فهرست مطالب

Hormozgan Medical Journal - Volume:19 Issue: 1, 2015
 • Volume:19 Issue: 1, 2015
 • تاریخ انتشار: 1394/02/23
 • تعداد عناوین: 9
|
 • پروین فرزانگی، مریم شعرانی، محمدعلی آذربایجانی صفحات 1-10
  مقدمه
  دیابت بیماری مزمن متابولیکی است که موجب التهاب در دستگاه قلب و عروق و کلیه می شود. مطالعات نشان دادند استفاده ازگیاهان دارویی می تواند در کاهش التهاب موثر باشد، ولیکن اثربخشی گیاه خرفه به خوبی مشخص نشده است. بنابراین هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر مصرف دانه خرفه بر سطوح پلاسمایی سیستاتین C، کاتپسین S و کراتینین در زنان میانسال مبتلا به دیابت نوع2 می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه نیمه تجربی، 14زن مبتلا به دیابت نوع 2 به طور تصادفی و مساوی به گروه های مداخله و کنترل تقسیم شدند میزان مصرف دانه خرفه 5 /7 گرم در روز (5 /2 و 5 گرم در نهار و شام، به ترتیب) بود. خون گیری قبل و 48 ساعت پس از آخرین مداخله انجام شد. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون های t زوجی و مستقل انجام شد (05 /0≥P).
  نتایج
  غلظت سیستاتین C، کاتپسین S، کراتینین و پروفایل لیپیدی پس از هشت هفته مصرف دانه خرفه در گروه مداخله کاهش معنی داری یافت (05 /0P<). همچنین بین دو گروه فقط در سیستاتین C, کاتپسین S تفاوت معنادار مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به تغییرات نشانگران بیوشیمیایی مداخله مطالعه مشخص شد، مصرف دانه خرفه موجب بهبودی در سطوح بیومارکرهای آسیب قلبی و کلیوی و پروفایل لیپیدی افراد دیابتی می شود. البته برای نتیجه گیری دقیق تر نیاز به تحقیقات بیشتری می باشد.
  کلیدواژگان: سیستاتین C، کاتپسین S - کراتینین، دیابت نوع 2
 • محمدباقر رحمتی، مرضیه بارچی نژاد، محمدمهدی هوشمندی، حمیرا حمایلی مهربانی، حمیدرضا محبوبی، سعید حسینی صفحات 11-17
  مقدمه
  اسهال همچنان علت اصلی مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه می باشد. اثر روی در درمان گاستروانتریت حاد کودکان گزارش شده است. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر پروفیلاکسی روی در پیشگیری از اسهال کودکان بود.
  روش کار
  مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی در بین 100 کودک 6 تا 36 ماه مراجعه کننده به درمانگاه سرپایی بیمارستان کودکان بندرعباس که در زمان مطالعه اسهال نداشتند و فاقد بیماری های زمینه ای مثل حساسیت به شیرگاو و سلیاک بودند، انجام شد که به صورت تصادفی به دو گروه 50 نفری تقسیم شدند. در گروه مکمل یاری سولفات روی به مدت سه ماه استفاده شد و گروه شاهد دارویی دریافت نکردند. کلیه کودکان هر سه هفته یک بار به مدت یک سال تحت پیگیری قرار گرفتند. وقوع گاستروانتریت، نوع اسهال، طول دوره ثبت شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری Chi-Square وt-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  میانگین سن افراد مورد مطالعه 9/7±5/21 ماه بود (محدوده 6 ماه تا 36 ماه). 61 نفر (61%) پسر و 39 نفر (39%) دختر بودند. بین دو گروه مورد مطالعه از نظر خصوصیات پایه و سابقه واکسیناسیون اختلاف معنی دار آماری وجود نداشت. میزان بروز اسهال، تب و استفراغ در دو گروه از نظر آماری تفاوت معنی دار نداشت (به ترتیب 83/0P=، 88/0P=، 53/0P=). میانگین تعداد دفعات وقوع اسهال (96/0P=)، طول دوره ابتلا به اسهال در دو گروه تفاوت قابل توجهی از نظر آماری نداشت (09/0P=).
  نتیجه گیری
  مصرف روی به مدت سه ماه به صورت پروفیلاکسی اثری بر کاهش تعداد دفعات و میزان ابتلا به اسهال در کودکان 6 تا 36 ماه نداشت
  کلیدواژگان: روی، اسهال، کودکان
 • شهین نجارپیرایه افسانه کرمستجی، مریم انصاری، صدیقه جوادپور، پریوش داودیان، ناهید مرادی، مهشید وحدانی صفحات 19-27
  مقدمه
  اسینتوباکتر بامانی عامل مهم عفونت های بیمارستانی است که بیشتر بیماران ناتوان در بخش های مراقبت های ویژه را درگیر می سازد. این باکتری، با توانایی کسب شاخص های مقاومت، درمان های آنتی بیوتیکی را با تهدید جدی مواجه ساخته است. مهم ترین مشکل پیش روی درمان در این باکتری، گزارشات روزافزون از مقاومت به طیف وسیعی از آنتی بیوتیک ها، از جمله کرباپنم ها است که درمان انتخابی عفونت های این باکتری می باشد، یکی از عوامل اصلی مقاومت به کرباپنم ها، اگزاسیلینازهای متعلق به گروه D بتالاکتامازها (OXA-type)هستند. مطالعه حاضر به منظور بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و شیوع ژن های کرباپنمازی اگزاسیلینازها در ایزوله های بالینی اسنیتوباکتر بامانی در بیمارستان بندرعباس، ایران طراحی شد.
  روش کار
  تعداد 69 ایزوله اسینتوباکتر، در طی دو سال از بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس از نمونه های مختلف بدن بیماران جمع آوری شد. این ایزوله ها با استفاده از روش های بیوشیمیایی تا حد جنس و با تکنیک PCR گونه اسینتوباکتر بامانی شناسایی شد. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی برای ایمی پنم و مروپنم به روش دیسک دیفیوژن انجام شد. ژن های مقاومت به کرباپنم هاOXA-type, به روش multiplex PCRشناسایی شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون آماری کای اسکوئر و نرم افزار SPSS 17 و جهت رسم نمودارها از نرم افزار Excell استفاده شد.
  نتایج
  از 69 اسینتوباکتر، 57 ایزوله (6 /82%) دارای ژن OXA-51 bla بودند که به عنوان اسینتوباکتر بامانی شناسایی شدند. بررسی آنتی بیوگرام مقاومت بالایی رابه آنتی بیوتیک های بتالاکتام و سایر آنتی بیوتیک های مورد مطالعه نشان داد. درصد مقاومت این ایزوله ها به آنتی بیوتیک های ایمی پنم و مروپنم به ترتیب 8/29% و 2/70% بود. اگرچه همه ایزوله ها به کلی ستین و پلی میکسین بی حساس بودند، 9 /78% از ایزوله ها دارای ژن, bla oxa-238/8% حاوی ژن bla OXA-24 و 7/1% حامل ژن bla OXA-58 بودند.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که ژن بتالاکتاماز OXA-23 شایع کرباپنماز شناسایی شده در میان اسینتوباکتربامانی مقاوم به کرباپنم ها در بیمارستان بندرعباس است. ارزیابی ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک ها در اسینتوباکتر بامانی جهت کنترل انتشار بیشتر ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی ضروری است
  کلیدواژگان: اسینتو باکتربامانی - کرباپنماز - بتالاکتاماز
 • نوشین جلایر نادری، مهدی عاشوری، محمد اسلامی، میترا ندایی، محمد جواد خرازی فرد صفحات 29-34
  مقدمه
  لیکن پلان یکی از ضایعات پوستی - مخاطی شایع است که عوامل اتیولوژیک آن هنوز شناخته نشده اند. لیکن پلان حفره دهان عمدتا به دو شکل رتیکولر و اروزیو دیده می شود. عملکرد ماستوسیت ها در واکنش ایمنی غیراختصاصی یکی از عوامل مطرح شده در اتیولوژی این ضایعه می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین الگوی حضور سلول های ماستوسیت در انواع بالینی رتیکولر و اروزیو لیکن پلان دهان در نواحی لایه بازال، داخل اپی تلیوم و بافت همبند سطحی انجام گرفت.
  روش کار
  مطالعه حاضر به روش گذشته نگر انجام گرفت. جامعه آماری پرونده های هیستوپاتولوژیک بایگانی بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. 35 بلوک پارافینه شامل 18 نمونه لیکن پلان از نوع بالینی رتیکولر و 17 نمونه اروزیو در مطالعه وارد شدند. از هر بلوک یک مقطع 4 میکرونی برای رنگ آمیزی تولوئیدین بلو تهیه گردید. ماستوسیت ها در ده میدان دید میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی 400 برابر در سه سطح اپی تلیوم، بازال و همبند سطحی شمارش شدند و میانگین تعدادآنها در هر ناحیه محاسبه شد. آزمونهای من ویتنی و فریدمن برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شدند. 05/0P< معنی دار در نظر گرفته شد.
  نتایج
  میانگین تعداد ماستوسیت ها در لیکن پلان رتیکولر 9/2±85/1و در لیکن پلان اروزیو 18/3±02/2بود. میانگین ماستوسیت ها برحسب نواحی بافتی اپی تلیال، بازال و همبند در نوع رتیکولر به ترتیب 31/0±23/0، 45/0±34/0 و 28/3±98/4 بود. میانگین ماستوسیت ها در لیکن پلان اروزیو در سه ناحیه نامبرده به ترتیب 25/0±21/0، 38/0±23/0 و 31/3±53/5 بود. میانگین تعداد ماستوسیت ها بین دو ضایعه و بین لایه اپی تلیوم و بازال اختلاف معنی دار نداشت. اختلاف آماری معنی دار بین لایه های اپی تلیالی و بافت همبند وجود داشت (001/0P<).
  نتیجه گیری
  در لیکن پلان رتیکولر و اروزیو میانگین تعداد ماستوسیت ها در بافت همبند بیشتر از اپی تلیوم است. تعداد ماستوسیت ها صرف نظر از ناحیه بافتی در لیکن پلان اروزیو بیشتر از نوع رتیکولر است.
  کلیدواژگان: لیکن پلان دهانی - سلول های ماستوسیت، تولوئیدین بلو
 • زهرا حسینی، تیمور آقاملایی، ذبیح الله قارلی پور، امین قنبرنژاد صفحات 35-43
  مقدمه
  فراوانی مصرف صبحانه در نیم قرن اخیر کاهش داشته است و این وعده غذایی توسط کودکان و نوجوانان نادیده گرفته می شود. هدف این مطالعه، تعیین تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء مصرف صبحانه در دانش آموزان بود.
  روش کار
  این مطالعه یک پژوهش مداخله ای از نوع نیمه تجربی بود که بر روی 88 دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر بندرعباس در سال 1390 انجام شد. روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای مبتنی بر سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده بود که روایی و پایایی آن در مطالعه پایلوت تعیین گردید. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS 18 و به روش کمی با استفاده از آزمون های آماری رگرسیون خطی، t-test، t زوجی، ویل کاکسون و مان ویتنی تجزیه تحلیل شدند.
  نتایج
  پس از اتمام برنامه آموزشی کنترل رفتاری درک شده و قصد مصرف صبحانه در گروه مداخله افزایش یافت که این تغییر نسبت به قبل از آموزش بر اساس آزمون آماری ویل کاکسون معنی دار بود (000/0P=).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این بررسی، توصیه می شود جهت افزایش قصد و مصرف صبحانه در دانش آموزان بر استراتژی های آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده تاکید گردد. در نظر داشتن هنجارهای انتزاعی مشوق دانش آموزان به مصرف صبحانه به ویژه گروه همسالان و والدین می تواند در طراحی برنامه های آموزشی کمک کننده باشد
  کلیدواژگان: نوجوانان - مدارس، صبحانه
 • مهنوش عابدینی صفحات 45-50
  مقدمه
  رضایت شغلی و تعهد سازمانی را می توان پیش نیازهای کارایی درونی و بیرونی سازمان دانست و این مطالعه با هدف بررسی میزان ارتباط مربیان بهداشت مدارس استان هرمزگان انجام شد.
  روش کار
  تحقیق حاضر از نظر روش تحلیل داده ها، توصیفی - همبستگی است. از بین مربیان بهداشت استان هرمزگان با روش نمونه گیری تصادفی 115 نفر انتخاب شدند و ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنانه رضایت شغلی و تعهد سازمانی بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و از روش های آمار توصیفی و رگرسیون استفاده گردید.
  نتایج
  یافته های پژوهش نشان داد بین رضایت شغلی با مولفه های تعهد سازمانی از جمله تعهد مستمر، عاطفی و هنجاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (504 /0r=). 50% تغییر در رضایت شغلی متاثر از تعهد سازمانی می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی می تواند رهنمودهای ارزشمندی را در زمینه افزایش انگیزه مربیان بهداشت و تبدیل نیروهای بالقوه آنان به نیروی بالفعل ارائه دهد. رضایت شغلی به عنوان متغیر مهمی برای پیش بینی تعهد سازمانی در مربیان بهداشت نقش مهمی ایفا می کند
  کلیدواژگان: رضایت شغلی - مربیان بهداشت - هرمزگان
 • محمد حق پرست، رضا افضلی پور، سعید احمدی، محمدصادق گل وردی یزدی، کاووس دیندارلو اینالو، منصور صانعی صفحات 51-57
  مقدمه
  انجام منظم برنامه های کنترل کیفی دستگاه های رادیولوژی و اصلاح معایب موجود در دستگاه ها و تجهیزات پرتونگاری می تواند نقش به سزایی در کاهش دوز جذبی بیماران، افزایش بازدهی دستگاه ها، افزایش عمر دستگاه ها و افزایش کیفیت تصاویر پرتونگاری داشته باشد. هدف از انجام این مطالعه اجرای آزمون های کنترل کیفی با توجه به استانداردها و امکانات موجود بر روی دستگاه های رادیولوژی واقع در بیمارستان های آموزشی استان هرمزگان می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه، پارامترهای مختلف برنامه کنترل کیفی از جمله صحت ولتاژ، تکرارپذیری ولتاژ، تکرارپذیری زمان پرتودهی، خطی بودن خروجی نسبت به میلی آمپر و تطابق میدان نوری با میدان پرتویی بررسی شده اند.
  نتایج
  ارزیابی صحت ولتاژ نشان داد که دستگاه های رادیولوژی شماره سه بیمارستان شهید محمدی بندرعباس، شماره یک بیمارستان حضرت ابوالفضل میناب، شماره یک بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا قشم در تمامی رنج های کیلوولتاژ و دستگاه رادیولوژی بیمارستان شریعتی بندرعباس در کیلو ولت های 78 و 85 خطایی بیش از حد مجاز دارند.
  نتیجه گیری
  کنترل کیفی دستگاه های رادیولوژی مراکز درمانی نه تنها باعث کاهش دوز جذبی بیماران در طی رادیوگرافی های مختلف می شود، باعث افزایش بازدهی، افزایش عمر و کیفیت تصاویر رادیوگرافی و نیز تشخیص بهتر بیماری توسط پزشک می گردد
  کلیدواژگان: هرمزگان، کنترل کیفی، تشخیصی
 • سهیلا مرادی، نسیبه روزبه، آرزو مبارک آبادی، مهدی تدریس حسنی، محمود حسین پور، مینو رجایی، عبدالحسین مدنی صفحات 59-64
  مقدمه
  شاخص مرگ و میر مادر باردار در اثر عوارض بارداری و زایمان، یکی از مهم ترین و شاخص های توسعه در جامعه به حساب می آید و کاهش آن از تعهدات مهم کشورهاست. علت انتخاب این شاخص به عنوان نمایه توسعه، تاثیر عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی در کاهش یا افزایش آن است. مرگ و میر مادران در استان هرمزگان نیز به عنوان یکی از استان های محروم نسبت به شاخص کشوری و اهداف سازمان جهانی بهداشت از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین فراوانی و عوامل موثر بر مرگ مادران باردار استان هرمزگان مربوط به سال های 90-86 انجام شد.
  روش کار
  در این پژوهش مقطعی، داده ها بر اساس مطالعه پرونده مراقبت دوران بارداری، پرونده بیمارستانی و همچنین پرسشنامه های تکمیل شده استاندارد کشوری نظام مراقبت مرگ و میر مادران استخراج گردید. علت فوت مادر نیز بر اساس تایید نهایی شامل گزارش اتوپسی (در مادران اتوپسی شده)، نظرات اعضاء کمیته دانشگاهی و تصمیم نهایی کمیته کشوری بررسی مرگ مادر تعیین شده است. از نظر اخلاقی کلیه اطلاعات استخراج شده محرمانه و بدون ذکر نام و مشخصات افراد، جمع آوری و کدگذاری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری t-test تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  میزان مرگ و میر مادران در طی پنج سال مطالعه، 81/39 مورد در هر صد هزار تولد زنده محاسبه گردید. بیشترین درصد متعلق به گروه سنی 35-18 سال (11 /76%) و هم چنین بیشترین آنان ساکن مناطق روستایی (93 /85%) بودند. بیشترین علت فوت مادران باردار، خونریزی (37/25%) و کمترین آن عفونت (98 /2%)بود. 89 /20% مادران فوت شده سابقه پنج بارداری و بیشتر داشتند و در 32/34% آنان فاصله دو بارداری اخیرشان کمتر از سه سال بود. 76 /47% مادران فوت شده از ابتدای بارداری مبتلا به بیماری زمینه ای بودند. 11 /76% مادران در حین و پس از زایمان و 89 /23% در مقطع بارداری فوت نموده اند. همچنین 11 /76% مادران فوت شده متناسب با سن بارداری مراقبت شده و بقیه به صورت ناقص و یا اصلا مراقبت نشده اند (89 /23%).
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که میزان مرگ مادران استان هرمزگان با متوسط کشوری فاصله زیادی دارد. به نظر می رسد افزایش آگاهی جامعه در خصوص علائم خطر بارداری و پس از زایمان، افزایش پوشش مراقبت های پیش از بارداری، حین بارداری و پس از زایمان و ارتقاء کیفیت مشاوره تنظیم خانواده می تواند در کاهش مرگ و میر مادران باردار موثر باشد.
  کلیدواژگان: مرگ و میر مادران باردار، خونریزی، هرمزگان
 • منصوره دهقانی، سمیه شیبانی سرشت، محمدمهدی تقی زاده صفحات 65-71
  مقدمه
  فاضلاب بیمارستانی یکی از خطرناک ترین انواع فاضلاب ها است که حاوی آلاینده های زیادی بوده و دفع کنترل نشده. این فاضلاب ها می تواند آسیب های جدی به محیط زیست وارد کند. با توجه به این که بندرعباس از لحاظ اقلیمی در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد، تصفیه فاضلاب های بیمارستانی به روش مناسب و اقتصادی امری بسیار ضروری است. لذا هدف اصلی از این مطالعه، تعیین کارایی فرآیند انعقاد الکتریکی با الکترود آلومینیوم و آهن در حذف COD از فاضلاب بیمارستان شهید محمدی بندرعباس می باشد.
  روش کار
  بررسی در مقیاس آزمایشگاهی و به صورت ناپیوسته توسط رآکتور حاوی الکترودهای دو تایی و چهار تایی صفحات آهن و آلومینیوم صورت گرفت. مطالعه حاضر بر 55 نمونه فاضلاب خام بیمارستان شهید محمدی بندرعباس و جمعا 216 نمونه برای تعیین پارامترهای موثر در فرآیند انجام گرفت. نمونه های جمع آوری شده به حجم سه لیتر سریعا به آزمایشگاه انتقال یافت. راندمان حذف COD در فرآیند انعقاد الکتریکی در pH3، 7 و 11 در گستره ولتاژ 10، 20 و 30 ولت در زمان های تماس 30، 45 و 60 دقیقه انجام گرفت. تجزیه و تحلیل های نتایج با نرم افزار SPSS 16 توسط آنالیز کو واریانس انجام شد.
  نتایج
  داده ها نشان داد که فواصل 2 سانتی متر در میان الکترودها کارآیی بهتری نسبت به 3 سانتی متر از خود نشان می دهد. با کاهش pH از 11 به 3 در ولتاژ 30 و زمان 60 دقیقه، راندمان حذف COD به میزان 2/6 درصد افزایش می یابد. نتایج نشان داد که با افزایش زمان ماند از 30 به 60 دقیقه در ولتاژهای 10، 20 و 30 راندمان درصد حذف COD از 3/32 تا 1/87 تغییر می یابد. لذا بیشترین راندمان حذف COD (1/87%) در pH بهینه 3 و ولتاژ 30 و زمان ماند 60 دقیقه با الکترود چهارتایی آهن حاصل گردید.
  کلیدواژگان: بیمارستان، انعقاد الکتریکی، فاضلاب
|
 • P. Farzanegi, M. Shoerani, M.A. Azabaijani Pages 1-10
  Introduction
  Diabetes is a chronic metabolic disease which is associated with the inflammation of cardiovascular system and kidney. Studies have shown that medicinal plants could be effective in reducing inflammation; however، the effectiveness of purslane (Portulaca oleracea) on inflammation is not well defined. Thus، this study attempted to investigate the effect of Portulaca oleracea seed consumption on plasma levels of cystatin C، cathepsin S، and creatinine in women with type 2 diabetes.
  Methods
  In this quasi-experimental study، 14 women with type 2 diabetes were randomly divided into two equal groups of intervention and control (n=7). The subjects received Portulaca oleracea seed 2. 5 g at lunch and 5 g at dinner (totally 7. 5 g) per day for 8 weeks. Blood was collected before and 48 hours after the last intervention. Data were analyzed with paired and independent t-tests، and P<0. 05 was considered significant.
  Results
  Levels of cystatin C، cathepsin S، creatinine، and lipid profile decreased significantly in the intervention group after 8 weeks (P<0. 05). There was also a significant difference between the intervention and control groups in levels of cystatin C and cathepsin S.
  Conclusion
  Changes in biochemical markers showed that Portulaca oleracea seed could improve the levels of cardiovascular and kidney damage biomarkers and lipid profile in diabetic patients. However، further research is needed for more accurate conclusions.
  Keywords: Cystatin C_Cathepsin S – Creatinine_Diabetes
 • Mb. Rahmati, M. Barchinezhad, Mm. Houshmandi, H. Hamayeli Mehrabani, Hr. Mahboubi, S. Hosseini Pages 11-17
  Introduction
  Diarrhea still remains a leading cause of mortality in developing countries. Zinc has been reported to affect the treatment of acute gastroenteritis in children. This study was aimed at evaluating the prophylactic effect of zinc on prevention of diarrhea in children.
  Methods
  This randomized clinical trial was performed on 100 children of 6-36 months referring to Children Hospital outpatient clinic in Bandar Abbas who had no diarrhea during the study and no underlying medical condition such as celiac and allergy to cow’s milk. The subjects were randomly divided into two 50-member groups of supplementation who received zinc sulfate for three months and control who received no drugs. All children were followed up every 3 weeks for one year. Gastroenteritis، type of diarrhea، and the duration of each episode were recorded. Data were analyzed with Chi-square and t-test.
  Results
  The mean age of the subjects was 21. 5±7. 9 months (ranged from 6 to 36 months); 61% of whom were male and 39% were female. There was no statistically significant difference between the two groups in terms of baseline characteristics and history of vaccination. The incidence of diarrhea، fever، and vomiting had no statistically significant difference between both groups (P=0. 83، P=0. 88، P=0. 53، respectively). No significant difference existed between the groups in terms of the mean number of diarrheal episodes (P=0. 96) and the duration of diarrhea (P=0. 09).
  Conclusion
  The use of zinc for three months as prophylaxis had no impact on reducing the number and incidence of diarrhea in children aged between 6 and 36 months.
  Keywords: Zinc – Diarrhea_Children
 • S. Najar Peerayeh, A. Karmostaji, M. Ansari, D. Javadpour, P. Davoodian, N. Moradi, M. Vahdani Pages 19-27
  Introduction
  Acinetobacter baumannii is a major cause of nosocomial infections which affect mainly disabled patients in intensive care units. The bacteria may acquire resistance to antibiotics and hence can seriously endanger antibiotic therapy. The most important problem facing treatment of A. baumannii is increasing reports of resistance to a wide range of antibiotics، including carbapenems، as the treatment of choice for this bacterial infection. Oxacillinase-type carbapenemases belonging to Class D beta-lactamases (OXA-type) are among the main mechanisms of reasons for resistance to carbapenems. The present study aimed to evaluate the patterns of antibiotic resistance and the prevalence of carbapenemase genes of oxacillinases in clinical isolates of A. baumannii in a hospital in Bandar Abbas، Iran.
  Methods
  A total of 69 isolates of Acinetobacter were collected within two years from different samples of patients’ bodies in the Shahid Mohammadi Hospital of Bandar Abbas. The isolates genus was identified using biochemical methods and A. baumannii species using PCR. Antibiotic resistance to imipenem and meropenem was identified through disk diffusion method. OXA-type carbapenem resistance genes were identified by multiplex PCR. The data were statistically analyzed through the chi-square test using SPSS 17، and the graphs were plotted using Excel.
  Results
  Out of 69 Acinetobacter isolates، 57 (82. 6%) had blaOXA-51 gene and were identified as A. baumannii. Antibiogram showed a significant resistance to beta-lactams and other antibiotics studied. The resistance percentage of the isolates to imipenem and meropenem antibiotics were 29. 8% and 70. 2%، respectively. Although all isolates were susceptible to colistin and polymyxin B، 78. 9% of isolates had blaoxa-23، 8. 8% blaOXA-24، and 1. 7% blaOXA-58 genes.
  Conclusion
  This study showed that beta-lactamase OXA-23 gene is the common identified known carbapenemase among carbapenem-resistant A. baumannii in Bandar Abbas Hospital. Evaluation of antibiotic-resistant genes in A. baumannii is necessary to further control dissemination of antibiotic resistance genes.
  Keywords: Acinetobacter baumannii – Carbapenemase – OXA_58 beta_lactmase
 • N. Jalayer Naderi, M. Ashouri, M. Eslami, M. Nedayee, M.J. Kharazi Fard Pages 29-34
  Introduction
  Oral Lichen Planus (OLP) is one of the most common mucocutaneous lesion، and its etiologic factors have not been elucidated yet. OLP has two different clinical forms including reticular and erosive. Mast cells function in non-specific immunology is an etiologic factor involved in the formation of lichen planus. This study aimed at determining the pattern of mast cells presence in clinical forms of reticular and erosive oral lichen-planus in basal، epithelial، and superficial connective tissue layers.
  Methods
  The study population in this retrospective research included archival histopathological files in Oral and Maxillofacial Pathology Department، Faculty of Dentistry، Tehran University of Medical Sciences. A total number of 53 paraffin-embedded blocks consisting of 18 reticular and 17 erosive OLP samples were included in the study. Four-micron sections were prepared for toluidine blue staining. Mast cells were counted in ten fields of light microscopy at magnification of 400 in epithelial، basal، and superficial connective tissue layers، and the mean number of mast cells in each layer was calculated. Mann-Whitney and Friedman tests were used to analyze the data while p-values less than 0. 05 were considered significant.
  Results
  The mean number of mast cells was 1. 85±2. 9 in reticular and 2. 02±3. 18 in erosive groups. The mean count of mast cells in epithelial، basal، and connective tissue layers were 0. 23±0. 31، 0. 34±0. 45، and 4. 98±3. 28، respectively، in reticular lichen planus، and 0. 21±0. 25، 0. 23±0. 38، and 5. 53±3. 31، respectively، in erosive lichen planus. There was no significant difference between reticular and erosive forms of OLP and between epithelium and basal layers in terms of mast cells count (P=0. 474، P=0. 148، respectively)، whereas a significant difference existed between epithelial and connective tissue layers (P<0. 001).
  Conclusion
  The number of mast cells in reticular and erosive forms of OLP was higher in connective tissue than epithelium. Regardless of tissue layer، mast cells count was higher in erosive than reticular form of lichen planus.
  Keywords: Oral Lichen Planus, Mast Cells, Toluidine Blue
 • Z. Hosseini, T. Aghamolaei, Z. Gharlipour Gharghani, A. Ghanbarnejad Pages 35-43
  Introduction
  Frequency of breakfast consumption has declined in the last half century. This meal is ignored by children and adolescents. This study was aimed at determining the effect of a training program based on theory of planned behavior on promotion of breakfast consumption in students.
  Methods
  This interventional quasi-experimental study was carried out in Bandar Abbas in 2011 on 88 middle-school students who were selected through the multistage cluster-sampling method. The data collection instrument was a questionnaire، designed based on the structured theory of planned behavior، whose validity and reliability were determined in the pilot study. The collected data were analyzed with SPSS 18 through linear regression، t-test، paired t-test، Wilcoxon، and Mann-Whitney tests.
  Results
  After the completion of the training program، perceived behavioral control and intention of having breakfast were increased in the intervention group، and the change was significant based on Wilcoxon test (P=0. 000).
  Conclusion
  According to the results، instructional strategies based on theory of planned behavior should be taken into account in order to increase intention toward and consumption of breakfast by students. Considering the subjective norms encouraging students to have breakfast especially in peer groups and parents can be helpful in designing educational programs.
  Keywords: Adolescents – School_Breakfast
 • M. Abedini Pages 45-50
  Introduction
  Job satisfaction and organizational commitment are considered prerequisites of internal and external efficiency of an organization. This study was aimed at investigating the relationship between job satisfaction and organizational commitment of health educators of high schools in Hormozgan Province.
  Methods
  In this descriptive-correlational study with respect to data analysis، 115 health educators in Hormozgan Province were selected through random sampling. The data were collected with job satisfaction and organizational commitment questionnaire. They were analyzed through descriptive statistics and regression methods using SPSS 18.
  Results
  The results showed a significant positive relationship between job satisfaction and organizational commitment components including continuance، affective، and normative commitment (r=0. 504). Fifty percent of changes in job satisfaction were affected by organizational commitment.
  Conclusion
  The results of this study indicated that the relationship between job satisfaction and organizational commitment could provide valuable guidance for increasing motivation among health educators and actualizing their potential powers. As an important predictor of organizational commitment، job satisfaction played a significant role in health educators.
  Keywords: Job Satisfaction, Hormozgan, Health Educators
 • M. Haghparast Pages 51-57
  Introduction
  Regular quality control of radiology devices and fixing their defects can play a crucial role in reducing absorbed dose of patients، increasing their longevity، and improving the quality of radiographic images. This study was aimed at performing quality control according to the standards and features of radiology machines in the teaching hospitals of Hormozgan Province.
  Methods
  Several parameters were examined in this study، including voltage accuracy، voltage reproducibility، exposure time reproducibility، output linearity with mA، and adaptation of optical field with radiation field.
  Results
  Evaluation of voltage accuracy showed that the radiology devices of No. 3 in Shahid Mohammadi Hospital of Bandar Abbas، No. 1 in Hazrat Abolfazl Hospital of Minab، and No. 1 in Hazrat Fatemeh Zahra Hospital of Qeshm exceeded the normal ranges in all voltages، and the radiology devices of Shariati Hospital in Bandar Abbas in 78 kV and 85 kV.
  Conclusion
  Quality control of radiology devices in health centers reduces patients’ absorbed dose during various radiographies، increases their efficiency and longevity، and improves the quality of radiographic images and the disease diagnosis by physician.
  Keywords: Hormozgan, Quality Control, Diagnostic
 • S. Moradi, N. Roozbeh, A. Mobarak Abadi, M. Tadris Hasani, M. Hosseinpoor, M. Rajaei, A.H. Madani Pages 59-64
  Introduction
  Maternal death caused by pregnancy and childbirth complications is one of the most important indicators of development of a society، and most countries are committed to reduce its rate. The reason for choosing this index as a development profile is the impact of various social and economic factors on it. Maternal mortality in Hormozgan Province، as one of the most disadvantaged provinces of Iran according to national indicators and targets of the World Health Organization، has an undesirable situation. Therefore، this study aimed at determining the prevalence and risk factors of pregnant women mortality in the province during 2007-2011.
  Methods
  In this cross-sectional study، the data were collected from prenatal care files، hospital records، and completed standard questionnaires of the National System of Maternal Mortality Care. The causes of mothers’ death were identified according to the autopsy report (in case of autopsy)، comments of members of the University Committee، and final decision of the National Committee about mothers’ death. Morally، all extracted information were collected and coded anonymously. The data were analyzed using SPSS through t-test.
  Results
  The rate of maternal mortality during 5 years of the study was 39. 81 per hundred thousand live births; mostly occurred in the age group of 18-35 years (76. 11%)، with the highest number living in rural areas (85. 93%). The most and less prevalent causes of maternal death were bleeding (25. 37%) and infection (2. 98%)، respectively; 20. 89% of mothers had 5 or higher pregnancies، and in 34. 32% of them، two recent pregnancies were occurred in less than three years; 47. 76% of the dead mothers suffered from an underlying disease from the beginning of pregnancy; 76. 11% of mothers have died during and after pregnancy، and 23. 89% during childbirth; and 76. 11% of them had age-appropriate care during pregnancy، and the remaining had incomplete or no care (23. 89%).
  Conclusion
  The results showed that the maternal mortality rate in Hormozgan Province was far from the national average. It seems that raising awareness of society regarding the warning signs of pregnancy and postpartum، increasing coverage of prenatal، pregnancy، and postnatal care، and improvement of the quality of family planning counseling can be effective in reducing maternal mortality.
  Keywords: Maternal Mortality – Bleeding_Hormozgan
 • M. Dehghani, S. Sheibani Seresht, Mm. Taghizadeh Pages 65-71
  Introduction
  As the most hazardous sewage، hospital wastewater contains various contaminants، and its uncontrolled discharge can seriously damage the environment. Bandar Abbas is located in an arid and semi-arid region; therefore، hospital wastewater should be treated through an appropriate and economic method. This study aimed to determine the efficiency of electrocoagulation with aluminum and iron electrodes in removal of COD from wastewater of Shahid Mohammadi Hospital of Bandar Abbas.
  Methods
  This analysis was performed in laboratory-scale through an incoherent method using a reactor which contained iron and aluminum binary and quaternary electrodes. A total of 55 samples of raw sewage of the hospital were examined and a total of 216 samples were analyzed to determine the parameters which were effective in the process. Samples (3 L) were immediately transferred to the laboratory after collection. COD removal was performed through electrocoagulation at pH 3، 7، and 11، voltages 10، 20، and 30، and reaction times of 30، 45، and 60 min. The results were analyzed using SPSS 16 through analysis of covariance.
  Results
  The data showed better performance of electrodes at 2 cm apart rather than 3 cm. The COD removal efficiency was increased by 6. 2% when pH was decreased from 11 to 3 at optimum voltage of 30 V and reaction time of 60 min. The results showed that by increasing the reaction time from 30 to 60 min at voltages 10، 20 and 30، the efficiency of COD removal increased from 32. 3% to 87. 1%. Therefore، the highest efficiency of COD removal (87. 1%) was obtained at optimal pH of 3، voltage of 30 V، and reaction time of 60 min with iron quaternary electrode.
  Conclusion
  Given the high efficiency of electrocoagulation as well as its simplicity and relatively low cost، it can be used for removal of COD from hospital wastewater.
  Keywords: Hospital_Wastewater – Electrocoagulation