فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 3 (پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/08/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • هوشنگ صباحی، امیر حسین نیک سرشت، سید جعفر روزگار صفحات 1-14
  استفاده از روش های شبکه ای در مسائل با تغییر فرم زیاد به دلیل نیاز به تجدید شبکه، هزینه بالایی دارد، اما روش هیدرودینامیک ذرات هموار به دلیل بدون شبکه بودن در حل این گونه مسائل توانایی بالایی دارد. این روش یک روش کاملا لاگرانژی و ذره ای است، لذا در حل مسائل سطح آزاد نیز توانایی خوبی دارد. در این مقاله ابتدا مساله عبور جریان سیال از زیر یک دریچه به کمک این روش مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج به دست آمده با روش VOF مقایسه شده اند. سپس ارتعاش یک صفحه هایپوالاستیک با روش حاضر مدل سازی و نتایج حل با داده های تحقیقات قبلی مقایسه شده است. در نهایت مساله عبور جریان از زیر یک دریچه ی هایپوالاستیک با در نظر گرفتن تعامل سیال- جامد، به کمک روش هیدرودینامیک ذرات هموار و با استفاده از یک روش ساده و کار آمد در انتقال نیروها بین سیال و جامد شبیه سازی شده است. در این مقاله برای جلوگیری از نفوذ ذرات سیال به داخل جامد نیز یک نیروی دافع بسیار ساده که به فشار نیز وابسته نیست، معرفی می شود. در این شبیه سازی توانایی روش هیدرودینامیک ذرات هموار در دنبال کردن سطح مشترک سیال و جامد به خوبی دیده شده است و نتایج به دست آمده حاکی از دقت مناسب این شبیه سازی است.
  کلیدواژگان: هیدرودینامیک ذرات هموار، دریچه ی هایپوالاستیک، تعامل سیال، جامد
 • مجتبی کریمایی طبرستانی، امیررضا زراتی صفحات 15-32
  در مطالعه حاضر تاثیر زمان وقوع اوج سیلاب بر آبشستگی دور پایه پل بررسی شده است. بر این اساس هیدروگراف هایی با زمان تداوم یکسان ولی زمان وقوع اوج متفاوت در آزمایشگاه تولید شد. علاوه بر این هیدروگراف هایی با دو اوج متوالی با شدت جریان های متفاوت در شرایط اوج مورد بررسی قرار گرفت. در هر آزمایش، مشخصات حفره آبشستگی در پلان و پروفیل طولی و همچنین تغییرات زمانی عمق آبشستگی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد برای هیدروگراف های با زمان تداوم ثابت، زمان وقوع دبی اوج سیلاب تاثیر ناچیزی بر عمق آبشستگی نهایی دارد، ولی این زمان بر توسعه زمانی آبشستگی موثر است. همچنین برای هیدروگراف های با دو اوج متفاوت و زمان تداوم یکسان نیز زمان وقوع اوج ها بر توسعه زمانی عمق آبشستگی موثر بوده، ولی تاثیر ناچیزی بر عمق آبشستگی نهایی دارد. نکته دیگر اینکه به علت زمان تداوم کوتاه بعضی از هیدروگراف های مورد مطالعه و عدم تعادل حفره آبشستگی، مقداری از رسوبات در داخل حفره آبشستگی نشست می کند و در نتیجه بعد از عبور هیدروگراف جریان، اندکی عمق آبشستگی کاهش می یابد که مقدار آن در بدترین حالت در حدود 5 درصد عرض پایه می باشد. در ادامه تغییرات زمانی عمق آبشستگی برای هیدروگراف های مورد مطالعه در تحقیق حاضر، با استفاده از مدل هیدروگراف پله ای و استفاده از روابط برآورد نرخ آبشستگی در شرایط جریان دائمی محاسبه شد. نتایج محاسبات نشان داد که در بهترین حالت محاسبه عمق آبشستگی نهایی با استفاده از مدل هیدروگراف پله ای با خطای متوسطی در حدود 10 درصد همراه می باشد.
  کلیدواژگان: آبشستگی، پایه پل، هیدروگراف سیل، زمان وقوع اوج سیلاب، مدل هیدروگراف پله ای
 • بابک لشکرآرا، منوچهر فتحی مقدم صفحات 33-44
  تنش برشی یکی از مهمترین عوامل هیدرولیکی در مجاری روباز است. برای اندازه گیری تنش برشی از روش های مستقیم و غیرمستقیم استفاده می شود. مطالعه حاضر با هدف اندازه گیری مستقیم تنش برشی در کانال های مستطیلی صاف ارائه شده است. در این راستا به منظور اندازه گیری مستقیم تنش برشی کل در محیط مرطوب کانال های مستطیلی، شیوه ای نوین ارائه شد. در این راستا با ساخت فلومی با تجهیزات دقیق، نیروی کل برشی وارد بر محیط مرطوب با استفاده از سلول های حساس به بار دینامیکی اندازه گیری گردید. این سیستم اندازه گیری، فلوم لبه چاقویی نامیده شد. برای تفکیک تنش برشی موضعی در کف و جداره مجرا، از لوله پرستون با قطر خارجی 4 میلی متر مجهز به مبدل فشار تفاضلی استفاده شده است. برای تبدیل اختلاف فشار استاتیکی و دینامیکی قرائت شده در لوله پرستون به تنش برشی، از منحنی واسنجی پتل استفاده شده است. مقایسه نتایج حاصل از اندازه گیری تنش برشی به روش مستقیم و غیرمستقیم به ترتیب دارای حداکثر 4 درصد و 8 درصد خطا نسبت به نتایج حاصل از معادله تئوریک می باشد.
  کلیدواژگان: تنش برشی، لوله پرستون، مومنتم، نیروسنج
 • علی نقی خانی، روح الله نوری، حسین شیخیان، بهزاد قیاسی صفحات 45-59
  تخمین دقیق پارامترهای آبشستگی مانند طول- عرض- پهنا، سهم عمده ای در مدیریت این پدیده کاملا غیر خطی دارد. هدف اصلی این تحقیق ارائه روشی بر مبنای مدل محاسبات دانه ای (GRC) برای تخمین پارامترهای آبشستگی است. برای این منظور پارامترهای آبشستگی پایین دست جام پرتابی سدها (توابع هدف) به عنوان تابعی از متغیرهای هیدرولیکی، مورفولوژیکی و ژئوتکنیکی قرار داده شد و مراحل واسنجی و صحت سنجی مدل GRC انجام گرفت. تحلیل خطی انجام شده در این تحقیق مشخص کرد که توابع هدف مورد بررسی بیشتر تحت تاثیر تغییرات دبی، ارتفاع آبشار و متوسط اندازه ذرات رسوبات می باشند و تاثیرپذیری ناچیزی از زاویه لبه قوس جام دارند. همچنین یافته های این تحقیق حاکی از دقت بالا و بسیار مطلوب مدل GRC در تخمین توابع هدف بود، به گونه ای که پیش بینی انجام شده توسط مدل برای پارامترهای آبشستگی در تمام موارد منطبق بر نتایج اندازه گیری شده بود یا تفاوت بسیار ناچیزی با یکدیگر داشتند. بررسی های بیشتربه کمک معیارهای ضریب تبیین، میانگین خطای نسبی، مجذور میانگین مربعات خطا و همچنین آماره نسبت تفاوت توسعه داده شده نشان داد که مدل GRC ارائه شده در این تحقیق برای تخمین عمق آبشستگی برتری مطلق و محسوسی بر روابط شناخته شده پیشنهادی توسط دیگر محققان دارد.
  کلیدواژگان: جام پرتابی، چاله آبشستگی، محاسبات دانه ای، پارامتر بی بعد
 • اکبر صفرزاده گندشمین، بهزاد نوروزی صفحات 61-79
  در این مقاله، جریان سه بعدی سطح آزاد بر روی سرریزهای کلیدپیانویی انحنادار در پلان مدل سازی عددی شده و منحنی های عملکرد هیدرولیکی این نوع سرریزها به ازای پارامترهای مختلف هندسی و هیدرولیکی تعیین شده است. الگوی سه بعدی جریان حول مدل های مختلف از این نوع سرریزها تعیین شده و ضمن تحلیل هیدرودینامیکی، علت تفاوت عملکرد آنها با سرریزهای کلیدپیانویی مستطیلی و ذوزنقه ای بحث شده است. سرریزهای کلیدپیانویی انحنادار در پلان، الزاما دارای کلیدهای ذوزنقه ای شکل بوده و مزایای سرریزهای ذوزنقه ای را به دلیل افزایش سطح کلید ورودی و بهبود میزان تخلیه جریان دارا می باشند. علاوه بر آن، پلان انحنادار با حالت تحدب به داخل مخزن منجر به حذف حالت کانالیزه جریان نزدیک شونده شده و از تمامی جهات، جریان بصورت عمود بر تاج سرریز تخلیه می شود. دو نکته ذکر شده منجر به افزایش قابل ملاحظه ضریب دبی سرریزهای کلیدپیانویی انحنادار می شود. با افزایش زاویه مرکزی سرریز، به علت کاهش استغراق موضعی، افزایش سطح کلیدهای ورودی و همچنین اصلاح الگوی جریان های عبوری از روی کلیدهای کناری، ظرفیت آبگذری سیستم افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: سرریز کلید پیانویی، انحناء در پلان، استغراق موضعی، ضریب دبی، مدل عددی
 • معصومه پوراحمدی، حبیب حکیم زاده صفحات 81-89
  تحقیق حاضر به بررسی اثر پایه های مخروطی و هرمی شکل در کاهش پدیده آبشستگی می پردازد. در این مقاله، اثر پایه هایی با قطرهای متفاوت در سطح آب و بستر (شیب های جانبی متفاوت بین 1:60 تا 1:10) و سطح انسداد ثابت مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج داده های آزمایشگاهی برای دو شدت جریان (نسبت سرعت جریان به سرعت جریان بحرانی) 92/0 و 86/0 نشان می دهند عمق آبشستگی در اطراف پایه های مخروطی و هرمی در مقایسه با پایه های استوانه ای و مکعبی کمتر است. همچنین، مشاهده شد که برای شدت جریان 92/0 با ایجاد شیب بسیار ملایمی (1:60) در پایه های مخروطی عمق آبشستگی مطلق (بیشترین عمق آبشستگی اندازه گیری شده) و نسبی (نسبت حداکثرعمق آبشستگی اندازه گیری شده به قطر پایه روی بستر) به ترتیب حدود 8/15% و 1/25% نسبت به پایه های استوانه ای کاهش داشتند. برای همان شرایط در مورد پایه های هرمی نیز عمق آبشستگی مطلق و نسبی به ترتیب حدود 9/8% و 4/18% نسبت به پایه های مکعبی کاهش نشان داد. ولی برای پایه های با شیب تندتر و قطر بیشتر بر روی بستر، علی رغم در نظر گرفتن معیارهای محققان مختلف، دیواره های جانبی و گردابه های برخاستگی در پشت پایه در روند آزمایش تغییر ایجاد کرده و روند کاهشی عمق آبشستگی متوقف شد.
  کلیدواژگان: بررسی آزمایشگاهی، آبشستگی موضعی، مقطع متغیر، دیواره ی جانبی، گردابه های برخاستگی
|
 • H. Sabahi, A. H. Nikseresht, S. J. Rouzegar Pages 1-14
  Re-meshing in grid dependent CFD methods in large deformation problems has a high computational cost. Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) is a robust mesh-free method to deal with the problems of large deformation in fluid-solid interactions. Also SPH is a fully Lagrangian particle method، which has a good ability to capture the free surface in two phase flows. In this paper، at first، fluid flow under a gate is solved with the present SPH method and the results are compared with the VOF scheme. For validating the solid part of the code، vibration of a hypo-elastic plate is simulated. Comparing the results with the previous researches show a good agreement. Finally a coupled fluid flow under a hypo-elastic gate is simulated with the present SPH method and the interaction between fluid and solid is obtained with a proposed simple model. In this paper also a simple repulsive force which is independent of the pressure distribution is introduced to prevent the penetration of fluid particles into the solid parts. The results also show the high ability of the present SPH method to follow the fluid- solid interface accurately.
  Keywords: Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH), Hypo, Elastic Gate, Fluid, Solid Interaction
 • M. Karimaee Tabarestani, A. R. Zarrati Pages 15-32
  In the present study effect of hydrograph peak time on local scour around bridge pier is studied. Hydrographs with one discharge peak as well as double discharge peaks were generated in the labaratory. The duration time for some of these hydrographs were so short that could be considered as flash flood occuring in arid or semi-arid zone rivers. In each experiment، development of scour depth with time was measured by small cameras. Results showed that for hydrogaphs with similar duration، parameter of peak time or sequence of peaks in double discharge peak has negligible effect on final scour depth but considerable effect on time development of scour depth. Furthermore، time developmet of scour depth for present hydrographs are calculated by stepped- hydrograph model and empirical equations presented in the literature for steady flow. Results also showed high descrepancy between calculated and measured data for time development of scour depth and all of the final calculated scour depths are larger than experimental ones. In the best case، the average error for final calculated scour depth is about 10%.
  Keywords: Scour Around Bridge Pier, Flood Hydrograph, Peak Time, Stepped, Hydrograph Model
 • B. Lashkar-Ara, M. Fathi-Moghadam Pages 33-44
  One of the most important problems in open channel flow is determination of shear stress. It is difficult to determine boundary shear distributions in real life applications. Laboratory flume studies have still been serving to deal with this problem. This study is focused on experimental measurement of the bed and wall shear stresses as well as estimation of hydraulic resistance coefficient for flow in rectangular open channels. The energy and momentum approaches were used to determine contribution of wall and bed shear forces on total boundary shear. The hydraulic grade line was measured using an indirect method while a frictionless system (knife edge flume) was used for the momentum measurements. The local boundary shear stress was measured using a 4-mm diameter Preston tube connected to a differential pressure transducer and a data acquisition system. The calibration curves proposed by Patel were used to convert pressure reading to shear stress. The results were adjusted by the total shear force calculated from the energy and momentum methods. A nonlinear regression-based technique was carried out to develop equations and to determine the percentage of wall and bed shear stresses on the wetted perimeter of a smooth rectangular open channel. Comparison of results for shear stress measurement by direct and indirect methods shows maximum errors of 4 and 8 percent respectively.
  Keywords: Shear Force, Preston Tube, Momentum, Load Cell
 • Ali Naghikhani, Roohollah Noori, Hossien Sheikhian, Behzad Ghiasi Pages 45-59
  Accurate estimation of scour parameters such as length، depth and width، have a major role in the management of this quite nonlinear phenomenon. The main goal of this study is to present a method based on granular computing model (GRC) to estimate scour parameters. For this purpose، scour hole of ski jumps downstream of dams (goal functions) were considered to be affected by hydraulic، morphological and geotechnical variables، and GRC model was used for calibration and verification of the phenomena. The implemented linear analysis showed that the goal functions are affected by flow rate variations، waterfall height and deposited particles average size، rather than lip angle. This fact was in compliance with the previous researches. The results also showed the GRC model results in predicting the goal functions had values very close to the measured ones، or with small discrepancies. More investigations showed that the GRC model was superior for estimation of scour depth of ski jumps downstream of dam to the well-known empirical formula proposed by other researchers.
  Keywords: Ski Jump, Scour Hole, Granular Computing, Dimensionless Parameter
 • A. Safarzadeh, B. Noroozi Pages 61-79
  In this paper 3D free surface flow over the arced Piano Key spillway (APK) was numerically simulated and its hydraulic performance curves determined for various geometrical and hydraulic conditions. Three dimensional flow pattern around various types of APK were also determined and the differences between their performance with rectangular and trapezoidal piano key spillways discussed. The arced Piano Key spillways necessarily have trapezoidal keys and they should have advantages of trapezoidal weirs due to the increased inlet key area. Furthermore، the arced plan، bulged into the reservoir، eliminates the approaching flow channel mode and flow approaches perpendicularly to the spillway crest، from all directions. These phenomena lead to substantially increase of the discharge coefficient of the Piano Key spillways. By increasing the arced spillway angle، the discharge capacity increases. This is mainly due to the decrease of the local submergence over the outlet keys and increase of the inlet key area and modification of the overflow pattern.
  Keywords: Piano Key Spillway, Arced, Local Submergence, Discharge Coefficient, Numerical Model
 • M. Pourahmadi, H. Hakimzadeh Pages 81-89
  The present study was conducted to investigate the use of conical and pyramidal piers in reducing local scour risk at the bridge piers. The efficacy of different diameters on the bed and water surface (i. e. different lateral structural slopes of piers ranging from 1:60 to 1:10) with constant projected areas was studied. The experimental results for the two flow intensities (velocity of flow to critical velocity of flow) of 0. 92 and 0. 86 showed that the scour depth in bridges with conical or pyramidal piers decreased significantly in comparison to those with cylindrical and cubical piers. For the flow intensity of 0. 92، it was found from the experimental data that by making a very mild slope (1:60) in conical piers، the absolute (maximum measured depth of scour) and relative (ratio of maximum measured depth of scour to diameter on the bed) scour depths were reduced about 15. 8% and 25. 1%، respectively when compared to the cylindrical one. For the same conditions in pyramidal piers، the absolute and relative scour depths were reduced about 8. 9% and 18. 4%، respectively، in comparison with the cubical one. In the case of other piers with steeper slopes and consequently larger diameters on the bed، in spite of considering the same criteria، the side walls and wake vortex behind the pier altered the process of experiments and therefore the reduction rat
  Keywords: Experimental Model, Local Scour, Variable Section, Side Wall, Wake Vortex