مشکلات بهداشت قاعدگی زنان در زمان زلزله حائز اهمیت می باشد. بنابراین این مطالعه با هدف شناخت، درک و تفاسیر زنان از نیازها و مشکلات بهداشت قاعدگی در زمان زلزله، انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر با رویکرد نظری، تفسیری و استراتژی با روش تحلیل محتوای قراردادی انجام شد. مشارکت کنندگان 14 نفر شامل زنان مجرد و متاهل سنین 18 تا 45 سال و 7 نفر از افراد ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی که در زمان رخ دادن زلزله آذر ماه 91 (زهان از توابع خراسان جنوبی) مستقر بودند، انتخاب شدند. نمونه گیری بر اساس مبتنی بر هدف تا هنگام اشباع داده ها ادامه یافت. دادها با استفاده از مصاحبه عمقی و یادداشت برداری در عرصه به دست آمد. تحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری باز انجام شد و بر اساس اشتراکات مفهومی، دسته ها و طبقات شکل گرفته و طبقات نیز بر اساس اشتراکات معانی پنهانی به درون مایه ها یا تم ها دسته بندی شدند.
  یافته ها
  از 228 کد اولیه به دست آمده، 5 درونمایه تحت عنوان«تشدید مشکلات قاعدگی در زلزله»، «نبود خدمات بهداشت و مشاوره قاعدگی در زلزله»، «تابوهای فرهنگی و باورهای بومی تاثیر گذار»، «اصلاح نگرش مدیریتی ناکارآمد» و «رها سازی خود مراقبتی زنان در قاعدگی» حاصل شد.
  استنتاج
  یافته های این مطالعه مبین این مساله است که نیازهای بهداشت قاعدگی زنان در مناطق زلزله زده در بستری از تشدید مشکلات و باورهای بومی و عدم خود مراقبتی زنان نمایان و به دنبال نبود خدمات بهداشتی و سیستم مدیریتی کارآمد، باقی می ماند. بنابراین شناخت این نیازها برای سیاست گذاران بهداشتی برای برنامه ریزی در مواقع بحران از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: زنان، زلزله، بهداشت قاعدگی
 • محمدعلی بیگدلی، سید سعید هاشمی نظری، سهیلا خداکریم، حمید برودتی، هادی مافی، زهرا جعفری، فریبا ذکایی، سمیر جوادی پور صفحات 61-72
  سابقه و هدف
  دیابت شایع ترین بیماری متابولیک در دنیا است. مهم ترین عامل کنترل این بیماری رفتارهای خودمراقبتی است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای طول مدت ابتلا به دیابت، چاقی مرکزی و دانش دیابتی بر رفتارهای خودمراقبتی بوده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع مقطعی بوده که در آن 500 بیمار دیابتی از بین 752 بیمار تحت پوشش خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان آبیک در سال 1393 با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. ابزار گردآوری، پرسش نامه های اطلاعات دموگرافیکی، خودمراقبتی و دانش دیابتی بود. از آزمون های2χ، تی مستقل و ANOVA جهت بررسی رابطه بین مشخصات دموگرافیک و خودمراقبتی استفاده شد. رگرسیون چندگانه نیز برای پیش گویی عوامل موثر بر خودمراقبتی مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  از 500 بیمار منتخب 464 نفر در مطالعه شرکت کردند (میزان پاسخ گویی 8/92درصد). میانگین و انحراف معیار نمره خودمراقبتی در بیماران دیابتیک 15/1±77/3 بود. خودمراقبتی با طول مدت ابتلا به دیابت (013/0= P)، نوع رژیم درمانی(035/0= P) و چاقی شکمی(046/0= P) ارتباط معنی داری داشت. دانش دیابتی (123/0-= B) پس از طول مدت ابتلا به دیابت (170/0= B)، قوی ترین عامل پیش گویی کننده در رفتار خودمراقبتی بود.
  استنتاج
  علاوه بر عوامل دموگرافیک تاثیرگذار نقش عواملی نظیر دانش دیابتی را در ارتقاء رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم نمی توان نادیده گرفت. با توجه به نتایج این مطالعه لازم است به اهمیت ارتقاء دانش دیابتی توسط بهورزان و پزشکان تاکید گردد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع دوم، رفتارخودمراقبتی، دانش دیابتی
 • نسرین پازوکی، علی احمدی، محبوبه منصوری، سیدمحسن موسوی خورشیدی، فاطمه عنصری، جعفر سلیمیان صفحات 73-80
  سابقه و هدف
  رینیت آلرژیک به عنوان یکی از شایع ترین انواع بیماری های آلرژیک، روند رو به افزایشی در جهان داشته و از نظر بهداشتی و اقتصادی کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد. شناسایی آلرژن های تنفسی هر منطقه به عنوان یکی از مهم ترین علل بروز بیماری رینیت آلرژیک در پیشگیری و درمان این بیماران حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه بررسی شیوع آلرژن های تنفسی در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک براساس تست پوستی پریک در شهر تهران می باشد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مقطعی، 400 بیمار مبتلا به آلرژی که از دی ماه سال 1391 تا 1392به مدت یک سال به کلینیک فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی خورشید در شهر تهران مراجعه کردند، مورد بررسی قرار گرفتند. پس از ثبت اطلاعات بیماران و بر اساس معیارهای ورود به مطالعه، بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک انتخاب شده و میزان حساسیت آن ها به دوازده عصاره شایع آلرژی زا با استفاده از آزمون پوستی پریک تعیین گردید. در نهایت داده ها توسط نسخه 20 نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میزان شیوع رینیت آلرژیک در این مطالعه 165 نفر (40 درصد) با نسبت تقریبا مساوی زن و مرد بود. تمام بیماران حداقل نسبت به یک آلرژن و 3/1 درصد آن ها نسبت به تمام آلرژن ها حساس بودند. بیش ترین شیوع واکنش پوستی مثبت مربوط به آلرژن های فضای باز (گرده گیاهان) با فراوانی 20/54 درصد بود. آلرژن های فضای بسته به ترتیب فراوانی شامل مایت ها (66/46 درصد)، مو و پوست حیوانات (78/18 درصد) و قارچ ها (37/17 درصد) بودند. در گروه سنی 6-1 سال، آلرژن های استنشاقی فضای بسته و در گروه سنی 7 سال به بالا آلرژن های فضای باز شیوع بیش تری داشتند.
  استنتاج
  میزان شیوع رینیت آلرژیک در این مطالعه، بالا و مشابه با آمار جهانی بود. با توجه به شیوع بالای رینیت آلرژیک در تهران، شناسایی عوامل ایجاد کننده آن می تواند اقدامی مناسب در جهت کنترل و جلوگیری از تشدید بیماری در افراد شود.
  کلیدواژگان: رینیت آلرژیک، آلرژن های استنشاقی، تست پوستی پریک
 • طراحی پرسشنامه تشخیصی واژینیسموس: تعیین روایی و قابلیت اعتماد ابزار
  لیلا رئیسی، سعیده ضیایی، عیسی محمدی، ابراهیم حاجی زاده صفحات 81-94
  سابقه و هدف
  اجماع بر روی معیارهای تشخیصی بالینی درد، انقباض و اسپاسم برای تشخیص واژینسموس مورد سوال قرار گرفته است. این مطالعه با هدف طراحی و روانسنجی ابزار تشخیصی واژینیسموس صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر با رویکرد ترکیبی انجام شد. در بخش کیفی بعد از انجام 33 مصاحبه و اعمال بررسی های کارشناسانه پرسشنامه نهایی تایید گردید. در بخش کمی، در مرحله نخست در روایی صوری، پرسشنامه توسط 30 نفر از مشارکت کنندگان به صورت حضوری تکمیل گردید و روایی محتوایی آن بر اساس نظر 11 نفر از اعضای پانل خبرگان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت روایی سازه با پرسشگری از 100 نفر از بیماران محاسبه گردید. پایایی درونی توسط ضریب آلفای کرونباخ و پایایی برونی با انجام آزمون- بازآزمون بر روی 30 بیمار که حین معاینه واکنش نشان می دادند تعیین شد.
  یافته ها
  نخست تغییرات حاصل از مرحله کیفی روایی صوری اعمال و در مرحله کمی روایی صوری 6 عبارت شاخص تاثیر ایتم کم تر از 5/1 را کسب کردند. پس از محاسبه CVI،CVR در بخش کمی روایی محتوا، 5 سوال امتیاز مورد نظر را کسب نکردند. در تحلیل عاملی اکتشافی مقدارKMO برابر 810/0 شد. همچنین مقدار آزمون بارتلت، کوچک تر از 5 درصد شد. برای تعیین پایایی مقدار آلفای کرونباخ 907/0 محاسبه شد. پایایی برونی،کم تر از 05/0 بود.
  استنتاج
  این ابزار با توجه به خلاصه بودن، تعداد کم سوالات، سادگی جملات و همچنین روایی و پایایی مناسب، قابل استفاده در جمعیت زنان مبتلا به درد حین رابطه زناشویی بوده، می تواند جهت تشخیص صحیح واژینیسموس درآن ها به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: تشخیص واژینیسموس، روایی، پایایی پرسشنامه
 • علی عیسی پور، لیلا اسدیان، فرنیا اشبین، عذرا اخی صفحات 95-101
  سابقه و هدف
  عفونت ادراری یکی از شایع ترین و مهم ترین مشکلات بالینی دربیماران مبتلا به دیابت ملیتوس می باشد و در صورتی که بدون علامت باشد، زمینه ساز عفونت ادراری علامت دار و سپسیس است. شیوع و فاکتورهای خطر برای باکتریوری بدون علامت مورد بحث است. این مطالعه با هدف بررسی شیوع عفونت ادراری بدون علامت در بیماران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر ساری انجام گردید.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه cross sectional بوده است که در آن 349 بیمار دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی(ره) ساری در طی سال 88 که فاقد علایم کلینیکی عفونت ادراری بوده اند، به صورت تصادفی انتخاب شدند وتحت آزمایش کامل ادرار و کشت ادرار قرار گرفتند و پرسشنامه ای شامل ویژگی های دموگرافیک، مدت زمان ابتلا به دیابت، مقدار قند خون ناشتا و دو ساعت بعد از غذا، تعداد WBC و مقدار باکتری در ادرار برای هرکدام از نمونه هاپر گردید
  یافته ها
  جمعیت مورد مطالعه شامل 349 بیمار دیابتی فاقد علایم کلینیکی عفونت ادراری بود. شیوع عفونت ادراری بدون علامت 9/16درصد(59 نفر) بود.از کل بیماران بررسی شده 92 مورد مرد (36/26 درصد) و 257 مورد زن (63/73 درصد) بودند. شیوع عفونت ادراری بدون علامت در مردان 04/13درصد و در زنان 28/18درصد گزارش شد.
  استنتاج
  با توجه به نتایج به دست آمده در افرادی که مدت بیش تری مبتلا به بیماری دیابت بودند و قند خون آن ها به خوبی کنترل نمی شده است و هم چنین در افرادی که WBC و مقادیر باکتری ادرار بالاتری داشتند، شیوع عفونت ادراری بدون علامت بیش تر می باشد.
  کلیدواژگان: عفونت ادراری بدون علامت، دیابت ملیتوس، شیوع
 • رعنا پوزش، محمدعلی حسینپور فیضی، سید مهدی بانان خجسته، فرزام شیخ زاده حصاری صفحات 102-108
  سابقه و هدف
  تحلیل رفتن فولیکولی در طی رشد آن ها امری طبیعی است ولی افزایش میزان آن موجب اختلال در عملکرد تخمدان می شود که شایع ترین علت ناباروری است. با در نظر گرفتن این که شیوع افسردگی در زنان دو برابر مردان است، می توان از الکتروشوک در درمان افسردگی مقاوم به دارو استفاده نمود. از آن جا که الکتروشوک دارای عوارضی می باشد، این پژوهش برای بررسی تاثیر الکتروشوک بر آترزی فولیکولی تخمدان انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه پژوهشی تجربی، 70 موش سوری نژاد آلبینو (وزن 5/1±28 گرم و 12-9 هفتگی) با سیکل جنسی منظم پس از تعیین مراحل چرخه استروس با تهیه اسمیر واژن، به 14 گروه 5 تایی: چهار گروه کنترل در مراحل چهارگانه چرخه استروس، چهار گروه دریافت کننده یک شوک در هر یک از مراحل چهارگانه، چهار گروه با دریافت دو بار شوک (فاصله شوک ها 4 ساعت) در هر مرحله چرخه جنسی و دو گروه دریافت کننده شوک در تمام مراحل چرخه به ترتیب یک و دو بار شوک، تقسیم شدند. اعمال شوک با دستگاه الکتروشوک آزمایشگاهی و شوک قابل تحمل برای موش ها صورت گرفت. مقاطع بافتی توسط هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی شدند. فولیکول ها با صفحه مدرج میکروسکوپ نوری شمارش شدند.
  یافته ها
  در مرحله پرواستروس چرخه جنسی، از نظر آماری اختلاف بین میانگین گروه یک شوک نسبت به گروه کنترل و گروه دو شوک و هم چنین نسبت به سایر گروه ها به طور قابل توجهی معنی دار بود (01/0p<).
  استنتاج
  نتایج مطالعه نشان داد که دریافت شوک باعث افزایش میانگین آترزی فولیکول ها گردید و بیش ترین تاثیر منفی اعمال شوک در گروه یک بار شوک مرحله پرواستروس است.
  کلیدواژگان: الکتروشوک، موش سوری، چرخه استروس، آترزی فولیکولی
 • زینب وفایی پور، محمد شکرزاده، منیره جهانی، فاطمه شکی صفحات 109-120
  سابقه و هدف
  دیابت بارداری به افزایش گلوکز خون در دوران بارداری که برای اولین بار شروع یا تشخیص داده شود گفته می شود. آسیب میتوکندریایی و استرس اکسیداتیو بیشترین اهمیت را در ایجاد عوارض دیابت دارند. نانوذرات سریم اکساید دارای خواص آنتی اکسیدانتی می باشد. در این مطالعه اثر محافظتی نانوسریا در جلوگیری از آسیب میتوکندری ایجاد شده به دنبال القاء دیابت بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه موش ها به پنج گروه کنترل، دیابتی، نانوسریا، دیابت + نانوسریا، و دیابت + ویتامین E تقسیم شدند. دیابت با تزریق استرپتوزوتوسین (mg/kg IP 60) القا شد. قند خون در روزهای 1،5،10 و 15 بارداری بررسی گردید. قند خون بالاتر از mg/dl200 به عنوان دیابتی در نظر گرفته شد. در روز 16 بارداری جنین ها با عمل سزارین خارج شده و میتوکندری آن ها با روش سانتریفیوژ متعدد جداسازی شد. سپس فاکتورهای استرس اکسیداتیو و آسیب میتوکندریایی اندازه گیری شدند.
  یافته ها
  دیابت باعث افزایش معنی دار (05/0< P) تولید گونه های فعال اکسیژن، لیپید پراکسیداسیون و اکسیداسیون گلوتاتیون 9 در میتوکندی های جدا شده از جنین مادر دیابتی شد. تجویز نانوسریا (mg/kg60) به صورت معنی داری (05/0< P). باعث جلوگیری از بروز عوارض ناشی از دیابت بارداری در میتوکندری جنین موش ها شد. هم چنین عملکرد میتوکندری ها به صورت معنی داری در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل کاهش پیدا کرد که تجویز نانوسریا باعث مهار معنی دار سمیت میتوکندریایی ناشی از دیابت گردید (05/0< P).
  استنتاج
  نانوذرات سریم اکساید اثرات معنی داری را در جلوگیری از استرس اکسیداتیو و آسیب میتوکندریایی ناشی از دیابت بارداری نشان داد که می تواند جهت کاهش عوارض دیابت بارداری پیشنهاد گردد.
  کلیدواژگان: دیابت، نانوسریا، آسیب میتوکندریایی، استرس اکسیداتیو
 • محمد یوسف مقدم، حسین برنا، مجید شایسته، علیرضا داوری، زهرا یونسی، احمد علی حنفی بجد، نصیبه حسینی واسوکلایی، محمود فاضلی دینان، احمد علی عنایتی صفحات 121-130
  سابقه و هدف
  در ایران بیماری های مهم لیشمانیوز جلدی و تب پاپاتاسی توسط پشه خاکی ها انتقال می یابند. شناسایی گونه های مختلف پشه خاکی ها و نوسانات فصلی آن ها در استان خراسان جنوبی از ضروریات برنامه های مبارزه با ناقلین در این استان می باشد. لذا این مطالعه به منظور تعیین فون پشه خاکی های استان خراسان جنوبی انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش هفت شهرستان استان خراسان جنوبی در ماه های اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد سال 1391 مورد نمونه برداری قرار گرفتند. جمع آوری پشه خاکی ها به روش تله گذاری (تله چسبان) انجام گرفت و پس از شناسایی گونه ها، فعالیت ماهیانه و فرکانس حضور گونه ها در سطح استان بررسی شد.
  یافته ها
  در این مطالعه از مجموع 1294 نمونه جمع آوری شده از شهرستان های استان خراسان جنوبی، 171 عدد پشه خاکی شناسایی شدند. گونه های شناسایی شده به دو جنس Sergentomyia و Phlebotomu تعلق داشتند که شامل Phlebotomus sergenti s.l.، Ph. papatasi، Sergentomyia sintoni و S. dentate بودند. گونه فلبوتوموس سرژنتی که ناقل اصلی لیشمانیوز جلدی شهری در ایران است، به عنوان گونه غالب در این استان شناسایی شد. بیش ترین فراوانی فلبوتوموس سرژنتی در شهرستان درمیان با 2/29 درصد و کمترین فراوانی آن در شهرستان بشرویه با 1 درصد بود.
  استنتاج
  براساس نتایج به دست آمده گونه های شناسایی شده در این مطالعه جزو ناقلین بیماری لیشمانیوز جلدی می باشند. هم چنین با توجه به غالب بودن گونه ناقل فلبوتوموس سرژنتی و حضور این گونه در تمام مناطق مورد مطالعه خصوصا در تیرماه، سیستم بهداشتی استان باید مراقبت های لازم در مورد لیشمانیوز جلدی شهری را انجام دهد.
  کلیدواژگان: پشه خاکی، لیشمانیوز جلدی، فون، خراسان جنوبی
 • مهرداد عبدی نیان، ریحانه فقیهیان، حسام الدین فقیهیان صفحات 131-134
  سابقه و هدف
  رادیوگرافی ها برای تشخیص پوسیدگی های بین دندانی ضروری است. هدف از این مطالعه مقایسه قابلیت تشخیصی پوسیدگی های اینترپروگزیمال در رادیو گرافی بایت وینگ دیچیتال غیر مستقیم و بایت وینگ با فیلم می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی کراس سکشنال، 100 دندان کشیده شده انسان مورد استفاده قرار گرفت. رادیوگرافی های بایت وینگ داخل دهانی دیجیتال و معمولی به دست آمده و تصاویر توسط دو مشاهده گر ارزیابی و نمره دهی شد. سپس نمرات رادیوگرافی ها با مقاطع هیستولوژیک دندان ها (به عنوان استاندارد طلایی) مقایسه شد و دقت تشخیصی رادیوگرافی ها ارزیابی گردید.
  یافته ها
  تفاوت در حساسیت و ویژگی در بین دو تکنیک انجام شده از نظر آماری معنی دار نبود (05/
  کلیدواژگان: پوسیدگی دندانی، رادیوگرافی دیجیتال، رادیوگرافی بایت وینگ
 • فرشید علی پور، صابر سعیدپور، جعفر حسنی صفحات 135-138
  سابقه و هدف
  هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه سطح هیجان خواهی در بین افراد مبتلا به اعتیاد جنسی، اعتیاد به مواد محرک، مواد افیونی و افراد بهنجار بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع تحلیلی است. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس (28 فرد مبتلا به اعتیاد جنسی، 34 فرد مبتلا به اعتیاد به مواد افیونی، 30 فرد مبتلا به اعتیاد مواد محرک و 30 نفر بهنجار) و لحاظ کردن معیارهای ورود انتخاب شدند. از پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن برای گردآوری اطلاعات استفاده شد
  یافته ها
  نتایج نشان داد که هر سه گروه مبتلا به اعتیاد تفاوت معنی داری با گروه بهنجار داشتند. هم چنین در بین سه گروه مبتلا به اعتیاد، گروه مبتلا به اعتیاد جنسی بالاترین و گروه مبتلا به اعتیاد به مواد افیونی کمترین میزان هیجان خواهی را دارا بودند.
  استنتاج
  با توجه به یافته های این پژوهش، نوع اعتیاد فرد با میزان متفاوتی از هیجان خواهی همراه است که این امر لزوم توجه بیش تر به مداخلات منطبق با نوع اعتیاد را آشکار می سازد.
  کلیدواژگان: اعتیاد جنسی، اعتیاد به مواد محرک، اعتیاد به مواد افیونی، هیجان خواهی
 • فواد علیمرادی، شبنم جلیل القدر، امیر جوادی، آمنه باریکانی، مریم جوادی صفحات 139-142
  سابقه و هدف
  رژیم غذایی مناسب در دوران نوجوانی جهت تامین نیازهای تغذیه ای، رشد جسمی، روانی و جلوگیری از بیماری های مزمن در بزرگسالی موثر است. برخی از مطالعات از رابطه وضعیت تغذیه با ترکیب چربی های خون صحبت می کنند اما اکثر بررسی ها نتایج متفاوتی را گزارش کرده اند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط دریافت گروه های غذایی با پروفایل چربی خون در نوجوانان انجام شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر، مطالعه ای توصیفی- تحلیلی بوده است که در آن 312 نوجوان 10 تا 18 ساله شهر قزوین درسال1390 به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. ازکلیه افراد اطلاعات تغذیه ای و بیوشیمیایی اخذ شد. داده ها با استفاده از روش آماری آنالیز واریانس وتست توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سن افراد مورد مطالعه 42/2 ± 07/15 سال بود که 51 درصد دختر و 49 درصد پسر بودند. بین دریافت گروه نان وغلات (001/0 = p)، شیر و لبنیات (047/0 = p) و سبزیجات (021/0 = p) با سطح کلسترول HDL در نوجوانان رابطه معنی داری وجود داشت.
  استنتاج
  وضعیت تغذیه افراد مورد مطالعه نیاز به اصلاح دارد. توجه به کیفیت و تنوع رژیم غذایی می تواند تاثیر مهمی در تعدیل فاکتورهای خطر ایجاد انواع بیماری ها در این گروه سنی داشته باشد.
  کلیدواژگان: گروه غذایی، اختلال چربی خون، رژیم غذایی، نوجوان
 • اعظم نحوی، مائده صالحی صفحات 143-148
  هیستوسیتوزیس سلول لانگرهانس یک بیماری نادر و با اتیولوژی ناشناخته است که می تواند به صورت لوکالیزه یا منتشرو حاد یا مزمن دیده شود.در بسیاری از موارد تظاهرات دهانی به عنوان اولین علایم بیماری بروز پیدا می کند. در این مطالعه پسری 2ساله که به دلیل لقی ودرد دندان های خلفی شیری سمت راست فک پایین به بخش کودکان دانشکده دندان پزشکی تهران در سال مراجعه نموده بود گزارش می شود. در بررسی پرتونگاری پانورامیک آشکار گردید که استخوان ناحیه خلفی فک پایین دچار تحلیل شده است. سپس بیمار با تائید تشخیص بالینی و پاتولوژیک بیماری سلول لانگرهانس جهت بررسی تکمیلی از سایر نواحی بدن (احشا و سایر استخوان ها) و درمان لازم ارجاع داده شد. در بررسی های پزشکی انجام شده در هیچ ناحیه دیگر به جز فکین بیمار علائمی مشاهده نشد. از آن جایی که تشخیص زود هنگام این بیماری و درمان به موقع آن می تواند در پیش آگهی و بقای بیمار موثر باشد، لذا آگاهی دندان پزشکان از علایم دهانی این بیماری و افتراق آن از سایر ضایعات بسیار اهمیت دارد.
  کلیدواژگان: بیماری سلول لانگرهانس، افزایش حجم لثه، لقی دندان
 • سید عبدالله موسوی، مریم نخشب صفحات 149-153
  آفالیا یا عدم تشکیل پنیس یک آنومالی بسیار نادر دستگاه تناسلی- ادراری است که به علت اشکال در تکامل ژنیتال توبرکل ایجاد می شود. این ناهنجاری معمولا با سایر آنومالی ها همراه است و می تواند عواقب ناگواری از نظر عملکردی و روانی برای کودک و والدین داشته باشد. امروزه بر خلاف گذشته بیش تر تمایل بر این است که باز سازی دستگاه تناسلی این بیماران به سمت ژنوتیپ آن ها یعنی مذکر هدایت شود ولی به علت شیوع اندک بیماری و تجربه اندک پزشکان تصمیم گیری در این خصوص نیاز به مطالعات بیش تری دارد. در این مطالعه یک مورد بسیار نادر از آفالیا در یک نوزاد با ژنوتیپ مردانه گزارش می شود که همراه با آن آنومالی های متعدد استخوانی- عضلانی و ادراری- تناسلی دارد.
  کلیدواژگان: آفالیا، نوزاد، آنومالی
 • زهرا نزهت، فریدون عزیزی، مهدی هدایتی صفحات 154-170
  سرطان های غده تیروئید شایع ترین نوع سرطان های غدد درون ریز می باشند. همانند سایر سرطان ها، تشخیص زود هنگام سرطان تیروئید نیز نقش بسیار مهمی در درمان و جلوگیری از پیشرفت بیماری دارد. در سال های اخیر تلاش های بسیاری با هدف کشف نشانگرهای زیستی مولکولی جهت پیش بینی، تشخیص به موقع، پیش آگهی انواع سرطان ها انجام گرفته است. مقاله حاضر، مروری بر پژوهش های انجام گرفته در زمینه کشف نشانگرهای زیست مولکولی برای انواع سرطان های تیروئید می باشد. مقالات مرتبط با نشانگرهای زیستی و سرطان های تیروئید، از پایگاه های اطلاعاتی، ما بین سال های 1996 و 2015 استخراج شده و براساس انواع سرطان های تیروئید، در چهار بخش مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. در اکثر موارد، FNA امکان تعیین ماهیت گره های تیروئیدی را فراهم می آورد. با این وجود، این روش، به ویژه در تشخیص آسیب های مربوط به سلول های فولیکولار، با محدودیت هایی همراه است. طی تلاش هایی جهت بهبود صحت تشخیص و ارائه معیارهای پیش آگهی دهنده جدید، نشانگرهای مولکولی و ایمونوهیستوشیمیایی متعددی پیشنهاد شده اند و اکثر آن ها باید پیش از استفاده های معمول و کاربردهای بالینی، مورد تایید قرار گیرند. علی رغم حجم زیادی از داده ها مبنی بر کشف نشانگرهای زیستی، تعداد بسیار اندکی از این مولکول ها، تایید لازم جهت استفاده در سطح بالینی را کسب نموده اند. به طور کلی چنین می توان اذعان داشت که در بسیاری از موارد، استفاده از هر یک از این مولکول های نشانگر به تنهایی سودمند نبوده و برای تشخیص، پیش بینی و پیش آگهی صحیح تر، باید ترکیبی از آن ها مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نشانگرهای زیستی، سرطان مدولاری تیروتید، سرطان پاپیلاری تیروتید، سرطان فولیکولار تیروئید، سرطان آناپلاستیک تیروئید
 • مطهره خردمند، احمد علی عنایتی، علیرضا رفیعی، محمود موسی زاده صفحات 171-185
  سابقه و هدف
  مطالعات کوهورت آینده نگر از بهترین انواع مطالعات مشاهده ای جهت بررسی روابط علیتی و سبب شناختی بیماری ها، تعیین بروز و تاریخچه طبیعی بیماری ها است و در طی چند دهه گذشته این مطالعات نقش عمده ای در شناسایی عوامل خطر محیطی و ریسک فاکتورهای بیماری های قلبی و عروقی و سرطان ها ایفا کرده است. با توجه به نقش ارزنده این مطالعات در سلامت جامعه، این پژوهش با هدف مروری بر کوهورت های مبتنی بر جمعیت طراحی شده در ایران انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مروری، پایگاه های PubMed و Scopus و با توجه به اشراف مولفین نسبت به موضوع، سایت های کوهورت مبتنی بر جمعیت ایران مورد جستجو قرار گرفت. کلید واژه های عمومی مورد استفاده شامل کوهورت، کوهورت مبتنی بر جمعیت،ایران و معادل انگلیسی آن ها بوده است.
  یافته ها
  بر اساس نتایج جستجوها، 6 مطالعه کوهورت مبتنی بر جمعیت شامل کوهورت قند و لیپید تهران، کوهورت گلستان، کوهورت اصفهان، کوهورت چشم پزشکی شاهرود، کوهورت امیرکلا و کوهورت کرمان شناسایی شد که سابقه شروع اولین کوهورت مبتنی بر جمعیت (قند و لیپید تهران) به سال 1376 بر می گردد. هم چنین در طی فرایند جستجو کوهورت متعددی با دوره های پیگیری متفاوت از چند ماه تا چند سال روی افراد بیمار، زنان باردار، نوزادان و گروه های شغلی خاص و چندین کوهورت تاریخی از جمله کوهورت سردشت شناسایی شد.
  استنتاج
  این مطالعه مروری نشان داد که علاوه بر چندین کوهورت خاص و تاریخی، 6 مورد کوهورت مبتنی بر جمعیت در نقاط مختلف ایران راه اندازی شده است که قدیمی ترین آن (مطالعه قند و لیپید تهران) حدود 18 سال قدمت دارد. هم چنین از لحاظ گروه جمعیتی تحت پوشش، نوع مواجهه و تمرکز موضوعی از تنوع نسبتا خوبی برخوردار است و می تواند نقش برجسته ای را در تولید علم ایفا نماید.
  کلیدواژگان: مطالعه کوهورت، کوهورت مبتنی بر جمعیت، مطالعه مروری
|
 • Ali Ahmadi, Hamid Soori, Koorosh Etemad, Yadollah Mehrabi, Shiva Hojabri Pages 1-9
  Background and
  Purpose
  So far, no spatial analysis of in-hospital mortality due to myocardial infarction (MI) has been conducted in Iran. The present study was performed to determine the geographical pattern of mortality due to myocardial infarction in Iran.
  Materials And Methods
  In a prospective hospital-based study, we used the data of cases with MI registered by Myocardial Infarction Registry of Iran, 2012. For spatial analysis, LISA, Global Moran’s I, and Getis-Ord’s statistics were used. Data was analyzed using Stata software and ArcGIS 9.3
  Results
  A total of 20,750 patients was admitted to hospital due to MI and 2511 (12.1%) deaths occurred (median age at death: 65.2 ± 15.2). The incidence of death from MI did not follow a particular pattern (Moran's Index: 0.141, P-value = 0.126). The highest standardized incidence rates of in-hospital mortality from MI in 100,000 population were observed in Ardebil (31), North Khorasan (23.7), Yazd (20.2), West Azerbaijan (19.1) and Khuzestan (18.4). The lowest incidence rates were found in Sistan-Baluchestan and Khorasan provinces.
  Conclusion
  This study supports the hypothesis of random pattern of mortality due to myocardial infarction in Iran.
  Keywords: Myocardial infarction, mortality, spatial analysis, geographical pattern, geographical information system
 • Sara Pouranvari, Firouz Ebrahimi, Gholamreza Javadi, Bozorgmehr Maddah Pages 10-20
  Background and
  Purpose
  Human epidermal growth factor (hEGF) is a polypeptide of 53 amino acids with vast application in medicine such as wound healing. The purpose of this study was cloning, expression, and purification of recombinant human EGF (rhEGF) and assessment of its mitogenic effect on NIH 3T3 cells.
  Materials And Methods
  Subcloninig of hEGF was performed in to pET24a (+). Protein expression was done under standard conditions. According to the protein expression as inclusion body, mild solubilization using alkaline pH buffer was utilized for protein solubilization. Ultimately, after refolding of solubilized proteins, MTT assay was performed to assess the mitogenic effect of rhEGF in NIH 3T3 cells treated with various concentrations of rhEGF.
  Results
  Mild solubilization of inclusion bodies with alkaline buffer and subsequent refolding had a very high efficiency. MTT assay showed that cells treated with our rhEGF exhibited significantly higher proliferation compared to control after 72 h (P < 0.0001).
  Conclusion
  It seems cytoplasmic expression system is an efficient system for production of recombinant hEGF. The method presented in this study is a simple, accessible, affordable and of high efficiency for solubilization of inclusion bodies which is also helpful in achieving bioactive form of human epidermal growth factor.
  Keywords: Recombinant epidermal growth factor, solubilization, MTT assay, NIH 3T3 cell line
 • Sohiel Sobhanardakani, Mahdi Saedi Pages 21-31
  Background and
  Purpose
  Air pollutants from cement factories and their accumulation in the environment cause various diseases and disorders in humans, plants and animals depending on the gender, size and duration of inhaled particles. Such pollutants also have synergistic effects on other air pollutants. This study was carried out for the first time to investigate the pollutants from Khouzestan Cement Company in 2013.
  Materials And Methods
  Particulate matters, free silica and stack emissions were collected from selected stations in and nearby the Khouzestan Cement Company using standard methods. Sampling was done in calm and stable weather conditions. All statistical analyses were performed using SPSS.
  Results
  The results showed that maximum mean concentration of free silica and particulate matters were 5.89±3.04 mg/m3 and 137.17±16.45 µg/m3 for stone crushing and eastern stations, respectively. These rates in other stations were also found to be significantly higher than permissible exposure limits recommended by OSHA, MSHA, Iranian Department of Environment, and WHO.
  Conclusion
  Currently the mean concentrations of free silica, particulate matters and toxic gases from Khouzestan Cement Company are significantly higher than national and international standards, therefore using high efficiency equipment for air pollution are recommended to control emissions from cement industry pollutants.
  Keywords: Air quality, free silica, particulate matter, Khouzestan Cement Company
 • Mahmoud Fazeli, Dinan, Fatemeh Asgarian, Afsaneh Amouei, Mehdi Sharif, Seyed Payman Ziapour, Ahmad Ali Enayati Pages 32-40
  Background and
  Purpose
  Hard ticks are the most important vectors of some diseases including babesios, theileriosis, and Crimean–Congo hemorrhagic fever that affect both animals and humans. Among the members of this family, Rhipicephalus bursa is one of the most important vectors of babesios and theileriosis in Iran and around the world. Therefore, detection of abundance and seasonal dynamics of this species can play an important role in better understanding of the epidemiology of the diseases they transmit.
  Materials And Methods
  A year round sampling of R. bursa was conducted from July 2007 to July 2008 in three topographical areas including: highland, woodland and lowland in Sari, Iran. The seasonal activity, species abundance and frequencies for presence or absence of the species were investigated in two hosts, sheep and cattle. Morisita index was applied to determine the similarity of species abundance in three regions.
  Results
  The results showed that in all study areas the highest activity of tick was observed in spring and summer which decreased to zero in autumn and winter. The highest abundance of R. bursa was found in highland in spring (n=376) and summer (n=352). The highest frequency of tick was recorded in sheep during spring in highland and lowland and during summer in woodland. Similarity index of R. bursa showed woodland and highland as the most similar areas based on species abundance.
  Conclusion
  Compared to cattle, high frequency and infestation rate of R. bursa were observed in sheep flock. Therefore, control programs should be directed more in sheep and preventive measures should be taken in highland during spring and summer.
  Keywords: Seasonal activity, species abundance, species frequency, Rhipicephalus bursa, Sari
 • Marzieyeh Najafvandzadeh, Elham Davari Dolatabadi, Masoomeh Salehi Kambo Pages 41-48
  Background and
  Purpose
  Different types of dysrhythmia occur with different degrees after heart attack. Involved patients need specific care and should be admitted in coronary care unit (CCU). Visit is one of the basic needs of patients and their families during admission period but visits are limited in CCU. This research evaluated the effect of planned visits on occurrence of heart dysrhythmias in patients on CCU.
  Materials And Methods
  In a quasi-experimental study, 60 patients with acute myocardial infarction (in Hamedan, Iran) were selected through convenience sampling in 2011. They were randomly assigned to either case group or control group. The case group was asked to name family members and significant others who they were more comfortable with and were interested in their visits. Individuals in the list were provided with appropriate training on visiting etiquette. In control group visits were done without any special training. Data was collected through a questionnaire and cardiac monitoring. Dysrhythmias were recorded in a check list before, during and after visits. Data was then analyzed in SPSS V.18.
  Results
  No significant difference was found in occurrence of sinus tachycardia, premature atrial contractions and premature ventricular contractions before, during and after the visits (P>0.05). But significant differences were seen in the incidence of dysrhythmias in control group before, during and after the visits (P<0.05).
  Conclusion
  Planned visits positively influenced the occurrence of dysthymias and reduced the incidence of some types of dysrhythmia such as tachycardia, premature atrial contractions and premature ventricular contraction.
  Keywords: Visit, cardiac dysrhythmia, heart attack, CCU
 • Roghaieh Rahmani Bilandi, Farideh Khalajabadi Farahamni, Fazlollah Ahmadi, Anoshirvan Kazemnejad, Reza Mohammadi Pages 49-60
  Background and
  Purpose
  Iran is an earthquake prone country. Women are more affected when earthquakes occur. Understanding and addressing the women’s needs for menstrual hygiene is of great importance in improving women's health. This study aimed at clarifying the perception of women about menstrualhealth needs after earthquake.
  Materials And Methods
  The participants in this qualitative content analysis were 14 single and married women aged 18 to 45 years of old and seven health service providers. All individuals were in Zohan, Iran when earthquake occurred there in November 2012. Purposive sampling was conducted until data saturation. Data was collected by deep interviews, and writing fieldnotes. Data analysis was performed using open code. Different categories and classes were formed based on common concepts. The categories were then classified into different themes according to hidden meanings.
  Results
  Five themes were extracted from 288 original code including 1- exacerbation of menstrual problems in earthquake stricken areas, 2 -absence of menstrual health services and counseling, 3- cultural taboos and beliefs in the community 4- modifying poor management attitude, and 5- self-neglect.
  Conclusion
  The findings showed that menstrual hygiene needs of women in affected areas are exacerbated by indigenous beliefs and low self-care skills and remain unchanged due to the lack of appropriate health services and efficient management system. Therefore, identifying women’s needs for menstrual hygiene is crucial in crises.
  Keywords: Women, earthquake, menstrual health
 • Mohammad Ali Bigdeli, Seyed Saeed Hashemi Nazari, Soheila Khodakarim, Hamid Brodati, Hadi Mafi, Zahra Gafari, Fariba Zokaei, Samir Javadipour Pages 61-72
  Background and
  Purpose
  Diabetes is the most common metabolic disease in the world. Previous studies have reported that the strict control of blood sugar prevents or delays the development of diabetes-related complications. The most important factor to control the disease is self-care. The purpose of this study was to evaluate the effect of variables like duration of diabetes, central obesity and diabetes knowledge on the self-care behaviors
  Materials And Methods
  The present study is cross-sectional. 500 out of 752 diabetic patients were selected using stratified random sampling. Measures of data collection were questionnaires containing demographic information, self-care and diabetes knowledge. Frequency tables, χ2 tests, independent T test and ANOVA were used to examine the relationship between demographic characteristics and self-care. Also, the multiple-linear-regression was used to predict the affecting factors on the self-care.
  Results
  464 patients participated in the study of 500 patients selected (respose rate 92/8%). The mean score of self-care behavior in patients with diabetes was 3.77±1.15. There was a significant association between the self -care and parameters like duration (p= 0.013), type of treatment (p= 0.035) and central obesity (p= 0.046). Diabetes knowledge(B= -0.123) after Duration of diabetes(B= 0.170) was the strongest predictor of the self-care behavior.
  Conclusion
  In addition to affecting demographic factors, the role of factors such as Diabetes knowledge in promoting self-care behaviors in patients with type II diabetes cannot be ignored. Based on these results, it is necessary to emphasize on the importance of promoting Diabetes knowledge by health workers and doctors.
  Keywords: diabetes type2, Self, care, Diabetes knowledge
 • Nassrin Pazoki, Ali Ahmadi, Mahboubeh Mansori, Seyed Mohsen Mosavi Khorshidi, Fatemeh Onsori, Jafar Salimian Pages 73-80
  Background and
  Purpose
  Allergic rhinitis is one of the most common allergic diseases with increasing incidence worldwide. It influences the hygienic and economic situation, thereby life quality of patients. Identification and characterization of aeroallergens patterns in each region, as one of the main causes of allergic rhinitis development, is an essential step in preventing and controlling the disease. The purpose of this study was to determine the prevalence of aeroallergens in patients with allergic rhinitis in Tehran.
  Materials And Methods
  In a cross-sectional study 400 asthmatic patients attending Khorshid Allergy and Immunology Clinic in Tehran (January 2013 to 2014) were recruited. Patient information was recorded and those with allergic rhinitis have been identified. Their sensitivity to 12 common allergen extracts was determined by skin prick test. SPSS V.20 was applied for data analysis.
  Results
  The prevalence of allergic rhinitis was 40% (n= 165) with similar ratio between males and females. All patients were susceptible to at least one allergen, and 1.3% was completely susceptible to all allergens. The most frequent positive skin reaction was due to outdoor allergens (20.54%) i.e. pollen. Indoor allergens included mites (66.46%), hair and skin of animals (78.18%), and fungi (37.17%). Indoor and outdoor aeroallergens were more prevalent in 1-6 year- old children, and 7 year and older, respectively.
  Conclusion
  We observed a high prevalence of allergic rhinitis which was similar to the global statistics. This calls for identifying the causative factors, thereby developing measures to control and prevent severe allergic outcomes in patients.
  Keywords: Allergic rhinitis, aeroallergens, skin prick test
 • Designing a Questionnaire for Diagnosis of Vaginismus and Determining its Validity and Reliability
  Leila Reisy, Saeeide Ziaee, Eesa Mohammad, Ebrahim Haji Zade Pages 81-94
  Background and
  Purpose
  A clear agreement is doubted in identifying vaginismus based on the clinical diagnostic criteria including pain, cramps and spasms. This study was performed to design a diagnostic questionnaire for vaginismus and investigating its psychometric characteristics.
  Materials And Methods
  This study was performed with a combinatorial approach. The final questionnaire was approved after performing 33 interviews and applying professional expertise in the qualitative part. In first stage of the quantitative part in face validity, the questionnaire was completed by 30 participants and its content validity was studied by 11 people from expert panel. Finally the validity was calculated by asking 100 patients. The internal and external validity were determined using Cronbach's alpha and test-retest in 30 patients with pain during examination.
  Results
  At first, the changes in the qualitative stage of face validity was applied and the item effect index for 6 items were lower than 1.5 in the quantitative stage of face validity. Five questions did not receive desired points in CVR and CVI calculation in the quantitative part of content validity. KMO rate was 0.810 in the qualitative factor analysis. Also, the Bartlett's test of significance level was less than 5 percent. Cronbach alpha rate was calculated as 0.907. The external reliability was lower than 0.05.
  Conclusion
  This instrument contains low number of questions, simple items to answer and is both reliable and valid, so it could be used for proper diagnosis of vaginismus in women with pain during sexual intercourse.
  Keywords: Vaginismus diagnosis, validity, questionnaire Reliability
 • Ali Isapour, Leila Asadian, Farnia Ashbin, Ozra Akha Pages 95-101
  Background and
  Purpose
  Urinary tract infection (UTI) is one of the most common and the most important clinical problems in patients with diabetes mellitus. In asymptomatic form it could cause symptomatic UTI and sepsis. There is controversy over the prevalence and risk factors of asymptomatic UTI. This study was conducted to determine the prevalence of asymptomatic UTI in diabetic patients attending Imam Khomeini Hospital in Sari.
  Materials And Methods
  This cross sectional study included 349 diabetic patients referring Diabetes Clinic in Imam Khomeini Hospital without symptoms of UTI. Urine analysis and urine culture were performed and data was collected including demographic characteristics, duration of disease, FBS, 2hrpp, and number of WBC bacteria in urine.
  Results
  The patients were 92 male (26.36%) and 257 (73.63%) female and asymptomatic UTI was observed in 16.9% (n= 59 patients). Its prevalence was 13.04% in male and 18.28% in female.
  Conclusion
  According to the results prevalence of asymptomatic UTI was high in patients with long duration of disease, poor control of diabetes, high number of WBC and bacteria in urine.
  Keywords: Asymptomatic urinary tract infection, diabetes mellitus, prevalence
 • Rana Poozesh, Mohammad Ali Hosseinpour Feizi, Seyed Mehdi Banan Khojasteh, Farzam Sheikhzadeh Hesari Pages 102-108
  Background and
  Purpose
  Follicular atresia is a natural phenomenon throughout growth and development, but in excessive cases it causes disorders in the ovarian function which is the commonest cause of infertility. Outbreak of depression in women is twice as much as men. Electric-shock therapy could be used in the treatment of depression resistant to drugs. However, it has some side-effects. This research was conducted to study the effects of electric shock on ovarian follicular atresia.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 70 albino mice weighing 28±1.5g (9-12 weeks) with normal sex cycle were divided into 15 groups (n= 5 per group) after determining estrous cycle stages by vaginal smear. The mice were allocated into four control groups in four estrous cycle stages, four groups receiving one shock in every four stages, four groups receiving two- shocks (with interval of 4 hours) in each stage of sex cycle and two shock groups in all phases of the cycle with one and two shocks, respectively. The shock was given by a laboratory electric shock device and was tolerable for mice. The samples of ovarian tissues were stained with hematoxylin-eosin. The follicles were then examined and counted by scaled lens of a light microscope.
  Results
  In proestrus stage of sex cycle, a significant difference was seen between the one-shock group and other groups in mean rate of follicular atresia.
  Conclusion
  This study indicated that receiving shock leads to an increase in the mean rate of atretic follicles and the most negative effect was observed in the one-shock group in proestrus phase.
  Keywords: Electroshock, mice, estrous cycle, follicular atresia
 • Zeinab Vafaeipour, Mohammad Shokrzadeh, Monire Jahani, Fatemeh Shaki Pages 109-120
  Background and
  Purpose
  Gestational diabetes is known as increasing blood glucose level for the first time during pregnancy. Mitochondrial damage and oxidative stress are the most important factors in the development of diabetic complications. Cerium nanoparticles have antioxidant properties. In this study we examined the protective effect of nanoceria in preventing mitochondrial damage induced by diabetes.
  Materials And Methods
  In this study, the mice were divided into five groups including control, diabetic, Nanoceria, diabetes+Nanoceria, and diabetes + vit E groups. Diabetes was induced by STZ (60 mg/kg IP). Blood glucose level was checked in days 1,5,10, and 15 of pregnancy. The diabetic state was confirmed when the blood glucose concentration exceeded 200 mg/dl. On day 16 of pregnancy the embryos were excised and their mitochondria were isolated using different centrifuge technique. Then, oxidative stress markers and mitochondrial damage were measured.
  Results
  Diabetes significantly increased the production of reactive oxygen species, lipid peroxidation and oxidation of glutathione in isolated mitochondrial in embryo of diabetic mothers (P<0.05). Nanoceria treatment (60 mg/kg) significantly prevented the mitochondrial oxidative stress induced by gestational diabetes in embryo of mice (P<0.05). Also, mitochondrial function significantly decreased in diabetic group compared to that of the control group, which was caused by nanoceria treatment that significantly inhibited diabetes-induce mitochondrial toxicity (P<0.05).
  Conclusion
  Cerium oxide nanoparticles had significant effects in preventing oxidative stress and mitochondrial damage induced by gestational diabetes and could be considered in reducing the effects of gestational diabetes.
  Keywords: Diabetes, nanoceria, mitochondrial damage, oxidative stress
 • Mohammad Youssef Mogaddam, Hossein Borna, Majid Shayesteh, Alireza Davari, Zahra Younesi, Ahmad Ali Hanafi, Bojd, Nasibeh Hosseini, Vasoukolaei, Mahmoud Fazeli, Dinan *, Ahmad Ali Enayati Pages 121-130
  Background and
  Purpose
  Sand flies are widespread in Iran and are vectors of leishmaniasis and pappatci fever in most parts of the country including Southern Khorasan Province. Faunistic and ecological studies of these flies are necessary in order to implement proper vector control programs. This research was conducted to determine the sand flies fauna in Southern Khorasan province.
  Materials And Methods
  Sand fly specimens were collected from seven cities in Southern Khorasan province during May to August 2012 using sticky paper traps. The specimens were identified and their monthly activity and frequency in the province were measured.
  Results
  In this study, a total of 1294 insect specimens was collected of which 171 sand flies were identified. Species belonged to Phlebotomus and Sergentomyia genera including four species: Phlebotomus sergenti s.l., Ph. papatasi, Sergentomyia sintoni and S. dentata. Phlebotomus sergenti s.l. was the dominant species in this study which is also the main vector of cutaneous leishmaniasis in Iran. The most and the least abundances were observed in Darmian (29.2%) and Boshrooye cities (1%), respectively.
  Conclusion
  According to the results, two vectors of cutaneous leishmaniasis were found to be active in studied area. Ph. sergenti s.l. was the dominant species in all study areas with relatively high frequency especially in July. Therefore, the health system of the province should be aware of the potential of anthroponotic cutaneous leishmaniasis (ACL) in these areas.
  Keywords: Sand flies, cutaneous leishmaniasis, fauna, Southern Khorasan
 • Mehrdad Abdinian, Reyhaneh Faghihian, Hessamoddin Faghihian Pages 131-134
  Background and
  Purpose
  Radiographs are essential for detecting proximal caries. The aim of this study was to compare proximal caries detection using intra oral bitewing with film and digital bitewing.
  Materials And Methods
  Digital bitewing and conventional bitewing radiographs were taken from 100 extracted human teeth. Proximal caries depths in radiographs were scored by two oral and maxillofacial radiologists. Then the teeth were sectioned to evaluate and score the depth of caries lesions in proximal surfaces under microscope. Scores of radiographic and histopathologic assessments were compared using ROC curve analysis.
  Results
  The differences of sensitivity and specificity of two techniques were not statistically significant.
  Conclusion
  Accuracy of both radiographic techniques was found to be similar in this study.
  Keywords: dental caries, radiography, panoramic radiography, bitewing radiography
 • Farshid Alipour, Saber Saeidpour, Jafar Hasani Pages 135-138
  Background and
  Purpose
  This aim study was to compare the level of sensation seeking among sex addicts, stimulants addicts, Opioid addicts and normal groups.
  Materials And Methods
  Design of our study was Causal-comparative. Subjects were selected with using purposive sampling method (28 cases of sexual addicts, 34 case with Opioid addiction, 30 case with addiction to stimulants and 30 normal subjects). Data gathered from the sensation seeking questionnaire.
  Results
  The results showed that the groups were significant differences in the levels of sensation seeking general and Subscales sensation seeking.
  Conclusion
  According to the findings, people with different type of addiction has been associated with different levels of sensation seeking.This findings revealed necessity more attention to interventions focused on sensation seeking Based type of addiction.
  Keywords: Sexual Addiction, Addiction to Stimulants, Opiates Addiction, Sensation Seeking
 • Foad Alimoradi, Shabnam Jalilolghadr, Amir Javadi, Ameneh Barikani, Mryam Javadi Pages 139-142
  Background and
  Purpose
  Suitable diets during adolescence are effective in providing nutritional needs, and allowing physical and mental growth in adolescents, and in preventing chronic diseases in adulthood. Some studies suggest a relationship between nutritional status and composition of blood lipids. This study was designed to investigate the association between intake of different food groups and composition of blood lipids in adolescents.
  Materials And Methods
  In this descriptive-analytic study, 312 adolescents aged 10-18 years old were selected using random cluster sampling in 2011. Nutritional and biochemical information was collected for all participants and analyzed using SPSS V. 16.
  Results
  The mean age of the subjects was 15.07±2.42 years and there were 51% female and 49% male. Significant correlation was found between intake of bread and cereals (P=0.001), milk and dairy products (P=0.047), and vegetable groups (P=0.021) with HDL cholesterol levels in adolescents.
  Conclusion
  According to this study nutritional status of the studied adolescents should be improved. Paying more attention to quality and variety of dietary intake could have important effects on modifying the risk factors for various diseases in this age group.
  Keywords: Food group, dyslipidemia, diet, adolescent
 • Azam Nahvi, Maede Salehi Pages 143-148
  Langerhans Cell Disease (LCD), formerly known as Histiocytosis X, is a rare disorder characterized by a proliferation of cells exhibiting phenotypic characteristics of langerhans cells. The etiology and pathogenesis of this disease is unknown. It can occur as focal or disseminated form-acute or chronic. Oral manifestations may be the first signs. In this report a 2-year old boy is presented. He referred with a chief complaint of luxation of posterior teeth of right side of mandible. In panoramic radiography, resorption of alveolar bone was observed in posterior side of mandible. Complete examinations were performed for the patient. No other part of the body was found to be affected by the disease. Early diagnosis and treatment of this disease is important in the prognosis, therefore, dentists should be aware of oral manifestations and differential diagnosis of this disease.
  Keywords: Langerhans cell disease (LCD), gingival enlargement, luxation of teeth
 • Seyed Abdollah Mousavi, Maryam Nakhshab Pages 149-153
  Aphallia or complete absence of penis is an extremely rare genitourinary anomaly derived from a faulty development of the genital tubercle during embryonic life. It usually coexists with other congenital anomalies. This anomaly has a very significant psychosocial impact on the child and parents. We describe herewith a neonate with male genotype who presented with aphallia and multiple anomalies of musculoskeletal and genitourinary system.
  Keywords: aphallia, neonate, anomaly
 • Zahra Nozhat, Feridoun Azizi, Mehdi Hedayati Pages 154-170
  Thyroid carcinoma is the most common endocrine neoplasia. Like other cancers, early detection of thyroid cancer plays an important role in the treatment and prevention of disease progression. In recent years many efforts have been made to detect molecular biomarkers for early prediction, diagnosis, and prognosis of different types of cancers. This article is a review on different researches about biomarkers of thyroid cancers. Original articles published (between 1996 and 2015) about biomarkers and thyroid cancers were identified by searching different databases. According to different types of thyroid cancers, the articles were reviewed in different four sections. In most cases FNA could determine the nature of thyroid nodules. However, this method is faced with some limitations especially in detection of lesions associated with follicular thyroid cells. To optimize the accuracy of diagnosis and to offer new prognostic criteria, several immunohistochemical and molecular markers have been proposed which should be verified before clinical application. In spite of large volumes of data about discovery of different biomarkers for thyroid cancers, few of them could be used in clinical applications. In many cases using each of these molecules alone may not be useful, therefore, combination of two or more biomarkers could be of great help in diagnosis, prognosis and prediction of thyroid cancer.
  Keywords: Biomarkers, medullary thyroid cancer, papillary thyroid cancer, follicular thyroid cancer, anaplastic thyroid cancer