فهرست مطالب

رفاه اجتماعی - پیاپی 55 (زمستان 1393)
 • پیاپی 55 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/11/21
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فریبرز رئیس دانا صفحه 7
  مقدمه
  استفاده از اصطلاح سرمایه اجتماعی سابقه ای بیش از یک صد سال دارد اما در حدود 50 سال پیش استفاده از آن متداول تر شد. در دهه 1990 بود که این اصطلاح به عنوان یک مقوله جامعه شناسی کاربردی وارد عرصه های دانشگاهی شد و سپس توسط گروه های اجتماعی نیز به کار گرفته شد. برخورد شماری از جامعه شناسانی نسبت به آن انتقادی است و آن را مفهومی یا تبعیض آمیز یا مبهم و نادرست می دانند. اما جریان غالب از این اصطلاح، برداشتی مسالمت آمیز و تسلیم جویانه دارد زیرا آن را به معنای همیاری، مشارکت، هنجارپذیری و مقوله های مشابه از سوی اعضای جوامع معین درمی یابد تا هدف های آن جامعه برآورده شود. اما بن مایه های آن قبولی محافظه کارانه موازین اجتماعی و ندرتا برداشتی اعتراض آمیز بوده است.
  مرور منابع: اصطلاح سرمایه اجتماعی از حیث مفهومی نارسا است زیرا به مجموعه عوامل فرهنگی نامعین اشاره می کند که می توانند آثار متفاوتی در جامعه داشته باشند. شاخص های اندازه گیری پیشنهاد شده برای آن کاملا ناموثر و نادقیق ماند، زیرا عواملی را که اندازه می گیرند در واقع یا جنبه های فرهنگی دارند یا اساسا عوامل مستقل و حاکم به ذات و برون دادی نیستند. مفهوم سرمایه اجتماعی، از مفهوم بازاری تولید کالا و خدمات ناشی شده است. به عبارت دیگر این مفهوم تحت سلطه شاخه ای از اقتصاد است که مدتها است، به رغم نتایج نامطلوب خود، در اختیار نظام سود و سرمایه قرار گرفته است و نارسایی و نادرستی آن بار دیگر به اثبات رسیده است. گویا سرمایه اجتماعی پدیده ای است بیرونی که به شرطی سرمایه محسوب می شود که بتواند نفعی دربر داشته باشد. این دیدگاه سرمایه را متکی به تصمیم شخصی یا شرکتی برای ایجاد فایده می داندبحث: اصطلاح سرمایه اجتماعی نمی تواند آن را با نظریه های اساسی اجتماعی پیوند دهد و نسبت به پدیده های کیفی، اجتماعی و تاریخی نگاهی ابزاری دارد. در حالی که سرمایه اجتماعی، اگر به معنای برخورداری از ویژگی های بیرونی باشد می تواند هم تبعیض آمیز باشد، هم ضد سرمایه و هم در خدمت هدف گروه های معارض با منافع انسانی. در یک کلام سرمایه اجتماعی در خدمت توجیه نظام تولید و مصرف بورژوایی قرار دارد.
  کلیدواژگان: اقتصاد بازار، سرمایه اجتماعی، سلطه، مشارکت، نولیبرالیسم، همکاری
 • علیرضا باستانی، سید محمد جواد رزمی صفحه 45
  مقدمه
  سرمایه اجتماعی1 مفهومی چندوجهی و موضوعی میان رشته ای بوده و شامل هنجارها، شبکه های اجتماعی و روابط میان افراد می شود. سرمایه اجتماعی به دلیل آثارش بر بهبود کارایی جامعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و برای اندازه گیری آن از روش های مستقیم و غیرمستقیم استفاده می شود. در روش غیرمستقیم که در شرایط فقدان آمار و اطلاعات متغیرهای اصلی سرمایه اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد، با استفاده از علایمی که در نبود سرمایه اجتماعی ظاهر می شوند، به برآورد سرمایه اجتماعی پرداخته می شود.
  روش
  در تحقیق حاضر برخی متغیرهایی که در شرایط فرسایش سرمایه اجتماعی ظاهر می شوند، برای استانهای ایران انتخاب و با استفاده از روش آنتروپی شنون برای آن ها وزن مناسب تعیین شد. سپس با استفاده از مدل بهینه سازی تعاملی (TOPSIS) که ازجمله روش های تصمیم گیری چندمتغیره (MADM) می باشد، برای هر یک از استانها امتیازی محاسبه شد.
  یافته ها
  با استفاده از متغیرهای مرتبط با آسیب اجتماعی، فرار مالیاتی و امید به زندگی، استان تهران رتبه نخست سرمایه اجتماعی را در سال 1391 کسب نمود.
  بحث: برای ارایه تصویر جامع تر از سرمایه اجتماعی در روش غیرمستقیم، لازم است علاوه بر توجه به علایم مرتبط با آسیب اجتماعی که بیشتر مطالعات داخلی بر آن متکی است، به دیگر علایم نظیر میزان اعتماد مردم به دولت، با به کارگیری متغیرهایی نظیر فرار مالیاتی و یا متغیرهای مرتبط با سلامت سرمایه انسانی نیز توجه نمود.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، اعتماد، شبکه اجتماعی، روش غیرمستقیم، مدل بهینه سازی تعاملی، آنتروپی شنون
 • فریده باقریانی صفحه 79
  مقدمه
  اعتماد اجتماعی، از جمله پدیده های اجتماعی است که در روابط و تعاملات انسانی نقش حیاتی ایفا می کند. تحقیقات نشان می دهد که دین، می تواند عامل مهمی در تولید اعتماد اجتماعی تلقی شود و با تقویت آن، اعتماد اجتماعی بیشتری در جامعه به وجود آید. بر همین اساس، مقاله حاضر به تحلیل جامعه شناختی رابطه دینداری و اعتماد اجتماعی پرداخته است.
  روش
  روش بررسی در این پژوهش پیمایش است که در بین 346 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان در سال تحصیلی 93- 1392، به شیوه نمونه گیری طبقه بندی متناسب، اجرا شده است.
  یافته ها
  از یک سو، بین ابعاد اعتقادی، پیامدی و مناسکی دینداری و اعتمادهای بنیادین و بین شخصی، و از سوی دیگر بین بعد تجربی دینداری و اعتمادهای بنیادین، بین شخصی و نهادی، رابطه مثبت وجود داشت.
  بحث: در خصوص تناقضی که بین رابطه ابعاد دینداری و اعتماد تعمیم یافته و نهادی مشاهده می شود، شاید این تفسیر درست باشد که یا دینداری در جامعه آماری عمیق نیست یا اینکه محیط زندگی چنان از نظر اعتماد ضربه دیده است که حتی دینداری افراد، قادر به اقناع آن ها در جهت حسن ظن به دیگر افراد جامعه نیست.
  کلیدواژگان: اعتماد بین شخصی، اعتماد تعمیم یافته، اعتماد نهادی، اعتماد بنیادین، دینداری
 • حمیدرضا رخشانی نسب، حمیده اسفندیاری مهنی * صفحه 109
  مقدمه

  امروزه فضاهای شهری مولفه ای برای وقوع نابهنجاری های شهری و در نتیجه عدم امنیت در شهر می باشد؛ لذا شناخت عواملی که شهروندان را دچار احساس ترس و ناامنی می کند، ضروری است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در بین شهروندان شهر زاهدان و راهکارهایی جهت ارتقاء آن انجام شده است.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی به روش پیمایش است که در بین 382 نفر از شهروندان بالای 15 سال در شهر زاهدان انجام شده است.

  یافته ها

  میزان احساس امنیت شهروندان در مجموع پایین تر از حد متوسط است. بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی شهروندان، بی نظمی اجتماعی، سرمایه اجتماعی و درک از میزان بروز جرایم با احساس امنیت رابطه وجود دارد. در ضمن، متغیرهای حمایت اجتماعی و اعتماد اجتماعی اثر مثبت و در مقابل متغیرهای ریسک و مخاطره و درک از میزان بروز جرایم اثر منفی بر احساس امنیت شهروندان دارند. ریسک و مخاطره و پس از آن اعتماد اجتماعی و حمایت اجتماعی بیش ترین ارتباط را با احساس امنیت شهروندان نشان می دهد.
  بحث: با توجه به وضعیت نامطلوب احساس امنیت شهروندان شهر زاهدان، باید سازوکاری در جهت توسعه سرمایه اجتماعی در بین ساکنان اندیشیده شود تا میزان حمایت اجتماعی افراد و اعتماد آنان به یکدیگر افزایش یابد و شهروندان با پشتوانه چنین سرمایه ای، احساس امنیت بیش تری کنند.

  کلیدواژگان: احساس امنیت و ناامنی، بی نظمی اجتماعی، درک از میزان بروز جرایم، سرمایه اجتماعی
 • حسینعلی سرگزی، علیرضا محمدی آریا * صفحه 135
  مقدمه

  با توجه به نقش فرهنگ سازمانی در تحقق اهداف سازمان های آموزشی، آگاهی از عوامل مرتبط با آن از اهمیت بالایی برخوردار است که در این بین، سرمایه اجتماعی جایگاه ناشناخته ای دارد و هدف این مطالعه شناسایی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی در مراکز آموزش عالی استان گلستان می باشد.

  روش

  تحقیق حاضر از نوع توصیفی و روش به کار رفته، پیمایش است که در بین 460 نفر از کارکنان آموزشی و اداری شاغل در مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی استان گلستان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب، اجرا شد. فرهنگ سازمانی، با توجه به مدل مفهومی تحقیق و به کمک پرسشنامه استاندارد شده دنیسون و سرمایه اجتماعی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، اندازه گیری شد.

  یافته ها

  بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی، رابطه مثبت وجود دارد و 7/39 درصد از تغییرات فرهنگ سازمانی، به وسیله اعتماد نهادی، اعتماد شخصی، اعتماد اجتماعی، کنش های یاریگرانه و تعامل اجتماعی تبیین می شود. ضمن اینکه، اعتماد نهادی، بیشترین نقش را در پیش بینی فرهنگ سازمانی کارکنان دارد.
  بحث: نتایج این تحقیق، بسط نظریه های پاتنام و کلمن است که از اعتماد به عنوان تسهیل کننده کنش در روابط سازمانی یاد کرده اند.

  کلیدواژگان: اعتماد نهادی، سرمایه اجتماعی، فرهنگ سازمانی، کنش های یاریگرانه
 • پری ناز بیدل، احمد صادقی، علی اکبر محمودزاده صفحه 167
  مقدمه
  تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان فردگرایی افراطی و رابطه اعتماد اجتماعی با آن، انجام گرفته است. فردگرایی افراطی به عنوان یک آسیب اجتماعی، بر اولویت اهداف فردی و گرایش به خودمختاری تاکید دارد؛ از طرفی، افزایش نفع طلبی های خودخواهانه، زمینه کاهش دلبستگی و تعهدات فرد نسبت به جامعه ملی را فراهم می کند. در چنین شرایطی، افراد در تعارض نفع جمعی با نفع فردی، نفع خود را برمی گزینند، حتی اگر به دیگران آسیب برسانند.
  روش
  این تحقیق در سال1390، به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه اجرا شده است. جامعه آماری تحقیق، افراد بالای 20 سال شهر مشهد با جمعیتی معادل 1530827 نفر بوده و حجم نمونه با فرمول کوکران، 384 نفر برآورد گردید که با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای، انتخاب شدند.
  یافته ها
  میانگین فردگرایی افراطی در سطح متوسط (6/2) و میانگین اعتماد اجتماعی در سطح پایین (2) قرار داشت. بین اعتماد اجتماعی و فردگرایی افراطی رابطه منفی وجود داشت. در تحلیل رگرسیونی چندمتغیره، مجموع متغیرهای مستقلی که در مدل نهایی باقی ماندند، 53 درصد از تغییرات فردگرایی افراطی را تبیین کردند که در این میان، تاثیر متغیرهای اعتماد مدنی، تحصیلات، طبقه اجتماعی، اعتماد بین شخصی، اعتماد تعمیم یافته و سن به ترتیب بیشتر بوده است.
  بحث: سطح اعتماد اجتماعی در همه ابعاد تعاملات اجتماعی، پایین بوده و افزایش این بی اعتمادی، باعث افزایش فردگرایی افراطی در جامعه شده است.
  کلیدواژگان: اعتماد اجتماعی، اعتماد تعمیم یافته، اعتماد بین شخصی، اعتماد مدنی، فردگرایی افراطی
 • حمید رحیمی، راضیه آقا بابایی صفحه 199
  مقدمه
  سرمایه اجتماعی، مفهومی چندبعدی در علوم اجتماعی است که تاثیر فراوانی بر بسیاری از حوزه های اجتماعی دارد. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بهبود کیفیت محیط کار دانشگاه کاشان از دیدگاه اعضای هیات علمی بود.
  روش
  نوع تحقیق، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 203 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه بودند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 101 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، انتخاب و پیمایش شدند.
  یافته ها
  میانگین کیفیت محیط کار و مولفه های سرمایه اجتماعی به جز اعتماد اجتماعی، بالاتر از حد متوسط بود. بین سرمایه اجتماعی و مولفه های آن با کیفیت محیط کار، رابطه مثبت وجود داشت.
  بحث: شواهد این تحقیق نشان داد که می توان از طریق افزایش اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی و روابط اجتماعی، به بهبود کیفیت محیط کار سازمان ها کمک نمود.
  کلیدواژگان: اعضای هیات علمی، دانشگاه، سرمایه اجتماعی، کیفیت محیط کار
 • نرگس نیکخواه قمصری، زهرا نعمت الهی صفحه 227
  مقدمه
  بازتولید سرمایه اجتماعی به عنوان مجموعه هنجارها و روابط تسهیل کننده تعامل اجتماعی و شاخص سلامت یا بیماری جامعه است. نابینایی و کم بینایی به عنوان یک ویژگی فردی، تاثیری تعیین کننده بر نحوه تحقق اهداف خانواده و در نتیجه سرمایه اجتماعی دارد. بر همین اساس، این مطالعه به بررسی تاثیر اختلال بینایی بر سرمایه اجتماعی خانواده پرداخته است.
  روش
  مطالعه حاضر با روش علی-مقایسه ای به مقایسه سرمایه اجتماعی در دو گروه همسران بینا و نابینا/کم بینا در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل با حجم نمونه 198 نفر پرداخته است.
  یافته ها
  میزان سرمایه اجتماعی همسران بینا بیشتر از همسران نابینا/کم بیناست. در ضمن، میزان سرمایه اجتماعی در دو بعد ساختاری بیرونی و شناختی درونی در بین همسران مرد و زن نابینا/کم بینا متفاوت است، اما در گروه همسران بینا این تفاوت وجود ندارد. علاوه بر این، سرمایه اجتماعی ساختاری بیرونی برحسب وضعیت مسکن، سرمایه اجتماعی شناختی درونی برحسب تحصیلات، سرمایه اجتماعی ساختاری درونی و شناختی بیرونی برحسب درآمد، و سرمایه اجتماعی شناختی بیرونی، شناختی درونی و ساختاری درونی برحسب تعداد فرزند در همسران نابینا/کم بینا متفاوت است.
  بحث: با توجه به تاثیر وضعیت بینایی بر سرمایه اجتماعی خانواده، باید گفت که به طور خاص نابینایی/کم بینایی سرمایه اجتماعی خانواده را کاهش می دهد و در مقابل، عواملی چون سطح تحصیلات، میزان درآمد و وضعیت مسکن از جمله عواملی هستند که تاثیر مثبت بر سرمایه اجتماعی خانواده دارند. بنابراین، باید برنامه ریزی ها و راهکارهایی در زمینه وضعیت مسکن و درآمد و همچنین هموار کردن مشکلات تحصیلی افراد نابینا/کم بینا صورت گیرد تا بدین ترتیب سرمایه اجتماعی خانواده این افراد افزایش یابد.
  کلیدواژگان: اختلال نابینایی، خانواده، سرمایه اجتماعی ساختاری، سرمایه اجتماعی شناختی
 • سیده محبوبه حسینی، میرطاهر موسوی، حسن رفیعی، پوریا رضا سلطانی صفحه 243
  مقدمه
  امروزه، بررسی کیفیت زندگی به دلیل پیشرفت های تشخیصی، درمانی و میزان بقای مبتلایان به سرطان پستان به عنوان یک موضوع مهم سلامت مطرح می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شده است.
  روش
  مطالعه حاضر مطالعه ای است مداخله ای که روی 29 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان کاشانی شهرکرد در سال های 91-1389 که بر اساس معیارهای ورود و از طریق نمونه گیری غیراحتمالی (در دسترس) انتخاب شدند، صورت پذیرفت. گروه مداخله، مداخلاتی ابداعی جهت ارتقاء سرمایه اجتماعی دریافت نمودند. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه کیفیت زندگی فرنس و پاورز، پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی درون گروهی (طرح سنجش سرمایه اجتماعی در ایران) و پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی بین گروهی (طیف سام) بودند.
  یافته ها
  قبل از اجرای مداخله، هر دو گروه از نظر متغیرهای مطالعه همسان بوده اند، اما پس از اجرای مداخله، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در گروه مداخله افزایش و در گروه مقایسه ثابت مانده و یا کاهش یافته بود.
  بحث: زنان از مهم ترین ارکان جامعه می باشند، بنابراین بهبود کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان نه تنها سبب بهبود بقای آنان می شود، بلکه سبب انسجام ساختار خانواده نیز می گردد. با توجه به نتایج این مطالعه، افزایش سرمایه اجتماعی نیز باعث ارتقاء کیفیت زندگی می شود، لذا می توان از روش های ارتقا دهنده سرمایه اجتماعی به عنوان راهی جهت بهبود کیفیت زندگی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی
 • حسین درجاتی صوفی، حبیب احمدی، مجتبی اسلامی، یوسف صوفی صفحه 271
  مقدمه
  کاربرد راه حل های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای موفقیت اجرای سیاست های اجتماعی، شامل اصلاح امنیت اجتماعی و طراحی و مدیریت استراتژیک برنامه های امنیت اجتماعی، ضروری است. بنا به این ضرورت، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ICT بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان پرداخته است.
  روش
  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. جامعه مورد بررسی در این تحقیق، شهروندان منطقه 2 ارومیه بودند که از بین آن ها 327 نفر با استفاده از جدول مورگان، به عنوان حجم نمونه برآورد شدند و با تلفیقی از روش های نمونه گیری تصادفی ساده، طبقه بندی شده و نظام مند، انتخاب و پیمایش شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر امنیت اجتماعی، تاثیر مثبت دارد و از بین سه مولفه امنیت اجتماعی (اعتماد شهروندان، هویت خواهی اجتماعی و فقر اقتصادی)، بیشترین تاثیر آن، بر مولفه اعتماد اجتماعی است.
  بحث: با توجه به یافته های این مطالعه، اگر از فناوری ارتباطات و اطلاعات به درستی استفاده شود، می تواند به عنوان ابزار توانمندسازی در جهت توسعه امنیت اجتماعی جامع تر، مطرح شود.
  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، اعتماد، فقر اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هویت خواهی
 • سید جواد امام جمعه زاده، حوا ابراهیمی پور، مجید ملکان، رضا محمود اوغلی صفحه 291
  مقدمه
  تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطلاعاتی با فراهم آوردن امکان پیدایی «جامعه شبکه ای» افراد و جوامع را در قالب های تازه، هویت های تازه بخشیده اند. این تکنولوژی ها نه تنها قواعد و قوانین حاکم بر ارتباط و تعامل میان انسان ها، بلکه ایستار افراد را نسبت به خود، دیگران و جهان تغییر داده اند. در این میان، اینترنت شاخص ترین و اصلی ترین این تکنولوژی هاست. اینترنت به عنوان رسانه چندبعدی فضای فرهنگی و اجتماعی است که کاربران را در موقعیت های متنوع نقش ها و سبک های زندگی قرار می دهد. اینترنت هم در تولید و هم در مصرف، عملکردهای اجتماعی دارد که علاوه بر هویت سازی، باعث تغییر هویتی هم می شود. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مصرف اینترنت و سبک زندگی دانشجویان پرداخته است.
  روش
  روش این پژوهش پیمایش و ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان از تمامی رشته ها در مقطع کارشناسی در سال تحصیلی 92-1391 که از بین آنها، تعداد 199 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند.
  یافته ها
  میان مصرف اینترنتی و سبک زندگی کل پاسخگویان، در مجموع، رابطه وجود دارد.. در ضمن، نتایج نشان داد که مصرف اینترنتی باعث تغیرات مولفه های سبک زندگی می شود. با توجه به نتایج تحقیق، دیجیتالی شدن بر چگونگی آموزش دانشگاهی نیز تاثیر گذاشته است.
  بحث: نتایج مطالعه نشان می دهد که میان مصرف اینترنتی و سبک زندگی دانشجویان، در مجموع، رابطه وجود دارد. با بخش بندی نوع مصرف اینترنت به چهار بعد اطلاعاتی، سرگرمی، آموزشی و شبکه های اجتماعی، نتایج نشان داد که بعد آموزشی اینترنت بیشترین تاثیر را بر سبک زندگی کاربران دارد. با توجه به یافته ها، فرضیات مصرف فرهنگی، اولویت هزینه ای، اوقات فراغت با میزان و شیوه مصرف اینترنتی رابطه داشته و تایید می شوند.
  کلیدواژگان: اینترنت، سبک زندگی، دانشجویان، نظریه کاشت
 • زینب عبدی صفحه 315
  مقدمه
  دهه 60، دهه شکوفایی و در واقع سرآغاز جدی توجه به محیط زیست در رسانه ها بود که موجب جلب توجه توده جامعه به محیط زیست شد. در ایران نیز توجه به مسائل محیط زیست به ویژه در دهه های اخیر افزایش یافته و به همین منظور قوانینی برای توجه بیشتر به مسائل زیست محیطی در رسانه ها وضع گردیده است. نگرش و تاثیرپذیری مردم از رسانه ها، بر نوع رفتار آن ها با محیط زیست تاثیر می گذارد، به همین دلیل رسانه ها تاثیر بسزایی در فرهنگ سازی محیط زیستی مردم و حفاظت از محیط زیست دارند.
  روش
  در این تحقیق که به روش مروری و کتابخانه ای انجام شده، کوشش شده است تا با بهره گیری از تمامی منابع مرتبط با موضوع، اهمیت رسانه در طرح مسائل زیست محیطی و نهادینه کردن قوانین زیست محیطی و در نتیجه، بسط حفاظت از محیط زیست در اذهان مردم مورد تحلیل نظری قرار گیرد.
  یافته ها
  آموزش رسانه ای بیشتر به همراه تحقیق در مورد چگونگی یادگیری عموم درباره موضوعات محیط زیستی و آنچه که افراد را در جهت رسیدن به راه حل تحریک می کند از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس می توان گفت توجه به محیط زیست با ارائه راهکارهایی در برنامه های توسعه ای کشور افزایش داشته است.
  بحث: این پژوهش نشان داد در صورتی که رسانه های جمعی به توسعه مسائل زیست محیطی توجه کنند، این مسئله موجب افزایش آگاهی عموم شده و نگرانی هایی را در بین آن ها به وجود می آورد.
  کلیدواژگان: آگاهی بخشی، آموزش عمومی، رسانه های جمعی، فرهنگ، محیط زیست
|
 • Farideh Bagheriani Page 79
  Introduction
  Social Trust is considered as a social phenomenon that plays a vital role in human interactions and its relationships. Researches have shown that religion can be an important factor in the production of social trust. The purpose of the present paper is to do a sociological analysis of the relationship between religiosity and social trust.
  Method
  This study is a survey. The statistical population is students of Behbahan Islamic Azad University in the period of 1392-1393. Among them, 346 were randomly selected by using Cochran formula and then the questionnaires were distributed among them.
  Results
  The results showed that a significant positive correlation between the ideological, religious and ritual implications and interpersonal trust is fundamental. There is also a significant positive correlation between religiosity and trust in the basic experiment.
  Discussion
  About the paradox in the relationship among religious dimensions, generalized and institutionalized trust maybe this interpretation is correct to say that whether religiosity is superficial or regarding trust issues, the living environment is so badly damaged and traumatized that even religiosity of the people cannot persuade them to act with good will.
  Keywords: Interpersonal Trust, Generalized Trust, Institutional Trust, Fundamental Trust, Religiosity
 • Hsmid, Reza Rakhshaninasab, Hamideh Esfandiari Mehni Page 109
  Introduction

  Nowadays, urban spaces are a component for occurrence of urban anomalies and consequently the lack of security occurrence in cities. Therefore, identifying factors which cause fear and anxiety for citizens is a necessary measure. The present study is meant to investigate the relationship between feeling secure and social capital of the citizens in Zahedan City and strategies to promote security in this city.

  Method

  the present study is descriptive-analytical one conducted using library and field studies. The main part of doing this research was survey. The population of the research included citizens residing in Zahedan for more than 15 years. The sample of the study was selected using multi-stage cluster sampling and also using the Cochran formula the sample size included 382 participants. The data were obtained from survey method and standard and a researcher-made questionnaire which its reliability was confirmed by Cronbach's alpha equaled as (α =0.94). To test the hypotheses and analyzing the data, t-test, ANOVA, Pearson correlation coefficient and multivariate regression were employed.

  Results

  the findings of the study indicate that the correlation between citizen's feeling secure and their social-economic statuses, social disorder, social capital and understanding the amount of occurrence of crimes is significant in such a way that the degree of citizen's feeling secure is dependent on their sex and the literacy level. In evaluating the amount of social capital of variables of social support and social trust are positive effects, in contrast to variables of risk and threats and understanding the amount of occurrence of crimes are negative effects on the degree of citizen's feelingsecure.

  Discussion

  The degree of citizen's feelingsecurein general indicates a mean lower than moderate level. The social capital situation between citizens is also significantly low and lower than the moderate level in such a way that indices of risk and threat and after that social trust and social support indicate the highest correlation with citizen's feeling secure.

  Keywords: Feeling of Security, Insecurity, Social Disorder, Understanding the amount of Occurring Crimes, Social Sapital.
 • Hossein, Ali Sargazi, Alireza Mohammadi Arya Page 135
  Introduction

  Considering the role of organizational culture in acquring the goals of education organizations, recognizing the related factors has a major importance. Among the related factors of organizational culture, social capital and organizational culture is not well recognized. The goal of the present study is identification of the relationship between organizational culture and social capital in Golestan province higher education centers. Therefore, the main question is whether there is a relationship between organizational culture and social capital? And which dimention of social capital has a stronger correlation with organizational culture?

  Method

  This study is a descriptive research and its methods are a survey study. The population includes all educational and administrative staff working in public and private higher education institutions in Golestan province. The sample included 460 respondents that have been selected by stratified random sampling method. Based on conceptual research model by Denison standard questionnaire was measured the organizational culture was assessed by researcher made social capital that its validity through content-related validity and reliability Cronbach’ alpha coefficient has been approved. The data were analysed using statistical methods including correlation coefficient, averages comparison, regression analysis and path analysis.

  Results

  Results of the study demonstrate that there is a significant positive relationship between social capital and organizational culture so that 39/7 percent of Organizational culture can be explained by institutional trust, personal trust, social trust, and social interaction supporter actions that are indicators of social capital is formed.Dissussion: Among the significant results of the present study can be distinguished from direct and significant impact of institutional trust as one of the constituent variables of social capital on organizational culture mentioned it could be noted, However, the other constituent variables of social capital also has a positive relationship with Organizational culture and have been meaningful.The result of this study is the development of Putnam thory that insisted on trust as a function facilitator in organizational relationship.

  Keywords: Organizational Culture, Social Capital, Institutional Trust, Supportive Actions, Golestan Province
 • Parinaz Bidel, Ahmad Sadeghi, Aliakbar Mahmoudzadeh Page 167
  Introduction
  The Main purpose of The study is to Show that The extent of extreme individualism” Can be Cause to Decline The “social trust”. Extreme individualism as a Social problem Based on The priority of Individual Goals and Tendency to Autonomy. in The other hand, Increasing The Seeking of selfishly benefits, Reducing The individual attachments and Liabilities on Their societies. In such conditions Individual Prefer to Choose Their individual benefits, When They Face With Conflict interests (The collective or Individual Benefits) Even if Harm to Others.
  Method
  The research Is a Survey Which Used of questioner technique to Gathering The data That Performed in Ones presence in 1390. The statistic society Is The people Over 20 years in Mashhad (1, 530, 827 People) and for The sample Size (384) We Used of Multi-stage cluster Sampling.
  Results
  Finding Verified The essential hypothesis and Indicates that The mean of extreme individualism Is in Average level (2/6), and The mean of social trust Is in Low level (2). Furthermore, There Is a Significant counter relationship Between The social trust and Extreme individualism (r = 0/591). In Multiple regression analysis, %53 of The variation of dependent variable (The extreme individualism) Explained by The Independent variables that Remained in The final model. The beta Coefficient of "Civic trust " Was (-0/63), "education"(0/18) " social class " (0/17), " Interpersonal trust "(-0/12), " generalized trust " (0/09) and The "edg" (0/09) Percent.
  Discussion
  The result of the research Shows that The level of social trust Has been Low in All aspects of social interactions and Thus The increase The distrust, The increase The extreme individualism in Society and Vice versa. So, in Dimensions of social trust, Interpersonal trust Has Main effect on Extreme individualism.
  Keywords: Social trust. Extreme individualism. Generalized trust. Interpersonal trust. Civic trust.
 • Hamid Rahimi, Razieh Aghababaei Page 199
  Introduction
  Social capital is multi dimension concept in social sciences that have strong effect on social sciences areas. The purpose of this research was an analysis of relationship between social capital and quality of work environment in university of Kashan one base view of faculty member’s.
  Method
  The research type was descriptive - correlative method. The statistical population consisted of 203 faculty member’s which through classified random sampling method 101 members were chosen as the sample. The research instrument was include of social capital questionnaire with 24 items and quality of work environment with 25 items which by use of Cronbach alpha coefficient, reliability coefficients were obtained equal to 0.85 for social capital questionnaire and 0.91 for quality of work environment questionnaire. Collected data was analyzed at level of descriptive statistic (frequency, percentage and mean) and level of inferential statistic (correlation coefficient, regression, t-test and one way ANOVA).
  Results
  Research findings revealed that mean of quality of work environment and social capital dimensions except social trust is bigger than average. There is a positive relationship between social capital and its components with quality of work environment.
  Discussion
  Evidence from this study show that it is possible through the creation of social capital, social trust, social participation, social cohesion and social relations helped to improve the quality of environment in organizations.
  Keywords: Faculty Members, Quality of Work Environment, Social Capital, University
 • Narges Nikkhah Qamsari, Zahra Nematollahe Page 227
  Introduction
  Reproduction of social capital as a set of norms and interaction is facilitating social relationships and indicator of health or sickness of society. Blindness and low vision as an individual characteristic can be decisive impact on how to achieve the family goals and As a result, social capital.
  Method
  The study was conducted on the impact of visual impairment on family social capital And information collected between blind and sighted partners in the city of Kashan and Aran Bidgol with survey questionnaire Finally, compared with sighted partners.
  Results
  Based on these findings, between housing performance and the outer structure social capital of the blind partners is a significant difference. So Between school performance and internal cognitive social capital of the blind partners is significant difference. Between income and internal structural social capital and outside cognitive of the Blind Husbands is a significant difference. Finally, between the number of childrens and external and internal cognitive social capital and internal structural of Blind Husbands is significant difference.
  Discussion
  According to the results of research, vision situation have decisive impact on family social capital and in particular blindness reduces the family's social capital.In contrast, factors such as level of education, level of income, housing status are factors that reduce the negative effects on family social capital. So have plans and strategies in the areas of housing status, income level and so smoothing educational problems of blind people so that social capital rise to their families.
  Keywords: Blindness, Cognitive Social Capital, Family, Structural Social Capital
 • Seyede Mahboobeh Hosseini, Mirtaher Musavi, Hassan Rafiey, Puria Reza Sultani Page 243
  Introduction
  Nowadays, Research about Quality of Life in Breast Cancer Patients is so important because of Progress in Treatment Procedure in Health Science. Brest Cancer Influences Quality of Life Aspects and Disrupt Social Relationship. This Creates Recluse Lifestyle and Speedup Disease Trend. The Aim of this Study is Investigation of Social Capital Effect on Quality of Life in Breast Cancer Patients.
  Method
  In Experimental Research, 29 Women with Breast Cancer) who Reffered to Kashani Hospital in Shahrekord in 2011-2013) Based on Inclusion Criteria and through Non -Probability Sampling Were Selected and Be Placed in Two Groups Based on Randomized Selection (15 in Case & 14 in Control Group). Case Group beside Routine Cures, Received Interventions to Enhance Social Capital and Control Group Take Routine Treatments. Questionnaire Was Used to Data Collection.
  Findings
  Before Intervention, Both Groups Were Isotope in Variables (p>./05). But after Intervention, Statistical Changes Were Be Seen (P≤./05). Mean of Social Capital (Bonding & Briding Social Capital) and Quality of Life in Three Scales (Health and Functional, Socio Economical, Psychological & Spiritual) in Case Group Were Increased and in Control Group, these Variables Were Decreased. High Correlation Was Be Seen between Social Capital and Quality of Life.
  Discussion
  Social Capital Enhancement Make Improvement in Quality of Life, so We Can Use Ways which Enhance Social Capital to Improve Quality of Life.
  Keywords: Breast Cancer, Quality of Life, Social Capital
 • Hossein Darjani, Habib Ahmadi, Mojtaba Eslami, Yousef Sofi Page 271
  Introduction
  Effective Information and Communication Technology (ICT) solutions are essential to the successful implementation of national social policy including social security reform and also the design and strategic management of integrated social security programs. This study was performed in order to investigate the impact ICT on citizens’ social security and the amount in which they feel secured.
  Method
  This study is a survey and is practical. The statistical populations of the research were region 2 citizens of Urmia city. In order to achieve the research purposes, we made a main hypothesis and three subsidiaries hypotheses. The tools consist of a questionnaire containing 17 questions in order to test these hypotheses. After evaluating the validity and reliability, 327 people were chosen as statistical population according to Morgan table and Stratified random sampling. Finally, all the questionnaires were collected and then the information was categorized and summarized. Descriptive and inferential analyses (Pearson correlation test) were also used to do the data analysis.
  Findings
  For more detailed conclusions, social security is classified to three components; social trust of citizens, social policy and economic identity. The results showed that among the region 2 citizens of Urmia, ICT have a positive impact on social security. It was also concluded that ICT has had the greatest impact on social trust.
  Discussion
  According to the finding of this study, ICT can become an enabling tool for wider socio-economic security development. When properly used.
  Keywords: Citizen's Trust, Diseconomy, Identity Seeking, Information, Communication Technology, Information Technology, Social Security
 • Seyed Javad Imamjomezadeh, Hava Ebrahimipour *, Majid Malekan, Reza Mahmoudoghli Page 291
  Introduction
  Modern communication and informative technologies have made people and communities’ new identities as soon “net community” came to birth. The technologies have modified the controller regulations either on interactions among people or their endurance towards themselves, others and the universe. Amongst them internet is the most prominent technology used. It can be considered as a cultural and social multidimensional media which bring its users to divergent roles and life styles. Internet functions socially either in production or usage, it means not only it personalizes but also modifies identities. The present research has been trying to answer this question: is there any links between internet usage life style among students? To do it, it is investigated how much internet is used by students.
  Method
  The picked method is survey and the major tool to gather data has been questionnaire. The statistical participants consist of all students studying in different B.A and B.S fields in Isfahan University during 2012-2013. The sample volume was 199 people whom they were cluster randomly picked up.
  Discussion
  The study was conducted to determine the effect of the Internet on the lifestyle of students, was the first attempt The students use the Internet to identify and then recognize their interests, lifestyle changes or examined them. The results show that the use of the Internet and the lifestyle of students, in general, are related. The segmentation of Internet use four dimensions of information, entertainment, education, and social networks, the results showed that after Internet training is the most effect on the lifestyle of users. Based on the results, assumptions of cultural consumption, priority, cost, time and manner of use of the Internet connection and approved.
  Findings
  The findings show that there is a significant relation between internet usage and life style among participants. In addition, results showed that Internet use is causing changes in lifestyle factors. According to the results, digitization has affected the quality of university education.
  Keywords: cultivation theory, internet, life style, students
 • Zeinab Abdi Page 315
  Introduction
  Nowadays the environmental degradation has become one of the major issues of concern. Media coverage of environmental issues is the most important issue that each of mass society can attend while drawing attention to the environment. Media attentions to the environmental issues were raised for the first time in the United States of America’s media. Boom of the 60s decade was the beginning of a serious attention towards the environment in the media. Regarding paying attention to the environment, there is a significant increase in recent decades especially in some legislation which make it possible to pay more attention to environmental issues by the media in Iran. Media can shape people’s behavior and attitudes towards environment. The influence in which the media has on shaping people’s behavior is a fact and that is why media is important to improve and promote environmental protection.
  Method
  The study was conducted in the form of a library based research and was an attempt ​​to utilize all relevant sources such as the media, environmental design and institutionalize environmental legislation. Its final aim is the expansion of environmental protection in the minds people and this aim was also investigated throughout this research.
  Findings
  there is a need to study what the public think about environmental issues in order to have accurate media programs and media training which will guide citizens to respect environmental issues and pave the way for the principles the country already have for its environmental programs.
  Discussion
  This study shows that the development of mass media and increase in its attention towards the environmental issues will lead to an increase in the public awareness and their concern about environmental issues.
  Keywords: Culture, Environmental Awareness, Mass Media, Public Education