فهرست مطالب

علمی پژوهان - سال یازدهم شماره 4 (تابستان 1392)
 • سال یازدهم شماره 4 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدرضا زربخش بحری *، زهرا شعاع حسنی، زیبا ظهیری سروری، فریده امیرسادات هفشجانی، محمد جواد خادمی صفحات 1-10
  مقدمه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مساله بر کیفیت زندگی و امید به زندگی زنان نابارور اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  پژوهش از نوع آزمایشی و طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه ی آماری 400 نفر از زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری در شهر رشت بوده که به طور تصادفی 250 نفر از آنان انتخاب شده و کیفیت زندگی و با امید به زندگی آنان مورد سنجش قرار گرفت. سپس 45 نفر از آنها که کیفیت زندگی و امید به زندگی پایین تری داشتند به طور تصادفی ساده در سه گروه 15 نفری، شامل دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. گروه های آزمایش هر کدام به مدت 10جلسه ی 90 دقیقه ای به ترتیب تحت آموزش مدیریت استرس و حل مساله قرار گرفتند. پس از اتمام برنامه آموزشی آزمودنی ها بار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  بین نمرات امید به زندگی و کیفیت زندگی گروه های آزمایش با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود داشت (P<0/05) در حالی که در بین نمرات دو گروه آزمایش تفاوت معناداری وجود نداشت (P<0/05)
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاکی از اثر بخشی آموزش مدیریت استرس و حل مساله بر امید به زندگی و کیفیت زندگی زنان نابارور می باشد. باتوجه به کاهش کیفیت زندگی و امید به زندگی در زنان نابارور و موثر بودن مداخله روانی و آموزش در بهبود این متغیرها، پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی به موازات درمان ناباروری برای این افراد در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: آموزش مدیریت استرس، آموزش حل مساله، کیفیت زندگی، امید به زندگی، ناباروری
 • روشنک وامقی *، فیروزه ساجدی، مسعود غریب، عنایت الله بخشی صفحات 11-17
  مقدمه و هدف
  هدف از انجام این مطالعه تعیین نیاز متخصصین رشته های توانبخشی به آموزش در زمینه تکامل کودکان خردسال (تا 8 سال) بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر توصیفی-تحلیی، مقطعی، می باشد. ابتدا پرسشنامه ای جهت بررسی دانش و مهارت دست اندرکاران تیم توانبشخی اختلالات تکاملی کودکان در رشته های مختلف مورد نظر (کار درمانی، گفتار درمانی، فیزیوتراپی، ارتوپدی فنی، رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی، شنوایی سنجی، مددکاری، روان شناسی کودکان استثنایی) ساخته شد و مراحل تعیین روایی محتوایی، صوری و پایایی را طی کرد. سپس توسط 400 نفر از متخصصین رشته های فوق تکمیل گردید. پس از ورود داده ها، تحلیل آنها انجام گردید.
  یافته ها
  مقدار آلفای کرونباخ جهت سوالات پرسشنامه 0.93 بودکه مطلوب است. 104 نفر (43.2%) بیشترین نیاز به افزایش مهارت را به عنوان اولویت اول در موضوع شاخصهای تکامل طبیعی کودکان میدانستند. 64 نفر (26.1%) روش های پیشگیری اولیه از اختلالات تکاملی را به عنوان اولویت دوم و 66 نفر (27.2%) روش های ارزیابی و تشخیص زودرس اختلالات تکاملی را به عنوان اولویت سوم می دانستند. 125 نفر (45.1%) بیشترین نیاز به افزایش دانش به عنوان اولویت اول را در موضوع شاخص های تکامل طبیعی کودکان می دانستند. 76 نفر (27.4%) روش های ارزیابی و تشخیص زودرس اختلالات تکاملی رابه عنوان اولویت دوم و همین تعداد آن رااولویت سوم دانستند. البته باتوجه به نزدیک بودن رقم 74 به 76 نفر میتوان موضوع روش های پیشگیری اولیه از اختلالات تکاملی را به عنوان اولویت سوم فرض کرد.
  بحث و نتیجه گیری
  بایستی جهت آموزش متخصصین رشته های مختلف توانبخشی با هدف افزایش مهارت ودانش
  کلیدواژگان: نیاز سنجی آموزشی، تکامل کودکان، متخصصین رشته های توانبخشی
 • گوهرشاد پوربافرانی *، غنچه راهب، مصطفی اقلیما، عباسعلی یزدانی صفحات 18-23
  مقدمه و هدف
  پژوهش حاضر به منظور مقایسه اختلالات رفتاری کودکان 7 تا 12 ساله ساکن مراکز نگهداری شبانه روزی دولتی و خصوصی شهر تهران انجام شده است.
  مواد و روش ها
  روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری مورد مطالعه کودکان بی سرپرست و بد سرپرست 12-7 ساله مراکز شبانه روزی تهران بودند. نمونه گیری به شیوه تمام شماری انجام شد و وضعیت 128 کودک ساکن مراکز شبانه روزی دولتی و خصوصی که دارای شرایط ورود به پژوهش بودند، از طریق پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر (والدین و معلم) مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار آماری SPSS-17 استفاده شد و مقایسه اختلالات رفتاری در دو گروه با استفاده از آزمون یومان وینتی انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که میزان نابهنجار، ناساگاری اجتماعی، اختلال کمبود توجه در بین کودکان ساکن در مراکز دولتی به طور معناداری با کودکانی که در مراکز خصوصی نگهداری می شدند متفاوت بود (P<0.05). در میزان رفتارهای ضد اجتماعی و بیش فعالی-پرخاشگری تفاوت معناداری مشاهده نشد(P<0.05). مقایسه میانگین ها نیز نشان داد که کودکان بد سرپرست مراکز شبانه روزی، در مقایسه با کودکان بی سرپرست به طور معناداری اختلال رفتاری بیشتری داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد مراکز خصوصی نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست موفق تر عمل کرده اند. نیروی انسانی متخصص و توزیع مناسب میان کودکان (به دلیل تعداد کم آنها در هر مرکز) می توانند بخشی از دلایل این موفقیت به شمار آیند.
  کلیدواژگان: کودکان بی سرپرست، کودکان بد سرپرست، اختلالات رفتاری، مرکز شبانه روزی دولتی و خصوصی
 • هژیر سیف پناهی شعبانی، فرشاد رستم پور، اکرم رنجبر * صفحات 24-28
  مقدمه و هدف
  ترکیبات ارگانوفسفره مهم ترین و پر مصرف ترین حشره کش ها هستند و مالاتیون یکی از این سموم است که در سطح جهان به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. القای اکسیداتیو استرس و نیتروزاتیو استرس از مکانیسم های جدید سمیت این ترکیبات می باشند. هدف از این مطالعه بررسی اثر مالاتیون بر سطح نیترتیروزین و سلول های کبدی موش صحرایی نر می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع تجربی بوده که در آن 12 راس موش صحرایی نر نژاد ویستار بامحدوده ی وزنی gr180-250 در 2 گروه 6 تایی مورد و شاهد تقسیم شدند که گروه مورد به مدت یک هفته به میزان mg/kg/day200 مالاتیون گرفتند و گروه شاهد نیز نرمال سالین دریافت کردند. سپس کبد موش ها جدا شد، هموژنیزه گردید و دریافت کبد آنها میزان بیو مارکر نیتروتیرزوین با کیت بالایزای نیتروتیروزین اندازه گیری شد. سپس داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ی 16 و با آزمون آمار تی تست مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری بین 5/0p در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج تست های آماری نشان داد که میانگین بیومارکر نیتروتیروزین بافت کبد در گروه مورد n mol/ mg 94 و protein +265 و در گروه شاهد 0/007+0/0180 n mol/ mg protein بود و مقدار 0/051=p بدست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  باتوجه با بسیا نزدیک بودن اختلاف بین دو گروه به سطح معناداری و بیشتر بودن میانگین در گروه مورد نسبت به گروه شاهد به نظر می رسد که مالاتیون باعث افزایش نیتروتیروزین و در نتیجه القای نیترازتیو استرس در کبد موش های صحرایی می گردد.
  کلیدواژگان: مالاتیون، نیتروتیروزین، کبد، نیتروزاتیو استرس
 • کریم قاضی خانلو ثانی *، رضا حبیبی پور، مریم مجیری صفحات 29-35
  مقدمه و هدف
  در نظام آموزشی، عوامل بسیاری با یکدیگر عمل می کنند تایادگیری و پیشرفت تحصیلی برای فراگیران حاصل گردد. با عنایت به اهمیت میزان روشنایی محیط بر میزان یادگیری فراگیران و افزایش بهره وری در محیط های آموزشی، مطالعه حاضر باهدف میزان روشنایی محیط اداری و آموزشی دانشگاه های سطح شهر همدان صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، وضعیت و شرایط روشنایی کلاس های آموزشی، فضاهای اداری و راهروها در مراکز آموزش عالی سطح شهر همدان (آزاد، بوعلی سینا، پیام نور، علوم پزشکی، مرکز تربیت معلم و آموزشکده فنی) مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تعیین سطح روشنایی محیط های مورد برسی از یک دستگاه لوکس متر کالیبره شده استفاده شد. سنجش روشنایی در این مطالعه به روش عمومی و بنا به توصیه های انجمن مهندسان روشنایی آمریکای شمالی IESNA انجام شد. نتایج با استانداردهای موجود کشوری و پیشنهادی IESNA مقایسه شد.
  یافته ها
  میانگین روشنایی در کلاس های درسی دانشگاه های مورد بررسی درمحدوده 301 تا 666 لوکس بوده است و این موضوع نشان دهنده روشنایی مطلوب کلاس ها در اغلب دانشگاه ها می باشد. گر چه یکنواختی روشنایی در این مکان ها مناسب نبوده و در اغلب موارد میزان غیر یکنواختی بالای 50 درصد گزارش شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  روشنایی عمومی تمام دانشگاه ها بالاتر از کمیته استاندارد پیشنهادی بوده و از این لحاظ در وضعیت کاملا مطلوبی قرار داشته ایم. ولیکن در اغلب موارد شدت روشنایی در نواحی مورد بررسی بالاتر از استاندارد پیشنهادی کشوری بوده و از لحاظ شدت روشنایی (به ویژه در راهروهای عمومی تمامی دانشگاه ها) دروضعیت بالاتر از استاندارد هستیم.
  کلیدواژگان: روشنایی، آموزش، لوکس متر
 • صدیقه سادات میرباقری *، رضا وهاب کاشانی، فاطمه مهربان، ثریا قرباغی صفحات 36-41
  مقدمه و هدف
  دفورمیتی های پا رایج ترین علت مراجعه به درمانگاه های ارتوپدیمی باشد. برخی از این دفورمیتی های اندام تحتانی درکودکان با رشد طبیعی برطرف می شود اما درصدی از این دفورمیتی ها بدون اصلاح باقی می مانند و ممکن است عوارضی در آینده ایجاد کنند، صافی کف پا و دفورمیتی والگوس شست پا از دفورمیتی های رایج و علت شایع مراجعه کودکان به درمانگاه ارتوپدی اطفال می باشد به طوری که موجب خستگی زودرس پاو درد بعد از ایستادن طولانی می شود. هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان شیوع صافی کف پا و و الگوس شست پا در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر کیار در سال 90 می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، تست شاخص پاسچر پا بر روی 345 دانش آموز دختر مقطع ابتدایی در دامنه سنی 7 تا 11 سال در دو گروه سنی 7 تا 9 سال و 11-10 سال انجام و به ارزیابی شیوع هالوس والگوس نیز پرداخته شد.
  یافته ها
  در بین 345 نفر 27 نفر (7.8%) صافی کف پا داشتند. که از این 27 نفر، 12 نفر (6.6%) در گروه سنی 7 نا 9 سال و 15 نفر (9.3%) در گروه سنی 11-10 سال صافی کف پاداشتند. همچنین شیوع هالوس و الگوس (16.5%) بود به عبارتی از 345 نفر 57 نفر هالوس والگوس داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش ضرورت توجه بیشتر به معاینات دقیق و تشخیص زود هنگام و اقدامات درمانی به موقع دفورمیتی پا و اندام تحتانی را در کودکان یادآوری می کند. لذا آشنایی والدین و مربیان بهداشت مدارس با علایم دفمورمیتی ها و معاینات اولیه توسط آن ها جهت مراجعه به موقع به کادر پزشکی لازم به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: دفورمیتی، صافی کف پا، شیوع، کودکان
 • روشنک کشاورز *، حسن شاکری، امیرمسعود عرب، اسماعیل ابراهیمی تکامجانی صفحات 42-50
  مقدمه و هدف
  سندروم گیر افتادگی شانه بیشترین میزان شیوع اختلالات ناحیه شانه را دارد. تغییرات کینماتیک کتف در افراد مبتلا به سندروم گیر افتادگی شانه شامل افزایش بالی شدن، کاهش چرخش رو به بالا، تیلت خلفی کتف گزارش شدهاست. هدف این مطالعه، بررسی تکرار پذیری متغیرهای کینماتیک، چرخشی سه بعدی کتف حاصله از مراکز اکرومیون کلاستر بادستگاه آنالیز حرکتی وایکون حین بالا بردن و پایین آوردن بازو در صفحات فروتنال، ساژینال و اسکاژولا در این دسته از بیماران است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق یک مطالعه متدولوژیک است که 20 فرد مبتلا به سندروم گیرافتادگی شانه (با میانگین سنی 15، 46، 13 مردو 7 زن) شرکت کردند و آزمون با تکرار دو بار در روز انجام شد. در نهایت از آزمون های ICC و SEM و نرم افزار SPSS-18 مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سن افراد شرکت کننده در مطالعه 13.314 ± 46.53 سال و شاخص جرم بدنی با میانگین 3.929 ± 28.144 بود و تمامی متغیرهای کمی و کیفی از توزیع نرمال برخوردار بودند. نتایج ICC در دامنه 0.58 الی 0.99 گزارش شد که بهترین تکرار پذیری مربوط به متغیر چرخش رو به پایین کتف بود. میزان SEM بین 1.7-15.4 درجه گزارش شد.
  بحث و نتیجه گیری
  تخمین میزان تکرار پذیری حرکات سه بعدی و چرخشی کتف با استفاده از مارکر آکرومیون کلاستر در دو مرحله بالا برد و پایین آوردن از میزان مناسبی برخوردار بوده است و درجه این امکان را فراهم می سازد تا مطالعات آینده به ارزیابی حرکات و مداخلات درمانی ناحیه کتف بادستگاه آنالیز حرکتی وایکون بپردازند.
  کلیدواژگان: تکرارپذیری، دستگاه آنالیز حرکت، مارکر آکرومیون کلاستر، کینماتیک سه بعدی، کتف، سندروم گیر افتادگی شانه
 • علی رفعت، ناهید نوروزی، محمد جواد خادمی، وحید راشدی * صفحات 51-55
  مقدمه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت واحساس تنهایی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1391 انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و به شیوه مقطعی انجام پذیرفته است. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان و حجم نمونه محاسبه شده برابر 130 نفر وروش نمونه گیری تصادفی ساده بود. در این مطالعه برای گردآوری داده ها علاوه بر پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک از پرسشنامه احساس تنهایی و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز نرم افزار SPSS استفاده گردید.
  یافته ها
  باتوجه به نتایج میزان اعتیاد به اینترنت متوسط رو به بالا ومیزان احساس تنهایی در سطح متوسط گزارش شد. بین اعتیاد به اینترنت و عوامل دموگرافیک (سن، ترم تحصیلی، سطح تحصیلات) رابطه معناداری یافت شد اما بین اعتیاد به اینترنت و عوامل دموگرافیک رابطه معناداری یافت نشد. دیگر نتایج نشان داد که احساس تنهایی و عوامل دموگرافیک (سن، ترم تحصیلی، سطح تحصیلی، وضعیت تاهل، جنسیت واشتغال) رابطه معناداری با یکدیگر ندارند.
  بحث و نتیجه گیری
  باتوجه به نرخ نسبتا بالای اعتیاد به اینترنت در جامعه مورد مطالعه، یافته ها به مدیران و مسئولین ذیربط گزارش داده می شود تا آن را در برنامه ریزی های آتی مدنظر داشته باشند.
  کلیدواژگان: احساس تنهایی، اعتیاد به اینترنت، دانشجویان
|