فهرست مطالب

اسلام و سلامت - پیاپی 2 (تابستان 1393)

نشریه اسلام و سلامت
پیاپی 2 (تابستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/06/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید غلامعلی جورسرایی، ابوذر علی اکبری سفید داربن*، فاطمه زهرا رجبی، حمیده کوهی صفحات 7-14
  سابقه و هدف
  رحم جایگزین یعنی موافقت لازم با صاحب رحمی که اعلام آمادگی می نماید تا برای یک زوج نابارور، دوره بارداری را طی نموده و نوزاد را به آنها تحویل دهد. در رحم جایگزین، میزبان به طور کامل جانشین مادر واقعی شده و ممکن است فرزند مهمان، هیچ ارتباط ژنتیکی با مادر دوم خود نداشته باشد. مطالعه حاضر ابعاد حقوقی رحم جایگزین را با توجه به مسائل مربوط به ایران و کشورهای دیگر مورد بررسی قرار می دهد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر از سایت های معتبر علمی مثل IranMedexو NCBI، در خصوص رحم جایگزین و روش های کمک باروری جستجوی لازم صورت پذیرفت. از مقالاتی که دیدگاه حقوقی نویسندگان نسبت به رحم جایگزین، مبتنی بر فقه اسلام به ویژه فقه شیعه بوده و توجهی به قوانین حقوقی مدنی و اجتماعی داخل نیز داشته اند، استفاده گردید. به مقالاتی در زمینه تحقیق، تتبع و جایگاه علمی رحم جایگزین و تاثیر آن در مسائل خانوادگی، استناد شد.
  یافته ها
  در رحم جایگزین، باید به عرف، قانون و مسائل اعتقادی هر جامعه توجه داشت. در اتریش، آلمان، سوئد، نروژ، یونان، ایرلند و فنلاند، استفاده از رحم جایگزین، یا غیرقانونی است و یا قانونی وجود ندارد. در ایران قانون خاصی تدوین نشده و متقاضیان بیشتر به فتاوی فقهای شیعه مراجعه کرده و در صورت مقلد بودن، از مرجع تقلید خود پیروی می نمایند. یا تابع مراکز ناباروری بوده و بر اساس دیدگاه آنها عمل می نمایند. در بعضی از کشور ها نیز به صورت تبرعی عمل شده و نفع و مصلحت کودک معیار است.
  نتیجه گیری
  عده ای این اقدام درمانی را برای طرفین مفید دانسته و معتقدند منع استفاده از رحم جایگزین باعث محدودیت برای بعضی از زوج های نابارور می شود. عده ای نیز خطر بکارگیری این روش را بیشتر از نفع آن می دانند. گرچه خلاء قانون به صورت فراگیر حس می شود، ولی درباره مسائلی مانند سرپرستی کودک، حقوق والدین و انگیزه انجام این کار، اختلاف نظرهایی وجود دارد.
  کلیدواژگان: ناباروری، رحم جایگزین، قانون، فقه اسلام
 • رمضان حسن زاده*، سید احمد میریان، فاطمه لزگی صفحات 15-21
  سابقه و هدف
  در آیات و روایات، از توکل به خدا، به بهترین تکیه گاه و وسیله رهایی از رنج و اضطراب یاد شده است. هدف اساسی این تحقیق، بررسی رابطه ی بین توکل به خدا، کیفیت زندگی و امید به زندگی است.
  مواد و روش ها
  روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. از بین جامعه ی آماری، تعداد 210 نفر از معلمان آموزش و پرورش ناحیه یک ساری از طریق نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های توکل به خدا، امید به زندگی و کیفیت زندگی استفاده شد..
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که بین توکل به خدا و کیفیت زندگی، توکل به خدا و امید به زندگی و همچنین کیفیت زندگی و امید به زندگی نزد معلمان ارتباط معنی داری وجود دارد. بین میزان توکل به خدا در نزد معلمان زن و مرد تفاوت معنی دار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج، بین باورها، نگرش، عقاید و هویت مذهبی افراد با کیفیت زندگی و امید به زندگی آن ها رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
  کلیدواژگان: توکل به خدا، کیفیت زندگی، امید به زندگی
 • آرام تیرگر*، یاسمن حبیب زاده، محمد هادی یدالله پور صفحات 22-26
  سابقه و هدف
  موضوع سلامت و بیماری به عنوان اصلی ترین متغیر پژوهشی و انتشار مقالات در تحقیقات پزشکی و پیراپزشکی بشمار می آیند و از سویی آیات و روایات یکی از منابع بسیار مهم تبیین اهمیت موضوعات برای ما مسلمانان محسوب می گردند. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان بهره گیری از قرآن و نهج البلاغه به عنوان منبع مورد استناد در مقالات علمی-پژوهشی حوزه علوم پزشکی انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بصورت مقطعی و به روش تحلیل استنادی برای یک دوره بیست و دو ساله (ازسال 1370 تا سال 1392) در میان کلیه مقالات علمی-پژوهشی منتشره در مجله علمی_پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل به اجرا در آمد. داده های مورد نظر با استفاده از فرمی محقق ساخته متناسب با اهداف پژوهش جمع آوری و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی مورد پردازش قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های حاصل از استخراج 19069 منبع مورد استفاده در 876 مقاله منتشره، در قالب 72 شماره از مجله فارسی دانشگاه علوم پزشکی بابل طی 22 سال، نشان داد که تعداد استفاده از قرآن کریم و نهج البلاغه بعنوان منبع مورد استناد به ترتیب 157 و 2 مرتبه (کمتر از 2 درصد) بود. پر استنادترین سوره های قرآن، به ترتیب سوره بقره و بدنبال آن سوره های مائده و اسراء بوده اند.
  نتیجه گیری
  گرچه یافته های پژوهش از بکارگیری قرآن و نهج البلاغه در بروندادهای علمی در قالب مقالات علوم پزشکی حکایت دارد اما میزان آن محدود و در حد قابل قبولی به نظر نمی رسد.
  کلیدواژگان: قرآن، نهج البلاغه، تحلیل استنادی، منابع، بروندادهای علمی، علوم پزشکی
 • رضا بدل زاده، محمدحسن کهنسال کشکی، بهمن یوسفی* صفحات 27-31
  سابقه و هدف
  روزه داری در ماه مبارک رمضان به عنوان یکی از اعمال عبادی مهم این ماه است که بر مسلمانان مکلف واجب می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیرات روزه داری بر سلامت افراد از طریق اندازه گیری شاخص های استرس اکسیداتیو، التهاب، آسیب عروقی و پارامترهای بیوشیمیایی بعد از روزه داری در ماه مبارک رمضان می باشد.
  مواد و روش ها
  شرکت کنندگان در این مطالعه از بین افراد داوطلب سالم (30 تا 65 سال)، بدون سابقه کشیدن سیگار و بیماری های مزمن انتخاب شدند. مقادیر سرمی مالون دی آلدهید (MDA) بعنوان شاخص استرس اکسیداتیو، سرم آمیلوئید (SAA) A به عنوان شاخص التهاب و آسیمتریک دی متیل آرژنین (ADMA) به عنوان شاخص آسیب عروقی و نیز برخی پارامترهای بیوشیمیایی اندازه گیری شدند.
  یافته ها
  بعداز ماه مبارک رمضان میانگین سطح سرمی MDA کاهش معناداری داشت در حالی که در میزان SAA تغییرات قابل ملاحظه ای مشاهده نشد. کاهشADMA بعد از ماه مبارک رمضان معنادار بود، همچنین نسبت تری گلیسیرید به کلسترول لیپید با چگالی بالا (TC/HDL-C) کاهش معناداری داشت.
  نتیجه گیری
  تغییرات مقادیر شاخص های استرس اکسیداتیو و آسیب در عملکرد عروقی و نیز کاهش نسبت تری گلیسیرید به کلسترول لیپید با چگالی بالا، تاثیرات مفید و سودمند روزه داری در ماه مبارک رمضان بر روی سلامتی را ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: روزه داری، ماه رمضان، استرس اکسیداتیو، التهاب، بیماری های عروق
 • علی اصغر فارازی، داود حکمت پو، منصوره جباری اصل، محسن شمسی* صفحات 32-40
  سابقه و هدف

  سندرم نقص ایمنی اکتسابی، اولین بار در سال 1981 با گزارش بیماری هایی چون پنومونی پنوموسیستیس کارینی و سارکوم کاپوزی در بین هم جنس بازان مورد توجه قرار گرفت. هدف این مطالعه بررسی روند مراقبت از عفونت ویروس نقص ایمنی در دهه گذشته و ضرورت توجه بیشتر به آموزه های دینی است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک بررسی توصیفی مقطعی می باشد که بر اساس داده های رسمی منتشر شده از وزارت بهداشت و درمان و همچنین آمار سازمان بهداشت جهانی روند میزان بروز عفونت و نحوه ابتلاء در طی دهه اخیر در ایران بررسی می شود و سپس به آموزه های مختلف دینی مرتبط با راه های انتقال بیماری بر اساس آیات و روایات اشاره می شود.

  یافته ها

  در طی سال های 1380 تا پایان سال 1390 در کشور بطور متوسط سالیانه 2/ 29 درصد تعداد بیماران ایدزی افزایش و متوسط تعداد مرگ سالیانه 1936 نفر بوده است و در این مدت مهم ترین راه های انتقال در کشور ما به ترتیب، تزریق با وسائل مشترک در مصرف کنندگان مواد مخدر 5/ 62%، رابطه جنسی 2/ 21% و انتقال از مادر به کودک 9/ 3% بوده است. این درحالی است که دین اسلام به حکم آیه 32 سوره اسراء با تحریم روابط نامشروع نقش این عامل را در انتشار بیماری های مقاربتی متذکر می شود. همچنین خداوند در سوره اعراف آیه 33 هر نوع فواحش آشکار و پنهانی را حرام و از پیامبر (ص) نیز نقل شده است که هنگامی که زنا (محصن یا محصنه) بین عده ای خاص شیوع پیدا کند، مرگ و میر میان آن ها زیاد و بیماری هایی در جامعه آشکار می شوند که در میان گذشتگان نبوده اند. شاید بتوان گفت ایدز همان بیماری نوپدیدی است که در گذشته نبوده و اکنون گریبانگیر جامعه بشری گردیده از این رو اگر پایبندی به دین اسلام حکمفرما بود اکنون شاهد بیماری مهلکی تحت عنوان ایدز نبودیم.

  نتیجه گیری

  با توجه به افزایش روند ابتلا به بیماری ایدز توجه بیشتر به آموزه های دینی و التزام عملی به این آموزه ها می تواند در کنترل بیماری ایدز و جلوگیری از گسترش آن تاثیر بسزایی داشته باشد.

  کلیدواژگان: آموزه های دینی، ایدز، سندرم نقص ایمنی اکتسابی، ویروس نقص ایمنی انسان
 • فتح الله عالی پور*، فرنگیس مهدوی صفحات 41-50
  سابقه و هدف
  بسیاری از بیماری ها ناشی از عدم رعایت بهداشت مواد غذایی است. مصرف مواد غذایی سالم، ایمن و مرغوب نقش مهمی در تامین سلامت جامعه و توسعه کیفی سرمایه انسانی دارد. از دیدگاه قرآن و حدیث، دستورالعمل ها و توصیه هایی برای تولید و مصرف صحیح مواد غذایی ارائه شده است. لذا هدف از این مقاله شناخت اهمیت بهداشت مواد غذایی از دیدگاه قرآن است.
  مواد و روش ها
  این یک مطالعه مروری است که سعی نموده با بررسی متون علمی و منابع اسلامی یک تحلیلی علمی از دیدگاه قرآن در ارتباط با اهمیت بهداشت و ایمنی مواد غذایی ارائه دهد.
  یافته ها و
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که قرآن کریم در زمینه بهداشت و ایمنی مواد غذایی عالی ترین استاندارد ها را تحت عنوان حلال و طیب ارائه نموده است تا همه جنبه های کیفیت را از لحاظ پاکی، بهداشتی، ایمنی، مقوی و مغذی را تامین نماید. اجرای چنین استاندارد های مترقی منوط به فهم صحیح قرآن، کسب دانش های مدرن، آموزش و ترویج عملی فرهنگ حلال و حرام و اجرای سیستم های تضمین ایمنی و کیفیت و حرکت به سمت تولید محصولات ارگانیک است. استاندارد های حلال و طیب در حال تبدیل شدن به یک برند جهانی است و اجرای این استاندارد ها، ضمن اینکه ارزش افزوده بسیار بالایی برای کشور از نظر تولید و عرضه مواد غذایی سالم، ایمن و مرغوب فراهم می نماید، در توسعه کیفیت سرمایه انسانی یعنی اصلاح باور ها، اعتقادات، اندیشه ها و رفتار ها، و شکوفا نمودن استعداد ها و تقویت توانمندی ها، و تامین سلامت همه جانبه انسان و اعتلای انسان به سوی خدا نقش مهمی دارد.
  کلیدواژگان: قرآن، غذای سالم، بهداشت و تندرستی، مواد غذایی
 • نسیبه جوان، مجتبی افشارنیا، علیرضا محمدزاده، حامد بیگلری* صفحات 51-62
  سابقه و هدف
  چشم ها از پیچیده ترین اعضای بدن انسان می باشند. همه ما هر روز بدون توجه به این امر ساعت ها موضوعات مختلف را تماشا می کنیم و صحنه های زیبای طبیعت را می نگریم و خود را از خطرات احتمالی اطراف خود حفظ می کنیم. این عضو ظریف به دلیل مواجهه زیاد با محرک های بیرونی بیش از سایر اعضای بدن در معرض آسیب می باشد و به مراقبت بیشتری نیز نیاز دارد. در این مقاله به مطالعه موردی نقش استفاده از سرمه در مراقبت و بهداشت چشم بر اساس منابع اسلامی پرداخته شده است.
  مواد و روش ها
  چگونگی مراقبت از چشم بحث نوپدید و امروزی نبوده و از گذشته به آن پرداخته می شده است. عطف توجه به این موضوع را می توان در ظهور اسلام و در سیره مبلغین آن، معصومین (علیه السلام) برترین عالمان دنیوی و مظهر پاکی و تندرستی در توصیه به استفاده از مواد طبیعی نافع چشم بخصوص سرمه (إثمد، کاجل، کحل) در احادیث معتبر مشاهده نمود. لذا این مطالعه با هدف تحقیق در سیستم سلامت از طریق بررسی های کتابخانه ای منابع اسلامی و علمی پیرامون استعمال سرمه انجام و نتایج حاصل ارائه شد.
  یافته ها
  اگر سرمه از منبع مطمئن تهیه شده باشد تسکین دهنده، محافظ چشم در برابر انعکاس نور آفتاب، درمان کننده عفونت های چشمی و آرایش کننده طبیعی مژه های چشم می باشد که در بیش از 70 حدیث و روایت معتبر بر استفاده و اصول استفاده صحیح از آن تاکید شده است. اما در صورتی که آغشته به آلاینده های پر غلظت نظیر سرب، نیکل و کادمیوم و به خصوص میکروبی باشد خود از متضرر کننده های چشم است.
  نتیجه گیری
  استفاده صحیح از سرمه چشم بسیار نافع است اگر از منبع سالم و مطمئن تهیه شده باشد.
  کلیدواژگان: بهداشت چشم، مراقبت چشم، سرمه، کحل، کاجل، إثمد
 • اکرم سادات سادات حسینی* صفحات 63-70
  سابقه و هدف
  پرستاری یکی از مهم ترین مفاهیم رشته است که نیازمند مفهوم پردازی بر اساس فرهنگ، مذهب و فلسفه جوامع مختلف دارد. بنابراین، این مطالعه به منظور تعریف مفهوم پرستاری بر اساس سیره نبوی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر بر اساس روش تحقیق موضوعی آیات و روایات در 7 گام انجام شده است.
  یافته ها
  بر اساس روایات و احادیث منتسب به پیامبر (ص) پرستاری باید همراه با مهربانی، شفقت، همدلی و همدردی و بر پایه ی نیاز بیمار باشد. از آنجا که پیامبر توصیه می کند خویشان، مراقبین بهتری برای بیماران هستند به نظر می رسد در امر مراقبت آنچه مهم تر است شفقت است. بنابراین بر اساس سنت نبوی مفهوم پرستاری محسنانه شکل می گیرد که در آن پرستاری بر مبنای مهر و عاطفه به بیمار (انسان) انجام می گردد و در این مسیر پرستار به مقام محسنین و نیکوکاران نائل می شود.
  نتیجه گیری
  در مقایسه تعریف موجود با نظریه های پرستاری، مهم ترین تفاوت در انتخاب معیار، نیاز بیمار است که در اسلام فطرت الهی و در نظریه های غربی تعاملات انسان و محیط می باشد. بنابراین مفهوم احسان، شفقت و مراقبت دارای تفاوت های فلسفی در فلسفه انسان محوری نسبت به خدا محوری خواهد شد. با توجه به تفاوت معنایی که بین مفهوم پرستاری در سیره نبوی و نظریه های رایج پرستاری وجود دارد به نظر می رسد لازم است تا مطالعات دامنه دار و مکرری در این زمینه در جامعه ایرانی- اسلامی ما انجام شود و در این راستا بتوان برنامه های مراقبتی و مداخلات پرستاری را بر اساس تعاریف پرستاری موجود در متون اسلامی ارائه داد.
  کلیدواژگان: اسلام، پرستاری، سیره نبوی، محسنانه
|
 • Jorsaraei Ga, Aliakbari Sefid Darbon A.*, Rajabi Fz, Kohi H Pages 7-14
  Introduction
  Surrogacy means necessary agreement with the womb owner who is ready for pregnancy and delivering the infant for an infertile couple. In a surrogacy، the host replaces the real mother totally and the guest child may not have any genetic relationship with his/her second mother. This study investigated the surrogacy legal dimensions according to the related issues of Iran and other countries.
  Methods
  In this study، necessary searches were used from scientific reliable sites such as Iran Medex and NCBI about surrogacy and ART methods. The articles with the author''s legal point of view toward surrogacy were used based on Islamic jurisprudence especially Shia jurisprudence that paid attention to Iranian civil legal and social laws. This study also was referred to the articles about scientific position of surrogacy and its'' effect on family problems.
  Findings
  Tradition، law and doctrinal issues of each society should be considered in a surrogacy. In some countries such as Astralia، Germany، Swedish، Norway، Greece، Irland and Finland، using of surrogacy is illegal or there is no law about this. Any specific law does not codified in Iran. Therefore، the applicants refer to shias jurists'' judgments and if they imitate of someone، they follow their Marja Taghlid. Alternatively، they follow up infertility centers and act based on their viewpoint. In some contries، the benefit of infant is more important.
  Conclusion
  Some people believe that this treatment is useful for both parties and that forbiddance of using surrogacy causes restriction for some infertile couples. Some people deem that the risk of using this method is more than its benefit. Although the vacancy of law feels universally، there is disagreement on some issues such as guardianship، parental rights and motivation of doing this work.
  Keywords: Infertility, Surrogacy, Law, Islamic law
 • Hassanzadeh R.*, Miriyan Sa, Lezgi F Pages 15-21
  Introduction
  Trust in God was mentioned in verses and narrations as the best reliance and the releasing device from embarrassing and sadness. The main aim of this study was to investigate the relationship between trust in God، quality of life and life expectancy.
  Methods
  The present research was descriptive correlational study. Among populations، 210 individuals were randomly selected. In this study، data were collected from questionnaires of trust in God، life expectancy and quality of life.
  Findings
  The results indicated that there was significant relationship between the trust in God and life expectancy، between quality of life and trust in God and between quality of life and life expectancy of teachers. In addition، there was significant difference between men and women in the rates of trust in God.
  Conclusion
  The results showed that there was a significant and positive relationship between beliefs، attitudes، ideas and the religious identity of people and the quality and expectancy of their lives.
  Keywords: Trust in God, Quality of life, Life expectancy
 • Tirgar A.*, Habibzadeh Y., Yadollahpour Mh Pages 22-26
  Introduction
  Health and disease are the most common research variables and article subjects in medical and paramedical researchs، and in other hand، Verses and traditions are the important references to convey importace a subject for moslems. The aim of this study was to discover using Quran and Nahjolbalaghehas a reference in medical articles.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted among all of Babol University of Medical SciencesJournals (during 1991-2013) using citation analysis. The data were collected by means of a tailor-made data collection sheet and analyzed using descriptive statistical indexes.
  Findings
  The outcome extracted of 786 articles from72 journals and 19069 citations (during 22 years) showed thatthe holy Quran anNahj olbalagheh were cited as a reference less than 2 percent (157 and 2 order/times، respectively). Surat Al-Baqurahwere the most frequent surahand Surat Al-Ma’ideh and Surat Al-‘Isra’ were in second grade.
  Conclusion
  Overall، Quran and Nahj olbalagheh were used in composing medical articles. But the rate of such usage is limited.
  Keywords: Quran, Nahj olbalagheh, citation analysis, references, scientific outputs, medical sciences
 • Badalzadeh R., Kohansal Koshki Mh, Yousefi B.* Pages 27-31
  Introduction
  Fasting in Ramadan month is one of the most important worship acts that is obligatory upon the Muslims. The aim of this study was to evaluate the effects of fasting on human health by measuring the indicators of oxidative stress، inflammation، vascular damage and biochemical parameters before and after Ramadan.
  Methods
  Participants in this study were selected from healthy volunteers (aged from 30 to 65 years) with no history of smoking and chronic diseases. Serum levels of malondialdehyde (MDA) as an index of oxidative stress، Serum amyloid A (SAA) as a marker of inflammation، asymmetric dimethylarginine (ADMA) as a marker of vascular damage and finally some biochemical parameters were measured.
  Findings
  There was a significant decrease in serum level of MDA and no significant changes in the Serum amyloid A after Ramadan. The serum level of ADMA was significantly decreased after Ramadan. The ratio of triglycerides to high-density lipid cholesterol (TC/HDL-C) was significantly reduced.
  Conclusion
  Changing values in oxidative stress، in vascular function damage and decreased triglycerides to high-density lipid cholesterol ratio suggested that fasting in Ramadan had the beneficial effects on the health.
  Keywords: Fasting, Ramadan, Oxidative Stress, Inflammation, Vascular Diseases
 • Farazi Aa, Hekmatpou D., Jabari Asl M., Shamsi M.* Pages 32-40
  Introduction

  Acquired immunodeficiency syndrome was considered firstly in 1981 by the report of the diseases such as pneumocystis carinii pneumonia and Kaposi''s sarcoma among Homosexuals. The aim of this study was to evaluate the care of immunodeficiency virus infection in the past decade and necessity of more attention to religious teachings.

  Methods

  This study is descriptive and cross-sectional study according to official data published by the Ministry of Health of Iran and World Health Organization statistics in the recent decade. The incidence and ways of transmission were reviewed and then the variety of religious teachings associated with disease transmission was mentioned based on Quran and narrations.

  Findings

  In this study، the number of patients was annually increased 29. 2% from 2001 to 2011 averagely. The average number of deaths annually was 1936 people، and at this time the most important ways of transmission in the country among all those in 2011 were recorded injection with common device in drug users (62. 5%)، sex contact 21. 2%) and transmission from mother to child (3. 9%)، respectively. Transmission way was unknown in 12. 4% of this group.

  Conclusion

  By considering the increasing trend of infection and change in the pattern of transmission، more attention and adherence to religious teachings and practical commitment to these doctrines can be effective in controlling the AIDS and preventing its spread.

  Keywords: AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, Human Immunodeficiency Virus, Religious Beliefs
 • Alipour Fa*, Mahdavi F Pages 41-50
  Introduction
  Many diseases are caused by the lack of food hygiene. Safe، health and good quality food plays an important role in providing community health and qualitative development of human capital. There are many guidelines and recommendations for the production and correct consumption of food in Quran and Sunnah. The aim of this study was to recognize the importance of food hygiene from Quran approach.
  Methods
  This is a retrospective study attempted to investigate a scientific analysis of scientific literature and Islamic sources about the importance of and food safety and health from Quran approach. Findings &
  Conclusion
  This study showed that Quran provides the most perfect food hygiene and safety standards as lawful (Halal) and clean (Tayyib) to provide all aspects of quality in terms of health and safety، nutritious، nourishing and being legitimate needs. Implementation of such progressive standards depends on a correct understanding of Quran، applying quality assurance systems and moving towards organic production. Tayyab and Halal standards are becoming a global brand. The implementation of these standards provides both very high added value for the country in terms of production and supply of safe، health and good quality food and quality development of human capital such as reforming the faith، beliefs، thoughts and behaviors، developing the talents، boosting the capabilities، providing the comprehensive health of human and promoting the human to God.
  Keywords: Quran, Food, Standards, Health Food
 • Javan N., Afsharnia M., Mohammadzade Ar, Biglari H.* Pages 51-62
  Introduction
  The eye of human is one of the most complex organs. Every day regardless to this subject، all of us look at the various and beautiful scenes of nature for hours. We can see the near and far objects and keep ourselves from possible hazards of the environment. This sensitive organ is vulnerable more than other organs due to the excessive exposure to the external stimuli. Certainly، eye needs more care by considering the importance of its conception for each individual. This article was discussed the advantages of using Surma in the care and health of human eyes according to Islamic Hadith.
  Methods
  The eye care is not new discussion and it has been dealt with from many years ago. The salient points of eye care could predate the rise of Islam، the life of its missionaries، the innocent people (PBUT) who were the pattern of purity and health and the greatest scientists of the world. They consequently recommended using the beneficial natural materials for eyes such as Surma (Ethmed، Kajal and Kohl). Therefore، the aim of this study was to investigate the eye health through the scientific and Islamic resources of libraries about Surma.
  Findings
  Surma is soothing and protective object for eyes against the sunlight، it treats the eye infections and it is a natural substance for makeup of eyelashes if it is provided from the reliable source. Using and applying principles of Surma were emphasized in more than 70 authentic Hadith and narrations. But if Surma is polluted by high concentrations of contaminants such as lead، cadmium، nickel and particularly microbial ones، it itself will hurt the eye.
  Conclusion
  Using of Surma is very lucrative especially if it is made from safe and sure source.
  Keywords: Eye, Health, Lead sulfide, Traditional medicine, Cosmetics [Pharmacological action]
 • Dr Akram Sadat Sadat Hoseini* Pages 63-70
  Introduction
  Nursing is the important concept in nursing sciences. This concept must be explanation in different culture، religious and philosophy. Then in this article we explanation the concept of nursing based on profit narrations.
  Methods
  In this article was used of subjective research in narration and life of profit in 7 steps.
  Findings
  Based on narration profetnursing must be based on kindness، imphaty and symphaty. caring is based on need of patients. The family is the best person for nursing of patient because kindness is very important in nursing. Finally the definition of nursing is Mohsenane Nursing (nursing with kindness and love to God). Then in the therapeutic and caring interaction between nurse and patient both becoming and improved in humanity.
  Conclusion
  The root of patient needs in Islam is Fetrat and other definition is interaction and experiences of human with universe. In this view kindness caring is very different. We need a lot of survey for enter this definition in nursing sciences of Iran.
  Keywords: Islam, Nursing, Prophet Mohammad, Mohsenane