فهرست مطالب

اسلام و سلامت - پیاپی 3 (پاییز 1393)

نشریه اسلام و سلامت
پیاپی 3 (پاییز 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رحمت الله مرزبند، مجید ملک زاده شفارودی * صفحات 7-16
  مقدمه و هدف
  اگر چه بکارگیری فناوری شبیه سازی در عرصه درمان بیماران موجبات گشایش و سهولت فراوان در امور گشته، ولی شبیه سازی زایشی انسانی نگرانی هایی را در زمینه تعدی به اصول و حدود اخلاقی در میان متفکران دینی به همراه داشته است. نقطه ثقل نقد های اخلاقی در رد شبیه سازی زایشی انسانی، دلیل نقض کرامت انسانی است. هدف از این مقاله بررسی ناسازگاری شبیه سازی زایشی و کرامت انسانی در آموزه های قرآنی است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلی اسنادی و مفهومی می باشد. در این راستا، ابتدا با مراجعه به منابع دست اول از قبیل کتب معجم قرآنی،تفاسیر قرآنی از قبیل المیزان، نمونه و بانک های اطلاعاتی از قبیلSid، magiran، Noormags، iranmedex اطلاعات لازم مبتنی بر سوالات تحقیق گردآوری و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها حکایت از این دارد که متفکران اسلامی ادله متعددی را از قبیل نقض کرامت در تولید مثل غیرجنسی، عدم حفظ یگانگی و فردیت در شبیه سازی، نفض کرامت در ابزارانگاری و نقض کرامت در رویان در تبیین ناسازگاری شبیه سازی زایشی باکرامت انسانی مطرح کرده اند. بررسی ادله فوق نشان می دهد که نمی توان بیان دقیقی از چگونگی ناسازگاری شبیه سازی زایشی و کرامت انسانی در آرا و نظریه های رایجاستخراج نمود. مطالعه و بررسی در آموزه های قرآنی بیانگر آن است که شبیه سازی زایشی به وجهی دیگر، کرامت انسانی را نقض می کند. از نگاه قرآن، ویژگی خاصی که انسان را مستحق عنوان کرامت می کند خلیفه الله بودن وی است. از لوازم چنین کرامتی آفرینش خاص او دردو بعد جسمی و روحی است. بر مبنای یافته های علوم زیستی شبیه سازی زایشی از جهت اختلال در تولید بافت ها، تضعیفاستخر ژنی انسان، ایجاد تغییر خود آگاهی در فرد شبیه و نیز سست شدن بنیان خانواده، نقض کرامت جسم و روح را بدنبال خواهد داشت.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان می دهد که شبیه سازی زایشی با کرامت انسانی ناسازگار است. بلکه بر مبنای یافته های تجربی شبیه سازی زایشی به جهت اختلال در سلامت جسمی و روانی مانع تحقق کرامت انسانی می گردد. ضروری است محققان علوم زیستی آموزه های وحیانی را در بکارگیری پژوهش های خویش در جمعیت های انسانی مد نظر قرار دهند.
  کلیدواژگان: کرامت، شبیه سازی، آموزه اسلامی، اعضای بدن، ژن انسانی
 • ناهید یعقوبیان، فاطمه باکویی *، محسن قنبری صفحات 17-22
  سابقه و هدف
  بدحجابی، یک عامل مخرب در سلامت روان، به عنوان یک معضل اجتماعی است. وجود پدیده ی بدحجابی، نیازمند بررسی دقیق و کاوش در ابعاد آن است. این پژوهش با هدف بررسی علل گرایش به بدحجابی از دیدگاه دانشجویان دختر انجام شد
  مواد و روش ها
  تحقیق حاضر یک مطالعه مقطعی است که در دانشگاه علوم پزشکی بابل بر 100 دانشجوی دختر انجام شده است. داده ها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. اعتبار و پایایی پرسشنامه با مطالعه مقدماتی و آزمون مجدد تایید شد. داده ها با روش های آماری توصیفی و استنباطی، مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس داده های این تحقیق، 4 عامل موثر با بیشترین میزان در گرایش به بدحجابی از دیدگاه دانشجویان به ترتیب مدپرستی 51%، جلب توجه دیگران 3/45%، انتخاب دوست 43% و اعتقادات دینی 5/39 بیان شد. دانشجویان سایر علل موثر بر گرایش به بدحجابی را مواردی مانند فقر فرهنگی، عدم نظارت خانواده ها و لجبازی به خاطر سخت گیری بیش از حد دانشگاه بیان کردند. در پاسخ به راهکارهای پیشنهادی، مواردی مانند صحبت در مورد شخصیت ارزشمند زن و بیان نقش زن در کانون خانواده، بیان مضرات بدحجابی و به وجود آمدن فساد و فحشا به دنبال بی حجابی زنان و تعیین مدهای لباس و فرم خاصی برای دانشگاه ها مطرح شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها راهکارهای مورد اولویت برای مقابله با بدحجابی، تقویت آگاهی دانشجویان با برگزاری کارگاه های آموزش فلسفه حجاب و ضرورت آن، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در زمینه فواید حجاب و مضرات بدحجابی و کاهش سخت گیری در رنگ و نوع پوشش و تشویق به حفظ حجاب در چارچوب دستورات دین مبین اسلام می باشند.
  کلیدواژگان: علل بدحجابی، راهکار، دیدگاه دانشجویان دختر
 • نسیبه جوان، کیکاوس ازره، زهرا دهقان، حامد بیگلری * صفحات 23-34
  سابقه و هدف
  اولین مرحله گوارش، عبور غذا از دهان و خرد کردن آن توسط دندانها می باشد. دندان های سالم علاوه بر تسهیل هضم غذا به حفظ زیبایی، تلفظ صحیح کلمات و ارتقای سلامت روحی و روانی فرد نیز کمک فراوانی می کنند. در این نوشتار به بررسی سلامت دهان و دندان با استفاده از گیاه سالوادورا پرسیکا از آموزه های اسلامی تا صنایع بزرگ داروسازی پرداخته شده است.
  مواد و روش ها
  تحقیق و تفحص در منابع اسلامی و سیره نبوی، همواره آموزه ها و دستورات ویژه ای را برای حفظ و ارتقاء سلامت بشر در پی داشته است. لذا این پژوهش توصیفی با هدف تحقیق در سیستم سلامت از طریق بررسی های کتابخانه ای منابع معتبر و آموزه های دینی و آن دسته از روایاتی که با یافته های علمی و عملی مرتبط با بهداشت دهان و دندان انسان تطبیق داشته است با اتکا بر ابزار گرد آوری تفحص و مطالعه انجام گرفت.
  یافته ها
  امروزه با ارتقاء سطوح و زوایای مختلف علم، محققان به اسرار و علل توصیه آکید علماء به استعمال گیاه پرسیکا پی برده اند. گیاه پرسیکا یا مسواک نتنها دارای ساختار فیزیک مناسب برای مسواک نمودن دندان ها است بلکه این ریشه راز آلود حاوی ترکیبات بسیار مفید بخصوص یون های فلوراید، سولفور، کلرور و... جهت استحکام بخشیدن به مینای دندان ها و میکروب کش قوی دهان می باشد.
  نتیجه گیری
  نصایح و سفارشات اکید اسلامی در خصوص استفاده از گیاه ساوادورا پرسیکا حافظ و عامل ارتقاء بهداشت دهان و دندان و موجب پیشگیری از بسیاری بیماری های دهانی و گوارشی است.
  کلیدواژگان: دهان، دندان، مسواک، پرسیکا، بهداشت، سلامت، آموزه های اسلامی
 • آرام تیرگر *، زهرا اقالری صفحات 35-40
  سابقه و هدف
  انتشار مقالاتی با موضوعات مذهبی در مجلات علوم پزشکی را میتوان ابزار مثبت و موثری در درک بهتر مفاهیم دینی و تبیین ارتباط آن مفاهیم با مقوله بهداشت و سلامت برشمرد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت انتشار مقالات علوم پزشکی با موضوعات مذهبی بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بصورت مقطعی و برای یک دوره دو ساله (1392-1391) در تابستان 1393 روی مقالات فارسی منتشره از سوی مجلات دانشگاه های علوم پزشکی کشور به روش سرشماری به اجرا گذارده شد. عناوین، چکیده و کلیدواژه کلیه مقالات از حیث استفاده از واژه هایی شامل خدا، قرآن، آیات و روایات، دعا، نماز، روزه، دین و مذهب مورد واکاوی قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از فرم ویژه ای متناسب با اهداف پژوهش و جهت پردازش آماری داده ها نیز از شاخصهای توصیفی و استنباطی بهره برده شد.
  یافته ها
  بررسی بیش از 13 هزار مقاله منتشره از میان 126 عنوان نشریه وابسته به 47 دانشگاه علوم پزشکی کشور طی دو سال 1392-1391 نشان داد که در 82 اثر (6/0 درصد از کل مقالات) واژه های مذکور بکار رفته است. بالاترین فراوانی در خصوص واژهای به کار رفته متعلق به واژه قرآن با فراوانی 19 مرتبه بود. بالاترین فراوانی انتشار مقالات مرتبط به ترتیب با 13، 11 و 9 مقاله متعلق به دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، بابل و اصفهان بودند.
  نتیجه گیری
  گرچه یافته های پژوهش از انتشار مقالاتی مرتبط با موضوعات مذهبی در مجلات علوم پزشکی حکایت دارد اما میزان آن اندک است. بنابراین ضرورت اتخاذ تدابیری با هدف توجه بیش از پیش متخصصین و انتشار بیشتر مقالات علمی در این حوزه احساس می شود.
  کلیدواژگان: علوم پزشکی، یروندادهای علمی، مجلات، مقالات، موضوعات مذهبی
 • محمد نریمانی، رضا ایل بیگی قلعه نی *، مریم رستمی صفحات 41-49
  سابقه و هدف
  هدف پژوهش حاضر تعیین قش نگرش مذهبی، بهزیستی معنوی و حمایت اجتماعی در پیش بینی رضایت از زندگی مادران کودکان کم توان ذهنی می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مادران کودکان کم توان ذهنی شهرستان تربت-حیدریه در سال 1392 تشکیل می دهند. به منظور تعیین نمونه تعداد100 نفر از مادران کودکان کم توان ذهنی تربیت پذیر مراجعه کننده به مرکز درمانی و نگهداری امام سجاد(ع) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه های رضایت از زندگی داینر، نگرش های مذهبی خدایاری فرد، بهزیستی معنوی پالوتزین و الیسون و حمایت اجتماعی واکس را تکمیل کردند. داده های حاصل پژوهش با با روش های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسون چندگانه، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج همبستگی پیرسون نگرش مذهبی(309/0 =r)، بهزیستی مذهبی (157/0 =r)، بهزیستی وجودی (190/0 =r)، حمایت اجتماعی خانواده(359/0 =r) و حمایت اجتماعی دوستان(100/0 =r) با رضایت از زندگی مادران کودکان کم توان ذهنی رابطه مثبت معنی دار دارند. همچنین نتایج نشان داد حمایت اجتماعی (499/=B)، نگرش مذهبی (451/0 =B)، و بهزیستی معنوی (319/0 =B) به ترتیب می تواند تغییرات مربوط به رضایت از زندگی را در مادران کودکان کم توان ذهنی، به صورت معنی داری پیش بینی کند و 30 درصد از واریانس رضایت از زندگی توسط این متغیرها تبیین می شود.
  نتیجه گیری
  نگرش مذهبی، بهزیستی معنوی و حمایت اجتماعی، نقشی تعیین کننده در رضایت از زندگی مادران کودکان کم توان ذهنی دارند.
  کلیدواژگان: نگرش مذهبی، بهزیستی معنوی، حمایت اجتماعی رضایت از زندگی، کم توانی ذهنی، مادران
 • سیده سمیه هاشمی نژاد اشرفی *، علی فقیهی، سید حمزه حسینی، سید محمود سخایی صفحات 50-60
  سابقه و هدف
  ازدواج، مرحله ای مهم و حساس در رسیدن انسان ها بصورت فردی و جمعی بسوی کمال است. همسان همسری یک ویژگی مورد تاکید در همسرگزینی. مشترک در روانشناسی و علم فقه است. هدف از این مقاله، بررسی جایگاه همسان همسری در فقه و مقایسه آن با علم روانشناسی است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلی اسنادی است و با مراجعه به مستندات دینی و علمی از جمله کتب فقهی و مقالات علمی منتشره، موضوع تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.
  یافته ها
  در این مقاله، نظرات روانشناسان در مورد همسرگزینی، همچنین اهمیت و آثار ازدواج های همسان از دیدگاه روانشناسان مورد بررسی قرار می گیرد. بعلاوه کفویت در ازدواج از نگاه فقهی و شرایط و جنبه های مختلف آن بحث می شود و اولویت هر کدام بر دیگری تحلیل می شود.
  نتیجه گیری
  مقایسه بین نظرات روانشناسی و مفهوم کفائت فقهی نشان می دهد که اولا مطالعات روانشناسان نیز اهمیت کفویت مخصوصا کفویت ایمانی را مورد تایید قرار می دهد و آثار مفیدی برای آن ذکر می کند. ثانیا فقهای امامیه، با اولویت بندی معیارهای انتخاب همسر، بیان می کنند که از برخی معیارها می توان چشم پوشی کرد مشروط به اینکه معیارهای اصلی تحقق یافته باشد، در حالیکه این نوع اولویت بندی در مطالعات روانشناسان مشاهده نمی شود.
  کلیدواژگان: ازدواج، همسرگزینی، همسان همسری، کفائت، رضایت زناشویی، روانشناسی
 • منیره گلپور، امرالله مصطفی زاده *، حمیدرضا خراسانی صفحات 61-68
  سابقه و هدف
  عوامل روحی و روانی در کنار اجزاء مختلف بدن از جمله سیستم ایمنی، سیستم عصبی، سیستم اندوکرین وسیستم گوارش، می تواند در سلامت انسان نقش مهمی ایفا کند. با توجه به آیات قرانی، روایات، احادیث و دستورالعمل های اسلامی می توان به ارزش و جایگاه ویژه سلامت در دین مبین اسلام پی برد یکی از احکام متعالی اسلامی «روزه داری» است که مانند نماز و سایر احکام الهی از اهمیت بسزایی دررشد و تعالی فردی و اجتماعی انسان برخوردار می باشد. دین مبین اسلام روزه داری را اسباب سلامت جسم و روح انسان بیان داشته که به طور مستقیم در آیات قران و بسیاری از روایات اسلامی به آن اشاره شده است. امروزه سازمان بهداشت جهانی نیز معنویت را یکی از ابعاد مهم سلامتی برشمرده و به اهمیت تاثیر گذاری آن بر سلامت بیش از پیش تاکید دارد.ما نیز در این مقاله مروری درصدد آنیم تا با توجه به آیات قرآنی، روایات و احادیث اسلامی و یافته ها و مقالات معتبرعلمی وپژوهشی به بررسی اثر و روزه داری به عنوان یکی از احکام مهم و والای اسلامی بر سلامت جسم و روح انسان و ارتباط این دو با افزایش سطح ایمنی بدن و در نتیجه ارتقاء سطح سلامت بپردازیم.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش مروری، برای بررسی ارتباط بین روزه داری با سلامت جسمی و معنوی و تاثیر ان بر افزایش سطح ایمنی از آیات قرآن کریم، احادیث دینی، کتب و منابع معتبر دینی و همچنین کتب و مقالات معتبر علمی - پژوهشی استفاده شده است.
  یافته ها
  در آیات متعدد قرآنی و احادیث شریف و کتب معتبر دینی به اهمیت روزه داری و ارتباط آن با سلامت جسم و روح اشاره شده است. در سوره الطارق آیه 4 به سیستم ایمنی اشاره شده است اما باتوجه به شواهد علمی میتوان بر نقش روزه داری درارتقاء سیستم ایمنی و سلامت تاکید کرد.
  بحث و نتیجه گیری
  مزایای معنوی روزه داری که در ارتباط با اعتقادات مذهبی و باور های دینی فرد روزه دار است بسیار با اهمیت تر از تاثیرات فیزیکی آن بر سلامت جسم بوده و می توان گفت که هدف اصلی روزه داری می باشد. در این میان بسیاری از تحقیقات نشان دهنده تاثیر معنوی و مادی روزه داری بر ارتقاء سطح سیستم ایمنی می باشد. با توجه به تعریف سلامت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی و در نظر گرفتن معنویت به عنوان بعد چهارم سلامتی، باید جنبه های معنوی روزه داری و ارتباط آن با افزایش سطح سلامت بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در مراکز آموزشی و علمی به اهمیت روزه داری از دیدگاه سلامت معنوی و تاثیر آن بر افزایش سطح ایمنی بدن بیشتر از پیش پرداخته شود.
  کلیدواژگان: اسلام، روزه داری، سلامت معنوی، سیستم ایمنی
 • محمد صادق حیدری، محمد هادی یدالله پور *، زینب سادات حسینی، زهرا بصیرت صفحات 69-77
  سابقه و هدف
  بی شک شیر مادر، بهترین غذای کودک در ماه های نخستین تولد اوست و تغذیه نوزاد با این شیر در دو سال اول زندگی، یکی از نعمت ها و موهبت هایی است که خداوند به انسان ها ارزانی داشته و آن را به صورت فیزیولوژیک از آن بهره مند ساخته است؛ با دقت در قرآن کریم به دست می آید که آیات متعددی، چگونگی مکانیسم و برنامه ریزی این مقوله مهم را مورد پردازش قرارداده است و از والدین، به ویژه مادر می خواهد که این نعمت خدادادی را از کودک خود دریغ ننمایند؛ زیرا شیر مادر غذای بی نظیر و کاملی است که در ارتقای سلامت روحی، رشد جسمی، تکامل مطلوب کودکان و افزایش روابط عاطفی در جامعه نقش ارزشمند و بی بدیلی دارد.
  مواد و روش ها
  این تحقیق که به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام گرفته، در پی آن است تا به صورت تطبیقی، مساله «شیر مادر» را از دیدگاه قرآن و برخی از یافته های علمی، پزشکی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.که با استفاده از آیات قرآن کریم و متون معتبر حدیثی و نیز کتاب های معتبر پزشکی و مقالات معتبر علمی انجام پذیرفته است.
  یافته ها
  آیات متعدد قرآن کریم بر اهمیت و جایگاه شیر مادر تاکید دارد، مسائل مهمی همانند شیر اولیه یا آغوز، اولویت مادر در شیردادن به نوزاد، اهمیت مشاوره در فرایند شیردهی، مدت زمان مطلوب شیردهی، رضاعت و پیوند خویشاوندی میان شیرخوار و شیردهنده در آیات الهی مورد اشاره قرار گرفته و خداوند با ظرافتی خاص، از آن ها سخن به میان آورده است.متون علمی پزشکی نیز همانند قرآن کریم بر ضرورت تغذیه کودک با شیر مادر تاکید دارند.
  بحث و نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد بهترین تغذیه برای کودک شیر مادر است، تغذیه بی واسطه از شیر مادر،حقوقی را ایجاد می نماید و ضروری است جهت سلامت جسم و روان نوزاد، مادران فرزند خود را تا مدت دوسالگی از حق شان محروم نکنند.
  کلیدواژگان: قرآن، شیر مادر، شیردهی، دانش پزشکی
|
 • Rahmatollah Marzband, Majid Shafaroudi, Malekzadeh * Pages 7-16
  Introduction and
  Aim
  Although using cloning technology has opened a new horizon on easier treatment of mankind diseases. But، human reproductive cloning has created concerns on injustices and infringement to principles and human ethics among the religious thinkers. Main point of Ethical problem on human reproductive cloning is the violation on human dignity. The purpose of this article is study of incompatibility of human reproductive cloning and human dignity in Quranic teachings.
  Material And Method
  The present study is based on the analytical، documental and conceptual method. In this regard، the necessary data gathered by refer to the first-hand sources such as Quranic interpretations books like Almizan، Nemone Quran encyclopedia and data bank sites like Magiran، Noormags، iranmedex، on based of research questions and analyzed by the authors.
  Findings
  Regarding to incompatibility of human reproductive cloning and human dignity there are various arguments such as violation of human dignity in Asexual reproduction، Failure to maintain the uniqueness and individuality، Violating the dignity of embryo. But it should be said that there is not exact detailed expression on incompatibility of human reproductive cloning and human dignity. The survey in Islamic literature indicates that human reproductive cloning violated human dignity in different context. In quranic view the specification of the human who deserves the dignity is being as successor of God on the earth. Creation of such specification for human dignity is due to his or her physical and mental dimension of creation. But based on biological sciences the reproductive cloning provide disorders in reproduction of tissues and organs، weakening the human gene pool and changing in self recognition which lead to the violation of mental and physical dignity.
  Conclusion
  The present study shows that there is incompatibility of human reproductive cloning and human dignity in different approach according to Islamic teachings It is necessary that life science researchers based their essential doctrine on respect religious values in using their researches goals in mankind populations.
  Keywords: Cloning, dignity, human gene, Islamic teaching, organ
 • Nahid Yaghobeyan, Fatemeh Bakouei *, Muhsen Ghanbari Pages 17-22
  Background And Objective
  Improperly dressed، a destructive factor in mental health، is as a social problem. This phenomenon need to assess and explore carefully. This study aimed to investigate the causes of tendency to the improperly dressed (bad Hajabi) from the girl students’ perspective.
  Methods
  The present study is a cross-sectional study that has been done on 100 girl students of Babol University of Medical Sciences. Data were collected by questionnaire which prepared by researcher. Validity and reliability of the questionnaire was confirmed by a pilot study and test-re-test. Data were analyzed using descriptive and inferential statistical methods.
  Findings
  According to the study’s data، four factors with the highest propensity to improperly dressed from the girl students’ perspective are: modish 51%، attract the attention of others 45. 3%، friend’s selection 43% and religious beliefs 39. 5%. Students mentioned the other influencing factors tend to improperly dressed such as: the cultural poverty، lack of family supervision and stubbornness because of the university excessive rigor. In the response to proposed solutions، they presented such as talking about her great personality and expression of women''s roles in the family، speeching the harms following of growth of corruption followed the veiling of women and the determination of specific uniform and dress’s mode from university.
  Conclusion
  Regarding to the findings، the priority strategies for dealing with improperly dressed، holding the education workshops for the mission and philosophy of veil and it’s important، the answer- question meetings about the benefits and disadvantages of veil and decreasing the rigor in color and kind of dress and also encouraging to keep the veil in the commandments framework of Islam.
  Keywords: causes of improperly dressed, strategy, girl student's perspective
 • Nasibeh Javan, Keykavous Azrah, Zahra Dehghan, Hamed Biglari * Pages 23-34
  Background and
  Purpose
  The first stage of digestion is passing food from the mouth and crushing it with teeth. Not only maintaining healthy teeth facilitate the digestion، but also help the beauty، the correct pronunciation of words and also the promotion of mental health. In this study، the dental and oral health was investigated through using the Salvadora Persica plant in Islamic teachings to the pharmaceutical industry.
  Materials And Methods
  The investigation in the Islamic sources and in the way of Prophet Muhammad has always special orders and teaching to protect and promote human health. Therefore، this descriptive study was conducted to investigate the health system through the study of library resources، religious teachings and those of traditions compliant with scientific and practical findings related to the dental and oral health.
  Results
  Today، with the scientific progress، the researchers have recognized the strong recommendation and causes of the use of Persica plant. Persica plant or toothbrush has not only a physical structure، but the mysterious roots contained useful compounds particularly the fluoride، sulfur، chloride ions to strengthen the enamel of tooth and is strong germicidal in the mouth.
  Conclusion
  Islamic advice and recommendations emphasized the use of this and declared Persica protect and promote the dental and oral health and prevent many oral and gastrointestinal diseases.
  Keywords: Mouth, Tooth, Meswak, Persica, Hygiene, Health, Islamic teachings
 • Aram Tirgar *, Zahra Aghalari Pages 35-40
  Introduction
  Publishing articles on religious issues is an effective means to understand religious concepts and their relation to health and hygien. The aim of this study was to discover tendency to religious issues in scientific outputs of medical sciences.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted among on all Persian Medical Sciences Journals during the two years (2012- 2013). Titles، abstracts and keywords of all articles were reviewed in terms of words such as God، Qu''ran، Verses and Hadith،prayer،fast، and religion. The data were collected by means of a tailor-made data collection sheet and analyzed using descriptive and Analytical statistics.
  Findings
  Results showed that 82 (0. 6% of Articles) of 13000 published articles from 126 journals of 47 Medical Sciences Universities (during 2012-2013) showed that mentioned words were used in 82 scientific work (in 0. 6% of articles). Journal of Shahid Beheshti، Babol and Isfahan Medical Sciences Universities had the highest frequency of related articles (13، 11 and 9، respectively)، and Qu’ran was the most frequent word among all detected articles.
  Conclusions
  Although، a number of scientific outputs of medical sciences were dedicated to religious issues، but the rate of such topics were limited. Therefore، apply measures for further attention and publish more articles are recommended.
  Keywords: medical sciences, scientific outputs, journal, articles, religious issues
 • Mohammad Narimani, Reza Ilbeigy Ghale Nei *, Maryam Rostami Pages 41-49
  Introduction
  The purpose of this present research was to study Religious attitudes، Spiritual Well-Being and social support in predicting the life satisfaction in mothers of mental retardation children.
  Methods
  This descriptive and correlational study was conducted on all mothers of mental retardation children referring to Emam Sajjad therapeutic center at Torbat-E-Heydarieh city in 2014. The convenience sampling method is used here. Therefore، 100 mothers of mental retardation children referring to Emam Sajjad centers were selected and filled out thequestionnaires. The Life satisfaction questionnaire، Religious attitudes measure، Spiritual Well-Being questionnaires and social support questionnaire were used to collect the data. The data was analyzed using Pearson’s correlation index and multivariable regression analysis.
  Findings
  The results showed there was a positive relationship between the Religious attitudes (r=0/309)، Religious Well-Being (r=0/157)، Existential Well-Being (r=0/190)، Family social support (r=0/390) and friends social support (r=0/100) and the life satisfaction among mothers of mental retardation children. Also، the results showed that social support (B=0/449)، Religious attitudes (B=0/451) and Spiritual Well-Being (B=0/319) can significantly predicted change the life satisfaction in mothers of children with intellectual disability، Respectively and 30% of quality of life variance was elaborated using Religious attitudes، Spiritual Well-Being and social support.
  Conclusion
  It can be concluded that Religious attitudes، Spiritual Well-Being and social support play the major roles in life satisfaction among mothers of mental retardation children.
  Keywords: Religious attitudes, Spiritual Well, Being, social, life satisfaction, mental retardation, Mothers
 • Sayede Somayeh Hasheminejad *, Ali Faghihi, Sayed Hamze Hoseini, Sayed Mahmoud Sakhaei Pages 50-60
  Introduction
  Marriage is a critical step towards the achievement of individual and collective human perfection. Homogamy is a common feature advised for the mate selection in religion and psychology. The aim of this study was to investigate the rank of Homogamy in Fegh-h and compare it with psychology.
  Methods
  This analytical and documental study was conducted through referring to the scientific and religionious documents such as released articles and Fegh-h books.
  Findings
  The results showed that first، the homogamy is an acceptable theory among psychologists. second، religious homogamy is paid attention more than other aspects of homogamy by the psychologists. On the other hand، Kufwiat in Fegh-h is more slightly similar to the homogamy in psychology and Fegh-h does not permit the marriage with a person who is not considerd as a religious Kufw.
  Conclusion
  A comparison between psychologists and jurists ideas indicated firstly that the study of psychologists confirmed the importance of Kufwiat especially faith one and mentioned the useful works. Second، the Shiite jurists have suggested that some of the criteria can be ignored provided that the main criteria are fulfilled، while this prioritizing was not seen in the study of psychologists
  Keywords: Marriage, Efficiency, Mate selection, Mirrors wife, Marital Satisfaction
 • Monireh Golpour, Amrollah Mostafazadeh *, Hamid Reza Khorasani Pages 61-68
  Background and
  Purpose
  Psychological factors in addition to various parts of the body، including the immune system، nervous system، endocrine system and digestive system play a major role in human health. According to the Quran، hadith and Islamic guidelines، the special position of health in Islam can be realized. One of the sublime precepts of Islam is «fasting» which has a key role in personal and social growth and human progress such as prayer and other divine commandments. Islam has expressed fasting as an important factor for the health of body and soul، which has been mentioned directly on the many of Quran and Islamic traditions. Nowadays The World Health Organization knows spirituality a، s an important aspect of health and emphasizes the importance of its impact on health more than ever before. In this article we are going to investigate fasting impact as one of the Important and noble precepts of Islam on body and soul health of human Associated with increased levels of the immune system and thus promoting health، According to the Qur''an، Hadith، Islamic traditions and scientific and research findings and papers.
  Materials And Methods
  this study is review study and in this paper، investigates the relationship between fasting with the physical and spiritual health and its effect on increasing the level of safety so the Quran verses، religious traditions، religious books and resources، as well as books and scientific-research papers have been used.
  Findings
  in this review paper excerpts from the Quran verses and the authentic religious traditions and hadith about the importance of fasting and its relationship to health of body and soul، not overeating، the importance of the spiritual dimension in health and immune system have been investigated.
  Conclusion
  Spiritual benefits of fasting which are in connection with religious beliefs of the fast person is much more important than its physical effects on the human body and it can be said that the main purpose of fasting is Spiritual benefits. Many studies show the moral and material effect of fasting on the promotion of the immune system. According to the World Health Organization''s definition of health and considering spirituality as a fourth dimension of health، spiritual aspects of fasting and its relation increasing level of health must be discussed further and scientific and educational centers must pay more attention to the importance of fasting from spiritual health perspective and its impact to maximize the immune level of body.
  Keywords: Islam, fasting, spiritual health, immune system
 • Pages 69-77
  Background and
  Purpose
  Undoubtedly، breast milk is the best food for the baby in the first months of the birth and breastfeeding is one of blessings and gifts that God has physiologically bestowed human beings during the first two years of their lives. The mechanism and plan of this important issue have been processed by using many verses of Quran. Quran orders the parents especially mothers not to deprive their children of this blessing because breast milk is the unique and perfect food in the promotion of mental health and physical growth، optimal development of children and increasing of emotional relationships in society.
  Materials And Methods
  The aim of this cross-sectional study was to investigate and analyze comparatively the «breast milk» from the approach of Qur''an and some scientific and medical results. Therefore، this research was performed using verses of Qur''an، authentic hadiths، medical books and scientific papers.
  Results
  Several verses of Qur''an emphasize the importance of mother''s milk and the important issues such as foremilk or colostrums، priorities for mother to breastfeed the infant، consultation in the breast-feeding process، the optimal duration of breastfeeding and bonding relationships between infants and lactiferous were mentioned in the verses of God with special delicacy. Medical texts as well as Qur''an emphasize the importance of breastfeeding.
  Conclusion
  The study shows that the best nutrition for infants is breast milk and indirect breastfeeding from the breast provides rights. It is necessary for mothers not to deprive the children of their rights for two years in order to preserve the physical and mental health of them.
  Keywords: Qur\'an, breast milk, breastfeeding, medicine