فهرست مطالب

آموزش پزشکی و توسعه - سال هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)

فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه
سال هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/05/15
 • تعداد عناوین: 9
|
 • لیدا سعیدی، لادن فتی، سیمین تعاونی صفحات 3-12
  زمینه
  استرس که به عنوان یکی از بیماری های شایع قرن مطرح شده است، پاسخ نامشخص بدن به هر گونه تقاضا میباشدکه میتواند نیروها را تحلیل برده و فعالیتها و تلاشها را تحت تاثیر قرار دهد. دانشجویان علوم پزشکی از جمله دانشجویان پرستاری و مامایی در طول تحصیل خود عوامل استرسزای متعددی را تجربه میکنند. دانشجویان پرستاری علاوه بر استرس محیطهای آموزش نظری، تحت تاثیر استرسورهای مختلف بیمارستان نیز قرار میگیرند. با توجه به تاثیرات منفی استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری، میتوان با روش های مختلف، مدیریت استرس را به آنها آموزش داد. از جمله این روش ها آموزش به روش سنتی و شیوه های آموزش فعال میباشد.
  هدف
  پژوهش حاضر به منظور مقایسهی تاثیر آموزش فعال و سنتی مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی و میزان استرس دانشجویان پرستاری با هدف تعیین تاثیر آموزش فعال و سنتی مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی و میزان استرس دانشجویان پرستاری انجام گردید.
  روش ها
  جامعهی آماری این پژوهش را دانشجویان ترم سوم پرستاری دانشجویان دانشگاه البرز تشکیل میدهند. دانشجویان به طور تصادفی در دو گروه 73 نفره برای تحقیق انتخاب شدند. در گروه اول آموزش به روش سنتی)پمفلت، توضیح، سخنرانی(اعمال شد و در گروه دوم تدریس به روش آموزش فعال)بارش فکری، بحث گروهی، سوال کردن، ایفای نقش، تعویض نقش بازی هالله(به مدت 1 ساعت انجام گردید. این دانشجویان پرسشنامه استرس، افسردگی و اضطراب) 47 DASS) 8 را تکمیل کردند.
  یافته ها
  نتایج آزمون تی مستقل نشاندهندهی این است که بین میزان استرس دانشجویان قبل از آموزش مدیریت استرس به شیوهی فعال و سنتی با بعد از آموزش مدیریت استرس به شیوهی فعال و سنتی ارتباط معنی داری وجود دارد. (P< 0/001) یعنی آموزش به روش سنتی و فعال هر دو میتوانند میزان استرس را در دانشجویان کاهش دهند. همچنین بین میانگین نمرات دانشجویان قبل از آموزش مدیریت استرس به شیوهی فعال با بعد از آموزش مدیریت استرس به شیوهی فعال و سنتی ارتباط معنی داری وجود دارد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بین میزان استرس و عملکرد تحصیلی دانشجویان ارتباط مستقیم وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که بین میزان استرس و عملکرد تحصیلی دانشجویان ارتباط مستقیم وجود دارد، که با پژوهشهای انجام شده همراستا میباشد.
  کلیدواژگان: استرس، مدیریت استرس، آموزش فعال، عملکرد تحصیلی، آموزش سنتی
 • محمدرضا مصطفایی، نضال آژ صفحات 13-22
  زمینه
  یکی از ابعاد رشته پرستاری بعد جامعهنگر این رشته میباشد که تلفیق آن با بهداشت جامعه میتواند در کارآمدی و ارتقاء کیفی و کمی زندگی آحاد جامعه از نظر روانی و جسمی قابل اهمیت بوده و تاثیر بسزایی داشته باشد. ارتقاء دانش و فناوری به موازات تغییر نیازهای جامعه، ضرورت تغییر در نظام آموزشی را میطلبد. 1 و 3 دوره کارشناسی پیوسته،
  هدف
  هدف اصلی این تحقیق، تعیین میزان تطابق برنامهی درسی واحد نظری پرستاری بهداشت جامعه 0 پرستاری از نظر محتوا، زمان و کاربرد با نیازهای کارکنان و دانشجویان در بالین میباشد، که با استفاده از نظرات افراد ذینفع در امر آموزش پرستاری بهداشت جامعه همراه گردید.
  روش ها
  این مطالعه یک تحقیق توصیفی بوده و جامعه پژوهش شامل کلیهی دانشجویان پرستاری، اساتید و فارغالتحصیلان پرستاری می- باشد.روش جمعآوری داده ها به وسیله مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود که با استفاده از سرفصل دروس کارآموزی و کارورزی و دروس تئوری بهداشت جامعه 0 و 1 و 3 تنظیم و تهیه شد. سپس توسط نمونه ها تکمیل شد و داده ها وارد نرم افزار 02 SPSS شد و با استفاده از آمار توصیفی آنالیز شد. تعداد 30 دانشجو، 3 نفر از اساتید و 03 نفر از فارغالتحصیلان جمعا 012 نفر در این مطالعه شرکت نمودند. 01 و میانگین /21±4/ 3 و 25 /21±4/ 00 و 24 /30±4/
  یافته ها
  میانگین نمرات کسب شده واحدهای تئوری در محتوا، زمان و کاربرد به ترتیب 03 1 بود. /03±0/ 1 و 30 /33±0/ 1 و 34 /52±0/ نمرات کسب شده برای دروس کارآموزی و کارورزی بهداشت جامعه برای آنان به ترتیب 20
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های به دست آمده اساتید و مربیان معتقد بودند که سرفصل دروس در راستای اولویتهای بهداشتی قرار دارد ولی دانشجویان و فارغالتحصیلان در مورد دروس کارآموزی نیاز به بازنگری را ضروری میدانستند. محققین معتقدند که داشتن ارتباط مناسب با کارکنان تاثیر مثبتی بر یادگیری بالینی دارد. توجه به پروتکل پیشنهادی استخراج شده از نتایج تاثیر مثبتی در محیطهای عملی برای دانشجویان و کسب اعتماد مددجویان به همراه دارد و لازمه ی این امر نزدیکی دیدگاه های دانشجو، اساتید و کارکنان میباشد.
  کلیدواژگان: سرفصل درس بهداشت جامعه، کارآموزی عرصه ی بهداشت، دانشجویان، فارغ التحصیلان، هیات علمی
 • زهره رجبی، منیکا متقی، زهرا کچویی صفحات 23-63
  زمینه
  هرکس در بدو ورود خود به سازمان نیاز به آموزشهای تخصصی مرتبط با وظایف شغلی خود دارد. در غیر این صورت موجب لطمه زدن به کار، فعالیت و رفتار فرد میشود.
  هدف
  نظر به اهمیت دوره های آموزشی بدو خدمت، هدف از مطالعه حاضر، تاثیر آموزش شغلی بدو خدمت بر آگاهی و نگرش کارکنان حوزهی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سالهای 55 تا 20 شمسی میباشد.
  روش ها
  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و کاربردی است که بر روی کلیهی کارکنان تازه وارد حوزهی معاونت بهداشتی که مجموعا 217 نفر بودند، انجام پذیرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که پیش و پس از برگزاری دورهی آموزشی به آزمودنی ها داده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استباطی و به کارگیری نرم افزار EXCEL و 00 SPSS تحلیل شد. 9 دوره، تعداد نیروهای / 05 محاسبه شد، تعداد دوره های آموزشی 0 / 50 و ارتقاء 2 / 51، پس آزمون 99 /
  یافته ها
  میانگین نمرات پیش آزمون 55 آموزش دیده 22 نفر و تعداد واحدهای مجری سالیانه 09 دوره بود. بیشترین پیش آزمون مربوط به واحد انبار دارو در سال 21 شمسی، کمترین نمرهی پیش آزمون مربوط به واحد آمار در سال 20 شمسی، بیشترین نمرهی پس آزمون مربوط به واحد بهداشت روان در سال 20 شمسی، کمترین پس آزمون مربوط به واحد آموزش سلامت در سال 50 شمسی، بیشترین ارتقاء مربوط به واحد بهداشت مدارس در سال 20 شمسی، کمترین ارتقاء مربوط به واحدهای آموزش سلامت در سال 50 شمسی بود.
  نتیجه گیری
  آموزش بدو خدمت در صورت اجرای صحیح، تاثیر به سزایی در افزایش مهارتهای شغلی کارکنان تازه وارد سازمان های مختلف دارد، لذا توجه خاص سیاستگذاران به آن و لزوم بازنگری سالیانهی آن همگام با نیازهای شغلی جدید شاغلین، سبب ارتقاء کیفیت ارائهی خدمات و رضایت کارکنان خواهد شد.
  کلیدواژگان: آموزش بدو خدمت، تیم سلامت، آگاهی، نگرش
 • محمدحسن قوسیان مقدم، فرزانه شجاع شفیعی، علی دواتی صفحات 37-43
  زمینه
  تقویت انگیزهی دانشجویان به انجام پژوهش و رفع موانع از گامهای اساسی ایجاد یک نظام تحقیقاتی کارآمد میباشد.
  هدف
  تحقیق حاضر با هدف تعیین موانع فردی و سازمانی اجرای طرحهای پژوهشی از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه شاهد انجام پذیرفت.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی با جنبه های توصیفی و تحلیلی در سال 0939 بین 821 نفر از دانشجویان علوم پزشکی شاهد انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته حاوی سه بخش اطلاعات دموگرافیک، موانع شخصی و موانع سازمانی و براساس مقیاس 5 درجه لیکرت تنظیم شده بود. نتایج با آزمون کای اسکوئر مورد تحلیل قرار گرفت. 4(و در بحث موانع سازمانی عدم رعایت حقوق دانشجویان)با /
  یافته ها
  یافته ها در بحث موانع فردی، فشردگی واحدهای درسی)با میانگین 01 4(را از جمله مهمترین موانع نشان دادند. / 4(و عدم تخصیص بودجه کافی)با میانگین 93 / میانگین 40
  نتیجه گیری
  با برنامهریزی دقیق و افزایش توانمندی دانشجویان موانع فردی و سازمانی در انجام تحقیقات دانشجویی قابل حل میباشد.
  کلیدواژگان: موانع فردی، موانع سازمانی، تحقیقات دانشجویی
 • سیمین سامانی، محمدعلی زحل صفحات 44-54
  زمینه
  در ارزیابی بیرونی دانشکده وضعیت کیفیت آموزشی، پژوهشی و درمانی مشخص میشود. راهکارهای پیشنهادی تیم ارزیابی بیرونی، برای ارتقاء وضعیت کیفیت و بهبود مستمر آن مطرح میشود. ارزیابی بیرونی باعث تحریک دانشگاه برای رشد و بهبود استانداردهای کیفی و مشارکت همه جانبهی اعضای دانشگاه در فرایند ارزیابی آموزشی است. ارزشیابی بیرونی- درون دانشگاهی روش پیشنهادی برای ارزیابی دقیقتر کیفیت آموزشی است.
  هدف
  با هدف انطباق عملکرد و برنامه های دانشکده با نیازهای جامعه، ارتقاء کیفیت آموزش و شفافسازی پاسخگویی امور آموزشی انجام شده است.
  روش ها
  این مطالعه پیمایشی توصیفی و تحلیلی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و با هدف انطباق عملکرد و برنامه های دانشکده با نیازهای جامعه، ارتقاء کیفیت آموزش و شفافسازی پاسخگویی امور آموزشی انجام شده است. پس از طراحی فرایند ارزیابی بیرونی- درون دانشگاهی توسط مسئول کمیته ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و با استفاده از کارگاه توجیهی برای مسئولین محترم دانشگاه، کمیته ارزیابی بیرونی- درون دانشگاهی تشکیل شد. اعضای تیم ارزیابی، عبارت بودند از: کارشناسان مرکز مطالعات دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی و بهداشت دانشگاه. جهت تشریح و توجیه طرح برای اعضای گروه ارزیابی، جلسات متعددی در کمیته ارزشیابی مرکز مطالعات انجام شد. به عنوان ابزار اصلی ارزشیابی، از پیشنویس کتابچه استانداردهای پایهی دورهی آموزش پزشکی عمومی مصوب وزارت محترم در سال 5381 استفاده شد. ارزیابی در 8 حیطه بود: اهداف و رسالت، هیات علمی، دانشجویان، پژوهش، برنامه آموزشی و ارزشیابی، مدیریت و منابع آموزشی.
  یافته ها
  میانگین کل نتایج ارزیابی بیرونی- درون دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی، در حیطه ی رفاه هیات علمی و منابع آموزشی مطلوب نبود ولی در بقیهی حیطه ها در حد نسبتا مطلوب تا مطلوب تحلیل شده است.
  نتیجه گیری
  ارزشیابی بیرونی شاخصی است که میزان رسیدن به هدفها را نشان میدهد و به تحلیل کیفیت عملکرد دانشکده میپردازد. ارزیابی بیرونی- درون دانشگاهی میتواند روش مناسبی برای ارزیابی دقیقتر کیفیت باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی بیرونی، درون دانشگاهی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • رفعت محبی فر، محمدزکریا کیایی، امید خسروی زاده، طاهره صادقی، حامد آهن سازان صفحات 55-63
  زمینه
  استرس شغلی به واسطهی پیامدهای ناهنجار و جبرانناپذیری که بر ساختارهای کاری وارد مینماید، به عنوان یکی از مهمترین مخاطرات شغلی در صنعت سلامت خصوصا در بیمارستانها مطرح میباشد.
  هدف
  این مطالعه به منظور تعیین استرس شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه که از نوع مطالعات پژوهشی توصیفی- مقطعی است در سال 9382 شمسی بر روی تعداد 999 نفر از پرسنل پرستاری به روش نمونه گیری سرشماری در یکی از بیمارستانهای آموزشی و درمانی قزوین با استفاده از پرسشنامه استاندارد استرس شغلی هریس انجام شده است. ابزار جمعآوری اطلاعات شامل دو بخش مشخصات دموگرافیک و استرس شغلی در 2 بخش میباشد و با استفاده از نرم افزار 98 SPSS، در سطح اطمینان 29 درصد مورد تحلیل قرار گرفت. 99 درصد با استرس / 29 درصد با استرس شغلی متوسط و 3 / 9 درصد از پرستاران با استرس شغلی کم؛ 9 /
  یافته ها
  نتایج بیانگر آن است که 2 شغلی زیاد مواجه بودهاند.
  یافته ها نشان داد که بین میزان شدت استرس شغلی و مشخصات دموگرافیک جامعهی مورد مطالعه مانند جنس، سن، 9/ سالهای خدمت، نوع استخدام، سطح تحصیلات، نوبت کاری و میزان دریافتی رابطهی معنی داری وجود نداشت) 99 P> (. همچنین نتایج 9/ ضریب همبستگی پیرسون نیز مشخص ساخت که استرس شغلی با ابهام نقش) 999 P< 9/ (، گرانباری نقش) 999 P= 9/ (، کمباری نقش) 999 P= 9/ (، آهنگ کار) 999 P= 9/ (و تکرار کار رابطهی خطی مستقیمی دارد) 99 P<. )
  نتیجه گیری
  نظر به نتایج به دست آمده در مطالعات مختلف، استرس شغلی بخش مهمی از زندگی کاری افراد را تشکیل میدهد. با وجود متوسط به بالا بودن شدت استرس شغلی در جامعهی مورد مطالعه باید خاطر نشان کرد که استرس شغلی در دراز مدت تاثیرات جبران ناپذیری را به بار میآورد. از این رو با تغییر نگرش مدیریت و توجه خاص نسبت به ایجاد شرایط مناسب محیط کاری و با مداخله در عوامل موثر در ایجاد استرسهای شغلی، میتوان برای ارتقاء کیفیت خدمات پرستاران اقدام موثر نمود.
  کلیدواژگان: پرستاران، استرس شغلی، دانشگاه
 • کوروش قنادی، خاطره عنبری صفحات 64-72
  زمینه
  گزارش صبحگاهی از روش های مهم و تاثیرگذار در آموزش بالینی رشته پزشکی محسوب میشود.
  هدف
  هدف مطالعه حاضر ارزیابی نحوهی برگزاری گزارش صبحگاهی در بیمارستانهای آموزشی شهر خرم آباد بوده است.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی 33 جلسه گزارش صبحگاهی مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمعآوری اطلاعات چک لیست ارزیابی گزارش صبحگاهی بود که با استفاده از منابع معتبر آموزش بالینی طراحی گردیده و حاوی سوالاتی در خصوص ساختار، محتوای آموزشی، نحوهی معرفی بیماران، شرایط محیط فیزیکی برگزاری جلسات و نحوهی رعایت ملاحظات اخلاقی در حین برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی بود. از روش های آماری آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون کای اسکوئر جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. 92 دقیقه بود. تعداد بیماران معرفی شده در هرجلسه در اکثریت جلسات /3±20/
  یافته ها
  میانگین طول مدت برگزاری گزارش صبحگاهی 2 72 درصد از کل جلسات ٬ / 33 درصد(3 استاد در جلسه گزارش صبحگاهی حضور داشتند. در 2 / 7 بیمار بود. در اکثریت موارد) 0 01/7 درصد(٬ (77/2±22/ اساتید سایر رشته ها از جمله رشته های پاتولوژی، رادیولوژی، پزشکی قانونی و... حضور داشتند. میانگین مدت زمان معرفی یک بیمار 0 22 درصد جلسات بحث در مورد نحوهی / 71 درصد جلسات گزارش صبحگاهی رویکرد گام به گام به بیمار و در 5 / دقیقه بود. محور بحث در 3 02 درصد(بر عهدهی کارورز بود. / درمان بیماران بود. معرفی بیمار در اکثریت موارد) 2
  نتیجه گیری
  تدوین الگوهای استاندارد و متناسب با اهداف آموزشی برای جلسات گزارش صبحگاهی، در برنامه آموزشی بخشهای بالینی ضروری به نظر میرسد.
  کلیدواژگان: گزارش صبحگاهی، خرم آباد، بیمارستانهای آموزشی
 • حمیدرضا صادقی گندمانی، معصومه دلارام، مهدی جعفری صفحات 73-81
  زمینه
  فشار خون یکی از علائم حیاتی مهم میباشد که نشان دهنده تغییرات سیستمیک و مرکزی بدن است. با توجه به اینکه برنامهریزی درمان اغلب بیماری ها بر اساس ارزش به دست آمده از این سنجش انجام میشود، لذا آگاهی از رویهی اندازهگیری فشار خون مهم است.
  هدف
  هدف این مطالعه، تعیین مهارت عملی اندازهگیری فشارخون در دانشجویان پرستاری مقطع کارشناسی بود.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی روی 959 نفر از دانشجویان سال اول تا چهارم کارشناسی پرستاری شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 38-32 شمسی در دانشگاه علوم پزشکی تهران که به روش سرشماری انتخاب شده بودند، انجام شده است. جهت جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه اطلاعات اولیه در زمینه کنترل فشار خون پژوهشگر ساخته، استفاده گردید. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار 28 SPSS 9/ در سطح معنی داری 95 P< تجزیه و تحلیل شد. 89 میباشد. سطح دانش اندازهگیری فشار خون در /77±2/
  یافته ها
  نتایج نشان داد میانگین نمره دانش کنترل فشار خون دانشجویان در کل 19 9/ دانشجویان سال اول نسبت به سایر دانشجویان، بالاتر بود، هر چند این تفاوت از نظر آماری معنیدار نبود) 39 P=. )
  نتیجه گیری
  دانش اندازهگیری فشار خون به روش استاندارد در بین دانشجویان پرستاری کافی نمیباشد. لذا، آموزش مکرر، منظم و به روز دانشجویان پرستاری در جهت پیروی از راهنماهای جدید کنترل فشار خون امری حیاتی میباشد.
  کلیدواژگان: فشار خون، مهارت، تکنیک اندازهگیری، دانشجویان پرستاری
 • فرزانه مافی، دل آرا نعمتی، عبد المجید تالب تاش صفحات 82-87
  زمینه
  خواب و آداب آن در آموزه های قرآنی از اهمیت والایی برخوردار است، به واسطهی خواب مناسب این نیاز اساسی، انسان میتواند به سلامت جسم و روح دست یابد و با رعایت آداب صحیح آن، ارتباط روح انسان با عالم ملکوتی و ربوبی برقرار شده و حقایق را درک نماید.
  هدف
  خواب یکی از نعمتهای ارزانی شده از جانب خداوند است که میتواند در انسانها باعث تعادل مزاجی شده و سلامتی او را تامین نماید. از این رو در قرآن و احادیث مختلف بر اهمیت خواب و چگونگی انجام» و خواب شمارا]مایه[آسایش گردانیدیم «) نبا/ 4 (» و جعلنا نومکم سباتا «آن تاکید فراوانی شده است. بر همین اساس در این تحقیق بر آن شدیم که به اهمیت خواب از نگاه قرآن و احادیث بپردازیم.
  روش ها
  این تحقیق بر اساس مطالعه کتابخانه ای انجام شده است و بر اساس یافته ها و تحقیقات محققین در این زمینه گردآوری شده است. لازم به ذکر است که منابع اصلی در این مطالعه قرآن کریم، احادیث درکتب روایی شیعی و سنی و طب سنتی میباشد. البته با توجه به نوع مطالعه و محدودیت در احادیث موجود منابع تحقیقی با محدودیتهایی در جمعآوری منابع موثر روبرو بودهایم.
  یافته ها
  علوم مختلف در تفسیر مشخصی از خواب عاجز مانده اند و نتوانستند تصویری بر مبنای واقعیت از خواب ارائه دهند از دلایل اصلی ناتوانی علوم مختلف را مادی بودن آنها بیان داشته اند و در این پژوهش بر مبنای قرآن و احادیث به کشف ماهیت خواب و با توجه به آن به آداب خواب در قرآن پرداخته شده است.
  نتیجه گیری
  با بررسی و ارتباط آیات مربوط به خواب در سیاق آیه و در کل قرآن کریم و همچنین در کتب روایی شیعی و سنی و طب سنتی این نتیجه حاصل شد که قرآن کریم و روایات ماثور از معصومین علیهمالسلام به مسئلهی خواب اهتمام فراوانی دادهاند و برای اینکه از نعمت خدادادی استفاده وافری شود آدابی را برای آن در نظر گرفته اند.
  کلیدواژگان: آموزش، قرآن، خواب
|
 • Lida Saiedi, Ladan Fata, Simin Taavoni Pages 3-12
  Background
  Stress as one of the prevalent diseases of the century، is the body non-responsive status to any request that can reduce the forces and affect activities and efforts. Nursing and midwifery students are experiencing multiple stressors during their study. They stress not only from theoretical training environments، that also from hospital stressors. According to negative effects of stress over academic performance of nursing students، stress management could be taught via different methods including traditional and active teaching methods. In traditional teaching، the teacher througout a one-way relationship with students is transferring knowledge and students act as knowledge recievers. In traditional teaching، the teacher is responsible for the education topic، transferring information، assessment of students’ learning status، and strengthening students’ favorable behaviors. The active learning includes methods in which students play more roles than just listening and participate in information process and practice.
  Objective
  The aim of current study was to investigate the effect of traditional teaching compared to the active teaching of stress management on academic performance in nursing students.
  Methods
  The study population consisted of all 3rd-semester nursing undergraduate level students from Alborz Medical University. Participant including 50 students were randomly assigned to two 25-individual groups. The first group received traditional teaching (pamphlet، explaining، lecturing) and for the second group active teaching methods (brain storming، group discussion، ask questions، role play، role-play replacement…) were performed for 8 hours. All students completed the DASS 42 questionnaire.
  Findings
  Independent t-test results indicated significant difference between students’ level of stress before and after traditional and active teaching of stress management. Knowing that both traditional and active teachings could reduce students’ stress، though active teaching was more effective. Moreover، active teaching compared to traditional method led to a better students’ academic performance.
  Conclusion
  The results of this study showed that compared to the traditional method the active learning reduced the students’ anxiety and depression. Teaching stress management especially via an active learning is a suitable approach to improve students’ academic performance and to decrease the negative effects of anxiety، stress، and depression.
  Keywords: Stress, stress management, active learning, academic performance
 • Mohammad Reza Mostafaee, Nazal Ajh Pages 13-22
  Background
  Nursing has a realistic society dimension. Combination of that with health society can improve quality and quantity of life in psychological and physical fields. Promotion of science and technology in parallel with changing needs of the society required changing in the educational system.
  Objective
  The most important mission for researcher in health field is to determine the priorities and then evaluating the adjustment of curriculum in various fields with the health priorities and needs of the society
  Methods
  this study was a descriptive research. The sample included all nursing students, teachers and graduates’ nursing.
  Method
  assemblage data were interview and questionnaires which made from current curriculums of community health nursing in theory and practice courses. SPSS software was used to analysis the data after completed by samples. The sample sizes were 78 students. 9 teachers and 19 graduate nursing.
  Findings
  The mean of score in theory courses in tree filed of concept, time and application was 11/31± 4/17, 9/62 ± 4/64, 10/60 ± 4/65.These scores for practice courses were 2/56 ± 1/68, 2/39 ± 1/74, 2/87 ± 1/71.
  Conclusion
  Based on results teachers and trainers believe that curriculum in parallel with priority of need in society, but students and graduates’ nursing believed curriculums of practice courses required the basic changes.
  Keywords: Curriculum, community health courses in theory, practice in nursing, health, students, graduates, faculty members
 • Z. Rajabi, M. Motaghi, Z. Kachoee Pages 23-63
  Background
  Everyone on your arrival organization requires specialized training related to their job duties Otherwise cause harm to, the activities and behavior. Hence the importance of the papers served to him.
  Objective
  The aim of the present study is the effect of education on knowledge and attitude of health department staff's of Kashan University of Medical Sciences is 85 to 91.
  Methods
  This study is quasi-experimental. This study was conducted on all new employees of health department that are about 207 persons. Questionnaire was designed to collect data by researcher, before and after the training session, subjects were given. Descriptive and inductive statistical methods were applied using SPSS software, version 1.
  Findings
  The mean of the pre-test 50.55, Mean of post-test54.44 and mean of upgrade was 15.3. Number of training courses 29 courses persons 14 and the training enforcement units annually was 14 units. The highest score of pre-test relevant to department of drug store in year 2011, lowest score of pre-test relevant to department of static in year 2012. The highest score of post-test relevant to mental health unit in year 2012, lowest score of post-test relevant to health education unit in year 86, the highest score of promote relevant to schools health unit in year 91 and the lowest score of promote relevant to health education unit in year 2007.
  Conclusion
  Served upon the proper conduct of training showed that significant impact on increasing the skills of new employees. Therefore, it is of particular interest to policy makers and practitioners need to revise annually to keep pace with new job requirements, employees will enhance the quality of services and consent.
  Keywords: Since education services, the health knowledge, attitudes
 • Ms. Ghosian Moghadam, F. Shoja Shafiee, A. Davati Pages 37-43
  Background
  Motivating student’s research and removing the obstacles are the basic steps in establishing an efficient research system.
  Objective
  The present research has been carried out by aiming at determining the personal and organizational barriers in performing research plans from the viewpoint of students of medical sciences in Shahed University.
  Methods
  The present study is a cross sectional type by adopting descriptive and analytical aspects which was performed in 2014 among 640 students at Shahed University of Medical Sciences. The data was collected by the author-developed questionnaires that contained three parts; namely, demographic information, personal and organizational barriers. The results were analyzed by Chi-square Test.
  Findings
  The findings show, the intensified curriculum (2.1) the most important personal obstacle and disregarding students’ rights (2.21) and not allocating sufficient budget (2.39) as organizational barriers.
  Conclusion
  Base on the results, there are personal and organizational obstacles in students’ research which could be solved by planning and improving students’ capabilities.
  Keywords: Personal obstacles, organizational barriers, student's researches
 • Dr Simin Samani, Dr Mohammad Ali Zohal Pages 44-54
  Background
  The external evaluation of the quality of school education, research and treatment will be determined. External evaluation team suggested approaches for improving the quality and continuous improvement are discussed. External evaluation stimulates growth and improves the quality and overall contribution of the members of the training evaluation process.
  Objective
  The aim was accommodating the college's performance and school educational programs with needs of the community, enhancement the quality of education and transparency in accountability.
  Methods
  This descriptive and analytical survey Qazvin University of Medical Sciences in the School of Nursing and Midwifery. After the Design Evaluation Process of external evaluation process by the manager of Committee, with using standard manual basic medical training course approved by the ministry in 2006 and conducted workshops justification for the authorities of the university, the university external evaluation team was set up. Members of the assessment team, including experts and academic center school of medicine, dentistry, medicine and health. To explain and justify the assessment team members, several meetings in the evaluation committee were done. Reports of internal evaluation of nursing and midwifery school, day and evening, were studied. Educational evaluation was done in 8 areas: goals and mission, faculty, students, research, training and evaluation, management and educational resources.
  Findings
  The mean external evaluation of the University School of Nursing and Midwifery, Faculty in the area of welfare and educational resources was not desirable, but in other areas Analysis was moderate to good.
  Conclusion
  The external evaluation is as an indicator to showing the achievement of goals and analyses the quality of school performances. External assessment Intra College can be a good method to assess more accurately the quality of education.
  Keywords: external evaluation of, intra University, School of Nursing, Midwifery, Qazvin University of Medical Sciences
 • R. Mohebbifar, M.Z. Kiaei, O. Khosravizadeh, T. Sadeghi, H. Ahansazan Pages 55-63
  Background
  Since work related stress imposes an uncustomary and irreversible adverse effect on work structure, it is considered as one of the most important job hazards in the health industry especially in hospitals.
  Objective
  This study aimed to determine the Job stress and its related factors in nurses of Qazvin University of Medical Sciences.
  Methods
  This is a descriptive cross sectional research study done by sampling census on 112 nursing personnel in one of the Qazvin educational medical hospitals in 2010 with use of a standard stress questionnaire. Information gathering tool included two sections of demographic information and job stress in 7 parts and SPSSWIN/18 software with a 95% confidence was used to evaluate the findings.
  Findings
  Results indicate that 4.6% of the nurses have low job related stress; 74.1% with medium job related stress and 21.3%confront high job related stress. Since this study was based on evaluation of major important stressors; results indicated that between amount of intensity of work stress and demographic particulars of the studied society like sex, age, years of service, kind of employment, level of education, work shift and amounts received have no significant relationship (P>0.05). Pearson coefficient correlation test results also indicated the followings: job stress or role ambiguity (P<0.001), over-loaded role (P=0.001), role scarcity (P=0.001), work intensity (P=0.004), work repetition (P<0.001) have a straight line relationship (P<0.05).
  Conclusion
  Based on the results of various studies, work stress whether in a positive form or negative form, constitute an important part of individuals working life; hence with the existence of medium to high work stress intensity in the studied society we have to point out that long term stress at work will cause an irreparable damage and we have to change management view points and pay special attention for making a suitable work related condition or effective intervention in the important factors to reduce or eliminate stress from the work arenas, hence improving.
  Keywords: Nurses, Job Stress, University
 • K. Ghanadi, Kh. Anbari Pages 64-72
  Background
  Morning report is an important and influential method in clinical training of medical field.
  Objective
  The purpose of this study was to evaluate the morning reports in. University hospitals of khorramabad.
  Methods
  In this study, 83 sessions of morning reports were evaluated. Informations were collected by objective morning report check list. It was designed using reliable sources of clinical training and contained questions about the structure, educational content, patient presentation method, physical environment conditions and how ethical considerations during the morning report meetings. ANOVA and Chi-square were used to data analysis.
  Findings
  The mean duration of morning reports was 49/8 ±16/7 minutes. The number of patients presented in the majority of sessions (60.2 percent), was 2 patients. in the majority of meetings (38/6 percent), three faculties were present. Average length of time a patient presention was 22/7 ± 11/6 minute. The main core of Discussion in 20/3 percent of sessions was stepwise approach to the patient and in the 19/5% was discussion about how to treat patients. In most sessions (69/9 percent), interns were introduced the patients.
  Conclusion
  Develop a standard and appropriate educational objectives model for morning reports, in educational programs of clinical sections seem necessary.
  Keywords: Morning report, Khorramabad, Educational hospitals
 • Hr. Sadeghi, Gandomani, M.Delaram, M. Jafari Pages 73-81
  Background
  Blood pressure is an important vital sign that reflects systemic and focal changes. Planning of treating most of the disease is based on the values obtained from this measurement. Regarding this, Knowledge about Blood pressure measurement procedure is important.
  Objective
  The aim of this study was to determine the practical skill in measuring of blood pressure in undergraduate nursing students.
  Methods
  This is an analytic-descriptive study of 350 first years to fourth year undergraduate nursing students who had studied in educational year 2012-2013 of Tehran University of Medical Sciences and samplized by census methods. Data collection was done through investigator-made questionnaire. The data was analyzed by using SPSS software (V: 21), using descriptive and analytical Statistics; at the significant level P<0.05.
  Findings
  Findings showed the overall mean score of the students's knowledge in Blood pressure measurement was13/77±2/86. First year students's level of knowledge in Blood pressure measurement was higher than the other years, however the differences wasn's t statistically significant (P=0/93).
  Conclusion
  These findings indicate that knowledge of participants was inadequate to perform blood pressure measurement in a standardized manner; therefore it is vital to have frequent, regular and up-to-date training for nurses in order to follow the new rules for measuring blood pressure.
  Keywords: Blood pressure, skill, measurement technique, nursing students
 • F. Mafi, D. Nemati, A. Talebtash Pages 82-87
  Background
  Sleep and its rites have a great significance in Quranic teachings. Human beings can achieve spiritual and physical health by good sleep which is a basic need. Having observed appropriate rites of sleep, the relationship between human's soul and the Divine world is established, thus human beings can understand the truth.
  Objective
  Sleep is a blessing bestowed by God which may cause human being's temperament balance and provide their health. The Holy Quran says " … and we appointed your sleep for a rest" {surah: Tidings, verse: 9}. Thus the Holy Quran and Traditions have frequently emphasized the importance of sleep and its quality and rites. Accordingly in this study we tried to address the importance of sleep from the view point of the Holy Quran and Traditions.
  Methods
  This research is a library study the main basis of which is the Holy Quran and Traditions of the Fourteen Immaculate Ones (P.B.U.T). This research is collected based on scholar's researches in this regard. It should be noted that the main references in this study are the Holy Quran, traditions of narrative books from both Shia and Sunni literature as well as conventional medicine. However, given the type of this study and limitations of the existing traditions in research references, we have faced some obstacles in gathering the effective references.
  Findings
  Various sciences have failed to interpret sleep specifically so they couldnt present a reality-based image from sleep. It has been stated that the main reasons for this failure might be the material aspect of different sciences. This research tries to reveal the essence of sleep based on the Holy Quran and traditions, and then it addresses the rites of sleep in the Holy Quran.
  Conclusion
  Having investigated the relationship between verses concerning sleep in the verse style specifically and in the Holy Quran as a whole, as well as narrative books including Shia and Sunni literature and conventional medicine, it is concluded that the Holy Quran and Traditions coming from the Fourteen Immaculate Ones (P.B.U.T) have regarded great significance for sleep and considered some rites for it so that human beings can benefit a lot from this God-given blessing.
  Keywords: Education, Sleep, Quran