فهرست مطالب

طب نظامی - سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 63، بهار 1394)
 • سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 63، بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/05/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد پویان جدیدفرد، شهرام یزدانی، محمدحسین خوشنویسان، کامبیز منظم صفحات 1-7
  اهداف
  هدف این مطالعه شناخت و تحلیل کیفی وضعیت کنونی کارکرد صندوق بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح (AFMSIF) ایران با تاکید بر بخش دندانپزشکی به منظور کمک به بهبود عملکرد آن و نیز آگاهی از تجربیات آن برای توسعه بیمه دندانپزشکی در کشور است.
  روش ها
  قالبی از آیتم های توصیفی برای هدایت مصاحبه با فرد آگاه شناسایی شده در AFMSIF درباره کارکرد این نهاد با محوریت خدمات دندانپزشکی بکار رفت. با استفاده از منابع تکمیلی، از مصاحبه متنی فراهم، و صحت و کفایت آن توسط مصاحبه شونده مربوطه چک شد.
  یافته ها
  با توصیف کیفی از کارکرد AFMSIF با محوریت خدمات دندانپزشکی تصویری از گردش مالی بخش دندانپزشکی در سه ساحت گردآوری و انباشت عواید و خرید خدمات در این صندوق به دست می آید که در راستای عملکردی مطلوب، کارا و عادلانه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
  نتیجه گیری
  با دقت در اجزای فرآیند خرید خدمات دندانپزشکی توسط AFMSIF، نشانه هایی از فعال و راهبردی بودن فرآیند خرید خدمت به ویژه در حیطه «چگونگی خرید» به چشم می خورد که از آن میان می توان به برقراری سازوکارهایی به منظور کنترل هزینه ها و تضمین کیفیت خدمات و پرداخت بر پایه ارزشیابی کیفی مراکز اشاره کرد که می تواند راهنمای خوبی فراراه توسعه بیمه دندانپزشکی در سطح ملی باشد.
  کلیدواژگان: بیمه دندانپزشکی، نیروهای مسلح، سیاست گذاری سلامت، خدمات دندانپزشکی، پژوهش در نظام سلامت
 • احمدرضا یزدانبخش، قادر غنی زاده، امیر ادیب زاده صفحات 9-16
  اهداف
  در این پژوهش کاربرد خاکستر استخوان معمولی و اصلاح شده با اکسید منگنز به عنوان جاذب در حذف فلوراید مازاد از آب آشامیدنی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش ها
  در این مطالعه تجربی خاکستر استخوان معمولی از پیرولیز استخوان خام در دمای 450 درجه سانتی گراد تهیه شد. اصلاح خاکستر با استفاده از ترکیبات منگنز و واکنش های حرارتی - شیمیایی انجام و خصوصیات سطحی و مشخصات جاذب های تهیه شده با روش های متداول BET،BJH، XRD تعیین گردید. تاثیر غلظت فلوراید، میزان جاذب و pH در ظرفیت جذب بررسی و داده های جذب با استفاده از ایزوترم های جذب لانگمویر، فروندلیچ و تمکین مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  جذب فلوراید در انواع خاکستر استخوان اغلب از ایزوترم فروندلیچ تبعیت می کند. افزایش غلظت باعث افزایش میزان جذب می گردد. افزایش میزان جاذب باعث افزایش راندمان حذف و کاهش ظرفیت جذب می شود. جرم بهینه جاذب و مقدار pH بهینه به ترتیب معادل 5/0 گرم و 7 تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  اصلاح خاکستر استخوان معمولی با اکسید منگنز موجب افزایش سطح ویژه جذب شده و شاهد راندمان بالاتری در حذف فلوراید خواهیم بود. از این جاذب می توان در حذف فلوراید در محیط های عملیاتی به خوبی استفاده نمود و آب پس از فرآیند جذب، نیاز به تثبیت pH نخواهد داشت.
  کلیدواژگان: فلوراید، جذب، خاکستر استخوان، اکسید منگنز، آب
 • غلامرضا میرزایی، حسنعلی مهرابی، فهیمه قهوه چی الحسینی، علی فتحی آشتیانی صفحات 17-23
  اهداف
  مطالعه حاضر به بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نیروهای نظامی (پوشن) در نیروهای نظامی ایران پرداخت.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری کلیه نیروهای نظامی ایران در سال 1392 بود که 200 نیروی نظامی از واحدهای مختلف نظامی به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ویژگی های شخصیتی (پوشن) بود که با مرور ابزارهای معتبر سنجش شخصیت و مبنای نظری در زمینه ی ویژگی های نظامیان، تدوین شده بود، همچنین از فرم بلند پرسشنامه ی پنج عامل بزرگ شخصیت (NEO-PI) هم به عنوان ابزار تعیین روایی وابسته به ملاک استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که پوشن دارای اعتبار به شیوه آلفای کرونباخ خوبی در دامنه 68/0 تا 881/0 برای عوامل هشت گانه و آلفای کل 95/0 بود. اعتبار بازآزمایی نمره کل 633/0 و معنادار بود. روایی همگرای این پرسشنامه نشان داد هر هشت عامل پوشن دارای ضرایب همبستگی قوی و معناداری بین 772/0 (مقیاس برون گرائی) تا 919/ 0 (مقیاس مسئولیت پذیری) با نمره کل پوشن می باشند. روایی وابسته به ملاک با پرسشنامه نئو نشان داد که عوامل هشت گانه پوشن دارای ضرایب روایی وابسته به ملاک بالا و معناداری با عوامل پنج گانه نئو می باشد.
  نتیجه گیری
  پوشن دارای ویژگی های روان سنجی مطلوبی برای ارزیابی ویژگی های شخصیتی نیروهای نظامی ایرانی می باشد و از آن می توان جهت گزینش نیروها، ارتقاء درجه و فعالیت های پژوهشی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: اعتبار، روایی، ویژگی های شخصیتی، نیروهای نظامی، پوشن
 • زینب غلام نیا شیروانی، فضل الله غفرانی پور، رضا قراخانلو، انوشیروان کاظم نژاد صفحات 25-33
  اهداف
  علیرغم شیوع بالای عدم فعالیت بدنی در بانوان و موثر بودن نظریه توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده (TPB) با برنامه ریزی بر ارتقا این رفتار، پرسشنامه استانداردی در این زمینه در ایران وجود ندارد. هدف این تحقیق، تحلیل عاملی تاییدی (CFA) پرسشنامه TPB توسعه یافته با برنامه ریزی عملکردی و مقابله ای در رفتار ورزشی همسران کارکنان نظامی بود.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی همسران کارکنان نظامی ساکن در منازل سازمانی تهران در سال 1392 صورت گرفت.150 زن به طور تصادفی توسط نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب گردیدند. در CFA از روش برآورد بیشینه احتمال استفاده شد و برازش نسخه اصلی TPB با توسعه یافته، مقایسه گردید. داده ها توسط SPSS16 و LISREL8.8 تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج از ساختار 8 عاملی حاصل در مرحله اکتشافی (شامل نگرش ابزاری و عاطفی، هنجارهای انتزاعی، ادراک کنترل رفتاری، قصد، برنامه ریزی عملکردی و مقابله ای و رفتار) حمایت کرد. بارهای عاملی، مقادیر T و شاخص های برازش نشان دادند که نظریه توسعه یافته، برازش مناسبی با داده ها دارد.
  نتیجه گیری
  ساختار عاملی پرسشنامه TPB توسعه یافته در فعالیت جسمانی همسران کارکنان نظامی تایید شد. تهیه و به کارگیری مقیاس های روا و پایا، جهت بررسی رفتار ورزشی و طراحی مداخلات آموزشی ضروری هستند.
  کلیدواژگان: نظریه رفتار برنامه ریزی شده، برنامه ریزی، فعالیت جسمانی، تحلیل عاملی
 • فیض الله محرابی، محمد قاسمی، مریم رضایی صفحات 35-40
  اهداف
  هدف این مطالعه تعیین میزان آمادگی مقابله با حوادث غیر مترقبه در بیمارستان های یکی از نیروهای نظامی بود.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی، چهار بیمارستان وابسته به یکی از نیروهای نظامی، از نظر آمادگی در برابر بحران مورد ارزیابی قرار گرفتند. با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، نسبت به جمع آوری اطلاعات در 11 حیطه اقدام گردید. پاسخ هر سوال در قالب چک لیست بر مبنای امتیازدهی از 1 تا 3 (خیر، تا حدودی، بلی) توسط محقق با توجه به مطالعه مدارک موجود در بیمارستان ها تکمیل گردید و به هر حیطه با توجه به امتیاز کسب شده امتیاز ضعیف، متوسط و خوب تعلق گرفت. قسمت دوم پرسشنامه مربوط به طرز تلقی مدیران راجع به بحران و آمادگی محل خدمت آنان بود.
  یافته ها
  از بین 28 مدیر بیمارستانی 24 نفر مرد و میانگین سابقه مدیریت بیمارستانی مدیران 27/3±64/5 سال بود. از نظر مدیران بیمارستانی اولویت اصلی در برخورد با شرایط بحرانی در بیمارستان ها نقص در برنامه ریزی کوتاه و بلندمدت بود. از سویی دیگر به جز حیطه اجرای مانور و پذیرش مصدومین که در شرایط متوسط آمادگی قرار گرفتند؛ در سایر حوزه ها به طور میانگین سطح آمادگی مناسب در برابر بحران ها مشاهده گردید. البته در برخی از حیطه ها تفاوت معنی داری بین بیمارستان مستقر در تهران و سایر بیمارستان ها وجود داشت.
  نتیجه گیری
  تجهیز فراگیر و مناسب بیمارستان های نظامی در تمامی نقاط کشور می بایست در اولویت سازمان های سلامت در نیروهای مسلح قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بحران، بیمارستان نظامی، شاخص های آمادگی، ایران
 • عابدین ثقفی پور، شهرام ارسنگ، ابوالفضل محمدبیگی، مهدیه شمس الدینی صفحات 41-45
  اهداف
  این مطالعه با هدف تعیین شیوع بیماری گال به تفکیک فاکتورهای اجتماعی و دموگرافیک موثر بر آن در استان قم در طی سال های 92 – 1384 صورت گرفت.
  روش ها
  مطالعه حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی مقطعی است. 411 نفر مشکوک به گال به منظور تشخیص موارد قطعی بیماری در فرم های بررسی اپیدمیولوژیک بیماری، ثبت شده بودند. از بین موارد ثبت شده 343 نفر سالم بوده و 68 نفر بیماری آن ها تایید شد. پس از جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از دفاتر واحد مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت، تحلیل داده ها و ورود داده ها در نرم افزار SPSS 16، با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک دوحالتی به روش گام به گام پس رو استفاده شد.
  یافته ها
  میزان شیوع گال در استان قم 7/0 به ازای هر صدهزار نفر محاسبه شد. فراوانی کل موارد بیماری 68 نفر بود. %3/85 در خانوارهای 5 نفر و بالاتر سکونت داشتند. %8/61 از مبتلایان در محل زندگی دارای دام بودند. %2/66 از مبتلایان دارای مسکن گلی نامناسب و %9/2 در پادگان نظامی ساکن بودند.
  نتیجه گیری
  فاکتورهایی چون بعد زیاد خانوار، پرورش دام، سکونت در خانه های گلی نامناسب ازجمله عوامل خطر احتمالی بر شیوع گال در استان قم می باشد.
  کلیدواژگان: گال، سارکوپتس اسکابئی، قم
 • هیوا مرادیانی، مهدی عباس پور صفحات 47-53
  اهداف
  نیروی انتظامی نقش ویژه ای در تامین امنیت جامعه دارد و نیروی انسانی جزو مهم ترین عامل بهره وری در این سازمان می باشد؛ بنابراین هدف این پژوهش، بررسی سلامت عمومی پرسنل انتظامی بلوک های عملیاتی و اجرایی یکی از استان های کشور و ارتباط آن با کیفیت اجرای ماموریت های نظامی بود.
  روش ها
  351 نفر از افسران بلوک های کلانتری، راهنمایی و رانندگی، پاسگاه و یگان ویژه؛ از طریق نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. آزمون های آمادگی جسمانی، پرسشنامه های ارزیابی سلامت عمومی و کیفیت اجرای ماموریت ها بررسی شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بلوک یگان ویژه از سطح سلامت عمومی بهتری از جمله آمادگی جسمانی، سلامت روانی و الگوها و عادات غذایی نسبت به سایر بلوک ها برخوردار است که ارتباط معنی داری با کیفیت اجرای ماموریت های نظامی داشت ولی این ارتباط با الگوها و عادات غذایی معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  سلامت عمومی ارتباط وسیعی با کیفیت اجرای ماموریت ها دارد؛ بنابراین ضروری است با یک برنامه ریزی مناسب، اقداماتی برای دستیابی به راهکارهای ارتقای دانش عمومی در زمینه سلامتی در جهت افزایش فعالیت بدنی، کاهش استرس، درمان آسیب ها و بهبود وضعیت تغذیه صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، سلامت روانی، الگوها و عادات غذایی، ماموریت های نظامی
|
 • Mohammad Pooyan Jadidfard, Shahram Yazdani, Mohammad Hossein Khoshnevisan, Kambiz Monazzam Pages 1-7
  Aims
  This study aimed to qualitatively analyze the current situation of the “Armed Forces Medical Services Insurance Fund” (AFMSIF) function with an emphasis on dental services. This was done in order to help improve its performance as well as employing its experiences to develop dental insurance in Iran.
  Methods
  A template of descriptive items was used to guide the interview with the informed people in AFMSIF regarding its function with an emphasis on dental services. By using supplementary information sources, a descriptive report was prepared, and its accuracy and adequacy was checked by the related interviewee.
  Results
  By describing the AFMSIF function with an emphasis on the dental sector, we got a picture of the dental services fund flow in AFMSIF in three financing sub-functions; namely, revenue collection, pooling of revenues and purchasing services. The individual characteristics are then discussed for their potential performance based on the current available evidence.
  Conclusion
  AFMSIF shows signs of rather active or strategic attempts particularly in the area of “how to purchase”. Among them are the establishment of mechanisms of cost containment and quality assurance for dental services and paying providers based on the quality evaluation of the contracted centers. These experiences would serve as a guide to extend dental insurance at a national level.
  Keywords: Dental Insurance, Military Facilities, Health Policy, Dental Care, Health Care Financing Administration
 • Ahmad, Reza Yazdanbakhsh, Ghader Ghanizadeh, Amir Adibzadeh Pages 9-16
  Aims
  The purpose of this research was to study both fresh and manganese oxide modified bone char as an adsorbents for the removal of excess fluoride from drinking water.
  Methods
  This research was an experimental (laboratory) study. Fresh bone char was obtained from raw bone pyrolysis at 450 °C. For bone char modification thermo-chemical reaction and a manganese compound was applied. Adsorbent surface characteristics and specifications were prepared by a conventional method, BET, BJH, XRD, respectively. The effect of fluoride concentration, the amount of adsorbent and pH on the adsorption capacity were investigated. Also the adsorption data were analyzed using the Langmuir, Freundlich and Temkin adsorption isotherm.
  Results
  The results showed that the adsorption of fluoride in bone char types often follows Freundlich isotherm. Increased concentrations will increase the adsorption rate. An increase in the rate of adsorbent led to increasing the adsorption capacity and can reduce the removal efficiency. The optimum mass of adsorbent and pH were 0.5g and 7 respectively.
  Conclusion
  Modification of Bone char with manganese oxide increases the specific surface area and a higher efficiency in the removal of fluoride will be adsorbed. Results show that this adsorbent can be used for the removal of fluoride in water operating (operational conditions) environments and after adsorption processes would not need to stabilize PH.
  Keywords: Fluoride, Adsorption, Bone Char, Manganese Oxide, Water
 • Gholamreza Mirzae, Hasanalli Mehrabi, Fahime Ghahvehchi, Hosseini, Ali Fathi, Ashtiani Pages 17-23
  Aims
  This study examines the Psychometric properties of the personality questionnaire (POSHEN) among Iranian militaries.
  Methods
  This is a descriptive-survey study. The statistical population of this study includes all the Iranian military in the year 1392. The statistical sample included 200 militaries from various military units and were randomly selected. The Personality Characteristics questionnaire (POSHEN) had been prepared by reviewing the valid tools of the personality assessment and basic theories. Also, the long form of the NEO was used as a criterion-related validity.
  Results
  The results showed that POSHEN has well-validated Cronbach's alpha for 8 factors ranged from 0.68 to 0.88 and the 0.95 for total. The test-retest reliability of the total score was also significant (0.633). The concurrent validity of the questionnaire revealed that the eight operating factors had a strong and meaningful correlation between 0.77 (Extroversion scale) and 0.919 (Responsibility Scale) with POSHEN’s total score. The POSHEN’s criterion-related validity with the NEO-FFI showed that the 8 Factors of POSHEN have a high and significant criterion-related validity with the five factors of NOE’s.
  Conclusion
  This study shows that POSHEN has suitable psychometrics properties to assess the personality characteristics of the Iranian militaries and it could be also useful for the selection, promotion and research activities.
  Keywords: Validity, Reliability, Personality Characteristics, Militaries, POSHEN
 • Zeinab Gholamnia Shirvani, Fazlollah Ghofranipour, Reza Gharakhanlou, Anoshirvan Kazemnejad Pages 25-33
  Aims
  Despite the high prevalence of women’s physical inactivity and also the effective role of the extended Theory of Planned Behavior (TPB) and planning to promote this behavior, there is still no standard scale in Iran. The aim of the present study was to examine the confirmatory factor analysis (CFA) of the developed TPB questionnaire with action and coping planning in exercise behavior of the military personnel’s wives.
  Methods
  This cross-sectional study was performed in 150 military staffs’ spouses residing in organizational houses, in Tehran, Iran (2013). The participants were randomly selected with multi-stage cluster sampling. The CFA was conducted using the maximum likelihood estimation. Goodness of fit of the original TPB was compared to the developed version. Data were analyzed applying SPSS 16 and LISREL 8.8.
  Results
  The CFA findings supported the exploratory eight factor structure (which consisted of instrumental and affective attitude, subjective norms, perceived behavioral control, intention, action and coping planning and behavior). Factor loadings, T-values and fit indices showed that the extended theory fitted the data.
  Conclusion
  This research verified the factor structure of the expanded TPB scale as to the physical activity of military personnel’s wives. Providing and applying valid and reliable questionnaires are necessary to assess the exercise behavior and to design educational interventions.
  Keywords: Theory of Planned Behavior, Planning, Physical Activity, Factor Analysis
 • Feyzollah Mehrabi, Mohammad Ghasemi, Maryam Rezaee Pages 35-40
  Aims
  The aim of this study was to assess readiness of military hospitals against disaster in Iran.
  Methods
  In this cross sectional study four military hospitals were considered regarding their readiness against disasters. A previous self-administrated questionnaire was used in order to gather data in 11 subjects. The answer for each question was pointed by the researcher as one, two or three (as yes, somewhat or no) using the existed documents and direct audit. The classification of total points in each subject was as desirable, intermediate and weak. The second part of the questionnaire was designed for the opinion of the hospital managers about the disaster and hospital readiness.
  Results
  Among 28 hospital managers, 24 were male and also the mean duration of their management career was 5.64± 3.27 years. The managers’ main hospital priority regarding to disasters was the absence of short and long time planning. On the other hand, except for the implementation of maneuver and patient reception which were in intermediate readiness in other subjects we saw desirable readiness. Of course in some subjects there was meaningful difference between the hospital located in Tehran and the others.
  Conclusion
  A Comprehensive and appropriate outfit of military hospitals around Iran should be considered as a priority by the military health organizations.
  Keywords: Disaster, Military Hospital, Readiness Indicators, Iran
 • Abedin Saghafipour, Shahram Arsang, Abolfazl Mohammadbaygi, Shamsodini Pages 41-45
  Aims
  The aim of this study was to detect the prevalence rate of scabies and its associated social and demographic factors in patients referring to the health and therapeutic centers of the Qom province, during years 2005 to 2013.
  Methods
  This study was performed as a cross -sectional study. Initially 411 people suspected to be infected with scabies were registered in order to identify the confirmed cases from the epidemiological forms. Among the registered cases, 343 samples were disease-free while 68 cases had the disease.After data collections using a structured questionnaire, a statistical analysis was conducted using the Binary logistic regression model in the SPSS software (V.16).
  Results
  The prevalence rate of scabies among people referring to health centers was equal to 0.7 per 100000 people. Among the patients 85.3% lived in families with 5 or more members, 61.8% had been raised in livestock, 66.2% of them had inhabited in mud and inappropriate houses and 2.9% had lived in military barracks.
  Conclusion
  It can be concluded that many factors such as family size, rising livestock and dwelling in villages with mud and inappropriate houses are among the factors that effect the prevalence of scabies among the residents of the Qom province.
  Keywords: Scabies, Sarcoptes scabiei, Qom
 • Hiwa Moradiani, Mehdi Abbaspour Pages 47-53
  Aims
  Police play a vital role in providing security in societies and of course manpower is the most important part of the efficiency in this organization. Thus, the purpose of this study was to investigate the monitoring of public health in the executive and operational police of one of the provinces of Iran and its correlation with the quality of military mission performances.
  Methods
  351 police officers of police stations, traffic polices, check pointers and Special Forces were selected by using cluster sampling. Fitness tests, public health assessment questionnaire and the quality of military missions were evaluated during this study.
  Results
  The results of this study shows that the level of public health of Special Forces including physical fitness, physical activity, mental health and eating patterns and habits are in much better conditions compared to other blocks. Moreover, public health conditions in Special Forces had a significant correlation with the quality of the military mission performances but, this correlation was not significant with the eating patterns and habits.
  Conclusion
  Public health has an extensive correlation with the quality of military mission performances. Therefore an appropriate planning is needed in order to promote and upgrade the general knowledge of health to eventually increase physical activity, reduce stress, treat damages and finally improve nutritional status.
  Keywords: Physical Activity, Mental Health, Eating Patterns, Habits, Military Mission