فهرست مطالب

آموزش و توسعه منابع انسانی - پیاپی 4 (بهار 1394)
 • پیاپی 4 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/05/23
 • تعداد عناوین: 7
|
 • غلامرضا شمس مورکانی، مهسا سیفی حسین آبادی* صفحه 1
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی مدیریت اجرایی، در شرکت ملی گاز ایران، با روش توصیفی-پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه افراد شرکت کننده در این دوره می باشد. برای جمع آوری داده های این پژوهش بر مبنای چهار سطح کرک پاتریک، از مصاحبه نیمه ساختمند و پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آنها با مقدار قابل قبول مورد تایید قرار گرفته، استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های کمی از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای Spss و Excel و به منظور تجزیه و تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه نیمه ساختمند و سوالات باز-پاسخ پرسشنامه از روش تحلیل محتوا به روش مقوله بندی اقدام شده است. یافته ها نشان می دهند شرکت کنندگان نسبت به طراحی، محتوا، مدرس و سازماندهی دوره مذکور رضایت بالایی دارند و تا حدودی آموخته های خود را از طریق «گفتگوهای غیر رسمی» در محیط کار بکار می گیرند. از طرفی دیگر وجود ارتباط نزدیک بین نتایج مورد انتظار و از قبل تعیین شده با نتایج حاصل شده از برگزاری دوره، می توان نتیجه گرفت دوره مدیریت اجرایی، اثربخش بوده است.
  کلیدواژگان: ارزیابی اثربخشی، دوره آموزشی مدیریت اجرایی، سطوح کرک پاترک، شرکت ملی گاز ایران
 • فرهاد سراجی*، سپیده صفری صفحه 17
  هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر گرایش بانک ها به راه اندازی دوره های یادگیری ترکیبی است. پس از توسعه محیط های یادگیری الکترونیکی، گونه جدیدی از محیط های یادگیری شکل یافته است که سازمان ها به دلایل مختلف به سمت راه اندازی این گونه محیط های یادگیری سوق پیدا کرده اند تا قابلیت-ها و شیوه های محیط های یادگیری حضوری و الکترونیکی را با هم ترکیب کنند. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 27 بانک خصوصی و دولتی کشور است که از بین آنها به صورت تصادفی خوشه ایدو بانک دولتی (ملی و تجارت) و دو بانک خصوصی (پارسیان و پاسارگاد) انتخاب شد. سپس از بین کارشناسان آموزش این چهار بانک 285 نفر به عنوان نمونه برگزیده شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن با استفاده از نظرات ده نفر از افراد پژوهشگر و صاحب نظر در زمینه یادگیری الکترونیکی به دست آمده و پایایی آن پس از اجرای آزمایشی در بین 55 نفر به میزان 82/ 0 بوده است. تحلیل داده های بدست آمده نشان می-دهد که عوامل ساختاری و سازمانی، دشواری های تولید محتوای الکترونیکی، عدم دسترسی به محتواهای الکترونیکی باکیفیت، مزیت های خاص محیط یادگیری ترکیبی و نبود دانش و مهارت کافی برای طراحی و اجرای اثربخش دوره های یادگیری ترکیبی پنج عاملی هستند که به ترتیب اهمیت و مجموعا 427/ 40 درصد از واریانس کل مربوط به عامل ها را تبیین می کنند. به علاوه برای تعیین میزان برازش عوامل شناسایی شده از برنامه AMOS استفاده شد که شاخص به دست آمده برازندگی عوامل شناسایی شده را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: یادگیری ترکیبی، نیروی انسانی، بانک ها، سازمان، یادگیری الکترونیکی
 • عباس صادقی، حسین واحد چوکده*، اسماعیل کاظم پور صفحه 39
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش و رابطه رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه گیلان انجام شد. این مطالعه یک پژوهش توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل 650 نفر (کارشناسان اداری و آموزشی) دانشگاه گیلان بودند که از این تعداد 100 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه رهبری معنوی فرای و دیگران (2005) و پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر (1995) که از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند، استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس، آزمون t مستقل و آزمون تعقیبی و از طریق spss انجام شد. نتایج یافته ها نشان داد که متغیرهای رهبری معنوی در توانمند سازی کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به طوری که رهبری معنوی با توانمندسازی کارکنان (r=0.53) در سطح معناداری همبستگی مثبت و معنادار دارند. در مقابل توانمندسازی کارکنان با چشم انداز سازمانی (r=0.36)، عشق به نوع دوستی(r=0.40)، ایمان به کار (r=0.55)، معناداری در کار (r=0.34)، عضویت درسازمان (r=0.37)، تعهدسازمانی (r=0.62) و بازخورد عملکرد (r=0.31) رابطه علی معنا دار و مثبتی دارند. پیشنهاد می شود که سازمان های امروزی برای بقای خود در دنیای رقابتی عصر حاضر برای نقش رهبری معنوی در فرآیند توانمندسازی کارکنان اهمیت بسزایی قایل شوند.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، معنویت، رهبری معنوی
 • علی حسینی خواه، سعید صفایی موحد*، شیوا پیمانیان صفحه 55
  این پژوهش به ارزشیابی اثربخشی برنامهدرسی مدیریت اجرایی نفت در شرکت ملی نفت ایران با استفاده از الگوی مدل چهار سطحی کرک پاتریک به شیوه ترکیبی همزمان، پرداخته است. جامعه پژوهش، کلیه افراد شرکت کننده در کلاس های آموزشی دوره مذکور (30 نفر) می باشد. جهت گردآوری اطلاعات در بخش کمی (سطوح 1 تا 3) از فرم سنجش رضایت، مقیاس خود ارزیابی و مقیاس اندازهگیری رفتار و در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، در بخش کمی، نرخ اثربخشی دوره در هر سه سطح محاسبه شد، علاوه بر این از نرخ خالص تغییر برای سطح دوم و ضریب همبستگی برای محاسبه زنجیره تاثیر بین سطوح استفاده شد. همچنین در بخش کیفی از شیوه تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها و ممیزی همگنان برای اعتباربخشی نتایج استفاده شد. در سطح اول (واکنش)، اثربخشی دوره پایین تر از حد مطلوب بوده، در سطح دوم (یادگیری)، اثربخشی دوره کمی بالاتر از حد مطلوب و اثربخشی دوره در سطح رفتار، پایین تر از حد مطلوب به دست آمد. در سطح دوم، نرخ خالص تغییر نشان داد که میزان تغییرات یادگیری حاصل از شرکت در دوره، بسیار پایین تر از حد پیش بینی شده بوده است. زنجیره تاثیر بین سطوح واکنش و یادگیری از حیث آماری معنا دار بوده، اما ضریب همبستگی پایین به دست آمده نشان می دهد که رضایت افراد از دوره تاثیر چندانی بر بهبود یادگیری آن ها در سطح 2 نداشته است. زنجیره تاثیر بین سطوح یادگیری و رفتار نیز از حیث آماری معنادار نبوده و ضریب همبستگی پایین به دست آمده نشان می دهد که یادگیری افراد از دوره تاثیری بر بهبود رفتار شغلی آن ها در سطح 3 نداشته است. زنجیره تاثیر بین سطوح واکنش و رفتار از حیث آماری معنادار نبود و ضریب همبستگی پایین به دست آمده نشان داد که واکنش افراد از دوره تاثیری بر بهبود رفتار شغلی آن ها در سطح 3 نداشته است. با توجه به این نتایج می توان گفت دوره آموزشی مدیریت اجرایی نفت در بعد انتقال مفاهیم اثربخش تر بوده است و هر چه وارد ابعاد عملیاتی می شویم، از اثربخشی دوره ها کاسته می شود.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، اثربخشی، ارزشیابی، دوره MBA، مدل کرک پاتریک
 • قاسم سلیمی*، فاطمه عبد شریفی صفحه 75
  هدف از این پژوهش بررسی اثر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی در دانشگاه شیراز است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها، جزء پژوهش های توصیفی، همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه مذکور بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایمرحله ای تعداد 201 نفر انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه شیوه های مدیریت منابع انسانی (راج و اسریواستاوا، 2013)، نوآوری سازمانی (شوهام و همکاران، 2012) و یادگیری سازمانی (جو و همکاران، 2006) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی، در بین نمونه های پژوهش، توزیع و گردآوری شد. آزمون فرضیه های پژوهش براساس روش مدل یابی معادلات ساختاری صورت پذیرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که شیوه های مدیریت منابع انسانی به طور مستقیم بر نوآوری سازمانی اثر ساختاری ندارد؛ اما با واسطه یادگیری سازمانی پیش بینی کننده سطح نوآوری سازمان می باشد. مقاله رهنمودهای ضمنی به مدیران منابع انسانی جهت توجه به فرایند یادگیری سازمانی و اهمیت آن در تحقق نوآوری سازمانی ارایه می نماید.
  کلیدواژگان: شیوه های مدیریت منابع انسانی، آموزش، یادگیری سازمانی، نوآوری سازمانی، دانشگاه
 • لیلا میرطاهری*، اختر جمالی، حمیدرضا آراسته صفحه 101
  در این پژوهش، بررسی مولفه های اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در وضع موجود و مقایسه آن با وضع مطلوب مد نظر قرار گرفته است. بدین منظور نمونه ای از خبرگان آموزش عالی، اعضای هیات علمی و دانشجویان دکترا به روش نمونه گیری هدفمند جهت بخش کیفی پژوهش انتخاب شدند. همچنین با مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه ای که با نخبگان دانشگاه ها و دانشجویان دکترا انجام شد مولفه های اخلاق حرفه ای شناسایی و استخراج شدند و بر این اساس پرسشنامه ای مشتمل بر 81 گویه تهیه و روی 600 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد اجرا شد. نتایج با استفاده از تجزیه و تحلیل عاملی بررسی شد و نشان داد که حیطه فردی مشتمل بر چهار مولفه می باشد که در مجموع 53/ 78% از واریانس آن را تبیین کردند، حیطه سازمانی متشکل از سه مولفه بود که 96/ 68% از واریانس آن را تبیین کردند و در حیطه محیطی یک عامل به دست آمد که 82/ 86% از واریانس آن را تبیین کرد، همچنین مشخص شد که در میان مولفه ها در وضع موجود بالاترین میانگین مربوط به مولفه صداقت و در وضع مطلوب بالاترین میانگین مربوط به مسئولیت پذیری بود. نتایج جهت تعیین شکاف نشان داد که بین خرده مقیاس حیطه فردی با حیطه محیطی، بین خرده مقیاس حیطه سازمانی و حیطه محیطی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بالاترین و پایین ترین میانگین مربوط به خرده مقیاس های حیطه محیطی و حیطه سازمانی بود.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب
 • رمضان جهانیان*، راحله صالحی صفحه 127
  هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای بر شاخص های توسعه انسانی می باشد. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی، تک گروهی با پیش آزمون و پس آزمون بوده و جامعه آماری این پژوهش 30 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای با تعداد 3800 نفر کار آموز که در سه ماهه چهارم سال 1391در این آموزشگاه ها ثبت نام نموده بودند. تعداد نمونه ها 246 نفر (123 نفر زن و 123 نفر مرد) به صورت تصادفی بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان، انتخاب گردیده و روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ایانجام گرفت. ابزار سنجش، پرسشنامه محقق ساخته، که پایایی سوالات پرسشنامه با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ برابر 0.85 محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان داد که، آموزش های فنی و حرفه ای بر کاهش میزان بیکاری و فقر تاثیر داشته است. همچنین در افزایش امید به زندگی و بهبود شرایط زندگی نیز موثر بوده و باعث افزایش توانمند سازی و سلامت روان در افراد آموزش دیده گردیده است. همچنین نشان داد که میزان تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای بر مولفه های شاخص توسعه انسانی، در زنان و مردان در آموزشگاه های آزاد استان البرز تفاوت وجود دارد. بنابراین نتایج بدست آمده در این پژوهش حاکی از این امر است که آموزش های فنی و حرفه ای بر شاخص توسعه انسانی ازجمله کاهش میزان بیکاری و فقر و افزایش امید به زندگی و بهبود شرایط زندگی و افزایش توانمند سازی و سلامت روان فراگیران تاثیر داشته و تمامی فرضیه ها با اطمینان 99% در سطح معناداری 0.001 مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: آموزش های فنی و حرفه ای، شاخص توسعه انسانی، امید به زندگی، اشتغال، توانمندسازی
|
 • Gholamreza Shams Mourkani, Mahsa Seifi Hosein Abadi* Page 1
  The current study aimed at effectiveness evaluation of the MBA training courses in Iranian National Gas Company, with descriptive–Survey methods. The study population consists of all participants in the courses. The data collection tools were semi-constructed interviews and researcher-made questionnaires which their reliability and validity were confirmed. In order to analyze the data, one-sample t-test, chi-square test and Friedman test (for quantitative data) and content analysis method (for qualitative data) have been applied. Findings show that a high proportion of respondents satisfied with the design, content, teacher and organization training courses and learning through "informal discussions" are almost used in the workplace. Also Findings show a correlation between the results of the holding period, with results expected from predetermined exists. Therefore it can be concluded that MBA course has been effective.
  Keywords: Effectiveness Evaluation, MBA Training Courses, Kirk Patrick Levels, Iranian National Gas Compony
 • Farhad Seraji, Sepideh Safari Page 17
  The current research seeks to study effective factors on banks’ attitudes towards holding blended learning courses. After developing the e-learning, the new form of learning environments has been formed that organizations are leading to maintain these environments to blend the traditional and e-learning capacities in order to blend techniques and abilities of learning and e-learning. Statistical population included 27 private and public banks in which two public (Meli and Tejarat Banks) and two private banks (Parsian and Pasargad Banks) have been chosen by cluster sampling. Then among staff of four banks, 285 respondents have been chosen. The research tool was a researcher-made questionnaire and its validity was confirmed by ten e- learning scholars and academicians and also its reliability was estimated 0.82 after performing among 55 samples. Factor analysis shows that five following factors explain 40.427 percent of all variations of factors respectively: the structural and organizational factors, the difficulties in producing the e-material, the inability in reaching the qualified e- content, the special advantages of blended learning environments and lack of enough knowledge and skills. In addition, for determining the amount of the fitting of the recognized coefficient AMOS program was used which shows the propriety of the recognized factors for the determined criteria.
  Keywords: Blended Learning, Human Forces, Banks, Organizations, Electronic Learning
 • Abbas Sadeghi, Hosein Vahed Chokdeh*, Esmaeil Kazempour Page 39
  This research aims to investigate the relationship and role of spiritual leadership in enabling staff members. A descriptive-analytical survey is used. Statistical population consisted of all the official and educational staff of University of Gilan in 2012-13 except its faculty. They were 650 persons from whom 100 people were chosen as sample by random Stratified sampling. In order to gather data, two kinds of questionnaires were used: Fry spiritual questionnaire with 25 questions and Spritzer enabling questionnaire with16 questions. "Face validity" and "Cronbach’s method" were used to approve the validity and reliability of the questionnaire respectively. According to this, alpha coefficient of the spiritual and enabling questionnaires were acquired 0.85 and 0.89 respectively, and it shows the good validity of the instrument. Analysis of gathered data by the use of SPSS statistical software, and also testing hypothesizes by exploiting Pearson's correlation coefficient methods -to relate different variables- were used. The main hypothesis's results showed that according to (r=0.539) there is a meaningful and positive relationship between spiritual leadership and enabling staff members. The results from extraneous hypotheses also showed that there's a meaningful and positive causal relationship between enabling staff members and other factors as follows: dimensions of spiritual leadership (instructional landscape) (r=0.365), altruism (r=0.402), belief in the job (r=0.558), being meaningful in job (r=0.341), membership in the organization (r=0.377), institutional commitment (r=0.628), and function feedback (r=0.315). Also the amount of enabling has a relation with variables such as sex, age, educational degree, and the employment condition. Today’s organizations, in order to their survival in today’s competitive world, need to care a great deal about the role of spiritual leadership in the process of enabling staff members.
  Keywords: Enabling, Spirituality, Spiritual Leadership
 • Ali Hosseini Khah, Saeid Safaei Movahed*, Shiva Peymanian Page 55
  This research aims to evaluate the effectiveness of MBA programs that were held in National Iranian Oil Company from 1392 to 1393. In order to achieve the aim, first three levels of the Kirk Patrick’s Model (Reaction, Learning, and Behavior) have been selected as the evaluation basis of this study. The mixed method approach with triangulation research design has been used; this design consisted of two simultaneous processes, described here as collecting qualitative and quantitative data at the same time by use of different research tools. Research Participants were 30 high-ranked managers of NIOC who attended in oil mini MBA Programs. Research data gathered by different tools: quantitative data was derived from three questionnaires of Attitude Scale, Learning Self-evaluation, and Behavior Rating Scale; qualitative data was gained through a protocol which designed for doing semi structured interviews. The collected data have been analyzed through quantitative/qualitative
  Methods
  Quantitative data has been examined by Effectiveness Rate and Pearson’s Correlation Coefficient; and qualitative information has been explored and interpreted through the procedure of Thematic Analysis. It is worth noting that the results validation has been done by Peer Review Audit (member checking). The overall findings show that the MBA programs of NIOC were not been effective and successful: effectiveness rate of level 1 (Reaction) is below desired point; for level 2 (Learning) it is a little above the desired point; and in level 3 (Behavior), like level 2, is below desired point. We definitely conclude that the MBA programs have not been successfully adapted to company context and needs, so not been accepted among top-level managers for whom the courses been developed. Therefore, transformation of learning (level 2) to behavior (level 3) was not occurred. It is also true that the participants’ dissatisfaction (level 1) with curricular aspects of programs led to insignificant learning.
  Keywords: Curriculum, Effectiveness, Evaluation, Oil Mini MBA, National Iranian Oil Company, Kirk Patrick’s Model
 • Ghasem Salimi*, Fatemeh Abdesharifi Page 75
  The purpose of current research is to investigate the effect of human resource management practices on organizational innovation with mediatory role of organizational learning in Shiraz University. The research method was descriptive – correlation and the statistical population consisted of the whole staff of Shiraz University that among them 201 employees were selected by using Cluster sampling method. Three following questionnaires were used as research tools; human resource management practices (Raj & Srivastava, 2013), organizational innovation (Shoham, 2012) and organizational learning (Ju, 2006). After estimating the reliability and validity, questionnaires were distributed. Results indicated that human resource management practices werent a significant predictor of organizational innovation directly but it affected organizational innovation by mediatory role of organizational learning. Finally, the current paper offers guidelines to HR managers in regard to organizational learning and its importance to achieve organizational innovation.
  Keywords: Human Resource Management Practices, Training, Organizational Learning, Organizational Innovation, University
 • Leila Mirtaheri*, Akhtar Jamali, Hamidreza Arasteh Page 101
  The goal of this study was to seek the basic components of professional ethics among faculty members in current status and comparing with the ideal status. In order to get data for the qualitative part of research a sample of higher education experts and Ph.D. students with the purposive sampling method was selected. Also with the studying documents and interviewing with the experts and faculty members, the components of professional ethics were known and extracted and finally an 81-item questionnaire was produced and administered among 600 Azad university faculty members. The results of factor analysis showed that personal subscale included components that explain about 78.53% of its variances, organization subscale included 3 components that explain about 68.96% of its variances and environmental subscale included 1 component that explains about 86.82% of its variances. Also the differential results showed that there are significant differences between personal with the environmental subscales, and between organizational and environmental subscales. And the highest and lowest means was for environmental and organizational subscales, respectively.
  Keywords: Professional Ethics, Current Status, Ideal Status
 • Ramezan Jahanian*, Rahele Salehi Page 127
  The primary aim of this study was to identify the impact of vocational training on human development index in Alborz Province free institutions. The study was quasi- experimental, single-group using pre-test and post-test and population of this study formed on 30 frees vocational Institute with 3,800 students in these schools that have registered in the last course of 1391. According to Morgan’s table of selecting sample, 246 samples (numbers of males and females are equal) were selected by a cluster random sampling technique. The research tool is a researcher-made questionnaire. The reliability of questionnaire was examined using the Cronbach's alpha coefficient test. (0.85). the results showed that vocational training has an impact on reducing unemployment and poverty. It also increases hope to the life and improves enabling and mental health of individuals who have been trained. This study shows that, there is a significant difference between the average impacts of vocational training on components of the human development index with different gender. The results obtained in this study indicate that the vocational trainings have impact on components of the Human Development Index as follows: reduce the unemployment and poverty, increase hope to the life and living conditions, also increase enabling and psychological health. Thus all research hypothesis were approved with 99% confidence level using appropriate statistical significance 0.001 (T-dependent) and analysis of variance.
  Keywords: Vocational Training, Human Development Index, Hope to the Life Employment, Enabling