فهرست مطالب

مهندسی بهداشت حرفه ای - سال دوم شماره 1 (بهار 1394)
 • سال دوم شماره 1 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • چیمن سعیدی، محمد جواد عصاری *، فرشید قربانی شهنا، زهرا خاموردی صفحه 1
  زمینه و هدف
  جیوه یک آلاینده سمی با قابلیت تجمع پذیری زیستی بوده که اثرات مخربی بر محیط زیست و سلامت انسان دارد. تلاش های بسیاری برای حذف جیوه در محیط زیست انجام شده است. نانوذرات نقره یکی از موادی است که برای جذب جیوه و تشکیل آمالگام جیوه از پتانسیل بالائی برخوردار است. هدف از این مطالعه، حذف بخار جیوه از هوای مطب های دندان پزشکی با استفاده از یک سامانه پالایش گر مبتنی بر نانوذرات نقره می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه، ابتدا نانوذرات نقره بر روی بستری از جنس فوم پوشش داده شده، و ویژگی های شیمیائی و ساختاری آن با استفاده از روش های طیف سنجی UV-VIS-NIR و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) متصل به ط یف سنجی X-ray انتشار انرژی (EDS) تعیین گردید. سپس راندمان پالایشگر از نظر حذف بخار جیوه در شرایط شبیه سازی شده در آزمایشگاه و شرایط واقعی در مطب دندان پزشکی، توسط روش طیف سنجی جذب اتمی بخار سرد (CVAAS) مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  تصاویر SEM، حاکی از سنتز نانوذرات نقره با اندازه nm 30 ∼ در محلول کلوئیدی، و توزیع یکنواخت و مناسبی از نانوذرات نقره پوشش داده شده بر فوم بود. طیف EDS مرتبط با SEM نیز وجود نانوذرات نقره پوشش داده شده بر فوم را تایید نمود. بین غلظت بخار جیوه در حالات خاموش (μg.m-3 0/342 ± 9/43) و روشن (μg.m-3 0/031 ± 0/51) بودن سامانه پالایش گر اختلاف معنی دار مشاهده شد. کارایی حذف جیوه سامانه پالایش گر نیز 95% محاسبه گردید.
  نتیجه گیری
  پالایش گر مبتنی بر فوم پوشش داده شده با نانوذرات نقره، به علت سهولت بهره برداری، ظرفیت جذب عملیاتی بسیار کارآمد و مقرون به صرفه بودن، جهت حذف بخار جیوه از هوای مطب های دندان پزشکی از قابلیت بالائی برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: حذف بخار جیوه، نانوذرات نقره، پالایشگر هوا، دندان پزشکی
 • جواد ترکمان *، مجید معتمدزاده، رستم گلمحمدی، قدرت الله روشنایی صفحه 11
  زمینه و هدف
  اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار یکی از بزرگترین نگرانی های بهداشت حرفه ای امروز است. هدف این مطالعه ارزیابی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از روش تحلیل وظایف تکراری ART و اجرای برنامه مداخله ارگونومی و تاثیر آنها برکاهش سطح ریسک بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مداخله ای60 نفر از کارگران خط تولید به طور تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک و با روش تحلیل وظایف تکراری ART از کارگران گردآوری شدند. در ایستگاه کاری 39 نفر از کارگران مداخله انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شد.
  یافته ها
  ارزیابی اولیه نشان داد که (7/ 21%) در سطح پایین ریسک، (3/ 8%) در سطح متوسط ریسک و (30%) در سطح ریسک بالا قرار داشتند. بعد از انجام مداخلات، ارزیابی مجدد انجام شد. فراوانی افراد در سطح ریسک پایین قبل از مداخلات ارگونومی (70/ 30%) بود و بعد از انجام مداخلات به (85/ 53%) افزایش پیدا کرد. فراوانی افراد در سطح ریسک متوسط قبل از مداخلات ارگونومی (10/ 64%) بود و بعد از انجام مداخلات به (59/ 3%) کاهش یافت. و فراوانی افراد در سطح ریسک بالا قبل از مداخلات ارگونومی (2/ 5%) بود بعد از انجام مداخلات به (56/ 2%) تغییر یافت و تفاوت معنادار بودن مداخله مشاهده شد (05/ 0< Pvalue).
  نتیجه گیری
  سطح ریسک ارزیابی اولیه ارگونومیکی اکثر فعالیت ها در سطح قابل قبولی نیست و بیشتر افراد در سطح خطر متوسط قرار داشتند. با توجه به این نکته که در صنعت مونتاژ کشور کارگران بسیاری از اختلالات اسکلتی عضلانی رنج می برند، با اقدامات کنترلی مدیریتی و مهندسی کم هزینه می توان سطح خطر را کاهش داد.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی عضلانی، مداخله ارگونومی، روش تحلیل وظایف تکراری
 • بهرام کوهنورد، حکیمه ملاکی مقدم، زهره فضلی* صفحه 20
  زمینه و هدف
  فرسودگی شغلی یکی از علل کاهش عملکرد و بهره وری شغلی است. این سندرم در مشاغلی که در برخورد مستقیم با مردم هستند بیشتر از سایر حرفه ها ممکن است مشاهده شود. این پژوهش به منظور بررسی ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک، بهره وری و فرسودگی شغلی در کارکنان یک بیمارستان انجام گرفته است.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی تمامی کارکنان بیمارستان مورد نظر که تعداد آنها 100 نفر بود، مورد مطالعه قرارگرفتند. این افراد توسط فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه بهره وری و فرسودگی شغلی ماسلاچ (MBI) مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی انجام شد.
  یافته ها
  آزمون همبستگی نشان داد بین میزان فراوانی مقیاس خستگی عاطفی و کاهش عملکرد فردی (از مقیاس های فرسودگی) با بهره وری ارتباط معنادار وجود دارد. فرسودگی شغلی در مقیاس خستگی عاطفی، افراد 41 تا 50 ساله و در مقیاس کاهش عملکرد، افراد 20 تا 30 ساله بالاترین نمره را داشتند. بین نمره مقیاس مسخ شخصیت و بهره وری افراد برحسب تحصیلات تفاوت معنادار یافت شد، بطوری که افراد با تحصیلات لیسانس بالاترین نمره مسخ شخصیت و افراد با تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر بیشترین بهره وری را داشتند. پاسخگویانی که ساعات کار روزانه شان کمتر از 8 ساعت بود بهره وری شان به گونه معناداری بالاتر بود. در مقیاس مسخ شخصیت، پرستاران نمره بالاتری داشتند و همچنین بهره وری افرادی که شغلشان بیهوشی بود به گونه معناداری بالاتر از سایر گروه های شغلی بوده است.
  نتیجه گیری
  پیشنهاد می گردد با توجه به وجود سطوح مختلف فرسودگی شغلی و اثرات مخرب آن بر سلامت کارکنان، کاهش بهره وری و کیفیت مراقبت از بیماران، ضمن انجام تحقیقات بیشتر در زمینه روشن شدن علل، بخصوص عوامل سازمانی، با اتخاذ روش های تعدیل کننده و پیشگیری به کاهش این پدیده اقدام شود.
  کلیدواژگان: بهره وری، فرسودگی شغلی، بیمارستان
 • بهزاد فولادی *، لیلا ابراهیمی قوام ابادی، علی بهزادی صفحه 29
  زمینه و هدف
  صدا یکی از شایع ترین عوامل زیان آور فیزیکی و هم چنین از مهم ترین ریسک فاکتورهای محیط های کار می باشد که سلامت شاغلین را در معرض مخاطره قرار می دهد. بنابراین اقدامات مختلفی جهت کاهش مواجهه با آن در محیط های کار صورت می گیرد که یکی از این روش ها استفاده از وسایل حفاظت شنوایی می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی درک ریسک کارگران از صدای صنعتی و استفاده از وسایل حفاظت شنوایی می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه مقطعی حاضر در پنج واحد صنعتی با تراز فشار صوت بالای 85 دسی بل با مشارکت 340 نفر انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، ارزیابی ریسک فردی و پرسش نامه محقق محور استفاده گردید. پس از جمع آوری داده ها از آنالیزهای آماری شامل آلفای کرونباخ، رگرسیون جهت تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  میزان استفاده کارگران از وسایل حفاظت شنوایی در طول نوبت کاری به ترتیب برابر با 4/ 50 % گاهی اوقات، 58/ 31 % هیچ وقت و 02/ 18 % در کلیه اوقات بود.همچنین نتایج بیان گر اختلاف معنادار بین خصوصیات فردی با استفاده از وسایل حفاظت شنوایی می باشد.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که درک ریسک فردی به عنوان یک عامل مهم می تواند نقش معناداری در پیش بینی رفتار افراد در راستای استفاده از وسایل حفاظت شنوایی ایفا نماید، که می بایست در هر گونه طراحی و اجرای برنامه های حفاظت شنوایی در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: درک ریسک، صدای صنعتی، وسایل حفاظت شنوایی
 • شیرازه ارقامی، حکیمه نوری پرکستانی، روح الله نوریان، محمد علی کریمی* صفحه 37
  زمینه و هدف
  دردهای اسکلتی- عضلانی یک موضوع مهم در دنیای امروز و یکی از بزرگترین مشکلات بهداشت شغلی کشور های رو به رشد است. در مشاغل اداری نیز، به علت حفظ فشارهای ناشی از پوسچرهای نادرست طولانی مدت، این دردها شایع است. از طرفی شیوع این دردها می تواند باعث کاهش رضایت شغلی در کارکنان شود و سازمان را در معرض خطر کاهش بهره وری قرار دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی درد های اسکلتی- ماهیچه ای و رضایت شغلی کارکنان یکی از شرکت های گاز صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی روی همه کارکنان اداری یکی از شرکت های گاز کشور (142نفر) صورت گرفت. ابزار های اندازه گیری دربردارنده پرسشنامه گردآوری اطلاعات دموگرافیک، دو پرسشنامه برای گردآوری دردهای اسکلتی-عضلانی (نوردیک) و پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا بود. داده های گرد آوری شده در SPSS13 و با استفاده از آزمون آماری کای دو تحلیل گردید.
  یافته ها
  بیشترین شکایات از دردهای اسکلتی-عضلانی در یک سال گذشته به ترتیب برای گردن 52درصد، کمر 2/ 35درصد و پشت 8/ 33درصد بود. 4/ 40درصد کارکنان، میزان رضایت شغلی بالایی را ابراز داشته اند. با این وجود آزمون های آماری ارتباط معناداری را میان آموزش درباره پوسچر کاری مناسب و رضایت شغلی(023/ 0 =pvalue) و نیز وجود درد شانه و رضایت شغلی نشان دادند(02/ 0 =pvalue)
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان شیوع بالای دردهای اسکلتی-عضلانی و ابراز 4/50 درصدی رضایت شغلی متوسط توسط کارکنان این مجموعه، لزوم مداخله ارگونومیک برای اصلاح ایستگاه های کار ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: دردهای اسکلتی، ماهیچه ای، رضایت شغلی، پرسشنامه نوردیک، پرسشنامه مینه سوتا، کارکنان ادرای، شرکت گاز
 • علیرضا کوهپایی *، سید جمال الدین شاه طاهری، فریده گلبابایی، علی ابراهیمی صفحه 45
  زمینه و هدف
  جاذب های بیولوژیک در شرایط محیطی نامطلوب از کارآیی مطلوبی برخوردار نیستند. برای غلبه بر این مشکل کاربرد فناوری پلیمرهای قالب ملکولی (MIPs)، پیشنهاد شده است. در این مطالعه با هدف جذب اختصاصی علف کشهای کم مقدار تریازینی، پلیمر قالب ملکولی سنتز و بهینه سازی شده و به عنوان یک فاز استخراجی جامد نوین (MISPE) استفاده شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه، پلیمرهای آترازین و آمترین با روش چیدمان طراحی ترکیبی مرکزی، سنتز و به همراه نمونه های شاهد از نظر مقدار منومر عاملی، ملکول الگو، اتصال دهنده جانبی، آغازگر، حلال و دمای پلیمریزاسیون مورد تحلیل قرار گرفت. سپس کارتریج مناسب انتخاب و استخراج فاز جامد بر اساس مقدار جاذب، غلظت نمونه، حجم نمونه، سرعت جریان نمونه و pH نمونه، با استفاده از متدولوژی سطح پاسخ بهینه سازی شد. در نهایت فاکتور تغلیظ و تکرارپذیری مصرف کارتریج نیز مورد آزمون قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج، برای آمترین و آترازین به ترتیب دما، 86/ 40 درجه سانتیگراد، حلال 41/ 6 و 03/ 5 میلی لیتر، اتصال دهنده جانبی 070/ 27 و 32/ 21، آغازگر03/ 2 و 27/ 2 میلی مول، منومر 41/ 5 و 73/ 4 میلی مول، ملکول الگو 204/ 1 و 811/ 0 میلی مول حاصل آمد. نتایج بهینه سازی فاز جامد آمترین و آترازین نیز نشان داد که امکان بازیافت بالای 90 درصد برای نمونه های آب آشامیدنی و ادرار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که روش طراحی ترکیبی مرکزی، می تواند به عنوان یک ابزار عمومی برای سنتز و بهینه سازی پلیمر و پروتکل استخراج فاز جامد قالب ملکولی به کار برده شود. پلیمرها هم با توجه به عملکرد عالی خود می توانند نقش مهمی در پایش محیط کار بر عهده گیرند.
  کلیدواژگان: پلیمر قالب ملکولی، استخراج فاز جامد، علف کش، آترازین، آمترین
 • مصطفی میرزایی علی آبادی *، ایرج محمد فام، صفورا کریمی صفحه 57
  زمینه و هدف
  خطاهای انسانی نقش قابل ملاحظه ای را در بروز حوادث صنعتی دارند. یکی از عملیات های مهم مستعد خطای انسانی در معادن، عملیات آتش باری می باشد. به همین منظور هدف از این مطالعه شناسایی و ارزیابی ریسک خطاهای انسانی درعملیات آتش باری یک معدن سنگ آهن می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه ی حاضر، مطالعه مورد پژوهی از نوع پژوهش کیفی می باشد که به منظور شناسایی و ارزیابی خطای انسانی شغل آتش باری در یک معدن انجام شد. با مشاهده مستقیم فعالیت ها و اسناد، زیروظایفی انتخاب و با روش تجزیه و تحلیل سلسه مراتبی، وظایف شغلی تحلیل شدند و نتایج در قالب چارت های وظایف شغلی ارایه گردید. انواع خطاهای انسانی ممکن در مراحل کاری وظایف، شناسایی شده و با روش نظام یافته پیش بینی وکاهش خطای انسانی SHERPA بررسی شدند. در پایان راهکار های کنترلی مناسب برای کاهش ریسک خطا ها ارائه شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد از مجموع 42 خطای مورد شناسایی، 11/ 0 ریسک غیر قابل قبول، 42/ 0 نامطلوب، 4/ 0 قابل قبول ولی نیازمند تجدید نظر و 04/ 0 قابل قبول و بدون نیاز به تجدید نظر پیش بینی شده اند. علاوه براین خطاها شامل 55 درصد خطای عملی، 14 درصد خطای بازیابی، 21 درصد خطای چک کردن، 6 درصد خطای گزینش و 6/ 1 درصد خطای ارتباطی می باشد.
  نتیجه گیری
  بیشترین درصد خطاها از نوع عملکردی و کمترین درصد خطاها از نوع ارتباطی بود. برای کاهش وقوع هر خطای شناسایی شده و محدود کردن پیامدهای ناشی از آن ها، اقدامات کنترلی مناسب در قالب طراحی فهرست بازبینی، نظارت، استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب، آموزش و تصویب قوانین و دستورالعمل ها مفید و موثر می باشد.
  کلیدواژگان: خطای انسانی، ریسک، H.T.A، SHERPA
 • محمد جواد جعفری، علی اصغر خواجه وندی، سیدعلی موسوی نجار کلا، محمد امین پور حسینقلی، لیلا امیدی *، اسماعیل زارعی صفحه 66
  زمینه و هدف
  عوامل مرتبط با کیفیت هوای محیط کار، عوامل فردی و فاکتورهای مرتبط با نوع کار از ریسک فاکتورهای ایجاد کننده سندرم ساختمان بیمار هستند. مطالعات اپیدمیولوژیک متعددی جهت تعیین شیوع علائم سندرم ساختمان بیمار در ساختمان های اداری صورت پذیرفته است اما توجه کمتری به ارتباط آن با عوامل محیطی داخل ساختمان شده است. در مطالعه حاضر ارتباط میان علائم ساختمان بیمار با عوامل محیطی داخل دو ساختمان اداری مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی - مقطعی علائم ساختمان بیمار در بین کلیه کارکنان دو ساختمان مرکزی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مورد بررسی قرار گرفتند. جهت ارزیابی علائم سندرم ساختمان بیمار و تعیین ارتباط آن ها با فاکتورهای فردی و محیطی از یک پرسشنامه تلفیقی که روایی و پایایی آن تایید شد استفاده گردید. همزمان، عوامل محیطی تاثیر گذار شامل صدا، روشنایی، رطوبت، سرعت جریان هوا، دمای محیط و تراکم دی اکسید کربن توسط تجهیزات مناسب کالیبره شده اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین پارامتر تراکم دی اکسید کربن به عنوان شاخص کیفیت هوا و برخی از علائم سندرم ساختمان بیمار همچون تهوع، سردرد، تحریک بینی، تنگی نفس و خشکی گلو ارتباط معنی داری وجود داشت (05/ 0 < PValue). صدا سبب ایجاد علائمی مانند سردرد و سرگیجه گردید. بین فاکتور محیطی شدت روشنایی و علائمی همچون خشکی پوست، درد چشم و کسالت ارتباط معنی داری گزارش گردید (05/ 0 < PValu e).
  نتیجه گیری
  شیوع علائم سندرم ساختمان بیمار در زنان بیش از مردان بود. عوامل محیطی و کیفیت هوای داخل ساختمان های اداری بر میزان شیوع علائم سندرم ساختمان بیمار موثر بودند.
  کلیدواژگان: سندرم ساختمان بیمار، عوامل محیطی، کیفیت هوای داخل ساختمان
|
 • Chiman Saeidi, M.G. Asari*, Farshid Ghorbani, Shahna, Zahra Khamverdi Page 1
  Background and Objective
  Mercury is a toxic and bio-accumulative pollutant that has adverse effects on environmental and human health. There have been a number of attempts to regulate mercury emissions to the atmosphere. Silver nanoparticles are a number of materials that have highly potential to absorb mercury and formation of mercury amalgam. The aim of this study is removal of mercury vapors in the dental clinic using a n a ir cleaning system based on silver nanoparticles.
  Methods
  In this study, silver nanoparticles coated on the bed of foam and chemical and structural properties were determined using a number of methods such as UV-VIS-NIR spectroscopy and Scanning Electron Microscope (SEM) connected the X-ray Emission Spectroscopy Energy (EDS). The a ir cleaning system efficiency to remove of the mercury vapor in simulated conditions in the laboratory and real conditions in the dental clinic were measured by Cold Vapor Atomic Absorption Spectroscopy (CVAAS).
  Results
  The images of SEM, showed that average size of silver nanoparticles in colloidal solution was ∼ 30 nm and distribution of silver nanoparticles coated on foam was good. EDS spectrum confirmed the presence of silver nanoparticles coated on foam. The significantly difference observed between the concentration of mercury vapor in the off state (9.43 ± 0.342 μg.m-3) and on state (0.51 ± 0.031μg.m-3) of the a ir cleaning system. The mercury vapor removal efficiency of the a ir cleaning system was calculated 95%.
  Conclusion
  The air cleaning system based on foam coated by silver nanoparticles, undertaken to provide the advantages such as use facilitating, highly efficient operational capacity and cost effective, have highly sufficiency to remove mercury vapor from dental clinics.
  Keywords: Keywords: Mercury vapor removal, Silver nanoparticles, Air cleaning, Dental
 • Javad Torkaman *, Majid Motamedzade, Rostam Golmohammadi, Ghodratallah Roshanaee Page 11
  Background and Objectives
  Currently, work-related musculoskeletal disorders are one of the highest concerns of Occupational health. The purpose of this study was to evaluate the risk of musculoskeletal disorders by assessment of repetitive task (ART) and implementation of ergonomic intervention programs in a manufacturing company.
  Methods
  In this study, 60 workers were randomly selected from production line. The data was collected by using the demographic questionnaire and ART technique. Intervention has been done on 39 cases. Data was analyzed by using SPSS.
  Results
  Initial evaluation showed that in cases, (21.7%) were at low level of risk, (48/3%) at average level of risk, and (30%) were at high risk. After intervention, the reassessment showed that the frequency of the low-risk levels before the intervention (30.70%) to (53.85%) increase. in the average risk level (64.10%) changed to (43.59 %) and high risk (5.2%) changed to (2.56).A significant difference was observed in the intervention(Pvalue< 0.05), by Paired t-test.
  Conclusion
  The initial evaluation of eergonomic risks are not at acceptable level in the most activities and most people were at moderate level of risk. Since, many workers in the assembling industry suffer from musculoskeletal disorders. With Engineering and management low cost control measures could reduce level of risk.
  Keywords: Musculoskeletal disorders, Ergonomics Intervention, Assessment of repetitive task (ART)
 • Bahram Kohnavard, Hakime Mallaki Moghadam, Zohreh Fazli* Page 20
  Background­ and
  Objectives
  Burnout is one of the causes of reduced job performance and productivity, this syndrome in jobs who deal directly with people are more than other professions may be viewed. This study was conducted to investigate the relationship between demographic variables, efficiency, and staff burnout in a hospital.
  Methods
  In this descriptive-analytical study all 100 employees of the hospital were evaluated. People by demographic information, Maslach Burnout questionnaire (MBI) and productivity questionnaire were studied. Data analysis was performed using descriptive and inferential statistics.
  Results
  Findings showed there was a significant correlation between the frequency of emotional exhaustion and reduced personal performance scale (the scale of burnout) with productivity. Burnout in emotional exhaustion scale for 41 to 50 years and reduction of operation scale for 20 to 30 years old had the highest score. Metamorphosis and efficiency in terms of significant differences between the study found, and those with a bachelor's degree and those with postgraduate highest grade metamorphic and more than had the highest productivity. Respondents with less than 8 hours daily working hours are significantly higher productivity. Metamorphosis in nurses has higher scale scores. Productivity in anesthesia was significantly higher than other occupational groups.
  Conclusion
  According to different levels of burnout and its damaging effects on the health of employees, lower productivity and quality of patient care, while more research on the causes of light, especially in institutional factors. It is suggested to adopt the methods of adjusting and preventive action to reduce this phenomenon.
  Keywords: burnout, productivity, hospital
 • Behzad Fouladi Deahghi *, Leila Ibrahimi Gavamabadi, Ali Behzadi Page 29
  Background and Objective
  Noise is a widespread physical agent and although is a most risk factors in workplaces that workers of health to exposed. Thus, different actions is done for reduce exposure to it in work places, which one of them is use of hearing protection devices. The use of hearing protection devices with approach risk perception of noise induced hearing loss in several manufacturing industry
  Method
  This study was Cross-sectional study and done in five industrial unit with a sound pressure level more of 85 dB-A with the participation of 340 workers. To collect data, individual risk perception and self-investigator questionnaires were used. After collecting data, statistical analysis including Cronbach's alpha and regression were used to analyze the data.
  Results
  Range use of hearing protection devices during shifts work by workers, respectively equal to: 50.4% sometimes, 31.58% never and 18.2% at all times. Also, results indicate significant differences between individual differences and hearing protection devices.
  Conclusion
  Results of this study showed that individual risk perception as an important factor, can do a significant role in predicting the behavior of personals in the use of hearing protection devices, which should be considered in any design and implementation of hearing protection program.
  Keywords: risk perception, industrial noise, hearing protection devices
 • Shiraze Arghami, Hakimeh Noori Parkestani, Rohollah Noorian, Mohammad Ali Karimi* Page 37
  Background And Objectives
  Musculoskeletal pain is an important subject in the world and it is a one of the greatest problem of occupational health in developing countries. Also, the musculoskeletal pain is common in offices due to prolonged awkward postures. On the other hand, this disorder can reduce the employee's job satisfaction and productivity of organization. The aim of this study is to determine the prevalence of musculoskeletal disorders and job satisfaction in a gas company.
  Material And Methods
  In this cross sectional study, all administrative staffs of a gas company (142 Persons) were participated. Data was collected based on Nordic musculoskeletal questionnaire and the Minnesota Job Satisfaction Questionnaire. Statistical Analysis of collected data was performed using SPSS 13 by using chi-square test.
  Results
  The highest complaints of musculoskeletal pains during the past year were respectively, 52 percent for neck, 35.2 percent for low back, 33.8 percent for upper back. 40.4 percent of employees have expressed a high level of job satisfaction. However, statistical tests showed respectively a significant relation between teaching about proper posture and job satisfaction (pvalue= 0.023), and also shoulder pain and job satisfaction (pvalue=0.02).
  Conclusion
  Regarding to high incidence of musculoskeletal disorders and expressed 50.4 percent average job satisfaction by employees, it seems intervention to ergonomically improve workstations is necessary.
  Keywords: Musculoskeletal disorders, Nordic questionnaire, Minnesota Job Satisfaction Questionnaire, Administrative staff, the gas company
 • Alireza Koohpaei *, Seyyed Jamaladdin Shahtaheri, Farideh Golbabaei, Ali Ebrahimi Page 45
  Background And Objective
  Biological adsorbents under undesirable conditions have not suitable performance. Based on this problem, the using of the molecular imprinted polymers (MIPs) have been proposed. This study was conducted to adsorption of trace triazinic pesticides with synthesis and optimization of molecular imprinted polymers as a novel solid phase extraction (MISPE).
  Methods
  In this study, atrazine and ametrin polymer and blank were synthesized by central composite design method and optimized based on the amount of functional monomer, template, cross linker, initiator, solvents and polymerization temperature. Then the appropriate cartridge was selected and SPE procedure based on the concentration, sample volume, flow rate and sample pH were optimized with response surface methodology. Concentration factor and as well as reusability of the cartridges were examined finally.
  Results
  Based on the obtained results, for ametryn and atrazine, optimized temperature was calculated equals to 40.86 °c, 6.41 and 5.03 ml for solvent, 27.070 and 21.32 for crosslinker, 2.03 and 2.27 mmol of initiator, 5.41 and 4.73 mmol for monomer and 1.204 and 0.811 for template respectively. Based on the optimization results of the molecular imprinted solid phase extraction, it was revealed that there are recovery rate over 90 percent for the drinking water and urine as spike.
  Conclusion
  The results showed that central composite design can be used as a general tool for polymer synthesis and optimization of molecular imprinted solid phase extraction. Polymers according to theirs high-performance and selectivity also can assume an important role in monitoring the work environment.
  Keywords: Molecular imprinted Polymer, Solid Phase Extraction, Herbicides, Atrazine, Ametryn
 • Mostafa Mirzaei Aliabadi *, Iraj Mohammad Fam, Safoura Karimi Page 57
  Background and Objective
  Human errors play a significant role in accident. One of the important operations in mines which were susceptible to human error, is blasting operations. The aim of this study is identification and assessment of human errors in blasting operations in iron ore mine.
  Methods
  Current Study is a qualitative research study in order to identify and assessment human error in a mine blasting operations. With direct observation of activities and documents, sub tasks were selected and analyzed by hierarchical analysis Job (HTA). The results were presented in the form of HTA charts. Types of possible human errors were detected and by using the SHERPA technique were surveyed. Appropriate prevention solutions were then proposed for reducing the risk of errors.
  Results
  The results showed, from total of 42 identified errors, predicted the unacceptable risks are 0.11, adverse risks are 0.42, acceptable risks with revision are 0.4 and accepted without revision are 0.04. Moreover, percentage types of human errors were included practical errors (0.55) and recovery errors (0.14), checking error (0.21), selection errors (0.6) and communication errors (0.016).
  Conclusion
  The highest percentage of errors is practical and the lowest percentage of errors is of communication error. To reduce the occurrence of any identified error and limiting the consequences of their, appropriate control measures in the design of checklist, the use of appropriate personal protective equipment, the use of systems Tag Out- Lock Out, efficient education laws and guidelines are effective.
  Keywords: Human error, Risk, H.T.A, SHERPA
 • Mohammad Javad Jafari, Ali Asghar Khajevandi, Seyed Ali Mousavi Najarkola, Mohammad Amin Pourhoseingholi, Leila Omidi *, Esmaeil Zarei Page 66
  Background­ and
  Objectives
  Research has consistently shown that air quality; personal factors and work related factors were the most effective parameters for sick building syndrome. Several epidemiological studies have been carried out to show the prevalence of the sick building syndrome among the office workers but less attention has been paid to the relation of the sick building syndrome and the environmental parameters. In this work، the relationship between sick building symptoms and indoor environmental factors of two office buildings were studied.
  Methods
  In this cross- sectional study، the sick building symptoms among two office building workers of Petroleum Industry Health Organization were examined. For this purpose، a validated questionnaire was used to determine the prevalence of the sick building syndromes and the relationship between personal and environmental factors. Meantime، indoor environmental factors including noise، light، humidity، air velocity، temperature and CO2 concentration were measured with appropriate calibrated instrumentations.
  Results
  The results revealed that there is a significant relationship between CO2 concentration as an air quality factor and some sick building symptoms including nausea، headache، nasal irritation، shortness of breath and dry throat. A significant relationship (P-Value < 0. 05) was determined between the noise exposure and headache as well as dizziness. The light intensity had a significant impact (P-Value < 0. 05) on dry skin، eye pain and malaise.
  Conclusion
  Sick building symptoms among the women were higher than men. Environmental factors and indoor air quality had major impact on sick building symptoms in office buildings.
  Keywords: Sick Building Syndrome, Environmental Factors, Indoor Air Quality