فهرست مطالب

ارمغان دانش - سال بیستم شماره 4 (پیاپی 99، تیر 1394)

نشریه ارمغان دانش
سال بیستم شماره 4 (پیاپی 99، تیر 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/05/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهری جعفری، مهدی مقرنسی، علیرضا سلیمی خراشاد صفحات 273-286
  زمینه و هدف
  چاقی با اختلالات متابولیکی زیادی از جمله تغییر در آدیپوکاین هایی مثل کمرین همراه است. پژوهش حاضر تاثیر دو نوع تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و عوامل وابسته به چاقی در دختران دارای اضافه وزن و چاق را مورد ارزیابی قرار داد.
  روش بررسی
  در این پژوهش 34 دختر دارای اضافه وزن و چاق (میانگین سن 49/2±29/22 سال، شاخص توده بدنی 79/2±19/30 کیلوگرم/ مترمربع، وزن10±23/77 کیلوگرم) به صورت داوطلبانه شرکت کرده، و به طور تصادفی در دو گروه تجربی ()، و یک گروه کنترل () قرار گرفتند. گروه های تمرین استقامتی و مقاومتی به مدت 8 هفته (چهار روز در هفته)، به ترتیب با شدت 65 تا80 % ضربان قلب بیشینه (HRmax) و 65 تا 80% یک تکرار بیشینه (1RM) به تمرین پرداختند. در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون، پس از 12 ساعت ناشتایی، در شرایط یکسان نمونه خون، جمع آوری و جهت بررسی سطوح پلاسمایی کمرین، از روش الایزا استفاده شد. جهت ارزیابی طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون آماری کولموگروف– اسمیرنوف، برای مقایسه تغییرات درون گروهی از آزمون t وابسته و تغییرات بین گروهی از آزمون واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی LSD در سطح معناداری (05/0>p) استفاده شد.
  یافته ها
  سطوح پلاسمایی کمرین پس از 8 هفته تمرین، در گروه استقامتی کاهش معنادار داشت (05/0>p) اما در گروه مقاومتی تغییر معناداری نشان نداد (05/0p).
  نتیجه گیری
  هر دو نوع تمرین استقامتی و مقاومتی با بهبود عوامل وابسته به چاقی و حداکثر اکسیژن مصرفی همراه بود، اما تمرین استقامتی با کاهش معنادار سطوح پلاسمایی کمرین نقش موثرتری در سلامت و کاهش التهاب دختران دارای اضافه وزن و چاق دارد.
  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، تمرین مقاومتی، چاقی، کمرین
 • سید اسماعیل خوشنام، امین الله بهاالدینی صفحات 287-297
  زمینه و هدف
  گیاه شیرین بیان از گیاهان دارویی بومی ایران است که در طب سنتی مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقیق حاضر جهت بررسی برخی از مکانیسم های آن٬ اثرات عصاره آبی _الکلی ریزوم شیرین بیان برالکتروکاردیوگرام موش صحرایی به روش زیر مورد آزمایش قرار گرفت.
  روش کار
  موش های صحرایی نر بالغ به وسیله تزریق پنتوباربیتال سدیم بیهوش شده سپس سیاهرگ و سرخرگ رانی حیوان به ترتیب برای تزریق و اندازه گیری فشار خون کانول گذاری شدند. الکتروکاردیوگرام توسط الکترودهای اندامی متصل به دستگاه power lab A to D ثبت شد همچنین فشار خون به وسیله ترانس دیوسر فشار متصل به Power LabA to D ثبت گردید. گروه های مورد آزمایش به این شرح بودند: گروه اول، عصاره شیرین بیان (mg/kg90) و معادل هم حجم آن، حلال عصاره (اتانول 70 درصد) دریافت می کردند. گروه دوم، عصاره و استیل کولین (mg/kg01/0) دریافت می کردند.
  یافته ها
  نتایج نشان دهنده کاهش معنی دار فاصله RR و ارتفاع موج R در حضور عصاره شیرین بیان، عصاره و استیل کولین در مقایسه با حالت کنترل می باشد. همچنین فشار سیستول و دیاستول در حضور عصاره شیرین بیان در مقایسه با حالت کنترل کاهش معنی داری داشت.
  نتیجه گیری
  در تحقیق حاضر میتوان نتیجه گرفت که عصاره گیاه شیرین بیان اثرات کرونوتروپیک مثبت و اینوتروپیک منفی بر قلب داشته است که از طریق اثرات همسو با سیستم کولینرژیک بوده است.
  کلیدواژگان: شیرین بیان، الکتروکاردیوگرام، فشار خون، موش صحرایی
 • حمدالله دلاویز صفحات 298-308
  مقدمه
  گیاه سنبل الطیب در بهبود برخی ناراحتی های عصبی، بی خوابی و هیستری دارای خواص درمانی است. در این بررسی اثر عصاره این گیاه بر ساختار بافتی تشکیلات هیپوکامپ مغز موش های صحرایی مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی تعداد 40 سر موش صحرایی از نژاد اسپراگ داولی بطور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. گروه کنترل، آب مقطر و گروه های آزمایشی یک، دو و سه به ترتیب 300، 400 و 600 میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن عصاره هیدروالکلی گیاه سنبل الطیب را روزانه و به مدت سه هفته دریافت کردند. پس از 21 روز درمان، موش ها کشته شدند و نمونه های مغزی برای انجام کارهای بافتی آماده گردید اندازه و تعداد استروسیت های تشکیلات هیپوکامپ بررسی و ثبت گردید.
  یافته ها
  تعداد استروسیت ها در ناحیه CA1 و CA2 در موش های که عصاره 600 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن را دریافت کرده بودند به ترتیب 48/6±79/16 و 91/3±11/9 بوده است که در قیاس با گروه کنترل 61/4±54/11 و 5/2±61/4 افزایش پیدا کرده بود که معنی دار بوده است. میانگین قطر بزرگ استروسیت ها در ناحیه CA1 از تشکیلات هیپوکامپ در موش های که عصاره300، 400 و600 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن را دریافت کرده بودند به ترتیب 87/2±41/10، 36/2±85/7 و 06/2±5/5 بوده است که در قیاس با گروه کنترل 01/4±1/13 کاهش معنی داری پیدا کرده بود.
  بحث و نتیجه گیری
  عصاره گیاه سنبل الطیب با دارا بودن خاصیت انتی اکسیدانی در تکثیر سلول های آستروسیت موثر هستند.
  کلیدواژگان: گیاه سنبل الطیب، آستروسیت، هیپوکامپ
 • اورنگ ایلامی، صدیقه تاج بخش، سیدعلی موسوی زاده، راضیه خلقی فرد، ابراهیم نعیمی، ابوالقاسم هادی نیا صفحات 309-317
  زمینه و هدف
  سیتومگالو ویروس می تواند از طریق کانال زایمان و شیر مادر به نوزاد منتقل شود. با توجه به سلامت مادران باردار و اثبات ارتباط عفونت سیتومگالوویروس با سقط جنین و بروز ناهنجاری های جنینی، هدف این مطالعه تعیین سروپروالانس عفونت سیتومگالوویروس در زنان در سنین باروری بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی که در سال 1392 روی زنان سنین باروری مراجعه کننده به کلینیک شهید مفتح شهر یاسوج انجام شد، به روش تصادفی طبقه ای تعداد 94 زن واجد شرایط (زنان متاهل سنین 17 تا 45 سال) انتخاب شدند. پس از تکمیل پرسشنامه محقق ساخته شامل؛ اطلاعات دموگرافیک و علایم بالینی، از افراد شرکت کننده نمونه خون لخته گرفته شد و تیتر آنتی بادی های IgG و IgM علیه سیتومگالوویروس با روش الایزا اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و آزمون های تی مستقل و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  تعداد93 نفر(9/98 درصد) از افراد شرکت کننده در مطالعه دارای تیتر آنتی بادی IgG مثبت ضد سیتومگالوویروس بودند، در حالی که که تیترآنتی بادی IgM فقط در یک نفر(1/1 درصد) در محدوده مرزی بود و سایر موارد منفی بودند. هم چنین بین میزان آنتی بادی های IgG و IgM با متغیرهای دموگرافیک و علایم بالینی بررسی شده ارتباط معنی داری مشاهده نشد(05/0p>).
  نتیجه گیری
  تماس با سیتومگالوویروس در زنان در سنین باروری در شهر یاسوج بالا می باشد و لزوم مراقبت های جدی به منظور پیشگیری از بروز اختلالات و ناهنجاری های جنینی در این گروه احساس می شود.
  کلیدواژگان: زنان، باروری، سیتومگالوویروس، IgG، IgM
 • خیرالله صادقی، سارا نامجو صفحات 318-332
  زمینه و هدف
  درمان حساسیت زدایی چشم و پردازش مجدد، نوعی روان درمانی است که از راه تاثیر بر حافظه های منفی پردازش نشده که هسته اصلی اختلالات مرتبط با استرس و تروما می باشند به بیماران کمک می کند. افراد از حافظه ی سرگذشتی خود به عنوان پایگاه اطلاعاتی جهت فراهم آوردن راه حل های موثر برای مسائل جاری استفاده می کنند.ازآنجاکه حل مسئله به شیوه ی ناکارآمد و حافظه ی سرگذشتی بیش کلیت گرا از نتایج منفی برجسته ی این طیف اختلالات به شمار می روند.لذا هدف پژوهش حاضر، تعیین اثرمندی درمان حساسیت زدایی منظم چشم و پردازش مجدد بر کاهش نشانه های اختلال استرس پس آسیبی و بهبود مهارت های حل مسئله در این بیماران بود.
  روش بررسی
  روش تحقیق حاضر از نوع نیمه آزمایشی می باشد. جامعه آماری شامل بیماران سانحه دیده ی بخش فوریت های بیمارستان طالقانی استان کرمانشاه بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند(قضاوتی)، 32 بیمار متمایل به شرکت در پژوهش از بین 50 نفر بیمار غربال شده و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل اختصاص داده شدند. یک منشور درمانی EMDR تنظیم شده برای بیماران آسیب دیده در سوانح استفاده شد. گروه آزمایش هشت جلسه ی هفتگی تحت مداخله قرار گرفتند. گروه کنترل در لیست انتظار قرارگرفته و در طی چهار جلسه با روان شناس ملاقات کرده و درمان معمول برخوردار شدند. پرسش نامه های روان شناختی مقیاس تجدیدنظر شده ی تاثیر حوادث، حل مسئله ی اجتماعی و آزمون حافظه ی سرگذشتی اجرا شد. آزمون های آماری کلمونگروف – اسمیرنوف و آزمون t به کار بسته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که نمرات پس آزمون نشانه های استرس پس آسیبی،حافظه سرگذشتی اختصاصی و بیش کلی گرا و مهارت حل مسئله در دو گروه تفاوت معنی داری داشته، به عبارت دیگر بیماران گروه EMDR تعمیم پذیری کم تری در فراخوانی خاطرات از حافظه و مهارت های نظام یافته تری در ابعاد حل مسئله نشان دادند.
  نتیجه گیری
  نتایج بیان گر آن است که عناصر درمان EMDR بر پایه ی ساخت نظری پردازش اطلاعات تطبیقی به ابداع فرانسیس شاپیرو می تواند در بازیابی به شیوه ی اختصاصی حافظه ی سرگذشتی و میزان نشانه های بیماران مبتلابه اختلال استرس پس آسیبی و چگونگی حل موثر مسئله مفید باشد.
  کلیدواژگان: اختلال استرس پس آسیبی، حساسیت زدایی منظم چشم و پردازش مجدد، حافظه ی سرگذشتی، بیش تعمیم گرایی، حل مسئله
 • مجتبی کهالی، شهربانو عریان، همایون صدرایی، غلامرضا کاکا، سحر پارسایی، هما محسنی کوچصفهانی صفحات 333-345
  زمینه و هدف
  اثر استرس بر تغییر فعالیت سیستم عصبی ممکن است به دلیل تغییر در ساختمان دستگاه عصبی باشد. در این تحقیق، اثر استرس مادر در دوران بارداری بر ساختار هیپوکامپ و آستانه تشنج فرزندان آنها مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی تعداد 30 موش باردار به دو گروه تقسیم شدند. گروه استرس ندیده و گروه استرس دیده، که از روز صفر بارداری به مدت 14 روز، روزی یک ساعت استرس بی حرکتی را تجربه کردند. آزمایش آستانه تشنج در فرزندان توسط تزریق داروی پنتیلن تترازول (PTZ)انجام شد. جهت بررسی تکوین هیپوکامپ، فرزندان موش ها به سه گروه تقسیم شدند. گروه شاهد که مادر استرس ندیده بود و فرزندان نیز PTZ دریافت نکردند. گروه شم که مادر استرس ندیده ولی فرزندان PTZ دریافت کرده بودند و گروه تجربی که هم مادر استرس دیده و هم فرزندان PTZ دریافت کردند. پس از آزمایش تشنج، فرزندان با کلروفورم کشته شدند و مغز آنها در محلول بوئن تثبیت گردید و پس از طی مراحل پردازش بافتی، برش هایی به ضخامت 5 میکرومتر تهیه و با روش هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی شد. ضخامت لایه های پیرامیدال و گرانولار هیپوکامپ با استفاده از نرم افزار موتیک (Motic) اندازه گیری شدند و نیز تعداد سلول ها در این لایه ها و تعداد عروق خونی در لایه های مولکولار و پلی مورفیک شمارش گردیدند. نتایج با استفاده از آزمون آماری تی و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده افزایش معنا دار آستانه تشنج در فرزندانی که مادرانشان تحت استرس قرار گرفته بودند در مقایسه با فرزندانی که مادرانشان تحت استرس قرار نگرفته بودند را نشان داد (001/0p<). همچنین میانگین ضخامت لایه های پیرامیدال و گرانولار هیپوکامپ در گروه تجربی نسبت به گروه شاهد افزایش معناداری را نشان داد. تعداد سلول های نواحی مختلف لایه های پیرامیدال و گرانولار هیپوکامپ در گروه تجربی در مقایسه با گروه های شم و شاهد کاهش معنا داری را نشان داد (001/0p<).
  نتیجه
  استرس دوران بارداری می تواند سبب افزایش آستانه تشنج فرزندان و نیز اختلال در روند تکوین و ساختار هیپوکامپ آنها شود.
  کلیدواژگان: آستانه تشنج، استرس، پنتیلن تترازول، بارداری، هیپوکامپ
 • نوشین نریمان، سعید خاتم ساز *، اسفندیار شریفی صفحات 346-356
  زمینه و هدف

  آلکالوزمتابولیک یکی از اختلات شایع اسید – بازمایعات بدن است که بدنبال بسیاری از بیماری های متابولیکی و غیر متابولیکی در بدن ایجاد می شودو خود این عارضه پس از ایجاد به عنوان یک عامل تاثیر گذار قوی بر عملکرد سایر سیستم ها و دستگاه های بدن تاثیر می گذارد.این مطالعه با هدف بررسی تغییرات احتمالی در آستانه حسی درد در فرزندان متولد شده از مادران مبتلا به آلکالوز متابولیک در مقایسه با فرزندان متولد شده از مادران سالم انجام شده است.

  روش بررسی

  این مطالعه تجربی بر روی 50سرموش صحرایی ماده بالغ نژاد ویستاربا محدوده وزنی 20±180گرم در5 گروه 10تایی انجام شد.گروه کنترل هیچ گونه تیمار دارویی مصرف نکردند.گروه شاهد بمدت30 روزقبل و تا پایان بارداری موش ها محلول کربنات کلسیم را دریافت کردند.گروه های تجربی به سه گروه آلکالوز با دوز های حداقل،متوسط وحداکثرتقسیم شدند.برای ایجاد آلکالوز از محلول بیکربنات سدیم به صورت محلول در آب به جای آب آشامیدنی استفاده گردید. ودر طول زمان های10،20و30روزقبل وتاپایان دوره ی بارداری موش ها بترتیب برای گروه های آلکالوز با دوزهای حداقل،متوسط وحداکثراز محلول 2/0مولارمورد نظر استفاده شد.بعد از آنکه نوزادان متولد شدند تیمار را قطع کرده واز آب آشامیدنی شهری استفاده شد.از نوزادان تا زمان بلوغ مراقبت می شده.در زمان بلوغ فرزندان نر و ماده را از هم جدا کرده. و نرها برای تست فرمالین آماده شدند.نمره درد دردومرحله حادومزمن برای هر گروه ثبت ومقایسه گردید.داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS وآزمون آماری آنوا وتوکی تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج مطالعه حاضر بیانگر افزایش معنی دار میانگین نمره درد در مراحل حاد(5-0دقیقه)ومزمن(60-16دقیقه)آزمون فرمالین درموش های صحرایی نرمتولدشده ازموش های صحرایی مبتلابه آلکالوزمتابولیک درمقایسه باگروه کنترل وشاهدبود (05/0 p).

  نتیجه گیری

  آلکالوز متابولیک یکی از مهمترین بیماری هایی است که بر دستگاه عصبی تاثیر می گذارد. و به طور طبیعی تحریک پذیری نورون ها را افزایش می دهد. بنابراین آلکالوز با داشتن چنین اثراتی می تواند باعث کاهش آستانه حسی درد در فرزندان متولد شده از مادران مبتلا به آلکالوز متابولیک و افزایش درد در آن ها گردد. بنابراین با جلوگیری از بروز آلکالوز متابولیک مادران باردار می توان از کاهش آستانه حسی درد در فرزندان آنها جلوگیری به عمل آورد.

  کلیدواژگان: آستانه حسی درد، نمره درد، آلکالوز متابولیک، موش صحرایی
 • سعید جلیلی نیکو، شیرعلی خرامین، رضا قاسمی چوبنه، زینب محمد علی پور صفحات 357-368
  زمینه و هدف
  عوامل خانوادگی و فردی در آمادگی اعتیاد نقش دارند. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش تاب آوری خانواده (ارتباط خانوادگی و حل مسئله، بهره مندی از منابع اقتصادی و اجتماعی، حفظ یک چشم انداز مثبت، پیوند خانوادگی، معنویت خانواده، توانایی ایجاد معنا برای سختی) و ذهن آگاهی در آمادگی اعتیاد دانشجویان بود.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع همبستگی است که تعداد 399 نفر از دانشجویان دانشگاه یاسوج در سال تحصیلی 1393 1392 به شیوه نمونه گیری خوشه ایچند مرحله انتخاب شدند و به مقیاس ایرانی آمادگی اعتیاد، پرسشنامه تاب آوری خانواده و فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین تاب آوری خانواده و ابعاد آن با آمادگی اعتیاد رابطه منفی معنی دار وجود داشت(01/0>p). هم چنین بین ذهن آگاهی و آمادگی اعتیاد رابطه منفی معنی دار به دست آمد(01/0>p). نتایج تحلیل رگرسیون هم زمان نشان داد که تاب آوری خانواده و ذهن آگاهی می توانند به طور معنی داری 13 درصد از واریانس آمادگی اعتیاد را پیش بینی نمایند.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق حاضر نشانگر اهمیت تاب آوری خانواده و ذهن آگاهی به عنوان متغیرهای خانوادگی و فردی در آمادگی اعتیاد است. بنابراین آموزش مهارت های تاب آوری خانواده و ذهن آگاهی می تواند آمادگی اعتیاد در دانشجویان را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: آمادگی اعتیاد، تاب آوری خانواده، ذهن آگاهی، دانشجویان
|
 • Mehri Jafari, Dr Mehdi Mogharnasi, Alireza Salimi Khorashad Pages 273-286
  Background and Aim
  Obesity is accompanied with a lot of metabolic disorders such as changing Adipokines like Chemerin. The present study evaluated the effects of endurance and resistance training on Plasma levels of chemerin and Factors related to obesity in overweight and obese females.
  Methods
  In this study 34 overweight and obese females with an average of age (22.29±2.49 years), body mass index (BMI) (30.19±2.79 kg/m2), weight (77.23±10 kg) participated voluntarily and were randomly assigned into two experimental groups (n=12) and one control group (n=10). Endurance and resistance training groups trained for 8 weeks (4 days a week), respectively with intensity of 65 to 80% maximum heart rate (HRmax) and 65 to 80% one repetition maximum (1RM). In two steps of pre-test and post-test, after 12 hours of fasting, the blood samples were collected in the same conditions and ELIZA method was used to assess Plasma levels of Chemerin. Kolmogorov-Smirnove test was used to evaluate the normal distribution of data, the variation within groups using paired t-test and variation between groups analysis of variance (ANOVA) and LSD were used in significant level (P<0.05).
  Results
  Plasma Chemerin decreased significantly after 8 weeks of training in endurance group (P<0.05), but there was no significant change in resistance group (P>0.05). Also In the experimental groups, factors related to obesity (weight, fat mass, WHR and BMI) were significantly decreased while the maximum oxygen consumption were significantly increased (P<0.05).
  Conclusions
  Both endurance and resistance training, improved Factors related to Obesity and maximum oxygen consumption, but endurance training with a significant reduction in plasma chemerin, has a more effective role in health and reducing inflammation in overweight and obese females.
  Keywords: Endurance Training, Resistance Training, Obesity, Chemerin
 • Sayyed Esmaeil Khoshnam, Aminallah Bahaoddini Pages 287-297
  Introduction
  Glycyrrhiza glabra has been traditionally used as a medicinal plant in Iran. In this study to determine some of its mechanisms, the effects of hydro alcoholic extract of Glycyrrhiza glabra on electrocardiogram were examined by the following procedure:
  Methods
  Adult male rats were anesthetized via injection of pentobarbital sodium, then Femoral vein and femoral artery were canulated for injection and blood pressure recording respectively. Electrocardiogram was recorded by limb electrodes linked to A-D instrument power lab Bio amplifier also Blood pressure was recorded by pressure transducer linked to A-D instrument power lab.Tested groups were as follows: The first group, received Glycyrrhiza glabra extract (90mg/kg) and equivalent volume of the Glycyrrhiza glabra solvent (ethanol %70). the second group, received Glycyrrhiza glabra extract and acetylcholine (.01 mg/kg).
  Result
  The result showed a significant decrease of RR interval and R amplitude in presence of licorice extract, licorice extract and acetyl choline with comparing to control condition also systolic and diastolic blood pressure showed a significant decreasing in presence of licorice extract with comparing to control condition.
  Conclusion
  It can be concluded that Glycyrrhiza glabra has a positive chronotropic and negative ionotropic effects on heart via synergistic effect with cholinergic system.
  Keywords: Glycyrrhiza glabra extract, electrocardiogram, blood pressure, rat
 • Pages 298-308
  Introduction
  The Valeriana officinalis has therapeutic properties in neurological disorders, insomnia and hysteria. Thus, we evaluated the protective activity of Of ethanol extract of this plant on the proliferation and diameter of astrocytes in the hippocampus.
  Materials And Methods
  In this experimental study, forty Sprague Dawley rat (200–230 g) were randomly divided equally into 4 groups, in which the control group received distilled water. The treatments groups I, II and III received Valeriana officinalis extracts 300, 400 and 600 mg/kg respectively, daily for three weeks. Then, the rats were killed and brain were removed and fixed. The numbers and large diameter of the astrocytes cells were measured in the hippocampus of different groups.
  Results
  The mean numbers of astrocytes of the CA1 and CA2 in the group that received 600 mg/kg of Valeriana officinalis extracts were 16.79±6.48 and 9.11±3.91 respectively, which significantly increased compare to the control group. The mean of large diameter of astrocytes in the CA1 region of the animals with 300, 400 and 600 mg/kg of Valeriana officinalis were 10.41±2.87, 7.85±2.36 and 5.5±2.06 respectively, that decreased significantly compare to the control group 13.1±4.01.
  Conclusion
  The Valeriana officinalis extract with antioxidant property has potential to proliferate the astrocytes cells in the hippocampus.
  Keywords: Astrocytes, hippocampus, Valeriana officinalis, extracts
 • Ilami O., Tajbakhsh S., Mousavizadeh Sa, Kholghifard R., Hadinia A Pages 309-317
  Background and Aim
  According to the maternal health, and the fact that cytomegalovirus infection is associated with abortion and the incidence of fetal malformations, the aim of this study was to determine the seroprevalance of cytomegalovirus infection of women in the reproductive age.
  Methods
  The present cross-sectional study was conducted on women of childbearing referred to Yasuj Mofatteh clinic in 2013. Ninety-four eligible women (married women aged 17 to 45 years) were selected by random-stratified sampling. After completing the questionnaire which included demographic and clinical characteristics, blood samples were collected and IgG & IgM antibodies titers against CMV were measured by ELISA. The collected data was analyzed by SPSS and statistical tests and independent T-test & chi-square.
  Results
  98.9% of the participants (93 eligible women) were positive for anti-CMV IgG antibody, whereas the IgM antibody in only one patient (1.1 %) was border line. Also no significantassociation was observed between the IgG and IgM antibodies and clinical manifestations with demographic variables. Moreover, the titer of IgG and IgM antibodies and clinical manifestationsassociated with demographic variables was not significant (p>0.05).
  Conclusion
  The results indicated that exposure to cytomegalovirus in women at childbearing age was significant in Yasuj and need serious care in order to prevent complications and congenital malformation felt in this group.
  Keywords: Women, Fertility, cytomegalovirus, IgG, IgM
 • Khirollah Sadeghi, Sara Namjoo Pages 318-332
  Back ground &
  Aim
  Eye movement desensitization and reprocessing is a kind of psychotherapy effects on the negative memories un processed that associated with stress and trauma and were the core of abnormalities related to trauma. People use their autobiographical memories for assemble effective solutions in order to popular problems. Dysfunctional problem-solving and over-generalized autobiographical memories are important negative results of these problems. The aim of this study was to determine the EMDR efficacy on PTSD symptoms decrease and enhance of problem- solving skills and over-generalized autobiographical memory.
  Methods
  In this study, a semi-experimental design (randomized controlled trials) were used in the random assignment of participants to experimental and control groups, the possibility of measuring changes in the intervention was possible. this study was Double-blind. Among 50 chosen patients in this study about ones tending to participate in the research were randomizing put in to testing and control groups. A modified EMDR protocol was used for patient injured in traumatic event. the testing group was wider treatment during 8 sessions and each session for one weak. the control group was put in the queue and the members of the group had appointment with psychologist for TAU during 4 sessions. psychological questionnaires including revised scale in IES-R, SPSI-R & autobiographical memory test (AMT) were given to the patients and kolmograph smirnoff and ancova statistical tests were apprized as well..
  Results
  The results showed that Eye Movement Desensitization and Reprocessing has main full effect on decreasing PTSD symptoms as well as decreasing the amount of over general autobiographical memory representations in women with post traumatic stress disorder, In other words, the EMDR group patients are less symptoms and complete problem solving skills.
  Conclusion
  The result showed that elements of EMDR based on ALP Francis Shapiro, and trough having the influence on integration of traumatic event information and identifying the number of symptoms in patients having PTSD.
  Keywords: Eye movement desensitization reprocessing, Post traumatic stress disorder, Autobiographical memory, Overgeneralized, Problem solving
 • Mr Mojtaba Kahali, Dr Shahrbano Oryan, Dr Homayoon Sadraee, Dr Gholamreza Kaka, Miss Sahar Parsaee, Dr Homa Mohseni Kouchesfehani Pages 333-345
  Background and Aim
  The effect of stress on the nervous system activity may be due to alterations in the structure of the nervous system. In this study, the effects of maternal stress was examined on the seizure threshold and hippocampal structure of their offspring during pregnancy.
  Methods
  In this study, thirty pregnant mice were divided into two groups. 1) No stress group and 2) Stress group that received one hour immobilization stress from 1 to 14 day of pregnancy. The seizure threshold test was performed in offspring by injection of Pantilen tetrazol (PTZ). To study of the hippocampus development, the mouse offspring were divided into three groups: The control group no received immobilization stress on pregnant rat and their offspring also no received PTZ. The Sham group no received immobilization stress on pregnant rat but their offspring received PTZ. and experimental group that pregnant rat received immobilization stress and their offspring received PTZ. At the end of the experiences, all offsprings were killed by chloroform and their hippocampus fixed in and processed and 5µm sections were prepared and stained by the H&E method. The pyramidal and granular layers thickness in the Hippocampus were measured using Motic software and the number of cells in these layers and the number of blood vessels in the molecular and polymorphic layers were counted. The data were analyzed using ANOVA and T test.
  Results
  The results showed a significant increase in seizure threshold in offspring whose mothers were under stress, compared with offspring whose mothers were not under stress. Average thickness of hippocampal pyramidal and granular in the experimental group than in the control group showed a significant increase (p<0.001). in addition, mean thickness of pyramidal and granular layers of hippocampus significantly increased in the experimental group compared to control group. The number of cells in hippocampal and granular layers significantly decreased in the experimental group when compared with control and sham groups (p<0.001).
  Conclusion
  Prenatal stress can cause an increase in seizure threshold and also impair offspring's development and their hippocampal structure.
  Keywords: hippocampus, pregnancy, PTZ, stress, seizure threshold
 • Mis Nooshin Nariman, Mr Saeed Khatamsaz, Mr Esfandiar Sharifi Pages 346-356
  Background and Aim

  metabolic alkalosis is one of the most common disorders of the acid-base body fluids that followed many of the metabolic and non-metabolic diseases in the body, and as a strong affective factor, after its establishment can influence the performance of other organs and systems. The aim of this study was to examine possible changes in the sensory threshold of pain in offspring born to mothers with metabolic alkalosis in comparison with those born to healthy mothers.

  Methods

  in this experimental study, 50 mature female Westar rats each weighing 180±20gr were randomly divided into five groups: the control left untreated, the sham received calcium carbonate solution for 30 days before and up to the end of pregnancy, and three experimental groups including: minimum (I), medium (II) and maximum (III) dose alkalosis. Sodium bicarbonate was dissolved in drinking water to produce alkalosis in experimental groups. These groups with minimum, medium and maximum alkalosis received 0. 2M Sodium bicarbonate for 10, 20 and 30 days before and up to the end of pregnancy respectively. Following birth of the offspring, the treatment was stopped, and rats used tap water to the end of the experiment. Offspring were kept to adulthood, and then, males and females were separated. The study of sensory threshold of pain was carried out on male offspring by formalin test procedure. Pain scores were recorded in acute and chronic stages and were compared among different groups. Data was statistically analyzed by SPSS software, and Tukey and Anova test.

  Findings

  the results indicated a significant increase in the pain scores during acute(0-5min) and chronic stages(16-60min) of formalin test in male rat offspring born to mothers with metabolic alkalosis compared to control and sham groups (P 0.05)

  Conclusion

  Metabolic alkalosis is one of the most important diseases that affect the nervous system and naturally, increases neuronal excitability. Thus, with such impacts, alkalosis could reduce the sensory threshold of pain in offspring born to mothers with metabolic alkalosis, thereby increases pain in them. In this way, it is possible to reduce the sensory threshold of pain in children by controlling metabolic alkalosis in pregnant mothers.

  Keywords: sensory thresholds of pain, pain score, metabolic alkalosis, rat
 • Jalili Nikoo S., Kharamin Sh, Ghasemi Jobaneh R., Mohammad Alippoor Z Pages 357-368
  Background and Aim
  family and individual factors are involved in addiction potential. The aim of this research was to investigate the role of family resiliency (family communication and problem solving, utilizing social and economic resources, maintaining a positive outlook, family connectedness, family spirituality, ability to make meaning of adversity) and mindfulness in addiction potential of students.
  Method
  the research method used in the present study was correlation. A number of 399 students from Yasuj University in 2012-13 academic years were selected through a multi- stage cluster sampling method and responded to the Iranian scale of addiction potential, family resiliencyquestionnaire, and short form of Freiburg mindfulness inventory. Collected data were analyzedusing Pearson correlation coefficient and Simultaneous regression.
  Results
  A negative and significant correlation was seen between family resiliency and itsdimensions with addiction potential (P<0.01). Between mindfulness and addiction preparation, asignificant and negative correlation was observed (P<0.01). The results of simultaneous regressionanalysis showed that family residency and mindfulness could significantly predict 13% of varianceof addiction potential.
  Conclusion
  The results of this study indicated the importance of family resilience and mindfulness as personal and family variables in preparing addiction. Therefore, the family resilience and mindfulness skills training could decrease the addiction potential among students.
  Keywords: addiction potential, family resiliency, mindfulness, students